Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ nghĩa mác –lênin là nguồn gốc lý luận trực tiếp quyết định bản chất cách mạng của tư tưởng hồ chí minh hồ chí minh đến với chủ nghĩa mác –lênin như một lẽ tự nhiên, một tất yếu khách quan hợp qui luật hồ chí minh vận dụng chủ nghĩa mác –lênin theo phương pháp mác xít và theo tinh thần triết học phương đông

pdf30 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 3122 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CƠ SỞ, QUÁ TRèNH HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH NỘI DUNG CHÍNH CƠ SỞ HèNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH QUÁ TRèNH HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH PHẦN 1 CƠ SỞ HèNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ KHÁCH QUAN HèNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NHÂN TỐ CHỦ QUAN BỐI CẢNH LỊCH SỬ TIỀN ĐỀ TƯ TƯỞNG – Lí LUẬN BỐI CẢNH XÃ HỘI VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ 19 ĐẦU THẾ KỶ 20 BỐI CẢNH THỜI ĐẠI Bối cảnh xã hôị Việt nam cuối TK19 đầu TK20 Năm 1858 thực dân Pháp nổ súng xâm l•ợc Việt Nam. Tr•ớc khi thực dân Pháp xâm l•ợc Việt nam là một quốc gia phong kiến độc lập Năm 1884 Hiệp •ớc Patơnốt đ•ợc ký kết Việt Nam trở thành một n•ớc thuộc địa nửa phong kiến. PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP ĐÃ DIỄN RA SễI NỔI THEO KHUYNH HƯỚNG TƯ TƯỞNG PHONG KIẾN VUA HÀM NGHI VỚI CHIẾU CẦN VƯƠNG TễN THẤT THUYẾT KHỞI NGHĨA TRƯƠNG ĐỊNH, NGUYỄN TRUNG TRỰC Ở NAM BỘ KHỞI NGHĨA HOÀNG HOA THÁM ĐẦU THẾ KỶ 20 THEO KHUYNH HƯỚNG DÂN CHỦ TƯ SẢN PHONG TRÀO DUY TÂN PHONG TRÀO ĐễNG DU CÁC PHONG TRÀO CÁCH MẠNG BỊ ĐÀN ÁP CUỐI CÙNG THẤT BẠI BỊ GIẾT CÁC PHONG TRÀO CÁCH MẠNGBỊ ĐÀN ÁP CUỐI CÙNG THẤT BẠI BỊ ĐI ĐÀY Ở CễN ĐẢO Thực tiễn Việt nam đặt ra yêu cầu cần có một lý luận cách mạng thích hợp để giải phóng dân tộc BỐI CẢNH THỜI ĐẠI ĐẦU THẾ KỶ 20 CHỦ NGHĨA TƯ BẢN PHÁT TRIỂN THÀNH CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC CÁC NƯỚC THUỘC ĐỊA HèNH THÀNH MÂU THUẪN MỚI CỦA THỜI ĐẠI Năm 1911 Hồ Chí Minh đến Pháp. 1919 Hồ Chớ Minh tham gia Đảng xó hội Phỏp 1914 Nổ ra chiến tranh thế giới lần thứ Nhất 1919 Hồ Chớ Minh gửi Bản yờu sỏch của nhõn dõn An Nam 1917 Cách mạng Tháng 10 Nga giành thắng lợi 1919 Quốc tế 3 ra đời 1920 Hồ Chớ Minh tiếp cận với Luận cƣơng của Lờ nin 12 năm 1920, Bỏ phiếu tỏn thành Quốc tế 3, thành lập ĐCS Phỏp TèM THẤY LỜI GIẢI CHO CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM NHỮNG TIỀN ĐỀ TƯ TƯỞNG – Lí LUẬN GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC TINH HOA VĂN HểA NHÂN LOẠI CHỦ NGHĨA MÁC - LấNIN GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC CHỦ NGHĨA YấU NƯỚC VÀ í CHÍ BẤT KHUẤT ĐẤU TRANH ĐỂ DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC TINH THẦN NHÂN NGHĨA VÀ TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI,CỐKẾT CỘNG ĐỒNG TRUYỀN THỐNG LẠC QUAN YấU ĐỜI, TIN VÀO SỰ CHIẾN THẮNG CỦA CHÂN Lí VÀ CHÍNH NGHĨA THễNG MINH, SÁNG TẠO, QUÍ TRỌNG HIỀN TÀI, KHIấM TỐN, TIẾP THU TINH HOA VĂN HểA NHÂN LOẠI TINH HOA VĂN HểA NHÂN LOẠI VĂN HểA PHƯƠNG ĐễNG VĂN HểA PHƯƠNG TÂY VĂN HểA PHƯƠNG ĐễNG NHO GIÁO PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG TAM DÂN CỦA TễN TRUNG SƠN VĂN HểA PHƯƠNG TÂY Triết học khai sỏng Phỏp Tuyờn ngụn Nhõn quyền và Dõn quyền 1791 Tuyờn ngụn độc lập 1776 Thiờn chỳa giỏo Rut xo CHỦ NGHĨA MÁC - LấNIN CHỦ NGHĨA MÁC – LấNIN LÀ NGUỒN GỐC Lí LUẬN TRỰC TIẾP QUYẾT ĐỊNH BẢN CHẤT CÁCH MẠNG CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỒ CHÍ MINH ĐẾN VỚI CHỦ NGHĨA MÁC – LấNIN NHƯ MỘT LẼ TỰ NHIấN, MỘT TẤT YẾU KHÁCH QUAN HỢP QUI LUẬT HỒ CHÍ MINH VẬN DỤNG CHỦ NGHĨA MÁC – LấNIN THEO PHƯƠNG PHÁP MÁC XÍT VÀ THEO TINH THẦN TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐễNG NHÂN TỐ CHỦ QUAN KHẢ NĂNG TƯ DUY VÀ TRÍ TUỆ HỒ CHÍ MINH PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC VÀ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN Thời kỳ trước năm 1911 Thời kỳ 1911 - 1920 Thời kỳ 1930 - 1945 Thời kỳ 1921 - 1930 Thời kỳ 1945 - 1969 QUÁ TRèNH HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH PHẦN 3 GIÁ TRỊ TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH SOI SÁNG CON ĐƯỜNG GIẢI PHểNG VÀ PHÁT TRIỂN DÂN TỘC Là tài sản tinh thần vụ giỏ của dõn tộc ViệtNam Là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cỏchmạng ViệtNam GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI Phản ỏnh khỏt vọng của thời đại Tỡm ra cỏc giải phỏp đấu tranh giải phúng loài người Cổ vũ cỏc dõn tộc đấu tranh vỡ những mục tiờu cao cả

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCơ sở, quá trình hình thành và phát triển tƣ tƣởng hồ chí minh.pdf
Tài liệu liên quan