Bài dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

Nghiên cứu chương 2 tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc ta rút ra 3 kết luận sau : Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc đã làm phong phú thêm kho tàng lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin về cách mạng thuộc địa. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc soi đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc đang được Đảng và Nhà Nước quán triệt và vận dụng vào sự nghiệp đổi mới hiện nay.

ppt7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 2788 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG HAI1TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘCI/ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC Sơ lược quan điểm của Mác, Ănghen, Lê-nin về vấn đề dân tộc1/-Vấn đề dân tộc thuộc địa: a) Vấn đề dân tộc trong TTHCM là vấn đề dân tộc thuộc địa, thực chất của vấn đề này là:Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộcLựa chọn con đường phát triển của đất nước là CNXH b) Cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa là độc lập dân tộc:Hồ Chí Minh đã chỉ rõ vấn đề cốt lõi mà các dân tộc thuộc địa phải nhận thức là độc lập dân tộcTừ quyền con người được nêu trong Tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ, Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1791 của cách mạng Pháp, Hồ Chí Minh đã nâng lên thành quyền dân tộc: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền được tự do” (Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 3, trg 555) 2Nội dung của độc lập dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh:Độc lập dân tộc phải đi liền với quyền bình đẳng của tất cả các dân tộc khác nhau trên thế giới, và các dân tộc trong một nước.Độc lập dân tộc phải gắn với hòa bình chân chính.Độc lập dân tộc phải gắn với sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.Độc lập dân tộc phải gắn với cơm no, áo ấm, hạnh phúc của mọi người. c) Chủ nghĩa yêu nước chân chính – một động lực lớn của đất nước Chủ nghĩa yêu nước chân chính của các dân tộc thuộc địa là sức mạnh chiến đấu và chiến thắng trước bất cứ thế lực ngoại xâm nào.3 2/- Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có mối quan hệ chặt chẽ với nhauGiải phóng dân tộc là vấn đề trên hết, trước hết; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấpGiữ vững độc lập của dân tộc mình, đồng thời tôn trọng độc lập của các dân tộc khác4II/- TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC1/-Tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của Cách mạng giải phóng dân tộc:Tính chất, nhiệm vụ: Tính chất của một cuộc cách mạng xã hội do nhiệm vụ của cuộc cách mạng đó quyết định.Cuộc cách mạng nhằm giải quyết những mâu thuẫn nào, đưa đến sự thành lập một chế độ xã hội nàoCách mạng 1789 ở Pháp là cách mạng tư sản vì giai cấp tư sản và các tầng lớp lao động do giai cấp tư sản lãnh đạo phải thực hiện nhiệm vụ lật đổ chế độ phong kiến, xóa bỏ chế độ phong kiến, xây dưng chế độ tư bản; giải quyết mâu thuẫn: PK >< ĐCPK nên tính chất cuộc cách mạng là giải phóng dân tộc.Trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Nguyễn Ái Quốc phân biệt 3 loại cách mạng: CM tư sản, CM vô sản, và CM giải phóng dân tộc; đồng thời Người nhấn mạnh tính chất của CM Việt Nam là CM giải phóng dân tộc.Mục tiêu: Là đánh đổ ách thống trị của Chủ nghĩa thực dân, giành độc lập và thiết lập chính quyền công nông52/- Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản3/- Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo4/- Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm: toàn dân tộc.5/- Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng dành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.6/- Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang nhân dân.6 Nghiên cứu chương 2 tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc ta rút ra 3 kết luận sau :Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc đã làm phong phú thêm kho tàng lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin về cách mạng thuộc địa.Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc soi đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của dân tộc Việt Nam.Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc đang được Đảng và Nhà Nước quán triệt và vận dụng vào sự nghiệp đổi mới hiện nay.KẾT LUẬN*7

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbgtutuonghochiminh_c2_2387.ppt
Tài liệu liên quan