Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại - Chương 1: Doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường

.2.2. DNTM là một đơn vị phân phối Trả cho nhà cung cấp và các yếu tố tiêu dùng trung gian 1.3. Cơ chế hoạt động của DNTM 1.3.1. DNTM là một hệ thống * Hệ thống ? * Đặc điểm của hệ thống

pdf20 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại - Chương 1: Doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI DHTM_TMU KINH TẾ DNTM SỐ TÍN CHỈ: 2 (24,6) BM: KINH TẾ NGUỒN NHÂN LỰC KHOA: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Hà Nội, năm 2017 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HỌC PHẦN  ĐỐI DHTM_TMUTƯỢNG NC Các hoạt động Các quan hệ kinh kinh tế trong tế trong KDTM KDTM của của DNTM DNTM NỘI DUNG (LÝ THUYẾT, BÀI TẬP, THẢO LUẬN) ChươngDHTM_TMU1 • DNTM trong nền kinh tế thị trường • Hoạt động kinh tế trong TM hàng hoá của Chương 2 DNTM • Hoạt động kinh tế trong thương mại dịch Chương 3 vụ của DNTM Chương 4 • Các nguồn lực chủ yếu trong DNTM Chương 5 • Hiệu quả kinh tế của DNTM PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DHTM_TMU Phương pháp luận Phương pháp Phương pháp nghiên cứu nghiên cứu Phương pháp thu thập xử lý dữ liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệuDHTM_TMUtham khảo bắt buộc:  [1] Phạm Công Đoàn, Nguyễn Cảnh Lịch (2012), tái bản lần 3, “Kinh tế DNTM”, NXB Thống Kê, Hà Nội.  [2] Phạm Công Đoàn (2004), “Bài tập Kinh tế DNTM”, NXB Thống Kê, Hà Nội.  [3] Đặng Đình Đào, Hoàng Đức Thân (2008) “Kinh tế Thương mại”, NXB Thống kê, Hà Nội. [4] OliverDHTM_TMUPASTRÉ, Lucile CHÉRUBIN GAVELLE, Fernando ACOSTA, (2008), Économie de l’entreprise, ECONOMICA. [5] Luật Thương Mại (2005), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. [6] Trần Thế Dũng (2007), Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại, NXB Thống kê CHƯƠNG 1: DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG DHTM_TMU 1.1. Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của DNTM 1.2. DNTM là một đơn vị sản xuất và phân phối 1.3. Cơ chế hoạt động của DNTM 1.4. Phân loại DNTM 1.1. Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của DNTM 1.1.1. Khái niệm và vai trò của DNTM * Khái niệmDHTM_TMU Tiếp cận bên ngoài Tiếp cận luật DN Tiếp cận liên minh kinh tế * Vai trò của DNTM trong nền kinh tế (SV tự học) - Phục vụDHTM_TMUnhu cầu tiêu dùng - Kích thích sản xuất phát triển - Thúc đẩy sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ - Mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế - Tạo tích lũy 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của DNTM * Chức năng của DNTM DHTM_TMU Sản xuất Quản Chức Thương trị năng mại Tài chính * Nhiệm vụ của DNTM - NhiệmDHTM_TMU vụ xuất phát từ chức năng và nhằm thực hiện chức năng - Nhiệm vụ là sự cụ thể hóa các công việc phải hoàn thành - Nhiệm vụ có thể bao hàm nội dung ngoài chức năng, tùy thuộc điều kiện cụ thể trong từng giai đoạn 1.1.3. Mục tiêu của DNTM DHTM_TMU Khái niệm Mục tiêu Phân loại mục tiêu được coi là mục tiêu đúng đắn 1.2. DNTM vừa là một đơn vị sản xuất, một đơn vị phân phối 1.2.1. DNTMDHTM_TMU là một đơn vị sản xuất Tiêu dùng Đầu vào Đầu ra trung gian 1.2.2. DNTM là một đơn vị phân phối DHTM_TMU DT từ bán hàng và cung cấp dịch vụ Trả cho nhà cung cấp và Giá trị gia tăng các yếu tố của DNTM tiêu dùng trung gian 1.3. Cơ chế hoạt động của DNTM 1.3.1. DNTM là một hệ thống * Hệ thốngDHTM_TMU? * Đặc điểm của hệ thống DHTM_TMUDoanh nghiệp thương mại Là một Là một hệ thống hệ thống gồm Là một Là một Là một mở có nhiều hệ thống hệ thống hệ thống mục tiêu, phân hệ mở động có quản có mối lý quan hệ qua lại 1.3.2. Các quy luật kinh tế của thị trường tác động đến DNTM DHTM_TMU Quy luật giá trị Quy luật cung cầu Quy luật cạnh tranh 1.3.3. Sự điều tiết của Nhà nước đến hoạt động của DNTM DHTM_TMU Hệ Các CS và Sự điều thống công cụ tiết của pháp điều tiết luật vĩ mô NN 1.4. Phân loại DNTM DHTM_TMU Theo quy mô Theo đối Theo tượng DNTM tính chất KD SH Theo TN pháp lý của DN Kết thúc chương 1 DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_kinh_te_doanh_nghiep_thuong_mai_chuong_1_doanh_ngh.pdf
Tài liệu liên quan