Sách hướng dẫn học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

(Bản scan) Trình bày một nội dung chủ yếu vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay Tập trung vào: - Kiên định con đường XHCN mà Hồ Chí Minh đã chọn (kiên định 6 đặc trưng về xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã xây dựng đã nêu ra ở Đại hội VII) - Dựa vào sức mạnh của toàn dân + Thường xuyên chăm lo xây dựng và phát triển nguồn lực con người + Tiếp tục xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc + Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân + Dựa vào sức mạnh nhân dân - Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh + Xây dựng chỉnh đốn Đảng cộng sản Việt Nam + Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân + Chăm lo xây dựng mặt trận tổ quốc Việt Nam các đoàn thể của nhân dân

pdf132 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2155 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sách hướng dẫn học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTài liệu tư tưởng HCM.pdf
Tài liệu liên quan