Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Quy trình mua hàng • Lập đơn mua hàng • Lập hóa đơn mua hàng • Lập chứng từ hàng mua trả lại, giảm giá • Lập chứng từ thanh toán công nợ phải trả • Đối trừ công nợ

pdf34 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 03/04/2020 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán mua hàng và công nợ phải trả, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
• Giảng viên: • Khoa: • Trường: KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ Nội dung • Nguyên tắc hạch toán kế toán mua hàng • Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả • Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng • Kế toán mua hàng trên PMKT Nguyên tắc hạch toán Giá gốc hàng mua tính theo nguồn nhập, phải theo dõi, phản ánh riêng biệt trị giá mua và chi phí thu mua Tính giá trị của hàng hóa xuất kho thực hiện 1 trong 4 phương pháp: • Phương pháp giá đích danh • Phương pháp bình quân cuối kỳ. • Phương pháp Nhập trước, xuất trước. • Phương pháp Nhập sau, xuất trước. Nguyên tắc hạch toán Chi phí thu mua trong kỳ tính cho hàng tiêu thụ trong kỳ và hàng tồn kho cuối kỳ. Tiêu thức phân bổ chi phí thu mua phải nhất quán. Kế toán chi tiết hàng hóa thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm hàng hóa Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng • Phân hệ kế toán mua hàng trên PMKT • Quy trình xử lý kế toán mua hàng trên PMKT • Thiết lập danh mục sử dụng trong quản lý mua hàng • Các chứng từ đầu vào liên quan • Nhập chứng từ vào PMKT • Xem và in báo cáo kế toán mua hàng Kế toán mua hàng trên PMKT Phân hệ kế toán mua hàng trên PMKT Quy trình xử lý kế toán mua hàng trên PMKT Thiết lập danh mục sử dụng trong quản lý mua hàng Các chứng từ đầu vào liên quan • Hóa đơn GTGT do nhà cung cấp lập • Bảng kê mua hàng do Nhân viên lập • Phiếu Nhập kho • Các chứng từ phản ánh thanh toán công nợ • ... Một số hình ảnh chứng từ đầu vào liên quan • Các bước tiến hành trước khi nhập chứng từ kế toán mua hàng vào PMKT • Thông tin cần nhập trên chứng từ kế toán mua hàng trong PMKT • Ví dụ về giao diện nhập chứng từ kế toán mua hàng trong PMKT Nhập chứng từ vào PMKT Chọn phân hệ có liên quan đến nghiệp vụ kế toán mua hàng Chọn loại chứng từ cập nhật Cập nhật chứng từ Các bước tiến hành trước khi nhập chứng từ vào PMKT Thông tin cần nhập trên chứng từ trong PMKT Thông tin chung • Mã và tên nhà cung cấp • Địa chỉ • Mã số thuế • Số chứng từ ; Ngày chứng từ Thông tin chi tiết • Mã hàng, kho; tài khoản kho • Diễn giải • Số lượng; đơn giá; thành tiền, • Tài khoản phải trả • Thông tin khai báo về thuế Thông tin cần nhập trên chứng từ trong PMKT • Quy trình mua hàng • Lập đơn mua hàng • Lập hóa đơn mua hàng • Lập chứng từ hàng mua trả lại, giảm giá • Lập chứng từ thanh toán công nợ phải trả • Đối trừ công nợ Ví dụ về giao diện nhập chứng từ trong PMKT Quy trình mua hàng Lập đơn mua hàng Lập hóa đơn mua hàng Lập chứng từ hàng mua trả lại, giảm giá Lập chứng từ thanh toán công nợ phải trả Đối trừ công nợ • Bảng kê mua hàng • Nhật ký mua hàng • Tổng hợp công nợ phải trả Xem và in báo cáo trong kế toán mua hàng Bảng kê mua hàng Bảng kê mua hàng Nhật ký mua hàng Nhật ký mua hàng Tổng hợp công nợ phải trả Tổng hợp công nợ phải trả Tài liệu tham khảo • Quyết định 15/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính về Chế độ kế toán doanh nghiệp • Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính về Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Địa chỉ download tài liệu • Giáo trình KẾ TOÁN MÁY: • Slide bài giảng 7 – Kế toán mua hàng và công nợ phải trả: anMay/DN/GiaoTrinh/giao_trinh_ke_toan_may.pdf anMay/DN/Slide/bai7_ke_toan_mua_hang.ppt Địa chỉ download tài liệu • Phim hướng dẫn thực hành: anMay/DN/Phim/ke_toan_mua_hang.wmv anMay/DN/Phim/khai_bao_danh_muc_va_so_du_ban_ dau.wmv

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai7_ke_toan_mua_hang_9357_616.pdf
Tài liệu liên quan