Bộ đề Quản trị cơ sở dữ liệu - Phần thực hành (đề 11 - 20)

Cho Cơ sở dữ liệu QLSV (Quản lý sinh viên) chứa các bảng sau: HOSO(#MaSV,Hoten,Ngaysinh,Quequan,Gioitinh,Makhoa) KHOA(#Makhoa,Tenkhoa) MONHOC(#MaMH,TenMH,Sotiet) KETQUA(#MaSV,MaMH,Lanthi,Diem) Với cơ sở dữ liệu QLSV ở trên. Anh/chị hãy sử dụng ngôn ngữ lập trình C# hoặc VB.NET để xây dựng chương trình Quản lý sinh viên có các chức năng chính như sau: 1. Cập nhật dữ liệu (thêm, sửa xóa) 2. Xem danh sách 3. Tìm kiếm thông tin 5. Tổng hợp thông tin 6. Báo cáo

pdf6 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1962 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ đề Quản trị cơ sở dữ liệu - Phần thực hành (đề 11 - 20), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ II (2008 - 2011) NGHỀ: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: QTCSDL - TH11 DANH SÁCH CHUYÊN GIA NGHỀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ LIỆU STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC KÝ TÊN 1. Trần Trung Tấn Chuyên gia trưởng Trường CĐN Công nghiệp HP 2. Trần Thị Thu Thủy Chuyên gia Trường CĐN Công nghiệp HP 3. Nguyễn Văn Thản Chuyên gia Trường CĐ CN Nam Định 4. Vũ Ngọc Hưng Chuyên gia Trường CĐN Bắc Giang 5. Chu Văn Lương Chuyên gia Trường CĐN Bắc Giang 6. Trương Văn Hòa Chuyên gia Trường CĐN Đà Nẵng 7. Nguyễn Thị Giang Chuyên gia Trường CĐN TNDT TN Hải phòng 6- 2011 NGHỀ: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Thời gian: 8 giờ (Không kể thời gian giao đề thi) NỘI DUNG ĐỀ THI Phần A: Tạo cơ sở dữ liệu Điểm đạt(10 điểm) Phần B: Xây dựng chương trình quản lý sinh viên Điểm đạt(60 điểm) Phần C: Tự chọn Điểm đạt(30 điểm) Tổng cộng: (100 điểm) Ghi chú: Phần A: Điểm đạt(10 điểm) Cho Cơ sở dữ liệu QLSV (Quản lý sinh viên) chứa các bảng sau: HOSO(#MaSV,Hoten,Ngaysinh,Quequan,Gioitinh,Makhoa) KHOA(#Makhoa,Tenkhoa) MONHOC(#MaMH,TenMH,Sotiet) KETQUA(#MaSV,MaMH,Lanthi,Diem) Em hãy sử dụng công cụ SQL Server Analyser của Microsoft SQL server 2000 để thực hiện công việc sau 1. Tạo cơ sở dữ liệu QLSV có kiểm tra sự tồn tại của CSDL 2. Tạo các bảng và các ràng buộc phù hợp 3. Tạo thủ tục lưu trữ cho phép thêm dữ liệu vào các bảng Phần B: Điểm đạt(60 điểm) Cho Cơ sở dữ liệu QLSV (Quản lý sinh viên) chứa các bảng sau: HOSO(#MaSV,Hoten,Ngaysinh,Quequan,Gioitinh,Makhoa) KHOA(#Makhoa,Tenkhoa) MONHOC(#MaMH,TenMH,Sotiet) KETQUA(#MaSV,MaMH,Lanthi,Diem) Với cơ sở dữ liệu QLSV ở trên. Anh/chị hãy sử dụng ngôn ngữ lập trình C# hoặc VB.NET để xây dựng chương trình Quản lý sinh viên có các chức năng chính như sau: 1. Cập nhật dữ liệu (thêm, sửa xóa) 2. Xem danh sách 3. Tìm kiếm thông tin 5. Tổng hợp thông tin 6. Báo cáo Phần C: Điểm đạt(30 điểm) Phần này do từng Trường tổ chức thi tốt nghiệp tự chọn nội dung để đưa vào đề thi với thời lượng 3 giờ. Tổng cộng: (100 điểm) I. TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI TỐT NGHIỆP. Thiết bị thực hành STT Tên Thiết bị Thông số thiết bị Ghi chú 1. Máy tính 2. CD Visual Studio.Net 3. Microsoft SQL Server 4. II. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: CÁC TIÊU CHÍ CHẤM KẾT QUẢ ĐIỂM TỐI ĐA PhầnA Sử dụng công cụ SQL Server Analyser của Microsoft SQL Server 2000 để viết chương trình 10 1 Tạo cơ sở dữ liệu theo đúng yêu cầu 3 2 Tạo các bảng dữ liệu và các ràng phù hợp 5 3 Tạo các thủ tục lưu trữ đúng cho các bảng HOSO 2 PhầnB Sử dụng ngôn ngữ lập trình C# hoặc VB.NET xây dựng chương trình Quản lý sinh viên 60 1 Thiết kế giao diện cho chương trình 5 2 Thiết kế các form cập nhật cho các bảng 20 3 Thiết kế các form hiển thị thông tin 5 4 Thiết kế các form tổng hợp thông tin 10 5 Thiết kế các report phù hợp 20 PhầnC 30 III. THỜI GIAN 1. Đúng thời gian 0 2. Chậm dưới 15 phút so với thời gian làm bài -10 TỔNG SỐ ĐIỂM 100 Qui đổi tổng số điểm về thang điểm 10 : ………… (bằng chữ : ………………………) ..........Ngày.........tháng........năm...... DUYỆT HỘI ĐỒNG TN TIỂU BAN RA ĐỀ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfqtcsdl_th11_1353.pdf
  • pdfqtcsdl_th12_4439.pdf
  • pdfqtcsdl_th13_72.pdf
  • pdfqtcsdl_th14_9992.pdf
  • pdfqtcsdl_th15_3718.pdf
  • pdfqtcsdl_th16_6768.pdf
  • pdfqtcsdl_th17_9784.pdf
  • pdfqtcsdl_th18_218.pdf
  • pdfqtcsdl_th19_488.pdf
  • pdfqtcsdl_th20_7542.pdf