Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 11: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân - Bùi Văn Tuyển

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN CƠ SỞ VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TT HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÀ VÌ DÂN 1.1. Cở sở lựa chọn một hình thức Nhà nước phù hợp với thực tế Việt Nam : 1.1.1. Cơ sở lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước về Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Truyền Thống Dân Tộc Việt Nam Giá trị tinh hoa của Nhân loại Chủ Nghĩa Mác - Lênin

pptx73 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 270 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 11: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân - Bùi Văn Tuyển, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 11 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM PHÂN VIỆN MIỀN NAM Ths Bùi Văn Tuyển Email: buituyencn27@gmail.com SĐT: 0976.226.944 NỘI DUNG CƠ SỞ VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TT HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÀ VÌ DÂN 2. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TTHCM VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN 3. VẬN DỤNG TTHCM VÀO XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VN CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ NHÂN DÂN HIỆN NAY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 4 5 BÁC RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC Người tham gia Đại hội Đảng Xã hội Pháp lần thứ 18 (1920) tại Tours (Pháp) Con tàu Đô đốc Latouche Trévill – nơi Bác Hồ từng làm phụ bếp khi ra đi tìm đường cứu nước 6 Xà HỘI VIỆT NAM TRƯỚC NĂM 1945 Nông thôn Việt Nam trước 1945 Phố Tràng Tiền trước năm 1945 7 CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954 8 Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 9 10 11 12 13 14 15 Cám ơn thầy và các bạn đã theo dõi ! TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN CƠ SỞ VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TT HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÀ VÌ DÂN 1.1. Cở sở lựa chọn một hình thức Nhà nước phù hợp với thực tế Việt Nam : 1.1.1. Cơ sở lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước về Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Truyền Thống Dân Tộc Việt Nam Giá trị tinh hoa của Nhân loại Chủ Nghĩa Mác - Lênin TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN CƠ SỞ VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TT HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÀ VÌ DÂN Truyền Thống Dân Tộc Việt Nam Truyền thống tổ chức , xây dựng nhà nước , pháp luật TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN CƠ SỞ VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TT HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÀ VÌ DÂN Truyền Thống Dân Tộc Việt Nam Truyền thống yêu nước TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN CƠ SỞ VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TT HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÀ VÌ DÂN Giá trị tinh hoa của Nhân loại Văn hóa phương Đông Phương Tây Nho Giáo TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN CƠ SỞ VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TT HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÀ VÌ DÂN Chủ Nghĩa Mác - Lênin TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN CƠ SỞ VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TT HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÀ VÌ DÂN 1.1.2. Cơ sở thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước Ngoài nguồn gốc lý luận – tư tưởng còn phải đề cập đến cơ sở thực tiễn – yếu tố xã hội trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân . Hoạt Động thực tiễn cách mạng Quy luật vận động xã hội Tư tưởng lý luận cách mạng Hiện thực của thời đại TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN CƠ SỞ VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TT HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÀ VÌ DÂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN CƠ SỞ VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TT HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÀ VÌ DÂN Tham gia đảng xã hội Pháp Tìm hiểu cách mạng tư sản Pháp Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp - Tuyên ngôn độc lập của Mỹ + quyền bình đẳng + Quyền sống + Quyền tự do + Quyền mưu cầu hạnh phúc Đặc Biệt : Quyền nhân dân kiểm soát chính phủ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN CƠ SỞ VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TT HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÀ VÌ DÂN Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga 1917 Người cho rằng , đây là cuộc cách mạng triệt để, đưa lại quyền lợi thực sự cho nhân dân,nhân dân có quyền làm chủ nước nhà. Cách mạng Việt Nam nên đi theo con đường của Cách Mạng Tháng Mười Nga TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN CƠ SỞ VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TT HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÀ VÌ DÂN Hồ Chí Minh đã sáng tạo ra những sản phẩm văn hóa nhằm mục đích đấu tranh giải phóng con người, tuyên truyền cách mạng, đào tạo cán bộ, thức tỉnh quần chúng đứng lên đấu tranh giành tự do, độc lập, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, và vì dân. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN CƠ SỞ VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TT HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÀ VÌ DÂN 1.2. Lựa chọn , thiết lập và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam . 1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân và vì dân Trước 1945 1954 - 1969 1945 - 1954 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN CƠ SỞ VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TT HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÀ VÌ DÂN Trước 1945 - Việt Nam là một xã hội phong kiến lạc hậu và đất nước bị thực dân Pháp nô dịch. ( suy đồi , hèn nhát , áp bức , . Vv.) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước kiểu mới được hình thành.\ + Năm 1919, Yêu sách tám điểm + Năm 1925-1927 , Bản án chế độ thực dân Pháp . + Năm 1930 , Cương lĩnh đầu tiên của Đảng do Hồ Chí Minh soạn thảo.( hiện thực hóa trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1901). - Năm 1941 , Hồ Chí Minh về nước , trực tiếp chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8. - Xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân . TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN CƠ SỞ VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TT HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÀ VÌ DÂN 1945-1954 - Bác Hồ cùng với Đảng ta lãnh đạo cách mạng Việt Nam thành công, đưa nước ta từ nửa phong kiên , thuộc địa thành một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. - Ngày 2-9-1945 , Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc B ản T uyên N gôn Độc Lập.( ra đời nhà nước dân chủ nhân dân) - Ngày 6-1-1946 , T ổng tuyển cử cả nước . Tháng 11- 1946 , Hiến pháp được thông qua .  Bộ máy tổ chức , cơ cấu của Nhà nước ngày càng được hoàn thiện dần . TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN CƠ SỞ VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TT HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÀ VÌ DÂN 1954- 1969 - Xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa. - Năm 1954 , Chiến thắng Thực Dân Pháp và Hòa bình trở lại ở Miền Bắc - Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương thức xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. - Cuối năm 1950 , Nhân dân hồ hởi xây dựng chính quyền, chăm lo chính quyền phản ảnh rõ qua Hiến pháp năm 1959. - Ngày 2-9-1969 , Bác đi vào cõi vĩnh hằng để lại cho nhân dân ta Di Chúc lịch sử . TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN CƠ SỞ VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TT HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÀ VÌ DÂN 1.2.2.Vai trò của Hồ Chí Minh trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước Việt Nam Một là , Hồ Chí Minh là người sáng lập Nhà nước Việt Nam , là chuẩn mực cho các thế hệ lãnh đạo sau này. Hai là , Hồ Chí Minh đã xác lập các cơ sở, nền móng pháp lý tổ chức, hoạt động của Nhà nước ta. Ba là, Hồ Chí Minh là người khơi nguồn cho truyền thống dân chủ hiện đại ở Việt Nam, làm cho dân ta được hưởng các quyền tự do, dân chủ. Từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 2.1. Quan niệm của HCM về nhà nước của dân do dân và vì dân Đại biểu quốc hội khóa I biểu quyết thông qua Luật cải cách ruộng đất 2. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TTHCM VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN (Hå ChÝ Minh) "...D©n chñ lµ d©n lµm chñ vµ d©n lµ chñ..." 2.1.1. Nhà nước của dân. Đại biểu quốc hội khóa I biểu quyết thông qua Luật cải cách ruộng đất 2.1. Quan niệm của HCM về nhà nước của dân do dân và vì dân Sau khi giành độc lập, Người khẳng định: Bao nhiêu lợi ích đều vì dân Bao nhiêu quyền hạn đều của dân Chính quyền từ xã đến chính phủ trung ương đều do dân cử ra Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân ” Hồ Chí Minh, Bài báo “Dân vận” (1949), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, tr.263 - "nƯ­íc ta lµ n­Ưíc d©n chñ 2.1. Quan niệm của HCM về nhà nước của dân do dân và vì dân B¸c Hå b¸o c¸o t¹i kú häp thø nhÊt khãa I, 2-3-1946 B¸c Hå b¸o c¸o t¹i kú häp thø 5 Quèc héi khãa I, 20-9-1955 B¸c Hå ký s¾c lÖnh c«ng bè HiÕn ph¸p míi, 31-12-1959 Chñ tÞch Hå ChÝ Minh t¹i kú häp thø 4 Quèc héi khãa III, 20-5-1968 Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng Quốc hội và Hiến pháp 1.1. Nhà nước của dân. 2.1. Quan niệm của HCM về nhà nước của dân do dân và vì dân Đình Hồng thái nơi Quốc dân Đại hội họp phiên đầu tiên Cử tri có quyền bầu ra các đạị biêu và ủy quyền cho đại biểu tham gia quyết định các vấn đề quốc kế dân sinh. Nhân dân có quyền bãi miễn các đại biểu không xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất thể hiện quyền làm chủ của nhân dân → Chỉ có nhân dân có quyền bầu ra Quốc hội T Ư T Ư Ở N G H C M 1.1. Nhà nước của dân ? Điều 32: “ Những việc liên quan đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra nhân dân phúc quyết ” . Điều 1: “ Nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hòa.Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam,không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo ”. Hiến pháp 1946 2.1. Quan niệm của HCM về nhà nước của dân do dân và vì dân 2.1.2. Nhà nước do dân. DO DÂN BẦU RA, DÂN ỦNG HỘ 2.1. Quan niệm của HCM về nhà nước của dân do dân và vì dân Đó là nhà nước Do dân lựa chọn, bầu ra những đại biểu của mình Do dân ủng hộ, giúp đỡ, đóng thuế Do dân phê bình, xây dựng Các cơ quan nhà nước phải Dựa vào dân Liên hệ với dân Chịu sự kiểm soát của dân “Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ” Thế nào là nhà nước do dân? Trong Di chóc, Ng­êi nh¾c nhë c¸n bé ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó xøng ®¸ng: Bót tÝch Di chóc cña Hå Chñ tÞch VỪA LÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO, VỪA LÀ NGƯỜI ĐẦY TỚ THẬT TRUNG THÀNH CỦA NHÂN DÂN 2.1.3. Nhà nước vì dân. 2.1. Quan niệm của HCM về nhà nước của dân do dân và vì dân ) “Có tài mà không có đức là người vô dụng Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó” Đó là nhà nước phục vụ lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, không có đặc quyền, đặc lợi, thực sự trong sạch, cần kiệm liêm chính Theo Bác, chỉ có một nhà nước thực sự của dân, do dân tổ chức, xây dựng và kiểm soát thì mới có thể là nhà nước vì dân được Từ Chủ tịch trở xuống đều là công bộc của dân Thế nào là nhà nước vì dân? Vậy nên “Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh” Tất cả cán bộ ở bất kỳ cấp nào, ngành nào cũng đều vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân , chứ không phải là quan cách mạng Để làm người thay mặt dân phải đủ Đức và Tài, phải vừa Hồng lại vừa chuyên 2.1.3. Nhà nước vì dân. “Công bộc của dân" “VÌ DÂN” 2.1. Quan niệm của HCM về nhà nước của dân do dân và vì dân 2.2. Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta Do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo Tổ chức hoạt động theo ng.tắc tập trung dân chủ Định hướng đưa đất nước lên CNXH Kết quả đấu tranh của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cùng chung lợi ích với đất nước, với nhân dân Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân, tính dân tộc của nhà nước *Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Lời nói đầu của Hiến pháp 1959: “Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, dựa trên nền tảng liên minh công nông do giai cấp công nhân... mà đội tiên phong của nó là Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo” - Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, 2006, tr.140 - 2.2. Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta * Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Thể hiện trong tính định hướng XHCN của sự phát triển của đất nước. TRONG TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP: “Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ cộng hòa” 2.2. Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta *Sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước “Liên minh công nông là nền tảng của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà” ( Hồ Chí Minh toàn tập, t9, tr 586) Tượng dài công- nông 2.2. Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta ThÓ hiÖn khèi ®oµn kÕt cña c¶ d©n téc Sù thèng nhÊt gi÷a b¶n chÊt giai cÊp c«ng nh©n víi tÝnh nh©n d©n, tÝnh d©n téc cña nhµ n­íc. 2.3. Bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân, tính dân tộc. Đầu thế kỷ XX, PT đấu tranh liên tiếp thất bại 3/2/1930, Đảng ra đời 8/1945, sau 15 năm đấu tranh gian khổ, CMT8 đã thành công 9/1945, Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân Nhà nước ta ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của rất nhiều thế hệ Người Việt Nam 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân, tính dân tộc của nhà nước Nhµ n­íc hîp hiÕn Nhµ n­íc qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt еo t¹o c¸n bé, viªn chøc nhµ n­íc Nhµ n­íc ph¸p quyÒn cã hiÖu lùc ph¸p lý m¹nh mÏ 2.3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về Nhà nước Pháp quyền 2.3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về Nhà nước Pháp quyền Quốc hội thông qua Luật cải cách ruộng đất.1953 2.4.1. Về xây dựng bộ máy nhà nước 2.4.2. Về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Nhà nước 2. 4. Vấn đề xây dựng bộ máy cán bộ công chức nhà nước Xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh hoạt động có hiệu quả Cán bộ phải ra sức học tập chỉnh huấn,phát Triển ưu điểm ,sửa chữa khuyết điểm ,hết lòng Phục vụ nhân dân, thực hiện đúng chính sáchcủa đảng và chính phủ,đi đúng đường lối quần chúng’’ TT Hồ Chí Minh về một nhà nước trong sạch vững mạnh. Xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh hoạt động có hiệu quả Tham ô ,lãng phí quan liêu là '' giặc nội xâm'' ,giặc ở trong lòng'', thứ giặc nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 3. VẬN DỤNG TTHCM VÀO XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ NHÂN DÂN HIỆN NAY 3.1. Thực trạng tổ chức và hoạt động của Nhà nước ta hiện nay Đảng đã lãnh đạo Nhà nước và nhân dân ta giành nhiều thắng lợi trên nhiều m ặt Kinh tế - xã hội An ninh quốc phòng Hợp tác quốc tế TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 3. VẬN DỤNG TTHCM VÀO XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ NHÂN DÂN HIỆN NAY Hạn Chế Sự chồng chéo giữa các quyền lập pháp , hành pháp , tư pháp. Quan liêu Xây dựng pháp luật nhiều sơ hở, hạn chế Mất dân chủ Trì trệ trong thủ tục hành chính và tư pháp TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 3. VẬN DỤNG TTHCM VÀO XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ NHÂN DÂN HIỆN NAY 3.2. Những quan điểm và phương hướng xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân, vì nhân dân ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Công cuộc đổi mới ở nước ta được tiến hành toàn diện về mọi mặt . - Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước , phát huy vai trò quản lý Nhà nước. - Đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước. - Khắc phục những khó khăn , yếu kém. Đảng ta đã khẳng định : Việc cải cách nền hành chính nhà nước là vấn đề trọng tâm của việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước trong điều kiện mới. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 3. VẬN DỤNG TTHCM VÀO XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ NHÂN DÂN HIỆN NAY 3.2. Những quan điểm và phương hướng xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân, vì nhân dân ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Quan điểm chỉ đạo tổ chức xây dựng nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay : Nhà nước là công cụ thể hiện quyền làm chủ của nhân dân , pháp quyền của dân, do dân vì dân . Quyền lực nhà nước thống nhất , phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, cá nhân tổ chức phải có nghĩa vụ chấp hành hiến pháp và pháp luật . TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 3. VẬN DỤNG TTHCM VÀO XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ NHÂN DÂN HIỆN NAY 3.2. Những quan điểm và phương hướng xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân, vì nhân dân ở nước ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đổi mới phương thức của Đảng đối với nhà nước : Cải cách tổ chức và hoạt động của Nhà nước gắn liền với xây dựng chỉnh đốn Đảng ,đổi mới nội dung , phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng và đảng viên trong các cơ quan nhà nước . TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 3. VẬN DỤNG TTHCM VÀO XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ NHÂN DÂN HIỆN NAY 3.3. Một số giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cải cách thể chế và phương thức hoạt động của Nhà nước . Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực Đấu tranh chống tham nhũng. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 3. VẬN DỤNG TTHCM VÀO XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ NHÂN DÂN HIỆN NAY 3. 3.Một số giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tham nhũng, lãng phí , quan liêu Bổ sung hoàn thiện quy chế , chính sách, quy định của Đảng. Tiếp tục xóa bỏ các thủ tục hành chính phiền hà Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các cơ quan chuyên ngành Xử lý nghiêm minh theo luật định và theo điều lệ Đảng . Khen thưởng người có công Cải cách chế độ lương , nâng cao dời sống cán bộ , chống đặc quyền đặc lợi. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 3. VẬN DỤNG TTHCM VÀO XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ NHÂN DÂN HIỆN NAY 3.3. Một số giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Tăng cường công tác lập pháp , hoàn thiện pháp luật. Tránh sự phân định quyền hạn, trách nhiệm các cấp không rõ ràng Xác định rõ mối quan hệ giữa lập pháp và tư pháp. Tăng cường và mở rông dân chủ. Tăng cường pháp chế , quản lý xã hội , tuyên truyền giáo dục .vv Hoàn thiện chế độ công vụ , quy chế cán bộ , công chức , coi trọng khả năng đạo đức vv TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 3. VẬN DỤNG TTHCM VÀO XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ NHÂN DÂN HIỆN NAY 3.3. Một số giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vai trò của Đảng - Một là , các giải pháp chỉnh đốn, đổi mới Đảng, xây dựng Đảng xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc, thực sự trong sạch vững mạnh, đủ năng lực trí tuệ và uy tín làm tròn trong trách của lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. - Hai là , đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxnvdcb_cua_cnmln_tthcm_chuong_11_cddh_3435_2019762.pptx