Sáng kiến kinh nghiệm: Kỹ thuật dạy từ vựng Tiếng Anh lớp 6

Với đối tượng học sinh ở trường Học Lạc, việc chăm học từ mới ở nhà là cả một vấn đề (các em lười phổ biến, và phụ huynh ít quan tâm). Vì thế sự cố gắng của thầy trong việc chịu khó đầu tư tìm tòi các loại hình bài tập là tối cần thiết. Việc thiết kế bài đa dạng đáp ứng cho từng Unit và ứng dụng thường xuyên trong các hoạt động cũng cố hoặc ôn tập từng giai đoạn sẽ góp phần khắc sâu và nhớ lâu ở từng học sinh. Việc làm này sẽ kích thích hưng phấn ở các em và thuộc từ vựng ngay tại lớp, không phải mất thời gian cho việc học ở nhà .

doc11 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 3377 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm: Kỹ thuật dạy từ vựng Tiếng Anh lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KỸ THUẬT DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 6 Ỉ & Å PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ MỸ THO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Người viết : ĐÀO VĂN HÒA Môn học : Tiếng Anh 6 2006 - 2007 ÿ MỤC LỤC Mở đầu Lý do chọn đề tài Mục tiêu Để đoán nghĩa Để nhớ nét viết Vừa để đoán nghĩa và viết đúng Giới hạn đề tài Phương pháp nghiên cứu Định hướng Quan sát Phỏng vấn Nội dung Hệ thống hóa các từ theo chủ điểm Hướng Học hành Nghề nghiệp Gia đình Thể thao Giao thông Tính chất Đồ vật Hành vi Nơi chốn Các bài tập gợi ý 2.1 : Jumbled words 2.2 : Word folks 2.3 : Wordsquares 2.4 : Crossword Puzzle 2.5 : Networds VI- Kết qủa thực hiện Bài học kinh nghiệm Một số bài tập tham khảo thêm cho nội dung Mở đầu : Việc học tiếng Anh ở lớp đầu cấp là tối quan trọng. Có nền móng vững chắc các em sẽ yên tâm và tự tin hơn ở các lớp liền sau. Để đạt được điều này giáo viên phải rèn luyện thường xuyên cho các em 4 kỹ năng: nghe - nói - đọc - viết. I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : Thực tế giảng dạy theo phương pháp mới, công việc của 1 tiết dạy đối với người thầy và trò là quá nhiều hoạt động mang tính trò chơi. Đến khi nghiệm thu qua các bài kiểm tra viết thì vốn từ (đúng nét, đúng nghĩa) không đáp ứng được yêu cầu. Bề nổi của các em là tính sinh động trong các hoạt động ở lớp, nhưng chiều sâu của kiến thức thì còn long chong, thiếu tính chuẩn xác. Với qui định của Phòng giáo dục và trường về ôn tập học kỳ như hiện nay (1 tuần hoặc hơn), người thầy có điều kiện thời gian nhiều để cũng cố và hệ thống lại vốn từ qua các bài tập : cách để thuộc và nhớ từ vựng. II- MỤC TIÊU : Cần hình thành hệ thống kiến thức bằng cách sử dụng 1 số bài tập để khắc sâu. Tăng cường các loại hình bài tập và số lượng bài tập để giúp cho các em cũng cố và ghi nhớ bền chắc về nghĩa của từ và nét viết của từ. Thí dụ : 1) Để đoán nghĩa : Có thể dùng “Word folks” Wait for Drive Leave a bus Have Buy 2) Đề nhớ nét viết : Có thể dùng “Open words” hoặc “hangman” V__ L __ __ G __ (village) S __ __ __ __ R (Soccer) eyes 3) Vừa để đoán nghĩa và viết đúng : có thể dùng “Networds” để tìm mối liên quan giữa các từ đã học. hair head lip teeth mouth nose ears toes leg chest fingers arm face foot hand BODY III- GIỚI HẠN ĐỀ TÀI : Các kỹ thuật để kiễm tra và ôn tập những từ vừa học trong 1 tiết hoặc đã học. Phạm vi từ vựng của học kì 1. IV- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : Định lượng : Hệ thống hóa mang tính thống kê những từ các em đã học và thường gặp. Quan sát : Trải qua thực tế nhiều tiết đứng lớp có quan sát, thăm dò và đối chiếu với các lớp khác nhau, đặc biệt qua nhiều lần chấm bài đủ loại hình bài tập thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề này. Phỏng vấn : Sau các lần kiểm tra các em đều được chất vấn về lãnh vực từ. Với tư cách là tổ trưởng, qua các phiên họp đều có tham vấn với các tổ viên hoặc lấy ý kiến phản hồi từ phụ huynh và chủ nhiệm. V- NỘI DUNG : Để đầu tư cho các bài tập, trước tiên giáo viên hệ thống lại các từ theo chủ điểm. Viết lên bảng tiêu đề các chủ điễm đã học, Giáo viên nói nghĩa tiếng việt, học sinh nói nghĩa tiếng Anh hoặc ngược lại. Hệ thống hóa các từ theo chủ điểm : a/ Hướng : behind, in front of, to the left of, to the right of, opposite, near, next to, between. b/ Học hành : school, grade, classroom, English, literature, history, geography, math, timetable. c/ Nghề nghiệp : student, teacher, nurse, doctor, engineer, worker, driver, farmer, business, policeman. d/ Gia đình : family, sister, brother, father, mother, children, classmate, friend. e/ Thể thao : sport, soccer, football, volleyball. f/ Giao thông : bus, plane, bike, car, motorbike, truck, road sign, accident, traffic light, intersection. g/ Tính chất / đặc điểm : big, small, noisy, quiet, beautiful, tall, late, old, high, difficult, dangerous. h/ Đồ vật : desk, door, window, board, clock, waste basket, schoolbag, pencil, pen, ruler, eraser, bookshelf, stereo, lamp, couch, armchair, table, chair, stool, television, telephone, bench, letter, photo, flower, tree. k/ Hành động : come in, sit down, stand up, close, open, get up, get dressed, brush one’s teeth, wash one’s face, have breakfast, go to school / bed, do one’s homework, take a shower, play games / soccer, read, have job, spell, walk, turn, eat, start, finish, ride, drive, wait for, travel, fly, arrive, unload, load, copy, correct, work, park, warn, slow down, cross, lie, help, end, change. l/ Nơi chốn : house, living room, class, school, floor, classroom, city, town, street, country, farm, lake, rice paddy, paddy fields, river, park, yard, hotel, village, store, temple, restaurant, bank, hospital, factory, museum, stadium, drugstore, toystore, movie theatre, zoo, police station, bakery, well, garden, mountain, clinic, post office, shop, supermarket, market, apartment, sea, foodstall, pool, canteen. Các bài tập gợi ý : Để các em có sự thuận lợi trong việc định hướng, giáo viên cần đưa ra chủ điểm để học sinh suy nghĩ tập trung hơn. 2.1 : Jumbled words : – Đồ vật : seerra seetor chocu dobar = (stereo) = (eraser) = (board) = (couch) paml koccl notelephe chenb = (bench) = (telephone) = (clock) = (lamp) – Môn học : turelitera lengshi gygrapheo biemlatel rosyht tham = (English) = (literature) = (math) = (history) = (timetable) = (geography) 2.2 : Word folks : football eat soccer have watch television end his breakfast volleyball finish lesson stop …………………. Start to the right of beautiful to the left of noisy in front of quiet next to house tall hotel between old behind new opposite big near small 2.3 : Wordsquares : – Đồ vật : Anwer Ị desk , chair Ĩ eraser , clock , pen × pencil Ư couch R D E S K P E K T E E H S C M O C N A O P U O E R L O L N P E C H A I R – Nơi chốn / Xe cộ : Answer Ị pool , car , temple Ơ well , garden , bus Ĩ train , zoo Đ bank × apartment Ø park , vegetable , market , mountain , clinic , plane V M J C P O O L A T E O M L L X P O O P G U A I A H O Y W A E N R N N Z N E R R T T K I E I L D M K A A E C A L E K N A B I T R N N C A R U L N T E M P L E S Q E – Hướng : A T C Q W X N Answer Ị right , behind , front , left , between Ơ near , next Ư opposite E N Z R I G H T L E Y B E H I N D A K N M S B E J R F R O N T X F Q A P L E F T T K P U V T H O O O B E T W E E N – Giới từ / hành vi : Answer Ị homework , listen , do , play , work , on , read , watch , at , music , finish , in Ơ start , to , take , eat , at H O M E W O R K S L I S T E N T T D O P L A Y A A G W O R K O K R O N R E A D E T W A T C H T E T M U S I C V A O F I N I S H T 2.4 : Crosswork Puzzle : – Đồ vật : T O Answer Stereo Telephone Pencil Chair Bench Television Couch Eraser L C T E V P L S H C H O R B H – Nơi chốn : R E P Y T E V D Answer Rice paddy Tree River House Village Factory Restaurent yard H U V A F T 2.5 : Networds : mother father brother sister FAMILY children friend bus motorbike bike train accident ROAD / STREET traffic light truck intersection car sign lamp bookcase stool armchair book clock couch LIVING ROOM table telephone chair stereo television village factory COUNTRY TOWN VI- KẾT QỦA THỰC HIỆN : 61 63 66 Trước khi áp dụng 20 / 37 15 / 36 19 / 37 Sau khi áp dụng 30 / 37 26 / 36 28 / 37 VII- BÀI HỌC KINH NGHIỆM : Với đối tượng học sinh ở trường Học Lạc, việc chăm học từ mới ở nhà là cả một vấn đề (các em lười phổ biến, và phụ huynh ít quan tâm). Vì thế sự cố gắng của thầy trong việc chịu khó đầu tư tìm tòi các loại hình bài tập là tối cần thiết. Việc thiết kế bài đa dạng đáp ứng cho từng Unit và ứng dụng thường xuyên trong các hoạt động cũng cố hoặc ôn tập từng giai đoạn sẽ góp phần khắc sâu và nhớ lâu ở từng học sinh. Việc làm này sẽ kích thích hưng phấn ở các em và thuộc từ vựng ngay tại lớp, không phải mất thời gian cho việc học ở nhà . Để không mất thời gian nhiều trên lớp, điều cần thiết là giáo viên phải chuẩn bị các POSTER trước khi đến lớp, và để các em không lúng túng ở lúc đầu giáo viên nên nói ra trước đề tài cần tìm ./-

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docskkn_ky_thuat_day_tu_7282.doc
Tài liệu liên quan