Kinh tế học vĩ mô - Chương 7: Tiên tê - Thât nghiêp – Lạm phát – Thương mại quốc tế

MD la toan bô lương tiên ma cac tac nhân trong nên kinh tê cân đê thoa man nhu câu trao đôi, thanh toan va tich luy gia tri. MD = k.Y – h.i Trong đo: MD: Câu tiên k, h: hê sô nhay cam cua câu tiên thưc tê vơi thu nhâp thưc tê va lai suât thưc tê Y: Thu nhâp thưc tê i: Lai suât thưc tê

pdf11 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Lượt xem: 1108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh tế học vĩ mô - Chương 7: Tiên tê - Thât nghiêp – Lạm phát – Thương mại quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hoàng Thu Hƣơng - QUI 1 CHƢƠNG 7 TIỀN TỆ - THẤT NGHIỆP – LẠM PHÁT – THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ Hoàng Thu Hƣơng - QUI 2 7.1 Tiền tệ  Tiền là vật chất xã hội thừa nhận biểu thị cho giá trị làm phương tiện thanh toán trong việc trao đổi hàng hóa dịch vụ. Hoàng Thu Hƣơng - QUI 3 Chức năng của tiền  Tiền là phương tiện thanh toán  Tiền là phương tiện dự trữ, cất trữ giá trị  Tiền là đơn vị trong hạch toán Hoàng Thu Hƣơng - QUI 4 Phân loại tiền  Theo hình thức vật chất và công dụng:  Vật quý hiếm  Tiền kim loại  Tiền giấy  Tiền điện tử  Chứng phiếu  Thư chuyển tiền (L/C)  Sổ tiết kiệm  Séc Hoàng Thu Hƣơng - QUI 5 Phân loại tiền  Theo tính biểu hiện giá trị  Tiền hàng hóa  Tiền quy ước  Tiền quy ước có bảo đảm giá trị  Theo khả năng thanh toán  Tiền mặt  Tiền bút toán  Theo quốc gia có tiền lƣu hành  Nội tệ  Ngoại tệ Hoàng Thu Hƣơng - QUI 6 Cung tiền (MS)  MS là tổng số tiền có khả năng thanh toán (bao gồm tiền mặt đang lưu hành và các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại các ngân hàng)  MS.V = P.Y  Trong đó: MS: Mức cung tiền V: Tốc độ lưu chuyển tiền tệ Y: Sản lượng thực tế P: Mức giá chung GNPn: Tổng sản phẩm quốc dân danh nghĩa . nGNPPYMS V V   Hoàng Thu Hƣơng - QUI 7 Cung tiền M1 Mr i MS2 M2 MS1 Tại sao MS không phụ thuộc vào i? Hoàng Thu Hƣơng - QUI 8 Các chỉ tiêu cung tiền  M0: Tiền mặt  M1: Tiền giao dịch M1 = M0 + Tiền gửi không kỳ hạn  M2: Tiền rộng M2 = M1 + tiền gửi có kỳ hạn Hoàng Thu Hƣơng - QUI 9 Cầu tiền (MD)  MD là toàn bộ lượng tiền mà các tác nhân trong nền kinh tế cần để thỏa mãn nhu cầu trao đổi, thanh toán và tích lũy giá trị. MD = k.Y – h.i Trong đó: MD: Cầu tiền k, h: hệ số nhạy cảm của cầu tiền thực tế với thu nhập thực tế và lãi suất thực tế Y: Thu nhập thực tế i: Lãi suất thực tế Mối quan hệ giữa MD với Y và i? Hoàng Thu Hƣơng - QUI 10 Cầu tiền (MD) M1 i MD1 Mr MD2 M2 i1 Hoàng Thu Hƣơng - QUI 11 Cân bằng thị trƣờng tiền tệ M1 i MD1 Mr E iE iA iB + iE > iB + iE < iA

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchap7_2742.pdf