Báo cáo Thực tập tốt nghiệp của trường đại học giao thông vận tải

Nghiên cứu thăm dò dưới đất phải được tiến hành cho mỗi bộ phận của kết cấu phần dưới để cung cấp các thông tin cần thiết cho thiết kế và thi công các móng. Quy trình thăm dò phải dựa vào các điều kiện dưới mặt đất, loại kết cấu và các yêu cầu của công trình. Chương trình thăm dò phải đủ rộng để phát hiện bản chất và các dạng trầm tích đất và các thành tạo đá gặp phải, các tính chất công trình của đất đá, khả năng hoá lỏng và điều kiện nước ngầm.

pdf99 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 3509 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tốt nghiệp của trường đại học giao thông vận tải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thÐp chÞu lùc ®•îc ch«n vµo mãng. §Ó t¹o ra kÕt cÊu chèt gi¶ bª t«ng cèt thÐp t¹i mÆt c¾t ch©n t•êng, cèt thÐp ®•îc uèn nghiªng vµ giao chÐo nhau. PhÝa trªn ®Ønh t•êng muèn cã phÇn hÉng ra hai bªn th× cÇn bè trÝ khung cèt thÐp ch¹y suet chiÒu réng t•êng. ë ®o¹n ®Çu hÉng cã cèt thÐp n»m ngang ®Æt ë phÝa trªn vµ cèt thÐp nghiªng. Cèt thÐp cña t•êng cã chia nh¸nh, c¨n cø vµo c¸ch liªn kÕt nh¸nh víi kÕt cÊu nhÞp mµ cã cÊu t¹o kh¸c nhau : - NÕu ®æ t¹i chç liªn kÕt chØ sinh ra lùc ph¸p tuyÕn th× cÇn bè trÝ cèt thÐp ®Æt däc ®Ó chÞu lùc vµ cã c¸c ®ai ngang. - NÕu nh¸nh chÞu m« men uèn vµ lùc nÐn th× cã thÓ ph¶i sö dông ®Õn c¸c bã cèt thÐp dù øng lùc. L : 56 - §Ó gi¶m m« men uèn trong c¸c mÆt c¾t nh¸nh, ng•êi ta dïng mét thanh kim lo¹i c¨ng nèi hai ®Çu thanh víi nhau. + Trô cÇu kiÓu khung : Trô cÇu kiÓu khung th•êng ®•îc dïng cho kÕt cÊu nhÞp cã s•ên, Ýt khi dïng víi kÕt cÊu nhÞp b¶n hoÆc nhÞp cã mÆt c¾t h×nh hép, trô khung cã kiÓu toµn khèi ®óc t¹i chç, cã kiÓu l¾p ghÐp vµ b¸n l¾p ghÐp. Khung kiÓu toµn khèi th•êng gåm hai cét vµ mét xµ mò. Cét nghiªng hoÆc th¼ng ®øng, liªn kÕt ngµm cøng hoÆc liªn kÕt khíp víi mãng. Thanh cét nghiªng, n»m trong mÆt ph¼ng cña mÆt c¾t ngang cÇu, ch©n cét cho·I ra ngoµi hoÆc thu vµo phÝa trong. Xµ mò cña thanh cã thÓ bè trÝ d•íi kÕt cÊu nhÞp hoÆc ch×m trong chiÒu cao kÕt cÊu nhÞp. Tïy theo sù lµm viÖc cña trô khung mµ bè trÝ cèt thÐp dù øng lùc hoÆc cèt thÐp th•êng hoÆc c¶ hai lo¹i. Lùc ngang do thanh trô cña khung truyÒn cho mãng, do khèi mãng chÞu. Bé phËn mãng, trong ph¹m vi chÞu lùc tõ cét trô truyÒn sang ph¶i ®Æt l•íi cèt thÐp t¨ng c•êng. NÕu mãng d•íi cét trô ®Æt riªng rÏ th× gi÷a chóng cã thÓ bè trÝ thanh gi»ng b»ng thÐp bäc bª t«ng hoÆc c¸c cÊu kiÖn thÐp dù øng lùc. C¸c trô khung toµn khèi cña cÇu c¹n cã thÓ ¸p dông khung kÝn víi h×nh d¸ng kh¸c nhau tïy theo yªu cÇu kiÕn tróc. Trô cÇu khung toµn khèi cña cÇu c¹n cã cÊu t¹o kh¸ phøc t¹p khi v•ît qua c¸c tuyÕn ®•êng kh¸c. Do ®iÒu kiÖn th«ng xe kh«ng cho phÐp cÊu t¹o c¸c trô nh• nhau vµ theo yªu cÇu ph¶i ®•a ®iÓm tùa trªn mãng ra ngoµi ph¹m vi ®•êng xe ch¹y nªn c¸c cét trô cã ®é nghiªng kh¸c nhau vµ thanh ngang bªn trªn ph¶i cã nhÞp lín. C¸c trô khung l¾p ghÐp hoÆc b¸n l¾p ghÐp ®•îc x©y dùng tõ c¸c khèi thanh trô vµ xµ mò. Mãng th•êng ®æ t¹i chç, mÆc dÇu còng cã thÓ dïng c¸c mãng l¾p ghÐp h×nh cèc cho cÇu c¹n víi nhÞp kh«ng lín. L : 57  KÝch th•íc cña trô: Trô th©n hÑp cÇu VÜnh Tuy 6 0 0 mÆt c ¾t d - d 3 6 0 1 2 0 1 2 0 600 160 360 95 120 95 120 125 125 Cäc khoan nhåi D1.2m 9 0 8 01 7 0 5 0 2 0 0 1 0 2 5 0 10 10 80 160 80 320 2 5 0 1 0 8 0 2@315=630 870 120120 370 250250 1170 1 2 10 10 4 0 0 + H 2 4 0 0 H 2 Cäc khoan nhåi D1.2m H 1 1 2 120 2@390=630 120 870 85 5@100=500 117 2% 2% 1 5 400 370 400 i 2 2 0 1 6 0 2 2 0 250 370 250 8 5 1 0 @ 1 0 0 = 1 0 0 0 8 5 1 1 7 0 40 120 120 40 320 80 160 80 1 1 7 4 @ 2 3 4 = 9 3 6 1 1 7 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 mÆt c ¾t b - b (k h « n g t h Ó h iÖn d Çm) mÆt c ¾t c - c mÆt c ¾t a - a E4 E3 E1 E2 a b a b c c d d (Th Ó h iÖn d Çm) G1 G2 G3 G4 G5 2@234=468 1 7 5 1 6 2 3 B¶n nhùa dµy 20mm E5 T•êng che T•êng che T•êng che T•êng che T•êng che 9 0 7 0 7 0 7 0 7 0 9 0 8 0 H 1 R 400R 40 0 H 1 L : 58 1/ 2 mÆt c hÝn h 1/ 2 mÆt c ¾t II-ii 1/ 2 mÆt bª n 1/ 2 mÆt c ¾t I-i 1/ 2 mÆt b» n g 1/ 2 mÆt c ¾t III-III mÆt b» n g bè t r Ý c ä c III 250250 1 1 3 5 1 2 5 7 1 0 2 0 0 Bª t«ng ®Öm mãng 1 1 3 5 7 1 0 3 0 0 125 125+7.332 D150c m, L=12m(18m) 8 c äc khoan nhåi 205 170 125 20 120 110 375 250 125 R12 5 750 1 0 0 1 2 5 dÇy 10 c m Bª t«ng ®Öm mãng dÇy 10 c m 10 -15.998 (-21.998) -4.098 -1.098 450150 150 780/ 2=390 1080/ 2=540 780/ 2=390 1080/ 2=540 150 150 D150c m, L=14m (18m) 8 c äc khoan nhåi 1 0 8 0 1200 2 x 450 = 900 2 z3 9 0 = 7 8 0 1 5 0 150 1 5 0 150 375 450 375 1 0 0 3 1 5 6 5 1 2 0 6 5 3 1 5 1 0 0 1 0 8 0 1 0 8 0 1200/ 2 1200/ 2 4 1 5 2 5 0 4 1 5 1200/ 2 1200/ 2 450 125100 125 100 125 125 10 8 3 5 3 0 0 -15.998 (-21.998) +7.332 -4.098 -1.098 III.4.Bè trÝ cèt thÐp trong trô. L : 59 L : 60 Bè trÝ cèt thÐp t¹i trô cÇu VÜnh Tuy IV.CÊu t¹o vµ kÝch th•íc mÆt cÇu. IV.1.Bè trÝ mÆt xe ch¹y vµ lÒ ng•êi ®i.  Lý thuyÕt: C¸c c¨n cø ®Ó thiÕt kÕ cÊu t¹o gåm: Yªu cÇu sö dông: cÇu ®•êng s¾t, cÇu ®•êng «t«, cÇu ®•êng s¾t, ®•êng «t« ®i chung, yªu cÇu phÇn ®•êng cho ng•êi ®i bé. C¸c yªu cÇu nµy th•êng ®•îc qui ®Þnh trong nhiÖm vô thiÕt kÕ cÇu nh• khæ xe ch¹y, sè lµn xe thiÕt kÕ, chiÒu réng phÇn ®•êng ng•êi ®i bé…§©y chÝnh lµ c¬ së x¸c ®Þnh chiÒu réng ngang cÇu. H×nh: X¸c ®Þnh chiÒu réng cÇu C«ng thøc chung ®Ó x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè liªn quan: 5.0x225.0x2T2WW R +++ . + W - chiÒu réng toµn bé cña mÆt c¾t ngang (m) L : 61 + WR - chiÒu réng khæ cÇu xe ch¹y (m) + T - chiÒu réng lÒ ng•êi ®i (m) + C¸c kÝch th•íc cßn l¹i lµ cña gê ch¾n b¸nh xe vµ lan can trªn cÇu.  Mét sè c¸ch bè trÝ trong thùc tÕ: D•íi ®©y lµ mÆt c¾t ngang cña cÇu KiÒn ®•îc hoµn thµnh n¨m 2003. Kh¸i qu¸t chung vÒ kÕt cÊu cÇu chÝnh Lo¹i cÇu CÇu d©y v¨ng bª t«ng dù øng lùc 3 nhÞp liªn tôc ChiÒu dµi cÇu 370m (85m + 200m + 85m) ChiÒu réng cÇu Tæng chiÒu réng 16.7m, lµn xe ch¹y 10.5m, lµn ®i bé 1.5m x2 §é dèc däc cÇu 4% B¸n kÝnh ngang R =  KÕt cÊu mãng Cäc khoan nhåi DÇm chñ DÇm hép 3 khoang ®óc s½n, chiÒu cao dÇm 2.2m Th¸p chñ KÕt cÊu BTCT h×nh ch÷ H h = 51.5m (tÝnh tõ ®Ønh trô) h = 79.5 (tÝnh tõ ®Ønh L : 62 bÖ) D©y v¨ng 2 mÆt ph¼ng d©y, bè trÝ h×nh dÎ qu¹t, 9 tÇng IV.2.CÊu t¹o mét sè d¹ng lan can c :) mÆt c ¾t n g an g d Çm c Çu d Én 13005@2500=125001300 4001500 15100 400 165 0 400150040010500 b:) 1/2 mÆt c ¾t d Çm c h Ýn h t ¹ i k h è i c ã d ©y v ¨ n g a:) 1/2 mÆt c ¾t d Çm h é p 220 0 150 1050 1500 400 10500 400 1500 1050 150 16700 L : 63 Mét sè d¹ng lan can trong thùc tÕ: L : 64 CÊu t¹o lan can “ CÇu qua suèi ChiÕn” IV.3 CÊu t¹o èng tho¸t n•íc trªn cÇu. Môc §Ých èng tho¸t n− íc kh«ng chØ ®Ó tho¸t n− íc mÆt mµ cßn thu nhËn c¶ n− íc x©m nhËp qua líp bª t«ng nhùa ch¶y theo líp phßng n− íc Yªu cÇu cÊu t¹o - §− êng kÝnh trong kh«ng nhá h¬n 150mm, bè trÝ hai bªn phÇn lÒ bé hµnh víi tÝnh to¸n 1cm2 tiÕt diÖn èng cho 1m2 bÒ mÆt tÝch n− íc. - Tim èng c¸ch ®¸ vØa tõ 20 - 40cm. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c èng tho¸t n− íc kh«ng v− ît qu¸ 15m vµ theo quy ®Þnh - Tr− êng hîp cÇu cã chiÒu dµi kh«ng qu¸ 50m vµ ®é dèc däc lín h¬n 2% th× kh«ng cÇn bè trÝ èng tho¸t n− íc - Lµm b»ng kim lo¹i, sµnh sø hoÆc b»ng nhùa vµ ®− îc kÐo dµi qua mÆt d− íi cña kÕt cÊu tèi thiÓu 10cm vµ c¸ch xa bé phËn kÕt cÊu ®Ó n− íc kh«ng b¾n vµo kÕt cÊu ngay c¶ khi cã giã t¹t HÖ thèng tho¸t n•íc cÇu Thanh Tr× L : 65 165 150 230 A-A M1 5 57 220 12 5 813 202 5 10 0 47 0 15 5 150 39 5 5 75 13150/ 2176/ 2 M3 15 Bª t«ng a tsphan dÇy 7 c m TÇng phßng n• í c 4 mm V÷a xi m¨ ng 1505 M3 5 15 27 7 10 M1 M2 TÇng phßng n• í c 7 i=1.5% 23 0 25 35 50 40 5X 20 A 40 5 5 40 10 0 40 5 25 10 A 160 5 40 160 5 5 5 60 M2 IV.4 CÊu t¹o khe co gi·n.  Khe co gi·n lo¹i hÑp cho c¸c cÇu nhÞp nhá.  Khe co gi·n hë: CÊu t¹o: T¹i hai ®Çu dÇm cã ®Æt 2 thÐp gãc. C¸c thÐp gãc nµy ®•îc ch«n vµo bª t«ng mÆt cÇu th«ng qua b¶n thÐp vµ cèt thÐp chê (theo ph•¬ng ngang cø 30cm bè trÝ mét b¶n thÐp. ¦u ®iÓm: ChÕ t¹o ®¬n gi¶n, gi¸ rÎ. Nh•îc ®iÓm: Kh«ng kÝn n•íc (cã thÓ kh¾c phôc b»ng c¸ch ®Æt mét m¸ng cao su gi÷a khe).Xe ch¹y kh«ng ªm thuËn.  Khe co gi·n kÝn: CÊu t¹o: ChuyÓn vÞ t¹i ®Çu dÇm ®•îc ®¶m b¶o b»ng bé phËn ®iÒu hoµ co gi·n (th•êng b»ng ®ång thau hoÆc kÏm) ®•îc liªn kÕt trùc tiÕp vµo b¶n mÆt cÇu th«ng qua nót gç. Lo¹i khe co gi·n nµy cã tÇng phßng n•íc liªn tôc nh•ng líp bª t«ng xi m¨ng bÞ gi¸n ®o¹n, trong thùc tÕ ng•êi ta thay ®o¹n nµy b»ng mét nót bitum. ¦u ®iÓm: KÝn n•íc vµ xe ch¹y ªm thuËn. L : 66 Nh•îc ®iÓm: Bé phËn ®iÒu hoµ dÔ bÞ h• háng.  Khe co gi·n réng cho nhÞp cÇu chung.  Khe co gi·n b¶n thÐp tr•ît: CÊu t¹o: T¹i khe hë gi÷a hai ®Çu dÇm ®Æt mét b¶n thÐp, b¶n thÐp nµy cã mét ®Çu hµn vµo thÐp gãc, ®Çu kia tr•ît tù do trªn thÐp gãc ®èi diÖn. C¸c thÐp gãc ®•îc liªn kÕt vµo bª t«ng b¶n mÆt cÇu th«ng qua b¶n thÐp chê vµ cèt thÐp chê. §Ó tr¸nh n•íc rß rØ xuèng ®¸y dÇm ng•êi ta ®Æt c¸c m¸ng n•íc b»ng cao su hoÆc thÐp h×nh. ¦u ®iÓm: CÊu t¹o ®¬n gi¶n, chuyÓn vÞ lín. Nh•îc ®iÓm: Xe ch¹y kh«ng ªm thuËn, g©y tiÕng ån do b¶n thÐp va ®Ëp vµo nhau. Ap dông: Phæ biÕn cho cÇu dÇm gi¶n ®¬n, Ýt dïng cho cÇu dÇm liªn tôc.  Khe co gi·n cao su b¶n thÐp: (hiÖn ®•îc dïng phæ biÕn t¹i ViÖt Nam) CÊu t¹o: Khe co gi·n ®•îc cÊu t¹o tõ mét khèi cao su (26 x5 x100cm) cã xÎ r·nh däc ®Ó t¨ng ®é biÕn d¹ng. Trong khèi cao su cã ®Æt c¸c l¸ thÐp máng 6-8 mm ®Ó t¨ng ®é cøng chÞu nÐn vµ chÞu uèn cña khèi cao su. C¸c khèi cao su ®•îc nèi víi nhau b»ng keo epoxy hoÆc méng. C¸c tÊm cao su ®•îc neo vµo b¶n bª t«ng mÆt cÇu b»ng bu l«ng phi14 cã b•íc b»ng 30cm. ¦u ®iÓm: Xe ch¹y ªm thuËn, tuæi thä cao. Nh•îc ®iÓm: Cao su dÔ bÞ l·o ho¸. L : 67  Ngoµi ra, víi nh÷ng cÇu nhÞp rÊt lín cßn sö dông lo¹i khe co gi·n kiÓu r¨ng l•îc hoÆc kiÓu mo®uyn. V.Gèi cÇu Gèi cÇu lµm nhiÖm vô truyÒn ¸p lùc tËp trung tõ kÕt cÊu nhÞp xuèng mè trô vµ ®¶m b¶o cho ®Çu kÕt cÊu nhÞp cã thÓ xoay hoÆc di ®éng tù do d•íi t¸c dông cña ho¹t t¶i vµ nhiÖt ®é thay ®æi. C¨n cø vµo tÝnh chÊt lµm viÖc, cã hai lo¹i gèi cÇu: Gèi cè ®Þnh truyÒn ¸p lùc qua mét ®iÓm nhÊt ®Þnh vµ chØ cho phÐp ®Çu kÕt cÊu nhÞp cã chuyÓn vÞ xoay: Gèi di ®éng truyÒn ¸p lùc qua mét ®iÓm, cho phÐp ®Çu kÕt cÊu nhÞp võa cã thÓ chuyÓn vÞ xoay, võa cã thÓ chuyÓn vÞ theo ph•¬ng däc cÇu hoÆc theo c¶ ph•¬ng ngang n÷a. Khi chiÒu réng cÇu kh«ng lín chØ cÇn bè trÝ gèi ®Ó ®¶m b¶o chuyÓn vÞ theo ph•¬ng däc cÇu, cßn khi chiÒu réng cÇu lín cÇn bè trÝ gèi cÇu ®Ó ®¶m b¶o cho ®Çu kÕt cÊu nhÞp cã thÓ chuyÓn vÞ theo c¶ ph•¬ng däc lÉn ph•¬ng ngang. Gèi cao su hiÖn ®ang sö dông ë n•íc ta cã 2 lo¹i chÝnh: gèi cao su ph¼ng vµ gèi cao su h×nh chËu. mÆt b» n g bè t r Ý g è i c Çu phÇn n hÞp c hÝn h H•ín g n•í c ch¶ y 31K300031K350 phÝa h¹ l • u phÝa t h • î n g l • u 22K300022K350 T8T7 31K3000 31K350 Khung Trô 22K3000 T9 T10 22K350 T11 L : 68 Tim dÇ m Ln 4200/ 2(5500/ 2) A 4200/ 2(5500/ 2) Xµ mò A b1 b b1 bb1 b1 DÇm THEO NGANG c Çu (T¹ i tim gèi) V÷a kh«ng c o ngãt V÷a kh«ng c o ngãt Ld B c c 1c 1 f1i% f2 THEO d ä c c Çu V÷a kh«ng c o ngãt J f H 1 3 0 V.1 Gèi cao su:  Gèi cao su b¶n thÐp: CÊu t¹o: Gèi ®•îc lµm b»ng mét khèi cao su, ë gi÷a cã c¸c l¸ thÐp máng (dµy 2-5mm) chÞu lùc nh• cèt thÐp ®Ó gi÷ cho gèi cao su kh«ng bÞ në ngang vµ t¨ng c•êng ®é cøng chÞu nÐn cña gèi. Do tÝnh chÊt ®µn håi cña cao su mµ ®Çu dÇm võa cã thÓ chuyÓn vÞ võa cã thÓ xoay. L : 69 Lo¹i gèi nµy kh«ng ph©n biÖt di ®éng hay cè ®Þnh vµ kh«ng cÇn liªn kÕt nã víi ®¸y dÇm vµ ®Ønh trô. KÝch th•íc gèi: +)§Ó chän chiÒu cao gèi ph¶i c¨n cø vµo gãc xoay ®Çu dÇm. +)KÝch th•íc däc cÇu vµ ngang cÇu chän c¨n cø vµo trÞ sè cña ph¶n lùc gèi. ChÞu lùc: F=15- 200T, f=0,3  Gèi cao su chËu thÐp: CÊu t¹o: 500/ 2 360/ 2 480/ 2 g è i c hËu d i ®é n g ®a h• í n g 22K350 360/ 2 II I 1/ 2 mÆt b» n g 1/ 2 mÆt b» n g 1/ 2 mÆt c ¾t II-II D=14 D=14 460/ 2 500/ 2 54 0 58 0 D=32 D=32 410/ 2 72 0 64 0 550/ 2 310/ 2 550/ 2 IIII 1/ 2 mÆt c hÝn h 1/ 2 mÆt c hÝn h 1/ 2 mÆt c ¾t I-I g è i c hËu d i ®é n g 1 h • í n g 31K350 500/ 2 32 360/ 2 480/ 2 25 11 2II 47 14 4 550/ 2 510/ 2 410/ 2 35 1/ 2 mÆt c ¾t II-II I D=14 II 1/ 2 mÆt c ¾t I-I 510/ 2 410/ 2 Gèi chËu cao su sö dông ë cÇu Hµn L : 70 310/2 (670/2) 520/2 (1080/2) 550 (10 90) 590 (12 10) 360/2 (810/2) 25 (60 ) 360/2 (810/2) 480/2 (1040/2) 540 (10 40) 580 (11 10) 460/2 (960/2) 500/2 (1030/2) 360/2 (740/2) 25 (50 ) 360/2 (740/2) 480/2 (1010/2) 520/2 (1080/2) 520/2 (1080/2) 360/2 (810/2) 480/2 (1040/2) D=50 810 45° D=50 11 gèi cè ®Þnh 16000KN 1/2 mÆt chÝnh 1/2 mÆt c¾t 1-1 TØ lÖ:1/10 TØ lÖ:1/10 1/2 mÆt c¾t 2-2 TØ lÖ:1/10 1/2 mÆt b»ng TØ lÖ:1/10 1/2 mÆt b»ng TØ lÖ:1/10 1/2 mÆt c¾t 2-2 TØ lÖ:1/10 Gèi di déng ®a h•íng 3500, 16000KN 1/2 mÆt chÝnh TØ lÖ:1/10 1/2 mÆt c¾t 1-1 TØ lÖ:1/10 Gèi di ®éng ®¬n h•íng 3500, 16000KN 1/2 mÆt c¾t 1-11/2 mÆt chÝnh TØ lÖ:1/10 TØ lÖ:1/10 TØ lÖ:1/10 1/2 mÆt c¾t 2-21/2 mÆt b»ng TØ lÖ:1/10 112 (20 2) 32 (52 ) 1 1 2 2 480/2 (1010/2) 360/2 (740/2) 500/2 (1030/2) 500/2 (1030/2) D=14 (50) D=14 (26) D=14 (26)D=14 (50) D=14 (50) D=14 (26) 2 2 1 1 1040/2 1040/2 2 209 60 1040/2 1040/2 57 2 810/2 820 117 (22 4) 37 (67 ) Gèi cao su chËu sö dông ë cÇu BÕn NhÊt Nguyªn lý: ChuyÓn vÞ xoay ®Çu dÇm ®•îc ®¶m b¶o b»ng biÕn d¹ng ®µn håi cña cao su. C¸c chuyÓn vÞ tr•ît t¹i ®Çu dÇm ®•îc ®¶m b¶o b»ng sù tr•ît gi÷a b¶n tr•ît vµ tÊm nhùa teflon. Trªn mÆt tÊm nhùa vµ nhùa chç tiÕp xóc cã cÊu t¹o c¸c l¸ thÐp hîp kim mÞn, máng, ph¼ng, kh«ng gØ, hÖ sè ma s¸t rÊt nhá, chiÒu dµy < 0,1mm. §Ó cÊu t¹o gèi thµnh trë thµnh gèi cè ®Þnh ta chuyÓn phÇn n¾p ®Ëy liªn kÕt víi ®Ønh trô sang liªn kÕt víi ®Çu dÇm. §Ó cÊu t¹o gèi thµnh gèi di ®éng theo mét ph•¬ng ng•êi ta cÊu t¹o thªm c¸c nÑp dÉn h•íng. ChÞu lùc: F=100- 2600T, dïng cho Ln > 40m. V.2 Gèi thÐp.  Gèi tiÕp tuyÕn: CÊu t¹o: Gèi cã cÊu t¹o hai b¶n thÐp: thít trªn vµ thít d•íi, lµm b»ng thÐp ®óc, ®•îc hµn vµo thÐp neo ch«n s½n trong bª r«ng. TÝnh khíp cña gèi ®•îc ®¶m b¶o b»ng sù tiÕp xóc cña mét mÆt ph¼ng vµ mét mÆt trô, hai thít gèi nµy cã thÓ l¨n vµ tr•ît lªn nhau. L : 71 §Ó cÊu t¹o trë thµnh gèi cè ®Þnh ng•êi ta cÊu t¹o thªm mét chèt thÐp vµo mét lç trßn ®Ó ng¨n chuyÓn vÞ gi÷a thít trªn vµ thít d•íi. §Ó cÊu t¹o trë thµnh gèi di ®éng ng•êi ta thay lç trßn b»ng lç « van theo h•íng di ®éng. KÝch th•íc gèi: Däc cÇu: 130 – 300mm Ngang cÇu: 100 – 600mm ChiÒu cao gèi: 60 – 160mm HÖ sè ma s¸t: 0,5 ¸p dông: Cho cÇu dÇm gi¶n ®¬n víi Ln<20m, th•êng sö dông cho cÇu thÐp.  Gèi con l¨n: Nguyªn lý ho¹t ®éng: ChuyÓn vÞ vµ gãc xoay t¹i ®Çu dÇm ®•îc ®¶m b¶o b»ng sù ngiªng cña con l¨n. Gèi nµy chØ cã thÓ di ®éng theo h•íng däc cÇu. L : 72 ChiÒu cao gèi ®•îc chän c¨n cø vµo trÞ sè ph¶n lùc gèi. §•êng kÝnh con l¨n ®•îc chän c¨n cø vµo gãc quay ®Çu dÇm. ChiÒu dµi nhÞp cµng lín th× chuyÓn vÞ vµ gãc xoay cµng lín, do ®ã kÝch th•íc gèi sÏ cµng lín. Ap dông: Sö dông cho cÇu BTCT cã Ln >18m. ph¶n lùc gèi tõ 70-80T ®Õn 250-300T dïng lo¹i gèi di ®éng con l¨n, cã hÖ sè ma s¸t nhá b»ng 0,05; ®¶m b¶o chuyÓn vÞ tù do theo ph•¬ng däc cña kÕt cÊu nhÞp. NÕu ®•êng kÝnh con l¨n d•íi 18-20cm th•êng dïng con l¨n trßn, khi ®•êng kÝnh lín h¬n dïng con l¨n c¾t v¸t  Gèi con quay: Nguyªn lý: ChuyÓn vÞ xoay t¹i ®Çu dÇm ®•îc ®¶m b¶o b»ng sù tiÕp xóc gi÷a mét mÆt ph¼ng vµ mét mÆt trô. Víi gèi di ®éng chuyÓn vÞ ngang cÇu ®•îc ®¶m b¶o b»ng sù tiÕp xóc gi÷a con quay vµ thít trªn cßn chuyÓn vÞ däc cÇu ®•îc ®¶m b¶o b»ng sù l¨n cña c¸c con l¨n. §Ó ®¶m b¶o c¸c con l¨n cã cïng chuyÓn vÞ vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con l¨n ng•êi ta bè trÝ c¸c thanh nÑp ngang vµ ®øng. NÕu cÇn chuyÓn vÞ vµ gãc xoay lín h¬n ng•êi ta ph¶i c¨n cø ®Ó chän con quay vµ con l¨n cã ®•êng kÝnh lín h¬n. Nh•îc ®iÓm cña gèi nµy lµ c¸c con l¨n th•êng bÞ kÑt vµ lÖch. Ph¹m vi ¸p dông: Th•êng sö dông cho cÇu thÐp. VI. Kü n¨ng thiÕt kÕ: CÊu t¹o mét ®èt dÇm hép.  Sè l•îng hép trªn mÆt c¾t ngang. C¨n cø vµo bÒ réng mÆt cÇu ta cã: +)B  12(13)m: MÆt c¾t ngang cã mét hép (hai s•ên). +)B  13 - 15(16)m: MÆt c¾t ngang cã mét hép (ba s•ên) – Khi t¨ng thªm s•ên th× gi¶m ®•îc nhÞp tÝnh to¸n cña b¶n nh•ng l¹i khã kh¨n cho c«ng t¸c v¸n khu«n. Cã thÓ chØ cÇn lµm mét hép hai s•ên nh•ng ph¶i ®Æt cèt dù øng lùc ngang cho b¶n mÆt cÇu. +)B  15 – 16m: Lµm hai hép riªng hoÆc mét hép nhiÒu s•ên.  H×nh d¹ng s•ên: Cã thÓ s•ên ®øng hoÆc s•¬ng nghiªng. L : 73 +)S•ên ®øng: V¸n khu«n ®¬n gi¶n. +)S•ên nghiªng: TiÕt kiÖm vËt liÖu, gi¶m kÝch th•íc mè trô(theo ph•¬ng ngang cÇu), ®¶m b¶o mü quan. Tuy nhiªn cÊu t¹o v¸n khu«n phøc t¹p.  C¸c kÝch th•íc c¬ b¶n cña mét ®èt dÇm hép. +)ChiÒu cao dÇm thay ®æi: §•êng cong ®¸y dÇm gÇn gièng ®•êng bao M cña nhÞp dÇm hÉng chÞu träng l•îng b¶n th©n. +)ChiÒu dµy b¶n n¾p: Lµ b¶n mÆt cÇu, lµm viÖc theo ph•¬ng ngang cÇu. Theo QT22TCN272-05: hb  1/30 kho¶ng c¸ch tÜnh gi÷a c¸c s•ên dÇm. hb  225mm víi vïng cã neo, cã ®Æt cèt dù øng lùc. hb  200mm víi vïng kh«ng cã neo. Trªn b¶n mÆt cÇu cã cÊu t¹o c¸c vót. C¸c vót nµy cã t¸c dông lµm t¨ng chiÒu dµy b¶n ®Ó chÞu momen ©m khi b¶n lµm viÖc theo ph•¬ng ngang cÇu, ngoµi ra ®ã cßn lµ n¬i bè trÝ neo cña c¸c cèt D¦L däc cÇu. +) ChiÒu dµy b¶n ®¸y: Trong vïng chÞu momen ©m (mÆt c¾t gèi, gÇn gèi trong giai ®o¹ khai th¸c vµ khi thi c«ng hÉng) b¶n ®¸y n»m trong khu vùc chÞu nÐn cña dÇm, do ®ã ph¶i t¨ng chiÒu dµy b¶n ®¸y. T¹i mÆt c¾t gèi: ChiÒu dµy b¶n ®¸y tõ 0,7 – 1m T¹i mÆt c¾t gi÷a: Khu vùc chÞu nÐn ë bªn trªn, b¶n ®¸y chØ cÇn ®ñ chiÒu dµy ®Ó bè trÝ c¸p D¦L, th•êng chän kho¶ng 250mm. +) ChiÒu dµy s•ên dÇm: ChÞu øng suÊt c¾t do lùc c¾t vµ do xo¾n. Theo QT22TCN272-05: S•ên dÇm kh«ng cã cèt D¦L däc hoÆc th¼ng ®øng th× b  200mm. S•ên dÇm cã 1 trong 2 lo¹i trªn th× b  300mm. S•ên dÇm cã c¶ hai lo¹i trªn th× b  375mm. +)V¸ch ng¨n: Bè trÝ t¹i mè, trô, mèi nèi khíp, t¹i c¸c ®iÓm g·y gãc ë b¶n c¸nh d•íi cña kÕt cÊu cã vót th¼ng. T¸c dông: TruyÒn ph¶n lùc gèi tõ kÕt cÊu nhÞp xuèng mè, trô; t¨ng c•êng søc kh¸ng xo¾n do t¶i träng lÖch t©m ; §Æt gèi kh«ng trïng víi s•ên dÇm; ®Æt kÝch khi thay gèi.Ngoµi ra cßn lµ n¬I neo c¸p D¦L ngoµi. L : 74  B¶n vÏ mét ®èt dÇm hép. §èt K0 cÇu VÜnh Tuy MÆt ®øn g k h è i k 0 2000 1500 1500 2000 Tim gèi 3000 3000 k 0 MÆt b»n g 2000 15003000 300020001500 L : 75 2 %2 % PVC D50 392 3 1 4 2 392 3 1 4 2 2 %2 % MÆt c ¾t S3 2 %2 % 392 3 1 4 2 392 3 1 4 2 MÆt c ¾t S2 MÆt c ¾t S1 MÆt c¾t ®èt Ko cÇu Tam Phó VII.Thi c«ng. VII.1.Thi c«ng mãng cäc khoan nhåi.  ThiÕt bÞ khoan t¹o lç cäc. C¨n cø vµo biÖn ph¸p b¶o vÖ thµnh lç cäc mµ sö dông c¸c thiÕt bÞ khoan kh¸c nhau. 1. Khoan t¹o lç kh«ng cã èng v¸ch, dïng bentonite ®Ó gi÷ v¸ch; 2. Khoan t¹o lç cã èng v¸ch. ThiÕt bÞ lÊy ®Êt, ®¸ trong lßng lç khoan cã c¸c kiÓu sau: choßng ®Ëp ®¸; gµu ngo¹n; gµu xoay ®Ó hót bïn theo chu tr×nh thuËn, nghÞch v.v... L : 76 Gi¸ khoan tù hµnh b¸nh xÝch Gi¸ khoan tù hµnh trªn ray C¸c èng v¸ch cÇu T©n -§Ö C¸c èng v¸ch trong vßng v©y Mét d¹ng ®Çu khoan ®¸ §Çu khoan ®¸ cã b¸nh r¨ng L : 77 +)BiÖn ph¸p b¶o vÖ thµnh lç cäc cã sö dông dung dÞch BentonÝt: §Æc ®iÓm chung: Sö dông dung dÞch khoan ®Ó chèng v¸ch, ®Êt ®¸ bÞ ®Çu khoan gät ph¸ t¹o thµnh mïn khoan hoµ lÉn cïng dung dÞch khoan, hçn hîp ®•îc lÊy lªn b»ng b¬m hót hoÆc ®Èy.ViÖc cung cÊp dung dÞch khoan vµ hót bïn khoan t¹o thµnh mét chu tr×nh khÐp kÝn. §Çu khoan kh«ng lÊy lªn khái lç mµ tiÕp tôc khoan ®Êt ®¸ ë ®¸y lç khoan. Trªn miÖng lç khoan cã sö dông mét ®o¹n èng v¸ch ®Ó ®Þnh vÞ vµ dÉn h•íng lç khoan ®ång thêi ®Ó gi÷ æn ®Þnh thµnh v¸ch. Cã ba biÖn ph¸p: Khoan tuÇn hoµn thuËn, khoan tuÇn hoµn nghÞch vµ khoan gÇu xoay . Khoan tuÇn hoµn thuËn: §Çu cÇn khoan nèi víi èng b¬m, dung dÞch khoan ®•îc b¬m vµo däc theo cÇn khoan vµ ®i th¼ng xuèng d•íi, ®Èy hçn hîp gåm mïn khoan vµ dung dÞch khoan ch¶y lªn trªn miÖng lç, hçn hîp nµy ®•îc hót vµo bÓ l¾ng, bïn c¸t ®•îc th¶i ra ngoµi cßn dung dÞch khoan ®•îc thu håi, bæ sung thªm ho¹t chÊt vµ b¬m trá l¹i lç khoan. Khoan tuÇn hoµn nghÞch: Dung dÞch khoan ®•îc b¬m vµo lç khoan tõ phÝa trªn miÖng lç vµ ch¶y Ðp xuèng ®¸y lç, t¹i ®©y dung dÞch khoan hoµ lÉn víi mïn khoan vµ ®•îc thæi ng•îc lªn däc theo cÇn khoan b»ng h¬i Ðp vµ x¶ theo ®•êng èng dÉn vµo bÓ l¾ng. T¹i ®©y ®Êt ®¸ ®•îc th¶i ra ngoµi cßn dung dÞch khoan sau khi t¸i chÕ ®•îc b¬m quay trë l¹i sö dông tiÕp. Khoan gÇu xoay: §Çu khoan cã cÊu t¹o d¹ng gÇu lÊy ®Êt, ®•îc lÊy lªn khái lç khoan sau mçi chu tr×nh c¹p ®Êt ®Çy gÇu. H¹n chÕ cña biÖn ph¸p nµy lµ ®Çu khoan ph¶i lÊy lªn liªn tôc do ®ã dÔ g©y sËp v¸ch hè, th•êng ¸p dông cho cäc cã d  2m, h  40m do kh¶ n¨ng h¹ cÇn, ®ång thêi ®Þa chÊt ph¶i t•¬ng ®èi thuËn lîi nh• c¸t pha, sÐt pha kh«ng lÉn sái cuéi. +)BiÖn ph¸p t¹o lç cäc kh«ng sö dông dung dÞch Bentonit. Trong biÖn ph¸p nµy ®Çu khoan ®•îc thay thÕ b»ng gÇu ®µo. èng v¸ch ®•îc h¹ ®Õn s¸t ®¸y lç khoan b»ng bóa rung (®•îc lÊy lªn trong giai ®o¹n ®æ bªt«ng), mçi ®o¹n èng v¸ch dµi 6m, ®•îc nèi nh½n c¶ trong vµ ngoµi. Mét thiÕt bÞ xoay L : 78 l¾c thuû lùc (Ocsilater) ®•îc dïng ®Ó rót èng v¸ch. ThiÕt bÞ gÇu ®µo tiÕn hµnh lÊy ®Êt trong èng v¸ch. T×nh h×nh ®Þa chÊt, thuû v¨n. Theo kÕt qu¶ khoan kh¶o s¸t ®Þa chÊt cña Tæng c«ng ty T• vÊn thiÕt kÕ GTVT: - Cao ®é mÆt ®Êt t¹i vÞ trÝ tim trô: + 8.89m - §Þa chÊt: Tõ + 8.89  +7.89: SÐt pha n©u x¸m, tr¹ng th¸i cøng. +7.89  +0.89: SÐt kÑp sÐt pha mµu x¸m n©u, tr¹ng th¸i dÎo cøng. + 0.89  -12.81: C¸t h¹t nhá, h¹t mÞn mµu x¸m ®en, chÆt võa. -12.81  -26.11: C¸t h¹t võa, h¹t th« lÉn Ýt bôi vµ sái s¹n mµu x¸m xanh, kÕt cÊu chÆt. -26.11  -30.11: C¸t h¹t võa, mµu x¸m xanh lÉn sái s¹n vµ sÐt bïn. KÕt cÊu chÆt võa. -30.11  -34.61: SÐt mµu x¸m n©u. Tr¹ng th¸i dÎo mÒm - dÎo cøng. -34.61  -36.11: C¸t h¹t võa lÉn Ýt bôi sái s¹n mµu x¸m xanh. kÕt cÊu chÆt võa. -36.11  -43.61: C¸t võa h¹t th« lÉn nhiÒu sái s¹n vµ bét sÐt, mµu x¸m xanh, kÕt cÊu chÆt ®Õn rÊt chÆt. -43.61  - 46.61:C¸t h¹t th« lÉn cuéi sái mµu x¸m vµng, x¸m tr¾ng, kÕt cÊu rÊt chÆt. - Thuû v¨n: Mùc n•íc s«ng thay ®æi theo tõng th¸ng trong n¨m. Lùa chän thiÕt bÞ vµ ph•¬ng ¸n thi c«ng C¨n cø vµo c¸c ®iÖu kiÖn kÓ trªn, ph•¬ng ¸n khoan t¹o lç ®•îc lùa chän lµ khoan sö dông dung dÞch Bentonite hé v¸ch, gåm c¸c thiÕt bÞ sau: - CÈu SUMITOMO LS-120RHP-5 - §Çu khoan RM 21 - CÇn Kelly dµi 68m Danh s¸ch liÖt kª thiÕt bÞ chÝnh thi c«ng cäc khoan nhåi. Tªn thiÕt bÞ C«ng suÊt Sè Ghi chó L : 79 l•îng 1. M¸y c¬ së SUMITOMO 01 2. §Çu khoan lo¹i RM 21 01 3. M¸y nÐn khÝ 15at 02 4. M¸y ph¸t 380KVA 01 5. CÈu phôc vô 50T HITACHI 01 6. èng v¸ch dµi L=4.0m 02 7. CÇn khoan Kelly dµi 68m 4x17 01 8. Bé sµng c¸t 02  BiÖn ph¸p ®æ bª t«ng cäc khoan. Sau khi ®· kiÓm tra ®é s¹ch hè khoan vµ viÖc ®¾t cèt thÐp ta tiÕn hµnh ®æ bª t«ng. Dïng bª t«ng th•¬ng phÈm, ®Èm b¶o ®óng chÊt l•îng vµ tiªu thô ®Ó c«ng viÖc ®æ bª t«ng cho cäc kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n kh«ng qu¸ 5 giê. Tuy nhiªn, trong qua tr×nh ®æ bª t«ng ta sÏ th•êng xuyªn theo dâi l•îng bª t«ng hao phÝ ®Ó gi¶i quyÕt kÞp thêi. Khi xe vËn chuyÓn bª t«ng ®Õn c«ng tr•êng ph¶i lÊy bª t«ng ®Ó kiÓm tra ®é sôt vµ ®óc mÉu thö. NÕu ®é sôt kh«ng b¶o ®¶m yªu cÇu nh• ®· nªu th× kh«ng ®•îc phÐp ®æ. Bëi v× nÕu ®é sôt qu¸ nhá th× bª t«ng kh«ng ®ñ ®é linh ®éng ®Ó tho¶ m·n c«ng nghÖ thi c«ng, nh•ng nÕu ®é sôt qu¸ lín th× ¶nh h•ëng ®Õn chÊt l•îng bª t«ng. Qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng ®•îc tiÕn hµnh nh• sau: - Dïng èng Tremic khi thæi röa ®Ó ®æ bª t«ng, ta th¸o ®Çu èng thæi röa vµ hót èng dÉn khÝ nÐn, l¾p phÔu ®æ bª t«ng vµo èng Tremic. - Thu håi ®•êng èng cÊp Bentonit vµ l¾p hÖ thèng b¬m thu håi Bentonit. - G¾n vµo cæ phÔu nót h·m. - Bª t«ng ®•îc ®æ tõ xe chuyªn dông vµo m¸y b¬m vµ b¬m lªn phÔu. Bª t«ng ®Èy nót h·m ®i tËn ®¸y hè. NhÊc çng dÉn lªn ®Ó nót h·m vµ bª t«ng th¸o ra ngoµi lËp tøc h¹ èng dÉn xuèng ®Ó ®o¹n mòi èng dÉn ngËp vµo phÇn bª t«ng võa míi th¸o ra. TiÕp tôc b¬m bª t«ng vµo phÔu vµ ®•îc ®á liªn tôc. Bª t«ng L : 80 ®•îc ®•a xuèng s©u trong lßng khèi bª t«ng ®æ tr•íc, qua miÖng èng trµn ra xung quanh ®Ó n©ng phÇn bª t«ng lóc ®Çu lªn. Bª t«ng ®•îc ®æ liªn tôc ®ång thêi èng dÉn còng cïng ®•îc rót lªn dÇn víi yªu cÇu èng dÉn lu«n ch×m vµo trong bª t«ng kho¶ng 2-3m. V× vËy bª t«ng cÇn ph¶i cã ®é linh ®éng lín ®Ó phÇn bª t«ng r¬i tõ phÔu xuèng cã thÓ g©y ra ¸p lùc ®Èy ®•îc cét bª t«ng lªn trªn. Nh• vËy, chØ cã mét líp bª t«ng trªn cïng tiÕp xóc víi n•íc ®•îc ®Èy lªn trªn vµ ph¸ bá sau nµy. PhÇn bª t«ng cßn l¹i vÉn gi÷ nguyªn chÊt l•îng nh• khi chÕ t¹o. Trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng, phÇn dung dÞch Bentonit trµn ra ngoµi (ra khái lßng cäc), nhê cã ¸o bao mµ kh«ng ch¶y trµn lan ta dïng b¬m hót ®•a vÒ läc c¸t ®Ó dïng l¹i. Trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng, bª t«ng sÏ b¸m vµo thµnh phÔu, vµ èng ®æ, ®Ó tr¸nh hiÖn t•îng t¾c èng thØnh tho¶ng èng ®æ ®•îc rót lªn h¹ xuèng nhiÒu lÇn nh•ng vÉn ®¶m b¶o ®é ngËp trong bª t«ng. C¸c èng ®æ bª t«ng ®•îc n©ng dÇn vµ th¸o ®Çn, sau khi th¸o rêi cÇn ®•îc röa s¹ch ngay ®Ó tr¸nh bª t«ng b¸m vµo èng. C¸c thao t¸c n©ng èng dÉn vµ th¸o ng¾n èng dÉn ph¶i ®•îc thùc hiÖn nhuÇn nhuyÔn ®Ó rót ng¾n thêi gian ®æ bª t«ng cäc. Cao ®é ®æ bª t«ng cuèi cïng ph¶i cao h¬n cao ®é c¾t cäc tèi thiÓu lµ 1m ®Ó ®¶m b¶o chÊt l•îng bª t«ng ®Çu cäc, sau ®ã ph¸ bá ®i. L¾p èng dÉn ®æ bª t«ng cäc PhÔu ®æ bª t«ng  Tæ chøc thi c«ng mãng cäc. L : 81 Dù ¸n cÇu VÜnh Tuy C«ng nghÖ thi c«ng cäc khoan nhåi trô T 21 C«ng t¸c chuÈn bÞ: Bao gåm c¸c c«ng viÖc sau: - §¾p ®¶o: Cã chiÒu réng 103 x47m. Cao ®é mÆt ®¶o +4.50. - Nèi ®•êng c«ng vô vµo vÞ trÝ trô. - ChuÈn bÞ 04 ®o¹n èng v¸ch  2100m, L= 1.1m. - M¸y khoan RT3 - ST vµ hÖ thèng cÊp Bentonite - VËt liÖu cho bª t«ng, thiÕt bÞ ®æ bª t«ng… §Þnh vÞ m¸y khoan: M¸y khoan RT3- ST ®•îc ®Æt trªn bÖ kª b»ng tÊm t«n dÇy 20 mm, hoÆc tÊm b¶n BTCT trªn nÒn ®¶o ph¼ng ®· ®•îc ®Çm nÌn chÆt, kh«ng biÕn d¹ng g©y lón lÖch ®é nghiªng cña sµn kª  1%. §Þnh vÞ vµ rung h¹ èng v¸ch: - C¸c èng v¸ch ®•îc ®Þnh vÞ b»ng ®o giao héi cña m¸y kinh vÜ. - Rung h¹ èng v¸ch b»ng khoan nhåi kÕt hîp víi bóa rung DZ- 60 - Sai sè khi h¹ èng v¸ch kh«ng v•ît qu¸ giíi h¹n trong b¶ng 1. B¶ng 1 ChØ tiªu Sai sè cho phÐp Sai sè vÞ trÝ trªn mÆt b»ng 20cm §é nghiªng èng v¸ch  1% Khoan cäc trong v÷a Bentonite. -Trong qu¸ tr×nh khoan, cÇn khoan ph¶i ®iÒu chØnh cho th¼ng ®øng. §é nghiªng cña cÇn kh«ng v•ît qu¸ 1%. - Trong qu¸ tr×nh khoan ®Ó ®Ò phßng sËp v¸ch khoan d•íi ch©n èng v¸ch, ph¶i lu«n gi÷ cho mùc Bentonite trong v¸ch cao h¬n mÆt ®¶o tèi thiÓu lµ 50cm, hoÆc cao h¬n mùc n•íc ngoµi s«ng tèi thÓu 1.0m ( khi kh«ng cßn ®¶o), b»ng c¸ch th•êng xuyªn b¬m bï v÷a Bentonite vµo trong èng v¸ch. L : 82 -Tèc ®é khoan cäc: §Ó v÷a Bentonite kÞp ph¸t huy t¸c dông gi÷ v¸ch, tèc ®é khoan cÇn khèng chÕ nh• sau: + Tõ ch©n èng v¸ch ®Õn ®é s©u 10m: Tèc ®é khoan  3m/h. + D•íi ®é s©u 10m d•íi ch©n v¸ch:  5m/h VÖ sinh lç khoan ®ît 1: Khi khoan ®Õn cao ®é thiÕt kÕ, ®•îc Kü s• T• vÊn cho phÐp dõng. C«ng t¸c vÖ sinh ®•îc thùc hiªn b»ng biÖn ph¸p: - Dïng gÇu vÐt, vÐt s¹ch ph«i khoan d•íi ch©n cäc -Thùc hiÖn c«ng nghÖ tuÇn hoµn thuËn v÷a, cho ®Õn khi dung träng cña Bentonite  1.15 vµ ®o ®é l¾ng ®äng d•íi ch©n cäc  10cm. L¾p ®Æt lång cèt thÐp: Theo thiÕt kÕ, lång thÐp cã chiÒu dµi 44m (§Ønh lång ë cao ®é -5,0) ®•îc tæ hîp tõ 5 ®o¹n. Träng l•îng lång  20 tÊn. Trong lång bè trÝ c¸c èng th¨m dß 114, 76  - §Ó thi c«ng, lång thi c«ng ®•îc nèi dµi tõ cao ®é -5,0 tíi ®Ønh èng v¸ch, vµ toµn bé lång ®•îc treo lªn ®Ønh èng v¸ch tõ 8 thanh thÐp 32 ®•îc nèi víi nhau b»ng ®•êng hµn dµi 20cm ( xem b¶n vÏ kÌm theo). - C¸c èng th¨m ®o 114, 76  , ®•îc nèi dµi lªn ®Ønh èng v¸ch, ®Çu phÝa trªn vµ phÝa d•íi ®•îc bÞt kÝn b»ng ®Öm cao su, hoÆc hµn t«n 2 ®¶m b¶o kÝn n•íc. - TuyÖt ®èi kh«ng ®Ó lång thÐp chèng xuèng ®¸y cäc g©y h• háng lång thÐp. - ViÖc chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt lång thÐp ph¶i ®¶m b¶o chÝnh x¸c sai lÖch cho phÐp kh«ng v•ît qu¸ trÞ sè trong b¶ng 2. B¶ng2 STT ChØ Tiªu Sai sè cho phÐp 1 ChiÒu dµi cña 1 ®o¹n lång thÐp ± 15 mm 2 ChiÒu dµi cña c¶ lång thÐp ± 50 mm 3 §•êng kÝnh cña lång thÐp ± 15 mm 4 VÞ trÝ c¸c cèt thÐp chñ ± 0.5 D ( D: ®•êng kÝnh L : 83 thanh) 5 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cèt ®ai ± 15mm VÖ sinh cäc lÇn 2: §•îc tiÕn hµnh ngay sau khi lång thÐp ®· ®•îc l¾p ®Æt vµo vÞ trÝ thiÕt kÕ vµ ®•îc treo lªn ®Ønh èng v¸ch. Sau khi lÊp èng ®æ bª t«ng, thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c vÖ sinh trong lßng cäc, b»ng ph•¬ng ph¸p tuÇn hoµn thuËn, cho ®Õn khi ®¹t c¸c yªu cÇu sau: - §é l¾ng ®äng bïn d•íi ®¸y hè khoan  10 cm - Dung träng Bentonite d•íi ®¸y cäc   1.2 - §é nhít cña Bentonite  25 gi©y. C«ng t¸c ®æ bª t«ng: Thùc hiÖn b»ng ph•¬ng ph¸p èng dÉn th¼ng ®øng. Do khèi l•îng bª t«ng cÊp cho 1 cäc vµo kho¶ng 150 m3, ®Ó ®¶m b¶o chÊt l•îng bª t«ng cäc, cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - CÊp phèi cña bª t«ng cÇn ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu trong ®iÒu ( f ) cña môc ( II ) trong b¶n quy ®Þnh nµy. - C«ng suÊt cÊp bª t«ng cho cäc ph¶i ®¹t tõ 20  25 m3/giê, t•¬ng øng víi thêi gian ®«ng cøng ban ®Çu cña bª t«ng tõ 6  8 giê. - Tr•íc khi c¾t cÇu, ph¶i cã l•îng bª t«ng dù tr÷ tèi thiÓu 6 m3, nh»m ®¶m b¶o sau khi c¾t cÇu, ch©n èng ngËp trong bª t«ng tèi thiÓu 1.5m. - Thêi gian kÕt thóc ®æ bª t«ng 1 cäc ph¶i nhá h¬n thêi gian ninh kÕt ban ®Çu cña bª t«ng theo kÕt qu¶ thi nghiÖm . - Trong suèt qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng, khi th¸o èng dÉn, ph¶i lu«n gi÷ cho ch©n èng ngËp vµo trong bª t«ng tèi thiÓu 2.0 m. C«ng t¸c ghi chÐp vµ lÊy mÉu trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng: - C¸c xe bª t«ng, tr•íc khi ®æ vµo cäc, cÇn kiÓm tra ®é sôt, ®é linh ®éng cña bª t«ng. L : 84 - CÇn chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c mÉu thÝ nghiÖm vµ lÊy mÉu theo yªu cÇu cña T• vÊn gi¸m s¸t. -Trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng cÇn kiÓm tra theo dâi vµ ghi vµo NhËt ký thi c«ng c¸c sè liÖu sau: + BiÓu ®å quan hÖ ®é cao cña bª t«ng trong lßng cäc víi thêi gian. + §é c¾m s©u cña ch©n èng v¸ch vµo bª t«ng mçi ®ît xe ®æ vµ sau mçi lÇn th¸o èng dÉn. + C¸c trôc trÆc trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng vµ biÖn ph¸p ®· gi¶i quyÕt nÕu cã. Rót èng v¸ch: -TiÕn hµnh rót èng v¸ch lªn khi bª t«ng ®· ®æ ®Õn cao ®é thiÕt kÕ. Rót v¸ch b»ng cÇn cÈu 60T, kÕt hîp víi bóa rung DZ- 60- KS §Ó tr¸nh g©y sôt lë ®¶o, lµm ¶nh h•ëng ®Õn cäc bªn c¹nh. Khi rót v¸ch ph¶i kÕt hîp ®æ c¸t vµo trong èng v¸ch ( Khèi l•îng 35  40 m3 ). C«ng t¸c chuÈn bÞ cho viÖc kiÓm tra chÊt l•îng cäc: - ChuÈn bÞ mÆt b»ng, sµn c«ng t¸c phôc vô cho c«ng t¸c kiÓm tra, theo yªu cÇu cña T• vÊn. C«ng t¸c b¬m v÷a lÊp lßng c¸c èng th¨m ®o: - V÷a l¾p lßng c¸c èng th¨m ®o ®•a vµo sö dông ®•îc T• vÊn chÊp thuËn - ChuÈn bÞ thi c«ng: + ChuÈn bÞ kho¶ng 40 m3 v÷a + M¸y trén v÷a + M¸y b¬m v÷a c«ng suÊt 4 m3/h. VII.2.Vßng v©y cäc v¸n.  CÊu t¹o kÝch th•íc. Vßng v©y cäc v¸n thÐp (CVT) lµ lo¹i kÕt cÊu ng¨n n•íc ®•îc dïng phæ biÕn trong thi c«ng cÇu. Nã cã ®é cøng lín cã thÓ dïng trong ®iÒu kiÖn ngËp n•íc s©u trªn 10m n•íc, kÝch th•íc vßng v©y kh«ng h¹n chÕ, kÕt cÊu gän Ýt ch¾n dßng, sö dông ®•îc nhiÒu lÇn. Ph¹m vi sö dông cña vßng v©y CVT lµ cã tÇng ®Êt ®ñ dµy cho phÐp ®ãng ngËp víi ®é s©u cao sao cho kh«ng bÞ xãi hë ch©n cäc. L : 85 Vßng v©y ®•îc ghÐp tõ c¸c cäc riªng rÏ. Cäc v¸n lµ s¶n phÈm thÐp c¸n ®Þnh h×nh, cã tiÕt diÖn sao cho ®ñ cøng khi chuyªn chë vµ chÞu lùc ®•îc ë mét ®é s©u ngËp n•íc trung b×nh mµ kh«ng cÇn t¨ng c•êng, ®Æc biÖt däc hai bªn mÐp cäc ®•îc c¸n thµnh méng ©m d•¬ng theo mét ®•êng gäi lµ r·nh kho¸ hay lµ me.Khi ghÐp c¸c cäc, c¸c r·nh kho¸ lång khÝt vµo nhau t¹o thµnh mét tÊm t•êng kÝn bao quanh khu vùc thi c«ng, n•íc ë bªn ngoµi chØ rØ thÊm mµ kh«ng ch¶y vµo trong vßng v©y. Trong thi c«ng cÇu hiÖn nay sö dông phæ biÕn lo¹i cäc lßng m¸ng Larxen. C¸ch cÊu t¹o thµnh t•êng v¸n ®· nãi ë trªn, tuy nhiªn do r·nh kho¸ kh«ng thÓ ®æi h•íng ghÐp ®i mét gãc 90o nªn khi ghÐp vßng v©y thµnh h×nh ch÷ nhËt, ë bèn gãc ph¶i chÕ t¹o cäc gãc riªng b»ng c¸ch xÎ ®«i cäc thµnh hai nöa vµ hµn bông cäc víi hai c¸nh cña mét thÐp gãc L100x100x10 hoÆc hµn mét cäc nguyªn víi mét nöa cäc xÎ ®«i. KÝch th•íc cña vßng v©y ®•îc x¸c ®Þnh theo kÝch th•íc cña cäc mãng sao cho ®¶m b¶o kho¶ng tÜnh gi÷a vßng v©y vµ bÒ mÆt cña bÖ mãng  70cm. VÞ trÝ ch©n cäc v¸n ph¶i c¸ch l•ng hµng cäc bªt«ng ngoµi cïng 0,5m. §Ønh cäc v¸n cao h¬n MNTC 0,7m.Sè l•îng cäc v¸n ®•îc x¸c ®Þnh theo chu vi cña vßng v©y. C¸c cäc ®•îc ®ãng th¼ng ®øng theo c¶ hai ph•¬ng vµ tuyÖt ®èi song song nhau. Ch©n cäc ®ãng c¾m s©u vµo trong nÒn, ®Çu cäc tùa vµo khung chèng b»ng thÐp. Khung chèng ®•îc chÕ t¹o b»ng c¸c thanh thÐp h×nh ch÷ I hoÆc [. Vµnh ®ai khung chèng ¸p s¸t vµo víi c¸c ®Çu cäc thÐp vµ liªn kÕt cøng víi nhau ®¶m b¶o kh«ng bÞ biÕn h×nh, c¸c thanh chèng bªn trong cã vai trß t¨ng c•êng cho khung vµ bè trÝ sao cho kh«ng g©y khã kh¨n cho thi c«ng trong vßng v©y nh• ®µo ®Êt vµ vËn chuyÓn vËt liÖu, kÕt cÊu vao trong hè mãng. Víi diÖn tÝch vßng v©y lín h¬n 300m2 vµ ph¶i sö dông c¸c thanh chèng dµi, khi ®ã sö dông vµnh ®ai khung chèng cã kÕt cÊu d¹ng dµn. Do dµn cã ®é cøng lín nªn cã thÓ kh«ng cÇn nh÷ng thanh chèng ngang do ®ã thi c«ng trong vßng v©y kh«ng bÞ ¶nh h•ëng. §Ó ®ì vµnh ®ai cÇn cã hai hµng cäc ch÷ H, c¸c hµng L : 86 cäc nµy ®ãng ngËp s©u vµo trong nÒn vµ ®ì giµn vµnh ®ai trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng vßng v©y. §Ó liªn kÕt khung chèng víi c¸c ®Çu cäc ng•êi ta dïng nh÷ng ®o¹n cèt thÐp d14- 16 uèn thµnh h×nh ch÷ U vµ hµn nèi hai bªn thµnh m¸ng víi khung chèng. C¸ch liªn kÕt nµy võa cã t¸c dông chèng võa cã t¸c dông gi»ng vµ kh«ng lµm ¶nh h•ëng ®Õn viÖc sö dông sau nµy cña cäc thÐp. Khi th¸o dì dïng ch¹m s¾t tÈy mèi hµn t¸c cäc v¸n ra khái khung chèng. MÆT B»NG v ß n g v ©y Vµnh ®ai ngoµi Vµnh ®ai trong Cä c ® Þnh vÞ n go µi Cäc ®Þnh vÞ trongThanh chèng  BiÖn ph¸p thi c«ng. §Ó ®¶m b¶o khÐp kÝn ®•îc vßng v©y, tr•íc tiªn ng•êi ta ghÐp vßng v©y theo h×nh d¹ng thiÕt kÕ sau ®ã dïng bóa rung h¹ c¸c cäc xuèng dÇn ®Òu nhau. Bóa h¹ cäc lµ lo¹i bóa chuyªn dông, bóa cã hµm kÑp, khi rung kÑp chÆt vµo bông cäc vµ còng dïng chÝnh lo¹i bóa nµy ®Ó nhæ cäc (chó ý kh«ng nªn dïng lo¹i bóa Diezen ®Ó h¹ cäc v× sÏ lµm vªnh mÐo tiÕt diÖn khã sö dông lÇn sau). Tr×nh tù thi c«ng tiÕn hµnh theo c¸cc b•íc sau: B1-§ãng mét sè cäc ch÷ H xung quanh vÒ phÝa trong cña vßng v©y ®Ó lµm cäc ®Þnh vÞ, kho¶ng c¸ch 2-3m cho mét cäc. Dïng bóa rung ®Ó ®ãng. B2-Dïng cÇn cÈu cÈu l¾p khung chèng tùa trªn c¸c cäc ®Þnh vÞ ®Ó lµm khung dÉn h•íng cho c¸c cäc v¸n. L : 87 B3-Tæ hîp cäc v¸n: tæ hîp 3-5 cäc thµnh mét m¶ng tr•íc khi ®ãng. Dïng c¸c thanh ray kª ®Öm phÝa d•íi vµ ®Æt ngöa hai cäc v¸n ë hai bªn h•íng chiÒu lßng m¸ng lªn trªn ®Ó mét kho¶ng trèng gi÷a chóng, luån thanh thø ba vµo gi÷a theo chiÒu óp xuèng l¾p khíp víi c¹nh me cña hai thanh bªn råi dïng têi kÐo chËm ®Ó c¸c c¹nh me tr•ît hÕt chiÒu dµi thanh cäc. Dïng thanh kÑp, kÑp c¸c cäc ®· tæ hîp l¹i víi nhau. B4-X¶m me cäc v¸n thÐp cã t¸c dông lµm kÝn m¹ch nèi ghÐp gi÷a c¸c cäc. VËt liÖu lµ d©y thõng tÈm dÇu th¶i, dïng que nhÐt vµo khe hë gi÷a c¸c c¹nh me. B5-Dùa vµo khung dÉn h•íng tiÕn hµnh ghÐp vßng v©y. Dïng cÇn cÈu cÈu tõng tæ hîp cäc theo ph•¬ng th¼ng ®øng vµ lïa mét c¹nh me cña tæ hîp vµo hµng cäc ®· ghÐp tr•íc, d•íi ®¸y c¹nh me cßn l¹i dïng d©y thõng hoÆc m¶nh gç lµm nót ng¨n kh«ng cho ®Êt hoÆc sái chÌn vµo, th¶ tõ tõ cho tæ hîp cäc tr•ît th¼ng theo r·nh me vµ c¾m ngËp ch©n vµo trong nÒn. §èi víi vßng v©y h×nh ch÷ nhËt, xuÊt ph¸t tõ hai gãc cña vßng v©y cßn ®èi víi vßng v©y h×nh trßn hoÆc elÝp th× cã thÓ b¾t ®Çu tõ mét vÞ trÝ bÊt k× cña vßng v©y. B6-T¹i ®iÓm hîp long, ®o cô thÓ kho¶ng hë cßn l¹i ®Ó chÕ t¹o cäc ghÐp nèi vµ tiÕn hµnh khÐp kÝn mèi nèi. B7-Dïng bóa rung rung h¹ cäc v¸n, ®I lÇn l•ît tõ mét gãc cho hÕt mét l•ît xung quanh vßng v©y, chiÒu s©u h¹ gi÷a c¸c cäc chªnh nhau kh«ng qu¸ 1m. Víi tr•êng hîp ®ãng cäc trªn c¹n, cäc v¸n thÐp th•êng dïng lµm t•êng v¸n æn ®Þnh v¸ch hè mãng hoÆc v¸ch t•êng hµo th× kh«ng cÇn tæ hîp vµ x¶m me gi÷a c¸c cäc mµ lÇn l•ît ghÐp cäcvµo phÇn t•êng v¸n ®· ®ãng råi cho h¹ cäc xuèng hÕt tÇm ®Õn cao ®é thiÕt kÕ. Tr•êng hîp do khã kh¨n hoÆc do biÖn ph¸p thi c«ng mµ kh«ng tiÕn hµnh khÐp kÝn vßng v©y ngay mµ ®Ó trèng mét ho¨ch hai mÆt v¸n, khi ®ã ng•êi ta ¸p dông biÖn ph¸p h¹ cäc v¸n thÐp kh«ng qua ghÐp tr•íc. Dùa v¸o khung chèng dÉn h•íng ®ãng mét cäc v¸n ®Çu tiªn thËt th¼ng ®Õn cao ®é thiÕt kÕ sau ®ã theo h•íng cäc nµy l¾p vµ ®ãng c¸c cäc kh¸c còng ®Õn cao ®é thiÕt kÕ. Hai L : 88 cäc cuèi cïng cña mçi h•íng ®ãng t¹i m«I ghÐp hîp long cña vßng v©y chØ ®ãng ®Õn 2/3 chiÒu s©u råi dïng thÐp gãc hµn ®Ýnh cè ®Þnh kho¶ng c¸ch vÞ trÝ cña hai cäc nµy sau ®ã nhæ lªn vµ dïng thÐp tÊm hoÆc thÐp ch÷ U hµn v¸ khe hë gi÷a hai cäc, dïng cäc chÕ t¹o nµy ®ãng vµo mèi hîp long sÏ khÐp kÝn vßng v©y. VII.3.§æ bªt«ng.  Nh÷ng biÖn ph¸p vËn chuyÓn v÷a trªn c«ng tr•êng. V÷a bªt«ng sau khi trén sÏ b¾t ®Çu x¶y ra qu¸ tr×nh ninh kÕt, trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn sÏ ph¶i ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu sau ®©y: +)Kh«ng ®Ó v÷a ninh kÕt. +)Kh«ng ®Ó v÷a bÞ ph©n tÇng. +)Kh«ng ®Ó v÷a bÞ mÊt n•íc. V÷a bÞ ph©n tÇng lµ hiÖn t•îng hçn hîp v÷a mÊt tÝnh ®ång ®Òu, cèt liÖu th« bÞ ch×m l¾ng vµ dån vµo mét chç, bét v÷a vµ n•íc næi lªn trªn. §Ó ba hiÖn t•îng trªn kh«ng x¶y ra, ph•¬ng tiÖn vËn chuyÓn v÷a bª t«ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: kÝn n•íc, khuÊy tréng ®Òu vµ chËm, che kÝn. Trªn c«ng tr•êng cã hai h×nh thøc vËn chuyÓn v÷a bªt«ng lµ b»ng xe chuyªn dông vµ dïng m¸y b¬m v÷a bªt«ng. Xe chuyªn dông chë v÷a bªt«ng cã thïng chøa v÷a quay tréng liªn tôc trong suèt thêi gian vËn chuyÓn. Trong thïng cã g¾n r·nh xo¾n ruét gµ, khi quay thïng theo chiÒu ng•îc l¹i v÷a ®•îc ®•a ra miÖng thïng vµ x¶ ra ngoµi theo m¸ng dÉn. Trªn c«ng tr•êng cã thÓ ph¶i vËn chuyÓn v÷a trong nh÷ng ®iÒu khiÖn sau: +)Kh«ng cã ®•êng cho xe vµo ®Õn ch©n c«ng tr×nh. +)VÞ trÝ thi c«ng n»m trong vïng ngËp n•íc. +)VÞ trÝ thi c«ng ë trªn cao. Trong nh÷ng tr•êng hîp trªn ph¶i sö dông ®Õn m¸y b¬m ®Ó vËn chuyÓn v÷a. M¸y b¬m v÷a cã hai lo¹i ho¹t ®éng theo hai nguyªn t¾c: lo¹i b¬m b»ng ¸p suÊt khÝ nÐn vµ b¬m ®Èy b»ng pitt«ng. Lo¹i thø hai sö dông tiÖn lîi h¬n vµ lµ lo¹i m¸y dö dông phæ biÕn hiÖn nay trªn c¸c c«ng tr•êng. L : 89 M¸y b¬m cã thÓ ®Èy v÷a ®i xa ®Õn 300m vµ lªn cao 40m, bªt«ng cã cèt liÖu lµ ®¸ 4-6 vµ ®é sôt cña v÷a tõ 5-24cm. §Ó dÉn h•íng èng ®Õn vÞ trÝ ®æ bªt«ng ph¶i cã ®µ gi¸o ®Ó ®Æt èng, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ®o¹n èng ®i qua khu vùc ngËp n•íc vµ ®i th¼ng ®øng dÉn v÷a lªn tÇng cao. Tr•íc khi b¬m ph¶i tiÕn hµnh b¬m n•íc th«ng èng. Khi b¬m ph¶i cho m¸y ho¹t ®éng liªn tôc, kh«ng ®•îc dõng l©u gi÷a chõng rÊt dÔ bÞ t¾c èng. Sau khi b¬m ph¶i tiÕn hµnh vÖ sinh ®•êng èng.  BiÖn ph¸p tæ chøc ®æ bªt«ng. BiÖn ph¸p tæ chøc ®æ bª t«ng mãng. L : 90 b.1. GhÐp v¸n khu«n V¸n khu«n cña mãng khèi d•íi hè mãng cã thÓ lµm b»ng thÐp hoÆc b»ng gç hoÆc kÕt hîp gi÷a thÐp vµ gç do cÊu t¹o cña hè mãng ®¬n gi¶n, nªn cÊu t¹o v¸n khu«n dÔ. V¸n khu«n cã 2 t¸c dông: - Gi÷a thµnh v¸ch ®Êt hè mãng khái xo vµo hè mãng - Gi÷ cho bªt«ng trong hè mãng khái x« ra phÝa ngoµi Yªu cÇu c¬ b¶n cña v¸n khu«n lµ: - BÒ mÆt nh½n, - Khi l¾p ghÐp ph¶i ®óng kÝch th•íc ®· thiÕt kÕ - L¾p ghÐp c¸c v¸n khu«n ph¶i khÝt, kh«ng cho v÷a xi m¨ng ch¶y ra ngoµi mãng khèi theo ®óng thiÕt kÕ ®Ò ra. - Kh«ng bÞ biÕn d¹ng trong qu¸ tr×nh ®æ bªt«ng, Cäc v¸n V¸n khu«n Khung chèng Thanh ®øng Bè trÝ v¸n khu«n thi c«ng bÖ L : 91 Bè trÝ v¸n khu«n, cèt thÐp thi c«ng bÖ b.2. Tæ chøc ®æ bªt«ng b.2.1. Yªu cÇu vÒ vËt liÖu Mãng mè trô trªn nÒn tù nhiªn cã thÓ x©y dùng b»ng mét trong c¸c vËt liÖu sau: + X©y ®¸ víi ®¸ tù nhiªn cã c•êng ®é thÊp nhÊt 400kG/m2 bª t«ng cã m¸c thÊp nhÊt 300; + Bª t«ng trén ®¸ héc cã m¸c thÊp nhÊt 150# víi ®¸ héc ®én cã c•êng ®é Ýt nhÊt b»ng mét nöa m¸c bª t«ng, tû lÖ ®én 20% thÓ tÝch khèi bª t«ng. Bªt«ng mãng khèi ph¶i ®¶m b¶o theo ®óng m¸c theo thiÕt kÕ. C¸c lo¹i xi m¨ng dïng cho mãng VÞ trÝ cña c¸c bé phËn mãng Lo¹i xim¨ng Trong m«i tr•êng kh«ng ¨n mßn Trong m«i tr•êng ¨n mßn víi c¸c d¹ng ¨n mßn sunph¸t, axit, «xit magiª PhÇn mãng ë trong ®Êt vµ trong n•íc cña c¸c mãng ®Æt thÊp h¬n møc n•íc kiÖt Xim¨ng poocl¨ng, xim¨ng poocl¨ng puz¬lan vµ xi m¨ng poocl¨ng xØ lß cao Xim¨ng poocl¨ng chøa sunfat, xim¨ng poocl¨ng puz¬lan chøa sunfat PhÇn mãng ë n¬i møc Xim¨ng poocl¨ng, Xim¨ng poocl¨ng chÞu L : 92 n•íc lªn xuèng ®Þnh kú Xim¨ng poocl¨ng Ýt to¶ nhiÖt sunfat PhÇn mãng ë cao h¬n mÆt ®Êt vµ cao h¬n mÆt n•íc Xim¨ng poocl¨ng, xim¨ng poocl¨ng ®«ng cøng nhanh, xim¨ng poocl¨ng Ýt to¶ nhiÖt Chän m¸c xim¨ng theo m¸c bª t«ng M¸c bª t«ng 200 350 300 M¸c xim¨ng 300-400 400 400 C«ng t¸c x©y dùng hè mãng ph¶i tiÕn hµnh ngay sau khi n¹o vÐt hè mãng ®Õn cao ®é thiÕt kÕ vµ ký kÕt c¸c v¨n b¶n nghiÖm thu . Trong qu¸ tr×nh x©y dùng nÒn mãng, c¸c bé phËn chèng dì ®•îc th¸o ra dÇn vµ thay thÕ b»ng nh÷ng thanh chèng ng¾n mét ®Çu tú vµo phÇn mãng bªn d•íi ®· x©y xong hoÆc thay b»ng c¸ch lÊp ®Êt dÇn vµ ®Çm chÆt. ë thêi ®iÓm ®ã, khèi x©y dùng cña mãng ®· ph¶i ®¹t Ýt nhÊt c•êng ®é 50kG/cm2. b.2.2. Tr×nh tù ®æ bªt«ng Tuú theo khèi l•îng ®æ bªt«ng mãng, ®Þa h×nh, ®Þa chÊt n¬i ®æ bªt«ng mµ ta chän ph•¬ng ph¸p vËn chuyÓn vµ ®æ bªt«ng thÝch hîp. §æ bªt«ng gåm c¸c giai ®o¹n sau: - S¶n xuÊt v÷a bª t«ng - VËn chuyÓn bªt«ng b»ng xe mix, èng ®æ bªt«ng (èng vßi voi) - Ph©n phèi vµ san ®Çm bª t«ng - B¶o d•ìng vµ th¸o dì v¸n khu«n - Bª t«ng mè trô cÇu lµ bª t«ng khèi lín thi c«ng trong ®iÒu kiÖn s«ng n•íc nªn cÇn lùa chän biÖn ph¸p thi c«ng cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c«ng tr•êng. - Tr•íc khi ®æ bª t«ng ph¶i kiÓm tra, ®é chÝnh x¸c cña viÖc l¾p ®Æt v¸n khu«n, ®µ gi¸o chèng ®ì, ®•êng vËn chuyÓn bª t«ng, c«ng cô vµ ph•¬ng tiÖn L : 93 ®æ bª t«ng, ®é v÷ng ch¾c cña c¸c liªn kÕt khi chÞu t¶i träng ®éng do ®æ vµ ®Çm v÷a bª t«ng g©y ra. - V¸n khu«n, c¸c chi tiÕt ®Æt s½n, cèt thÐp ph¶i ®•îc cä röa r¸c, bïn ®Êt c¹o rØ tr•íc khi ®æ bª t«ng. BÒ mÆt cña v¸n khu«n gç tr•íc khi ®æ bª t«ng ph¶i t•íi Èm vµ bÞt kÝn c¸c khe hë. BÒ mÆt cña v¸n khu«n thÐp ph¶i quÐt chÊt chèng dÝnh vµ ph¶i ®¶m b¶o chÊt l•îng bª t«ng vµ thÈm mü cña kÕt cÊu. - Ngoµi ra cßn ph¶i kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ tÊt c¶ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô viÖc ®æ bª t«ng. - ChÊt l•îng cña bª t«ng mè trô cÇu ph¶i ®¶m b¶o c•êng ®é thiÕt kÕ, tÝnh ®ång chÊt, ®«ng ®Æc vµ liÒn khèi. C«ng t¸c vËn chuyÓn bªt«ng 8 0 -1 0 0 c m 30cm 35cm L¸ thÐp gãp phÇn gi¶m chiÒu cao r¬i tù do cña BT L : 94 CÊu t¹o èng vßi voi Trong qóa tr×nh ®æ bªt«ng ®Ó bªt«ng kh«ng bÞ ph©n cì cÇn ph¶i ®Ó chiÒu cao ®æ bªt«ng kh«ng ®•îc > 1.5m. Nh•ng trong thùc tÕ qu¸ tr×nh ®æ bªt«ng mãng mè trô th•êng lín nªn ph¶i dïng m¸ng hoÆc èng vßi v¬i ®Ó ®æ bªt«ng. Khi mãng mè trô cã khèi l•îng lín, ®Ó tiÕt kiÖm v÷a bªt«ng, trong qu¸ tr×nh ®æ bªt«ng cho phÐp ®ån vµo bªt«ng 20% khèi l•îng ®¸ héc (®¸ cã c•êng ®é b»ng c•êng ®é ®¸ ®æ bªt«ng, kÝch th•íc ®¸  20cm). Khi ®ã 1m3 bªt«ng ®•îc tõ 30 - 35 kgXM/1m3 bªt«ng. BiÖn ph¸p ®æ bªt«ng th©n trô Víi c¸c ®•êng «t« nhÞp lín, th©n mè trô th•êng rÊt lín, khã cã ®iÒu kiÖn dïng kÕt cÊu l¾p ghÐp, ng•êi ta dïng mè trô toµn khèi BTCT. Khi x©y dùng mè trô BTCT toµn khèi ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: - §óng kÝch th•íc, h×nh d¹ng - Bªt«ng ®óng c•êng ®é do thiÕt kÕ ®Ò ra - Sai sè cho phÐp vÒ kÝch th•íc cña mè trô BTCT toµn khèi kh«ng ®•îc >1-2cm. - Bªt«ng ®æ mè trô ph¶i ®¶m b¶o chÞu ¶nh h•ëng cña m«i tr•êng, n•íc n¬i thi c«ng - §¶m b¶o ghÐp v¸n khu«n khÝt, nh½n, kh«ng ®Ó v÷a xi m¨ng ch¶y ra ngoµi lµm xÊu bÒ mÆt mè trô. Cã thÓ tiÕt kiÖm xi m¨ng mè trô b»ng c¸ch thªm vµo 20% thÓ tÝch ®¸ héc L : 95 Cèt thÐp th©n trô Cèt thÐp th©n trô Thi c«ng th©n trô L : 96 2 4 3 1 6 5 3 7 2 VÝ dô cÊu t¹o v¸n khu«n cè ®Þnh 1- V¸n l¸t; 2 - NÑp ngang ®Çu trßn; 3 - Cét chèng ®øng ( NÑp ®øng ); 4 - NÑp ngang phÇn th¼ng; 5- Bu l«ng gi»ng; 6- Thanh chèng; 7- Bu l«ng neo. VII.4.§æ bªt«ng bÞt ®¸y.  BiÖn ph¸p thi c«ng: §Ó ng¨n kh«ng cho n•íc th©m nhËp vµo hè mãng tõ c¸c phÝa, sau khi h¹ vßng v©y cäc v¸n thÐp cÇn ph¶i tiÕn hµnh ®æ líp bªt«ng bÞt ®¸y trong khi n•íc vÉn ngËp ®Çy trong hè mãng. Líp bªt«ng nµy cã t¸c dông: +)Gi÷ æn ®Þnh nÒn phÝa d•íi ®¸y mãng chèng ¸p lùc ®Èy næi. +)Ng¨n kÝn n•íc tõ phÝa ®¸y hè mãng. +)T¹o mÆt b»ng thi c«ng bÖ mãng. Nh• vËy ®Ó ®æ líp bªt«ng bÞt ®¸y cÇn ¸p dông biÖn ph¸p ®æ bªt«ng d•íi n•íc. Ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p kü thuËt ®Ó cho v÷a bªt«ng kh«ng bÞ hoµ tan trong n•íc, n•íc kh«ng ngÊm vµo trong khèi v÷a ®æ xuèng, kÕt cÊu ®¶m b¶o tÝnh liÒn khèi vµ ®¶m b¶o chÊt l•îng. Trong thi c«ng cÇu hiÖn nay sö dông phæ biÕn hai c«ng nghÖ lµ c«ng nghÖ v÷a d©ng vµ c«ng nghÖ rót èng th¼ng ®øng. +) C«ng nghÖ v÷a d©ng: L : 97 Lµ biÖn ph¸p ®æ cèt liÖu th« vµo trong khu«n tr•íc sau ®ã b¬m v÷a xi m¨ng ®· trén vµo trong khèi ®¸ Ðp dÇn tõ d•íi ®¸y Ðp dÇn lªn, ¸p suÊt b¬m lµm cho dßng v÷a ch¶y lÊp c¸c khe rçng vµ ®Èy n•íc ra ngoµi. V÷a tõ mçi èng b¬m lan to¶ ra mét vïng cã b¸n kÝnh nhÊt ®Þnh, c¸c vïng kÒ nhau ®an nhËp v¸o nhau t¹o thµnh mét khèi láng d©ng lªn lÊp dÇn c¸c khe rçng cña khèi cèt liÖu. Sau khi ®«ng kÕt ta cã ®•îc khèi bªt«ng n»m trong n•íc. Do v÷a bªt«ng kh«ng ®•îc nhµo trén, khèi bªt«ng do c¸c viªn ®¸ xÕp ngÉu nhiªn ®•îc g¾n kÕt l¹i b»ng khèi v÷a láng mµ thµnh nªn sè hiÖu kh«ng x¸c ®Þnh. MÆt kh¸c khi ®æ ®¸ trong n•íc kh«ng thÓ san t¹o ph¼ng nªn bÒ mÆt bªt«ng rÊt kÐm. V× nh÷ng lÝ do nªu trªn nªn c«ng nghÖ v÷a d©ng chØ dïng ®Ó thi c«ng c¸c c«ng tr×nh phô t¹m kh«ng dïng cho c¸c kÕt cÊu chÝnh. +) C«ng nghÖ rót èng th¼ng ®øng: Lµ biÖn ph¸p dïng v÷a bª t«ng ®· trén s½n rãt vµo trong khu«n b»ng èng kÝn c¾m ngËp trong khèi v÷a. ¸p suÊt t¹o ra do chiÒu cao cét v÷a th¾ng ¸p lùc cña n•íc lµm cho v÷a ch¶y lan to¶ ra xung quanh vµ ®Ó cho ¸p lùc v÷a lu«n lín h¬n ¸p lùc n•íc èng ®æ ph¶i ®•îc tõ tõ kÐo lªn cao. C¸c vóng v÷a cña mçi èng giao c¾t nhau t¹o thµnh mét khèi. Do bªt«ng ®•îc ®ïn tõ trong long khèi v÷a nªn chØ cã mÆt ngoµi tiÕp xóc víi n•íc v× vËy bªt«ng ®æ theo ph•¬ng ph¸p nµy ®ång ®Òu vµ liÒn khèi, hçn hîp v÷a ®•îc trén theo thµnh phÇn thiÕt kÕ vµ kiÓm so¸t ®•îc chÊt l•îng, v÷a cã ®é sôt lín nªn cã thÓ ®¶m b¶o ®é chÆt cÇn thiÕt cho bªt«ng.  BiÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng.  Thi c«ng theo c«ng nghÖ v÷a d©ng: B1-Chia diÖn tÝch ®æ bªt«ng thµnh l•íi « vu«ng, kÝch th•íc 2,5-4m, riªng c¸c c¹nh biªn c¸ch c¸c c¹nh cña vßng v©y hè mãng 1,3-2m. Dïng c©y luång ho¨c thanh cèt thÐp buéc thµnh dµn ®Þnh vÞ theo l•íi ®· chia. B2-ChÕ t¹o c¸c lång thÐp chèng bÑp d¹ng lång sãc víi cèt thÐp däc lµm b»ng 10 vµ cèt ®ai trßn lµm b»ng 6 , ®•êng kÝnh lång b»ng 2 lÇn ®•êng kÝnh èng b¬m v÷a ®ång thêi ph¶i  200mm. Cù ly gi÷a c¸c thanh cèt thÐp 5cm, cù ly gi÷a c¸c cèt ®ai trßn n»m trong phÇn ®æ ®¸ ph¶i nhá h¬n kÝch th•íc viªn ®¸ L : 98 cßn ë phÇn trªn bè trÝ c¸ch 100cm mét ®ai. C¸c lång thÐp chèng bÑp ph¶i nh« cao h¬n mÆt n•íc ®Ó khi ®æ, ®¸ kh«ng bÞ r¬i vµo trong lång. C¾m c¸c lång chèng bÑp vµo nh÷ng ®Ønh l•íi « vu«ng vµ buéc cè ®Þnh vµo dµn ®Þnh vÞ. B3-§æ ®¸ vµo khu«n, ®æ ®Òu theo tõng l•íi « vu«ng ®· chia, l•îng ®¸ ®æ vµo mçi « l•íi b»ng diÖn tÝch cña « nh©n víi chiÒu dµy bªt«ng. §¸ dïng cho ®æ bªt«ng theo c«ng nghÖ v÷a d©ng lµ ®¸ d¨m  4cm hoÆc ®¸ héc. B4-§Æt c¸c èng b¬m v÷a vµo trong lßng c¸c lång chèng bÑp, miÖng èng th¶ xuèng s¸t ®¸y. ¤ng b¬m v÷a cã ®•êng kÝnh 50 100mm + nèi chung víi ®•êng trôc vµ nèi vµo m¸y b¬m v÷a. B5-V÷a xi m¨ng c¸t ®•îc trén trong m¸y trén víi tØ lÖ X/C=1/2 vµ tØ lÖ N/X=0,65-0,85. Dïng m¸y b¬m v÷a khÝ nÐn víi ¸p suÊt 0,5Mpa hoÆc cã thÓ dïng m¸y b¬m ®Èy pitt«ng ®Ó b¬m v÷a. Tèc ®é v÷a d©ng 0,2 – 2m/h ®Çu èng b¬m ph¶i gi÷ lu«n ngËp trong v÷a 0,65m. B6-L•îng v÷a d©ng lªn ®•îc kiÓm tra th«ng qua l•îng v÷a ®· b¬m vµo b»ng thÓ tÝch khèi ®¸ nh©n víi tØ lÖ lç rçng lµ 40- 45%, hoÆc b»ng c¸ch ®o chiÒu dµy cña v÷a trong c¸c lång thÐp. B7-Sau khi kÕt thóc viÖc b¬m v÷a, thu c¸c èng b¬m vµ thu håi c¸c lång thÐp b»ng c¸ch dïng cÇn cÈu kÐo nhæ chóng lªn ngay khi v÷a ch•a ninh kÕt.  Thi c«ng theo c«ng nghÖ rót èng th¼ng ®øng: B1-ChuÈn bÞ c¸c èng ®æ bªt«ng, ®•êng kÝnh èng 200 300mm  chiÒu dµi mçi ®èt èng 2,5m nèi víi nhau b»ng khíp nèi kÝn. ¤ng nèi víi phÔu ®æ cã dung tÝch b»ng 1,5 lÇn dung tÝch cña toµn bé c¸c èng ®•îc th¶ xuèng s¸t ®¸y, cù ly gi÷a c¸c èng lµ 1,25R vµ c¸ch thµnh khu«n 0,65R. Trong ®ã R lµ b¸n kÝnh lan to¶ cña v÷a trong mçi èng. ChiÒu dµi cña mçi èng ph¶i ®¶m b¶o cho cao ®é mùc v÷a trong phÔu (c¸ch miÖng phÔu 5cm) c¸ch mùc n•íc thi c«ng mét kho¶ng h tho¶ m·n ®iÒu kiÖn h  R-0,6H víi H lµ kho¶ng c¸ch tõ MNTC ®Ðn miÖng èng hoÆc ®Õn cao ®é mÆt v÷a trong khu«n. Trong mçi phÔu, t¹i vÞ trÝ cæ phÔu nèi víi èng treo mét nót th«ng kÝch th•íc võa lät trong èng vµ cã kh¶ n¨ng næi trªn mÆt n•íc. Qu¶ th«ng nµy cã t¸c dông: gi÷ cho v÷a kh«ng r¬i tù do vµo trong èng, ng¨n kh«ng cho v÷a tiÕp xóc L : 99 víi n•íc, dån ®Èy n•íc vµ kh«ng khÝ ra khái èng khi b¾t ®Çu trót v÷a. Nót th«ng treo vµo mãc cã hai sîi d©y, mét sîi lµ d©y treo cã kh¶ n¨ng kÐo ®øt lín vµ mét sîi d©y ®iÒu khiÓn lµm quay mãc ®Ó th¶ nót r¬I xuèng. C¸c èng ®æ cïng víi phÔu ®•îc ®Æt trªn hÖ thèng n©ng ®Ó kÐo rót lªn víi cïng mét tèc ®é. B2-V÷a bªt«ng cã kÝch th•íc cèt liÖu  1/4 ®•êng kÝnh trong cña èng, ®é sôt 16- 24 cm vµ l•îng xi m¨ng t¨ng 20% so víi chØ tiªu xi m¨ng cïng m¸c v÷a nÕu ®æ trªn c¹n. §æ v÷a vµo trong c¸c phÔu. Th¶ c¸c nót th«ng tôt xuèng s¸t ®¸y ®ång thêi c¸c cét v÷a còng h¹ xuèng theo trong c¸c èng. KÐo d©y ®iÒu khiÓn ®Ó th¶ r¬i nót th«ng. N©ng c¸c ®Çu èng lªn khái ®¸y 25cm, v÷a ®Èy nót th«ng ra ngoµi vµ ch¶y trµn ra xung quanh , rót èng lªn víi tèc ®é 0,12m/phót vµ tiÕp tôc cÊp v÷a vµo c¸c phÔu. Trong qu¸ tr×nh rót èng ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chiÒu s©u ngËp cña èng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo thực tập tốt nghiệp của trường dh gtvt.pdf