Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc - Bùi Văn Tuyển

1. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc. “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”

ppt75 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc - Bùi Văn Tuyển, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Soạn giảng: Ths Bùi Tuyển Email: buituyencn27@gmail.com SĐT: 0976.22.69.44 I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc II. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc 1. §éc lËp tù do lµ quyÒn thiªng liªng bÊt kh¶ x©m ph¹m cña tÊt c¶ c¸c d©n téc 2. Chñ nghÜa d©n téc lµ ®éng lùc lín ë c¸c n­íc ®ang ®Êu tranh giµnh ®éc lËp d©n téc 3. KÕt hîp nhuÇn nhuyÔn d©n téc víi giai cÊp, ®éc lËp d©n téc vµ chñ nghÜa x· héi, chñ nghÜa yªu n­íc víi chñ nghÜa quèc tÕ 1. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản 2. C¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc muốn thắng lợi phải do đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. 3. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc. 4. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành được thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc 5. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường bạo lực cách mạng Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc 1. Độc lập tự do là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc 2. Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập dân tộc 3. Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế 1. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản 2. Cách mạng giải phóng dân tộc muụ́n thắng lợi phải do đảng của giai cṍp cụng nhõn lãnh đạo. "Tự do cho đồng bào tôi,độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những gì tôi muốn; đấy là tất cả những gì tôi hiểu" - Trần Dân Tiên, Những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ T̃ch, NXB CTQG, Hà Nội, 1994, tr.44 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc. I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc. Tuyên ngôn độc lập của Mỹ 1776 Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp 1791 Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam 1945 "TÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu sinh ra cã quyÒn b×nh ®¼ng. T¹o hãa cho hä nh÷ng quyÒn kh«ng ai cã thÓ x©m ph¹m ®­îc, trong nh÷ng quyÒn Êy cã quyÒn ®­îc sèng, quyÒn tù do vµ quyÒn m­u cÇu h¹nh phóc" "Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do bình đẳng về quyền lợi" "Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do" Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, tr.555 1. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc. “BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP” Hội nghị Véc – xay (Pháp) của các nước đồng minh thắng trận 1919 Bản yêu sách 8 điểm của Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Véc – xay Phải dựa vào sức mạnh của chính dân tộc mình 1. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng B - Về phương diện chính trị thì: Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập. - Văn kiện Đảng toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội, 1998, T.2 - 1930, tr.2 - 1. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc. 1. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc. Lán Khuổi Nậm, nơi họp hội nghị trung ương 8 (5/1941) do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chủ trì ĐỀ CAO NHIỆM VỤ GiẢI PHÓNG DÂN TỘC 25/10/1941, Mặt trận Việt Minh chính thức ra đời và đưa ra chính sách 10 điểm Cờ treo độc lập, nền xây bình quyền”" 1. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc. “ Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập . Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy” Tuyªn ng«n ®éc lËp, Hå ChÝ Minh toµn tËp, tËp 3, tr.555 - 1. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc. - Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.4, tr. 480 - ... Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.” 1. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc. PHIM “BÁC HỒ RA LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN” "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" Phim: Hồ Chủ tịch tuyên bố “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” 17/7/1966 1. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc. Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước Hồ Chí Minh 2. Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập. Tự hào về non sông đất nước Tự hào về sự giầu đẹp của quê hương Tự hào về truyền thống lịch sử văn hoá Tự hào về truyền thống chống ngoại xâm Chiến thắng Bạch Đằng Tô Hiệu Những tấm gương anh hùng bất khuất ở nhà tù Sơn La “Xẻ dọc trường sơn đi cứu nước. Mà lòng phơi phới dậy tương lai!” Ngay từ năm 1924, trong “Báo cáo về Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ” , Người đã viết: “Phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh Quốc tế cộng sản Khi chủ nghĩa dân tộc của họ thắng lợi nhất định chủ nghĩa dân tộc ấy sẽ biến thành chủ nghĩa quốc tế ” - Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 1, tr.467 - “ y êu tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội, vì có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì nhân dân mình mỗi ngày một ấm no thêm, tổ quốc mỗi ngày một giàu mạnh thêm” (Hồ Chí Minh toàn tập, t 9, tr 173) 3. Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế. 3. Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế. Chánh cương vắn tắt “.nên chủ trương làm tư sản dân quyền c.m và thổ địa c.m để đi tới xã hội cộng sản” - Văn kiện Đảng toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội, 1998, T.2 - 1930, tr.2 - II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC. Nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc Phải do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo Phải đi theo con đường cách mạng vô sản Là sự nghiệp đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh công nông Được thực hiện bằng con đường bạo lực cách mạng Cần tiến hành chủ động, sáng tạo Phong trµo yªu n­íc theo xu h­íng phong kiÕn Phong trµo yªu n­íc theo xu h­íng phong kiÕn T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc. L·nh tô cña phong trµo n«ng d©n Yªn ThÕ – Hoµng Hoa Th¸m (§Ò Th¸m) C¨n cø §Ò Th¸m Hµo c«ng sù cña nghÜa qu©n Yªn ThÕ Khëi nghÜa Yªn ThÕ bÞ ®µn ¸p "mang nÆng cèt c¸ch phong kiÕn" T­ t­ëng l·nh ®¹o : chñ hoµ, kh«ng kÕt hîp víi nhiÒu nghÜa qu©n. Ch­a lÊy ®­îc lßng d©n,trong néi bé cßn nhiÒu r¹n nøt. VÉn nÆng vÒ cèt c¸ch phong kiÕn. => Cuéc khëi nghÜa thÊt b¹i. Khëi nghÜa Yªn ThÕ-Hoµng Hoa Th¸m Hoµng Hoa Th¸m Phong trµo CÇn V­¬ng-vua Hµm Nghi §· cã mµu s¾c cña b¹o lùc c¸ch m¹ng. Tuy nhiªn: -Ch­a cã sù kÕt hîp hµi hoµ,thèng nhÊt gi÷a c¸c ho¹t ®éng ®Êu tranh. -Ch­a cã tÝnh quy m«,kh«ng cã tÝnh quÇn chóng. -Ch­a cã mét lùc l­îng l·nh ®¹o thèng nhÊt vµ tæ chøc ho¹t ®éng l·nh ®¹o. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc. Vua Hµm Nghi – Ng­êi khëi x­íng phong trµo CÇn V­¬ng Ba §×nh B·i SËy H­¬ng Khª C¸c cuéc khëi nghÜa tiªu biÓu trong phong trµo CÇn V­¬ng (1885 – 1896) Phan §×nh Phïng L·nh tô khëi nghÜa H­¬ng Khª Cuéc khëi nghÜa tiªu biÓu nhÊt cña phong trµo xu h­íng b¹o ®éng T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc. Ch©n dung nhµ yªu n­íc Phan Béi Ch©u (1867 – 1940) "Ch¼ng kh¸c nµo ®uæi hæ cöa tr­íc, r­íc beo cöa sau" Phong trµo yªu n­íc theo xu h­íng d©n chñ t­ s¶n Phan Béi Ch©u vµ phong trµo §«ngDu (§¹i biÓu cña khuynh h­íng CM b¹o lùc) Muèn gi÷ thÓ chÕ qu©n chñ Chñ ®Þnh dùa vµo NhËt ®Ó chèng Ph¸p. Phong trµo §«ng Du:®­a thanh niªn xuÊt ngo¹i häc tËp ®Ó t×m ®­êng chèng Ph¸p. *Cuèi cïng:Phong trµo thÊt b¹i. *Phan Béi Ch©u chuyÓn sang ®Þnh h­íng: “Ph¸p –ViÖt ®Ò huÒ” xu h­íng c¶i c¸ch T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc. Nhµ yªu n­íc Phan Chu Trinh (1872 – 1926) "Ch¼ng kh¸c nµo xin giÆc rñ lßng th­¬ng" * Khëi ngh ĩa Ba Son-T«n §øc Th¾ng Tæ chøc l·nh ®¹o: c«ng héi ®á. H×nh thøc ®Êu tranh:b·i c«ng B¾t ®Çu chuyÓn tiÕp tõ ®Êu tranh tù ph¸t sang tù gi¸c. *Phong trµo chèng thuÕ ë Trung Kú Chủ động phát động nhân dân; nhạy bén, linh hoạt, kiên quyết trong tổ chức đấu tranh. Kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh trực diện với địch và sử dụng bạo lực quần chúng để diệt ác trừ gian. Cã mét chñ thuyÕt,mét ý thøc hÖ soi s¸ng dÉn ®­êng. Phong trµo yªu n­íc theo xu h­íng v« s¶n. T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc. c¸ch m¹ng viÖt nam khñng ho¶ng vÒ ®­êng lèi l·nh ®¹o T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc. B¶n S¬ th¶o LÇn thø nhÊt Nh÷ng luËn c­¬ng vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ thuéc ®Þa V.I. Lªnin Lªnin vµ t¸c phÈm th«ng qua t¹i §¹i héi II cña Quèc tÕ céng s¶n (1920) ®· t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn t­ t­ëng cña NguyÔn AÝ Quèc 1. CMGPDT muốn thắng lợi phải đi theo con đường CMVS 7/1920 T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc. "LuËn c­¬ng cña Lªnin lµm cho t«i rÊt c¶m ®éng, phÊn khëi, s¸ng tá, tin t­ëng biÕt bao! T«i vui mõng ®Õn ph¸t khãc lªn. Ngåi mét m×nh trong buång mµ t«i nãi to lªn nh­ ®ang nãi tr­íc quÇn chóng ®«ng ®¶o: Hìi ®ång bµo bÞ ®äa ®µy ®au khæ! §©y lµ c¸i cÇn thiÕt cho chóng ta, ®©y lµ con ®­êng gi¶i phãng chóng ta" Con ®­êng t«i tíi chñ nghÜa Lªnin , Hå ChÝ Minh toµn tËp, NXB CTQG, Hµ Néi, 1996, T.10, tr.127 - "LÖ B¸c Hå r¬i trªn ch÷ Lªnin" TrÝch “Ng­êi ®i t×m h×nh cña n­íc”, ChÕ Lan Viªn - c¸ch m¹ng v« s¶n Muèn cøu n­íc vµ gi¶i phãng d©n téc, kh«ng cã con ®­êng nµo kh¸c con ®­êng T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc. “ Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ” ( Hồ Chí Minh toàn tập, t 10, tr 128) c¸ch m¹ng v« s¶n Môc tiªu TiÕn hµnh c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc vµ dÇn dÇn tõng b­íc “®i tíi x· héi céng s¶n” L·nh ®¹o Giai cÊp c«ng nh©n mµ ®éi tiªn phong lµ §¶ng Céng s¶n Lùc l­îng Khèi ®oµn kÕt toµn d©n, nßng cèt lµ liªn minh c«ng n«ng vµ lao ®éng trÝ ãc Quan hÖ quèc tÕ C¸ch m¹ng viÖt Nam lµ bé phËn kh¨ng khÝt cña c¸ch m¹ng thÕ giíi T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc. Hình ảnh CM tháng Mười Nga “ Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật...” ( Hồ Chí Minh toàn tập, t 2, tr 280) “Trong nhiều nước thuộc địa, họ đã vài lần nổi dậy, nhưng lần nào cũng bị dìm trong biển máu. Nếu hiện nay nông dân vẫn còn ở trong tình trạng tiêu cực thì nguyên nhân là vì họ còn thiếu tổ chức, thiếu người lãnh đạo. Quốc tế Cộng Sản cần phải giúp đỡ họ tổ chức lại, cần phải cung cấp cán bộ lãnh đạo và chỉ cho họ con đường đi tới cách mạng và giải phóng” ( Hồ Chí Minh, BNTS, t1, tr 224) 2. CMGPDT phải có sự lãnh đạo của ĐCS 2. CMGPDT phải có sự lãnh đạo của ĐCS 3. Lùc l­îng cña c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc bao gåm toµn d©n téc. Toàn thể dân tộc “Cách mạng là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người....” “ Dân tộc cách mệnh chưa phân giai cấp, nghĩa là, sĩ, nông, công thương đều nhất trí chống lại cường quyền....” (Hồ Chí Minh toàn tập, t 2, tr 262 – 266) 3. Lùc l­îng cña c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc bao gåm toµn d©n téc. Truyền thống toàn dân đánh giặc của dân tộc Nguyên lý cách mạng là sự nghiệp của quần chúng của CN Mác - Lênin "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, Khó vạn lần dân liệu cũng xong" QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH F.Engels K.Max V.I.Lenin - Bµi ca du kÝch - Già, trẻ, gái, trai , dân, lính đều phải tham gia đánh giặc "Cuéc kh¸ng chiÕn cña ta lµ cuéc kh¸ng chiÕn cña toµn d©n, cÇn ph¶i ®éng viªn toµn d©n, vò trang toµn d©n" ChØ thÞ thµnh lËp ViÖt Nam tuyªn truyÒn gi¶i phãng qu©n, Hå ChÝ Minh toµn tËp, 2002, t.3, tr.507 3. Lùc l­îng cña c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc bao gåm toµn d©n téc. “TOÀN DÂN KHÁNG CHIẾN” - Hå ChÝ Minh toµn tËp, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2000, t.4, tr. 480 - 3. Lùc l­îng cña c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc bao gåm toµn d©n téc. ...Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia đảng phái, tôn giáo, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có súng có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy, gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. “ Công nông là gốc của cách mạng; còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ... Là bầu bạn của cách mạng”. ( Hồ Chí Minh toàn tập, t 2, tr 266) “ Cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn dân, cần phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân” ( Hồ Chí Minh toàn tập, t 3, tr 507) Xô Viết - Nghệ Tĩnh, đỉnh cao của cao trào 1930 - 1931 Nhân dân Miền Nam phá ấp chiến lược Quan ®iÓm cña Quèc tÕ céng s¶n: Mét sè thµnh viªn cña Quèc tÕ céng s¶n "ChØ cã thÓ thùc hiÖn hoµn toµn c«ng cuéc gi¶i phãng c¸c thuéc ®Þa khi giai cÊp v« s¶n giµnh ®­îc th¾ng lîi ë c¸c n­íc t­ b¶n tiªn tiÕn" Gi¸o tr×nh TT Hå ChÝ Minh, 2006, tr.43 4. C¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc cÇn ®­îc tiÕn hµnh chñ ®éng, s¸ng t¹o vµ cã kh¶ n¨ng giµnh ®­îc th¾ng lîi tr­íc c¸ch m¹ng v« s¶n ë chÝnh quèc. - Hå ChÝ Minh toµn tËp, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2000, t.1, tr. 298 - B×a cuèn B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p - 4. C¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc cÇn ®­îc tiÕn hµnh chñ ®éng, s¸ng t¹o vµ cã kh¶ n¨ng giµnh ®­îc th¾ng lîi tr­íc c¸ch m¹ng v« s¶n ë chÝnh quèc. “Chủ nghĩa tư bản là một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa. Nếu người ta muốn giết con vật ấy, phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi, thì cái vòi kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản; con vật vẫn tiếp tục sống và cái vòi bị cắt đứt sẽ lại mọc ra” nh©n d©n lao ®éng chÝnh quèc nh©n d©n lao ®éng thuéc ®Þa 4. C¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc cÇn ®­îc tiÕn hµnh chñ ®éng, s¸ng t¹o vµ cã kh¶ n¨ng giµnh ®­îc th¾ng lîi tr­íc c¸ch m¹ng v« s¶n ë chÝnh quèc. H× nh ¶nh con ®Øa hai vßi ®­îc NguyÔn AÝ Quèc sö dông ®Ó chØ mèi quan hÖ gi÷a c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc ë thuéc ®Þa víi c¸ch m¹ng v« s¶n ë chÝnh quèc. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ph¸t biÓu t¹i §¹i héi V Quèc tÕ céng s¶n (6/1924), NguyÔn AÝ Quèc kh¼ng ®Þnh: NguyÔn AÝ Quèc tham dù §H V cña QTCS vµ cïng c¸c ®¹i biÓu kh¸c NguyÔn AÝ Quèc ®­îc c¸c ®ång chÝ tung h« sau §¹i héi vµ kh¸ch s¹n n¬i NguyÔn AÝ Quèc ë khi tham dù ®¹i héi "...Nọc độc và sức sống của con rắn độc chủ nghĩa tư bản đang tập trung ở các thuộc địa hơn là ở chính quốc...” - Hå ChÝ Minh toµn tËp, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2000, t.1, tr. 273-274 - 4. C¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc cÇn ®­îc tiÕn hµnh chñ ®éng, s¸ng t¹o vµ cã kh¶ n¨ng giµnh ®­îc th¾ng lîi tr­íc c¸ch m¹ng v« s¶n ë chÝnh quèc. Tù lùc c¸nh sinh T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc. "Giê quyÕt ®Þnh cho vËn mÖnh d©n téc ta ®· ®Õn! Toµn quèc ®ång bµo h·y ®øng dËy ®em søc ta mµ tù gi¶i phãng cho ta" Lêi kªu gäi Tæng khëi nghÜa 5. CMGPDTđược thực hiện bằng con đường bạo lực “Độc lập tự do không thể cầu xin mà có được” “Chủ nghĩa thực dân tự bản thân nó đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kể yếu”. Hồ Chí Minh ? Con ®­êng c¸ch m¹ng b¹o lùc T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc. B¹o lùc c¸ch m¹ng - Hå ChÝ Minh toµn tËp, TËp 12, tr.304 - ¸p bøc ®Êu tranh T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc. Bao gồm cả đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Các đội du kích được thành lập Phá kho thóc của nhật Khởi nghĩa giành chính quyền Bao gồm cả đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. Hå ChÝ Minh toµn tËp, Nxb ChÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi, 2000, t.5, tr.19 - "Chóng t«i muèn hßa b×nh ngay ®Ó m¸u ng­êi Ph¸p vµ ViÖt ngõng ch¶y. Nh÷ng dßng m¸u ®ã, chóng t«i dÒu quý nh­ nhau" Bạo lực cách mạng gắn liền với nhân đạo và hòa bình Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. B ¸ c h å ký hi Ö p ® Þnh s ¬ b é 6/3/1946 B ¸ c h å ký t ¹ m ­í c 14/9/1946 - Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2000, t.4, tr. 480 - ...Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa... - Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN, 2000, t.4, tr. 480 - KHÁNG CHIẾN TOÀN DIỆN “Văn hóa văn nghệ là một mặt trận" "Hậu phương thi đua với tiền phương” “Vừa đánh vừa đàm" “Quân sự là việc chủ chốt" III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHVỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY 1. Khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. . Cần khơi dậy truyền thống yêu nước của con người Việt Nam biến thành động lực để thúc đẩy hành động: Đấu tranh chiến thắng các thế lực thù địch bảo vệ tổ quốc. Xây dựng và phát triển kinh tế XHCN trong thời kỳ quá độ. III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHVỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY 2. Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc trên quan điểm giai cấp. Khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản, của Đảng cộng sản, kết hợp vấn đề dân tộc và giai cấp đưa cách mạng Việt Nam từ giải phóng dân tộc lên CNXH. Đại đoàn kết dân tộc rộng rãi trên nền tảng liên minh công – nông và tầng lớp trí thức do Đảng lãnh đạo. Trong đấu tranh giành chính quyền phải sử dụng bạo lực của quần chúng cách mạng chống bạo lực phản cách mạng. Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. III. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHVỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY 3. Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc luôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng. Hồ Chí Minh nói: đồng bào miền núi đã có nhiều công trạng vẻ vang và oanh liệt. Trong công tác dân tộc phải thi hành đúng chính sách dân tộc, thực hiện sự đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc sao cho đạt mục tiêu: nhân dân no ấm hơn, mạnh khoẻ hơn. Văn hoá sẽ cao hơn. Giao thông thuận tiện hơn. Bản làng vui tươi hơn. Quốc phòng vững vàng hơn. Hết Xin cảm ơn!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppttthcm_chuong_ii_cddh_6101_2518_2019803.ppt
Tài liệu liên quan