Con đường dẫn đến phục hồi

Giới thiệu Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Đông Á- cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua đã kéo dài hơn một năm gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với các nền kinh tế Đông Á và tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới. Những nguyên nhân nào tác động đến khủng hoảng? Tác động trước mắt và hậu quả lâu dài đối với toàn khu vực và từng nước ra sao? Các nước đã làm như thế nào để vượt qua được khủng hoảng và từng bước hồi phục ? Và những bài học kinh nghiệm của nó sẽ được trình bày trong tài liệu này.

pdf162 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 3444 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Con đường dẫn đến phục hồi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ãng taâi chñnh chó laâ möåt sûå kiïån nhêët thúâi. Vêën àïì cöët yïëu àöëi vúái möi trûúâng laâ sûå tùng trûúãng trúã laåi seä laåi diïîn ra “nhû thûúâng lïå” hoùåc seä phaãn aánh nhûäng caãi caách cú baãn trong caã lônh vûåc kinh tïë lêîn möi trûúâng. Möëi liïn quan mêåt thiïët giûäa kinh tïë vaâ möi trûúâng khöng thïí àûúåc quaãn lyá möåt caách trûåc tiïëp nhû caác vêën àïì taâi chñnh àûúåc. Caác giaãi phaáp àoâi hoãi phaãi tùng cûúâng sûác maånh töíng húåp vïì luêåt phaáp, thïí chïë, kyä thuêåt cöng nghïå vaâ quaãn lyá ài àöi vúái viïåc phöëi húåp haânh àöång nhêët trñ cao giûäa caác khu vûåc kinh tïë. Xêy dûång àûúåc möåt sûác maånh töíng húåp nhû vêåy vaâ xuác tiïën nhûäng thay àöíi cêìn coá möåt nöî lûåc lêu daâi bïìn bó vaâ khuyïën khñch vêåt chêët thoaã àaáng. Viïåc caãi thiïån möi trûúâng trong khu vûåc khöng thïí do chñnh phuã taâi trúå. Nhiïåm vuå cuãa chñnh phuã laâ lêåp ra caác quy tùæc vaâ vaåch ra möåt khuön khöí phaáp lyá roä raâng khuyïën khñch caác doanh nghiïåp vaâ cú quan khaác múã röång töëi àa phaåm vi hoaåt àöång nhùçm àaåt àûúåc nhûäng muåc tiïu vïì möi trûúâng. Àiïìu naây coá nghôa laâ baãn chêët caác chñnh saách möi trûúâng, àïën lûúåt chuáng, cuäng phaãi thay àöíi. Caác chñnh saách naây nïn búát chuá yá àïën chuêín mûåc vïì viïåc xaã chêët thaãi, dêîn àïën sûå chêëp nhêån viïåc kiïím tra ö nhiïîm úã àêìu öëng xaã vaâ nïn têåp trung hún vaâo viïåc ngùn ngûâa ö nhiïîm kïët húåp vúái viïåc chêëp nhêån caác kyä thuêåt saãn xuêët saåch hún vaâ coá hiïåu quaã cao hún. Trong tûúng lai trûúác mùæt, cöng ty cêìn phaãi àûúåc khuyïën khñch nhùçm àaåt àûúåc caác kïët quaã töët nhêët bùçng caách thay àöíi caác trang thiïët bõ hiïån àaåi àang àûúåc sûã duång. Chuáng ta coá hai têåp húåp caác yïëu töë khuyïën khñch nhûäng viïåc naây. Sûå àiïìu chónh lúán vïì tyã giaá höëi àoaái coá nghôa laâ chi phñ cho caác hïå thöëng kiïím soaát múái seä àùæt hún nhiïìu so vúái trûúác cuöåc khuãng hoaãng, cho nïn caác cöng ty coá khuynh hûúáng muöën giaãm chêët thaãi bùçng caách àiïìu chónh quy trònh vêån haânh saãn xuêët, àaâo taåo àöåi nguä caán böå cöng nhên viïn vaâ àaãm baão rùçng nhaâ maáy vaâ trang thiïët bõ cuãa hoå àûúåc duy trò vêån haânh àuáng àùæn. Hún thïë nûäa, ö nhiïîm thïí hiïån sûå laäng phñ nguyïn liïåu vaâ caác nguöìn nguyïn liïåu àêìu vaâo khaác, cho nïn seä coá caác nguyïn nhên kinh tïë maånh meä nhùçm giaãm thiïíu sûå laäng phñ àoá. ÚÃ nhûäng nûúác naâo chñnh phuã nùæm quyïìn kiïím soaát ngaânh nùng lûúång coá nghôa laâ vêën àïì giaá caã àang àûúåc phên hoaá gay gùæt, thò úã àoá seä coá sûå phaãn àöëi kõch liïåt àöëi vúái viïåc àiïìu chónh giaá nhiïn liïåu theo caác thay àöíi tyã giaá höëi àoaái. Laåm phaát khöng phaãi laâ quaá nhaåy caãm àöëi vúái nhûäng thay àöíi trong giaá caã chung cuãa nùng lûúång, trong khi caác bao cêëp nhùçm giûä giaá têët caã hoùåc möåt söë loaåi nhiïn liïåu àùåc biïåt thò àang liïn tuåc giaãm ài. Thûåc tïë laâ caác khoaãn bao cêëp êëy àún giaãn chó laâ viïåc möåt söë ngaânh àùåc biïåt cöë gùæng baão vïå àùåc quyïìn beáo búã cuãa hoå maâ thöi. Quan troång nhêët trong söë nhûäng ngaânh àoá laâ caác ngaânh cöng nghiïåp sûã duång nhiïìu nùng lûúång, maâ viïåc sûã duång nùng lûúång möåt caách hoang phñ gêìn nhû bao giúâ cuäng gùæn liïìn vúái viïåc ö nhiïîm trêìm troång. Mùåc duâ coá thïí coá nhûäng haån chïë nhêët àõnh vïì chñnh trõ àöëi vúái viïåc àiïìu chónh nhanh choáng caác mûác giaá maâ höå gia àònh phaãi traã cho möåt söë loaåi nhiïn liïåu àûúåc sûã duång röång raäi, song hoaân toaân khöng coá bêët kyâ lyá do gò àïí baão vïå cho caác àöëi tûúång sûã duång nhiïn liïåu trong cöng nghiïåp vaâ thûúng maåi. Vò vêåy, ñt nhêët thò mûác giaá baán buön cuãa dêìu àiïzen, dêìu nhiïn liïåu nùång, xùng, than phaãi àûúåc àiïìu chónh sao cho tûúng ûáng vúái mûác giaá chung trïn thõ trûúâng thïë giúái trong voâng möåt nùm. 134 Àöng AÁ: Con àûúâng dêîn àïën phuåc höìi Chi tiïu cöng cöång cho viïåc xêy dûång cú súã haå têìng àïí cêëp nûúác vaâ cöng taác vïå sinh seä mang laåi möåt hiïåu quaã nhanh choáng liïn quan àïën phuác lúåi cuãa têìng lúáp nhên dên lao àöång coá mûác thu nhêåp thêëp, àöìng thúâi laâm giaãm búát aãnh hûúãng cuãa cuá söëc kinh tïë àöëi vúái cöng ùn viïåc laâm. Caái giaá phaãi traã cho viïåc khöng àûúåc cêëp nûúác saåch úã caác khu vûåc nöng thön àang biïíu hiïån ra úã möåt phêìn suy giaãm lúán vïì sûác khoeã liïn quan àïën caác yïëu töë möi trûúâng. Vò vêåy, giaãi phaáp töët nhêët laâ phaãi têåp trung chi tiïu cho vêën àïì giaãi quyïët cöng ùn viïåc laâm úã nöng thön, cho caác chûúng trònh höî trúå xaä höåi, cho àêìu tû xêy dûång cú súã haå têìng àïí cêëp nûúác saåch. Ngûúâi dên seä sùén saâng traã tiïìn miïîn sao coá nûúác saåch àïí duâng, vò vêåy seä chùèng khoá khùn gò khi thiïët lêåp möåt cú chïë nhùçm baão àaãm rùçng caác chi phñ vêån haânh cuãa hïå thöëng cung cêëp nûúác múái seä àûúåc thu höìi àêìy àuã bùçng caách thu tiïìn nûúác sûã duång vúái möåt caái giaá khiïm töën. Chuá thñch 1. Ngên haâng Thïë giúái, 1992. 2. Mö hònh dûåa trïn khuön mêîu àêìu vaâo - àêìu ra vúái nhûäng ma trêån coá hïå söë taách biïåt vïì vöën cuä vaâ múái (hïå söë vïì vöën cuä dêìn thay àöíi theo thúâi gian). Möåt giaã àõnh cú baãn vïì mö hònh naây laâ trong hún hai thêåp kyã túái nhûäng nïìn kinh tïë keám phaát triïín úã chêu AÁ seä theo hûúáng thûåc hiïån kinh tïë vaâ cú cêëu cöng nghiïåp giöëng nhû nhûäng nûúác coá thu nhêåp trung bònh. Giaã àõnh laâ nhûäng nûúác Àöng AÁ seä dêìn dêìn aáp duång nhûäng cöng nghïå coá hiïåu quaã vaâ kïët quaã laâ nùng lûúång vaâ nguyïn liïåu àêìu vaâo cho möîi àún võ saãn phêím àêìu ra giaãrn xuöëng. 3. Ngên haâng Thïë giúái, 1997. 4. Jakarta Post, ngaây 30 thaáng Mûúâi hai 1997. 5. Jakarta Post. ngaây 15 thaáng Giïng 1998. 6. Cruz vaâ Repetto (1992) àaä cho rùçng nhûäng sûå di cû nhû vêåy chó laâ hêåu quaã cuãa naån thêët nghiïåp do caác chûúng trònh öín àõnh cuãa IMF úã Philippin vaâo àêìu nhûäng nùm 1980. Sûå suy diïîn naây àaä gêy ra tranh luêån do trûúác àêy coá quaá nhiïìu khuyïën khñch sai lïåch thuác àêíy viïåc múã röång nöng nghiïåp úã vuâng cao vaâ xu thïë naây àaä beán rïî chùåt trûúác khi naån thêët nghiïåp tùng lïn. 7. Ngên haâng Thïë giúái 1997. 159 Taâi liïåu tham khaão Chûúng baãy Chûúng 1 Alba, P.A Bhattacharya, S.Claessens, S.Ghosh, vaâ L.Hernandez. “Tñnh chêët bêët öín vaâ sûå lêy lan trong möåt thïë giúái hoaâ nhêåp vïì mùåt taâi chñnh: Baâi hoåc ruát ra tûâ nhûäng kinh nghiïåm gêìn àêy cuãa Àöng AÁ”, Baâi phaát biïíu “Caãi caách vaâ tûå do taâi chñnh chêu AÁ - Thaái Bònh Dûúng” trònh baây taåi Höåi nghõ lêìn thûá 24 PAF- TAD, ngaây 20 àïën 22 thaáng Nùm 1998 taåi Chiangmai, Thaái Lan. Ngên haâng Phaát triïín chêu AÁ, Chêu AÁ àang nöíi lïn (Emerging Asia), 1997. Bosworth, B vaâ S. Collins. 1996. “Sûå phaát triïín kinh tïë úã Àöng AÁ - Tñch luyä vaâ àöìng hoaá” (Economic Growth in East Asia - Accu- mulation Versus Assimilation), Brookings Papers on Economic Activity 2, 135 - 204. Hsieh, C. 1997. “Nhûäng gò lyá giaãi cho cuöåc caách maång cöng nghiïåp úã Àöng AÁ? Nhûäng bùçng chûáng cuãa caác thõ trûúâng” (What Ex- plain the Industrial Revolution in East Asia? Evidence from Factor Markets), baãn thaão, UC Berkeley. Kaminsky, Graciela, vaâ Carmen Reinhard, 1997. “Cuöåc khuãng hoaãng àöìng thúâi trïn hai bònh diïån: Nhûäng nguyïn nhên cuãa nhûäng khoá khùn vïì ngên haâng vaâ caán cên thanh toaán” (The Twill Crises: The Causes of Banking and Balance of Payments Prob- lems). Kim, J. vaâ L.Lau. 1994. “Caác nguöìn tùng trûúãng cuãa caác nûúác cöng nghiïåp múái úã Àöng AÁ” (The Sources of Growth of the East Asia Newly-industrialized Countries), Journal of the Japanese and International Economies 8(3), 235-71. Krugman, Paul. 1994. “Bñ êín trong pheáp maâu nhiïåm cuãa chêu AÁ” (The Myth of Asia’s Miracle), Foreign Affairs 73(6), 62-78. Mckibbon, Warwick. 1998. “Cuöåc khuãng hoaãng chêu AÁ: Àaánh giaá theo kinh nghiïåm” (The Crisis in Asia: an Empirical Assess- 160 Àöng AÁ: Con àûúâng dêîn àïën phuåc höìi ment). Nehru, V. vaâ A. Dareshwar. 1993. “Dûä liïåu múái vïì nguöìn vöën: Nguöìn, phûúng phaáp vaâ kïët quaã” (A New Database on Physical Capital Stock: Sources, Methodology and Results), Revista de Analisis Economico 8(1), 37-59. Rodrik, D. 1997. “Nhûäng àiïím coân thaão luêån, thïí chïë vaâ hoaåt àöång kinh tïë cuãa TFPG úã Àöng AÁ” (TFPG Con- troversies, Institutions and Eco- nomic Performance in East Asia), National Bureau of Economic Re- search Working Paper söë 1587. Sarel, M.1997. “Tùng trûúãng vaâ nùng suêët úã caác nûúác ASEAN” (Growth and Productivity in ASEAN Countries), IMF Working Paper söë 97/97. “Pheáp maâu nhiïåm cuãa Àöng AÁ: Tùng trûúãng kinh tïë vaâ nhûäng chñnh saách cuãa nhaâ nûúác” (The East Asian Miracle: Economic growth and pub- lic policy), New York, N.Y: Nhaâ xuêët baãn Oxford University xuêët baãn cho Ngên haâng thïë giúái, 1993. Ngên haâng Thïë giúái. Triïín voång kinh tïë thïë giúái 1998. Baãn thaão. Young, A. 1992. “Cêu chuyïån vïì hai thaânh phöë: Tñch luyä nhên töë vaâ nhûäng thay àöíi kyä thuêåt úã Höìng Cöng vaâ Singapo” (A Tale of Two Cities: Fac- tor Accumulation and Technical Change in Hong Hong and Singapore), trong O. Blanchard and S. Fischer, eds., NBER Macroeco- nomics Annual. Cambridge: MIT Press. Young, A. 1994. “Baâi hoåc ruát ra tûâ caác NICs Àöng AÁ: Möåt quan àiïím àöëi lêåp” (Lessons from the East Asian NICs: A Contrarian View), European Eco- nomic Review 38 (3-4), 964-73. Young, A. 1995. “Sûå chuyïn chïë cuãa caác con söë. Àûúng àêìu vúái nhûäng thûåc tïë thöëng kï vïì kinh nghiïåm tùng trûúãng Àöng AÁ” (The Tyranny of Numbers: Confronting the Statisti- cal Realities of the East Growth Experience), Quarterly Journal of Economics 110 (3), 641-80. Chûúng 2 Andersen, Lykke, Amit Dar, Martin Godfrey, Chris Manning, Dipak Mazumdar vaâ Zafiris Tzannatos. 1997. “Tùng trûúãng vaâ bêët bònh àùèng úã Thaái Lan: Töíng quan vïì nhûäng vêën àïì cuãa thõ trûúâng lao àöång” (Growth and Inequality in Thailand: An Overview of Labor Market Issues), Mimeo. Ngaây 5 thaáng Mûúâi hai. Bhattacharya, Amar, Swati Ghosh vaâ Jansen. 1997. “Neát àaáng chuá yá vïì hoaåt àöång xuêët khêíu cuãa Àöng AÁ” (Note on East Asia’s Export Perfor- mance), Mimeo. Ngên haâng Thïë giúái. Dasgupta, Dipak, vaâ Kumiko Mai. 1997. “Sûå suy giaãm töëc àöå xuêët khêíu cuãa Àöng AÁ nùm 1996: Caác yïëu töë tuêìn hoaân hay cú cêëu?” (The 1996 Slow- down in East Asia’s Exports: Struc- tural or Cyclical Factors?”, Taâi liïåu lûu cuãa Höåi nghõ, Hiïåp höåi phûúng Àöng AEA. Dasgupta, Dipak, Bejoy Dasgupta vaâ Edison Hulu. 1995. “Nhûäng nhên töë quyïët àõnh haâng xuêët khêíu phi dêìu hoaã cuãa Inàönïsia” (The Detenninants of Indonesia’s Non- oil Exports), Baâi phaát biïíu taåi höåi nghõ vïì baäi boã quy tùæc. EDI/Ngên haâng Thïë giúái. Dasgupta, Bejoy. 1989. “Xuêët khêíu vaâ chñnh saách tyã giaá höëi àoaái: ÊËn Àöå” (Exports and Exchange Rate Policy: The Case of India), D. Phin Thesis, Àaåi hoåc Oxford. Diwan, Ishac vaâ Bernard Hoekman. 1998. “Caånh tranh, böí sung vaâ lêy lan úã Àöng AÁ” (Competition, 161Taâi liïåu tham khaão Complementarity and Contagion in East Asia). Baâi phaát biïíu trong höåi nghõ vïì khuãng hoaãng taâi chñnh CEPR/EDI, Ngên haâng Thïë giúái. Dollar, David vaâ May Hallward- Driemeier. 1998. “Khuãng hoaãng, àiïìu chónh vaâ caãi töí: Nhûäng kïët quaã ruát ra tûâ cuöåc àiïìu tra cöng nghiïåp Thaái Lan” (Crisis, Adjustment and Reform: Results from the Thailand Industrial Survey), Mimeo. Ngên haâng Thïë giúái. Ernst, Dietr. 1998. “Phaá huyã hay thuác àêíy àöång lûåc tùng trûúãng? Taái hònh thaânh ngaânh àiïån tûã úã Àöng AÁ sau khuãng hoaãng” (Destroying or Up- grading the engine of growth? The reshaping of the electronics indus- try in East Asia after the Crisis), Baâi cú súã trong cuöåc nghiïn cûáu naây. Mimeo. Ngên haâng Thïë giúái. Faini, Riccardo, Fernando Clavijo, vaâ Abdel Senhadji Semlali. 1990. “YÁ kiïën sai lêìm cuãa cuöåc tranh luêån nhiïìu phe phaái: Lûúång cêìu coá gêy rùæc röëi cho xuêët khêíu cuãa LDC khöng” (The Fallacy of Composition Argument: Does Demand Matter for LDC Manufactured Exports?), Baâi viïët trong cuöåc thaão luêån cuãa Trung têm nghiïn cûáu chñnh saách kinh tïë söë 4998. Feenstra, Robert. 1994. “Nhûäng daång saãn phêím múái vaâ caách xaác àõnh giaá caã trïn thïë giúái” (New Product Variet- ies and the Measurement of Inter- national Prices), Thúâi baáo kinh tïë Myä 84 (1), Thaáng Tû 157-177. Feenstra, Robert, vaâ Andrew K. Rose. 1997. “Sùæp xïëp laåi trêåt tûå: Khuön mêîu cuãa cú chïë thûúng maåi vaâ tùng trûúãng” (Putting Things in Order: Patterns of Trade Dynamics and Growth), NBER Working Paper söë 5975. Goldberg, P.K., vaâ M.M. Knetter. 1995. “Xaác àõnh sûác caånh tranh trong nhûäng thõ trûúâng xuêët khêíu” (Mea- suring the Intensity of Competition in Export Markets), NBER Work- ing Paper söë 5226. Goldstein, Morris, vaâ Mohsin Khan. 1985. “Thu nhêåp vaâ nhûäng aãnh hûúãng cuãa giaá caã àöëi vúái ngoaåi thûúng” (Income and Price Effects in Foreign Trade), Ronald Jones and Peter B.Kenen, ed. Handbook of International Eco- nomics. Têåp 2. Amsterdam vaâ New York: North-holland vaâ Elsevier. Grossman, Gene M. 1982. “Caånh tranh nhêåp khêíu cuãa caác nûúác àaä vaâ àang phaát triïín (Import Competition From Developed and Developing Countries), The Review of Econom- ics and Statistics, 64(2), thaáng Nùm, 271-281. Grubel, H.G. vaâ P.J.Lloyd. 1975. Thûúng maåi trong nöåi böå ngaânh: lyá thuyïët vaâ sûå xaác àõnh mêåu dõch quöëc tïë cho nhûäng saãn phêím khaác nhau. (Intra - Industry Trade: The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products), New York: Halstead Press. Helpman, Elehanan. 1986. “Cuöåc caånh tranh khöng hoaân haão vaâ mêåu dõch quöëc tïë: Bùçng chûáng cuãa 14 nûúác cöng nghiïåp” (Imperfect Competi- tion and International Trade: Evi- dence From Fourteen Industrial Countries) Journal of the Japanese and International Economics, têåp 1.62-81. Hoekman, Bernard, vaâ Simeon Djankov. 1996. “Mêåu dõch trong nöåi böå ngaânh, àêìu tû trûåc tiïëp cuãa nûúác ngoaâi vaâ taái àõnh hûúáng haâng xuêët khêíu Àöng Êu.” (Intra - Industry Trade, Foreign Direct Investment, and the Reorientation of East Eu- ropean Exports), World Bank Policy Research Working Paper No. 1652, thaáng Chñn. Kawai, Masahiro. 1997. “Mêåu dõch vaâ àêìu 162 Àöng AÁ: Con àûúâng dêîn àïën phuåc höìi tû cuãa Nhêåt Baãn vaâo Àöng AÁ” (Japan’s Trade and Investment in East Asia. “Trong David Robertson, ed., East Asian Trade after the Urugoay Round. Nhaâ xuêët baãn Àaåi hoåc Cambridge, 209-226. [Möåt caách hiïíu chi tiïët hún: Kawai, Masahiro. “Sûå tûúng höî giûäa mêåu dõch vaâ àêìu tû cuãa Nhêåt Baãn: Chuá troång àùåc biïåt àïën Àöng AÁ”. University of To- kyo Discussion Paper, söë F-39, thaáng Mûúâi 1994.] Kawai, Masahiro. 1997. “Sûå bêët öín àõnh tiïìn tïå cuãa Àöng AÁ: Nhûäng möëi liïn kïët moãng manh cuãa hïå thöëng taâi chñnh” (East Asia Currency Turbu- lence: Implications of Financial System Fragility), Mimeo. Ngên haâng Thïë giúái. Kawai, Masahiro. 1998. “Cuöåc khuãng hoaãng tiïìn tïå Àöng AÁ: nguyïn nhên vaâ nhûäng baâi hoåc” (East Asian Cunency Crisis: Causes and Les- sons). Contemporary Economic Policy, söë 16, thaáng Tû, 157-172. Kawai, Masahiro, vaâ Shujiro Urata. 1996. “Bêët cên bùçng mêåu dõch vaâ àêìu tû trûåc tiïëp cuãa nûúác ngoaâi cuãa Nhêåt Baãn: Nhûäng vêën àïì tay ba vaâ tay àöi” (Trade Imbalances and Japa- nese Foreign Direct Investment: Bilateral and Triangular Issues.) trong Ku-hyun Jung and Jang-Hee Yoo, eds., Asia Pacific Economic Cooperation: Current Issues and Agenda for the Future, Nhûäng nghiïn cûáu phûúng Àöng vaâ phûúng Têy, 39, Institute of East and West Studies, Yonsei Univer- sity, thaáng Mûúâi, 61-87. Kawai, Masahiro, vaâ Shujiro Urata. 1998. “Mêåu dõch vaâ àêìu tû coá phaãi laâ thay thïë hoùåc böí sung khöng? Phên tñch theo kinh nghiïåm cuãa nhûäng ngaânh saãn xuêët cuãa Nhêåt Baãn” (Are Trade and Investment Substitutes or Complements? An Empirical Analysis of Japanese Manufactur- ing Industries) trong Hiro Lee and David W Roland-holst, eds., Phaát triïín vaâ húåp taác kinh tïë úã võnh Thaái Bònh Dûúng. Thûúng maåi àêìu tû vaâ nhûäng vêën àïì möi trûúâng (Eco- nomic Development and Coopera- tion in the Pacific Basin: Trade, In- vestment and Environmental Is- sues), Cambridge: Cambrigde Uni- versity Press. Kishimoto, T.1998. “Ngaânh baán dêîn Haân Quöëc vaâ khuãng hoaãng tiïìn tïå” (Korea’s Semiconductor Industry and the Currency Crisis), Nomura Research Institute. Draft. Noland, Marcus. 1997. “Hoaåt àöång xuêët khêíu chêu AÁ coá phaãi laâ àöåc nhêët khöng?” (Has Asian Export Perfor- mance Ben Unique?) Journal of in- ternational Economics, têåp. 43, 79- 101. Lee, thaáng Giïng. 1997. “Nhûäng mö hònh mêåu dõch àang thay àöíi úã chêu AÁ” (Changing Trade Patterns in Asia), HSBC. Li, Yangyang. 1998. “Chñnh saách tyã giaá höëi àoaái cuãa Trung Quöëc” (China’s Exchange Rate Policy), Mimeo. Ngên haâng Thïë giúái. Lipsey, Robert E. 1994. “ Nhûäng thay àöíi vïì chêët lûúång vaâ nhûäng aãnh hûúãng khaác àöëi vúái viïåc xaác àõnh giaá xuêët caác mùåt haâng thiïët yïëu” (Quality Change and Other Influences on Measures of Export Prices of Manu- factured Goods and Primary Prod- ucts and Manufactures), NBER Working Paper No. 4671. Muscatelli, V.A., vaâ C. Montaglla. 1994. “Cuöåc caånh tranh trong caác NIE vïì xuêët khêíu cuãa nhûäng nhaâ saãn xuêët” (Intra-NIE Competition in Exports of Manufactures), Journal of Inter- national Economics, söë 37.29-47. 163Taâi liïåu tham khaão Chûúng 3 Akerlof, George vaâ Paul Romer. 1993. “Sûå taân phaá àõa nguåc kinh tïë cuãa phaá saãn àïí kiïëm lúâi” (Looting the Eco- nomic Underworld of Bankruptcy for Profit) Brookings Papers on Eco- nomic Activity, 2:1-73,1993. Ngên haâng Phaát triïín chêu AÁ vaâ Ngên haâng Thïë giúái. 1998. “Quaãn lyá sûå höåi nhêåp taâi chñnh toaân cêìu úã chêu AÁ: Nhûäng baâi hoåc múái vaâ nhûäng thaách thûác trong tûúng lai” (Managing Global Financial Integration In Asia: Emerging Lessons and Pro- spective Challenges), ngaây 10-12 thaáng Ba 1998. Bernanke, Ben S. vaâ Alan S.Blinder. 1988. “Tñn duång, tiïìn tïå vaâ nhu cêìu” (Credit, money, and aggregate de- mand). American Economic Review, Papers and Proceedings, 78: 435-45 thaáng Nùm. Bhatacharya, Amar, Swati Ghosh vaâ Jos Jansen. 1998. “Sûå tröîi dêåy cuãa Trung Quöëc coá laâm töín thûúng haâng xuêët khêíu chêu AÁ khöng?” (Has the Emergence of China Hurt Asian Exports?), Mimeo. Ngên haâng Thïë giúái. Blanchard, Olivier vaâ Mark Watson. 1982. “Nhûäng àiïìu aão tûúãng, hy voång duy lyá vaâ thõ trûúâng taâi chñnh” (Bubbles, Rational Expectations and Financial Markets), Paul Wachtel, ed., Crises in the Economic and Financial Structure (Lexington Books). Calvo, Sara, vaâ Carmen Reihart. 1995. “Nguöìn vöën vaâo Myä Latinh: Liïåu coá bùçng chûáng vïì nhûäng aãnh hûúãng lêy lan khöng?” (Capital Flows to Latin America: Is There Evidence of Contagion Effects?), Baãn thaão chûa xuêët baãn. Ngên haâng Thïë giúái - quyä tiïìn tïå quöëc tïë. Claessens, Stijn vaâ Thomas Glaessner. 1997. “Nhûäng khiïëm khuyïët cuãa khu vûåc taâi chñnh àang ngêëm ngêìm phaá hoaåi àiïìu kyâ diïåu cuãa Àöng AÁ” (Are Financial Sector Weaknesses Undermining the East Asian Miracle), Hûúáng dêîn phaát triïín, Ngên haâng Thïë giúái thaáng Chñn. Claessens, Stijn vaâ Thomas Glaessner. 1998. “Quöëc tïë hoaá dõch vuå taâi chñnh úã chêu AÁ” (Internationalization of Financial Services in Asia). Work- ing paper, söë 1991, Ngên haâng Thïë giúái. Corsetti, Giancarlo, Paolo Pesenti vaâ Nouriel Roubini. 1998. “Nhûäng nguyïn nhên gò gêy ra cuöåc khuãng hoaãng taâi chñnh tiïìn tïå chêu AÁ?” (What Caused the Asian Currency and Financial Crisis?) Mimeo. New York University. Demirguc-Kunt, Asli, vaâ E. Detragiache. 1998. “Tûå do taâi chñnh vaâ nhûäng yïëu keám trong taâi chñnh” (Financial Lib- eralization and Financial Fragility), Baâi phaát biïíu trong höåi nghõ thûúâng niïn Ngên haâng Thïë giúái vïì kinh tïë phaát triïín, ngaây 21-22 thaáng Tû, 1998. Washington DC. Demirguc-kunt, Asli, vaâ H. Huizinga. 1998. “Nhûäng nhên töë quyïët àõnh caác mûác laäi ngên haâng thûúng maåi vaâ khaã nùng hoaân vöën: Möåt vaâi bùçng chûáng quöëc tïë” (Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Refutability: So me Interna- tional Evidence), Policy Research Working Paper Series söë 1900. Ngên haâng Thïë giúái, thaáng Nùm. Diamond, Douglas W., vaâ Philip H. Dybvig. 1983. “Nhûäng hoaåt àöång cuãa ngên haâng, baão hiïím tiïìn gûãi vaâ khaã nùng thanh toaán” (Bank runs, deposit insurance, and liquid- ity,” Journal of Political Economy, 91: 401-19 thaáng Saáu. Ding, Wei, Ilker Domac vaâ Giovanni Ferri. 1998. “Liïåu coá sûå tan vúä tñn duång úã 164 Àöng AÁ: Con àûúâng dêîn àïën phuåc höìi Àöng AÁ?” (Is there a Credit Crunch in East Asia?) Policy Research Working Paper Series. Ngên haâng Thïë giúái, thaáng Saáu. Domac, Ilker vaâ Giovanni Ferri. 1998. “AÃnh hûúãng thûåc sûå cuãa nhûäng cún sùæc taâi chñnh: Bùçng chûáng cuãa Haân Quöëc”. (The Real Impact of Finan- cial Shocks: Evidence from Korea). Mimeo. Ngên haâng Thïë giúái. Eiehengreen, Barry, vaâ Ashoka Mody. 1998. “Àiïìu gò lyá giaãi cho nhûäng lêy lan àang biïën àöíi vïì núå thõ trûúâng múái nöíi lïn: Nhûäng àiïìu cú baãn hay nhûäng nhaåy caãm cuãa thõ trûúâng” (What Explains Changing Spreads on Emerging Market Debt: Funda- mentals or Market sentiment?), Mimeo. IMF vaâ Ngên haâng Thïë giúái, taâi liïåu chuêín bõ cho cuöåc höåi thaão cuãa NBER Capital Inflows to Emerging Markets. Feldstein, Martin. 1998. “Taái têåp trung Quyä tiïìn tïå quöëc tïë”, (Refocusing the IMF), Forbign Aaffairsrs, 77: 20-33, thaáng Ba/tû 1998. Quyä tiïìn tïå quöëc tïë, 1997. World Economic Outlook. Thaáng 12, Washington DC. Kaminsky, Graciela, vaâ Carmen Reinhart. 1996. “Nhûäng cuöåc khuãng hoaãng àöìng thúâi trïn hai bònh diïån: nhûäng nguyïn nhên cuãa vêën àïì ngên haâng vaâ nhûäng vêën àïì trong caán cên thanh toaán” (The Tin Crises: The Causes of Banking and Balance of Payments Problems). Taâi liïåu chûa xuêët baãn, Cuåc dûå trûä liïn bang. Kaminsky, Graciela vaâ Sergio Schmukler. 1998. “Buâng nöí vaâ tan vúä: Chêu AÁ khaác gò?” (On Booms and Crashes: Is Asia Different?) Mimeo. Ngên haâng Thïë giúái vaâ Höåi àöìng thöëng àöëc cuãa Hïå thöëng dûå trûä liïn bang. Kaufman, Daniel, Gil Mehrez, vaâ Sergio Schmukler. 1998. “Cuöåc khuãng hoaãng Àöng AÁ: “Coá àoaán trûúác àûúåc khöng?” (The East Asian Crisis: Was It Expected?) Mimeo. Ngên haâng Thïë giúái. Kawai, Masahiro vaâ Kentaro Iwatsubo. 1998. “Cuöåc khuãng hoaãng àöìng baåt vaâ hïå thöëng taâi chñnh Thaái Lan: tiïën trònh, nguyïn nhên vaâ baâi hoåc” (The Thai Financial System and the Baht Crisis: Processes, Causes and Lessons). Mimeo. Viïån Khoa hoåc xaä höåi, Àaåi hoåc Tokyo. Krugman, Paul. 1979. “Möåt daång cuãa khuãng hoaãng caán cên thanh toaán”. (A Model of Balance of Payments Crises). Journal of Money, Credit and Banking, IV.11.pp.311-325. 1998. “Fire-sale FDI.” Mimeo. MIT, Baâi chuêín bõ cho höåi nghõ NBER vïì Doâng lûu chuyïín vöën àïën thõ trûúâng múái (Capital Inflows to Emerging Markets). La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-si- lanes, Andrei Shleifer, vaâ Robert W. Vishny. 1997. “Nhûäng nhên töë quyïët àõnh vïì phaáp lyá cuãa taâi chñnh bïn ngoaâi” (Legal Determinants of External Finance.) Journal of Fi- nance, têåp III, söë 3, thaáng Baãy. La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-si- lanes, Andrei Shleifer, vaâ Robert W.Vishny. 1998. “luêåt vaâ Taâi chñnh”, Journal of political Economy. Miller, Marcus, vaâ Zhang. 1997. “Cuöåc khuãng hoaãng vïì khaã nùng thanh toaán cuãa chñnh phuã: Biïån phaáp chiïën lûúåc àöëi vúái tònh traång bïë tùæc cuãa thanh toaán” (Sovereign Liquid- ity Crises: The Strategic Case for a Payments Standstill.” Mimeo. Àaåi hoåc Warwick. Mckinnon, Ronald I. vaâ Huw Pill. 1997. “Sûå tûå do hoaá àaáng tin cêåy vaâ lûu chuyïín vöën quöëc tïë: Höåi chûáng vay traân lan” (Credible Liberalization 165Taâi liïåu tham khaão and International Capital Flows: The Over Borrowing Syndrome), American Economic Review. Papers and Proceedings, 87. Söë 2: 189-93, thaáng Nùm. Montes, Manuel F., 1998. “Cuöåc khuãng hoaãng tiïìn tïå úã Àöng Nam AÁ” (The Currency Crisis in South East Asia) do Hoåc viïån nghiïn cûáu Àöng Nam AÁ vaâ Hoåc viïån nghiïn cûáu Nomura xuêët baãn, 1998. Obstfeld, Maurice. 1986. “Cuöåc khuãng hoaãng caán cên thanh toaán tûå buâ trûâ vaâ húåp lyá” (Rational and Self-Ful- filling Balance of Payments Crises), American Economic Review, IV.76.pp.72-81. Obstfeld, Maurice. 1996. “Caác mö hònh khuãng hoaãng tiïìn tïå coá nhûäng àùåc àiïím tûå hoaân thiïån” (Models of Cur- rency Crises with Self-fulfilling Features”). European Economic Review. Ramos, Roy. 1997. “Ruãi ro cuãa ngên haâng chêu AÁ: Tònh traång öín àõnh vaâ bêët öín àõnh” (Asian Banks at Risk: So- lidity, Fragility). Thaáng Chñn, Nghiïn cûáu ngên haâng, Goldman Sachs. 1997. “1998: Vêën àïì vaâ sûå àaánh giaá: Nhûäng trò trïå theo chu kyâ, nhûäng yïëu keám vïì cú cêëu vaâ nhûäng hiïån tûúång trong höìi phuåc” (1998: Issues and Outlook: Cyclical Slowdowns, Structural Ills and the Odds for Recovery). Thaáng Mûúâi hai, Goldman Sachs: Nghiïn cûáu ngên haâng. Radelet, Steven vaâ Jeffrey Sachs. 1998a. “AÃnh hûúãng cuãa cuöåc khuãng hoaãng taâi chñnh chêu AÁ” (The Onset of the East Asian Financial Crisis). (cêåp nhêåt: 30 thaáng Ba 1998). Radelet, Steven vaâ Jeffrey Sachs. 1998b. “Khuãng hoaãng taâi chñnh Àöng AÁ: Chêín àoaán, sûãa chûäa vaâ triïín voång” (The East Asian Financial Crisis: Diagnosis, Remedies, Prospects). Brookings Papers on Economic Ac- tivity. Panel. Washington, D.C., 26- 27 thaáng Ba 1998. Sachs, Jeffrey. 1994a. “Cuöåc àêëu tranh cuãa Nga vúái sûå öín àõnh: Nhûäng vêën àïì vïì nhêån thûác vaâ bùçng chûáng” (Russia’s Strllggle with Stabiliza- tion: Conceptual Issues and Evi- dence.” trong Michael Bruno and Boris Pleskovic, edc., Tiïën trònh höåi nghõ thûúâng niïn vïì kinh tïë phaát triïín, 57-80. Ngên haâng ‘Thïë giúái. Washington, DC. Sachs, Jeffrey. 1994b. “Vûúåt ra ngoaâi Bretton Woods: Möåt kïë hoaåch múái” (Beyond Bretton Woods: A New Blueprint) trong The Economist (U.K.); 333:23, 25, 27 ngaây 1-2 thaáng Mûúâi. Sachs, Jeffrey, Aaron Tornell, vaâ Andres Velasco. 1996. “Khuãng hoaãng taâi chñnh úã caác thõ trûúâng múái nöíi lïn: Nhûäng baâi hoåc tûâ nùm 1995” (Fi- nancial Crises in Emerging Mar- kets: The Lessons from 1995). Brookings Papers in Economic Ac- tivity, pp. 147-215. Sarel, Michael. 1997. “Tùng trûúãng vaâ nùng suêët úã caác nûúác ASEAN” (Growth and Productivity in ASEAN Countries), IMF Working Paper, WP/97/97. Stiglitz, Joseph vaâ Matilou Uy. 1996. “Thõ trûúâng taâi chñnh, chñnh saách nhaâ nûúác vaâ àiïìu kyâ diïåu cuãa Àöng AÁ” (Financial Markets, Public Policy and the East Asian Miracle), The World Bank Research Observer 11(2): 249-76. Valdeás, Rodrigo. 1996. “Sûå lêy lan cuãa thõ trûúâng múái nöíi lïn: Bùçng chûáng vaâ lyá thuyïët” (Emerging Markets Con- tagion: Evidence and Theory). Baãn thaão chûa xuêët baãn, Viïån kyä thuêåt Massachusetts. 166 Àöng AÁ: Con àûúâng dêîn àïën phuåc höìi Ngên haâng Thïë giúái. 1997. Doâng vöën tû nhên lûu chuyïín túái caác nûúác àang phaát triïín (Private Capital Flows to Developing Countries), Washing- ton, DC. Ngên haâng Thïë giúái. 1998. Taâi chñnh phaát triïín toaân cêìu (Global Development Finance), Washington, DC. Chûúng 4 Ngên haâng Phaát triïín chêu AÁ vaâ Ngên haâng Thïë giúái. 1998 . “Quaãn lyá sûå hoaâ nhêåp taâi chñnh úã chêu AÁ: Nhûäng baâi hoåc múái vaâ nhûäng thaách thûác trong tûúng lai” (Managing Global Financial Integration In Asia: Emerging Lessons and Prospective Challenges), ngaây 10-12 thaáng Ba 1998. Aoki, Masahiko vaâ Hugh Patrick. 1994. Hïå thöëng ngên haâng lúán cuãa Nhêåt Baãn: sûå thñch húåp vúái nhûäng nïìn kinh tïë àang chuyïín àöíi vaâ phaát triïín (The Japanese main bank system: Its relevance for developing and trans- forming economies) - Oxford: Oxford University Press. Allen, Flanklin vaâ Douglas Gale. 1995. “So saánh phuác lúåi cuãa nhûäng trung gian vaâ thõ trûúâng taâi chñnh úã Àûác vaâ Myä” (A welfare comparison of interme- diaries and financial markets in Germany and the US), European Economic Review, 39: 179-209. Baird, Douglas. 1993. Nhûäng nhên töë cuãa sûå phaá saãn (The Elements of Bank- ruptcy), Westbury Press, chûúng 5. Caprio, Jerry vaâ Demirguc-kunt, Asli. 1997. “Vai troâ cuãa taâi chñnh daâi haån: Lyá thuyïët vaâ bùçng chûáng” (The Role of Long-term Finance: Theory and Evidence), Working Paper, Ngên haâng Thïë giúái 1746. Claessens, Stijn, Simeon Djankov, vaâ Giovanni Ferri. 1998. “Sûå khuãng hoaãng cuãa caác cöng ty cuãa Àöng AÁ: Àaánh giaá thiïåt haåi laäi suêët vaâ cún söëc cuãa tyã giaá höëi àoaái” (Corporate Distress in East Asia: Assessing the Damage of Interest and Exchange Rate Shock). Mimeo. Ngên haâng Thïë giúái. Demirguc-kunt, Asli, vaâ Ross Levine. 1996. “Sûå phaát triïín cuãa thõ trûúâng chûáng khoaán vaâ trung gian taâi chñnh: Nhûäng sûå kiïån àaä àûúåc phên loaåi hoaá” (Stock Market Develop- ment and Financial Intermediaries: Stylized Facts”. World Bank Eco- nomic Review. 10:2, 291-321, Wash- ington, DC. Demirguc-kunt, Asli, vaâ vojislav Maksimovic. 1994. “Cú cêëu vöën úã nhûäng nûúác àang phaát triïín: Bùçng chûáng cuãa 10 nûúác” (Capital Struc- tures in Developing ‘ Countries: Evidence from Ten Countries), World Bank Working Paper 1320. Demirguc-kunt, Asli, vaâ Vojislav Maksimovic. 1996. “Nhûäng khoá khùn vïì taâi chñnh, sûã duång vöën vaâ tùng trûúãng cuãa cöng ty: Möåt sûå so saánh quöëc tïë”. (Financial Con- straints, Uses of Funds and Firm Growth: An International Com- parison), World Bank Working Pa- per 1671. Dollar, David, vaâ May Hallward- driemeier. 1998. “Khuãng hoaãng, àiïìu chónh vaâ caãi caách: Nhûäng kïët quaã tûâ cuöåc àiïìu tra cöng nghiïåp Thaái Lan” (Crisis, Adjustment, and Reform: Results from the Thailand Industrial Survey), Baâi phaát biïíu ngaây 20-23 thaáng Nùm 1998, Höåi nghõ vïì caånh tranh taåi Bangkok, Thaái Lan. Joseph vaâ Larry Lang. 1998. “Baãn chêët cuãa sûå àa daång hoaá” (The Nature of Diversification). Mimeo. Ngên haâng Thïë giúái. Fukao, Mitsuhiro. 1998. “Sûå bêët öín àõnh taâi chñnh cuãa Nhêåt Baãn vaâ nhûäng 167Taâi liïåu tham khaão yïëu keám trong cú cêëu quaãn lyá cöng ty (Japanese Financial Instability and Weaknesses in the Corporate Governance Structure). Mimeo. Àaåi hoåc Keio. Ghen, Jack vaâ Brian Pinto. 1994, “Núå hay vöën? Caác cöng ty trong caác nûúác àang phaát triïín choån lûåa nhû thïë naâo” (Dept of equity? How firms in developing countries choose). Baâi thaão luêån, Cöng ty taâi chñnh quöëc tïë, söë 22, Washington, DC. Harris, Milton vaâ Arthur Raviv. 1991. “Lyá thuyïët vïì cú cêëu vöën” (Theory of capital structure). Journal of Fi- nance, 46: 297-355, thaáng Ba, 1991. Hoshi T., Kashyap A. vaâ Scharfstein D. 1994. “Cú cêëu cöng ty, giaãi thïí vaâ àêìu tû: bùçng chûáng tûâ nhûäng têåp àoaân cöng nghiïåp Nhêåt Baãn” (Cor- porate Structure, Liquidity, and Investment: evidence from Japa- nese Industrial Groups). Quarterly Journal of economics. têåp 6. Hoshi T., Kashyap A. vaâ Scharfstein D. 1990. “Quaãn lyá ngên haâng vaâ àêìu tû: Bùçng chûáng tûâ viïåc thay àöíi cú cêëu cuãa möëi quan hïå ngên haâng vaâ cöng ty cuãa Nhêåt Baãn” (Bank Moni- toring and Investment: Evidence from the Changing Structure of Japanese Corporate Banking Rela- tionship). University of Chicago Press. Jensen, Michael. 1986. “Chi phñ cuãa caác àaåi lyá vïì nguöìn vöën lûu chuyïín tûå do, taâi chñnh cöng ty vaâ sûå thön tñnh” (Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers), American Economic Review, Papers and Proceedings, 76:323-29, thaáng Nùm. Jensen, Michael vaâ Meckling. 1976. “Lyá thuyïët vïì cöng ty: Caách quaãn lyá, nhûäng chi phñ cuãa àaåi lyá vaâ cú cêëu súã hûäu” (Theory of the Firm: Mana- gerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure), Journal of Financial Economics, têåp 3(4), 305- 60. Johnson, Bruce, Robert Magee, Nandu Nagarajan, vaâ Harry Newman. 1985. “Phên tñch vïì phaãn ûáng cuãa giaá chûáng khoaán àöëi vúái sûå luåi taân àöåt ngöåt: AÃnh hûúãng àöëi vúái thõ trûúâng lao àöång” (An Analysis of the Stock Price Reaction to Sudden Fjxecutive Deaths: Implications for the Management Labor Market), Journal accounting and Econom- ics, 7: 151-174. Khanna, Tarun vaâ Palepu, Krishna. 1996. “Phaåm vi cuãa cöng ty vaâ nhûäng sûå khöng hoaân haão cuãa thõ trûúâng: Phên tñch theo kinh nghiïåm cuãa nhûäng têåp àoaân kinh doanh àa daång hoaá trong möåt nïìn kinh tïë múái nöíi lïn” (Corporate Scope and (se- vere) Market Imperfections: An Empirical Analysis of Diversified Business Groups in an Emerging Economy). Trûúâng Quaãn trõ kinh doanh, Àaåi hoåc Harvard, Boston, MA. Thaáng Ba, 1996. Lang, Larry vaâ Rene Stulz. 1994. “Tobin’s q, Àa daång hoaá vaâ hoaåt àöång cuãa cöng ty” (Tobin’s q, Corporate Di- versification and Finn Perfor- mance), Journal of Political Economy, 102,p. 1248-1280. Lang, Larry vaâ J. Doukas. 1998. “Hoaåt àöång cuãa cöng ty, àêìu tû trûåc tiïëp vaâ àa daång hoaá quöëc tïë” (Corporate Performance, Direct Investments and International Diversification). Mimeo. Ngên haâng Thïë giúái. La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-si- lanes, Andrei Shleifer, vaâ Robert W. Vishny. 1997. “Nhûäng nhên töë quyïët àõnh vïì phaáp lyá cuãa taâi chñnh bïn ngoaâi” (Legal Determinants of External Finance), Journal of Fi- nance, 52: 1131-1150. La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-si- 168 Àöng AÁ: Con àûúâng dêîn àïën phuåc höìi lanes, Andrei Shleifer, vaâ Robert W. Vishny. 1998. “Luêåt vaâ taâi chñnh” (Law and Finance), Journal of Po- litical Economy, sùæp xuêët baãn. Luders, Rolf. 1998. “Sûå phaát hiïån vaâ giaãi phaáp àöëi vúái vêën àïì thanh toaán cuãa khu vûåc taâi chñnh trong cuöåc khuãng hoaãng 1982-1983 úã Chilï” (Identi- fication of, and Solution to, the Sol- vency Problem ofthe Financial Sec- tor during the 1982-83 Crisis in Chile). Mimeo, Ngên haâng Thïë giúái. Morck, Randall, Andrei- Shleifer, vaâ Rob- ert W. Vishny. 1988. “Súã hûäu quaãn lyá vaâ àaánh giaá thõ trûúâng: phên tñch theo kinh nghiïåm” (Management Ownership and Market Valuation: An Empirical Analysis), Journal of Financial Economics, 20, 237-265. OECD. 1998. Quaãn lyá cöng ty: tùng cûúâng tñnh caånh tranh vaâ àaánh giaá thõ trûúâng vöën thïë giúái, ngaây 2 thaáng Tû, Paris. Posner, Richard A. 1998. “Thiïët lêåp khuön khöí phaáp lyá vïì phaát triïín kinh tïë” (Creating a Legal Framework for Economic Development), World Bank Research Obberver, 13:1,1-11. Cöng ty tû vêën quaãn lyá giaá caã Waterhouse. 1997. “Quaãn lyá cöng ty úã Thaái Lan: Nghiïn cûáu giaá caã cuãa Waterhouse” (Corporate Governance in Thai- land: A Price Waterhouse Study), àûúåc höî trúå búãi Thõ trûúâng chûáng khoaán Thaái Lan, thaáng Giïng. Prowse, Stephen. 1994. “Quaãn lyá cöng ty theo triïín voång liïn quöëc gia: Nghiïn cûáu vïì cú cêëu quaãn lyá cöng ty trong nhûäng cöng ty lúán úã Myä, Anh, Nhêåt, vaâ Àûác” (Corporate gov- ernance in an international perspec-tive: A survey of corporate mechanisms among large firms in the United States, the United King- dom, Japan and Germany), Ngên haâng thanh toaán quöëc tïë, Economic papers, 1021-2515, no.41. Prowse, Stephen. 1998. “Quaãn lyá cöng ty úã Àöng AÁ: Khuön khöí àïí phên tñch” (Corporate Governance in East Asia: A Framework for Analysis). Mimeo. Ngên haâng Thïë giúái. Rajan, Raghuram, vaâ Luigi Zingales. 1997. “Cöng ty - caác têìng bêåc traách nhiïåm” (The Firm am a Dedicated Hierarchy). Mimeo. Àaåi hoåc Chi- cago. Rajan, Raghuram, Hen ri Servaes, vaâ Luigi Zingales. 1997 . “Nhûäng chi phñ cuãa sûå àa daång: Sûå khêëu trûâ cuãa àa daång hoaá vaâ àêìu tû khöng hiïåu quaã” (The Costs of Diversity: The Diversification Discount and Inefflcient Investment). Mimeo, Àaåi hoåc Chicago. Saunders, Anthony, vaâ Ingo Walter. 1994. Nghiïåp vuå ngên haâng thïë giúái úã My ä (Universal Banking in the United States), Oxford University Press: New York. Scharfstein, David vaâ Jeremy Stein. 1997. “Mùåt traái cuãa nhûäng thõ trûúâng vöën quöëc nöåi: viïåc tòm kiïëm khu vûåc vaâ sûå àêìu tû khöng hiïåu quaã” (The Dark Side of Internal Capital Mar- kets: Divisional Rent-seeking and Inefflcient Investment), NBER Working Paper söë 5969. Scharfstein, David. 1997. “Mùåt traái cuãa nhûäng thõ trûúâng vöën quöëc nöåi II: Nhûäng bùçng chûáng cuãa têåp àoaân àaä àûúåc àa daång hoaá” (The Dark Side of Internal Capital Markets II: Evi- dence from Diversified Conglomer- ates). Mimeo. MIT. Thöng tin kinh doanh cuãa cöng ty Siam. 1996. “Nhûäng àùåc àiïìm cuãa khu vûåc tû nhên Thaái Lan vaâ nhûäng àùåc thuâ cuãa caác cöng ty Thaái Lan” (Features of the Thai Private Sector and Characteristics of Thai Companies), Bangkok, Thaái Lan. Singh, Ajit, vaâ Hamid, J. 1992. “Mö hònh 169Taâi liïåu tham khaão taâi chñnh cöng ty úã caác nûúác àang phaát triïín” (Corporate financial patterns in developing countries). Technical Paper 1, Washington DC.: Ngên haâng Thïë giúái vaâ Cöng ty Taâi chñnh quöëc tïë. Singh, Ajit. 1995. “Mö hònh taâi chñnh cöng ty trong nhûäng nïìn kinh tïë cöng nghiïåp hoaá: Nghiïn cûáu so saánh” (Corporate financial patterns in in- dustrializing economies: A com- parative study), Technical Paper 2, thaáng Tû, Washington DC.: Ngên haâng Thïë giúái vaâ Cöng ty Taâi chñnh quöëc tïë. Shleifer, Andrei vaâ Robert W. Vishny. 1997. “Àiïìu tra vïì quaãn lyá cöng ty” (A Survey of Corporate Gover- nance), Journal of finance, 52: 737- 83. Stein, Jeremy. 1997. “Thõ trûúâng vöën quöëc nöåi vaâ cuöåc caånh tranh giaânh nguöìn lûåc cuãa caác cöng ty” (Internal Capi- tal Markets and the Competition for Corporate Resourees), Journal or Finance, têåp 52, trang 111-134. Thõ trûúâng chûáng khoaán Thaái Lan. 1997. “Vai troâ, nhiïåm vuå vaâ traách nhiïåm cuãa giaám àöëc trong nhûäng cöng ty àûúåc niïm yïët” (The roles, duties and responsibilities of the directors of listed companies), ngaây 4 thaáng Saáu Anh. Baáo caáo cuãa Uyã ban vïì bònh diïån quaãn lyá cöng ty (Report of the Com- mittee on the Financial Aspects of Corporate Governance), Cadbury Report, ngaây 1 thaáng Mûúâi hai, 1992. Walter, Ingo. 1993. “Trêån chiïën cuãa caác hïå thöëng: Kiïím soaát caác doanh nghiïåp vaâ nïìn kinh tïë thïë giúái” (The Battle of the Systems : Control of Enterprises and the Global Economy.” Kieler Vortrage, söë 122, Institut fur Weltwirtschafl an der Universitat, Kiel. Ngên haâng Thïë giúái. 1996. Baáo caáo phaát triïín thïë giúái. Tûâ kïë hoaåch àïën thõ trûúâng (From Plan to Market), Washington DC. Ngên haâng Thïë giúái. Chûúng 5 Ahuja, Vinod vaâ Deon Filmer. 1996. “Thaânh tûåu giaáo duåc trong caác nûúác àang phaát triïín: Nhûäng dûå kiïën vaâ dûå baáo” (Educational Attainment in Developing Countries: New Esti- mates and Projections Disagglegated by Gender), Tuêìn baáo Kïë hoaåch hoaá giaáo duåc vaâ quaãn lyá. 3: 229-54. Ahuja, Vinod, Benu Bidani, Francisco Ferreira vaâ Michael Walton. 1997. “Àiïìu kyâ diïåu cuãa moåi ngûúâi? Giaãm àoái ngheâo vaâ bêët bònh àùèng úã Àöng AÁ”. Hûúáng dêîn phaát triï ín (Everyone’s Miracle? Revisiting Poverty and Inequa]ity in East Asia). Directions in Development. Ngên haâng Thïë giúái. Washington DC. Aoki, Masahiko, Hyung-ki Kim, vaâ Masahiro Okuno Fujiwara, eds. 1996. Vai troâ cuãa chñnh phuã trong sûå phaát triïín kinh tïë Àöng AÁ: Phên tñch so saánh vïì thïí chïë (The Ro le of Government in East Asian Eco- nomic Development: Comparative Institutional Analysis). New York: Oxford University Press. Birdsall, Nancy vaâ Richard H. Sabot. 1993. “Phaåm truâ àaåo àûác: Sûå tùng trûúãng nguöìn nhên lûåc vaâ sûå cöng bùçng úã Àöng AÁ” (Virtuous Circles: Human Capital Growth and Equity in East Asia). Background paper East Asia Miracle, Ngên haâng Thïë giúái, Washington DC. Blejer, Mario I. vaâ Isabel Guerrero. 1991. “AÃnh hûúãng cuãa chñnh saách kinh tïë vô mö àöëi vúái sûå phên böí thu nhêåp: Nghiïn cûáu theo kinh nghiïåm cuãa 170 Àöng AÁ: Con àûúâng dêîn àïën phuåc höìi Philippines” (The Impact of Macro- economic Policies on Income Distri- bution: An Empirical Study of the Philippines). Review of Economics and Statistics. Deininger, Klaus vaâ Lyn Squire. 1996. “Böå dûä liïåu múái vïì viïåc xaác àõnh sûå bêët bònh àùèng trong thu nhêåp” (A New Data Set Measuring Income In- equality). The World Bank Eco- nomic Review 10(3): 565-91. Diwan, Ishac vaâ Michael Walton. 1997. “Thõ trûúâng chûáng khoaán, cöng nghïå vaâ thïí chïë coá aãnh hûúãng nhû thïë naâo àïën ngûúâi lao àöång: Lúâi giúái thiïåu” (How International Ex- change, Technology, and Institu- tions Affect Workers: An Introduc- tion). The World Bank Economic Review 11(1): 1-15. Ferreira, Francisco H. G. vaâ Julie A. Litchfield. Saách sùæp xuêët baãn, “Giaáo duåc hoùåc laåm phaát? Vai troâ cuãa nhûäng yïëu töë cú cêëu vaâ sûå bêët öín àõnh kinh tïë vi mö trong viïåc lyá giaãi sûå bêët öín àõnh úã Braxin trong nhûäng nùm 1980”, (Education or Innation? The Roles of Structural Factors and Macroeconomic Insta- bility in Explaining Brazilian In- equality in the 1980s). LSES- TICERD Discussion Paper. London School of Economics. Filmer, Deon vaâ Lant Pritchett. 1997. “Tyã lïå tûã vong cuãa treã sú sinh vaâ nhûäng chi tiïu cuãa chñnh phuã cho y tïë” (Child Mortality and Public Spend- ing on Health). Poliey Research Working Paper 1864, Nhoám Nghiïn cûáu phaát triïín Ngên haâng Thïë giúái, Washington DC. Hammer, Jeffrey S., James Cercone vaâ Ijaz Nabi. 1995. “Hiïåu quaã phên phöëi cuãa nhûäng chi tiïu xaä höåi úã Malaisia tûâ 1974 àïën 1989” (Distri- butional Effeets of Social Sector Expenditures in Malaysia, 1974 to 1989) trong Dominique van de Walle and Kimberly Nead, eds., Nhûäng chi tiïu cöng cöång vaâ ngûúâi ngheâo: Lyá thuyïët vaâ bùçng chûáng. Battimore, Md.: The Johns Hopkins University Press. Jalan, Jyotsna vaâ Martin Ravallion. 1997. “Nhûäng bêîy ngheâo àoái?” (Spatial Poverty Traps?), Policy Research Working Paper 1862. Nhoám Nghiïn cûáu phaát triïín, Ngên haâng Thïë giúái, Washington DC. Kim, Dae-Il vaâ Robert H. Topel. 1995. “Thõ trûúâng lao àöång vaâ tùng trûúãng kinh tïë: nhûäng baâi hoåc cuãa cöng cuöåc cöng nghiïåp hoaá Haân Quöëc 1970-1990” (Labor Markets and Economic Growth: Lessons from Korea’s Industrialization, 1970- 1990) trong Nhûäng sûå khaác biïåt vaâ thay àöíi trong cú cêëu lûúng cuãa Ri- chard B. Freeman vaâ Lawrence F.Katz, eds., Chicago: University of Chicago Press. Pencavel, John H. 1995. “Vai troâ cuãa cöng àoaân trong thuác àêíy phaát triïín kinh tïë” (The Role of Labor Unions in Fostering Economic Development). Policy Research Working Paper, 1469. Ngên haâng Thïë giúái, Wash- ington DC. Radhakrishna, R. vaâ K. Subbarao. 1997. Hïå thöëng phên phöëi cöng cöång úã ÊËn Àöå: Triïín voång quöëc tïë vaâ quöëc nöåi (India’s Public Distribution System: A National and International Per- spective). World Bank Discussion Paper 380. Ngên haâng Thïë giúái, Washington DC. Ranis, Gustav. 1995. “Möåt caách àaánh giaá khaác vïì sûå kyâ diïåu cuãa Àöng AÁ” (An- other Look at the East Asian Miracle). The World Bank Economic Review (Internationai) 9: 509-34. Ravallion, Martin, 1998. “Àaánh giaá chûúng trònh laâm viïåc” (Appraising Workfare Programs), Nhoám Nghiïn cûáu phaát triïín Ngên haâng Thïë giúái. 171Taâi liïåu tham khaão Washington DC. Ravallion, Martin vaâ Shaohua Chen. 1997. “Àaánh giaá sûå bêët bònh àùèng sau caãi caách nöng thön úã Trung Quöëc” (A Note on the Measurement of Income Inequality in Post-reform Rural China). Nhoám nghiïn cûáu phaát triïín Ngên haâng Thïë giúái, Washington DC, tiïën haânh. 1998. “Tyã lïå àoái ngheâo úã Àöng AÁ do tyã lïå tùng trûúãng bùçng 0” (Poverty Rates in East Asia with Zero Growth) Mimeo. Subbarao, K., vaâ nhûäng ngûúâi khaác. 1997. Nhûäng chûúng trònh taåo hïå thöëng an toaân vaâ giaãm àoái ngheâo: Nhûäng baâi hoåc ruát ra tûâ kinh nghiïåm cuãa caác nûúác (Safety Net Programs and Poverty Reduction: Lessons from Cross-country Experience). Àõnh hûúáng phaát triïín. Ngên haâng Thïë giúái, Washington DC. Teranishi, Juro. 1996. “Chuyïín giao nguöìn lûåc, xung àöåt vaâ sûå öín àõnh vô mö trong phaát triïín kinh tïë: baãn phên tñch so saánh” (Sectoral Re- source Transfer, Conflict and Macrostability in Economic Devel- opment: A Comparative Analysis), trong Aoki vaâ nhûäng ngûúâi khaác, 1996. UNESCO. 1997. Saách thöëng kï thûúâng niïn cuãa UNESCO. Paris: Nhaâ xuêët baãn UNESCO. Liïn húåp quöëc. 1995. Triïín voång àö thõ hoaá trïn thïë giúái: Àiïím laåi nùm 1994 (World Urbanization Prospects: The 1994 Revision). Liïn húp quöëc, New York. Van de Walle, Dominique. 1995. “Phên phöëi bao cêëp cho dõch vuå y tïë cöng cöång úã Inàönïsia, 1978-1987” (The Distribution of Subsidies through Public Health Services in Indone- sia, 1978-87) trong Dominique Van de Walle and Kimberly Nead, eds., Chi tiïu cöng cöång vaâ ngûúâi ngheâo: Lyá thuyïët vaâ bùçng chûáng (Theory and Evidence). Baltimore, Md.: The Johns Hopkins University Press. Ngên haâng Thïë giúái. 1990. Baáo caáo phaát triïín thïë giúái 1990: sûå àoái ngheâo (World Development Report 1990: Poverty), New York: Oxford Univer- sity Press. 1993a. Sûå kyâ diïåu cuãa Àöng AÁ: Tùng trûúãng kinh tïë vaâ chñnh saách cöng cöång (The East Asian Miracle: Eco- nomic Growth and Public Policy). New York: Oxford University Press. 1993b. Inàönïsia: Chi tiïu cöng cöång, giaá caã vaâ ngûúâi ngheâo (Indonesia: Pub- lic Expenditures, Prices and the Poor). Baáo caáo 11293-IND. Wash- ington DC. 1994. Ngùn chùån cuöåc khuãng hoaãng cuãa tuöíi giaâ: Chñnh saách baão vïå ngûúâi giaâ vaâ thuác àêíy tùng trûúãng (Avert- ing the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth). Nghiïn cûáu chñnh saách cuãa Ngên haâng Thïë giúái. Oxford Umversity Press for the World Bank. Washington, DC. 1995. Baáo caáo phaát triïín thïë giúái 1995. Ngûúâi lao àöång trong thïë giúái höåi nhêåp (World Development Report 1995: Workers in an Integlating World). New York: Oxford Univer- sity Press. 1996a. Nhûäng ngûúâi lao àöång tham gia vaâo sûå tùng trûúãng Àöng AÁ (Involv- ing Workers in East Asia’s Growth). Viïîn caãnh khu vûåc trong Baáo caáo phaát triïín thïë giúái 1995. Ngên haâng Thïë giúái, Washington DC. 1996b. Baáo caáo phaát triïín thïë giúái 1996: Tûâ kïë hoaåch àïën thõ trûúâng (World Development Report 1996: From Plan to Market), New York: Oxford University Press. 172 Àöng AÁ: Con àûúâng dêîn àïën phuåc höìi 1997a. Trung Quöëc nùm 2020: Nhûäng thaách thûác phaát triïín trong thïë kyã múái (China 2020: Development Challenges in the New Century). China 2020 Series. Washington DC. 1997b. Chia seã nhûäng thu nhêåp ngaây caâng tùng. Sûå chïnh lïåch úã Trung Quöëc (Sharing Rising Incomes : Dispari- ties in China). China 2020 Series. Washington, DC. Chûúng 6 Cruz, W. vaâ Repetto, R. 1992. Nhûäng aãnh hûúãng cuãa möi trûúâng àöëi vúái sûå öín àõnh hoaá vaâ nhûäng chûúng trònh àiïìu chónh cú cêëu: Philippin (The Environmental Effects of Stabiliza- tion and Structural Adjustment Programs: The Philippines Case). World Resources Institute: Wash- ington DC. Mcmorran, R.T. vaâ Hamilton, K. 1996. Philippin: Phaåm vi hoaâ nhêåp kinh tïë vô mö vaâ möi trûúâng - Möåt söë gúåi yá (Scope for Integrating Macroeco- nomics and the Environment-some Suggestions). Baãn thaão, Quyä tiïìn tïå quöëc tïë vaâ Ngên haâng Thïë giúái, Washington DC. Ngên haâng Thïë giúái. 1992. Chiïën lûúåc phaát triïín ngaânh lêm nghiïåp chêu AÁ (Strategy for Forest Sector Devel- opment in Asia), World Bank Tech- nical Paper söë 182; Ngên haâng Thïë giúái, Washington, DC. Ngên haâng Thïë giúái, 1997. Möi trûúâng coá chúâ àúåi chuáng ta khöng? Nhûäng ûu tiïn cho Àöng AÁ (Can the Environ- ment Wait? Priorities for East Asia). Ngên haâng Thïë giúái, Wash- ington, DC. WRI. 1998. Nguöìn lûåc cuãa thïë giúái: Hûúáng dêîn vïì möi trûúâng thïë giúái (World Resources: A Guide to the Global Environment). World Resources Institute, Washington DC. Chûúng 7 Quyä tiïìn tïå quöëc tïë. 1998. Àaánh giaá kinh tïë thïë giúái, thaáng Nùm. Cú cêëu laåi ngên haâng möåt caách coá hïå thöëng vaâ chñnh saách kinh tïë vô mö (Sys- temic Bank Restructuring and Mac- roeconomic Policy). William Alexander vaâ nhûäng ngûúâi khaác, eds., Washington DC: Quyä tiïìn tïå quöëc tïë, 1997. Robb, Caroline. 1998. AÃnh hûúãng xaä höåi trong cuöåc khuãng hoaãng Àöng AÁ: Nhêån thûác cuãa caác cöång àöìng ngheâo (Social Impacts of the East Asian Crisis: Perceptions from Poor Com- munities). Baâi chuêín bõ cho Höåi thaão vïì khuãng hoaãng Àöng AÁ, thaáng Baãy 1998. Viïån Nghiïën cûáu phaát triïín, Àaåi hoåc Sussex, Anh. Ngên haâng Thïë giúái. 1996. Quaãn lyá lûu chuyïín vöën úã Àöng AÁ (Managing Capital Flows in East Asia), Wash- ington, DC. Ngên haâng Thïë giúái. 1997. Nhûäng thaách thûác phaát triïín nùm 2020 cuãa Trung Quöëc trong thïë kyã múái (China 2020 Development Chal- lenges in the New Century), Wash- ington DC.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCon đường dẫn đến phục hồi.pdf