Báo cáo Tư vấn độc lập chuẩn bị cho bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chương trình phát triển Liên hợp quốc

Báo cáo tư vấn độc lập Chuẩn bị cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc Hà Nội, tháng 10 năm 2000 Chương trình Phát triển Liên hợp quốc Đánh giá Hợp tác Kỹ thuật tại Việt Nam (1994-2000) Báo cáo tư vấn độc lập Chuẩn bị cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc Hà Nội, tháng 10 năm 2000 Lời tựa Báo cáo này được chuẩn bị cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, trong khuôn khổ của Nghiên cứu về Hiệu quả của Hợp tác kỹ thuật tại Việt Nam từ năm 1994, với kinh phí từ Dự án VIE/98/012 “Hỗ trợ Quản lý Chương trình” của UNDP. Báo cáo được chuẩn bị bởi một Đoàn chuyên gia tư vấn độc lập gồm Giáo sư Tiến sĩ Brian VanArkadie làm Trưởng đoàn và các ông Vũ Tất Bội và Trần Dũng Tiến là Chuyên gia tư vấn trong nước. Trong thời gian nghiên cứu, các tác giả đ∙ nhận được sự giúp đỡ to lớn và những ý kiến đóng góp quý báu của nhiều người tham gia trực tiếp vầo

pdf57 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1745 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Tư vấn độc lập chuẩn bị cho bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chương trình phát triển Liên hợp quốc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo tư vấn độc lập chuẩn bị cho bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chương trình phát triển Liên hợp quốc.pdf