Kinh tế vi mô 2 - Chương 7: Cân bằng tổng thể và hiệu quả kinh tế

Để nghiên cứu tác động giữa các thị trường, sử dụng phân tích cân bằng tổng thể Xác định giá và lượng trên tất cả các thị trường có liên quan một cách đồng thời có tính đến tác động phản hồi Tác động phản hồi: sự điều chỉnh giá hoặc lượng trong một thị trường do những sự điều chỉnh giá và lượng trong các thị trường có liên quan gây ra

pdf24 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 4487 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kinh tế vi mô 2 - Chương 7: Cân bằng tổng thể và hiệu quả kinh tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
12/9/2013 KINH TẾ HỌC VI MÔ 2 (Microeconomics 2) 112/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Chương 7 CÂN BẰNG TỔNG THỂ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ 212/9/2013 TS.GVC. PHAN THẾ CÔNG TS.GVC. Phan Thế Công KHOA KINH TẾ & LUẬT - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Email: congpt@vcu.edu.vn DĐ: 0966653999 Nội dung chương 7  Phân tích cân bằng tổng thể  Tổng quan về cân bằng tổng thể  Các thị trường phụ thuộc lẫn nhau  Sơ đồ hộp Edgeworth  Hiệu quả kinh tế  Hiệu quả Pareto  Hiệu quả trong trao đổi (hiệu quả trong tiêu dùng)  Hiệu quả trong sử dụng các yếu tố đầu vào  Hiệu quả đầu ra 312/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Phân tích cân bằng tổng thể 412/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Phân tích cân bằng tổng thể  Các phần trước mới chỉ phân tích cân bằng cục bộ  Hoạt động trên một thị trường có rất ít hoặc không có tác động đến các thị trường khác  Trên thực tế, các thị trường có thể phụ thuộc lẫn nhau  Hai hàng hóa trên hai thị trường là bổ sung hoặc thay thế cho nhau  Hàng hóa trên thị trường này là đầu vào để sản xuất ra hàng hóa trên thị trường khác 512/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Phân tích cân bằng tổng thể  Để nghiên cứu tác động giữa các thị trường, sử dụng phân tích cân bằng tổng thể  Xác định giá và lượng trên tất cả các thị trường có liên quan một cách đồng thời có tính đến tác động phản hồi  Tác động phản hồi: sự điều chỉnh giá hoặc lượng trong một thị trường do những sự điều chỉnh giá và lượng trong các thị trường có liên quan gây ra 612/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 12/9/2013 Hai thị trường phụ thuộc lẫn nhau  Bối cảnh nghiên cứu:  Hai thị trường cạnh tranh hoàn hảo  Cho thuê đĩa DVD  Xem phim ở rạp  Hai hàng hóa này là hai hàng hóa thay thế lẫn nhau  Sự thay đổi giá trên một thị trường sẽ gây tác động đến thị trường khác 712/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG  Bối cảnh nghiên cứu (tiếp):  Giá vé xem phim cân bằng ban đầu là $6  Giá cho thuê đĩa DVD cân bằng là $3  Giả sử Chính phủ đánh thuế $1 vào mỗi vé xem phim  Cần xác định tác động của thuế đối với:  Thị trường cho thuê đĩa DVD  Tác động phản hồi trên thị trường xem phim ở rạp 8 Hai thị trường phụ thuộc lẫn nhau 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 9 DV DM Giá Số lượng đĩa DVD Giá Số lượng vé xem phim SM SV $6.00 QM QV $3.00 $6.35 Q’M S*M Thuế đánh vào giá vé xem phim làm cho cung giảm D’V Q’V $3.50 Khi giá vé xem phim tăng làm tăng cầu đối với đĩa DVD Hai thị trường phụ thuộc lẫn nhau 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 10 Giá Số lượng đĩa DVD Giá Số lương vé xem phim DM SM $6.00 QM $6.35 Q’M S*M Sự tăng lên trong giá thuê đĩa DVD làm tăng cầu đối với việc xem phim ở rạp D’V DV SV QV $3.00 Q’V $3.50 Tác động phản hồi tiếp tục diễn ra đến khi đạt trạng thái cân bằng đồng thời trên hai thị trường D*M $6.82 Q*MQ”M $6.75 D’M $3.58 Q*V D*V Hai thị trường phụ thuộc lẫn nhau 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG  Nhận xét:  Nếu chỉ phân tích cân bằng cục bộ (không tính đến tác động phản hồi) thì tác động của thuế đã bị đánh giá thấp  Phân tích cân bằng cục bộ chỉ cho thấy khi có thuế giá tăng từ $6 lên $6,35 trong khi đó thực tế là giá tăng tới $6,82 11 Hai thị trường phụ thuộc lẫn nhau 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG  Nhận xét:  Trong tình huống hai hàng hóa là hai hàng hóa bổ sung, nếu chỉ phân tích cân bằng cục bộ, tác động của thuế sẽ bị đánh giá một cách phóng đại  Ví dụ, khi phân tích thị trường xăng và thị trường ô tô  Thuế đánh vào xăng sẽ làm cho giá xăng tăng lên  Làm cầu về ô tô giảm  Làm cầu về xăng giảm  Làm cho giá xăng giảm xuống 1 chút 12 Hai thị trường phụ thuộc lẫn nhau 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 12/9/2013 Trạng thái cân bằng tổng thể  Để xác định giá (và lượng) cân bằng tổng thể trong thực tế  Cần đồng thời tìm ra hai mức giá làm cho lượng cung và lượng cầu trên hai thị trường có liên quan bằng nhau.  Về mặt toán học, cần tìm nghiệm của 4 phương trình 4 ẩn: cung và cầu trên thị trường phim, cung và cầu trên thị trường cho thuê đĩa DVD. 1312/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Hiệu quả trong trao đổi  Thị trường cạnh tranh hoàn hảo không bị điều tiết đạt tính hiệu quả vì nó tối đa hóa thặng dư của nhà sản xuất và thặng dư của người tiêu dùng.  Khái niệm hiệu quả kinh tế sẽ được nghiên cứu một cách chi tiết hơn bằng việc phân tích một nền kinh tế trao đổi  Nền kinh tế mà những người tiêu dùng có thể trao đổi hàng hóa với nhau 1412/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Hiệu quả trong trao đổi  Sự phân bổ hàng hóa hiệu quả là một sự phân bổ hàng hóa mà trong đó không ai có thể được lợi mà lại không làm cho người kia bị thiệt.  Gọi là hiệu quả Pareto  Về nguyên tắc, thương mại tự nguyện giữa hai người hoặc hai nước là hai bên cùng có lợi và làm tăng hiệu quả kinh tế. 1512/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Lợi thế của trao đổi  Ví dụ để nghiên cứu:  Có hai người tiêu dùng là Hoa và An  Mỗi người đều tiêu dùng hai loại hàng hóa là thực phẩm và quần áo  Cả hai người đều biết về sở thích của nhau  Việc trao đổi hàng hóa không tốn chi phí giao dịch  Hoa và An có tổng số hàng hóa là 10 đơn vị thực phẩm và 6 đơn vị quần áo 1612/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Lợi thế của trao đổi  Ban đầu An có 7 đơn vị thực phẩm và 1 đơn vị quần áo, Hoa có 3 đơn vị thực phẩm và 5 đơn vị quần áo  Cần xác định xem việc trao đổi hàng hóa giữa Hoa và An có lợi hay không. 1712/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Lợi thế của trao đổi  Hoa có nhiều quần áo và ít thực phẩm  MRS của thực phẩm cho quần áo là 3  Hoa sẵn sàng từ bỏ 3 đơn vị quần áo để có thêm 1 đơn vị thực phẩm  An có nhiều thực phẩm và ít quần áo  MRS của thực phẩm cho quần áo của An là ½  An sẵn sàng từ bỏ ½ đơn vị quần áo để có thêm 1 đơn vị thực phẩm 1812/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 12/9/2013 Lợi thế của trao đổi  Có thể thực hiện việc trao đổi giữa An và Hoa  An đánh giá quần áo cao hơn Hoa  An muốn đổi thực phẩm lấy quần áo  Hoa đánh giá thực phẩm cao hơn An  Hoa muốn đổi quần áo lấy thực phẩm  Tỷ lệ trao đổi thực tế phụ thuộc vào giá trình thương lượng  Tỷ lệ đổi 1 đơn vị thực phẩm để lấy quần áo có thể nằm trong khoảng từ ½ đến 3 1912/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Lợi thế của trao đổi  Giả sử Hoa đề nghị An đổi 1 đơn vị quần áo lấy 1 đơn vị thực phẩm  An có nhiều quần áo hơn (là thứ mà An quý hơn thực phẩm)  Hoa có nhiều thực phẩm hơn (là thứ mà Hoa quý hơn quần áo)  Chừng nào mà MRS của người tiêu dùng còn khác nhau thì việc trao đổi sẽ làm cho cả hai được lợi hơn  Khi đó phân bổ nguồn lực là chưa hiệu quả 2012/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Lợi thế của trao đổi  Kết luận:  Một sự phân bổ hàng hóa là hiệu quả chỉ khi các hàng hóa được phân phối sao cho tỷ lệ thay thế cận biên trong tiêu dùng giữa hai cặp hàng hóa bất kỳ là như nhau đối với tất cả mọi người tiêu dùng 2112/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Sơ đồ hộp Edgeworth  Sơ đồ hộp Edgeworth là một sơ đồ cho biết tất cả sự phân bổ có thể có của hai loại hàng hóa giữa hai người tiêu dùng hoặc của hai đầu vào giữa hai quá trình sản xuất. 2212/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Sơ đồ hộp Edgeworth  Trục hoành mô tả số lượng thực phẩm, trung tung mô tả số lượng quần áo  Chiều dài của hộp là tổng số thực phẩm (10)  Chiều cao của hộp là tổng số quần áo (6)  Mỗi điểm trong hộp mô tả lô hàng hóa cả hai người tiêu dùng 2312/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Sơ đồ hộp Edgeworth 24 10F 0H 0A 6C 10F 6C Quần áo của An Quần áo của Hoa Thực phẩm của An Thực phẩm của Hoa 1C 5C 3F 7F A Phân bổ nguồn lực ban đầu trước khi trao đổi thể hiện tại điểm A 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 12/9/2013 Trao đổi trong sơ đồ hộp Edgeworth 25 Thực phẩm của An Thực phẩm của Hoa 10F 0H 0A 6C 10F 6C Quần áo của An Quần áo của Hoa 1C 5C 3F 7F A Sau khi trao đổi, điểm phân bổ hàng hóa là điểm B 4F 6F +1C -1F 2C 4C B 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Phân bổ hiệu quả  Sự trao đổi từ điểm A đến điểm B làm cho cả Hoa và An đều có lợi.  Điểm B có phải là phân bổ hiệu quả không?  Phụ thuộc vào việc tỷ lệ thay thế cận biên trong tiêu dùng của Hoa và An có bằng nhau không?  Xem xét đường bàng quan của hai người 2612/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 27 DERIVING THE EDGEWORTH BOX DIAGRAM X Y X Y Individual A Individual B 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 28 EXCHANGE BOX DIAGRAM X Y X Y Individual A Individual B 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 29 EXCHANGE BOX DIAGRAM X Y X Y Individual A Individual B 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 30 12/9/2013 EXCHANGE BOX DIAGRAM X Y X Y Individual A Individual B 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 31 EXCHANGE BOX DIAGRAM X Y X Y Individual A Individual B 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 32 PARETO OPTIMAL IN A TWO-PERSON / TWO-GOODS ECONOMY 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 33 0AD 0B A1 g B1 EDGEWORTH BOX APPLES O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 34 0A 0B AD1 g BE1 EDGEWORTH BOX APPLES Is point g Pareto Optimal ? O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 35 0A 0B A1 g B1 EDGEWORTH BOX APPLES Pareto Superior Points O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 36 12/9/2013 0A 0B A1 g B1 A2 EDGEWORTH BOX APPLES O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 37 0A 0B A1 g B1 A2 A3 EDGEWORTH BOX APPLES O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 38 0A 0B A1 g A1 A2 A3 PARETO EFFICIENT ALLOCATION EDGEWORTH BOX A2 APPLES O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 39 0A 0B A1 g B1 A2 A3 PARETO EFFICIENT ALLOCATION EDGEWORTH BOX B2B3 APPLES O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 40 0A 0B A1 g B1 A2 A3 EDGEWORTH BOX B2B3 APPLES CONTRACT CURVE O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 41 0A 0B EDGEWORTH BOX g APPLES O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 42 12/9/2013 0A 0B EDGEWORTH BOX g APPLES Possible Sets of Market Prices O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 43 0A 0B EDGEWORTH BOX g APPLES O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 44 0A 0E EDGEWORTH BOX g APPLES This line reflects an arbitrarily established set of market prices. The auctioneer’s first try so to speak. O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 45 0A 0B EDGEWORTH BOX B7 AD5 APPLES O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 46 0AD 0B EDGEWORTH BOX B7 A5 AB OB AA OA APPLES O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 47 0A 0E B7 A5 AB A’B OB O’B OA O’A AA A’A APPLES O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 48 12/9/2013 0A 0B B7 A5 AB A’B OB O’B OA O’A AA A’A SHORTAGE SURPLUS APPLES O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 49 0A 0E AB OBOA AA A’A A’B O’A O’B APPLES A wants to purchase B wants to sell A wants to sell B wants to purchase O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 50 CONDITIONS FOR COMPETITIVE EQUILIBRIUM  MRSA,O A = MRSA,O B (PARETO EFFICIENT ALLOCATION)  QUANTITY DEMANDED EQUALS QUANTITY SUPPLIED IN ALL MARKETS-- AUCTION PRICES LEAD TO MARKET CLEARING 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 51 0A 0O LA KA KO LO O5 AP4 H OUTPUT OF APPLES OUTPUT OF ORANGES AREA OF PARETO SUPERIOR POINTS 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 52 0A 0O LA KA KO LO O5 AP4 H OUTPUT OF APPLES OUTPUT OF ORANGES INPUT PRICES LINE 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 53 0A 0O LA KA LO KO H Decrease in capital input 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 54 12/9/2013 0A 0O LA KA LO KO H Decrease in capital input Increase in capital input 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 55 0A 0O LA KA LO KO H Surplus of capital input 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 56 0A 0O LA KA LO KO H Surplus of capital input WHAT WILL HAPPEN TO THE PRICE OF THE CAPITAL INPUT ? 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 57 0A 0O LA KA LO KO H INCREASE IN LABOR INPUT 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 58 0A 0O LA KA LO KO H INCREASE IN LABOR INPUT REDUCTION IN LABOR INPUT 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 59 0A 0O LA KA LO KO H INCREASE IN LABOR INPUT REDUCTION IN LABOR INPUT WHAT WILL HAPPEN TO THE PRICE OF THE LABOR INPUT ? 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 60 12/9/2013 0A 0O LA KA KO LO O3O5 AP2 P1 P2 AP4 P3 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 61 Apples Oranges O5 AP2 P1 O3 AP4 P2 P3 0A 0O LA KA KO LOo O3O5 AP2 P1 P2 AP4 P3 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 62 A B2 O7 O6 AP2 AP3 Slope = MRTAP,O = Marginal Orange Cost of an Apple or the Marginal Apple Cost of a Orange DO DAP 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 63 Hiệu quả trong trao đổi 64 Quần áo của Hoa Thực phẩm của Hoa UH 1 Quần áo của An Thực phẩm của An UA 1 10F 0H 0A 6C 10F 6C Lợi từ trao đổi A 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Hiệu quả trong trao đổi 65 Quần áo của Hoa Thực phẩm của Hoa Quần áo của An Thực phẩm của An 10F 0H 0A 6C 10F 6C UH 1 UA 1 A UA 2 UH 2 B UH 3 C UA 3 D 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Hiệu quả trong trao đổi  Mọi sự trao đổi chuyển phân bổ hàng hóa ra ngoài vùng tô đậm làm cho một trong hai người bị thiệt hại  B là điểm trao đổi hai bên cùng có lợi – nhưng không phải là điểm hiệu quả  Trao đổi có thể làm cả hai bên cùng có lợi nhưng không chắc dẫn đến sự hiệu quả  MRS của hai người bằng nhau khi 2 đường bàng quan tiếp xúc với nhau và sự phân bổ này là hiệu quả 66 Quần áo của Hoa Thực phẩm của Hoa Quần áo của An Thực phẩm của An 10F 0H 0A 6C 10F 6C UH 1 UA 1 A UA 2 U H2 B UH 3 C UA 3 D 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 12/9/2013 Đường hợp đồng  Tìm tất cả những cách phân bổ hiệu quả thực phẩm và quần áo giữa An và Hoa  Tìm tất cả những tiếp điểm giữa từng cặp đường bàng quan của họ  Đường đi qua tất cả những điểm phân bổ hiệu quả này được gọi là đường hợp đồng  Đường hợp đồng cho biết tất cả những điểm phân bổ hiệu quả hàng hóa giữa hai người tiêu dùng hoặc điểm phân bổ hiệu quả đầu vào giữa hai quá trình sản xuất 6712/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Đường hợp đồng tiêu dùng 68 0A Quần áo của An Quần áo của Hoa 0H Thực phẩm của Hoa Thực phẩm của An E F G Đường hợp đồng E, F, & G là các điểm hiệu quả Pareto 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Đường hợp đồng  Đường hợp đồng biểu thị tất cả những phân bổ mà các đường bàng quan của hai người tiêu dùng tiếp xúc với nhau  Mọi điểm trên đường hợp đồng đều là điểm hiệu quả Pareto  Không thể phân bổ lại các hàng hóa để làm cho một người nào đó lợi hơn mà không phải làm cho ai đó bị thiệt đi 6912/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Cân bằng tiêu dùng trong thị trườngCTHH  Ở ví dụ trên, kết cục trong trao đổi phụ thuộc vào sức mạnh thương lượng của đôi bên  Trong thị trường CTHH, do có nhiều người mua và nhiều người bán  Nếu một người mua không thích tỷ lệ trao đổi mà một người bán đưa ra thì họ có thể tìm một người bán khác chấp nhận một tỷ lệ trao đổi khác (tốt hơn cho người mua) 7012/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG  Thị trường CTHH có nhiều An và có nhiều Hoa  Họ đều là những người chấp nhận giá  Mức giá tương đối giữa thực phẩm và quần áo bằng 1  Trao đổi hàng hóa dựa trên mức giá tương đối chứ không phải là mức giá thực tế 71 Cân bằng tiêu dùng trong thị trường CTHH 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG  Đường giá PP’ mô tả tất cả những cách phân bổ có thể có mà sự trao đổi tạo ra được  Khi mức giá tương đối giữa thực phẩm và quần áo là 1  1 đơn vị thực phẩm đổi được 1 đơn vị quần áo  An bán 2 đơn vị thực phẩm và dùng tiền đó mua 2 đơn vị quần áo  Hoa bán 2 đơn vị quần áo và dùng tiền để mua 2 đơn vị thực phẩm 72 Cân bằng tiêu dùng trong thị trườngCTHH 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 12/9/2013 73 Cân bằng tiêu dùng trong thị trường CTHH Đường giá cả 10F 0H 0A 6C 10F 6C Quần áo của An Quần áo của Hoa Thực phẩm của Hoa Thực phẩm của An C A Bắt đầu từ A: Mỗi An sẽ mua 2C và bán 2F để di chuyển từ UA 1 tới UA 2, mang lại lợi ích lớn hơn (A tới C). Bắt đầu từ A: Mỗi Hoa sẽ mua 2F và bán 2C để di chuyển từ UH1 to UH2, mang lại lợi ích lớn hơn (A tới C). P P’ UA 2 UA 1 UH 1UH 2 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG  Lượng hàng hóa mà Hoa muốn bán bằng đúng với lượng quần áo mà An muốn mua và ngược lại  Các thị trường thực phẩm và quần áo đều cân bằng  Cân bằng là một tập hợp giá mà ở đó lượng cầu bằng lượng cung ở mỗi thị trường  Đây là cân bằng cạnh tranh vì cả người bán và người mua đều là người chấp nhận giá 74 Cân bằng tiêu dùng trong thị trườngCTHH 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG  Không phải mọi mức giá đều dẫn đến trạng thái cân bằng  Nếu MRS của mỗi người không bằng nhau thì không đạt đến trạng thái cân bằng  Nếu mức giá của thực phẩm là 1 và giá của quần áo là 3  Nếu MRS của thực phẩm cho quần áo của An là ½  An không chấp nhận trao đổi  Nếu MRS của thực phẩm cho quần áo của Hoa là 3  Hoa sẵn lòng trao đổi nhưng không có ai để trao đổi  Thị trường mất cân bằng 75 Cân bằng tiêu dùng trong thị trường CTHH 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG  Sự mất cân bằng chỉ là tạm thời  Khi dư cầu sẽ làm cho mức giá cân bằng tăng lên  Khi dư cung sẽ làm cho mức giá cân bằng giảm đi  Trong ví dụ trên  Dư cung đối với mặt hàng quần áo  Dư cầu đối với mặt hàng thực phẩm  Sẽ có điều chỉnh làm cho giá thực phẩm tăng lên tương đối so với giá quần áo  Mức giá cả của hai loại hàng hóa sẽ được điều chỉnh dần cho đến khi đạt tới trạng thái cân bằng 76 Cân bằng tiêu dùng trong thị trườngCTHH 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG  Điểm C ở sơ đồ hộp Egdeworth phản ánh sự phân bổ trong thị trường CTHH là hiệu quả  Điểm C xảy ra ở điểm tiếp xúc giữa hai đường bàng quan  Nếu không sẽ có người có thể tăng được lợi ích của họ và thu lợi (trong khi không làm giảm lợi ích của người khác) 77 Cân bằng tiêu dùng trong thị trườngCTHH 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG  Cân bằng cạnh tranh hoàn hảo đạt được khi  Các đường bàng quan tiếp xúc với nhau  MRS của mọi người tiêu dùng là như nhau  Đường bàng quan tiếp xúc với đường giá cả  MRS của người tiêu dùng bằng tỷ lệ giá giữa hai loại hàng hóa 78 Cân bằng tiêu dùng trong thị trườngCTHH H FC C FA FC MRSP PMRS  12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 12/9/2013 Hiệu quả trong sản xuất  Ví dụ nghiên cứu:  Có hai yếu tố đầu vào cố định: vốn và lao động  Sản xuất ra hai loại hàng hóa là thực phẩm (F) và quần áo (C)  Những người tiêu dùng sỡ hữu các đầu vào sản xuất và có được thu nhập nhờ bán các đầu vào đó  Thu nhập này được sử dụng để phân bổ chi tiêu cho hai loại hàng hóa 7912/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Hiệu quả trong sản xuất  Sử dụng sơ đồ hộp Edgeworth có thể chỉ ra sự sử dụng có hiệu quả các đầu vào trong quá trình sản xuất  Biểu diễn lao động trên trục hoành, vốn trên trục tung  Có 50 giờ lao động và 30 giờ máy được sử dụng cho quá trình sản xuất  Mỗi gốc tọa độ biểu thị cho một sản phẩm đầu ra 8012/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Sản xuất trong hộp Edgeworth 81 50L 0C 0F 30K 50L 30K Vốn trong SX thực phẩm Vốn trong SX quần áo LĐ trong SX thực phẩm LĐ trong SX quần áo 5K 25K 15L 35L A Mỗi phương thức kết hợp vốn và lao động để sản xuất ra hai loại hàng hóa được biểu thị bằng 1 điểm trên sơ đồ 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Sản xuất trong hộp Edgeworth 82 50L 0C 0F 30K 50L 30K Vốn trong SX thực phẩm Vốn trong SX quần áo LĐ trong SX thực phẩm LĐ trong SX quần áo 5K 25K 15L 35L 10C 60F 50F 25C 30C 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Hiệu quả sử dụng đầu vào  Một phân bổ đầu vào (yếu tố sản xuất) đạt hiệu quả kỹ thuật nếu sản lượng của một hàng hóa không thể tăng thêm mà không phải giảm sản lượng của hàng hóa khác  Các đầu vào phân bổ không hiệu quả nếu việc phân bổ lại chúng tạo ra sản lượng nhiều hơn cho một hoặc cả hai loại hàng hóa. 8312/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Hiệu quả sử dụng đầu vào 84 50L 0C 0F 30K 50L 30K Vốn trong SX thực phẩm Vốn trong SX quần áo LĐ trong SX thực phẩm LĐ trong SX quần áo 5K 25K 15L 35L 10C 60F 50F 25C 30C C D AB 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 12/9/2013 Hiệu quả sử dụng đầu vào  Điểm B và điểm C phản ánh các cách phân bổ đầu vào hiệu quả  Đường hợp đồng sản xuất phản ánh tất cả các tập hợp đầu vào có hiệu quả về mặt kỹ thuật  Mọi điểm trên đường hợp đồng sản xuất được xác định tại điểm tiếp xúc giữa hai cặp đường đồng lượng  Mọi điểm trên đường hợp đồng sản xuất có MRTSL/K là như nhau trong việc sản xuất ra quần áo và lương thực 8512/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Hiệu quả sử dụng đầu vào 86 50L 0C 0F 30K 50L 30K Vốn trong SX thực phẩm Vốn trong SX quần áo LĐ trong SX thực phẩm LĐ trong SX quần áo 5K 25K 15L 35L 10C 60F 50F 25C 30C C D AB Đường hợp đồng sản xuất 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Cân bằng sản xuất trong thị trường đầu vào cạnh tranh  Nếu các thị trường đầu vào là cạnh tranh sẽ đạt được điểm sản xuất hiệu quả  Nếu thị trường lao động và thị trường vốn là CTHH  Mức tiền công w bằng nhau trong tất cả các ngành  Mức tiền thuê vốn r bằng nhau trong tất cả các ngành 8712/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG  Để tối thiểu hóa chi phí sản xuất, các hãng sử dụng kết hợp lao động và vốn sao cho  Mà tỷ lệ sản phẩm cận biên của hai yếu tố đầu vào chính là tỷ lệ thay thế kỹ thuật cân biên nên ta có 88 Cân bằng sản xuất trong thị trường đầu vào cạnh tranh r w MP MP K L      F C F CL L LK LK K K MP MPw MRTS MRTS MP r MP                12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG  MRTS là độ dốc của đường đồng lượng nên cân bằng cạnh tranh sẽ xảy ra chỉ khi:  Độ dốc của các đường đồng lượng là như nhau giữa việc sản xuất ra các loại hàng hóa  Độ dốc của đường đồng lượng bằng tỷ lệ giá của các yếu tố đầu vào  Cân bằng cạnh tranh nằm trên đường hợp đồng sản xuất và cân bằng cạnh tranh là hiệu quả trong sản xuất 89 Cân bằng sản xuất trong thị trường đầu vào cạnh tranh 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Đường giới hạn khả năng sản xuất  Đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF) biểu thị các cách kết hợp giữa hai loại hàng hóa có thể được sản xuất ra bằng các đầu vào lao động và vốn cố định  Đường PPF được suy ra từ đường hợp đồng sản xuất  Mỗi điểm trên đường hợp đồng sản xuất và đường PPF biểu thị một mức sản xuất hiệu quả quần áo và thực phẩm 9012/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 12/9/2013 91 Quần áo Thực phẩm • Điểm A không hiệu quả, không nằm trên đường hợp đồng sản xuất • Điểm B, C, D là điểm hiệu quả, nằm trên đường PPF và cũng nằm trên đường hợp đồng sản xuất OF OC D C B A Đường giới hạn khả năng sản xuất 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG  Đường PPF là đường dốc xuống:  Để sản xuất nhiều hơn một loại hàng hóa cần phải từ bỏ việc sản xuất loại hàng hóa khác  Đường PPF có dạng lõm so với gốc tọa độ  Độ dốc của nó tăng khi nhiều thực phẩm hơn được sản xuất ra 92 Đường giới hạn khả năng sản xuất 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG  Tỷ lệ chuyển đổi cận biên của thực phẩm cho quần áo (MRT) là trị tuyệt đối độ dốc đường PPF tại mỗi điểm  MRT cho biết phải từ bỏ bao nhiêu đơn vị quần áo để sản xuất thêm một đơn vị thực phẩm  Khi tăng số lượng thực phẩm bằng cách di chuyển dọc theo đường PPF thì MRT tăng 93 Đường giới hạn khả năng sản xuất 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Tỷ lệ chuyển đổi cận biên  Trong thị trường cạnh tranh, các hãng sẽ lựa chọn sản xuất tại một điểm trên đường PPF sao cho MRT = PF/PC  Nếu MRT < PF/PC  sản xuất nhiều thực phẩm và giảm bớt số quần áo  Nếu MRT > PF/PC  sản xuất ít thực phẩm và tăng số lượng quần áo 9412/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Hiệu quả đầu ra  Hiệu quả đầu ra đạt được khi:  Hàng hóa được sản xuất ra với chi phí thấp nhất  Được sản xuất ra theo những cách kết hợp phù hợp với sự sẵn sàng thanh toán của người tiêu dùng  Người tiêu dùng sẵn lòng thanh toán khi MRS = PF/PC  Vậy nền kinh tế sẽ đạt hiệu quả đầu ra khi MRS = MRT 9512/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Hiệu quả đầu ra 96 Quần áo Thực phẩm 60 100 Đường bàng quan MRS = MRT PPF 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 12/9/2013 Hiệu quả đầu ra  Khi thị trường đầu ra là CTHH, người tiêu dùng sẽ phân bổ ngân sách để mua hai loại hàng hóa sao cho MRS = PF/PC  Để tối đa hóa lợi nhuận hãng sẽ sản xuất tại mức sản lượng mà tại đó giá bằng chi phí biên  Nền kinh tế đạt hiệu quả đầu ra khi MRS = MRT nên ta có 97 MRS P P MC MC MRT C F C F  12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG Hiệu quả đầu ra 98 Quần áo Thực phẩm U1 PF*/PC* U2 PF 1/PC 1 C1 A F1 C C* F* F2 B C2 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG DERIVING THE EDGEWORTH BOX DIAGRAM X Y X Y Individual A Individual B 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 99 EXCHANGE BOX DIAGRAM X Y X Y Individual A Individual B 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 100 EXCHANGE BOX DIAGRAM X Y X Y Individual A Individual B 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 101 EXCHANGE BOX DIAGRAM X Y X Y Individual A Individual B 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 102 12/9/2013 EXCHANGE BOX DIAGRAM X Y X Y Individual A Individual B 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 103 PARETO OPTIMAL IN A TWO-PERSON / TWO-GOODS ECONOMY 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 104 0AD 0B A1 g B1 EDGEWORTH BOX APPLES O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 105 0A 0B AD1 g BE1 EDGEWORTH BOX APPLES Is point g Pareto Optimal ? O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 106 0A 0B A1 g B1 EDGEWORTH BOX APPLES Pareto Superior Points O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 107 0A 0B A1 g B1 A2 EDGEWORTH BOX APPLES O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 108 12/9/2013 0A 0B A1 g B1 A2 A3 EDGEWORTH BOX APPLES O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 109 0A 0B A1 g A1 A2 A3 PARETO EFFICIENT ALLOCATION EDGEWORTH BOX A2 APPLES O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 110 0A 0B A1 g B1 A2 A3 PARETO EFFICIENT ALLOCATION EDGEWORTH BOX B2B3 APPLES O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 111 0A 0B A1 g B1 A2 A3 EDGEWORTH BOX B2B3 APPLES CONTRACT CURVE O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 112 How do the individual’s get to the contract line from point g ? 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 113 0A 0B EDGEWORTH BOX g APPLES O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 114 12/9/2013 0A 0B EDGEWORTH BOX g APPLES Possible Sets of Market Prices O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 115 0A 0B EDGEWORTH BOX g APPLES O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 116 0A 0E EDGEWORTH BOX g APPLES This line reflects an arbitrarily established set of market prices. The auctioneer’s first try so to speak. O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 117 0A 0B EDGEWORTH BOX B7 AD5 APPLES O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 118 0AD 0B EDGEWORTH BOX B7 A5 AB OB AA OA APPLES O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 119 0A 0E B7 A5 AB A’B OB O’B OA O’A AA A’A APPLES O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 120 12/9/2013 0A 0B B7 A5 AB A’B OB O’B OA O’A AA A’A SHORTAGE SURPLUS APPLES O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 121 0A 0E AB OBOA AA A’A A’B O’A O’B APPLES A wants to purchase B wants to sell A wants to sell B wants to purchase O R A N G E S 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 122 CONDITIONS FOR COMPETITIVE EQUILIBRIUM  MRSA,O A = MRSA,O B (PARETO EFFICIENT ALLOCATION)  QUANTITY DEMANDED EQUALS QUANTITY SUPPLIED IN ALL MARKETS-- AUCTION PRICES LEAD TO MARKET CLEARING 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 123 What process assures that consumers achieve a Pareto optimum in exchange ?  Its the market pricing process that leads consumers to Pareto opimum.  The prices convey correct information and consumers equate their subject evaluations to the objective reality or possibilities reflected in market prices.  Flexible prices also lead to market clearing; that is a pure state where no surpluses or shortages exist. 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 124 PRODUCTION SIDE  Optimal use of society’s scarce resources in the production of goods. 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 125 0A 0O LA KA KO LO O1 O2 AP2 AP1 AP = output of Apples O = output of Oranges 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 126 12/9/2013 0A 0O LA KA KO LO O5 AP4 H OUTPUT OF APPLES OUTPUT OF ORANGES 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 127 0A 0O LA KA KO LO O5 AP4 H OUTPUT OF APPLES OUTPUT OF ORANGES AREA OF PARETO SUPERIOR POINTS 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 128 How do the producers get to the contract line from point H ? 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 129 0A 0O LA KA KO LO O5 AP4 H OUTPUT OF APPLES OUTPUT OF ORANGES INPUT PRICES LINE 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 130 0A 0O LA KA LO KO H Decrease in capital input 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 131 0A 0O LA KA LO KO H Decrease in capital input Increase in capital input 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 132 12/9/2013 0A 0O LA KA LO KO H Surplus of capital input 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 133 0A 0O LA KA LO KO H Surplus of capital input WHAT WILL HAPPEN TO THE PRICE OF THE CAPITAL INPUT ? 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 134 0A 0O LA KA LO KO H INCREASE IN LABOR INPUT 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 135 0A 0O LA KA LO KO H INCREASE IN LABOR INPUT REDUCTION IN LABOR INPUT 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 136 0A 0O LA KA LO KO H INCREASE IN LABOR INPUT REDUCTION IN LABOR INPUT WHAT WILL HAPPEN TO THE PRICE OF THE LABOR INPUT ? 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 137 0A 0O LA KA KO LO O3O5 AP2 P1 P2 AP4 P3 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 138 12/9/2013 Apples Oranges O5 AP2 P1 O3 AP4 P2 P3 0A 0O LA KA KO LOo O3O5 AP2 P1 P2 AP4 P3 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 139 A B2 O7 O6 AP2 AP3 Slope = MRTAP,O = Marginal Orange Cost of an Apple or the Marginal Apple Cost of a Orange DO DAP 12/9/2013 GIẢNG VIÊN: PHAN THẾ CÔNG 140

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfch_7_micro_2_7352.pdf
Tài liệu liên quan