Bài giảng Chương 5: Lý thuyết tối đa hoá lợi nhuận

IX. QUAN HỆ GiỮA TỐI ĐA HOÁ LỢI NHUẬN VÀ TỐI ĐA HOÁ DOANH THU Vấn đề đặt ra là liệu rằng một doanh nghiệp có thể đồng thời theo đuổi cả hai mục tiêu: tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa doanh thu hay không?

pdf17 trang | Chia sẻ: chaien | Lượt xem: 4420 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chương 5: Lý thuyết tối đa hoá lợi nhuận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 1 Chương 5: LÝ THUYẾT TỐI ĐA HOÁ LỢI NHUẬN I. CHI PHÍ Chi phí kế toán (tài chính) là những khoản phí tổn mà doanh nghiệp thực sự gánh chịu khi sản xuất ra hàng hóa hay dịch vụ trong một thời kỳ nhất định. Đó là những khoản phí bằng tiền dùng trang trải cho hoạt động của doanh nghiệp. Chi phí cơ hội 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 2 I. CHI PHÍ Trong phân tích kinh tế thời gian được phân biệt nhất thời, ngắn hạn và dài hạn. Nhất thời - là thời gian mà doanh nghiệp không thể thay đổi số lượng của bất kỳ yếu tố sản xuất nào, do đó sản lượng của nó cố định. Ngắn hạn là thời gian mà doanh nghiệp không thể thay đổi số lượng của ít nhất một yếu tố sản xuất, do đó qui mô sản xuất của nó là cố định và sản lượng có thể thay đổi. Dài hạn là thời gian mà doanh nghiệp có thể thay đổi số lượng của bất kỳ yếu tố sản xuất nào, do đó qui mô sản xuất của nó đều có thể thay đổi. 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 3 II. CHI PHÍ NGẮN HẠN Tổng chi phí ngắn hạn Chi phí cố định ngắn hạn Chi phí biến đổi ngắn hạn STC = SFC + SVC 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 4 II. CHI PHÍ NGẮN HẠN Chi phí trung bình ngắn hạn SAC = STC/q = AFC + AVC 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 5 II. CHI PHÍ NGẮN HẠN Chi phí biên ngắn hạn 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 6 II. CHI PHÍ NGẮN HẠN Quan hệ giữa chi phí trung bình và chi phí biên Điểm cực tiểu của AC Điểm cực tiểu của AVC 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 7 III. CHI PHÍ DÀI HẠN Tổng chi phí dài hạn Trong dài hạn, doanh nghiệp có thể thay đổi tất cả yếu tố đầu vào của mình Doanh nghiệp có thể lựa chọn các đầu vào và công nghệ sản xuất có chi phí thấp nhất Không có chi phí cố định trong dài hạn và mọi chi phí đều là chi phí biến đổi 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 8 III. CHI PHÍ DÀI HẠN Chi phí trung bình và chi phí biên dài hạn 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 9 III. CHI PHÍ DÀI HẠN Chi phí trung bình và chi phí biên dài hạn 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 10 IV. TÍNH KINH TẾ THEO QUY MÔ 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 11 V. DOANH THU BIÊN Doanh thu biên (MR) là phần doanh thu tăng thêm do sản xuất và tiêu thụ thêm một đơn vị sản phẩm 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 12 VI. TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 13 VII. QUYẾT ĐỊNH CUNG CỦA DOANH NGHIỆP Quyết định cung ứng trong ngắn hạn 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 14 VII. QUYẾT ĐỊNH CUNG CỦA DOANH NGHIỆP Quyết định cung ứng trong dài hạn 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 15 VIII. NGUYÊN TẮC TỐI ĐA HÓA DOANH THU Như vậy, để tối đa hóa doanh thu, doanh nghiệp cần chọn mức sản lượng mà tại đó doanh thu biên bằng 0 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 16 IX. QUAN HỆ GiỮA TỐI ĐA HOÁ LỢI NHUẬN VÀ TỐI ĐA HOÁ DOANH THU Vấn đề đặt ra là liệu rằng một doanh nghiệp có thể đồng thời theo đuổi cả hai mục tiêu: tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa doanh thu hay không? 5/13/2015 3:38 PM nguyenvanvuan@gmail.com 17 MỘT SỐ THUẬT NGỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_5_4204.pdf