• Bài giảng Database System Concepts - Chapter 8: Application Design and DevelopmentBài giảng Database System Concepts - Chapter 8: Application Design and Development

  Digital Certificates ■ Digital certificates are used to verify authenticity of public keys. ■ Problem: when you communicate with a web site, how do you know if you are talking with the genuine web site or an imposter? ● Solution: use the public key of the web site ● Problem: how to verify if the public key itself is genuine? ■ Solution: ● Ev...

  pdf52 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Database System Concepts - Chương 7: Xử lý tập tin với Visual Basic 6.0Bài giảng Database System Concepts - Chương 7: Xử lý tập tin với Visual Basic 6.0

  Lab 04 – Ứng dụng xóa file - Hãy thử viết 1 ứng dụng cho phép user xác định mẫu các file cần xóa rồi tìm các file thỏa mãn mẫu qui định và xóa chúng, việc tìm và xóa nên đệ quy từ vị trí mẫu để xóa triệt để. - Thí dụ nếu người dùng nhập pattern c:\*.tmp, ứng dụng sẽ tìm và xóa mọi file *.tmp từ thư mục gốc.

  pdf17 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Database System Concepts - Chapter 7: Relational Database DesignBài giảng Database System Concepts - Chapter 7: Relational Database Design

  Correctness of 3NF Decomposition Algorithm (Cont’d.) Claim: if a relation R i is in the decomposition generated by the above algorithm, then Ri satisfies 3NF. ■ Let Ri be generated from the dependency α → β ■ Let γ → B be any non­trivial functional dependency on Ri. (We need only consider FDs whose right­hand side is a single attribute.) ■ ...

  pdf87 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Database System Concepts - Chapter 6: Entity­Relationship ModelBài giảng Database System Concepts - Chapter 6: Entity­Relationship Model

  UML Class Diagrams (Contd.) ■ Cardinality constraints are specified in the form l.h, where l denotes the minimum and h the maximum number of relationships an entity can participate in. ■ Beware: the positioning of the constraints is exactly the reverse of the positioning of constraints in E­R diagrams. ■ The constraint 0.* on the E2 side and ...

  pdf82 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 6: Lập trình với Visual Basic 6.0Bài giảng Tin học đại cương - Chương 6: Lập trình với Visual Basic 6.0

  Input Box (tt) Mặc dầu Input Boxes rất dễ dùng, trên thực tế rất ít khi ta dùng nó vì những lý do sau đây: – Trong lúc user input data, phải đợi sau khi user click OK thì mới bắt đầu xử lý input textstring. Nếu dùng một Textbox trong một Form thông thường, ta có thể code trong các Event handlers của Events KeyPress hay Change để kiểm soát c...

  pdf36 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Form và một số Controls thông dụngBài giảng Tin học đại cương - Chương 5: Form và một số Controls thông dụng

  LAB 02 Sử dụng IDE của VB6.0 thiết kế form dưới đây – (1) Frame – (2) Label – (3) Textbox – (4) Command Button – (5) Combo Box – (6) ListBox Viết mã lệnh ứng với Event Form_Load trong đó sử dụng method AddItem đối với ComboBox và ListBox để thêm các mục trong danh sách lựa chọn

  pdf10 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Database System Concepts - Chapter 5: Other Relational LanguagesBài giảng Database System Concepts - Chapter 5: Other Relational Languages

  Non­Monotonicity (Cont.) ■ There are useful queries that cannot be expressed by a stratified program ● Example: given information about the number of each subpart in each part, in a part­subpart hierarchy, find the total number of subparts of each part. ● A program to compute the above query would have to mix aggregation with recursion ● Howe...

  pdf84 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Database System Concepts - Chapter 4: Advanced SQLBài giảng Database System Concepts - Chapter 4: Advanced SQL

  Advanced SQL Features (cont’d) ■ Merge construct allows batch processing of updates. ■ Example: relation funds_received (account_number, amount ) has batch of deposits to be added to the proper account in the account relation merge into account as A using (select * from funds_received as F ) on (A.account_number = F.account_number ) when ma...

  pdf58 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Tổng quan về Visual Basic 6.0Bài giảng Tin học đại cương - Chương 4: Tổng quan về Visual Basic 6.0

  LAB 01 – Làm quen VB 6.0 Cài đặt Visual Basic 6.0 Khởi động VB 6.0. Di chuyển và sắp xếp lại các cửa sổ sau theo ý thích của bản thân – Project Explorer – Properties Window – Form layout Window – Toolbox Thiết kế form như hình bên

  pdf15 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Database System Concepts - Chapter 3: SQLBài giảng Database System Concepts - Chapter 3: SQL

  Joined Relations** ■ Join operations take two relations and return as a result another relation. ■ These additional operations are typically used as subquery expressions in the from clause ■ Join condition – defines which tuples in the two relations match, and what attributes are present in the result of the join. ■ Join type – defines how tu...

  pdf66 trang | Chia sẻ: vutrong32 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0