• Căn bản về XMLCăn bản về XML

  Giáo trình căn bản về XML - eXtensible Markup Language. Chương mở đầu Chương 1. XML (eXtensible Markup Language) Chương 2. DTD (Document Type Definition) Chương 3. Xpath (XML Path Language) Chương 4. XSL (eXtensible style sheet) Chương 5. XLink và XPointer

  pdf59 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 22/02/2013 | Lượt xem: 1367 | Lượt tải: 4

 • Solutions for Banking Financial Services in the Future – Channel Renewal towards Revenue EnhancementSolutions for Banking Financial Services in the Future – Channel Renewal towards Revenue Enhancement

  Contact your Account Executive Define most significant area of business opportunity Develop an initial solution blueprint with Microsoft and our partners

  ppt17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 22/02/2013 | Lượt xem: 1239 | Lượt tải: 0

 • Progress made in specifying the GERAN - Andrew Howell, Chairman (Motorola) Marc Grant, Vice - Chairman (Cingular Wireless)Progress made in specifying the GERAN - Andrew Howell, Chairman (Motorola) Marc Grant, Vice - Chairman (Cingular Wireless)

  TSG GERAN works to improve GSM/EDGE based systems, as well as providing a platform for a smooth migration path to other 3GPP based system (e.g. UMTS) Since its beginning, TSG GERAN has worked to improve the efficiency and capabilities of GSM/EDGE based systems with the goal of bringing benefits both to the operator and subscriber TSG GERAN continue...

  ppt16 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 22/02/2013 | Lượt xem: 1142 | Lượt tải: 0

 • Current Status of e - Learning Industry In KoreaCurrent Status of e - Learning Industry In Korea

  Learning that is accomplished over the Internet, a computer network, via CD-ROM, Interactive TV, or satellite broadcast. Distance learning, sometimes called e-learning, is a formalized teaching and learning system specifically designed to be carried out remotely by using electronic communication. Learning facilitated by information and communicatio...

  ppt24 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 22/02/2013 | Lượt xem: 1222 | Lượt tải: 0

 • Excel - Tìm hiểu về Advanced FilterExcel - Tìm hiểu về Advanced Filter

  Tại vùng này, bạn sẽ cho điều kiện để chỉ những hàng nào đáp ứng được điều kiện này mới hiển thị ra sau khi trích lọc. Bạn có thể sử dụng một hay nhiều điều kiện để lọc Phần 1 : Tìm hiểu về Advanced Filter 1/ Cơ sở dữ liệu cho Advanced Filter cần những gì ? Giả sử ta có một bảng dữ liệu A2 : D20 - Hàng đầu tiên A1 : D1 phải là hàng tiêu đề, ...

  doc9 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 22/02/2013 | Lượt xem: 3390 | Lượt tải: 3

 • Hướng dẫn sử dụng Autodesk Land 2004Hướng dẫn sử dụng Autodesk Land 2004

  Để tạo đ-ợc đ-ờng đồng mức thì ta vào menu Terrain/Create Contoursmàn hình sẽ có hộp thoại Create Contoursvà ta cần phải nhập các thông số theo yêu cầu của hộp thoại. Tuy nhiên tr-ớc khi tạo đ-ờng đồng mức thì ta cần phải thiết lập các thuộc tính cho đ-ờng đồng mức bằng cách chọn thẻ Style Managertrong hộp thoại Create Contourshoặc là ta có t...

  pdf59 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 22/02/2013 | Lượt xem: 1847 | Lượt tải: 0

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình phát triển ngân hạng tại Hà NộiỨng dụng công nghệ thông tin trong quá trình phát triển ngân hạng tại Hà Nội

  Chó träng ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, ®Æc biÖt lµ ®µo t¹o c¸n bé chuyªn s©u ®Ó cã thÓ lµm chñ c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ n­íc TP Hµ Néi phèi hîp víi c¸c Së, Ngµnh tham m­u cho Thµnh phè triÓn khai ®Ò ¸n x©y dùng Hµ Néi trë thµnh trung t©m Tµi chÝnh – Ng©n hµng hµng ®Çu cña phÝa B¾c vµ ®ãng vai trß quan träng cña c¶ n­íc...

  ppt12 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 22/02/2013 | Lượt xem: 1135 | Lượt tải: 0

 • Expanding e - Business opportunities for VietnamExpanding e - Business opportunities for Vietnam

  MARKET LOCAL AND COMMUNITY PRODUCTS USING E-COMMERCE Objective: Create New Markets for Handicrafts and Other Products Made in Villages.Organize Small Enterprises into National Program to Market Local Products in Special Retail Shops (in cities, airports, etc) and through E-Commerce Portal.Provide Training for Product Design, Quality and Establish P...

  ppt8 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 22/02/2013 | Lượt xem: 1253 | Lượt tải: 0

 • Các phương pháp mã hóa và bảo mật thông tin - EbookCác phương pháp mã hóa và bảo mật thông tin - Ebook

  Hàm một phía là một khái niệm cơ bản của mã hoá công khai, việc nhân hai số nguyên tố được phỏng đoán như là hàm một phía, nó rất dễ dàng nhân các số để tạo ra một số lớn, nhưng rất khó khăn để phân tích số lớn đó ra thành các thừa số là hai số nguyên tố lớn. Thuật toán mã hoá công khai cần thiết tới những số nguyên tố. Bất kỳ mạng kích th...

  pdf74 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 22/02/2013 | Lượt xem: 1302 | Lượt tải: 1

 • Các kiểu tấn công Firewall và cách phòng chống - EbookCác kiểu tấn công Firewall và cách phòng chống - Ebook

  Nếu không phạm sai lầm, một bức tường lửa được thiết kế, cấu hình và bảo trì kỹ lưỡng hầu như không thể bị đột nhập. Thực tế, hầu hết các kẻ tấn công có tay nghề cao đều biết điều này và sẽ đơn giản tránh vòng qua bức tường lửa bằng cách khai thác các tuyến quan hệ ủy quản (trust relationships) và các chỗ yếu bảo mật nối kết lỏng lẻo nhất, hoặc trá...

  pdf32 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 22/02/2013 | Lượt xem: 1365 | Lượt tải: 1