Bài giảng Cấu trúc thị trường

Cân bằng Nash Tại điểm cân bằng, các hãng độc quyền nhóm luôn làm điều tốt nhất, có tính đến cái mà đối thủ đang làm Ngụ ý: giải thích hành vi chiến lược Tại sao các hãng độc quyền nhóm hay đặt giá thấp? (Lý thuyết trò chơi) Tại sao các hãng độc quyền nhóm không thay đổi giá khi cầu hoặc chi phí thay đổi? (hiện tượng giá cứng nhắc)

ppt35 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2153 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Cấu trúc thị trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG Cỏc tiờu thức phõn loại: Số lượng người bỏn và mua Chủng loại sản phẩm Sức mạnh thị trường Cỏc trở ngại xõm nhập thị trường Hỡnh thức cạnh tranh phi giỏ Cỏc loại thị trường Cạnh tranh hoàn hảo Cạnh tranh khụng hoàn hảo - Cạnh tranh độc quyền - Độc quyền tập đũan Độc quyền BẢNG PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG Các loại TT Ví dụ Số lưượng ngưười bán Chủng loại sp Sức mạnh TT Trở ngại ra vào TT Cạnh tranh phi giá Cạnh tranh HH Cạnh tranh ĐQ ĐQ nhóm ĐQ sản phẩm nông nghiệp Dầu gội đầu, d/v cắt tóc Xăng dầu, ô tô con Điện, nưước Vô số Nhiều Một số Một Đồng nhất Phân biệt Đồng nhất, Phân biệt Duy nhất Không Thấp Cao Rất cao Không Thấp Cao Rất cao Quảng cáo Quảng cáo THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO Nhiều người mua, người bỏn --> người chấp nhận giỏ Sản phẩm đồng nhất Gia nhập và rỳt lui tự do Thụng tin hoàn hảo Huy động nguồn lực hoàn hảo ĐƯỜNG CẦU VÀ DOANH THU CẬN BIấN CỦA HÃNG CTHH D=MR Q P Q P E PE QE P* Q1 Q2 Q3 D S Thị trường CTHH Hóng CTHH - Đường cầu D nằm ngang tại mức giỏ cõn bằng của thị trường - “người chấp nhận giỏ” - MR=MC TỐI ĐA HểA LỢI NHUẬN ĐỐI VỚI HÃNG CTHH P Q P* D=MR MC Q1 Q* Q2 E Doanh nghiệp so sỏnh giữa P và MC tại mỗi mức sản lượng P>MC  Q sẽ   P ATC min : max Tại P2= ATC min: = 0, hũa vốn PHV= ATCmin=MC QHV= FC/(P-AVC) Tại AVCminP người tiờu dựng cú lợi - Người tiờu dựng thu được thặng dư tiờu dựng từ tất cả cỏc đơn vị trừ đơn vị cuối cựng - Thặng dư tiờu dựg là diện tớch dưới đường cầI D, trờn mức giỏ -Đường cung S phản ỏnh MC - Tại miền MC Cung thị trường tăng => giỏ thị trường giảmtới P=LACmin, =0 ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG DÀI HẠN Tất cả cỏc hóng trong ngành đều chọn sản lượng theo nguyờn tắc tối đa húa lợi nhuận Khụng cú động cơ cho thay đổi mức sản lượng (SMC=MR=P) Khụng cú động cơ cho thay đổi quy mụ nhà mỏy (LMC=MR=P) Tất cả cỏc hóng đều thu được lợi nhuận kinh tế bằng 0 Khụng cũn động cơ gia nhập hoặc rỳt lui khỏi ngành Giỏ sản phẩm được xỏc định bởi cõn bằng cung-cầu thị trường ĐỘC QUYỀN BÁN Một người bỏn Khụng cú hàng húa thay thế gần gũi Hóng cú sức mạnh thị trường lớn. Là người ấn định giỏ Rào cản gia nhập hoặc rỳt lui CÁC NGUYấN NHÂN DẪN ĐẾN ĐỘC QUYỀN Kiểm soỏt được cỏc đầu vào Bằng phỏt minh, sỏng chế Điều kiện tự nhiờn ưu đói Quy định của Chớnh phủ Hóng đạt lợi thế kinh tế của quy mụ lớn ĐƯỜNG CẦU VÀ DOANH THU BIấN TRONG ĐỘC QUYỀN Đường cầu của nhà độc quyền chớnh là đường cầu của thị trường, dốc xuống dưới về bờn phải Doanh thu cận biờn MR luụn nằm dưới đường cầu trừ điểm đầu tiờn và MR MC max = (P*-ATC*)Q* Sản lượng của hóng nhỏ hơn mức sản lượng tại ATCmin P=AR ATC MC Lợi nhuận MR Q* P* ATC* CÂN BẰNG DÀI HẠN CỦA CTĐQ Lợi nhuận kinh tế = 0 Hóng sản xuất ở mức sản lượng nhỏ hơn sản lượng tại LACmin => cụng suất thừa P=AR LAC LMC MR Q* P* CÂN BẰNG DÀI HẠN CỦA CTĐQ Cõn bằng ngắn hạn P*>ATC* --> max - Hóng khụng sản xuất tại ATCmin - Khụng đạt hiệu quả phõn bổ Cõn bằng dài hạn P* = ATC* -->  = 0 -Hóng khụng sản xuất tại ATCmin - Khụng đạt hiệu quả phõn bổ ĐỘC QUYỀN TẬP ĐOÀN Một số hóng lớn chia nhau tỷ phần thị trường Cỏc rào cản đối với cạnh tranh (luật phỏp, thuế nhập khẩu, tớnh kinh tế của quy mụ) Sản phẩm cú thể đồng nhất hoặc phõn biệt Cỏc hóng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau và đối mặt với vấn đố khụng chắc chắn Thụng tin khụng hoàn hảo CẤU KẾT VÀ CẠNH TRANH Chiến lược cạnh tranh Chiến tranh giỏ cả và cạnh tranh phi giỏ cả Cấu kết và Cartel Cỏc cản trở đối với việc cấu kết Luật chống độc quyền Sự gian lận Khú khăn trong theo đuổi mục tiờu chung CẤU KẾT VÀ HỢP NHẤT Cấu kết là việc cỏc hóng trong độc quyền nhúm thực hiện sự liờn kết (bất hợp phỏp) và thỏa thuận (ngầm) với nhau nhằm thống nhất việc hạn chế sản lượng để tăng giỏ, hoặc cố định giỏ nhằm giảm nguy cơ chiến tranh giỏ cả, hoặc giảm giỏ để tạo ra rào cản thị trường Hợp nhất CÂN BẰNG NASH Cõn bằng Nash Tại điểm cõn bằng, cỏc hóng độc quyền nhúm luụn làm điều tốt nhất, cú tớnh đến cỏi mà đối thủ đang làm Ngụ ý: giải thớch hành vi chiến lược Tại sao cỏc hóng độc quyền nhúm hay đặt giỏ thấp? (Lý thuyết trũ chơi) Tại sao cỏc hóng độc quyền nhúm khụng thay đổi giỏ khi cầu hoặc chi phớ thay đổi? (hiện tượng giỏ cứng nhắc) CÁC GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ KHễNG CHẮC CHẮN Cạnh tranh giỏ và “chiến tranh giỏ cả”, cỏc hóng hay đặt giỏ thấp Cạnh tranh phi giỏ cả và hiện tượng “giỏ cứng nhắc”, cỏc hóng khụng thay đổi giỏ Lónh đạo giỏ Cấu kết và hợp nhất Lí THUYẾT TRề CHƠI TRONG ĐỘC QUYỀN TẬP ĐOÀN Mỗi hóng thu lợi nhuận $ 300.000 A thu $400.000 B thu $100.000 A thu $100.000 B thu $400.000 Mỗi hóng thu lợi nhuận $200.000 $12 $10 $12 $10 Giỏ của hóng A Giỏ của hóng B ĐƯỜNG CẦU GÃY VÀ GIÁ CẢ KẫM LINH HOẠT P Q PA QA A D QC PC pB B C QB D’ QC’ MR1 G MR2 P Q D’ A PA QA MC MC’ “Giỏ cứng nhắc” Chỳ ý: Khụng cú mụ hỡnh đặc thự riờng cho đường cầu trong độc quyền tập đũan Cỏc đối thủ sẽ khụng hưởng ứng việc tăng giỏ, nhưng sẽ hưởng ứng việc giảm giỏ F

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptCấu trúc thị trường.ppt
Tài liệu liên quan