• Nhập môn lắp ráp và bảo trì máy tínhNhập môn lắp ráp và bảo trì máy tính

  Ổ đĩa quang như CD hay DVD đọc/ghi đều được nối với bo mạch chủ bằng cáp IDE và nguồn điện như ổ cứng. + Phần chân răm quy định ổ chính/phụ nằm bên cạnh bộ chân cắm cáp IDE. Thường thì sơ đồ cho chân răm này được in nổi hoặc dập chìm trên bề mặt ổ, tương ứng với vị trí của chân cắm. M là viết tắt cho master, S là viết tắt cho slave. + Phần khe c...

  ppt132 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 829 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn sửa chữa máy photocopy canon IR3570Hướng dẫn sửa chữa máy photocopy canon IR3570

  Phần mềm hệ thống gồm 2 loại (một loại sử dụng trong nước Nhật, và loại khác sử dụng bên ngoài nước Nhật). Tuy nhiên không giống những bộ điều khiển iR trước đây, nay chỉ có một loại của phần mềm hệ thống. (Trước đây, một loại hỗ trợ NetWare còn loại kia thì không. Hiện nay chỉ có một loại cho máy và có hỗ trợ NetWare.

  pdf634 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 1971 | Lượt tải: 11

 • Code các đời máy photocopy hiệu RicohCode các đời máy photocopy hiệu Ricoh

  Xóa từng User Code Number : User Tools -->System Setting --> Key Operator Tools --> Program/Change/Delete User Code --> Chọn Delete --> Chọn User Code với User Name tương ứng --> OK --> Xuất hiện hộp thoại --> Yes . • Xóa tất cả các User Code Number : UserTools --> System Setting --> Key Operator Tools --> Program/Change/Delete User Code --> Chọ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 1372 | Lượt tải: 1

 • Hướng dẫn tháo lắp máy photocopy Ricoh 5840Hướng dẫn tháo lắp máy photocopy Ricoh 5840

  Đổ một nửa bao bột từ [C] vào trong hộp từ . Kế đó xoay nhông ở bên ngoài [D] sao cho bột từ được tràn đều. Sau đó , đổ một nửa bao từ còn lại vào hộp từ và xoay nhông . NOTE: Để ngăn ngừa có thể bị đổ từ , không xoay nhông khác với chỉ dẫn .

  pdf29 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 1758 | Lượt tải: 2

 • Hướng dẫn tháo lắp máy photocopy Ricoh 2035Hướng dẫn tháo lắp máy photocopy Ricoh 2035

  Đẩy trượt FCU board [C] vào rãnh bên phải của hộp Expansion . Nếu một vài Option của chức năng Fax được lắp đặt cùng lúc , thực hiện cắm Option board vào FCU board trước khi đẩy FCUboard vào hộp Expansion . Đọc tờ hướng dẫn lắp đặt của mỗi Option. • FaxFunction Upgrade Option Type 185 unit.) • G3 Interface Unit Type2045

  pdf51 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 935 | Lượt tải: 1

 • Hướng dẫn sửa chữa máy photocopy Ricoh 340Hướng dẫn sửa chữa máy photocopy Ricoh 340

  Lỗi truy xuất HDD + Không chính xác trong các tham số gởi từ IPU đếm MSU + Software lỗi + Kết nối giữa IPU và MSU xấu 981 Lỗi tín hiệu đáp trả HDD + HDD Controller Board không phát ra tín hiệu đáp trả nào khi IPU gởi tín hiệu dọc/ghi đến MSU + Software lỗi + Kết nối giữa IPU và MSU xấu + HDD hư 982 Lỗi cấu trúc HDD + HDD đ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 896 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn sửa chữa máy photocopy Ricoh 220Hướng dẫn sửa chữa máy photocopy Ricoh 220

  Shift Tray Half-Turn Sensor khoâng ñöôïc taùc ñoäng trong thôì gian quy ñònh sau khi Shift Tray Motor “On” + Shift Tray Half-Turn Sensor hö + Shift Tray Motor hö 900 Loãi Counter ñieän töû + Countre ñieän töû hoaït ñoäng khoâng chính xaùc + NVRAM hö 901 Loãi Counter cô khí + Countre cô khí hoaït ñoäng khoâng chính xaùc + Coun...

  pdf6 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 1185 | Lượt tải: 1

 • Hướng dẫn sửa chữa máy photocopy Ricoh 1035Hướng dẫn sửa chữa máy photocopy Ricoh 1035

  Maùy doø thaáy söï khaùc bieät trong dung löôïng boä nhôù khi thöïc hieän kieåm tra boä nhôù (khi môû coâng taùc chính hoaëc phuïc hoài töø tieát kieäm naêng löôïng) + Keát noái giöõa DRAM (Option) vaø IMB xaáu + DRAM (Option) hö + IMB hö + BICU hö

  pdf4 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 1207 | Lượt tải: 3

 • Hướng dẫn sửa chữa máy photocopy Ricoh AF 1035Hướng dẫn sửa chữa máy photocopy Ricoh AF 1035

  Software hö + Internal parameter (tham soá) khoâng chính xaùc + Khoâng ñuû boä nhôù + When this SC occurs, the file name, address, and data will be stored in NVRAM. This information can be checked by using SP7-403. Note the above data and the situation in which this SC occurs. Then report the data and conditions to your technical co...

  pdf12 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 990 | Lượt tải: 2

 • Hướng dẫn sửa chữa máy photocopy Ricoh AF 1013Hướng dẫn sửa chữa máy photocopy Ricoh AF 1013

  Nhieät ñoä saáy rôùt xuoáng döôùi möùc cho pheùp trong thôøi gian qui ñònh (15s , 15min hoaëc 25min phuï thuoäc vaøo cheá ñoä) sau khi vaøo Standby hoaëc Low-Power mode + TRIAC bò noái taét + Quaït saáy khoâng hoaït ñoäng

  pdf3 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/02/2013 | Lượt xem: 982 | Lượt tải: 3