• Chuyển đổi mô hình E-R sang mô hình quan hệChuyển đổi mô hình E-R sang mô hình quan hệ

  B1: Chuyển đổi các tập thực thể thành các lược đồ quan hệ B2: Chuyển đổi mối quan hệ Is-a B3: Chuyển đối mối quan hệ nhị nguyên 1-1 B4: Chuyển đối mối quan hệ nhị nguyên 1-n B5: Chuyển đối mối quan hệ nhị nguyên n-n B6: Chuyển đổi các mối quan hệ phản xạ B7: Chuyển đổi mối quan hệ đa nguyên

  ppt19 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 11910 | Lượt tải: 2

 • Mô hình thực thể - Mối quan hệMô hình thực thể - Mối quan hệ

  Mô hình E-R được đề xuất bởi P. Chen (1976). Đây là một mô hình khái niệm dựa vào việc nhận thức thế giới thực thông qua tập các đối tượng được gọi là các thực thể và các mối quan hệ giữa các đối tượng này. Thực thể (entity) là một vật thể tồn tại và phân biệt được với các vật thể khác. Một nhóm bao gồm các thực thể “tương tự” nhau tạo thành một...

  ppt19 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 6725 | Lượt tải: 2

 • Painting, Texturing and Lighting with Stephen BurnsPainting, Texturing and Lighting with Stephen Burns

  Step 6: Next, let's add some clouds to add some interest in the sky. Access the downloads folder and open the clouds.jpg and place it above the blue gradient. Resize and place them into the sky behind the skyscrapers and reduce the opacity to allow some of the sky colors to come through. In this example a duplicate is also applied and resized large...

  pdf23 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1275 | Lượt tải: 0

 • Khái quát về cơ sơ dữ liệuKhái quát về cơ sơ dữ liệu

  Một cơ sở dữ liệu là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau chứa thông tin về một tổ chức nào đó, ví dụ như: một trường đại học, một công ty, một tổ chức, một nhà máy. để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của người sử dụng. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là phần mềm cho phép người dùng giao tiếp với cơ sở dữ liệu, và thông qua đó cung cấp một...

  ppt5 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1337 | Lượt tải: 0

 • Truy vấn cơ sở dữ liệu - Bài 3Truy vấn cơ sở dữ liệu - Bài 3

  Các đặt điểm của mô hình client – server Xác định dữ liệu vào của câu truy vấn Lên kế hoạch và tạo định dạng cho kết quả của câu truy vấn Dùng câu lệnh Select với tóan tử quan hệ Dùng câu lệnh Select với tóan tử luận lý Dùng câu lệnh Select với toán tử so sánh phần tử trong miền trị Dùng câu lệnh Select với toán tử so sánh phần tử với danh sách Dùn...

  ppt25 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1321 | Lượt tải: 0

 • Hàm và các kiểu kết nối và câu truy vấn conHàm và các kiểu kết nối và câu truy vấn con

  Cách dùng hàm xử lý chuỗi trong câu truy vấn Cách dùng hàm xử lý thời gian trong câu truy vấnCách dùng hàm xử lý toán học trong câu truy vấnSử dụng các kiểu kết nối inner joinSử dụng các kiểu kết nối outter joinSử dụng các kiểu kết nối self joinSử dụng câu truy vấn conLưu kết quả câu truy vấn vào bảng tạm

  ppt21 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 2284 | Lượt tải: 1

 • Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu và mô hình dữ liệuGiới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu và mô hình dữ liệu

  Định nghĩa hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL). Người dùng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Mô tả sự cần thiết của cơ sở dữ liệu. Các thành phần trong CSDL. Xác định sự cần thiết của việc lên kế hoạch phát triển CSDL. Xác định các giai đoạn phát triển cơ sở dữ liệu. Xác định hậu quả của việc phân tích thiết kế CSDL nếu thực hiện không tốt.Mô hình dữ li...

  ppt30 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 2851 | Lượt tải: 0

 • Bài tập về đại số quan hệBài tập về đại số quan hệ

  MỤC TIÊU CỦA BÀI NÀY GIÚP NGƯỜI HỌCPhân biệt các phép toán trên quan hệ, các tính chất của đại số quan hệ.Kết hợp các phép toán để giải quyết các yêu cầu cụ thể. A/ NHẮC LẠI LÝ THUYẾTI. CÁC CÔNG THỨC QUAN TRỌNG Phép hợp: Cho hai quan hệ R và S có cùng tập thuộc tính là U, Khi đó hợp của hai quan hệ R và S, kí hiệu là R+S, đó cũng là một quan ...

  doc7 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 3078 | Lượt tải: 1

 • Code đọc số sang chữ trong lập trình C#Code đọc số sang chữ trong lập trình C#

  Using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace VR { class Class1 { private string[] strSo ={ "không", "một", "hai", "ba", "bốn", "năm", "sáu", "bảy", "tám", "chín" }; private string[] strDonViNho ={ &quo...

  doc6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 1378 | Lượt tải: 0

 • Bài tập về SQLBài tập về SQL

  MỤC TIÊU CỦA BÀI NÀY GIÚP NGƯỜI HỌCHiểu và phân biệt 3 nhóm lệnh của ngôn ngữ SQLGiải một số bài tập thao tác trên quan hệ có sử dụng 3 nhóm lệnh trên.Vận dụng giải quyết các bài toán tổng hợp. A/ NHẮC LẠI LÝ THUYẾTI. CÁC NHÓM LỆNH CỦA NGÔN NGỮ SQL Phân biệt các nhóm câu lệnh sau: - Các lệnh DDL: CREATE, ALTER, DROP. a. Lệnh CREATE Lệnh này...

  doc13 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/04/2013 | Lượt xem: 2208 | Lượt tải: 3