• Phần mềm kế toán - Chương 9: Kế toán tài sản cố địnhPhần mềm kế toán - Chương 9: Kế toán tài sản cố định

  Khi có sự tăng, giảm giá trị tính khấu hao của TSCĐ hoặc thay đổi thời gian sử dụng của tài sản • Giá trị còn lại và thời gian sử dụng còn lại đến khi đánh giá lại sẽ được tự động lấy lên chứng từ và người sử dụng chỉ phải nhập các giá trị mới cho TSCĐ cần điều chỉnh

  pdf39 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Phần mềm kế toán - Chương 7: Kế toán vật tưPhần mềm kế toán - Chương 7: Kế toán vật tư

  Phương pháp bình quân cuối kỳ: Định kỳ (tháng, quý), khi người sử dụng thực hiện chức năng “Cập nhật giá xuất”, phần mềm sẽ tự động tính và cập nhật giá xuất kho bình quân gia quyền cho một hoặc tất cả các vật tư xuất ra trong kỳ tính giá • Phương pháp giá đích danh: Với phương pháp này, hệ thống sẽ tự động lấy giá xuất kho theo đúng giá nhập ...

  pdf27 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Kế toán chi phí - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanhKế toán chi phí - Chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh

  7.3.4 Tài khoản sử dụng: TK 347 “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả” Bên Nợ: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả giảm (được hoàn nhập) trong kỳ Bên Có: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận trong kỳ Số dư bên Có: Thuế thu nhập hoãn lại phải trả còn lại cuối kỳ; điều chỉnh số dư đầu năm đối với thuế thu nhập hoãn lại phải trả do áp dụng hồi...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Kế toán chi phí - Chương 6: Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanhKế toán chi phí - Chương 6: Kế toán doanh thu và chi phí kinh doanh

  Phương pháp kê khai thường xuyên Bên Nợ TK 632  Giá vốn của hàng hóa tiêu thụ được  Hao hụt mất mát hàng tồn kho sau khi trừ đi bồi thường  Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ không được duyệt khi quyết toán  Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Bên Có TK 632  Giá vốn của hàng bán bị trả lại  Kết chuyển giá vốn hàng bán để xác định kết quả

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Phần mềm kế toán - Chương 6: Kế toán bán hàng và công nợ phải thuPhần mềm kế toán - Chương 6: Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

  Phần mềm sẽ tự động xử lý và đưa ra các báo cáo bán hàng và công nợ phải thu:  Nhật ký bán hàng  Sổ chi tiết bán hàng  Tổng hợp công nợ phải thu • Khi xem báo cáo cần chọn các tham số cần thiết:  Kỳ báo cáo  Đối tượng  Tài khoản công nợ

  pdf43 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài sản cố định - Chương 5: Kế toán tài sản cố địnhKế toán tài sản cố định - Chương 5: Kế toán tài sản cố định

  Tiêu chuẩn ghi nhận Một tài sản được ghi nhận là TSCĐ vô hình phải thỏa mãn đồng thời: ?Định nghĩa về TSCĐ vô hình; ?và 3 tiêu chuẩn ghi nhận sau: ? a. Ch?c ch?n thu du?c l?i ích kinh t? trong tuong lai t? vi?c s? d?ng ti s?n dĩ; ? b. Cĩ th?i gian s? d?ng trn 1 nam tr? ln; ? c. Nguyn gi ti s?n ph?i du?c xc d?nh m?t cch tin c?y v cĩ gi tr? ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Phần mềm kế toán - Chương 5: Kế toán mua hàng và công nợ phải trảPhần mềm kế toán - Chương 5: Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

  Phần mềm sẽ tự động xử lý và đưa ra các báo cáo mua hàng và công nợ phải trả:  Nhật ký mua hàng  Tổng hợp công nợ phải trả • Khi xem báo cáo cần chọn các tham số cần thiết:  Khoảng thời gian  Đối tượng  Tài khoản công nợ

  pdf34 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Phần mềm kế toán - Chương 4: Quản lí phát hành hóa đơnPhần mềm kế toán - Chương 4: Quản lí phát hành hóa đơn

  Chức năng Xóa hóa đơn cho phép khai báo các hóa đơn đã lập trong các trường hợp hóa đơn bị sai một hoặc một số thông tin trên hóa đơn như tên địa chỉ người mua, sai đơn giá, thuế suất cần phải xóa bỏ để lập hóa đơn mới

  pdf29 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Kế toán tài sản cố định - Chương 4: Kế toán hàng tồn khoKế toán tài sản cố định - Chương 4: Kế toán hàng tồn kho

  . Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản lượng hoàn thành tương đương Đối với những chi phí bỏ dần vào quá trình SX Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ= c. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo 50% chi phí chế biến: Điều kiện áp dụng và phương pháp thực hiện tương tự phương pháp sản lượng hoàn thành tương đương nhưng SPDD được tính theo t...

  pdf18 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Phần mềm kế toán - Chương 3: Kế toán vốn bằng tiềnPhần mềm kế toán - Chương 3: Kế toán vốn bằng tiền

  Chứng từ gốc liên quan đến thu chi tiền mặt:  Phiếu thu  Phiếu chi  Bảng kiểm kê quỹ  Giấy đề nghị thanh toán tiền tạm ứng  Giấy đề nghị tạm ứng  • Chứng từ gốc liên quan đến thanh toán:  Hóa đơn bán hàng  Hóa đơn mua hàng

  pdf41 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0