Máy chuẩn đoán

Máy chuẩn đoán Bố cục của Chương - Nguyên lý của OBD - Khái quát về máy chuẩn đoán - Thiết lập máy ban đầu - Loại OBD - OBD / MOBD - Chức năng tùy biến - Đầu đo tự động - In ra

pdf20 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1896 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Máy chuẩn đoán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-1- M¸y chÈn ®o¸n Bè côc cña ch­¬ng Ch­¬ng nµy tr×nh bµy vÒ M¸y chÈn ®o¸n. · Nguyªn lý cña OBD · Kh¸i qu¸t vÒ M¸y chÈn ®o¸n · ThiÕt lËp m¸y ban ®Çu · Lo¹i OBD · OBD / MOBD · Chøc n¨ng tuú biÕn · §Çu ®o tù ®éng · In ra -2- Nguyªn lý cña OBD (On-Board Diagnosis- ChÈn ®o¸n trªn xe) ChÈn ®o¸n lµ g×? HÖ thèng OBD lµ mét chøc n¨ng tù chÈn ®o¸n cña xe ®­îc cung cÊp bëi ECU. Dùa vµo c¸c tÝn hiÖu nhËn ®­îc tõ c¸c c¶m biÕn mµ ph¸t hiÖn ra t×nh tr¹ng cña xe, ECU truyÒn c¸c tÝn hiÖu ®Õn c¸c bé chÊp hµnh mét c¸ch tèi ­u cho t×nh tr¹ng hiÖn t¹i. ECU nhËn c¸c tÝn hiÖu tõ c¸c c¶m biÕn ë d¹ng ®iÖn ¸p. Sau ®ã ECU cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c t×nh tr¹ng cña hÖ thèng b»ng c¸ch ph¸t hiªn nh÷ng thay ®æi ®iÖn ¸p cña tÝn hiÖu, ®· ®­îc ph¸t ra tõ c¸c c¶m biÕn. V× vËy, ECU th­êng xuyªn kiÓm tra c¸c tÝn hiÖu (®iÖn ¸p) ®Çu vµo, råi so s¸nh chóng víi c¸c gi¸ trÞ chuÈn ®· ®­îc l­u gi÷ trong bé nhí cña ECU, vµ x¸c ®Þnh ra bÊt cø t×nh tr¹ng bÊt th­êng nµo. §å thÞ bªn tr¸i chØ ra ®Æt tÝnh cña c¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc. Th«ng th­êng ®iÖn ¸p cña c¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t dao ®éng gi÷a 0.1V vµ 4.8V. NÕu ®iÖn ¸p ®Çu vµo n»m trong ph¹m vi nµy, th× ECU x¸c nhËn r»ng t×nh tr¹ng lµ b×nh th­êng. NÕu nã bÞ ng¾n m¹ch (®iÖn ¸p ®Çu vµo thÊp h¬n 0.1V) hoÆc hë m¹ch (®iÖn ¸p vµo lín h¬n 4.8V), th× ECU x¸c ®Þnh r»ng nã kh«ng b×nh th­êng. NÕu ECU x¸c ®Þnh tÝn hiÖu ®Çu vµo lµ bÊt th­êng, th× ECU sÏ bËt s¸ng ®Ìn b¸o h­ háng (MIL) ®Ó th«ng b¸o cho l¸i xe biÕt vµ l­u l¹i m· chÈn ®o¸n h­ háng (DTC) trong bé nhí. (1/1) C¸ch ®äc DTC C¸c DTC cã thÓ ®­îc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh cña m¸y chÈn ®o¸n d­íi d¹ng m· cã 5 ch÷ sè b»ng c¸ch nèi M¸y chÈn ®o¸n víi gi¾c DLC3 (Gi¾c nèi truyÒn d÷ liÖu No. 3). C¸c m· 2 con sè sÏ ph¸t ra qua sù nhÊp nh¸y cña ®Ìn MIL b»ng c¸ch nèi t¾t c¸c cùc TE1 vµ E1 (hoÆc TC vµ CG) cña DLC 1, 2, hoÆc 3. GîI ý: Chó ý r»ng trªn mét sè xe cã hÖ thèng phun nhiªn liÖu ®iÖn tö cña ®éng c¬ Diesel, chØ hiÓn thÞ m· DTC 2 ch÷ sè. VÝ dô: M· DTC 22: H­ háng m¹ch c¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t M· DTC 24 (1): H­ háng m¹ch c¶m biÕn nhiÖt ®é khÝ n¹p M· DTC24 (2): H­ háng m¹ch c¶m biÕn nhiÖt ®é khÝ quyÓn (1/1) -3- Kh¸i qu¸t vÒ M¸y chÈn ®o¸n M¸y chÈn ®o¸n lµ g×? C¸c DTC ®­îc l­u trong ECU cã thÓ hiÓn thÞ trªn m¸y chÈn ®o¸n b»ng c¸ch nèi trùc tiÕp víi ECU. H¬n n÷a, m¸y chÈn ®o¸n cã thÓ xo¸ c¸c DTC khái bé nhí cña ECU. Ngoµi ra m¸y chÈn ®o¸n cßn cã c¸c chøc n¨ng kh¸c nh­ hiÓn thÞ c¸c d÷ liÖu th«ng tin b»ng c¸ch liªn l¹c víi ECU qua c¸c c¶m biÕn kh¸c nhau, hoÆc dïng nh­ mét V«n kÕ hoÆc m¸y do hiÖn sãng. GîI ý: · M¸y chÈn ®o¸n còng cã c¸c tªn kh¸c nh­ Dông cô chÈn ®o¸n cÇm tay hoÆc Bé dông cô chÈn ®o¸n OBD-II. · Hép cho thiÕt bÞ vµo/ra, hoÆc ë lo¹i h×nh èng hoÆc kiÓu khay chøa c¸c c¸p OBD-II. (1/1) THAM KH¶O M¸y chÈn ®o¸n lo¹i mµn h×nh c¶m øng M¸y chÈn ®o¸n lo¹i mµn h×nh c¶m øng lµ lo¹i m¸y chÈn ®o¸n thÕ hÖ míi. Nã cã thÓ vËn hµnh b»ng c¸ch chØ cÇn sê vµo c¸c phÝm hiÓn thÞ trªn mµn h×nh, kh«ng cÇn ph¶i vËn hµnh bµn phÝm nh­ lo¹i th«ng th­êng. 1. Chøc n¨ng Ho¹t ®éng vµ c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n còng gièng nh­ lo¹i th«ng th­êng. 2. §Æc ®iÓm Mµn h×nh dÔ nh×n h¬n lo¹i mµn h×nh cña m¸y th«ng th­êng vµ tèc ®é truyÓn th«ng tin víi ECU nhanh h¬n. (1/1) -4- Bµn phÝm Môc ®· chän vµ c¸c th«ng tin cã thÓ ®­îc truy cËp b»ng c¸ch bÊm lªn c¸c phÝm trªn bµn phÝm. Chøc n¨ng phÝm cña m¸y chÈn ®o¸n Ngoµi c¸ch vËn hµnh bµn phÝm ®­îc tr×nh bµy ë ®©y, cßn cã c¸c c¸ch kh¸c ®Ó vËn hµnh c¸c phÝm. H·y xem h­íng dÉn sö dông cña m¸ chÈn ®o¸n ®Ó biÕt thªm chi tiÕt. (1/1) Mµn h×nh §Ó thay ®æi chÕ ®é hiÓn thÞ d÷ liÖu trªn mµn h×nh, Ên c¸c phÝm tõ F1 ®Õn F4. §Ó thay ®æi cì ph«ng ch÷, h·y Ên phÝm F9. 1. PhÝm F1: Danh s¸ch d÷ liÖu Mµn h×nh nµy liÖt kª c¸c d÷ liÖu d­íi d¹ng th«ng sè, ®©y lµ mµn h×nh mÆc ®Þnh. 2. PhÝm F2: §Ìn LED / Danh s¸ch d÷ liÖu Mµn h×nh nµy chØ ra tr¹ng th¸i BËt/T¾t cña c¸c tÝn hiÖu c«ng t¾c ®· ph¸t hiÖn b»ng c¸ch ph¸t s¸ng ®Ìn. Mét ®Ìn LED mµu xanh chØ ra khi tÝn hiÖu bËt (ON), vµ ®Ìn LED mµu ®á khi tÝn hiÖu t¾t “OFF”. 3. PhÝm F3: §å thÞ d¹ng thanh Mµn h×nh nµy chØ ra gi¸ trÞ cña d÷ liÖu ë d¹ng ®å th× d¹ng thanh. 4. PhÝm F4: §å thÞ d¹ng ®­êng Mµn h×nh nµy chØ ra gi¸ trÞ cña d÷ liÖu ë d¹ng ®å thÞ d¹ng ®­êng. (1/1) -5- Nèi c¸p cña m¸y chÈn ®o¸n §Ó nèi m¸y chÈn ®o¹n víi mét xe, h·y chän vµ truy cËp vµo lo¹i xe vµ hÖ thèng ®Ó kiÓm tra d÷ liÖu hoÆc c¸c DTC trªn m¸y chÈn ®o¸n. Sau ®ã, chän vµ dïng mét c¸p cã thÓ nèi ®­îc víi gi¾c DLC (Gi¾c nèi truyÒn d÷ liÖu) mµ nã xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh hiÓn thÞ cña m¸y chÈn ®o¸n. 1. Lo¹i gi¾c DLC3 Dïng c¸c c¸p DLC hoÆc DLC3. ë c¸c xe cho thÞ tr­êng Ch©u ¢u hoÆc c¸c n­íc dïng chung, h·y nèi mét VIM (M«®un giao diÖn víi xe) gi÷a DLC vµ DLC3. 2. Lo¹i gi¾c DLC1 hoÆc DLC2 Dïng mét c¸p DLC, VIM, vµ mét c¸p DLC1 hoÆc DLC2. Gîi ý: Khi nèi c¸p DLC1 hoÆc DLC3, th× ®iÖn ¸p ¾c quy sÏ tù ®éng cÊp vµo m¸y chÈn ®o¸n. (1/1) ThiÕt lËp m¸y ban ®Çu Tæng quan vÒ viÖc thiÕt lËp m¸y ban ®Çu B­íc ®Çu tiªn sau khi nèi m¸y chÈn ®o¸n víi xe lµ thiÕt lËp an ®Çu cho m¸y. §Ó thiÕt lËp ban ®Çu b¹n ph¶i thay ®æi cµi ®Æt v× d÷ liÖu ®­îc l­u trong Card ch­¬ng tr×nh thay ®æi theo tõng thÞ tr­êng hoÆc cho thiÕt bÞ ngo¹i vi nh­ m¸y in. Th«ng th­êng, chØ cµi ®Æt ban ®Çu khi lÇn ®Çu tiªn sö dông m¸y chÈn ®o¸n, v× vËy b­íc nµy kh«ng cÇn thiÕt khi sö dông m¸y ë lÇn tiÕp theo. C¸c th«ng tin sau xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh: APPLICATION SELECT / 1: DIAGNOSIS $ MAIN MENU / 9: SETUP Vµ ®i vµo mµn h×nh thiÕt lËp "SETUP". (1/2) -6- Tæng quan vÒ viÖc thiÕt lËp m¸y ban ®Çu C¸c h¹ng môc sau cã thÓ ®­îc cµi ®Æt trªn m¸y chÈn ®o¸n: 1. CLOCK/CALENDAR-§ång hå/LÞch §Æt ngµy vµ thêi gian. 2. PRINTER BAUD- Tèc ®é M¸y in §Æt tèc ®é in cho m¸y in. 3. PRINTER SELECT- Chän m¸y in Chän lo¹i m¸y in sÏ ®­îc nèi. 4. UNIT CONVERSION- ChuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o Thay ®æi gi÷a c¸c lo¹i ®¬n vÞ. 5. BRAND SELECT- Chon kªnh cung cÊp xe Lùa chän c¸c kªnh cung cÊp xe (Toyota, Lexus, hoÆc Lexus & Toyota) trªn m¸y chÈn ®o¸n sÏ dïng. Khi chän kªnh cÊp xe, th× chØ c¸c model xe cña kªnh ®ã sÏ xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh, ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc lùa chän lo¹i xe mong muèn. -7- 6. DATABASE SELECT- Lùa chän d÷ liÖu §Ó thay ®æi sù lùa chän cña d÷ liÖu trªn m¸y chÈn ®o¸n. Th«ng th­êng, kh«ng cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn thay ®æi nµy v× d÷ liÖu cña tõng thÞ tr­êng ®­îc ®Æt mÆc ®Þnh. Khi cÇn thiÕt thay ®æi d÷ liÖu b»ng c¸ch ®Æt vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu b»ng c¸ch chän “Use Default - dïng mÆc ®Þnh”. Ph¶i dïng d÷ liÖu c¬ b¶n cho lo¹i xe ®· chän träng M¸y chÈn ®o¸n, v× nÕu dïng d÷ liÖu kh«ng khíp víi xe cña b¹n sÏ dÉn ®Õn kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ kh«ng chÝnh x¸c. GîI ý: CÇn ph¶i quay l¹i mµn h×nh t¹i thêi ®iÓm b¾t ®Çu ®Ó bËt hoÆc bËt l¹i m¸y mét lÇn n÷a khi thay ®æi thiÕt lËp d÷ liÖu. D÷ liÖu sÏ kh«ng ®­îc cËp nhËt nÕu thao t¸c nµy kh«ng ®­îc kÝch ho¹t. ViÖc thay ®«Ø d÷ liÖu còng sÏ lµm thay ®æi c¸c h¹ng môc trong mµn h×nh “FUNCTION SELECT- Lùa chän chøc n¨ng". (1/1) 7. BACKLIGHT SET-§Æt ®Ìn BËt hoÆc T¾t ®Ìn cña M¸y chÈn ®o¸n. 8. ENH OBD II HELP Thay ®æi OBD-II n©ng cÊp sang dïng chøc n¨ng nµy "* + HELP". 9. SELF TEST- Chøc n¨ng tù kiÓm tra KiÓm tra xem M¸y chÈn ®o¸n cã h­ háng kh«ng. (2/2) Chän lo¹i xe Type Nam mü C¸c lo¹i OBD LÞch sö cña OBD V× c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn xe ®­îc ph¸t triÓn tõ lo¹i ®iÒu khiÓn c¬ khÝ sang ®iÒu khiÓn ®iÖn tö, v× thÕ cµng ngµy cµng trë nªn khã kh¨n h¬n cho kü thuËt viªn ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h­ háng trong qu¸ khø khi kh¾c phôc h­ háng. Do ®ã, hÖ thèng OBD ®· xuÊt hiÖn vµ tån t¹i. Víi sù tiÕn bé cña c«ng nghÖ, sè l­îng lín c¸c hÖ thèng b¾t ®Çu ®­îc vËn hµnh d­íi rÊt nhiÒu ECU, v× thÕ b¾t buéc ph¶i cã mét hÖ thèng OBD míi, nã bao gåm hÖ thèng OBD mµ hÖ thèng nµy tu©n theo luËt lÖ ¸p dông cña khu vùc xe ®ang ho¹t ®éng. §å thÞ d­íi ®©y chØ ra lÞch sö ph¸t triÓn cña hÖ thèng OBD.Europe and Gen -8- -9- Kh¸i qu¸t vÒ OBD/MOBD HÖ thèng MOBD gióp cho m¸y chÈn ®o¸n th«ng tin trùc tiÕp víi ECU khi nèi m¸y chÈn ®o¸n víi gi¾c DLC3 trªn xe, ®Ó ®äc DTC vµ d÷ liÖu. 1. §Æc ®iÓm cña MOBD: ThÞ tr­êng: Ch©u ¢u vµ C¸c n­íc dïng chung M· lçi cã 5 sè: (P####), (B####), and (C####) *mçi "#" chØ ra mét sè hoÆc mét ch÷. Mét sè xe ®éng c¬ diesel cã hÖ thèng phun nhiªn liÖu ®iÖn tö EFI, m· chÈn ®o¸n chØ cã 2 ch÷ sè thËm chÝ khi ®· nèi trùc tiÕp víi m¸y chÈn ®o¸n. Tuy nhiªn, cã thÓ ®äc DTC b»ng c¸ch dïng m· phô (1) hoÆc (2) qua nhÊp nh¸y cña ®Ìn MIL. 2. C¸c chøc n¨ng chÝnh cña MOBD: · Cã thÓ ®äc ®­îc DTC · Cã thÓ ®äc ®­îc d÷ liÖu ECU · Cã thÓ thö kÝch ho¹t (1/1) tham kh¶o HiÓn thÞ DTC cña OBD · DTC cã thÓ ®äc ®­îc qua sù nhÊp nh¸y cña ®Ìn MIL b»ng c¸ch nèi t¾t cùc TE1 (hoÆc Tc) víi E1 (hoÆc CG). · Trªn mét sè xe, m· chÈn ®o¸n 2 sè cã thÓ ®äc ®­îc b»ng c¸ch nèi m¸y chÈn ®o¸n víi gi¾c DLC1 hoÆc DLC2. Trong tr­êng hîp nµy, m¸y chÈn ®o¸n kh«ng thÓ giao tiÕp trùc tiÕp víi ECU, ph¶i lµm c¸ch kh¸c, m¸y chÈn ®o¸n nèi t¾t víi c¸c cùc TE1 vµ E1 qua VIM, ®Ó lµm cho ®Ìn MIL nh¸y. Sau ®ã, m¸y chÈn ®o¸n ®äc ®­îc nhÊp nh¸y cña ®Ìn MIL vµ chØ ra trªn mµn h×nh d¹ng DTC. B»ng ph­¬ng ph¸p nµy, cÇn nhiÓu thêi gian ®Ó ®äc mÉu nhÊp nh·y cña ®Ìn MIL. (1/1) -10- Kh¸i qu¸t vÒ c¸p OBD-II cho EURO vµ OBD-II n©ng cÊp C¸p OBD-II (California Air Resources Board On-Board Diagnostic-II) vµ hÖ thèng OBD cña EURO gióp cho m¸y chÈn ®o¸n ®äc ®­îc c¸c DTC vµ d÷ liÖu khi nèi m¸y chÈn ®o¸n víi DLC3 trªn xe. B»ng c¸ch dïng hÖ thèng chÈn ®o¸n nµy, c¸c DTC vµ d÷ liÖu, liªn quan ®Õn hÖ thèng truyÒn lùc hoÆc hÖ thèng kiÓm so¸t khÝ x¶ tho¶ m·a luËt lÖ cña ®Þa ph­¬ng. C¸p OBD-II vµ EURO OBD kh«ng cã chøc n¨ng thö kÝch ho¹t trong MOBD. 1. §Æc ®iÓm cña c¸p OBD-II: ThÞ tr­êng: B¾c Mü (Mü vµ Canada) DTC: 5 ch÷ sè (P####) *mçi "#" chØ ra mét sè hoÆc mét ch÷ c¸i. 2. §Æc ®iÓm cña OBD cho EURO: ThÞ tr­êng: Ch©u ¢u DTC: 5 ch÷ sè (P####) *mçi "#" chØ ra mét sè hoÆc mét ch÷ c¸i. 3. Chøc n¨ng chÝnh cña c¸p OBD-II vµ EURO OBD: · Cã thÓ ®äc ®­îc DTC · Cã thÓ ®äc ®­îc d÷ liÖu ECU 4. Sù kh¸c nhau gi÷a C¸p OBD-II vµ EURO OBD: C¸p OBD-II vµ EURO OBD c¬ b¶n lµ gièng nhau, trõ sù kh¸c nhau vÒ quy ®Þnh vÒ m«i tr­êng ¸ p dông cho khi vùc B¾c Mü vµ Ch©u ¢u. Mét sè h¹ng môc xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh hoÆc gi¸ trÞ trong ECU ®éng c¬ ph¸t hiÖn ®­îc t×nh tr¹ng bÊt th­êng qua sù kh¸c nhau nµy. GîÝ ý: · Ph­¬ng ph¸p vËn hµnh m¸y chÈn ®o¸n dïng c¸p OBD-II vµ EURO OBD gièng víi viÖc vËn hµnh cho OBD/MOBD. · V× hÖ thèng chÈn ®o¸n phï hîp víi c¸c luËt lÖ, nªn kh«ng cÇn chän lo¹i xe. · C¸c h¹ng môc xuÊt hiÖn trªn "FUNCTION MENU – thùc ®¬n chøc n¨ng" cña c¸p OBD-II vµ EURO OBD lµ kh¸c nhau. 5. OBD-II n©ng cÊp HÖ thèng OBD-II n©ng cÊp gióp cho m¸y chÈn ®o¸n ®äc ®­îc c¸c DTC b»ng c¸p OBD-II vµ dù liÖu phï hîp víi c¸c luËt lÖ ®Üa ph­¬ng, nh­ c¸c DTC cña Toyota vµ d÷ liÖu. H¬n n÷a, hÖ thèng nµy gióp m¸y chÈn ®o¸n tiÕn hµnh thö kÝch ho¹t. (1/1) So s¸nh chøc n¨ng cña OBD B¶ng d­íi ®©y chØ ra sù so s¸nh c¸c chøc n¨ng cña c¸c hÖ thèng OBD kh¸c nhau. -11- OBD / MOBD Quy tr×nh chän c¸c chøc n¨ng cña OBD/MOBD D­íi ®©y lµ quy tr×nh vËn hµnh m¸y chÈn ®o¸n, dïng OBD/MOBD lµm vÝ dô. Sau ®©y lµ quy tr×nh hiÓn thÞ d÷ liÖu b»ng c¸ch chän ECU ®éng c¬ & hép sè trªn m¸y chÈn ®o¸n. TiÕn hµnh ”Menu chÈn ®o¸n- DIAGNOSTIC MENU” nh­ sau: APPLICATION SELECT / 1: DIAGNOSIS $ MAIN MENU/1: OBD/MOBD $ VEHICLE SELECT (Chän xe) / Corolla $ VEHICLE SELECT (Chän m· Model) / NZE121 $ VEHICLE SELECT (§· chän ®­îc xe) $ OBD/MOBD MENU / 2: Engine and ECT *Verify Connection* $ DIAGNOSTIC MENU-Menu chÈn ®o¸n (1/1) -12- Menu chÈn ®o¸n “Diagnostic Menu” LiÖt kª d­íi ®©y lµ danh s¸ch cã thÓ ®äc ®­îc b»ng OBD/MOBD: 1. DATA LIST “Danh s¸ch d÷ liÖu” SÏ tr×nh bµy chi tiÕt ë c¸c trang sau. 2. DTC INFO “Th«ng tin m· lçi” SÏ tr×nh bµy chi tiÕt ë c¸c trang sau. 3. ACTIVE TEST “Thö kÝch ho¹t” SÏ tr×nh bµy chi tiÕt ë c¸c trang sau. 4. SNAPSHOT “L­u tøc thêi” SÏ tr×nh bµy chi tiÕt ë c¸c trang sau. 5. SYSTEM CHECK “KiÓm tra hÖ thèng” Chøc n¨ng nµy kiÓm tra tõng hÖ thèng ®éc lËp, nh­ HÖ thèng c¶m biÕn «xy. 6. RESET MEMORY “§Æt l¹i Bé nhí” Th­êng dïng chøc n¨ng nµy ®Ó xo¸ c¸c d÷ liÖu ®­îc l­u trong bé nhí cña ECU, ch¼ng h¹n nh­ sau khi thay thÕ mét bé phËn liªn quan ®Õn hÖ thèng. 7. MONITOR STATUS “T×nh tr¹ng mµn h×nh (ChØ hiÓn thÞ trªn OBD-II)” Chøc n¨ng nµy th­êng dïng ®Ó x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng cña hÖ thèng khÝ x¶ mµ chóng ®­îc kiÓm so¸t bëi ECU ®éng c¬. 8. CHECK MODE “ChÕ ®é kiÓm tra” ChÕ ®é nµy nh»m n©ng cao ®é nh¹y ph¸t hiÖn cña chÈn ®o¸n sao cho cã thÓ ph¸t hiÖn ®­îc ®iÒu bÊt th­êng trong chèc l¸t. GîI ý: Khi b¹n lùa chän “chÕ ®é kiÓm tra -CHECK MODE”, dßng nh¾c sau ®©y sÏ xuÊt hiÖn trª mµn h×nh, nÕu tÊt c¶ c¸c DTC vµ d÷ liÖu l­u tøc thêi ®· ®­îc l­u vµo trong ECU: “BÊm OK ®Ó xo¸?” NÕu b¹n thùc hiÖn trong “ChÕ ®é kiÓm tra” b»ng c¸ch bÊm phÝm “YES”, th× d÷ liÖu l­u tøc thêi sÏ bÞ xo¸. V× vËy, tr­íc khi chän “chÕ ®é kiÓm tra” ph¶i kiÓm tra d÷ liÖu l­u tøc thêi. NÕu d÷ liÖu kh«ng ®­îc kiÓm tra. Chi tiÕt vÒ d÷ liÖu l­u tøc thêi sÏ ®­îc tr×nh bµy ë c¸c trang sau. MÆc dï menu nµy xuÊt hiÖn kÕt qu¶ chän cña ECU ®éng c¬ vµ hép sè, nh­ng menu t­¬ng tù sÏ xuÊt hiÖn thËm chÝ khi ®· chän ECU kh¸c. (1/1) -13- Data List “Danh s¸ch d÷ liÖu” Cã thÓ hiÓn thÞ vµ kiÓm tra c¸c môc th«ng tin kh¸c nhau b»ng c¸ch chän c¸c h¹ng môc xuÊt hiÖn trong menu “chän d÷ liÖu -SELECT DATA”. • ALL “TÊt c¶” Chøc n¨ng nµy hiÓn thÞ tÊt c¶ c¸c th«ng tin cña ECU ®ang cÇn ph¶i xem xÐt ®Ó kh¾c phôc h­ háng, nã ®­îc ph¸t hiÖn bëi c¸c c¶m biÕn. Ên c¸c phÝm tõ F1 ®Õn F4 ®Ó thay ®æi c¸c lo¹i mµn h×nh hiÓn thÞ. • USER DATA “D÷ liÖu cña ng­êi dïng” Víi chøc n¨ng nµy, cã thÓ lùa chän c¸c môc d÷ liÖu bao nhiªu lµ tuú b¹n muèn kiÓm tra. Nh÷ng d÷ liÖu cã hiÓn thÞ "NO" trªn mµn h×nh, thay ®æi sang "YES" th× d÷ liÖu sÏ xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh. • EXTEND DATA “D÷ liÖu më réng” Chøc n¨ng nµy hiÓn thÞ tÊt c¶ c¸c d÷ liÖu ®­îc truyÒn tõ ECU. • MISFIRE- Bá m¸y • ATM –Hép sè tù ®éng • O2 SENSOR- C¶m biÕn «xy • FUEL SYS- HÖ thèng nhiªn liÖu • CATALYTIC- Bé trung hoµ khÝ x¶ • O2S HTR - C¶m biÕn «xy cã bé sÊy 6 h¹ng môc d÷ liÖu ®­îc chØ ra ë trªn gióp b¹n lùa chän vµ hiÓn thÞ d÷ liÖu liªn quan ®Õn c¸c hÖ thèng t­¬ng øng. (1/1) DTC Info “Th«ng tin vÒ m· h­ háng” H·y chän c¸c h¹ng môc ®­îc chØ ra trong “menu th«ng tin m· h­ háng - DTC INFO MENU” ®Ó hiÓn thÞ vµ kiÓm tra c¸c c¸c DTC ®· ®­îc l­u trong ECU. SELECT DATA- Chän d÷ liÖu ALL USER DATA- D÷ liÖu cña ng­êi dïng EXTEND DATA- D÷ liÖu më réng MISFIRE- Bá m¸y ATM- Hép sè tù ®éng O2 SENSOR- C¶m biÕn «xy FUEL SYS- HÖ thèng nhiªn liÖu CATALYTIC- Bé läc khÝ x¶ EVAP DTC INFO MENU ENGINE 1: -14- 1. CURRENT CODES “M· lç hiÖn t¹i” NÕu ECU ®· l­u c¸c DTC trong bé nhí, mµn h×nh nµy sÏ chØ ra c¸c m· h­ háng DTC. NÕu ECU kh«ng l­u DTC trong bé nhí, mµn h×nh nµy sÏ hiÓn thÞ th«ng tin sau: "NO DTC CODES- Kh«ng cã m· h­ háng" Gîi ý: Mét sè lo¹i xe cã ®éng c¬ Diesel EFI (phun nhiªn liÖu ®iÖn tö), chØ hiÓn thÞ m· sè 2 ch÷ sè. Mét sè lo¹i xe cã ®éng c¬ Diesel EFI kh«ng thÓ ®äc ®­îc DTC b»ng m¸y chÈn ®o¸n. H¬n n÷a, hiÓn thÞ DTC cã thÓ thay ®æi h¬i kh¸c mét chót, H·y tham kh¶o S¸ch H­íng dÉn söa ch÷a. VÝ dô: DTC22: Háng m¹ch c¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t DTC24 (1): Háng m¹ch c¶m biÕn nhiÖt ®é khÝ n¹p DTC24 (2): Háng m¹ch c¶m biÕn nhiÖt ®é bªn ngoµi (1/2) Freeze frame data “D÷ liÖu l­u tøc thêi” NÕu mµn h×nh hiÓn thÞ m· lçi DTC, b¾t ®Çu b»ng dÊu "*", th× ECU sÏ l­u d÷ liÖu tøc thêi cïng víi DTC. D÷ liÖu l­u tøc thêi gåm cã phÇn d÷ liÖu kh¸c nhau ®­îc l­u t¹i thêi ®iÓm ECU ph¸t hiÖn ®­îc h­ háng. ChØ cã nh÷ng h¹ng môc d÷ liÖu ®Þnh tr­íc sÏ ®­îc l­u trong bé nhí ECU nh­ mét d÷ liÖu l­u tøc thêi. D÷ liÖu l­u tøc thêi ®­îc dïng ®Ó kiÓm tra t×nh tr¹ng diÔn ra t¹i thêi ®iÓm x¶y ra h­ háng cña xe. (2/2) -15- 2. HISTORY CODES “C¸c m· h­ háng trong qu¸ khø” Chän môc nµy ®Ó hiÓn thÞ c¸c DTC ®­îc l­u l¹i trong qu¸ khø. 3. PENDING CODES “M· chê” NÕu m· ®îi * ®­îc l­u trong ECU, h·y chän môc nµy ®Ó kiÓm tra nã. 4. CLEAR CODES “Xo¸ m· lçi” Chøc n¨ng nµy ®­îc dïng ®Ó xo¸ c¸c DTC ra khái bé nhí cña ECU. Dßng nh¾c sÏ xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh, hái b¹n cã muèn xo¸ m· kh«ng. Ên phÝm "YES" ®Ó xo¸, hoÆc "NO" nÕu b¹n kh«ng muèn xo¸ m· lçi. Gîi ý: H·y nhí r»ng nÕu b¹n xo¸ m· h­ háng, th× d÷ liÖu l­u tøc thêi còng bÞ xo¸ ë thêi ®iÓm nµy. §iÒu nµy lµ v× d÷ liÖu l­u tøc thêi g¾n liÒu víi m· h­ háng. V× vËy, nÕu b¹n ch­a kiÓm tra d÷ liÖu l­u tøc thêi, h·y Ên "NO"®Ó kh«ng bÞ xo¸ . (1/1) -16- 5. REPAIR CODES “Söa ch÷a c¸c m· lçi” Sau khi ®· söa ch÷a h­ háng trªn xe, h·y chän môc nµy ®Ó kiÓm tra l¹i viÖc söa ch÷a ®· hoµn tÊt ch­a. Chøc n¨ng nµy chØ ®óng víi tr­êng hîp h­ háng cã m· lçi. * Pending code “M· chê” Khi ph¸t hiÖn ra m· h­ háng ë 2 chu kú l¸i xe (1 chu kú l¸i xe lµ giai ®o¹n tõ khi ®éng c¬ khëi ®éng ®Õn khi ®éng c¬ t¾t m¸y), m· ®ã ®­îc ®¨ng ký trong ECU nh­ mét m· h­ háng DTC (M· ph¸t hiÖn hai chu kú l¸i xe). Tuy nhiªn, nÕu chØ ph¸t hiÖn ®­îc h­ háng chØ trong chu kú thø nhÊt cña 2 chu kú liªn tiÕp, th× m· ®­îc ®­îc ®¨ng ký nh­ mét m· chê, sau ®ã sÏ bÞ xo¸ khi kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc trong chu kú kÕ tiÕp. (1/1) ACTIVE TEST “Thö kÝch ho¹t” Thö kÝch ho¹t gióp b¹n kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c hÖ thèng chÊp hµnh b»ng c¸ch ra lÖnh cho c¸c bé chÊp hµnh ho¹t ®éng. H·y chän va tiÕn hµnh môc b¹n muèn thö kÝch ho¹t trªn mµn h×nh. · Trong mµn h×nh thö kÝch ho¹t, h¹ng môc cÇn thö sÏ xuÊt hiÖn ë phÇn d­íi cña mµn h×nh. · §Ó kÝch ho¹t bé chÊp hµnh, h·y Ên c¸c phÝm mòi tªn sang tr¸i vµ sang ph¶i. Gîi ý: §Ó ®¶m b¶o an toµn cho ng­êi vµ xe, cÇn h¹n chÕ thö kÝch ho¹t. V× vËy, h·y bá thö kÝch ho¹t tr­íc khi bé chÊp hµnh ho¹t ®éng dùa vµo giíi h¹n vÒ thêi gian. (1/1) -17- Tham kh¶o Dïng m¸y chÈn ®o¸n ®Ó kh¾c phôc h­ háng Sö dông m¸y chÈn ®o¸n vµ tu©n theo c¸c quy tr×nh sau ®©y ®Ó chÈn ®o¸n c¸c HÖ thèng ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng ECU. Trong vÝ dô nµy, triÖu chøng h­ háng lµ tèc ®é kh«ng t¶i kh«ng t¨ng lªn khi bËt ON c«ng t¾c ®iÒu hoµ. 1. KiÓm tra danh s¸ch d÷ liÖu BËt “ON” c«ng t¾c ®iÒu hoµ trªn xe vµ dïng m¸y chÈn ®o¸n ®Ó kiÓm tra xem tÝn hiÖu c«ng t¾c ®iÒu hoµ cã ®­îc ph¸t ra b×nh th­êng kh«ng (trong tr­êng hîp c«ng t¨c bËt "ON"). (1) TÝn hiÖu c«ng t¾c ®iÒu hoµ b×nh th­êng (ON) H·y tiÕn hµnh thö kÝch ho¹t ®Ó x¸c ®Þnh khu vùc h­ háng tõ phÝa bªn ngoµi. (2) TÝn hiÖu c«ng t¾c ®iÒu hoµ kh«ng b×nh th­êng (OFF) H­ háng liªn quan ®Õn c«ng t¾c hoÆc liªn quan ®Õn c¸c tÝn hiÖu ®Çu vµo ®Õn ECU. (1/2) 2. Thö kÝch ho¹t NÕu d÷ liÖu ®Çu vµo lµ b×nh th­êng, th× tiÕn hµnh thö kÝch ho¹t ®Ó x¸c nhËn l¹i t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña ®éng c¬. (1) Tèc ®é bï kh«ng t¶i ®· t¨ng lªn khi thö kÝch ho¹t Ph¶i x¸c nhËn r»ng ISCV (Van ®iÒu khiÓn tèc ®é kh«ng t¶i) ®ang ho¹t ®éng b×nh th­êng. V× vËy ISCV (lµ bé chÊp hµnh) vµ d©y ®iÖn lµ b×nh th­êng, th× cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®­îc r»ng h­ háng lµ ë trong ECU. (2) Tèc ®é bï kh«ng t¶i kh«ng t¨ng lªn khi thö kÝch ho¹t X¸c ®Þnh r»ng ISCV kh«ng ho¹t ®éng. V× vËy, cã thÓ ph¸t hiÖn r¨ng h­ háng liªn quan ®Õn ISCV, d©y ®iÖn, hoÆc ECU. (§Ó x¸c ®Þnh ®­îc nguån cña h­ háng, th× cÇn ph¶i kiÓm tra c¸c bé phËn mét c¸ch ®éc lËp.) Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn, khu vùc h­ háng cã thÓ dÔ dµng x¸c ®Þnh ®­îc b»ng c¸ch dïng danh s¸ch d÷ liÖu vµ chøc n¨ng thö kÝch ho¹t ®Ó kh¾c phôc h­ háng c¸c hÖ thèng ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng ECU. (2/2) -18- SNAPSHOT “Chôp nhanh l­u tøc thêi” Chøc n¨ng chôp nhanh l­u d÷ liÖu trong m¸y chÈn ®o¸n lÊy tõ ECU. B»ng c¸ch l­u d÷ liÖu t¹i c¸c ®iÒu kiÖn b×nh th­êng, gióp b¹n cã thÓ so s¸nh nã víi d÷ liÖu kh«ng b×nh th­êng khi xÈy ra h­ háng. 1. MANUAL SNAPSHOT “Chôp nhanh b»ng tay” Ên phÝm “ENTER” ®Ó chôp lÊy d÷ liÖu b»ng tay th«ng th­êng. 2. CODES SNAPSHOT “Chôp c¸c DTC” TiÕn hµnh l­u d÷ liÖu mét c¸ch tù ®éng khi ph¸t hiÖn thÊy h­ háng. 3. REPLAY SNAPSHOT “hiÖn thÞ l¹i d÷ liÖu” Chøc n¨ng nµy hiÓn thÞ l¹i d÷ liÖu ®· ®­îc l­u. 4. TRIGGER SNAPSHOT “Chôp xung” Chøc n¨ng nµy ®­îc dïng ®Ó b¾t c¸c ®iÓm xung. 5. USER DATA “D÷ liÖu cña ng­êi dïng” Chøc n¨ng nµy dïng ®Æt c¸c h¹ng môc cña mµn h×nh nh»m l­u c¸c d÷ liÖu chôp. (1/1) Tuú biÕn Kh¸i qu¸t vÒ tuú biÕn Trong mµn h×nh tuú biÕn "CUSTOMIZE", c¸c chøc n¨ng tiÖn lîi cña xe, nh­ chøc n¨ng kho¸ cöa ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng ECU, cã thÓ ®­îc cµi ®Æt hoÆc thay ®æi. C¸c chøc n¨ng tiÖn lîi kh¸c nhau cã thÓ ®­îc cµi ®Æt b»ng c¸ch nhËp c¸c th«ng tin vÒ mo®el xe t­¬ng øng víi c¸c h­íng dÉn trªn mµn h×nh cña m¸y chÈn ®o¸n. "Thay ®æi ph­¬ng ph¸p nh»m më kho¸ tÊt c¶ c¸c cöa” ®­îc dïng nh­ vÞ dô trong quy tr×nh sau ®Ó tuú chän c¸c chøc n¨ng: APPLICATION MENU / 2: CUSTOMIZE FUNCTION SELECT / 02: DOOR LOCK FUNCTION SELECT / 01: UNLK/KEY TWICE Sau khi tiÕn hµnh tuÇn tù c¸c b­íc chØ ra trªn ®©y, b¹n cã thÓ chän c¸c ph­¬ng ph¸p sau ®©y ®Ó më kho¸ tÊt c¶ c¸c cöa: "Ên c«ng t¾c mét lÇn ®Ó më kho¸ c¸c cöa " hoÆc "Ên c«ng t¾c hai lÇn ®Ó më kho¸ c¸c cöa ". Gîi ý: C¸c menu øng dông "APPLICATION MENU" vµ lùa chän chøc n¨ng ”FUNCTION SELECT" sÏ xuÊt hiÖn trªn mµn m×nh cho tÊt c¶ c¸c lo¹i mo®el xe. Tuy nhiªn, c¸c b­íc tiÕp theo ®Ó lùa chän chøc n¨ng "FUNCTION SELECT" chØ xuÊt hiÖn c¸c mo®el xe ®· ®­îc tuú chän. (1/1) -19- §Çu ®o tù ®éng Kh¸i qu¸t vÒ ®Çu ®o tù ®éng C¸c gi¸ trÞ nh­ ®iÖn ¸ p cã thÓ ®o ®­îc b»ng c¸ch nèi ®Çu ®o tù ®éng víi M¸y chÈn ®o¸n. Chøc n¨ng cña ®Çu ®o tù ®éng cã thÓ ®o ®­îc c¸c h¹ng môc sau ®©y: 1. CALIBRATE “ChØnh kh«ng” ChØnh kh«ng chøc n¨ng cña ®Çu ®o tù ®éng. 2. VOLTAGE “§iÖn ¸p” M¸y chÈn ®o¸n cã thÓ dïng ®­îc nh­ mét V«n kÕ. §Æt ®Çu ®o tù ®éng lªn vïng cÇn ®o ®Ó ®äc gi¸ trÞ ®iÖn ¸p trªn mµn h×nh. -20- 3. FREQUENCY “TÇn sè” KiÓm tra tÇn sè. 4. DUTY CYCLE “Tû sè hiÖu dông” §Ó kiÓm tra tû sè xung hiÖu dông. 5. OSCILLOSCOPE “§o hiÖn sãng” M¸y chÈn ®o¸n cã thÓ ®­îc dïng nh­ mét m¸y ®o hiÖn sãng. Nã cã thÓ hiÖn thÞ ®­îc d¹ng sãng cña c¸c tÝn hiÖu ®iÖn. (1/1) In ra Kh¸i qu¸t vÒ viÖc in d÷ liÖu Nh÷ng d÷ liÖu ®­îc hiÓn thÞ trªn mµn h×nh cña m¸y chÈn ®o¸n cã thÓ ®­îc in ra b»ng c¸ch nèi mét m¸y in víi m¸y chÈn ®o¸n. H·y Ên phÝm " göi-SEND" sÏ in tÊt c¶ c¸c d÷ liÖu thËm chÝ d÷ liÖu ®ã kh«ng xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh. H·y Ên tæ hîp phÝm "# vµ SEND" ®Ó chØ in c¸c ch÷ sè hoÆc d÷ liÖu xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh. (1/1)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMáy chuẩn đoán.pdf