Bài giảng Chính sách kinh tế xã hội - Chương 7: Một số chính sách xã hội chủ yếu

7.4.3. Vai trò, vị trí của chính sách giáo dục  Là một trong chính sách cốt lõi, quan trọng nhất trong các chính sách xã hội  Có vị trí quyết định và mối quan hệ chặt chẽ và tạo tiền đề để thực hiện các chính sách khác nhƣ CS tăng trƣởng KT, CS việc làm.  Nâng cao dân trí cho ngƣời dân=>làm giàu cho đất nƣớc

pdf28 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chính sách kinh tế xã hội - Chương 7: Một số chính sách xã hội chủ yếu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 7 DHTM_TMU MỘTDHTM_TMU SỐ CHÍNHDHTM_TMU SÁCHDHTM_TMU XÃ HỘI DHTM_TMUCHỦ YẾUDHTM_TMU DHTM_TMU 7.1. Chính sách xóa đói giảm nghèo DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 7.2. Chính sách việc làm 7.3. Chính sách y tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 7.4. Chính sách giáo dục CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 121 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU7.1. ChínhDHTM_TMU sách xóaDHTM_TMU đói giảmDHTM_TMU nghèo DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  7.1.1. Quan niệm về nghèo và xóa đói giảm nghèo DHTM_TMU 7.1.2DHTM_TMU. Nội dung chínhDHTM_TMU sách xóa DHTM_TMUđói giảm nghèoDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  7.1.3. Vai trò, vị trí của chính sách xóa đói giảm nghèo DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 122 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 7.1.1 Quan niệm về nghèo và xóa đói giảm nghèo DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Nghèo là việc loại bỏ DHTM_TMU DHTM_TMUcác cơ hội vàDHTM_TMU sự lựa DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU chọn cơ bản nhất cho Xóa đói giảm nghèo là hỗ trợ phát triển toàn diện con ngƣời nghèo bù đắp những ngƣời. thiếu hụt về sức khỏe, giáo dục và chất lƣợng cuộc sống DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 123 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU7.1.1 QuanDHTM_TMU niệm DHTM_TMUvề nghèo vàDHTM_TMU xóa đói giảmDHTM_TMU nghèo DHTM_TMU DHTM_TMU  Chính sách xóa đói giảm nghèo là tổng thể các quan điểm, tƣ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU tƣởng, các mục tiêu, giải pháp và công cụ nhằm hỗ trợ ngƣời nghèo bù đắp những thiếu hụt về sức khỏe, giáo dục và chất lƣợng cuộc sống. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 124 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU7.1.2. DHTM_TMUNội dung chínhDHTM_TMU sách xóaDHTM_TMU đói giảmDHTM_TMU nghèo DHTM_TMU DHTM_TMU 7.1.2.1. Mục tiêu của chính sách xóa đói giảm nghèo DHTM_TMU7.1.2.2. DHTM_TMUPhƣơng hƣớng DHTM_TMUvà giải pháp cơ DHTM_TMUbản giải quyết xóaDHTM_TMU đói giảm DHTM_TMU DHTM_TMU nghèo DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 125 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 7.1.2.1. Mục tiêu của chính sách xóa đói giảm nghèo DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Tăng cƣờng Nâng cao phúc Nâng cao tiếng Hỗ trợ thoát các khả năng lợi cho ngƣời nói cho ngƣời nghèo tiếp cận các nghèo nghèo dịch vụ cơ bản DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 126 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 7.1.2.2. Phương hướng và giải pháp cơ bản giải quyết XĐGN DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Hỗ trợ hộ nghèo có việc làm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Hỗ trợ tiền mặt Xây dựng các dự án hỗ trợ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU đầuDHTM_TMU tƣ cơ sở DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU hạ tầng CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 127 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 7.1.3 Vai trò, vị trí của chính sách xóa đói giảm nghèo DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Là một trong chính sách cốt lõi, quan trọng nhất đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. DHTM_TMU Có mốiDHTM_TMU quan hệ chặtDHTM_TMU chẽ và là DHTM_TMUcơ sở để thực DHTM_TMUhiện các chínhDHTM_TMU DHTM_TMU sách xã hội khác nhƣ chính sách giáo dục, chính sách tăng trƣởng kinh tế  Giúp quốc gia đạt đƣợc các mục tiêu: tăng trƣởng kinh tế, giảm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU chênh lệch giàu nghèo, nâng cao phúc lợi XH cho ngƣời dân CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 128 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 7.2. Chính sách việc làm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 7.2.1 Khái niệm việc làm và chính sách việc làm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Nội dung chính sách việc làm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Vai trò của chính sách việc làm CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 129 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 7.2.1 Khái niệm về việc làm và chính sách việc làm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Ngƣời có việc làm là ngƣời làm DHTM_TMU DHTM_TMUviệc trong các lĩnhDHTM_TMU vực, ngành DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU nghề, dạng hoạt động có ích, không bị pháp luật ngăn cấm Thất nghiệp là tình trạng tồn tại khi đem lại thu nhập cho bản thân và một ngƣời trong lực lƣợng lao động gia đình và đóng góp một phần muốn làm việc nhƣng không thể tìm cho XH đƣợc việc làm ở mức tiền công đang thịnh hành DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 130 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU7.2.1. DHTM_TMUKhái niệm DHTM_TMUvề việc làm DHTM_TMUvà chính sáchDHTM_TMU việc DHTM_TMU DHTM_TMU làm  Chính sách việc làm là tổng thể các quan điểm, tƣ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU tƣởng, các mục tiêu, giải pháp và công cụ nhằm sử dụng lực lƣợng lao động và tạo việc làm cho lực lƣợng lao động đó. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 131 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU7.2.2 NộiDHTM_TMU dung chínhDHTM_TMU sách việcDHTM_TMU làm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Mục tiêu chung của CS giải quyết việc Phƣơng hƣớng và giải làm pháp cơ bản đối với vấn đề giải quyết việc DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUlàm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 132 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU7.2.2.1DHTM_TMU. Mục tiêu chungDHTM_TMU của chínhDHTM_TMU sách giải quyếtDHTM_TMU việc làm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Thực hiện toàn dụng lao động, Xây dựng đội ngũ lao động có giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị, chất lƣợng cao tăng khả năng sử dụng có hiệu quả thời gian lao động nông thôn DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 133 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 7.2.2.3. Phương hướng và giải pháp cơ bản đối với vấn đề DHTM_TMUgiải quyếtDHTM_TMU việc làm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Lựa chọn mô hình tăng trƣởng có khả năng tạo việc làm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Phát triển các hình thức sử dụng kinh doanh phong phú. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Đầu tƣ phát triển, thực Phát triển dịch vụ việc hiện tốt kế hoạch và Đa dạng hóa việc làm, làm các chƣơng trình KT- đa dạng hóa thu nhập XH CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 134 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 7.2.3. Vai trò, vị trí của chính sách việc làm DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Là một trong chính sách xã hội cơ bản của mọi quốc gia  Tác động đến một vấn đề nhạy cảm, vừa có ý nghĩa về kinh DHTM_TMUtế vừaDHTM_TMU có ý nghĩa vềDHTM_TMU mặt chính trịDHTM_TMU - xã hội DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Có mối quan hệ biện chứng với các chính sách KT-XH khác nhƣ: chính sách dân số, chính sách GD, chính sách xóa đói DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU giảm nghèo, chính sách tăng trƣởng và chuyển dịch CCKT CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 135 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU7.3. ChínhDHTM_TMU sách yDHTM_TMU tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  7.3.1 Mục tiêu của chính sách y tế DHTM_TMU 7.3.2 DHTM_TMUNội dung chínhDHTM_TMU sách y tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  7.3.3 Vai trò, vị trí của chính sách y tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 136 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 7.3.1 Mục tiêu của chính sách y tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Công bằng và bình Đảm bảo đƣợc hƣởng đẳng trong việc tiếp các mức phúc lợi xã cận và thụ hƣởng các hội cơ bản về y tế và sự dịch vụ CSSK. hòa nhập cộng đồng. DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 137 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 7.3.2. Nội dung chính sách y tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Chính sách phát triển cung ứng dịch vụ y tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Chính sách nhân lực y tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Chính sách tài chính cho y tế CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 138 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 7.3.2.1. Chính sách phát triển cung ứng dịch vụ y tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Tập trung vào 4 lĩnh vực: khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và dân số - kế hoạch hóa gia đình DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Mở rộng mạng lƣới y tế cơ sở  Phát triển mạng lƣới y tế dự phòng DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 139 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU7.3.2.2.DHTM_TMU Chính sáchDHTM_TMU nhân lực y DHTM_TMUtế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU TậpDHTM_TMU trung DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU đào tạo, nâng Phân bổ cao trình độ nguồn nhân của nhân viên lực hợp lý y tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 140 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU7.3.2.3.DHTM_TMU Chính sáchDHTM_TMU tài chính choDHTM_TMU y tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUNgân sáchDHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Mức chi y Cơ cấu NN phân tế chi y tế bổ theo tuyến DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 141 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 7.3.3 Vai trò, vị trí của chính sách y tế DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Là một trong chính sách cốt lõi, quan trọng  Có mối quan hệ chặt chẽ và tạo tiền đề để thực hiện các chính DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU sách xã hội khác: CS giáo dục, CS việc làm  Đảm bảo sức khỏe cho ngƣời dân=>xây dựng đất nƣớc giàu mạnh DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 142 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU7.4. ChínhDHTM_TMU sách giáoDHTM_TMU dục DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  7.4.1 Mục tiêu của chính sách giáo dục DHTM_TMU 7.4.2DHTM_TMU Nội dung chínhDHTM_TMU sách giáo DHTM_TMUdục DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  7.4.3 Vai trò, vị trí của chính sách giáo dục DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 143 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 7.4.1. Mục tiêu của chính sách giáo dục DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU Nâng DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUcao dân DHTM_TMU DHTM_TMU Mục tiêu về trí, bồi đội ngũ Mục tiêu về Mục tiêu về dƣỡng Mục tiêu về giáo viên cơ sở vật hợp tác nhân tài các bậc học và cán bộ chất quốc tế và đào quản lý tạo giáo dục nguồn DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMUnhân lực DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 144 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 7.4.2 Nội dung chính sách giáo dục DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Ban hành và thực thi mọi hệ thống văn bản pháp luật (Luật GD, cơ cấu khung của hệ thống giáo dục) DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Xây dựng các tổ chức thực thi các kế hoạch, chƣơng trình phát triển GDĐT (cải cách GD, xóa mù chữ)  Tổ chức bộ máy quản lý NN và hoàn thiện cơ chế quản lý của DHTM_TMU NN vềDHTM_TMU GD - ĐT DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 145 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 7.4.2 Nội dung chính sách giáo dục DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Tăng cƣờng đầu tƣ cho GD – ĐT  Phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Thực hiện kiểm tra, kiểm soát DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 146 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 7.4.3. Vai trò, vị trí của chính sách giáo dục DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Là một trong chính sách cốt lõi, quan trọng nhất trong các chính sách xã hội DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Có vị trí quyết định và mối quan hệ chặt chẽ và tạo tiền đề để thực hiện các chính sách khác nhƣ CS tăng trƣởng KT, DHTM_TMU CS việcDHTM_TMU làm... DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU  Nâng cao dân trí cho ngƣời dân=>làm giàu cho đất nƣớc CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI 9/27/2017 147 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU THANK YOU! DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU CHÍNH SÁCH KINH T Ế - XÃ H DHTM_TMUỘ DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU I DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 9 / 27 / 2017 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU 148 DHTM_TMU DHTM_TMU DHTM_TMU

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_chinh_sach_kinh_te_xa_hoi_chuong_7_mot_so_chinh_sa.pdf