Triển khai Kế hoạch thực hiện tuyên bố chung và chương trình khung về hợp tác, sẵn sàng ứng phó SCTD vùng Vịnh Thái Lan theo Quyết định số 1278-QĐ-TTg

a. Nghiên cứu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD phải nằm trong trong tổng thể nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên - môi trường biển của Việt Nam. b. Đảm bảo nội dung liên quan đến lĩnh vực giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD trong các VBQPPL của Việt Nam phù hợp với quy định của CTK. c. Lồng ghép việc nghiên cứu, thực hiện yêu cầu, quy định của CTK đối với các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án có liên quan đến giám sát, đánh giá rủi ro ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD đang được Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành triển khai thực hiện. d. Việc nghiên cứu nội dung của Kế hoạch cần chú ý đến các quy định của Công ước OPRC 1990, ASEAN OSRAP, và các công ước liên quan mà Việt Nam sẽ gia nhập.

ppt37 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1822 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Triển khai Kế hoạch thực hiện tuyên bố chung và chương trình khung về hợp tác, sẵn sàng ứng phó SCTD vùng Vịnh Thái Lan theo Quyết định số 1278-QĐ-TTg, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔNG CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM Triển khai Kế hoạch thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung về hợp tác, sẵn sàng ứng phó SCTD vùng Vịnh Thái Lan theo Quyết định số 1278/QĐ-TTg ngày 14/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ Th.s. Nguyễn Ngọc Sơn Ngày 06 tháng 10 năm 2009 TỔNG CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM Quyết định số 1278/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung giữa Việt Nam, Campuchia, Thái Lan về hợp tác sẵn sàng ứng phó SCTD vùng Vịnh Thái Lan Triển khai Kế hoạch thực hiện TBC và CTK I. Tổng quan về quá trình xây dựng Quyết định II. Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch III. Nhiệm vụ của Kế hoạch IV. Nội dung của Kế hoạch V. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan và tổ chức thực hiện VI. Kinh phí thực hiện và hiệu lực thi hành VII. Các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch VIII. Nguyên tắc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án I. Tổng quan về quá trình xây dựng Quyết định Ngày 12/01/2006, UBQGTKCN thay mặt Chính phủ ký TBC giữa Campuchia, Thái Lan, Việt Nam về hợp tác sẵn sàng ứng phó SCTD vùng Vịnh Thái Lan và CTK ứng phó SCTD vùng Vịnh Thái Lan . Vì vậy, cần kiện toàn và tăng cường hệ thống quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển, đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển, giám sát môi trường và đánh giá rủi ro để ngăn ngừa, sẵn sàng và phối hợp ứng phó SCTD và phối hợp với Campuchia, Thái Lan để ứng phó SCTD trong vùng Vịnh Thái Lan theo quy định của TBC và CTK. Thủ tướng CP giao UBQGTKCN chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Dự thảo Kế hoạch thực hiện TBC và CTK UBQGTKCN đã thành lập Ban Soạn thảo, Ban biên tập, đã xin ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan trong quá trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng. Tháng 7/2008, UBQGTKCN trình Thủ tướng xem xét, ban hành Quyết định của Thủ tướng. Ngày 14/8/2009 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1278/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện TBC và CTK giữa Việt Nam, Campuchia, Thái Lan về hợp tác sẵn sàng ứng phó SCTD vùng Vịnh Thái Lan II. Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch 1. Mục đích của Kế hoạch Thực hiện các nghĩa vụ của Việt Nam về hợp tác với Campuchia, Thái Lan trong việc sẵn sàng và ứng phó kịp thời, hiệu quả SCTD tại vùng Vịnh Thái Lan theo quy định của TBC v à CTK 2. Yêu cầu của Kế hoạch Hoàn thiện khung pháp lý và hệ thống tổ chức, về quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển trong giám sát, ứng phó, khắc phục hậu quả SCTD Nâng cao năng lực mọi mặt đủ sức để ngăn ngừa, ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả SCTD trên biển Việt Nam Phối hợp với Campuchia, Thái Lan, các tổ chức, cá nhân liên quan để ứng phó SCTD trong vùng Vịnh Thái Lan III. Nhiệm vụ của Kế hoạch 1. Hoàn thiện khung pháp lý về lĩnh vực giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD trên biển. 2. Xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống giám sát, phát hiện, ứng phó, khắc phục SCTD. 3. Đào tạo, tập huấn, huấn luyện, diễn tập và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó, khắc phục SCTD trên biển. 4. Nghiên cứu, phát triển dịch vụ ứng phó, khắc phục SCTD. 5. Hợp tác quốc tế về ngăn ngừa, ứng phó, khắc phục SCTD. III. Nhiệm vụ của Kế hoạch 1. Hoàn thiện khung pháp lý về lĩnh vực giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD trên biển. Thành công: Quan tâm của Đảng, các ấp, các ngành về BVMT... Đã từng bước bổ sung, hoàn chỉnh khung pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động QLNN về bảo vệ môi trường biển nói chung và lĩnh vực ứng phó SCTD nói riêng. Hạn chế: Nhiều nội dung vẫn chưa được cụ thể hoá bằng các VBQPPL hoặc cần bổ sung, sửa đổi, ban hành mới: Quy định về lập kế hoạch ứng phó Quy định sử dụng chất phân tán (Dispersant) Quy định khắc phục sự cố môi trường Quy định lập hồ sơ, đòi hoàn trả chi phí ứng phó và bồi hoàn thiệt hại do dầu tràn gây ra... III. Nhiệm vụ của Kế hoạch 2. Xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống giám sát, phát hiện, ứng phó, khắc phục SCTD. Hệ thống chỉ đạo, điều hành ứng phó SCTD; Hệ thống giám sát, phát hiện, khắc phục, giải quyết hậu quả SCTD; Thiết lập Trung tâm tích hợp dữ liệu (cơ sở dữ liệu) để phục vụ ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD; Hoàn chỉnh 3 căn cứ ứng phó SCTD tại Bà Rịa- Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh và Cà Mau Lập kế hoạch ứng phó SCTD khu vực biển phía Nam và Tây Nam Bộ; Xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống bản đồ nhậy cảm do dầu tràn khu vực ven biển phía Nam và Tây Nam Bộ. Xây dựng chương trình mô phỏng vết dầu loang khu vực biển phía Nam và Tây Nam Bộ; III. Nhiệm vụ của Kế hoạch 3. Đào tạo, tập huấn, huấn luyện, diễn tập và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó, khắc phục SCTD trên biển. Nâng cao khả năng, kỹ năng xử lý tình huống, phối hợp trong nước và quóc tế của các cơ quan chỉ đạo, điều hành và lực lượng ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD trên biển Giúp người dân: Hình dung được tác hại, ảnh hưởng của dầu tràn đến kinh tế và môi trường; Có kiến thức cơ bản trong việc tham gia phát hiện, ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu Sẵn sàng tham gia bảo vệ môi trường khi được huy động để giảm thiểu thiệt hại III. Nhiệm vụ của Kế hoạch 4. Nghiên cứu, phát triển dịch vụ ứng phó, khắc phục SCTD. Nguyên tắc trách nhiệm trong việc bồi hoàn: Người gây ô nhiễm, SCTD phải chịu trách nhiệm chính trong việc bồi hoàn chi phí cho hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố môi trường cũng như các tổn thất do sự cố gây nên. Nhiệm vụ Làm rõ tính pháp lý để ràng buộc trách nhiệm đối với Bên gây ra sự cố môi trường phải bồi hoàn và bồi thường thiệt hại, Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia vào phát triển các dịch vụ ứng phó, khắc phục SCTD trong tổng thể các dịch vụ bảo vệ môi trường theo cơ chế thị trường. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ ứng phó, khắc phục SCTD trên biển Mục đích Tạo thêm nguồn lực của xã hội tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và huy động ứng phó, khắc phục sự cố môi trường khi xảy ra sự cố. Sử dụng hợp lý ngân sách cho dịch vụ ứng phó, khắc phục SCTD Ràng buộc trách nhiệm hoàn trả chi phí cho hoạt động ứng phó, khắc phục SCTD về phía gây ô nhiễm và bảo hiểm. III. Nhiệm vụ của Kế hoạch 5. Hợp tác quốc tế về ngăn ngừa, ứng phó, khắc phục SCTD. Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ, tài trợ của các nước và các tổ chức quốc tế Đầu tư phương tiện, trang thiết bị ... Nâng cao năng lực, trình độ cho hoạt đọng chỉ đạo, điều hành, thực hiện giám sát, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD Nâng cao tính hiệu quả của hoạt động phối hợp 3 nước trong ứng phó SCTD khi dầu tràn xảy ra tại vùng Vịnh Thái Lan hoặc các khu vực liên quan. IV. Nội dung của Kế hoạch Kế hoạch gồm 20 nhiệm vụ, đề án, dự án để cụ thể hoá 5 nhóm nhiệm vụ Theo Phụ lục “Danh mục các nhiệm vụ, đề án, dự án thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung” ban hành kèm theo Quyết định số 1278/QĐ-TTg ngày 14/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn (03 nhiệm vụ) Bộ Tài nguyên và Môi trường (16 nhiệm vụ) Tập đoàn dầu khí Việt Nam (01 nhiệm vụ) V. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan và tổ chức thực hiện 1. Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn là cơ quan chủ trì chỉ đạo, điều hành hoạt động ứng phó SCTD tại Việt Nam: a) Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBQGTKCN trong thực hiện TBC và CTK. b) Chủ trì huy động lực lượng, phương tiện của Bộ, ngành, địa phương phối hợp với lực lượng quốc tế tham gia ứng phó SCTD trên biển phía Nam Việt Nam và vùng Vịnh Thái Lan theo quy định. c) Chỉ đạo các Trung tâm ứng phó SCTD khu vực, phối hợp với các Trung tâm ứng phó SCTD Quốc gia của Campuchia, Thái Lan điều phối lực lượng, phương tiện ứng phó SCTD trên vùng Vịnh Thái lan theo thoả thuận và quy định của TBC và CTK. V. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan và tổ chức thực hiện 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan đầu mối Quốc gia thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung: a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản về giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD trên biển. b). Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan để tổ chức khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD theo TBC và CTK; phối hợp với Uỷ ban QGTKCN thống nhất cơ chế phối hợp giữa Bộ TNMT và Uỷ ban QGTKCN để thực hiện TBC và CTK. c) Phối hợp với các Cơ quan đầu mối Quốc gia của Campuchia, Thái Lan để thực hiện các quy định của TBC và CTK. d) Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng tình hình thực hiện Kế hoạch trước ngày 25/ 01 hàng năm và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả TBC và CTK; sơ kết tình hình thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2009-2010 và tổng kết giai đoạn 2009-2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. đ) Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ TNMT triển khai thực hiện Tuyên bố chung và Chương trình khung V. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan và tổ chức thực hiện 3. Các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Kiên Giang theo phạm vi quản lý, có trách nhiệm thực hiện các các nhiệm vụ trong Kế hoạch liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; thông báo kết quả thực hiện nội dung được phân công về NCP để tổng hợp báo cáo Thủ tướng theo quy định. 4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn từ ngân sách nhà nước và từ các nguồn vốn khác trong kế hoạch hàng năm, giai đoạn 2009-2010 và giai đoạn 2011-2015; nghiên cứu bổ sung kinh phí thực hiện cho các nhiệm vụ trong Kế hoạch chưa được cấp vốn theo quy định để thực hiện có hiệu quả các nội dung, đề án của Kế hoạch. 5. Uỷ ban Quốc gia TKCN, Bộ TNMT và các Bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để tổ chức thực hiện có hiệu quả, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh phải kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. VI. Kinh phí thực hiện và hiệu lực thi hành Kinh phí thực hiện Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ TNMT, các Bộ, ngành lập và phê duyệt các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án được giao để xây dựng dự toán chi thực hiện Kế hoạch theo đúng quy chế quản lý đầu tư, xây dựng và các quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Hiệu lực thi hành Sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ trưởng các Bộ: TNMT, GTVT; Quốc QP, NG, Tư pháp, KH và CN, TT và Truyền thông, các Bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Cà Mau, tỉnh Kiên Giang và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. VII. Các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch I. Hoàn thiện khung pháp lý về giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD trên biển Nhiệm vụ 1. Rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản QPPL hiện có và ban hành mới về lĩnh vực giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD trên biển./Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp: Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành và địa phương liên quan Thời gian thực hiện: 2009-2011 - Thực hiện trong tổng thể nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện. VII. Các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch I. Hoàn thiện khung pháp lý về giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD trên biển Nhiệm vụ 2. Nghiên cứu xây dựng quy trình lập kế hoạch ứng phó SCTD trên biển các cấp (quốc gia, khu vực, địa phương và cơ sở có khả năng xảy ra SCTD)/ Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp: Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Giao thông Vận tải, các Bộ, ngành liên quan Thời gian thực hiện: 2009-2010 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện. VII. Các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch I. Hoàn thiện khung pháp lý về giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD trên biển Nhiệm vụ 3. Nghiên cứu, xây dựng quy trình sử dụng chất phân tán (Dispersant) trên biển Việt Nam/ Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp: Bộ Khoa học và Công nghệ Thời gian thực hiện: 2009-2011. - Làm cơ sở để áp dụng tại vùng biển của Việt Nam trong vịnh Thái Lan - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện. VII. Các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch I. Hoàn thiện khung pháp lý về giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD trên biển Nhiệm vụ 4. Nghiên cứu xây dựng quy trình khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn trên biển/ Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp: Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, ngành liên quan và Tập đoàn dầu khí Việt Nam Thời gian thực hiện: 2009-2010 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện. VII. Các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch I. Hoàn thiện khung pháp lý về giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD trên biển Nhiệm vụ 5. Nghiên cứu, xây dựng quy trình lập hồ sơ, đòi bồi hoàn chi phí ứng phó, khắc phục SCTD và thiệt hại do dầu tràn gây ra/ Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp: Toà án Tối cao, Bộ Tài chính, Bộ giao thông Vận tải, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao Thời gian thực hiện: 2009-2011 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện. VII. Các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch I. Hoàn thiện khung pháp lý về giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD trên biển Nhiệm vụ 6. Nghiên cứu, ban hành sổ tay hướng dẫn khắc phục SCTD trên biển/ Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp: Tập đoàn dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan Thời gian thực hiện: 2009-2010 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện. VII. Các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch II. Xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống giám sát, ứng phó, khắc phục SCTD Nhiệm vụ 7. Kiện toàn hệ thống chỉ đạo, điều hành và bảo đảm thông tin liên lạc cho hoạt động phối hợp ứng phó SCTD trên biển/ Uỷ ban Quốc gia TKCN Cơ quan phối hợp: Bộ Quốc phòng, Bộ giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao và UBND các tỉnh, thành phố ven biển Thời gian thực hiện: 2009-2010 VII. Các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch II. Xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống giám sát, ứng phó, khắc phục SCTD Nhiệm vụ 8. Xây dựng, kiện toàn hệ thống giám sát, phát hiện, khắc phục, giải quyết hậu quả và đòi bồi hoàn do SCTD gây ra/ Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp: Uỷ ban Quốc gia TKCN, Bộ Quốc phòng, Bộ giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao và UBND các tỉnh, thành phố ven biển, Tập đoàn dầu khí Việt Nam Thời gian thực hiện: 2009-2011 Ưu tiên việc nghiên cứu hoàn chỉnh hệ thống giám sát, đánh giá rủi ro SCTD trên biển khu vực biển phía Nam và Tây Nam Bộ của Việt Nam. VII. Các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch II. Xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống giám sát, ứng phó, khắc phục SCTD Nhiệm vụ 9. Nghiên cứu thiết lập Trung tâm cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD trên biển/ Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp: Uỷ ban Quốc gia TKCN, Bộ giao thông Vận tải và UBND các tỉnh, thành phố ven biển Thời gian thực hiện: 2009-2010. Phục vụ chung công tác ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố môi trưòng biển (tại Việt Nam và phối hợp quốc tế) VII. Các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch II. Xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống giám sát, ứng phó, khắc phục SCTD Nhiệm vụ 10. Xây dựng hoàn chỉnh 3 căn cứ ứng phó SCTD tại Bà Rịa- Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh và Cà Mau thuộc Trung tâm ứng phó SCTD miền Nam/ Tập đoàn dầu khí Việt Nam Cơ quan phối hợp: Uỷ ban Quốc gia TKCN, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND: TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau Thời gian thực hiện: 2009-2012 VII. Các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch II. Xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống giám sát, ứng phó, khắc phục SCTD Nhiệm vụ 11. Xây dựng kế hoạch ứng phó SCTD khu vực biển phía Nam và Tây Nam Bộ của Việt Nam/ Uỷ ban Quốc gia TKCN Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn dầu khí Việt Nam, UBND các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang Thời gian thực hiện: 2009-2011 Xây dựng trong tổng thể kế hoạch ứng phó SCTD khu vực miền Nam. VII. Các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch II. Xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống giám sát, ứng phó, khắc phục SCTD Nhiệm vụ 12. Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định ứng phó SCTD trên biển vùng Vịnh Thái Lan/ Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp: Uỷ ban Quốc gia TKCN, Bộ giao thông Vận tải, Tập đoàn dầu khí Việt Nam, UBND các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang Thời gian thực hiện: 2009-2010 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện. VII. Các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch II. Xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống giám sát, ứng phó, khắc phục SCTD Nhiệm vụ 13. Xây dựng chương trình mô phỏng vết dầu loang khu vực biển phía Nam và Tây Nam Bộ Việt Nam /Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp: Viện KHCN Việt Nam, Tập đoàn dầu khí Việt Nam Thời gian thực hiện: 2009-2010 Nằm trong tổng thể chương trình mô phỏng vết dầu loang theo vùng địa lý khu vực biển Việt Nam VII. Các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch II. Xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống giám sát, ứng phó, khắc phục SCTD Nhiệm vụ 14. Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống bản đồ nhậy cảm do dầu tràn khu vực ven biển phía Nam và Tây Nam Bộ phục vụ ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD trên biển vùng Vịnh Thái Lan/ Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường Uỷ ban Quốc gia TKCN, UBND các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang Thời gian thực hiện: 2009-2011 Xây dựng theo tổng thể hệ thống bản đồ nhậy cảm do dầu tràn của Việt Nam làm cơ sở xây dựng các kế hoạch ứng phó SCTD VII. Các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch III. Đào tạo, tập huấn, huấn luyện, diễn tập và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng Nhiệm vụ 15. Huấn luyện, diễn tập về phối hợp ứng phó SCTD trên biển theo quy định của Chương trình khung Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tập đoàn dầu khí Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố ven biển Thường xuyên, hàng năm VII. Các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch III. Đào tạo, tập huấn, huấn luyện, diễn tập và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng Nhiệm vụ 16. Tập huấn về khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD trên biển theo quy định của Chương trình khung/ Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp: Uỷ ban Quốc gia TKCN, Tập đoàn dầu khí Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố ven biển Thường xuyên, hàng năm Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện. VII. Các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch III. Đào tạo, tập huấn, huấn luyện, diễn tập và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng Nhiệm vụ 17. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó, khắc phục SCTD trên biển/ Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban Quốc gia TKCN, UBND các tỉnh, thành phố ven biển Thường xuyên, hàng năm Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện. VII. Các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch IV. Nghiên cứu phát triển dịch vụ ứng phó, khắc phục SCTD Nhiệm vụ 18. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ ứng phó, khắc phục SCTD trên biển/ Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp: Bộ Nội vụ, Tài chính, giao thông Vận tải và UBND các tỉnh, thành phố ven biển Thời gian thực hiện: 2009-2011. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện. VII. Các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch V. Hợp tác quốc tế về ngăn ngừa, ứng phó, khắc phục SCTD Nhiệm vụ 19. Hợp tác quốc tế với Campuchia, Thái Lan và các tổ chức, cá nhân quốc tế liên quan trong công tác chuẩn bị, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD trên biển/ Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Bộ giao thông Vận tải, Uỷ ban Quốc gia TKCN Thường xuyên, hàng năm Tổng thể theo Quyết định số 80/2008/QĐ-TTg ngày 13/ 6/ 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hợp tác quốc tế về biển đến 2020" VII. Các nhiệm vụ cụ thể của Kế hoạch V. Hợp tác quốc tế về ngăn ngừa, ứng phó, khắc phục SCTD Nhiệm vụ 20. Nghiên cứu, đề xuất việc Việt Nam tham gia các Điều ước quốc tế về ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD trên biển/ Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan phối hợp: Bộ Ngoại giao, Bộ giao thông Vận tải, Bộ Tư pháp, Uỷ ban Quốc gia TKCN Thời gian thực hiện: 2009-2010 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện. VIII. Nguyên tắc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án a. Nghiên cứu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD phải nằm trong trong tổng thể nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên - môi trường biển của Việt Nam. b. Đảm bảo nội dung liên quan đến lĩnh vực giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD trong các VBQPPL của Việt Nam phù hợp với quy định của CTK. c. Lồng ghép việc nghiên cứu, thực hiện yêu cầu, quy định của CTK đối với các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án có liên quan đến giám sát, đánh giá rủi ro ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD đang được Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành triển khai thực hiện. d. Việc nghiên cứu nội dung của Kế hoạch cần chú ý đến các quy định của Công ước OPRC 1990, ASEAN OSRAP, và các công ước liên quan mà Việt Nam sẽ gia nhập.... Xin chân thành cảm ơn!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptTriển khai Kế hoạch thực hiện tuyên bố chung và chương trình khung về hợp tác, sẵn sàng ứng phó SCTD vùng Vịnh Thái Lan theo Quyết định số 1278-QĐ-TTg.ppt