Kỹ thuật cạo mũ cao su

Cạo xả miệng 3 nhát dao - Nhát 1: cạo chuẩn - Nhát 2: vạt nêm - Nhát 3: hoàn chỉnh miệng cạo, cạo ép má dao từ từ đến độ sâu cạo qui định, tránh không để cạo phạm khi mở miệng cạo Mức độ hao vỏ cạo mở miệng cạo cho phép tối đa từ 1,5 - 2,0 cm

pdf61 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2175 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kỹ thuật cạo mũ cao su, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tân’s design 16/09/09 K THU T C O MŨ CAO SU Ỹ Ậ Ạ Tân’s design 16/09/09 N I DUNGỘ GI I PH U H TH NG NG MẢ Ẫ Ệ Ố Ố Ủ T CH C KHAI THÁC CAO SUỔ Ứ K THU T C O DAO KÉOỸ Ậ Ạ CH Đ C OẾ Ộ Ạ M T S CH TIÊU CH Y U TRONG VI C Ộ Ố Ỉ Ủ Ế Ệ C O MẠ Ủ  S D NG CH T KÍCH THÍCH MỬ Ụ Ấ Ủ MÁNG CH N N C M AẮ ƯỚ Ư CHĂM SÓC V N CÂY KHAI THÁCƯỜ BÓN PHÂN Tân’s design 16/09/09 GI I PH U H TH NG NG MŨẢ Ẩ Ệ Ố Ố • Thân cây cao su g m có: ồ – L p Thiên m c (Da me) ớ ộ – L p trung bì (Da cát): chia thành 2 l p : L p da ớ ớ ớ cát thô và da cát nhuy n.ễ – L p n i bì (Da l a) ớ ộ ụ – T ng T ngượ ầ – G ỗ Tân’s design 16/09/09 CAÁU TAÏO VOÛ CAÂY CAO SU THEO HÌNH KHOÂNG GIAN BA CHIEÀU Maïng löôùi oáng muû Töôïng taàng Maïch goå Goå Maïch ngang Maïch libe Teá baøo ñaù Voû meàm Maïch muû Tân’s design 16/09/09 CAÁU TAÏO VOÛ CAÂY CAO SU (caét doïc) Voû baàn Teá baøo ñaù Maïch ngang Goå Voøng oáng muû Libe Töôïng taàng Tân’s design 16/09/09 H TH NG NG MŨ Ệ Ố Ố C u trúc h th ng ng mấ ệ ố ố ủ - ng m đ c x p thành nh ng vòng đ ng tâmỐ ủ ượ ế ữ ồ - Các ng m đ c s p x p nghiêng m t góc 2,1 – 7,1ố ủ ượ ắ ế ộ 0 so v i tr c th ng đ ng theo chi u t trái sang ph i tính t ớ ụ ẳ ứ ề ừ ả ừ g c lên ng n.ố ọ S phân b vòng ng mự ố ố ủ - cây non có 40% s vòng ng m n m kho ng 1 mm Ở ố ố ủ ằ ở ả cách t ng t ngượ ầ - cây tr ng thành có kho ng 75% s vòng ng m Ở ưở ả ố ố ủ n m 5mm cách t ng t ngằ ở ượ ầ Tân’s design 16/09/09 CAÁU TAÏO VOØNG OÁNG MUÛ Maïng oáng muû Oáng muû Tia libe Tân’s design 16/09/09 KÝ HI U QU C T V CÁC CH Đ Ệ Ố Ế Ề Ế Ộ KHAI THÁC Ki u: s, ể Đ dài: ½ s, ¼ Sộ S l ng mi ng c o: 2 ½ S, 2 1/4Số ượ ệ ạ H ng mi ng c o: ướ ệ ạ ↓ : Ký hi u mi ng c o ng aệ ệ ạ ử ↑ : Ký hi u mi ng c o úpệ ệ ạ Tân’s design 16/09/09 Nh p đ c o: là kho ng th i gian gi a hai l n ị ộ ạ ả ờ ữ ầ c o đ c bi u th b ng m t phân s ạ ượ ể ị ằ ộ ố - Ví d : ụ d/3, d/2 Chu kỳ c o: th ng đ c tính b ng s tháng ạ ườ ượ ằ ố c o m trong năm. ạ ủ - Ví d : 9m/12, 3 W/4ụ Tân’s design 16/09/09 M t c o: là v trí vùng v đ c c o trên thân cây.ặ ạ ị ỏ ượ ạ B: m t c o th pặ ạ ấ H: m t c o caoặ ạ O: v nguyên sinhỏ  I: v tái sinh l n 1ỏ ầ  II: v tái sinh l n 2ỏ ầ 1, 2, 3, 4: th t m t c o theo kim đ ng hôứ ự ặ ạ ồ Ví d : BO-1, HO-2ụ Tân’s design 16/09/09 Kích thích m :ủ - Ho t ch t kích thíchạ ấ - Ph ng pháp bôi: PA, BA, GA, LAươ - Chu kỳ bôi N ng đ ho t ch t (%), li u l ng (g, ml), ồ ộ ạ ấ ề ượ b r ng băng (cm), s l n bôiề ộ ố ầ Ví d : ụ 1/2S d/3 6d/7 10m/12. ET2,5% . Pa 1(1). 4/y Tân’s design 16/09/09 TIÊU CHU N CÂY CAO SU C O Ẩ Ạ MŨ • Tiêu chu n cây:ẩ • Cây có vanh 50 cm và đ dày v > 6 mm t i ộ ỏ ạ đ cao cách đ t 1 m ộ ấ • Tiêu chu n v n:ẩ ườ • Khi có 50 - 70 % s cây trên lô đ tiêu chu n ố ủ ẩ trên Tân’s design 16/09/09 S CÂY CHO M I PH N Ố Ỗ Ầ C OẠ • T 350-450 CÂY/ 1 PH N Ừ Ầ C OẠ Tân’s design 16/09/09 TRANG B V T T CHO CÂY Ị Ậ Ư CAO SU Ki ng, chén, mángề Máng đóng nghiêng d i mi ng ti n 10 cm, ướ ệ ề ki ng bu c cách mi ng ti n 25 cm - 35 cmề ộ ệ ề Không đ c đóng ki ng vào thân cây cao su.ượ ề Chén thu m b ng đ t nung có l p men s ủ ằ ấ ớ ứ đ d bóc m chénể ể ủ Tân’s design 16/09/09 THI T K MI NG C OẾ Ế Ệ Ạ Cây m i m có mi ng ti n ớ ở ệ ề v trí ở ị 1.3 m cách đ t.ấ Đ d c mi ng c o so v i tr c ngangộ ố ệ ạ ớ ụ - Cây m i c o : 34ớ ạ 0 - Cây trung niên : 320 - Cây già : 300 - Cây c o úp : 45ạ 0 Tân’s design 16/09/09 D NG C THI T K MI NG Ụ Ụ Ế Ế Ệ C OẠ Th c cây 150 cm có đánh d u mi ng ướ ấ ệ ti n, v trí c m máng, treo ki ngề ị ắ ề R p (c ) có cán đ b o đ m đ d cậ ờ ể ả ả ộ ố Móc r chạ Dây 3 gút Tân’s design 16/09/09 THI T K MI NG CAOẾ Ế Ệ • Mi ng ti n, h u đ c m cùng m t h ng.ệ ề ậ ượ ở ộ ướ • Đo t m t đ t lên 1,3 m, dùng th c và móc đ r ch ừ ặ ấ ướ ể ạ ranh mi ng ti n, sau khi chia thân cây cao su làm 2 ệ ề ph n b ng nhau, r ch ranh h u, đ t r p ngay đúng v ầ ằ ạ ậ ặ ậ ị trí ranh ti n đ r ch mi ng c o chu n.ề ể ạ ệ ạ ẩ • Kh i m ng ti n dài 10-15 cm, sâu đ n l p da cát ơ ươ ề ế ớ m n (ki u đ u voi, đuôi chu t), r c ranh h u dài 15 ị ể ầ ộ ọ ậ cm, sâu đ n l p da cát thô, trang b ki ng chén máng.ế ớ ị ề • Máng d n m : đóng d i mi ng ti n 10 cm, ẫ ủ ướ ệ ề nghiêng 30 độ • Ki ng: cách mi ng ti n 25 – 30 cm, không ề ệ ề đ c đóng ki ng vào thân cây cao suượ ề • Chén: b ng nh a ho c đ t nung.ằ ự ặ ấ Tân’s design 16/09/09 Ki ng, chén, mángề Tân’s design 16/09/09 Ñaët thöôùc caây ñeå raïch ranh tieàn, ñaùnh daáu vò trí mieäng tieàn, ñoùng maùng, treo kieàng Duøng daây 3 guùt ñeå chia thaân caây laøm hai phaàn baèng nhau Tân’s design 16/09/09 Ñaùnh daáu vò trí ranh haäu Xaùc ñònh ranh haäu baèng moät ñöôøng raïch doïc theo thaân caây Tân’s design 16/09/09 Ñaët raäp ngay ranh tieàn, raïch mieäng caïo chuaån, hao daêm haøng quyù Tân’s design 16/09/09 Duøng raïch ñaùnh daáu hao daêm haøng thaùng Khôi möông tieàn daøi 10 – 15 cm Tân’s design 16/09/09 Trang bò vaät tö cho caây caïo: kieàng, cheùn, maùng. Tân’s design 16/09/09 M MI NG C OỞ Ệ Ạ C o x mi ng 3 nhát daoạ ả ệ - Nhát 1: c o chu nạ ẩ - Nhát 2: v t nêmạ - Nhát 3: hoàn ch nh mi ng c o, c o ép má dao t ỉ ệ ạ ạ ừ t đ n đ sâu c o qui đ nh, tránh không đ c o ừ ế ộ ạ ị ể ạ ph m khi m mi ng c oạ ở ệ ạ M c đ hao v c o m mi ng c o cho phép t i đa ứ ộ ỏ ạ ở ệ ạ ố t 1,5 - 2,0 cmừ Tân’s design 16/09/09 Nhaùt 1: CAÏO CHUAÅN Tân’s design 16/09/09 Nhaùt 2: VAÏT NEÂM Tân’s design 16/09/09 Nhaùt 3: HOØAN CHÆNH MIEÄNG CAÏO: caïo eùp maù dao töø töø ñeán ñoä saâu caïo quy ñònh. Tân’s design 16/09/09 CÂY ĐÃ M Ở C O XONGẠ Tân’s design 16/09/09 K THU T C O DAO KÉO Ỹ Ậ Ạ Có 5 y u t chính:ế ố 1. C m dao và t th đ ngầ ư ế ứ  Tay ph i c m cán dao và cung c p l c chính đ kéo dao c o. ả ầ ấ ự ể ạ Khi nâng cán dao lên ho c h cán dao xu ng s đi u ch nh ặ ạ ố ẽ ề ỉ m c đ d y dăm c o. Ap cán dao vào thân cây ho c dang ra ứ ộ ầ ạ ặ kh i thân cây s đi u ch nh đ sâu c o mỏ ẽ ề ỉ ộ ạ ủ  Tay trái c m sóng dao đ gi thăng b ngầ ể ữ ằ  T th đ ng: hai bàn chân h i d ng ra m t góc 90ư ế ứ ơ ạ ộ 0 là t t đ ố ể tr ng l ng phân b đ u trên hai chânọ ượ ố ề Tân’s design 16/09/09 2. L y vuông h uấ ậ Đ t dao trên mi ng cách ranh h u kho ng 2 - 3 ặ ệ ậ ả cm, đ y ng c dao lên phía trên đ n ranh ẩ ượ ế h u. Tay ph i h cán dao xu ng đ l y ậ ả ạ ố ể ấ vuông h uậ 3. C o nhát chu nạ ẩ Sau khi l y vuông h u xong, c o m t nhát ấ ậ ạ ộ chu n dài 4-5 cm đ đ nh đúng v trí dao ẩ ể ị ị b o đ m đ hao dăm và đ sâu c o m .ả ả ộ ộ ạ ủ Tân’s design 16/09/09 4. Thao tác c o và di chuy nạ ể C o m c n kéo dao d t khoátạ ủ ầ ứ Áp má dao vào v tái sinh bên trên đ t o lòng ỏ ể ạ máng B c chânướ 5. Thu dao Khi c o t i mi ng ti n, tay trái h i n sâu vào, ạ ớ ệ ề ơ ấ đ ng th i tay ph i v a áp cán dao vào thân cây ồ ờ ả ừ v a nâng ng c dao lên đ t o mang cá ừ ượ ể ạ (vuông ti n).ề Tân’s design 16/09/09 CH Đ C OẾ Ộ Ạ Ch đ thông d ng hi n nayế ộ ụ ệ 1/2S d/2 1/2S d/3 1/2S d/3 + ET 2.5% (4/y) Ch đ c o gi m nh p đ có bôi kích thích m ế ộ ạ ả ị ộ ủ có l i h n vì thu ho ch cùng s n l ng nh ợ ơ ạ ả ượ ư c o d/2 nh ng ti t ki m đ c công c o m ạ ư ế ệ ượ ạ ủ và nh t là ti t ki m l p v nguyên sinh.ấ ế ệ ớ ỏ Tân’s design 16/09/09 TH I V M MI NG C OỜ Ụ Ở Ệ Ạ Vi c m mi ng c o các v n cây m i đ a ệ ở ệ ạ ườ ớ ư vào c o đ c ti n hành vào các tháng 3 - 4 ạ ượ ế (tr c mùa m a) và cu i tháng 10 (sau mùa ướ ư ố m a)ư Ngh c o lúc cây cao su ra lá m i, (th ng ỉ ạ ớ ườ vào tháng 1 và tháng 2). Cây đ c c o l i khi ượ ạ ạ đã có t ng lá đã n đ nh (vào tháng 3-4).ầ ổ ị Tân’s design 16/09/09 Đ SÂU C O MŨ Ộ Ạ Qui đ nh t 1,0 mm -1,3 mm cách t ng t ngị ừ ượ ầ Tránh c o c n, c o sátạ ạ ạ  Không đ c c o ph m.ượ ạ ạ Tân’s design 16/09/09 M C Đ HAO DĂMỨ Ộ Đ i v i mi ng c o xuôi t 1,1 mm - 1,5 ố ớ ệ ạ ừ mm/l n c o. Hàng năm tr c khi c o l i, ầ ạ ướ ạ ạ dùng s n đánh d u hao dămơ ấ Hàng quý (đ u quý) v ch trên v c o các ầ ạ ỏ ạ v ch chu n đ kh ng ch m c hao v /quýạ ẩ ể ố ế ứ ỏ Hàng tháng dùng dao c o đánh d u m c hao ạ ấ ứ v c o/tháng đ u ti n và h uỏ ạ ở ầ ề ậ Tân’s design 16/09/09 TIÊU CHU N Đ NG C OẨ ƯỜ Ạ Đúng đ d c, ộ ố có lòng máng, vuông ti n, ề vuông h u, ậ không l ch mi ng, ệ ệ không v t tuy n,ượ ế không g n sóng.ợ Tân’s design 16/09/09 GI C O MŨ VÀ TRÚT MŨ Ờ Ạ A) gi c o m : ờ ạ ủ Ch b t đ u c o khi th y rõ đ ng c o. Vào mùa m a ỉ ắ ầ ạ ấ ườ ạ ư không nên c o khi v cây b t. Ph i ch đ n khi ạ ỏ ị ướ ả ờ ế ráo n c m i c o.ướ ớ ạ B) trút m :ủ Khi m ng ng ch y thì ti n hành trút m , n u tr i ủ ư ả ế ủ ế ờ chuy n m a thì trút m s m đ tránh m b r a ể ư ủ ớ ể ủ ị ử trôi. Cây nào c o tr c trút tr c. Dùng vét t n thu m ạ ướ ướ ậ ủ trong chén. Tân’s design 16/09/09 D NG C C O MŨ Ụ Ụ Ạ Dao c o mạ ủ Đá mài dao (1 viên đá x , 1 viên đá bùn).ả 1 gi đ ng m t p và m dây.ỏ ự ủ ạ ủ 1 thùng trút 15 lít. 1 thùng ch a 25 ho c 35 lít.ứ ặ 1 vét m .ủ 1 n o v .ạ ỏ 1 ng m va-d -lin.ố ỡ ơ 1 gi lau.ẻ Tân’s design 16/09/09 CÔNG VI C TR C VÀ SAU Ệ ƯỚ KHI C O MŨẠ Tr c khi c o, ph i bóc m dây, m chén, ướ ạ ả ủ ủ s a l i ki ng, máng, úp chén trên ki ng. C o ử ạ ề ề ạ xong, ng a chén lên và d n m ch y vào ữ ẫ ủ ả chén r i m i qua c o cây khác.ồ ớ ạ H ng đi c o theo nh ng cây k c n nhau, ướ ạ ữ ế ậ sau m i l n c o ph i đ i đ u c o.ỗ ầ ạ ả ổ ầ ạ Sau khi trút m xong đ t chén m l i v trí ủ ặ ủ ạ ị c đ h ng m ch y tr , tránh trút sót m .ủ ể ứ ủ ả ể ủ Tân’s design 16/09/09 NH NG ĐI U C N L U Ý Ữ Ề Ầ Ư C o m đ u đ n theo đúng chu kỳ.ạ ủ ề ặ C o h t cây không b sót cây.ạ ế ỏ Th ng xuyên làm v sinh cho cây c o, v ườ ệ ạ ệ sinh d ng c , s a l i mi ng c o, bôi m va-ụ ụ ử ạ ệ ạ ỡ d -lin cho các v t c o ph m, bôi phòng b nh ơ ế ạ ạ ệ m t c o vào mùa m a.ặ ạ ư Khi ngh c o t n thu h t m t p, m đ t, thu ỉ ạ ậ ế ủ ạ ủ ấ máng, thu ki ng, chén úp d i g c cây. Quét ề ướ ố d n, gom lá vào gi a hàng cây.ọ ữ Tuy t đ i không đ t lá khô trong v n cao su.ệ ố ố ườ Tân’s design 16/09/09 K THU T S D NG THU C Ỹ Ậ Ử Ụ Ố KÍCH THÍCH 1. Lo i ch t kích thíchạ ấ - Ethephon (acid 2 – chloroethyl phosphonic) 2. N ng đ s d ng:ồ ộ ử ụ - 2,5% cho t t c các lo i tu i cây; ấ ả ạ ổ - 5% cho v n cây c o t n thu.ườ ạ ậ Tân’s design 16/09/09 TH I ĐI M BÔI THU C KÍCH Ờ Ể Ố THÍCH Đông Nam b và Tây nguyên bôi vào các ộ tháng 5, 6, 7, 10, 11, 12. Bôi ch t kích thích trong kho ng th i gian 1 – ấ ả ờ 3 ngày tr c nhát c o k ti p.ướ ạ ế ế Không bôi khi cây còn t ho c lúc tr i s p ướ ặ ờ ắ m a.ư Tân’s design 16/09/09 PH NG PHÁP BÔI THU C ƯƠ Ố KÍCH THÍCH 1. Ph ng pháp bôi trên v tái sinh (Pa)ươ ỏ - Bôi m t l p ch t kích thích m ng đ u trên v tái sinh sát v i ộ ớ ấ ỏ ề ỏ ớ đ ng mi ng c oườ ệ ạ - B r ng băng bôi 1 cmề ộ - Li u l ng 0,5 – 1 gam/cây/l n bôiề ượ ầ 2. PP bôi trên đ ng mi ng c o không bóc m dây (La)ườ ệ ạ ủ - Bôi m t l p ch t kích thích m ng đ u trên mi ng c oộ ớ ấ ỏ ề ệ ạ - Li u l ng 0,5 – 1 gam/cây/l n bôiề ượ ầ Tân’s design 16/09/09 • 3.pp b i thu c trên l p v n o ộ ố ớ ỏ ạ ngay bên d i mi ng c o (BA)ướ ệ ạ • 4. pp bôi thu c ngay trên mi ng ố ệ c o có g m dây ( GA)ạ ỡ ủ Tân’s design 16/09/09 Khu y đ u ch t ấ ề ấ kích thích tr c ướ khi bôi Tân’s design 16/09/09 Dùng c bôi m t ọ ộ l p m ng đ u ớ ỏ ề trên v tái sinh, ỏ b r ngề ộ 1 cm Tân’s design 16/09/09 1 – 1,5 m Bón phân cho cao su khai thác Tân’s design 16/09/09 MÁNG CH N N C M AẮ ƯỚ Ư Tân’s design 16/09/09 CÁC V T T DÁN MÁNGẬ Ư Tân’s design 16/09/09 K THU T G N MÁNGỸ Ậ Ắ • V trí g n máng: ị ắ - G n trên v nguyên sinhắ ỏ - Đ d c 30 – 40ộ ố 0 so v i tr c ngangớ ụ C đ nh máng:ố ị - N o nh l p v b nạ ẹ ớ ỏ ầ - Dùng kim b m s 10 đ c đ nh mángấ ố ể ố ị Tân’s design 16/09/09 N o l p v ạ ớ ỏ b n và rong ầ rêu d c theo ọ đ ng mi ng ườ ệ c o ạ Tân’s design 16/09/09 B m kim đ nh ấ ị v đ u máng ị ầ phía trên Tân’s design 16/09/09 Dùng hai tay t o ạ hình lòng máng d c theo mi ng ọ ệ c o t trên ạ ừ xu ng d iố ướ Tân’s design 16/09/09 Bôi keo d c ọ theo sát chân máng Tân’s design 16/09/09 Keo đ c bôi ượ xong Tân’s design 16/09/09 Dùng tay kéo nh ẹ chân máng xu ng ố ngay trên đ ng keo ườ v a bôiừ Tân’s design 16/09/09 Tân’s design 16/09/09 Dùng bình x t ị keo t o ạ đ ng ch n ườ ắ n c hai bên ướ m t c oặ ạ Tân’s design 16/09/09 B m thêm kim ấ n i thân cây l i ơ ồ lõm giúp máng ti p xúc t t v i ế ố ớ thân cây Tân’s design 16/09/09 MÁNG CH N Ắ N C M A ƯỚ Ư HOÀN CH NHỈ • CÁM N CÁC B N VÀ CHÚC CÁC B N Ơ Ạ Ạ V T QUA KỲ THI.ƯỢ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKỹ thuật cạo mũ cao su.pdf