GIÁO TRÌNH MÔN HỌC- CÔNG NGHỆ MAY 2

Qui trình lắp ráp: ? Bước 1:May pincece, ủi pincece về phía sườn ? Bước 2: Tra dây kéo dấu thân sau (xem bài kỹ thuật tra dây kéo dấu) ? Bước 3:Ráp sườn, ủi rẽ đường sườn ? Bước 4:Ráp sườn trên nẹplưng, ủi rẽ đường sườn trên nẹp lưng ? Bước 5:Tra lưng, mí lưng ? Bước 6:Khóa đầu dây kéo ? Bước 7:Lên lai ? Bước 8:Cắt chỉ, ủi thành phẩm.

pdf71 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2648 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu GIÁO TRÌNH MÔN HỌC- CÔNG NGHỆ MAY 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
− Ñaùp cöûa quaàn x 1pc (ñaùp baget) − Daây keùo thöôøng x 1pc − Gaáp ñoâi ñaùp daây keùo vaø vaét soå caïnh trong, caïnh döôùi. − Vaét soå thaân quaàn, ñaùp baget (phaàn löng khoâng vaét soå) − Chieàu daøi ñöôøng xeû cöûa quaàn = haï moâng + 1cm − Daøi daây keùo = daøi ñöôøng xeû + 0,5cm − Sang daáu vò trí ñöôøng xeû sang maët phaûi thaân tröôùc. ™ Böôùc 1: May löôïc daây keùo vaøo ñaùp daây keùo (hình 53). − Ñaët daây keùo leân caïnh vaét soå cuûa ñaùp daây keùo. Sao cho ñaàu chaën daây keùo naèm ôû phaàn döôùi cuûa ñaùp daây keùo (phaàn lôùn hôn cuûa ñaùp daây keùo quay leân treân löng). − May löôïc daây keùo leân ñaùp caùch caïnh ngoaøi cuûa raêng daây keùo 0,5→0,6cm. ™ Böôùc 2: Raùp ñaùp cöûa quaàn vaøo thaân tröôùc traùi + dieãu (hình 54) − Ñaët thaân tröôùc traùi naèm döôùi, ñaët ñaùp cöûa quaàn leân treân, hai maët phaûi uùp vaøo nhau. May töø döôùi leân theo ñöôøng xeû cöûa quaàn (h.54a) Thaân trước° 2 Ñ aùp baget ° 1 Ñ aùp daây keùo ° 1 Hình 52 – Caùc chi tieát may daây keùo quaàn taây Löôïc daây keùo voâ ñaùp daây Hình 53 Hình 54(b) 1mm (a) Maët phaûi Maët phaûi Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May Trang Phuïc Trang 31 − Laät ñaùp cöûa quaàn, meùp vaûi sang moät beân vaø dieãu 1mm treân mieáng ñaùp (hình 54b). ™ Böôùc 3: Raùp cöûa quaàn 1 ñoaïn (hình 55). − UÙp maët phaûi phaàn ñaùy cuûa 2 thaân tröôùc laïi vôùi nhau, sao cho ñöôøng may hai thaân quaàn baèng nhau. − Caém kim caùch ñaàu söôøn trong 2cm vaø may theo ñöôøng phaán thieát keá ñeán ñieåm chaën cuûa cöûa quaàn, döøng laïi caém kim xuoáng, quay ngöôïc laïi vaø may ñöôøng thöù hai truøng khít vôùi ñöôøng thöù nhaát. ™ Böôùc 4: Tra daây keùo vaøo thaân quaàn beân phaûi (hình 56). − Gaáp meùp vaûi cuûa thaân tröôùc phaûi veà maët traùi, ñöôøng gaáp caùch ñöôøng thieát keá 7mm ôû ñaàu löng vaø caùch 3mm ôû cuoái ñöôøng xeû. − Daây keùo ñaët phía döôùi vaø thaân quaàn ñaët phía treân sao cho meùp vaûi gaáp caùch caïnh ngoaøi cuûa raêng daây keùo laø 2mm. Tra daây keùo quaàn töø treân xuoáng, ñöôøng may caùch meùp vaûi 1mm. Khi may hôi keùo daây keùo. ™ Böôùc 5: May daây keùo vaøo thaân quaàn beân traùi (hình 57) − Laät hai thaân quaàn veà phía beân traùi sao cho hai maët phaûi uùp vaøo nhau, hai ñöôøng sang daáu cöûa quaàn phaûi truøng nhau, vuoát cöûa quaàn cho eâm phaúng vaø baèng nhau. − Thaân quaàn ñaët döôùi, daây keùo ñaët ôû treân, hai maët phaûi cuûa daây keùo vaø thaân quaàn phaûi uùp vaøo nhau. − May moät ñöôøng caùch caïnh ngoaøi cuûa raêng daây keùo 0,5cm may töø ñuoâi daây keùo leân ñaàu daây keùo. ™ Böôùc 6: May dieãu cöûa quaàn (hình 58). − Tröôùc khi may, gaáp caïnh cöûa quaàn ñuùng vôùi ñöôøng thieát keá, vuoát cho cöûa quaàn eâm phaúng. Hình 55 Ñöôøng raùp cöûa quaàn 2cm Maët traùi Hình 57 Maët traùi May daây keùo vaøo thaân beân traùi Hình 56 Maët traùi May daây keùo vaøo thaân beân phaûi Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May Trang Phuïc Trang 32 − Ñaët raäp thaønh phaåm cöûa quaàn leân thaân vaø may dieãu cöûa quaàn theo ñuùng raäp. Laïi muõi chæ ôû cuoái ñöôøng xeû cöûa quaàn. ™ Tröôøng hôïp ñaùp cöûa quaàn caét lieàn vôùi thaân quaàn thì seõ khoâng coù caùc coâng ñoaïn ôû böôùc 2 1.3.1.3. Yeâu caàu kyõ thuaät: Ñöôøng dieãu cöûa quaàn sau khi may xong phaûi ñeàu, thaúng, khoâng nhaên, khoâng vaën, khoâng noái chæ vaø ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät. Daây keùo phaûi eâm, thaúng, khoâng dôïn soùng, cöûa quaàn che kín daây keùo. 1.3.1.4. Caùc daïng sai hoûng thöôøng gaëp, nguyeân nhaân vaø caùch khaéc phuïc, ngaên ngöøa: Caùc daïng sai hoûng Nguyeân nhaân Bieän phaùp khaéc phuïc, ngaên ngöøa Cöûa quaàn khoâng eâm, daây keùo bò dôïn soùng Khoâng keùo caêng daây keùo khi tra, meùp vaûi bò giaõn khi tra daây keùo Keùo caêng daây keùo khi tra Caàm thaân khi may löôïc daây keùo Daây keùo bò hôû Khoâng sang daáu tröôùc khi may, daây keùo tra voâ thaân beân phaûi khoâng ñuùng quy caùch. Sang daáu tröôùc khi may, daây keùo tra voâ thaân beân phaûi caùch ñöôøng TP cöûa quaàn 0,7cm veà beân meùp vaûi ôû phía ñaàu löng. Hình 58 Ñöôøng dieãu cöûa quaàn Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May Trang Phuïc Trang 33 1.3.2. KYÕ THUAÄT TRA DAÂY KEÙO DAÁU 1.3.2.1. Saûn phaåm aùp duïng: aùo kieåu nöõ, quaàn kieåu nöõ, quaàn aùo daøi, aùo daøi bieán kieåu, vaùy, aùo ñaàm … 1.3.2.2. Caùch thöïc hieän (may daây keùo aùo ñaàm ôû thaân sau): ™ Chuaån bò caùc chi tieát: thaân sau x 2pcs + daây keùo daáu − Chieàu daøi daây keùo = Chieàu daøi ñöôøng xeû + 3→4cm. − Laáy daáu ñöôøng xeû daây keùo treân thaân, sang daáu ñöôøng xeû qua maët phaûi ™ Böôùc 1: May noái soáng löng + uûi reõ (hình59) − UÙp hai maët phaûi cuûa thaân sau vaøo nhau, xeáp cho meùp vaûi baèng nhau vaø may noái soáng löng baét ñaàu töø vò trí cuoái cuøng cuûa ñöôøng xeû ñeán lai. Laïi muõi chæ ôû hai ñaàu ñöôøng may (hình 59a). − UÛi reõ ñöôøng soáng löng töø lai ñeán vò trí ñöôøng xeû daây keùo, phaàn coøn laïi uûi gaáp neïp theo daáu phaán thieát keá (hình 59b). ™ Böôùc 2: May löôïc caïnh ngoaøi daây keùo (hình 60) − Ñaët thaân naèm döôùi, maët traùi ngöûa leân. Ñaët daây keùo leân treân maët phaûi uùp xuoáng ( keùo daây keùo xuoáng) sao cho caïnh trong cuøng cuûa raêng daây keùo truøng vôùi ñöôøng thieát keá. − May löôïc daây keùo leân thaân sau, ñöôøng löôïc caùch raêng daây keùo 5mm. − Löu yù: Ñaàu chaën daây keùo phía treân phaûi ñaët caùch ñöôøng tra coå 3mm vaø khi löôïc hôi keùo daây keùo ñeå traùnh tröôøng hôïp daây keùo bò gôïn soùng sau khi may xong. ™ Böôùc 3: Tra daây keùo (hình 61) maët traùi Hình 59 ñieåm cuoái ñöôøng xeû daây keùo ñöôøng may noái soáng löng TS 2 →3 cm UÛi reõ soáng maët traùi (a) (b) Hình 60 Ñöôøng löôïc daây keùo maët traùi Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May Trang Phuïc Trang 34 − Traûi moät beân thaân aùo vaø neïp aùo naèm eâm treân maët baøn, maët traùi cuûa raêng daây keùo ngöûa leân. Ñeø raêng daây keùo saùt xuoáng maët vaûi vaø tra daây keùo theo ñöôøng raõnh cuûa raêng daây keùo. May töø ñaàu coå ñeán ñieåm cuoái chieàu daøi ñöôøng xeû, laïi muõi ôû cuoái ñöôøng may. − May caïnh coøn laïi töông töï nhöng may töø döôùi leân, laïi muõi ôû ñaàu ñöôøng may. Löu yù: Ñöôøng may khoâng ñöôïc choàng leân raêng daây keùo, nhöng phaûi thaúng haøng vôùi ñöôøng ñöôøng noái soáng löng ™ Böôùc 4: Kieåm tra + keùo ñaàu daây keùo leân (hình 62) − Kieåm tra laïi moät laàn nöõa ñöôøng tra daây keùo xem ñaõ ñaït yeâu caàu hay chöa roài môùi tieán haønh keùo ñaàu daây keùo leân. 1.3.2.3. Y eâu caàu kyõ thuaät: − Daây keùo sau khi may xong phaûi kín, khoâng dôïn soùng, thaân khoâng bò nhaên 1.3.2.4. Caùc daïng sai hoûng thöôøng gaëp, nguyeân nhaân vaø caùch khaéc phuïc, ngaên ngöøa: Caùc daïng sai hoûng Nguyeân nhaân Bieän phaùp khaéc phuïc, ngaên ngöøa Daây keùo bò dôïn soùng Do caùc lôùp vaûi bò bai giaõn, khoâng keùo daây keùo khi tra Caàm thaân khi may löôïc daây keùo, hôi keùo daây keùo khi tra Daây keùo bò hôû Khoâng sang daáu tröôùc khi may, may khoâng saùt raêng daây keùo May ñöôøng tra daây keùo (tra baèng chaân vòt moät beân) phaûi thaúng vaø saùt vôùi ñöôøng raêng daây keùo. Bò nhíu ôû ñieåm cuoái ñöôøng xeû Ñöôøng tra daây keùo khoâng thaúng, khoâng saùt vôùi ñöôøng noái soáng löng, meùp vaûi hai beân keùo khoâng ñeàu tay Ñöôøng tra daây keùo phaûi thaúng, saùt vôùi ñöôøng noái soáng löng, meùp vaûi hai beân keùo phaûi ñeàu tay Hình 61 Daây keùo thaønh phaåm Ñöôøng tra daây keùo maët traùi Hình 62 Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May Trang Phuïc Trang 35 1.4. KYÕ THUAÄT TRA LÖNG QUAÀN TAÂY 1.4.1. KYÕ THUAÄT TRA LÖNG QUAÀN TAÂY (kieåu 1) 1.4.1.1. Saûn phaåm aùp duïng: Thöôøng ñöôïc aùp duïng treân caùc daïng quaàn taây nam, nöõ, vaùy... 1.4.1.2. Caùch thöïc hieän: ™ Chuaån bò (caùc chi tieát caëp ñoâi phaûi ñoái xöùng nhau): ™ Böôùc 1: EÙp keo löng ngoaøi (hình 64) − EÙp keo leân maët traùi cuûa löng ngoaøi − Löu yù phaûi caét keo löng ôû hai beân cuøng moät luùc ñeå traùnh tröôøng hôïp bò ñuoåi chieàu. ™ Böôùc 2: Noái löng ngoaøi vôùi löng trong + goït loän ñaàu löng traùi (hình 65) − Ñaët löng trong naèm döôùi, löng ngoaøi naèm treân (maët keo ngöûa leân), hai maët phaûi uùp vaøo nhau. − May noái löng ngoaøi vôùi löng trong theo caïnh treân cuûa löng, ñöôøng may caùch keo 2mm. − Rieâng ñoái vôùi löng traùi: ÔÛ ñaàu quai deâ chæ may caùch keo 1mm. − Goït loän ñaàu löng beân traùi (Neáu ñaàu löng troøn thì goït ñaàu löng coøn 3mm roài loän ñaàu löng). Löng phaûi x 2pcs S T Löng traùi x 2pcs Keo löng phaûi x 1pc Keo löng traùi x 1pc Hình 63 – caùc chi tieát may löng quaàn taây S T Löng phaûi 4→5cm 1cm S T Löng traùi 1cm 4→5cm Hình 64 ST Löng phaûi 2mm S TLöng traùi 2mm 1mm Hình 65 Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May Trang Phuïc Trang 36 ™ Böôùc 3: Dieãu caïnh treân cuûa löng (hình 66) − Laät löng trong vaø löng ngoaøi sang hai beân, meùp vaûi laät sang löng trong, maët phaûi ngöûa leân. Dieãu 1mm leân lôùp löng trong. ™ Böôùc 4: UÛi gaáp caïnh döôùi cuûa löng (hình 67) − Laät löng trong xuoáng sao cho hai maët traùi cuûa löng trong vaø löng ngoaøi uùp vaøo nhau. UÛi caïnh treân cuûa löng cho eâm phaúng. − Sau ñoù uûi gaáp meùp vaûi caïnh döôùi cuûa löng ngoaøi oâm saùt meùp keo veà beân trong. Tieáp tuïc uûi gaáp meùp vaûi caïnh döôùi cuûa löng trong oâm saùt vôùi löng ngoaøi ñöôøng (ñöôøng gaáp meùp vaûi cuûa löng trong seõ loe ra 2mm so vôùi löng ngoaøi). ™ Böôùc 5: Tra löng vaøo thaân quaàn (hình 68) − Ñaët thaân quaàn naèm döôùi, löng naèm treân. Maët phaûi cuûa löng ngoaøi (coù eùp keo) uùp vôùi maët phaûi cuûa thaân. Ñeå hai meùp vaûi baèng nhau, tra löng theo caïnh döôùi löng, ñöôøng may caùch keo 1mm. Laïi muõi hai ñaàu ñöôøng may. − Löng beân kia may töông töï T S Maët phaûi 1mm Löng phaûi Löng trong Löng ngoaøi S T Löng traùi 1mm Maët phaûi Löng trong Löng ngoaøi Hình 66 T S Maët phaûi 2mm Löng phaûi S T Löng traùi 2mm Maët phaûi Hình 67 Ñöôøng tra löng 1cm Maët phaûi TS phaûi TT traùi TS traùi TP keo 1mm TP keo 1mm 1cm Hình 68 Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May Trang Phuïc Trang 37 Löu yù: Löng tröôùc tra voâ thaân tröôùc, löng sau tra voâ thaân sau − Tröôùc khi tra löng, löôïc gaén daây passant leân thaân quaàn theo vò trí ñaõ laáy daáu − Ñöôøng tra löng treân löng vaø treân thaân truøng nhau. − Meùp vaûi treân löng sau khi tra phaûi xong phaûi dö ra 1cm ôû phaàn ñaùy ñeå gaáp che meùp vaûi. − Hai ñaàu löng phaûi thaúng haøng khi keùo daây keùo leân ™ Böôùc 6: May ñaàu löng beân phaûi − Traûi löng vaø thaân quaàn beân phaûi sang hai beân, maët traùi ngöûa leân, meùp vaûi laät sang beân löng. Gaáp löng trong xuoáng sao cho maët phaûi cuûa löng trong vaø löng ngoaøi uùp vaøo nhau. Meùp vaûi ôû caïnh döôùi löng trong phuû qua ñöôøng tra löng töø 1→2mm, tieán haønh may ñaàu löng, ñöôøng may thaúng goùc vôùi caïnh ngoaøi cuûa ñaùp daây keùo vaø caùch keo 1mm. − Loän ñaàu löng ra maët phaûi sao cho ñaàu löng phaûi vuoâng goùc, eâm, phaúng. ™ Böôùc 7: Mí löng + dieãu passant (hình 69) − Gaáp meùp vaûi naèm goïn vaøo giöõa hai lôùp löng. Vuoát löng trong xuoáng cho eâm phaúng sao cho ñöôøng uûi caïnh döôùi cuûa löng trong che phuû ñöôøng tra löng 1→2mm. May loït khe ñöôøng tra löng. Ñaàu löng coù theå dieãu hoaëc khoâng dieãu 1mm. − Gaáp meùp vaûi dö ôû ñaùy sau voâ maët traùi thaân vaø may giöõ meùp vaûi ôû hai ñaàu − Gaáp passant leân löng vaø dieãu passant theo daáu ñaõ laáy. ™ Böôùc 8: Raùp ñaùy sau + uûi reõ − Raùp ñaùy sau theo daáu (ñöôøng raùp ñaùy caùch meùp keo ñaàu löng 1mm) − Laáy daáu, laøm khuy moùc − Caét chæ, uûi thaønh phaåm 1.4.1.3. Yeâu caàu kyõ thuaät: − Baûn löng to ñeàu, ñuùng quy caùch, ñaàu löng phaûi vuoâng thaønh saéc caïnh − Löng quaàn phaûi eâm phaúng, ñöôøng may mí eâm, thaúng − Chaën daây passant ñuùng vò trí, ñaûm baûo chaéc chaén − Löng khoâng vaën, ñöôøng dieãu khoâng suïp mí Maët phaûi Ñöôøng mí löng TS phaûi TT traùi TS traùi Ñöôøng gaáp meùp vaûi ñaùy sau Hình 69 Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May Trang Phuïc Trang 38 TS (b) (a) T S 1.4.1. KYÕ THUAÄT TRA LÖNG MYÕ (kieåu 2) 1.4.1.1. Saûn phaåm aùp duïng: Thöôøng ñöôïc aùp duïng treân caùc daïng quaàn taây nam, nöõ, vaùy... 1.4.1.2. Caùch thöïc hieän: ™ Böôùc 1: EÙp keo löng ngoaøi (hình.69) ™ Böôùc 2: May loän ñaàu löng (hình.70) − Ñaët mieáng vaûi may loän ñaàu löng naèm döôùi, löng traùi (löng coù ñaàu quai deâ) naèm treân, maët traùi cuûa vaûi vaø maët keo cuûa löng quay ra ngoaøi. May loän ñaàu löng theo caïnh keo, ñöôøng may caùch keo 1mm. Ñieåm cuoái cuøng cuûa ñöôøng may caùch caïnh thaúng cuûa mieáng vaûi may ñaàu löng 2→3cm. (Xem hình 70b) Löu yù: Tröôùc khi may loän ñaàu löng, caïnh thaúng cuûa mieáng vaûi may ñaàu löng phaûi ñöôïc uûi hoaëc löôïc gaáp vaøo beà traùi 1cm. ( Xem hình 70 a) ™ Böôùc 3: May noái löng ngoaøi vaø löng trong (hình.71) − Ñaët löng trong (löng myõ) naèm döôùi, löng ngoaøi (löng coù eùp keo) naèm treân, hai maët phaûi uùp vaøo nhau. May noái löng ngoaøi vôùi löng trong theo caïnh treân cuûa löng, ñöôøng may caùch keo 2→3mm. T S Löng phaûi Löng traùi Vaûi may ñaàu löng Hình 69 Hình 70 Löng phaûi Löng traùi S T T S Löng trong Löng ngoaøiHình 71 Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May Trang Phuïc Trang 39 neïp che daây keùo Caïnh gaén daây keùo ñöôøng raùp hoâng beà maët thaân quaàn ( beân Ñieåm tra löng − Ñoái vôùi löng traùi: Chieàu daøi löng trong = chieàu daøi löng ngoaøi – (5→6cm) ñaàu löng. − Ñoái vôùi löng phaûi: Chieàu daøi löng trong = chieàu daøi löng ngoaøi ™ Böôùc 4: Mí caïnh treân löng (hình.72) − Laät löng trong vaø löng ngoaøi sang hai beân, maët phaûi ngöûa leân. Dieãu 5mm leân lôùp löng trong vaø meùp vaûi dö. − Löôïc passant vaøo thaân quaàn ™ Böôùc 5: Tra löng vaøo thaân quaàn (hình.73) − Ñaët thaân quaàn naèm döôùi, löng naèm treân. Maët phaûi cuûa löng ngoaøi (coù eùp keo) uùp vôùi maët phaûi cuûa thaân. Ñeå hai meùp vaûi baèng nhau, tra löng theo caïnh döôùi löng. Ñöôøng may caùch keo 1mm. Laïi muõi hai ñaàu ñöôøng may. Löu yù: Löng tröôùc may vôùi thaân tröôùc, löng sau may vôùi thaân sau. − Löng traùi: ñaàu löng ñöôïc ñaët ra ngoaøi, ñieåm tra löng treân thaân vaø treân löng truøng nhau − Löng phaûi: caïnh keo ñaàu löng phaûi thaúng goùc vôùi caïnh ngoaøi cuûa neïp che daây keùo. ™ Böôùc 6: May ñaàu löng beân phaûi beà maët thaân quaàn ( beân maët phaûi löng Hình 72 Hình 73 Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May Trang Phuïc Trang 40 ñöôøng may loït khe löng maët phaûi − Gaäp löng vaø thaân sang hai beân, maët traùi ngöûa leân. Meùp vaûi tra löng laät veà phía löng. Gaäp löng trong xuoáng sao cho maët phaûi cuûa löng trong vaø löng ngoaøi uùp vaøo nhau. Gaáp ngöôïc caïnh treân löng naèm döôùi löng trong. Ta may ñaàu löng, ñöôøng may thaúng goùc vôùi caïnh ngoaøi cuûa baget nuùt, may caùch keo 1mm. − Sau khi may xong ta gaáp goùi vaø loän ra sao cho ñaàu löng phaûi eâm, phaúng. ™ Böôùc 7: Raùp ñaùy vaø may ñaàu löng sau − Ñaët maët phaûi hai thaân sau uùp vaøo nhau, raùp ñaùy sau theo ñöôøng phaán thieát keá. Ñöôøng raùp ñaùy goàm caû ñaàu löng sau. Chuù yù may sao cho daây vieàn cuûa löng trong hai beân phaûi truøng nhau. ™ Böôùc 8: Mí löng (hình.74) − Meùp vaûi sau khi tra löng ñöôïc gaáp goïn vaøo giöõa hai lôùp löng. Vuoát thaúng löng trong xuoáng sao cho ñöôøng uûi caïnh döôùi cuûa löng trong che phuû ñöôøng tra löng 2→3mm. May loït khe ñöôøng tra löng. Ñaàu löng coù theå dieãu hoaëc khoâng dieãu 1mm. Khi may loït khe löng ñaàu löng vaø cuoái löng trong ñöôïc gaáp cheùo hình tam giaùc ñeå khoûi coäm vaø khoâng bò le meùp vaûi. Löu yù: Khi mí loït khe löng phaûi keùo löng trong thaúng xuoáng theo canh vaûi, neáu keùo leäch leân hay xuoáng seõ laøm cho löng trong bò vaën. − May ñaàu coøn laïi cuûa passant vaøo thaân quaàn. − Caét chæ, uûi thaønh phaåm − Laáy daáu laøm khuy moùc. ( Coù theå laøm moùc saét cho löng quaàn tröôùc khi mí loït khe löng). 1.4.1.3. Yeâu caàu kyõ thuaät: − Löng tra xong phaûi eâm phaúng, khoâng vaën khoâng nhaên, hai ñaàu löng phaûi vuoâng goùc. To baûn löng phaûi ñeàu, hai ñöôøng tra löng phaûi baèng nhau vaø ñöôøng mí löng khoâng bò suïp mí. 1.4.1.4. Caùc daïng sai hoûng thöôøng gaëp, nguyeân nhaân vaø caùch khaéc phuïc, ngaên ngöøa: Hình 74 Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May Trang Phuïc Trang 41 Caùc daïng sai hoûng Nguyeân nhaân Bieän phaùp khaéc phuïc, ngaên ngöøa Löng bò vaën. Caét sai canh vaûi lôùp löng trong. Caét canh vaûi cho ñuùng. coù theå caét canh ngang cho löng trong neáu vaën nhieàu. Suïp mí löng. Khoâng keùo heát lôùp löng trong xuoáng. Meùp vaûi uûi caïnh döôùi löng trong. khoâng che phuû ñöôøng may tra löng 2→3mm. Keùo thaúng lôùp löng trong xuoáng khi mí löng. Uûi laïi caïnh döôùi cuûa löng trong sao cho ñöôøng uûi che phuû ñöôøng tra löng 2→3mm. Hai ñaàu löng khoâng baèng nhau. Khoâng laáy daáu treân thaân tröôùc khi tra löng. Khi raùp ñaùy may baget khoâng ñeå hai ñaàu löng baèng nhau Laáy daáu ñöôøng tra löng treân thaân tröôùc khi tra löng. Tra laïi daây keùo. Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 42 CHÖÔNG II : KYÕ THUAÄT MAY AÙO SÔMI NAM – NÖÕ 2.1. KYÕ THUAÄT MAY AÙO SÔMI NÖÕ 2.1.1. Moâ taû hình daùng: 2.1.2. Caùc chi tieát aùo sômi nöõ: (hình.75) Maët tröôùc Maët sau Chaân coå x 2 Tay x2 TS x1 TT x2 Tuùi x1 Laù coå x 2 Hình 75 Keo laù coå x 1 Keo chaân coå x 1 Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 43 2.1.3. Qui trình laép raùp aùo sô mi nöõ : ™ Böôùc 1: EÙùp keo chi tieát : (hình.76) − EÙp keo vaûi chaân coå , laù coå − EÙùp keo giaáy neïp aùo ™ Böôùc 2: Vaét soå caùc chi tieát − TT + TS : Vaét soå vai con, voøng naùch, söôøn, lai, neïp . − Tay : Vaét soå söôøn, voøng naùch . − Caùc chi tieát khaùc khoâng vaét soå ™ Böôùc 3: Sang daáu pince + May pince thaân tröôùc, thaân sau − Sang daáu pince sau theo ñuùng vò trí thieát keá (baèng nhau vaø ñoái xöùng.) − Gaáp pince laïi theo vò trí thieát keá, may pince töø caïnh löng xuoáng vaø ñeán cuoái pince phaûi ñeå ñoaïn chæ dö ra ñeå guùt laïi . ™ Böôùc 4: Uûi pince + Uûi neïp aùo − Uûi caùc pince cho phaúng vaø pince ngaõ veà phía söôøn. − Uûi neïp aùo theo ñöôøng veõ thieát keá. ™ Böôùc 5: Sang daáu tuùi + May tuùi ( tuùi ñaép) − Vò trí tuùi : Töø caïnh ñaàu vai con ( thaønh phaåm ) ño xuoáng 17→19cm. Tuùi naèm caùch neïp aùo 6→ 7cm. ( tuùi naèm beân thaân traùi, (h.77)) − May tuùi : + Uûi gaáp mieäng tuùi 2.7cm, dieãu mieäng tuùi 2.7cm. + Uûi tuùi theo raäp thaønh phaåm + Tra tuùi vaøo thaân sau theo vò trí ñaõ laáy daáu, mí tuùi 1mm xung quanh caùc caïnh tuùi vaø laïi muõi ñaàu vaø cuoái ñöôøng may. Löu yù: Caùc ñöôøng mí, dieãu phaûi ñeàu vaø song song vôùi nhau EÙùp keo neïp aùo (maëtraùi) Vò trí tra tuùi Hình 76 Hình 77 Keo laù coå x 1 Keo chaân coå x 1 Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 44 ™ Böôùc 6: Raùp vai con + Uûi reõ vai con − May theo ñöôøng veõ thieát keá vaø uûi reõ ñöôøng may sang hai beân. ™ Böôùc 7: May loän laù coå + goït loän laù coå + Dieãu laù coå (Xem baøi “Qui trình may coå aùo sô mi” ) − May loän laù coå: May theo ñöôøng veõ raäp thaønh phaåm vaø may ñeán goùc nhoïn phaûi ñaët chæ (h.78) − Goït + loän laù coå : Goït xung quanh caùc caïnh caùch ñöôøng chæ 0.5 cm, caùc goùc nhoïn goït caùch ñöôøng chæ 0.3 cm vaø loän laù coå ra. − Dieãu laù coå : dieãu ñeàu xung quanh 0.5 cm (h.05) ™ Böôùc 8: May boïc chaân coå − Duøng raäp thaønh phaåm chaân coå veõ leân laù eùp keo vaø uûi caïnh may boïc theo ñöôøng veõ. − Dieãu boïc chaân coå 7→8mm (hình 79) ™ Böôùc 9: Laáy daáu + May caëp laù ba − Laáy daáu 2 ñaàu laù coå, ñieåm giöõa laù coå, chaân coå. − May caëp laù ba: Ñaët chaân coå ngoaøi naèm döôùi, ñaët laù coå leân chaân coå ngoaøi, maët eùp keo laù coå höôùng leân, ñaët chaân coå trong leân treân cuøng. Ñaët sao cho caùc ñieåm laáy daáu truøng nhau, may theo ñöôøng veõ cuûa raäp thaønh phaåm. − Goït ñöôøng may 5→7mm, hai ñaàu chaân coå goït caùch ñöôøng may 3mm. − Dieãu xung quanh laù ba: Ñoaïn ñaàu chaân coå mí 0.1 cm, ñoaïn laù coå dieãu 5→6mm. (hình 80) Lôùp keo Hình 78 Hình 79 Hình 80 Ñöôøng may caëp laù ba 1cm Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 45 ™ Böôùc 10: Laáy daáu + Tra coå vaøo thaân − Laáy daáu 3 ñieåm kyõ thuaät: Laáy daáu ñieåm giöõa coå vaø hai ñieåm ñaàu vai con leân chaân coå. − Tra coå vaøo thaân: tra chaân coå ngoaøi vaøo thaân aùo, ñaët ñieåm ñaàu chaân coå truøng vôùi caïnh neïp aùo vaø ñaët sao cho caùc ñieåm laáy daáu truøng nhau. − Mí chaân coå 1mm töø ñaàu chaân coå beân naøy sang ñaàu chaân coå beân kia ™ Böôùc 11: Raùp söôøn + Uûi reõ söôøn − May theo ñöôøng veõ thieát keá vaø uûi reõ ñöôøng may sang hai beân. ™ Böôùc 12: May lai tay + raùp söôøn tay + uûi reõ söôøn tay − May lai tay 2.5cm − Raùp söôøn tay:May theo ñöôøng veõ thieát keá vaø uûi reõ ñöôøng may sang hai beân ™ Böôùc 13: May caàm voøng naùch tay + Tra tay vaøo thaân − May caàm voøng naùch tay (khoaûng 2/3 ngang naùch tay). − Tra tay vaøo thaân theo ñöôøng may thieát keá ™ Böôùc 14: May lai aùo − Uûi gaáp lai aùo leân vaø dieãu lai 1 cm hoaëc 1.5 cm. ™ Böôùc 15: Laáy daáu + thuøa khuy, ñính nuùt − Khoaûng caùch giöõa caùc khuy vaø nuùt treân aùo sô mi nöõ thöôøng laø 7.5→8.5cm ™ Böôùc 16: Caét chæ, kieåm tra, uûi hoaøn thaønh saûn phaåm − Kieåm tra caùc ñöôøng laép raùp, thoâng soá, caùc ñöôøng dieãu, mí… xem coù ñaït yeâu caàu kyõ thuaät khoâng. 2.1.4. Caùc yeâu caàu kyõ thuaät : − Caùc ñieåm coå phaûi truøng vaø ñoái xöùng vôùi nhau, dieãu coå mí coå phaûi ñeàu ñuùng thoâng soá, ñaàu chaân coå khoâng bò hôû, keo eùp phaûi dính chaéc, khoâng doäïp nhaên coå … − Lai aùo, lai tay, neïp aùo, mieäng tuùi: khoâng vaën, ñöôøng dieãu phaûi ñeàu vaø ñuùng thoâng soá. − Neïp aùo phaûi baèng nhau, caùc ñieåm khuy, nuùt phaûi ñuùng thoâng soá, phaûi baèng nhau… − Caùc pince aùo phaûi baèng vaø ñoái xöùng nhau 2.1.5. Caùc daïng sai hoûng thöôøng gaëp, nguyeân nhaân vaø caùch khaéc phuïc, ngaên ngöøa: Caùc daïng sai hoûng Nguyeân nhaân Bieän phaùp khaéc phuïc, ngaên ngöøa Pince bò leäch vaø khoâng baèng nhau. Do laáy daáu khoâng chính xaùc Khi may caàn coù raäp thaønh phaåm laáy daáu vaø may theo ñuùng ñöôøng laáy daáu pince. Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 46 Tuùi aùo bò leäch Do laáy daáu khoâng chính xaùc Laáy daáu tra tuùi phaûi chính xaùc Dieãu lai aùo, lai tay, neïp aùo, mieäng tuùi khoâng ñeàu Do laáy daáu khoâng chính xaùc Laáy daáu may cho chính xaùc hoaëc duøng cöõ gaù laép Dieãu, mí coå khoâng ñeàu, bò suïp mí Laøm chöa ñuùng kyõ thuaät Khi may mí, dieãu phaûi vuoát cho eâm phaúng, dieãu, mí phaûi ñeàu vaø ñuùng theo yeâu caàu kyõ thuaät Caùc ñieåm coå bò leäch, ñaàu chaân coå bò hôû… Khoâng laáy daáu ba ñieåm kyõ thuaät Khi may caëp laù ba, tra coå phaûi laáy daáu cho thaät chính xaùc vaø khi tra phaûi may chính xaùc theo ñieåm ñaõ laáy daáu Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 47 2.2. KYÕ THUAÄT MAY AÙO SÔMI NAM 2.2.1. Hình veõ phaùc hoaï maãu: 2.2.2. Caùc chi tieát aùo sômi nam (hình 81) Maët tröôùc Maët Chaân coå x 2 Laù coå x 2 ÑO x 2 Tay x2 TS x1 TT x 2 Tuùi x1 Hình 81 Keo laù coå x 1 Keo chaân coå x 1 Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 48 2.2.3. Qui trình laép raùp aùo sô mi nam (tay ngaén): ™ Böôùc 1: EÙùp keo chi tieát − EÙp keo giaáy neïp aùo − EÙp keo vaûi chaân coå , laù coå ™ Böôùc2: UÛi gaáp neïp aùo + May neïp aùo − UÛi gaáp neïp aùo: uûi gaáp vaøo 1 cm vaø uûi gaáp theâm laàn nöõa 3.2 cm − May neïp aùo: may theo ñöôøng uûi gaáp neïp 2.5 cm ™ Böôùc 3: Sang daáu tuùi + May tuùi ( tuùi ñaép) − Vò trí tuùi: Töø caïnh ñaàu vai con ( thaønh phaåm) ño xuoáng 18→21cm. Tuùi naèm caùch caïnh ngoaøi neïp aùo 6,5cm (tuùi naèm beân thaân tröôùc traùi) − May tuùi : + Uûi gaáp mieäng tuùi 2,7cm, dieãu mieäng tuùi 2,7cm. + Uûi tuùi theo raäp thaønh phaåm + Tra tuùi vaøo thaân sau theo vò trí ñaõ laáy daáu, mí tuùi 0.1cm xung quanh caùc caïnh tuùi vaø laïi muõi ñaàu vaø cuoái ñöôøng may. Löu yù: Caùc ñöôøng mí, dieãu phaûi ñeàu vaø song song vôùi nhau ™ Böôùc 4: Raùp ñoâ vaøo thaân sau + dieãu ñoâ − Raùp ñoâ: Ñaët ñoâ trong naèm döôùi, maët phaûi höôùng leân. Ñaët thaân sau leân ñoâ trong, maët phaûi cuûa thaân höôùng leân treân. Ñaët lôùp ñoâ ngoaøi treân cuøng vaø ñaët sao cho ñöôøng may cuûa 3 lôùp truøng nhau, may dính 3 lôùp laïi vôùi nhau theo ñöôøng may ñaõ thieát keá (thöôøng 1cm). − Dieãu ñoâ: Laät ñoâ leân phía treân, caïo hoaëc uûi cho saùt ñöôøng may, mí 1mm lôùp ñoâ ngoaøi (khoâng dieãu leân lôùp ñoâ trong) ™ Böôùc 5: Raùp vai con − Ñaët hai thaân tröôùc leân thaân sau theo ñöôøng raùp vai con, hai maët traùi uùp vaøo nhau. Keá tieáp cuoän toaøn boä thaân aùo leân ñeán ñoâ, loän lôùp ñoâ ra maët traùi vaø xeáp cho ñöôøng vai con cuûa ñoâ truøng vôùi vai con cuûa thaân aùo. − Raùp vai con caùch meùp vaûi 1cm theo ñöôøng thieát keá. − Loän ñoâ ra maët phaûi. − Caïo hoaëc uûi cho saùt ñöôøng raùp vai con, dieãu vai con 1mm ™ Böôùc 6: May loän laù coå + goït loän laù coå + Dieãu laù coå ™ Böôùc 7: May boïc chaân coå ™ Böôùc 8: Laáy daáu + May caëp laù ba ™ Böôùc 9: Laáy daáu + Tra coå vaøo thaân ™ Böôùc 10: May lai tay − Uûi gaáp lai tay vaøo 1cm vaø uûi gaáp leân laàn nöõa 2,7cm → 3,2cm − Dieãu lai tay 2,5cm →3cm. töông töï aùo sô mi nöõ Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 49 ™ Böôùc 11: Tra tay vaøo thaân + vaét soå voøng naùch tay : − Tra tay vaøo thaân − Vaét soå voøng naùch tay. Löu yù: − Neáu aùo coù yeâu caàu dieãu voøng naùch tay thì dieãu theo yeâu caàu kyõ thuaät qui ñònh − Neáu may aùo tay daøi: may ñöôøng xeû truï, manchette… tham khaûo “Qui trình may truï tay Manchette” − coâng ngheä may 1 (sau khi raùp söôøn tay . ™ Böôùc 12: Raùp söôøn + Vaét soå söôøn − Raùp söôøn thaân, söôøn tay theo ñöôøng thieát keá − Vaét soå söôøn thaân, söôøn tay. ™ Böôùc13: May lai aùo − Uûi gaáp lai aùo leân vaø dieãu lai 1.5 cm hoaëc 2 cm. (khi may lai laät ñöôøng may söôøn veà phía thaân sau ) ™ Böôùc 14: Laáy daáu + thuøa khuy, ñính nuùt − Khoaûng caùch giöõa caùc khuy vaø nuùt treân aùo sô mi nam thöôøng töø 8→9cm ™ Böôùc 15: Caét chæ, kieåm tra, uûi hoaøn thaønh saûn phaåm − Kieåm tra caùc ñöôøng laép raùp, thoâng soá, caùc ñöôøng dieãu, mí… xem coù ñaït yeâu caàu kyõ thuaät khoâng. 2.2.4. Yeâu caàu kyõ thuaät: − Ñöôøng kim muõi chæ ñeïp, khoâng nhaên, ruùt − Ñaûm baûo thoâng soá kích thöôùc theo quy ñònh − Phaûi ñaûm baûo söï ñoái xöùng, baèng nhau cuûa caùc chi tieát sau: + Hai ñaàu laù baâu, chaân baâu + Hai hoïng coå thaân tröôùc + Hai ñaàu vai + Hai plis thaân sau (neáu coù) + Hai ñinh aùo + Hai söôøn aùo, söôøn tay + Hai daøi tay, truï tay, manchette, plis tay (neáu aùo tay daøi) − Baâu aùo ñöùng, oâm, khoâng bò doäp keo − Caïnh ngoaøi cuûa tuùi aùo phaûi song song vôùi ñinh aùo − Manchette khi tra xong phaûi thaúng, hai ñaàu manchette khoâng bò choàm meùp vaûi voâ beân trong. − Lai aùo phaûi ñeàu, khoâng nhaên, khoâng vaën − Caùc ñieåm khuy, nuùt phaûi ñuùng thoâng soá, khoaûng caùch phaûi baèng nhau… Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 50 2.2.5. Caùc daïng sai hoûng thöôøng gaëp, nguyeân nhaân vaø caùch khaéc phuïc, ngaên ngöøa: Caùc daïng sai hoûng Nguyeân nhaân Bieän phaùp khaéc phuïc, ngaên ngöøa Thoâng soá khoâng ñaûm baûo Baùn thaønh phaåm sai kích thöôùc Ñöôøng may khoâng ñuùng quy caùch Kieåm tra baùn thaønh phaåm tröôùc khi may May ñuùng phöông phaùp Dieãu lai aùo, lai tay, neïp aùo, mieäng tuùi khoâng ñeàu Do laáy daáu khoâng chính xaùc Laáy daáu may cho chính xaùc hoaëc duøng cöõ gaù laép Coå aùo khoâng ñoái xöùng hai beân; dieãu, mí coå khoâng ñeàu, bò suïp mí Laøm chöa ñuùng kyõ thuaät Kieåm tra ñieåm laáy daáu treân thaân vaø treân coå aùo Khi may mí, dieãu phaûi vuoát cho eâm phaúng, dieãu, mí phaûi ñeàu vaø ñuùng theo yeâu caàu kyõ thuaät Tay aùo bò leäch ñaàu vai Ñieåm giöõa ñaàu vai vaø ñaàu tay khoâng truøng Voøng naùch tay vaø voøng naùch tay khoâng khôùp Kieåm tra ñieåm laáy daáu tay vaø vai Voøng naùch tay lôùn hôn voøng naùch thaân 1,5→ 2cm. Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 51 CHÖÔNG III : KYÕ THUAÄT MAY QUAÀN TAÂY NAM – NÖÕ 3.1 KYÕ THUAÄT MAY QUAÀN TAÂY NÖÕ 3.1.1. Hình veõ phaùc hoaï maãu: 3.1.2. Caùc chi tieát quaàn taây nöõ :( h.82) 3.1.3. Qui trình laép raùp quaàn taây nöõ : Maët tröôùc Maët sau Thaân sau x 2 Thaân tröôùc x 2 x1 B a gheát ñoâi x 1 B a gheát ñôn x 1 Löng x4 Tuùi x 2 Ñaùp tuiÙ°2 Loùt tuùi°2 Neïp tuiÙ°2 Hình 82 Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 52 ™ Böôùc 1: Sang daáu pince + May pince thaân sau : − Sang daáu pince sau theo ñuùng vò trí thieát keá (baèng nhau vaø ñoái xöùng.) − Gaáp pince laïi theo vò trí thieát keá, may pince töø caïnh löng xuoáng vaø ñeán cuoái pince phaûi ñeå ñoaïn chæ dö ra ñeå guùt laïi . ™ Böôùc 2: Sang daáu tuùi + May tuùi sau (tuùi ñaép) − Vò trí tuùi sau : Töø caïnh löng ( thaønh phaåm ) ño xuoáng 5.5cm – 6.5cm. Tuùi naèm giöõa pince sau. − Sang daáu vò trí tuùi sao cho 2 beân baèng nhau vaø ñoái xöùng − May tuùi sau : + Uûi gaáp mieäng tuùi sau + dieãu mieäng tuùi sau 0.2cm, dieãu ñöôøng thöù hai caùch ñöôøng thöù nhaát 0.6cm + Uûi tuùi theo raäp thaønh phaåm + Tra tuùi vaøo thaân sau theo vò trí ñaõ laáy daáu, dieãu tuùi sau 0.2cm, dieãu ñöôøng thöù hai caùch ñöôøng thöù nhaát 0.6cm . Löu yù: Caùc ñöôøng dieãu phaûi ñeàu vaø song song vôùi nhau ™ Böôùc 3: May hoaøn chænh tuùi haøm eách − Xem baøi “ Qui trình may tuùi haøm eách quaàn taây” ( hoaëc baøi qui trình may tuùi doïc quaàn taây) ™ Böôùc 4: Raùp söôøn ngoaøi + Uûi reõ söôøn ngoaøi + May hoaøn chænh loùt tuùi − Raùp söôøn ngoaøi theo ñöôøng may thieát keá (Ñaët TS naèm döôùi, TT naèm treân.) − Uûi reõ söôøn ngoaøi − May hoaøn chænh loùt tuùi − May caêng tuùi ™ Böôùc 5: May hoaøn chænh baget − Xem baøi” kyõ thuaät may daây keùo quaàn taây” ™ Böôùc 6: Raùp giaøng quaàn + Uûi reõ giaøng quaàn ™ Böôùc 7: May loän daây passant + dieãu passant ( neáu coù) ™ Böôùc 8: May löng + tra löng − Xem baøi “ kyõ thuaät tra löng quaàn taây” ™ Böôùc 9: May ñaùy sau + May cuoán ñaàu löng sau − May ñaùy sau : Ñaët caïnh ñöôøng may baèng nhau, may ñaùy sau theo ñöôøng may ñaõ thieát keá vaø may 2 ñöôøng chæ truøng nhau. − May cuoán ñaàu löng sau: Sau khi may ñaùy sau ,gaáp ñaàu löng sau vaøo vaø may 0.5cm . ™ Böôùc 10: Uûi reõ ñaùy sau + Vaét ñaàu löng ñaùy sau ™ Böôùc 11: Uûi lai vaø may lai quaàn ™ Böôùc 12: Laáy daáu + laøm khuy, ñính nuùt, moùc ™ Böôùc 13: Caét chæ, kieåm tra, uûi hoaøn thaønh saûn phaåm 3.1.4. Yeâu caàu kyõ thuaät : − Löng , lai khoâng vaën, caùc ñöôøng dieãu, mí phaûi ñeàu Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 53 − Caùc tuùi phaûi ñuùng thoâng soá, hình daùng, phaûi baèng vaø ñoái xöùng nhau, mieäng tuùi khoâng bò hôû, loùt tuùi phaûi eâm… − Dieãu baget phaûi ñeàu, ñuùng thoâng soá, khoâng bò hôû 3.1.5. Caùc daïng sai hoûng thöôøng gaëp, nguyeân nhaân vaø caùch khaéc phuïc, ngaên ngöøa: Caùc daïng sai hoûng Nguyeân nhaân Bieän phaùp khaéc phuïc, ngaên ngöøa Dieãu baget khoâng ñeàu, hôû Do tra daây keùo chöa ñuùng phöông phaùp Khi dieãu caàn coù raäp thaønh phaåm vaø vuoát cho eâm, löôïc baget roài môùi dieãu Dieãu lai, bagheát khoâng ñeàu Laáy daáu khoâng chính xaùc Laáy daáu cho chính xaùc hoaëc duøng cöû, gaù laép Tuùi sau bò leäch Laáy daáu khoâng chính xaùc Laáy daáu vò trí tuùi phaûi chính xaùc Mieäng tuùi tröôùc bò hô’ Bai, giaõn trong quaù trình may Khi may, dieãu mieäng tuùi phaûi vuoát cho eâm phaúng, khoâng ñeå mieäng tuùi bò giaõn Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 54 3.2 KYÕ THUAÄT MAY QUAÀN TAÂY NAM 3.2.1. Hình veõ phaùc hoaï maãu : 3.2.2. Caùc chi tieát quaàn taây nam: (hình 83) . Maët tröôùc Maët sau B a gheát ñoâi x 1 B a gheát ñôn x 1 Löng x4 Loùt tuùi° 2 Ñ aùp tuùi° 2 CÔI TUÙI + ÑAÙP TUÙI LOÙT TUÙI x 1pc ÑAÙP TUÙI TREÂN x 1pc KEO CÔI TUÙI x 1pc Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 55 3.2.3. Qui trình laép raùp quaàn taây nam: ™ Böôùc 1: Sang daáu + May pince thaân sau : − Sang daáu pince sau theo ñuùng vò trí thieát keá, baèng nhau vaø ñoái xöùng. − Gaáp pince laïi theo vò trí thieát keá, may pince töø caïnh löng xuoáng vaø ñeán cuoái pince phaûi ñeå ñoaïn chæ dö ra ñeå guùt laïi . ™ Böôùc 2: Sang daáu + May tuùi sau − Vò trí tuùi sau : Töø caïnh löng ( thaønh phaåm ) ño xuoáng 5.5cm – 6.5cm. Tuùi naèm giöõa pince sau. − Sang daáu vò trí tuùi sao cho 2 beân baèng nhau vaø ñoái xöùng − May hoaøn chænh tuùi sau : May tuùi moå 1 vieàn, xem baøi “Qui trình may tuùi moå 1 vieàn” hoaëc coù theå may tuùi moå 2 vieàn, xem baøi “ Qui trình may tuùi moå 2 vieàn” ™ Böôùc 3: Sang daáu ply + May löôïc ply + Uûi ply − Sang daáu ply sao cho thaät chính xaùc, ply 2 beân TT phaûi baèng vaø ñoái xöùng. − May löôïc plis : Gaáp plis laïi vaø may theo ñöôøng phaán thieát keá (chænh chæ thöa) ™ Böôùc 4: May hoaøn chænh tuùi tröôùc : tuùi xeùo (hoaëc tuùi doïc) − Xem baøi “ Qui trình may tuùi xeùo (hoaëc tuùi doïc ) quaàn taây” ™ Böôùc 5: Raùp söôøn ngoaøi + uûi reõ söôøn ngoaøi: − Raùp söôøn ngoaøi theo ñöôøng thieát keá (ñaët TS naèm döôùi,TT naèm treân, hai maët phaûi uùp vaøo nhau) − Uûi reõ söôøn ngoaøi vaø may hoaøn chænh loùt tuùi. − May caêng tuùi ™ Böôùc 6: May hoaøn chænh baget : − Xem baøi” kyõ thuaät may daây keùo quaàn taây” ™ Böôùc 7: Raùp giaøng quaàn + Uûi reõ giaøng quaàn Thaân sau x 2 Thaân tröôùc x 2 x1 Hình 83 Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 56 ™ Böôùc 8: May loän daây passant + dieãu passant − May loän passant 1.2 cm − Uûi reõ passant − Loän passant − Dieãu passant 1mm hoaëc 2mm caùch ñeàu 2 caïnh beân. ™ Böôùc 9: May löng + tra löng : − Xem baøi “ Kyõ thuaät tra löng quaàn taây” ™ Böôùc 10: Raùp ñaùy sau + May cuoán ñaàu löng sau − May ñaùy sau : Ñaët caïnh ñöôøng baèng nhau, may ñaùy sau theo ñöôøng may ñaõ thieát keá vaø may 2 ñöôøng chæ truøng nhau. − May cuoán ñaàu löng sau: Sau khi may ñaùy sau, gaáp ñaàu löng sau vaøo vaø may 0.5cm . ™ Böôùc 10: Uûi reõ ñaùy sau + Vaét ñaàu löng ñaùy sau − Uûi reõ ñaùy sau sang 2 beân vaø duøng kim tay vaét ñaàu löng sau dính vaøo caïnh löng cho eâm. ™ Böôùc 11: Uûi lai vaø vaét lai quaàn − UÛi gaáp lai leân theo ñöôøng phaán thieát keá, duøng kim tay vaét chöõ V xung quanh lai quaán. ™ Böôùc 12: Laáy daáu + thuøa khuy + ñính nuùt, moùc ™ Böôùc 13: Caét chæ, kieåm tra, uûi hoaøn thaønh saûn phaåm − Caét saïch chæ thöøa vaø thaùo chæ löôïc plis − Kieåm tra : Döïa vaøo tieâu chuaån vaø yeâu caàu kyõ thuaät ñeå kieåm tra xem saûn phaåm khi may xong ñaït yeâu caàu khoâng. Vd : Kieåm tra thoâng soá cuûa eo, moâng, goái, oáng , tuùi … Kieåm tra ñoä ñoái xöùng cuûa plis, tuùi, kieåm tra caùc ñöôøng may coù ñaït theo yeâu caàu kyõ thuaät khoâng …. − Uûi thaønh phaåm 3.2.4. Caùc yeâu caàu kyõ thuaät : − Löng , lai khoâng vaën, caùc ñöôøng dieãu, mí phaûi ñeàu − Caùc tuùi phaûi ñuùng thoâng soá, hình daùng, phaûi baèng vaø ñoái xöùng nhau, mieäng tuùi khoâng bò hôû, loùt tuùi phaûi eâm… − Dieãu baget phaûi ñeàu, ñuùng thoâng soá, khoâng bò hôû 3.2.5. Caùc daïng sai hoûng thöôøng gaëp, nguyeân nhaân vaø caùch khaéc phuïc, ngaên ngöøa: Caùc daïng sai hoûng Nguyeân nhaân Bieän phaùp khaéc phuïc, ngaên ngöøa Dieãu baget khoâng ñeàu, hôû Do tra daây keùo chöa ñuùng phöông phaùp Khi dieãu caàn coù raäp thaønh phaåm vaø vuoát cho eâm, löôïc baget roài môùi dieãu Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 57 Dieãu lai, bagheát khoâng ñeàu Laáy daáu khoâng chính xaùc Khi dieãu caàn coù raäp thaønh phaåm vaø vuoát cho eâm, löôïc baget roài môùi dieãu, laáy daáu cho chính xaùc hoaëc duøng cöû, gaù laép Tuùi sau bò leäch Laáy daáu khoâng chính xaùc Laáy daáu vò trí tuùi phaûi chính xaùc Mieäng tuùi tröôùc bò hô’ Bai, giaõn trong quaù trình may Khi may, dieãu mieäng tuùi phaûi vuoát cho eâm phaúng, khoâng ñeå mieäng tuùi bò giaõn Tuùi sau bò beå goùc, khoâng vuoâng goùc, tuùi sau bò hôû mieäng Ñöôøng may vieàn khoâng chính xaùc, baám mieäng tuùi khoâng chính xaùc, may chaën hai ñaàu mieäng tuùi khoâng vuoâng Khi chaën löôõi gaø phaûi vuoát cho thaät eâm, phaúng , kín mieäng tuùi roài môùi chaën löôõi gaø, laáy daáu tra tuùi phaûi chính xaùc, khi baám löôõi ga phaûi caùch ñieåm cuoái ñöôøng may ñònh hình 2 canh sôïi vaø khi chaën löôõi gaø phaûøi vuoát vaø söûa caïnh mieäng tuùi cho vuoâng roài môùi tieán haønh chaën löôõi gaø. Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 58 CHÖÔNG IV : KYÕ THUAÄT MAY AÙO BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG 4.1. KYÕ THUAÄT MAY AÙO BLOUSE 4.1.1 Moâ taû hình daùng: 4.1.2 Caùc chi tieát aùo blouse: (h.84) Maët tröôùc Maët sau Hình 84 Thaân tröôùc x 2 Thaân sau x 2 Laù coå x 2 N eïp ve x 2 Tuùi x 2 Neïp tuùi x 2 Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 59 4.1.3 Qui trình laép raùp aùo blouse: ™ Böôùc 1: EÙùp keo chi tieát : (h.85) − EÙùp keo giaáy neïp ve − EÙp keo laù coå ngoaøi, neïp tuùi ™ Böôùc 2: Vaét soå caùc chi tieát : − TT + TS : Vaét soå vai con, voøng naùch, söôøn, lai, neïp . − Tay : Vaét soå söôøn, voøng naùch, cöûa tay . ™ Böôùc 3: Sang daáu pince + May pince thaân tröôùc, thaân sau : − Sang daáu pince sau theo ñuùng vò trí thieát keá (baèng nhau vaø ñoái xöùng.) − Gaáp pince laïi theo vò trí thieát keá, may pince töø caïnh löng xuoáng vaø ñeán cuoái pince phaûi ñeå ñoaïn chæ dö. ™ Böôùc 4: Uûi pince − Uûi caùc pince cho phaúng vaø pince laät veà phía söôøn. ™ Böôùc 5: Sang daáu tuùi + May tuùi ( tuùi ñaép) − May ñònh hình neïp tuùi − Uûi tuùi theo raäp thaønh phaåm − Tra tuùi vaøo thaân sau theo vò trí ñaõ laáy daáu, mí tuùi 0.1cm xung quanh caùc caïnh tuùi vaø laïi muõi ñaàu vaø cuoái ñöôøng may. Löu yù: Caùc ñöôøng mí, dieãu phaûi ñeàu vaø song song vôùi nhau ™ Böôùc 6: May soáng löng + UÛi reõ soáng löng ™ Böôùc 7: May loän laù coå, loän laù coå + Dieãu laù coå − Xem baøi “Kyõ thuaät may baâu danton” ™ Böôùc 8: May ve aùo − May loän neïp ve − Dieãu neïp ve ™ Böôùc 9: Raùp vai con + UÛi reõ vai con : − May theo ñöôøng veõ thieát keá vaø uûi reõ ñöôøng may sang hai beân. ™ Böôùc 10: Tra coå vaøo thaân ™ Böôùc 11: Dieãu neïp ve + coå aùo ™ Böôùc 12: Raùp söôøn + UÛi reõ söôøn : − May theo ñöôøng veõ thieát keá vaø uûi reõ ñöôøng may sang hai beân. ™ Böôùc 13: May lai tay + Raùp söôøn tay, uûi reõ söôøn tay : − May lai tay 2.5cm − Raùp söôøn tay: May theo ñöôøng thieát keá vaø uûi reõ ñöôøng may sang hai beân ™ Böôùc 14: May caàm voøng naùch tay + Tra tay vaøo thaân: − May chæ thöa xung quanh voøng naùch tay, ruùt chæ cho voøng naùch caàm laïi. − Tra tay vaøo thaân theo ñöôøng may thieát keá ™ Böôùc 15: May lai aùo : − Uûi gaáp lai aùo leân vaø dieãu lai 2cm hoaëc 2,5cm. ™ Böôùc 16: Laáy daáu + thuøa khuy, ñính nuùt: EÙùp keo neïp ve ( maëtraùi) Hình 85 N eïp ve x 2 Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 60 − Khoaûng caùch giöõa caùc khuy vaø nuùt treân aùo sô mi nöõ thöôøng laø 7,5→ 8,5cm ™ Böôùc 17: Caét chæ, kieåm tra, uûi hoaøn thaønh saûn phaåm − Kieåm tra caùc ñöôøng laép raùp, thoâng soá, caùc ñöôøng dieãu, mí… xem coù ñaït yeâu caàu kyõ thuaät khoâng. 4.1.4 Yeâu caàu kyõ thuaät: − Coå aùo khoâng bò leäch − Tuùi aùo ñoái xöùng − Tra tay khoâng bò nhaên − Ñinh aùo khoâng so le − Coå aùo eâm phaúng − Ñaûm baûo ñuùng yeâu caàu veà kyõ thuaät − Ñaûm baûo veà veä sinh coâng nghieäp 4.1.5 Caùc daïng sai hoûng thöôøng gaëp, nguyeân nhaân vaø caùch khaéc phuïc, ngaên ngöøa: Caùc daïng sai hoûng Nguyeân nhaân Bieän phaùp khaéc phuïc, ngaên ngöøa Pince bò leäch vaø khoâng baèng nhau. Tuùi aùo bò leäch Do laáy daáu khoâng chính xaùc Khi may caàn coù raäp thaønh phaåm laáy daáu vaø may theo ñuùng ñöôøng laáy daáu pince. Laáy daáu tra tuùi phaûi chính xaùc Dieãu lai aùo, lai tay, neïp aùo, mieäng tuùi khoâng ñeàu Do laáy daáu khoâng chính xaùc Laáy daáu may cho chính xaùc hoaëc duøng cöû, gaù laép Dieãu, mí coå khoâng ñeàu, bò suïp mí Laøm chöa ñuøng kyõ thuaät Khi may mí, dieãu phaûi vuoát cho eâm phaúng, dieãu, mí phaûi ñeàu vaø ñuùng theo yeâu caàu kyõ thuaät Caùc ñieåm coå bò leäch Khoâng laáy daáu ba ñieåm kyõ thuaät Khi may caëp laù ba, tra coå phaûi laáy daáu cho thaät chính xaùc vaø khi tra phaûi may chính xaùc theo ñieåm ñaõ laáy daáu Tra tuùi khoâng ñoái xöùng Do laáy daáu khoâng chính xaùc Tra tuùi theo vò trí ñònh vò tuùi Ñöôøng xeû soùng löng sai thoâng soá Laáy daáu khoâng chính xaùc Ñöôøng xeû may theo thoâng soá Voøng naùch bò nhaên, dö thaân Khoâng kieåm tra voøng naùch khi thieát keá, may sai quy caùch Tra tay khoâng keùo daõn vaø may theo ñöôøng thaønh phaåm 4.2. KYÕ THUAÄT MAY AÙO BLOUSON 4.2.1 Moâ taû hình daùng: Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 61 4.2.2 Caùc chi tieát aùo blouse: (hình 86) 4.2.3 Qui trình laép raùp aùo blouson (tay ngaén): ™ Böôùc 1: EÙùp keo chi tieát : CC x 2 Laù coå x 2 Ñoâ sau x 2 TS x1 TT x 2 Ñoâ tröôùc x 2 Tay x 2 Manchette x 4 Ñai aùo x 2 Tuùi x 2 Naép tuùi x 4 Maët tröôùc Maët sau Hình 86 Keo laù coå x 1 Keo chaân coå x 1 Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 62 − EÙùp keo giaáy neïp aùo vaø − EÙp keo vaûi chaân coå , laù coå ™ Böôùc2: UÛi gaáp neïp aùo + May neïp aùo − UÛi gaáp neïp aùo: uûi gaáp vaøo 1 cm vaø uûi gaáp theâm laàn nöõa 3.2 cm − May neïp aùo: may theo ñöôøng uûi gaáp neïp 2.5 cm ™ Böôùc 3: Sang daáu tuùi + May tuùi ( tuùi ñaép) − Sang daáu coå aùo, tuùi aùo, naép tuùi, ñai aùo, manchette ñaûm baûo quy caùch vaø yeâu caàu cuûa chi tieát. − Vò trí tuùi : Töø caïnh ñaàu vai con ( thaønh phaåm ) ño xuoáng 18→21cm. Tuùi naèm caùch neïp aùo 6,5→8cm. Tuùi naèm beân thaân tröôùc traùi. − May tuùi : + Uûi gaáp mieäng tuùi 2.7cm, dieãu mieäng tuùi 2.5cm. + Uûi tuùi theo raäp thaønh phaåm + Tra tuùi vaøo thaân sau theo vò trí ñaõ laáy daáu, mí tuùi 0.1cm xung quanh caùc caïnh tuùi vaø laïi muõi ñaàu vaø cuoái ñöôøng may. − May naép tuùi: may loän naép tuùi, söûa goït loän naép tuùi, may dieãu naép tuùi Löu yù: Caùc ñöôøng mí, dieãu phaûi ñeàu vaø song song vôùi nhau ™ Böôùc 4: Raùp ñoâ vaøo thaân sau + Mí ñoâ : − Raùp ñoâ : Ñaët ñoâ trong naèm döôùi, maët phaûi höôùng leân. Ñaët thaân sau leân ñoâ trong , maët phaûi cuûa thaân höôùng leân treân. Ñaët lôùp ñoâ ngoaøi treân cuøng vaø ñaët sao cho ñöôøng may cuûa 3 lôùp truøng nhau, may dính 3 lôùp laïi vôùi nhau theo ñöôøng may ñaõ thieát keá ( thöôøng 1cm ). − Mí ñoâ : Laät ñoâ leân phía treân , caïo hoaëc uûi cho saùt ñöôøng may, mí 0.1 cm lôùp ñoâ ngoaøi ( khoâng dính lôùp ñoâ trong) − May decup vaøo thaân tröôùc: thaân aùo ñaët döôùi, decup ñaët treân hai maët traùi uùp vaøo nhau, sao cho meùp vaûi treân roäng hôn meùp vaûi döôùi 0,7 cm. May cuoán decup ñöôøng may thöù nhaát to 0,7 cm, sau ñoù may mí ñöôøng may thöù hai. ™ Böôùc 5: Raùp vai con : − May loän ñoâ: Ñaët maët phaûi 2 thaân tröôùc uùp vaøo maët phaûi thaân sau, cuoän toaøn boä thaân aùo leân ñeán ñoâ, loän lôùp ñoâ ra maët traùi vaø xeáp cho ñöôøng vai con cuûa ñoâ truøng vôùi vai con cuûa aùo, may 1cm theo ñöôøng may thieát keá. Sau khi raùp xong vai con, loän ñoâ ra maët phaûi. − Caïo hoaëc uûi cho saùt ñöôøng raùp vai con, dieãu vai con 1mm ™ Böôùc 6: May loän laù coå + goït loän laù coå + dieãu laù coå ™ Böôùc 7: May boïc chaân coå ™ Böôùc 8: Laáy daáu + May caëp laù ba ™ Böôùc 9: Laáy daáu + Tra coå vaøo thaân ™ Böôùc 10: May loän ñai aùo ™ Böôùc 11: Tra tay vaøo thaân + vaét soå voøng naùch tay − Tra tay vaøo thaân. töông töï aùo sô mi nam Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 63 − Vaét soå voøng naùch tay. − Dieãu voøng naùch Neáu laø aùo tay daøi: may töông töï aùo sô mi nam daøi tay ™ Böôùc 12: Raùp söôøn + Vaét soå söôøn : − May theo ñöôøng veõ thieát keá töø söôøn tay ñeán heát ñöôøng söôøn aùo − Vaét soå söôøn. ™ Böôùc13: May ñai aùo : − Sang daáu vò rí xeáp ply ñai aùo − Tra ñai aùo : thaân aùo ñaët döôùi, ñai aùo ñaët treân hai maët phaûi uùp vaøo nhau saép cho hai meùp vaûi ñeàu nhau may theo ñöôøng sang daáu. − May mí ñai aùo ñeàu vaø eâm phaúng, khoâng bò vaën. ™ Böôùc 14: Laáy daáu + thuøa khuy, ñính nuùt : − Khoaûng caùch giöõa caùc khuy vaø nuùt treân aùo sô mi nam thöôøng laø 8→9cm ™ Böôùc 15: Caét chæ, kieåm tra, uûi hoaøn thaønh saûn phaåm Kieåm tra caùc ñöôøng laép raùp, thoâng soá, caùc ñöôøng dieãu, mí… xem coù ñaït yeâu caàu kyõ thuaät khoâng. 4.2.4 Yeâu caàu kyõ thuaät : − Caùc chi tieát nhö: tuùi aùo, baâu aùo, truï tay, manchette, phaûi ñoái xöùng − Caùc ñöôøng may dieãu khoâng bò vaën, ñuùng quy caùch − Giöõa caùc lôùp vaûi naèm eâm, khoâng bai giaõn − Caùc ñöôøng sang daáu chính xaùc − Ñaûm baûo thoâng soá kích thöôùc 4.2.5 Caùc daïng sai hoûng thöôøng gaëp, nguyeân nhaân vaø caùch khaéc phuïc, ngaên ngöøa: Caùc daïng sai hoûng Nguyeân nhaân Bieän phaùp khaéc phuïc, ngaên ngöøa Sai kích thöôùc Ñöôøng may khoâng ñuùng qui caùch Baùn thaønh phaåm khoâng ñaûm baûo kích thöôùc Ñöôøng may khoâng ñuùng quy caùch Baùn thaønh phaåm khoâng ñaûm baûo kích thöôùc May caùc ñöôøng may khoâng ñuùng quy caùch. Kieåm tra kích thöôùc baùn thaønh phaåm tröôùc khi may. Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 64 Caùc chi tieát: coå, tuùi, manchette, truï tay khoâng ñoái xöùng May khoâng ñuùng phöông phaùp Baùn thaønh phaåm kích thöôùc khoâng baèng nhau May khoâng ñuùng phöông phaùp Baùn thaønh phaåm kích thöôùc khoâng baèng nhau Sang daáu khoâng chính xaùc May ñuùng phöông phaùp Kieåm tra söûa baùn thaønh phaåm tröôùc khi may Sang daáu chính xaùc Ñöôøng may bò vaën Caùc lôùp vaûi bò bai giaõn khoâng ñeàu May khoâng ñuùng phöông phaùp Caùc lôùp vaûi caàm, bai khoâng ñeàu May ñuùng phöông phaùp Giöõ eâm caùc lôùp vaûi khi may Tra coå, manchette, bo aùo bò le mí Caùc lôùp vaûi bò ñaåy khi may Caùc lôùp vaûi bò ñaåy khi may Khi may coå, manchette, bo aùo huït hôn ñöôøng gaäp neïp 0,1 cm Khi may mí hôi keùo nheï lôùp vaûi döôùi Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 65 CHÖÔNG V : KYÕ THUAÄT MAY AÙO VAÙY - ÑAÀM 5.1. KYÕ THUAÄT MAY VAÙY: 5.1.1 Moâ taû hình daùng: 5.1.2 Caùc chi tieát cuûa vaùy: 5.1.3 Qui trình laép raùp: ™ Böôùc 1: May pincece, uûi pincece veà phía söôøn ™ Böôùc 2: Tra daây keùo daáu thaân sau (xem baøi kyõ thuaät tra daây keùo daáu) ™ Böôùc 3: Raùp söôøn, uûi reõ ñöôøng söôøn ™ Böôùc 4: Raùp söôøn treân neïp löng, uûi reõ ñöôøng söôøn treân neïp löng ™ Böôùc 5: Tra löng, mí löng ™ Böôùc 6: Khoùa ñaàu daây keùo ™ Böôùc 7: Leân lai ™ Böôùc 8: Caét chæ, uûi thaønh phaåm. 5.1.4 Yeâu caàu kyõ thuaät: Vaùy sau khi may xong phaûi ñaûm baûo nhöõng yeâu caàu sau: − Löng phaûi eâm, ñöôøng löng phaûi troøn ñeàu. − Tra daây keùo eâm. Daây keùo kín, phaúng khoâng bò dôïn soùng. − Thaân khoâng bò nhaên. TT x1 TS x2 löng x 1 Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 66 5.2. KYÕ THUAÄT MAY ÑAÀM 5.2.1. Moâ taû hình daùng: 5.2.2. Caùc chi tieát aùo ñaàm: (hình 87) thaønh phaåm neïp tröôùc thaønh phaåm neïp sau TT x1 TS x 2 Hình 87 Tröôøng Cao Ñaúng Coâng Nghieäp 4 Coâng Ngheä May 2 Trang 67 5.2.3. Quy trình laép raùp: ™ Böôùc 1: May pincece, uûi pincece veà phía ñöôøng söôøn ™ Böôùc 2: May daây keùo daáu soáng löng thaân sau ( xem baøi kyõ thuaät tra daây keùo daáu) ™ Böôùc 3: Raùp vai con treân thaân vaø treân neïp, uûi reõ vai con ™ Böôùc 4: Raùp vai con treân neïp, uûi reõ vai con treân neïp ™ Böôùc 5: Raùp neïp coå vaøo thaân aùo ™ Böôùc 6: Mí neïp coå ™ Böôùc 7: Khoaù ñaàu daây keùo ™ Böôùc 8: Löôïc neïp coå cho naèm eâm treân thaân ™ Böôùc 9: Ñeå thaân vaø neïp naèm eâm, goït laïi neïp naùch ™ Böôùc 10: Raùp neïp naùch ™ Böôùc 11: Mí neïp naùch ™ Böôùc 12: Löôïc neïp naùch naèm eâm ™ Böôùc 13: Raùp söôøn aùo ™ Böôùc 14: Leân lai ™ Böôùc 15: Caét chæ uûi thaønh phaåm 5.1.5 Yeâu caàu kyõ thuaät: Aùo ñaàm sau khi may xong phaûi ñaûm baûo nhöõng yeâu caàu sau: − Ñöôøng coå, ñöôøng naùch phaûi troøn ñeàu − Tra daây keùo eâm. Daây keùo kín, phaúng khoâng bò dôïn soùng. Thaân khoâng bò nhaên. − Caùc ñöôøng noái ôû naùch tay vaø coå aùo phaûi truøng nhau. Hình 68 6543Löng traùi S TLöng phaûi ñöôøng raùp hoâng caïnh gaén daây keùo neïp che b à maët thaân quaàn ( beân traùi) th ân quaàn ( â phaûi) ø may loït khe löng maët p ûi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGIÁO TRÌNH MÔN HỌC- CÔNG NGHỆ MAY 2.pdf