Trồng cây trên mái nhà

Tiếp thu công nghệ phủ cây xanh lên mái nhà của thế giới, bốn bạn nữ khoa kiến trúc công trình (ĐH Kiến trúc TP.HCM) gồm Trầm Bội Thi, Tạ Nguyễn Phương Nguyên, Phạm Thị Thu, Đặng Nhật Linh đã có ý tưởng áp dụng công nghệ này tại VN qua đề tài “VN và kiến trúc sinh thái mái xanh”. Được đánh giá cao bởi ý thức rất “xanh”, đề tài đoạt giải nhì cấp trường (năm 2007) và giải khuyến khích cấp bộ (năm 2008) vừa được giới thiệu vào tháng 12-2009 tại H i ngh sinh viên nghiên c u khoa ộ ị ứ học do ĐH Kiến trúc tổ chức hai năm một lần, Nhịp sống trẻ đã có cuộc trao đổi ngắn cùng các thành viên nhóm về đề tài này. * Các bạn có thể giới thiệu đôi nét về “mái xanh” trong nghiên cứu của nhóm? - Mái nhà được phủ nhiều cây xanh sẽ làm hạ nhiệt khí hậu, điều hòa không khí, tận dụng 60-70% lượng nước mưa, thậm chí giảm ngập lụt, tiết kiệm chi phí tu bổ hệ thống cống rãnh trong thành phố. Các dạng mái nhà từ hình chóp, bằng phẳng hay cong đều có thể phủ xanh bằng các lớp chống thấm, lớp dằn đất, lớp đất và hệ thống giữ nước dưới mái (có rải sỏi để lọc nước và chống nghẹt). Hoa mười giờ, cúc dại, cỏ Nhật . là một số loại cây thấp, chịu nhiệt tốt, sức sống cao, có thể trồng trên mái.

pdf12 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2075 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trồng cây trên mái nhà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr ng cây trên mái nhàồ TT - Ti p thu công ngh ph cây xanh lên mái nhà c a th gi i, b n b n n khoa ki nế ệ ủ ủ ế ớ ố ạ ữ ế trúc công trình (ĐH Ki n trúc TP.HCM) g m Tr m B i Thi, T Nguy n Ph ngế ồ ầ ộ ạ ễ ươ Nguyên, Ph m Th Thu, Đ ng Nh t Linh đã có ý t ng áp d ng công ngh này t i VNạ ị ặ ậ ưở ụ ệ ạ qua đ tài “VN và ki n trúc sinh thái mái xanh”.ề ế Nhóm tác gi “mái xanh” (t trái sang: Tr m B i Thi, T Nguy n Ph ngả ừ ầ ộ ạ ễ ươ Nguyên, Ph m Th Thu) - nh: Hà Thanhạ ị Ả Đ c đánh giá cao b i ý th c r t “xanh”, đ tài đo t gi i nhì c p tr ng (năm 2007)ượ ở ứ ấ ề ạ ả ấ ườ và gi i khuy n khích c p b (năm 2008) v a đ c gi i thi u vào tháng 12-2009 t iả ế ấ ộ ừ ượ ớ ệ ạ H i ngh sinh viên nghiên c u khoa h c do ĐH Ki n trúc t ch c hai năm m t l n,ộ ị ứ ọ ế ổ ứ ộ ầ Nh p s ng tr đã có cu c trao đ i ng n cùng các thành viên nhóm v đ tài này.ị ố ẻ ộ ổ ắ ề ề * Các b n có th gi i thi u đôi nét v “mái xanh” trong nghiên c u c a nhóm?ạ ể ớ ệ ề ứ ủ - Mái nhà đ c ph nhi u cây xanh s làm h nhi t khí h u, đi u hòa không khí, t nượ ủ ề ẽ ạ ệ ậ ề ậ d ng 60-70% l ng n c m a, th m chí gi m ng p l t, ti t ki m chi phí tu b hụ ượ ướ ư ậ ả ậ ụ ế ệ ổ ệ th ng c ng rãnh trong thành ph . Các d ng mái nhà t hình chóp, b ng ph ng hayố ố ố ạ ừ ằ ẳ cong đ u có th ph xanh b ng các l p ch ng th m, l p d n đ t, l p đ t và h th ngề ể ủ ằ ớ ố ấ ớ ằ ấ ớ ấ ệ ố gi n c d i mái (có r i s i đ l c n c và ch ng ngh t). Hoa m i gi , cúc d i,ữ ướ ướ ả ỏ ể ọ ướ ố ẹ ườ ờ ạ c Nh t... là m t s lo i cây th p, ch u nhi t t t, s c s ng cao, có th tr ng trên mái.ỏ ậ ộ ố ạ ấ ị ệ ố ứ ố ể ồ * Chi phí th nào và tính ng d ng c a đ tài ra sao?ế ứ ụ ủ ề - Chi phí đ làm mái xanh khá cao, tuy nhiên đây có th là m t ph ng án ti t ki mể ể ộ ươ ế ệ hi u qu trong t ng lai. N u áp d ng công ngh này t i n c mình, tu i th c a cácệ ả ươ ế ụ ệ ạ ướ ổ ọ ủ mái nhà s đ c kéo dài h n b i l p đ t s gi m, làm gi m nguy c n t l p bêtôngẽ ượ ơ ở ớ ấ ẽ ữ ẩ ả ơ ứ ớ khi đ n mùa nóng. Đ ng th i, ch nhà có th s d ng l ng n c m a đ c l c tế ồ ờ ủ ể ử ụ ượ ướ ư ượ ọ ừ mái đ r a xe, lau nhà... Vi c b o trì mái nhà xanh cũng khá đ n gi n.ể ử ệ ả ơ ả Trong th i gian t i, có th chúng tôi s ti p t c nghiên c u theo hai h ng: áp d ngờ ớ ể ẽ ế ụ ứ ướ ụ mô hình này trên m t công trình có s n trong thành ph , ho c thi t k mái nhà xanhộ ẵ ố ặ ế ế thành m t công trình hoàn ch nh.ộ ỉ * Vì sao h n m t năm nay các b n ch a phát tri n đ tài nghiên c u thú v này? Hi nơ ộ ạ ư ể ề ứ ị ệ nay có cách nào áp d ng mô hình này n c mình?ụ ở ướ - Nhóm chúng tôi b c qua năm ba đ i h c ngay sau khi đ c tin đ tài đo t gi i nhìướ ạ ọ ượ ề ạ ả c p tr ng. L ch h c đ c kín, t i mình còn liên t c lên đ án, thi c nên ch a đ th iấ ườ ị ọ ặ ụ ụ ồ ử ư ủ ờ gian đ đi ti p ngay lúc đó. Năm nay, vi c h c ít căng th ng h n, t i mình b t đ u bànể ế ệ ọ ẳ ơ ụ ắ ầ b c đ th ng nh t h ng đi cho đ tài này.ạ ể ố ấ ướ ề Theo kh o sát c a nhóm cách đây m t năm, giá đ ph xanh mái nhà các n c tiênả ủ ộ ể ủ ở ướ ti n r t cao: 4,8-15,9 tri u đ ng/mế ấ ệ ồ 2 tùy lo i mái và cây tr ng. Đ n nay giá thành ch cạ ồ ế ắ h n đã thay đ i nhi u. Trong th i gian t i nhóm d đ nh c p nh t giá c , c th hóaẳ ổ ề ờ ớ ự ị ậ ậ ả ụ ể m i th trong nghiên c u. ọ ứ ứ V i nh ng nhà mái d c hi n nay, khó lòng áp d ng mô hình này mà không d b toànớ ữ ố ệ ụ ỡ ỏ b mái cũ. V i nh ng nhà có sân th ng, ch c n đ t nhi u ch u hoa nh đã là m tộ ớ ữ ượ ỉ ầ ặ ề ậ ỏ ộ cách ph xanh mái đ n gi n và r ti n. Đó cũng là cách làm s ch không khí n iủ ơ ả ẻ ề ạ ở ơ s ng, gi m l ng khí COố ả ượ 2, làm mát mái... Tr ng cây xanh trênồ mái nhà Ng i vi t: Tuvankientruc.com.vn (PL) ườ ế 30/06/2008 Trong th i bu i "t c đ t t c vàng" nh hi n nay thì vi c có m t không gian xanhờ ổ ấ ấ ấ ư ệ ệ ộ t i nh ng thành ph l nạ ữ ố ớ qu th t là quý giá. Tr ng cây trên mái nhà là m t gi iả ậ ồ ộ ả pháp t o không gian xanh có th áp d ng cho h giaạ ể ụ ộ đình hay c m t khôngả ộ gian đô th .ị 1. C u t o c a k t c u mái tr ng cây bên trên (lý thuy t)ấ ạ ủ ế ấ ồ ế Ph ng pháp th nh t:ươ ứ ấ Ph ng pháp th 2:ươ ứ Tuy nhiên đây ch là lý thuy tỉ ế 2. Các u đi m chính c a k t c u tr ng cây trên mái. ư ể ủ ế ấ ồ Các l i ích riêngợ a. L i ích v kinh t : ợ ề ế ti t ki m giá thành cho ng i ch công trình bao g m: ế ệ ườ ủ ồ - Ti t ki m chi phí thay th : Th i gian t n t i lâu h n g n g p đôI máI nhà thôngế ệ ế ờ ồ ạ ơ ầ ấ th ng. ườ - Ti t ki m năng l ng làm m và chi phí làm mát không khí. Tuỳ thu c vào h ngế ệ ượ ấ ộ ướ nhà, khí h u và lo i máI s d ng.. ậ ạ ử ụ b. Cách âm: Đ t, cây và các l p v t li u có th s d ng đ làm cách âm. - Sóng âmấ ớ ậ ệ ể ử ụ ể thanh do thi t b máy móc, giao thông, máy bay có th b h p thu, ph n x ho c tán xế ị ể ị ấ ả ạ ặ ạ b i k t c u. L p VL phía d i ngăn c n âm có t n s th p, cây tr ng bên trên cóở ế ấ ớ ở ướ ả ầ ố ấ ồ kh năng ngăn c n âm có t n s cao. ả ả ầ ố - M t máI tr ng cây xanh v i l p trung gian bên d i dày kho ng 12cm có th gi m 40ộ ồ ớ ớ ướ ả ể ả decibels âm thanh. Các l i ích chungợ a. L i ích v kinh tợ ề ế - Chính sách chung cho vi c phát tri n Green Roof ( GR ) s t o nhi u vi c làm liênệ ể ẽ ạ ề ệ quan đ n v n đ thi công kĩ thu t. Đ c, s công nhân làm cho ngành công nghi p GRế ấ ề ậ ở ứ ố ệ là 12.000 ng i, n u nh t t c các máI nhà đ c ph xanh thì s công nhân s làườ ế ư ấ ả ượ ủ ố ẽ 100.000 ng i. ườ - Ti t ki m chi phí c ng đ ng bao g m gi m giá thành trong vi c táI t o không khí,ế ệ ộ ồ ồ ả ệ ạ gi m các yêu c u đ i v i vi c cách ly, b o v bên trong nhà. ả ầ ố ớ ệ ả ệ - Gi m các nhu c u v chăm sóc s c kho . ả ầ ề ứ ẻ b. C i thi n ch t l ng không khí ả ệ ấ ượ - L c các ch t đ c h i không khí: không ch h p thu nhi t đ , có xu h ng gi m sọ ấ ộ ạ ở ỉ ấ ệ ộ ướ ả ự bi n đ i nhi t đ mà còn l c các l p không khí truy n qua nó. ế ổ ệ ộ ọ ớ ề - Ví d : 1 m2 mái tr ng c có th l c đ c 0,2 kg ch t đ c h i t không khí trong 1ụ ồ ỏ ể ọ ượ ấ ộ ạ ừ năm. - Trao đ i Cacbon dioxide và Oxygen: Trong quá trình quang h p thì cây xanh h p thổ ợ ấ ụ n c, cacbon và AS m t tr i đ t o ra Oxy và Gluco.Temperature Regulation ( Đi uướ ặ ờ ể ạ ề hoà nhi t đ ). ệ ộ - Tác đ ng đ n nhi t đ chung c a đô th ộ ế ệ ộ ủ ị - Cách ly công trình: Nó đ c s d ng đ cách ly cho các ngôi nhà. Vi c t o bóng mátượ ử ụ ể ệ ạ xung quanh b m t bên ngoài nhà đ c ch ng minh là có hi u qu h n so v i vi c sề ặ ượ ứ ệ ả ơ ớ ệ ử d ng các bi n pháp cách ly bên trong. ụ ệ - Cách ly nhi t đ công trình b ng cách ngăn c n nhi t đ truy n qua nó. Ch c năngệ ộ ằ ả ệ ộ ề ứ cách ly này đ t hi u qu cao nh t khi ta s d ng đ t tr ng là m t lo i đ t t i x p, đạ ệ ả ấ ử ụ ấ ồ ộ ạ ấ ơ ố ộ m cao và cây tr ng là lo i cây có tán r ng. ẩ ồ ạ ộ - T o nên m t Vi Khí H u: tác đ ng đ n s thu và to nhi t c a công trình. Nó cũngạ ộ ậ ộ ế ự ả ệ ủ tác đ ng đ n đ m, ch t l ng không khí và ph n x h i nóng ra ngoài môI tr ngộ ế ộ ẩ ấ ượ ả ạ ơ ườ xung quanh. N u k t h p v i các công trình xanh khác s đóng vai trò trong vi c thayế ế ợ ớ ẽ ệ đ i khí h u c a toàn thành ph . ổ ậ ủ ố c. N c ướ - Thu ch a n c m a: Trong mùa hè, tuỳ vào lo i cây và chi u dày c a các l p trungứ ướ ư ạ ề ủ ớ gian, gi l i l ng n c m a vào nó. Và vào c mùa đông. ữ ạ ượ ướ ư ả -L c n c: không ch gi n c m a mà còn đi u ch nh nhi t đ c a n c và làm vi cọ ướ ỉ ữ ướ ư ề ỉ ệ ộ ủ ướ ệ nh m t máy l c t nhiên.ư ộ ọ ự d.L i ích xã h iợ ộ - T o mĩ quan. ạ - C i thi n s c kho . ả ệ ứ ẻ - T o không gian ngh ng i gi I trí: có th là m t s kh c ph c vi c thi u không gianạ ỉ ơ ả ể ộ ự ắ ụ ệ ế xanh trong các đô th . ị - Các nghiên c u ch ra r ng nh ng ho t đ ng r nh r i ngh ng I trong các không gianứ ỉ ằ ữ ạ ộ ả ỗ ỉ ơ t nhiên r t quan tr ng và nó giúp con ng i gi i to Stress. ự ấ ọ ườ ả ả - B o t n môi tr ng s ng, qu n th đ ng, th c v t và đôi khi còn cung c p th c ăn. ả ồ ườ ố ầ ể ộ ự ậ ấ ứ Sau đây là m t s hình nh tr ng cây trên mái nhà m t s n i trên th gi i:ộ ố ả ồ ở ộ ố ơ ế ớ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTrồng cây trên mái nhà.pdf
Tài liệu liên quan