Trả lời câu hỏi ôn tập môn lịch sử đảng

*Tổng kết chặng đường đổi mới 10 năm, Đại hội 8 rút ra 6 bài học chủyếu: -Giữvững mục tiêu độc lập và cnxh trong quá trình đổi mới,nắm vững hai n/vụchiến lược xd và bảo vệtổquốc,kiên trì chủnghĩa mác-lê nin và tưtưởng HCM. -Kết hợp chặt chẽngay từ đầu đổi mới kinh tếvà đổi mới chính trị,lấy đổi mới kinh tếlàm trọng tâm,đồng thời từng bước đổi mới chính trị. -xd nền kinh tếhàng hoá nhiều thành phần,vận hành theo cơchếthịtrường,đi đôi với vai trò tăng cường quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Tăng cường kinh tếgắn liền với tiến bộvà công bằng xh,giữgìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc,bảo vệmôi trường sinh thái. -Mởrộng và tăng cường khối đoàn kết toàn dân,phát huy sức mạnh của cảdân tộc. -Mởrộng hợp tác quốc tế,tranh thủsự đồng tình ủng hộvà giúp đỡcủa nhân dân thếgiới,kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. -Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng,coi xd Đảng là n/vụthen chốt. Nắm vững và vận dụng sáng tạo những bài học trên đây là bảo đảm cho thành công của sựnghiệp phát triển đất nước trong thời kỳmới.

pdf13 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2546 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trả lời câu hỏi ôn tập môn lịch sử đảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phép nhà binh. -Sự lãnh đạo của ĐCS,đội tiên phong của g/c vô sản,là đk cốt yếu cho sự thắng lợi của CM.Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác-Lê Nin làm nền tảng cho tư tưởng,phải liên hệ mật thiết với quần chúng,với vô sản và các dân tộc thuộc địa,với các lực lượng CM thế giới. -Nối tiếp và kế thừa những định hướng lớn được vạch rõ từ chính cương vắn tắt và sách lược vắn tắt do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi thảo,Luận cương chính trị tháng 10-1930 đã xác định những vấn đề rất cơ bản trong đường lối chiến lược của Đảng ta.Tư tưởng lớn bao trùm của cương lĩnh chính trị tháng 10-1930 vẫn là quán triệt định hướng gắn liến độc lập dân tộc với CNXH.Song bean cạnh đó,cương lĩnh này vẫn còn những hạn chế như chưa chỉ ra được mâu thuẫn chủ yếu trong XH thuộc địa, chưa xác định n/vụ giải phóng dân tộc là n/vụ hàng đầu.Trong khi nhấn mạnh vai trò của công np6ng,chưa chú ý đúng mức đến vai trò,vị trí và khả năng CM của các g/c và tầng lớp khác.Nói 1 cách cụ thể là đã nhấn mạnh 1 chiều đến đấu tranh g/c,chưa quan tâm thích đáng đến v/đ dân tộc.Khơi dậu tinh thần y/nước vốn là truyền thống lâu đời của dân tộc ta,sách lược và phương pháp CM chứng nào đã còn thiếu linh hoạt,mềm dẻo.Những hạn chế nói trên,sau đó ít lâu đã được các hội nghị BCHTW Đảng tiếp theo khắc phục. Câu 6:Trình bày chủ trương điều chỉnh chiến lược CM của Đảng ta trong thời kỳ 1939-1945? *Bối cảnh lịch sử: +Thế giới:ngày 01/09/1939 phát xít Đức tấn công xâm lược BaLan,chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.Ngày 03/09/1939 Anh-Pháp tuyên chiến với phát xít Đức. +Đông Dương: -Thực dân Pháp phát xít hóa bộ máy thống trị ở Đông Dương,tấn công khủng bố vào ĐCS Đông Dương,thủ tiêu các quyền dân sinh dân chủ của nhân dân. -Tháng 09/1940 phát xít Nhật xâm lược Đông Dương,nhân dân xhịu 2 tầng áp bức:thực dân Pháp và phát xít Nhật.Điều đó làm cho mâu thuẫn giữa các dân tộc Đông Dương và đế quốc Pháp-Nhật ngày càng gay gắt đòi hỏi phải giải quyết cấp bách. *CHủ trương điều chỉnh chiến lược CM của Đảng: -Ngay sau khi chiến tranh thế giới 2 bùng nổ,trong”thông cáo cho các đồng chí cấp bộ”ra ngày 29/09/1939,TW Đảng đã xđ hoàn cảnh Đông Dương sẽ tiến bước đến v/đ dân tộc giải phóng. -Đến hội nghị BCHTW lần thứ 6 (11/1939),hội nghị BCHTW lần thứ 7 (11/1940),hội nghị BCHTW lần thứ 8 (tháng 05/1941),Đảng ta đã hoàn chỉnh chủ trương điều chỉnh chiến lược CM.Nội dung chính của chủ trương: +Căn cứ vào tình hình thế giới và Đông Dương,Đảng ta chủ trương đặt n/vụ giải phóng dân tộc,giành độc lập lên hàng đầu,n/vụ chống pk và các n/vụ dân chủ khác phải rải ra thực hiện dần dần,phục tùng và phục vụ cho n/vụ chống đế quốc.Hội nghị BCHTW lần thứ 6 (11-1939) nêu: Cách mệnh phản đế và điền địa là hai cái mấu chốt của cách mệnh tư sản cầm quyền.Cái ng/tắc chính ấy không bao giờ thay đổi được,nhưng ní phải ứng dụng 1 cách khôn khéo thế nào để thực hiện n/vụ chính cốt của cách mệnh là đánh đổ đế quốc.Hiện nay tình hình có đổi mới,v/đ dân tộc thành 1 v/đ kẩn cấp rất quan trọng. -Từ nhận định trên,Đảng ta đã đi đến khẳng định: -Bước đường sinh tồn của các dân tộc Đông Dương không có con đường nào khác hơn là con đường đánh đổ đế quốc Pháp,chống tất cả ách ngoại xâm,vô luận da trắng hay da vàng để giành lấy giải phóng dân tộc. -Hội nghị BCHTW lần thứ 8 (tháng 11/1940),Đảng ta khẳng định:từ khi chiến tranh thế giới bùng nổ,nước Pháp bại trận thì ở Đông Dương v/đ giải phóng dân tộc,v/đ dân tộc độc lập đã thành v/đ thực tại và gắt gao.Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm điều chỉnh chiến lược giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc đã nêu từ Hội nghị TW lần thứ 6. -Tại Hội nghị TW lần thứ 8 (tháng 05/1941) do đ/chí Nghuyễn Ái Quốc chủ trì,v/đ giải phóng dân tộc được hoàn chỉnh ở mức cao hơn,Hội nghị TW 8 đã xđ rằng n/vụ giải phóng dân tộc,độc lập cho đất nước là 1 n/vụ trước tiên của Đảng ta và của CM Đông Dương.Hội nghị TW8 còn nhấn mạnh quyền lợi tất cả các g/c bị cướp giật,vận mạng dân tộc nguy vong không lúc nào bằng,nhưng trong lúc này nếu không giải quyết được v/đ dân tộc giải phóng,không đòi được độc lậo,tự do cho toàn thể dân tộc,thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu,mà quyền lợi của bộ phận,g/c đến vạn năm cũng không đòi lại được. -Về khẩu hiệu ruộng đất:để tập trung lực lượng đánh đế quốc,Đảng chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất,rải n/vụ đó ra thực hiện dần để phục vụ cho n/vụ chống đế quốc.Hội nghị TW6 đã xđ trong lúc này chỉ mới tịch ký ruộng đất của những đ/chủ phản bội quyền lợi dân tộc.Hội nghị TW8(tháng 05/1941) Đảng chủ trương:không nên nói đánh đổ Nam triều phong kiến và tịch thu ruộng đất của địa chủ mà nói diệt trừ bọn Việt gian phản quốc.Như vậy về ruộng đất,thời kỳ 1939-1945 Đảng chủ trương chưa đánh vào toàn bộ g/c địa chủ pk để tập trung lực lượng,thực hiện chính sách hiện tại của Đảng ta là chính sách cứu quốc. -V/đ mặt trận dân tộc thống nhất:để tập trung và thống nhất lực lượng chống đế quốc,từ Hội nghị TW6(11/1939) Đảng chủ trương lập mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương,lực lượng chính của CM là công nông dựa vào sự liên hiệp của các tầng lớp,g/c khác không phân biệt tôn giáo,xu hướng chính trị,hình thành mặt trận rộng lớn do g/c vô sản chỉ huy. -Hội nghị TW8 (tháng 05/1941) để phù hợp với chủ trương giải phóng dận tộc trong khuôn khổ từng nước,Hội nghị chủ trương thành lập ở mỗi nước 1 mặt trận riêng,làm sao đánh được tinh thần dân tộc xưa nay trong nhân dân.Mặt trận hiệu triệu của Đảng ta h/nay ở VN là VN độc lập đồng minh,hay gọi tắt là Việt Minh.Ở Lào có AiLao độc lập đồng minh,ở CamPuChia có Cao miên độc lập đồng minh,tiến tới thành lập Đông Dương độc lập đồng minh. -Riêng về hướng phát triển của CMVN,Đảng chủ trương sau khi đánh đuổi được đế quốc Pháp-Nhật sẽ thành lập 1 chính phủ nhân dân của VN dân chủ cộng hòa lấy lá cờ đỏ ngôi sao vàng năm cánh làm lá cờ toàn quốc. Vấn đề khởi nghĩa: -Hội nghị TW6 đã có những dự kiến ban đầu về v/đ này,Hội nghị cho rằng Đảng phải biết xoay tất cả phong trào tranh đầu lẻ tẻ vào phong trào đấu tranh chung,dự bị những đk bước tới bạo động làm cách mệnh giải phóng dân tộc.Hội nghị TW6 cho rằng tranh đấu phải tổ chức,phải có phương pháp và chuẩn bị chu đáo,phải hết sức tránh những cuộc đấu tranh non,tranh đấu vô phương pháp,vô chuẩn bị. -Hội nghị TW8 (tháng 05/1941) đã nhận định rằng:cuộc CM Đông Dương phải kết kiễu bằng cuộc khởi nghĩa võ trang. -Từ Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 6 (11/1939) đến Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 8 (tháng 05/1941),Đảng ta đã điều chỉnh và hoàn chỉnh đường lối giải phóng dân tộc.Đây là sự trưởng thành vưôt bậc của Đảng ta về lý luận CM,có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của CMT8 năm 1945. Câu 7:Phân tích nguyên nhân thắng lợi của CMT8 năm 1945? -Nguyên nhân khách quan: CMT8 nổ ra trong bối cảnh quốc tế rất thuận lợi,kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta là phát xít Nhật đã bị Liên Xô và các lực lượng dân chủ thế giới đánh bại.Bọn Nhật ở Đông Dương và tay sai đã tan rã,Đảng ta đã chớp thời cơ đó phát động toàn dân nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi nhanh chóng. -Nguyên nhân chủ quan: CMT8 là kết quả tổng hợp của 15 năm đấu tranh của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng,đã được rèn luyện qua ba cao trào CM rộng lớn:Cao trào 1930-1931,Cao trào 1936-1939 và Cao trào vận động giải phóng dân tộc 1939-1945.Quần chúng CM đã được Đảng tổ chức,lãnh đạo và rèn luyện bằng thực tiễn đấu tranh đã trở thành lực lượng chính trị hùng hậu,có lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. CMT8 thành công là do Đảng ta đã chuẩn bị được lực lượng vĩ đại của toàn dân đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, dựa trên cơ sở liên minh công nông,dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng ta là người tổ chức và lãnh đạo CMT8,vì Đảng có đường lối CM đúng đắn,dày dạn kinh nghiệm đấu tranh,nắm đúng thời cơ và chỉ đạo kiên quyết,khôn khéo,tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu nhất,quyết định thắng lợi của CMT8 1945. Câu 8: Phân tích ý nghĩa lịch sử của CMT8 1945? Thắng lợi của CMT8 đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ,lật nhào chế độ quân chủ hàng mấy nghìn năm và ách thống trị của phát xít Nhật lập nên nước VN dân chủ cộng hoà,nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.Nhân dân VN từ thân phận nô lệ trở thành người dân của nước độc lập tự do,đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Thắng lợi của CMT8 đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của lịch sử dân tộc VN,đưa dân tộc ta bước vào một kỷ nguyên mới,kỷ nguyên độc lập tự do và CNXH. Với thắng lợi CMT8 Đảng ta và nhâ dân ta đã góp phần làm phong phú bthêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê Nin,cung cấp thêm nhiều kinh nghiệm quý cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và giành quyền dân chủ. Thắng lợi của CMT8 đã hỗ trợ,thúc đẩy phong trào đấu tranh giành độc lập của các dân tộc trên bán đảo Đông Dương và nhiều nước khác trên thế giới. Câu 9: Trình bày những bài học kinh nghiệm của CMT8 1945? Bài học có ý nghĩa khoa học và thực tiễn chính trị sâu sắc của CMT8 là Đảng ta đã không ngừng phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong việc phát triển đường lối và tổ chức thực tiễn,mạnh dạn điềi chỉnh chiến lược,thay đổi chủ trương cho hợp tình thế,kịp thời nắm bắt được sự biến đổi của thời cuộc để tổ chức lãnh đạo quần chúng tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa. Thắng lợi của CMT8 còn để lại cho Đảng và nhân dân ta nhiều bài học kinh nghiệm về chỉ đạo chiến lược,sách lược và phương pháp CM,làm phong phú kho tàng lý luận CM. Đảng đã xđ n/vụ chiến lược của CMVN là chống đé quốc và chống phong kiến.Hai n/vụ này kết hợp khăng khít với nhau,làm tiền đề cho nhau,song n/vụ chống đế quốc là chủ yếu nhất,là n/vụ hàng đầu còn n/vụ chống pk phải phục tùng n/vụ chống đế quốc và được thực hiện dải ra từng bước.Nhờ vậy,Đảng ta đã tổ chức được lực lượng chính trị rộng lớn mà nòng cốt là khối liên minh công nông để thực hiện y/cầu cấp bách của CM là giải phóng dân tộc,giành lấy độc lập tự do cho tổ quiốc. Đảng đã triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù.Xđ kẻ thù nguy hiểm nhất,phân hóa hàng ngũ kẻ thù,tranh thủ mọi lực lượng tập trung chống kẻ thù nguy hiểm nhất. Đảng ta đã kđ con đường duy nhất lật đổ ách thống trị của đế quốc và tay sai,giành chính quyền là con đường CM bạo lực,đã xd lực lượng chính trị của quần chúng,trên cơ sở đó từng bước xd lực lượng vũ trang và đấu tranh vũ trang,đã kheó léo kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng chính trị và kực lượng vũ trang,đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang,trong đó đấu tranh chính trị của quần chúng có vai trò quyết định đã tạo ra ưu thế áp đảo quân thù,giành thắng lợi nhanh gọn. Câu 10:Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung cơ bản chỉ thị”Kháng chiến kiến quốc”ngày 25/11/1945 của Ban thường vụ TW Đảng? *Hoàn cảnh lịch sử: Sau thắng lợi vĩ đại của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ 2,CNXH đã trở thành 1 hệ thống thế giới,phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ ở châu Á,châu Phi,châu Mỹ Latinh.Phong trào đấu tranh của g/c Công nhân trong các nước TBCN phát triển cao. Thắng lợi của CMT8 đã đem lại cho CMVN thế và lực mới.Đảng ta từ 1 Đảng hoạt động bất hợp pháp trở thành đảng cầm quyền,nhân dân ta được giải phóng khỏi cuộc đời nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. CM nước ta thời kỳ này name trong vòng vây của CN đế quốc và các chính quyền phản động trong khu vực.Nước ta còn chưa nmhận được sự giúp đỡ trực tiếp của các nước XHCN và kực lượng tiến bộ trên thế giới. Nền kinh tế vốn nghèo nàn,lạc hậu lại bị tàn phá chiến tranh nặng nề.Nạn đói 1945 làm 2tr ruộng đất bị bỏ hoang,sx nông nghiệp đình đốn.Tài chính khô kiệt,kho bạc trống rỗng,ngân hàng Đông Dương còn nằm trong tay TB Pháp,trình độ văn hóa của nhân dân ta thấp kém,90% số dân mù chữ. Ở miền Bắc 20 vạn quân Tưởng ồ ạt tràn qua biên giới,theo gout chúng là bọb Việt Quốc,Việt Cách,chúng lập chính quyền phản động ở 1 số nơi,cướp của giết người và chống phá chính quyền CM. Ở miền Nam quân Anh với danh nghĩa Đồng Minh kéo vào nước ta tiếp tay cho thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ 2.Tổ quốc lâm nguy!Vận mệnh dân tộc như ngàn can treo sợi tóc. *Nội dung cơ bản của Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” Ngày 25/11/1945 Ban thường vụ TW Đảng ra bản Chỉ thị”Kháng chiến kiến quốc”vạch rõ n/vụ chiến lược và n/vụ cần kíp của CM nước ta.Chỉ thị xác định: CM Đông Dương lúc này vẫn là cuộc CM dân tộc giải phóng,khẩu hiệu đấu tranh vẫn là”dân tộc trên hết,tổ quốc trên hết”. Kẻ thù chình của CM lúc này vẫn là thực dân Pháp xâm lược. N/vụ cơ bản trước mắt của toàn dân tộc ta là:củng cố chính quyền CM,chống thực dân Pháp xâm lược,bài trừ nộp phản,cải thiện đời sống của nhân dân.N/vụ bao trùm là bảo vệ,củng cố chính quyền CM. Chỉ thị vạch ra những biện pháp cụ thể để thực hiện các n/vụ trên. Về nội chính:xúc tiến bầu cử Quốc Hội,thành lập chính phủ chính thức,lập hiến pháp,xử lý bọn phản động đối lập,củng cố chính quyền nhân dân. Về quân sự:động viên lực lượng toàn dân trường kỳ kháng chiến. Về ngoại giao:kiên trì nguyên tắc”bình đẳng,tương trợ”,thêm bạn bớt thù.Đối với quân đội Tưởng thực hiện khẩu hiệu”Hoa-Việt thân thiện”. Chỉ thị kháng chiến kiến quốc của Ban thường vụ TW Đảng đã giải quyết kịp thời những v/đ quan trọng về chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và sách lược CM trong thời kỳ mới giành được chính quyền đưa đất nước vượt qua tình thế”ngàn can treo sợi tóc”. Câu 11: Trình bày nội dung cơ bản đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta thời kỳ 1946-1954. Đường lối kháng chiến của Đảng ta chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ được hình thành ngay từ đầu cuộc kháng chiến.Các văn kiện làm cơ sở để hình thành: “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”của Chủ tịch HCM ngày 19/12/1946 “Chỉ thị toàn dânkháng chiến” của BCHTW Đảng ngày 22/12/1946 Tác phẩm”kháng chiến nhất định thắng lợi”của Tổng Bí thư Trường Chinh xuất bản cuối năm 1947 *Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến: Mục đích của cuộc kháng chiến:đánh thực dân Pháp xâm lược giành độc lập thống nhất Tính chất của cuộc kháng chiến:dân tộc giải phóng và còn mang tính dân chủ Phương châm kháng chiến: Kháng chiến toàn dân:già true gái trai ai là người VN y/nước đều phải tham gia kháng chiến,đánh thực dâbn Pháp bằng bất cứ vũ khí gì có trong tay và bất cứ nơi nào chúng đến. Kháng chiến toàn diện:thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta chúng tiến hành chiến tranh tổng lực,đánh phá ta trên tất cả các mặt:quân sự-mặt trận chủ yếu,chính trị,binh vận,ngoại giao,kinh tế,văn hoá… Kháng chiền lâu dài:do xuất phát từ tương quan lực lượng ban đầu và sự chuyển hoá tương quan đó,Đảng ta chủ trương tiến hành kháng chiến lâu dài.Xđ đánh lâu dài nhưng phải tạo thế chủ động phát triển về thế và lực,tạo thờ cơ giành thắng lợi quyết định. Dựa vào sức mình là chính:tiến hành kháng chiến,Đảng ta khẳng định dựa hẳn vào dân,không ngừng bồi dưỡng sức dân,phát huy sức mạnh của toàn dân,dựa vào sức mình là chính,đồng thời Đảng ta chủ trương phải ra sức tranh thủ ủng hộ,giúp đỡ của quốc tế. Nhờ có đoường lối kháng chiến độc lập,tự chủ và sáng tạo,Đảng ta đã lãnh đaọ nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến. Câu 12: Trình bày nội dung Bản chính cương Đảng lao động VN được thông qua tại Đại Hội lần 2 (2/1951) của Đảng. Bước vào năm 1951,trước sự phát triển nhanh chóng của CM nước ta sau 5 năm kháng chiến,thực tiễn đòi hỏi Đảng ta phải bổ sung,phát triển và hoàn chỉnh đường lối CM dân tộc,dân chủ nhân dân đã được vạch ra từ ngày thành lập Đảng.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã được triệu tập vào tháng 02/1951 tại Chiêm Hoá,Tuyên Quang. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, đặc biệt là bản”Chính cương Đảng lao động VN”. Nội dung cơ bản của Chính cương Đảng lao động VN: Xác định đối tượng của CMVN là chủ nghĩa đế quốc xâm lược,cụ thể lúc này là đế quốc Pháp và bọn can thiệp Mỹ,bọn pk phản động.Kẻ thù chính là chủ nghĩa đế quốc xâm lược. N/vụ cơ bản của CMVN là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược,giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc,xoá bỏ những di tích pk và nửa pk làm cho người cày có ruộng,phát triển chế độ dân chủ nhân dân,tạo cơ sở cho CNXH. Ba n/vụ trên có quan hệ khăng khít với nhau,song n/vụ chính trước mắt là hoàn thành giải phóng dân tộc.Lúc này phải tập trung lực lượng vào cuộc kháng chiến để hoàn thành n/vụ giải phóng dân tộc. Động lực của CM dân tộc dân chủ nhân dân ở VN là g/c công nhân,g/c nông dân,g/c tiểu tư sản thành thị,tiểu ts trí thức,ts dân tộc,nhân sĩ y/nước tiến bộ.Nền tảng là khối liên minh công nông và lao động trí thức.Người lãnh đạo cách mạng là g/c công nhân. Giải quyết những n/vụ cơ bản và sắp xếp lực lượng CM như trên,CMVN trong giai đoạn này là 1 cuộc CM giải phóng dân tộc dân chủ nhân dân.CM dân tộc dân chủ nhân dân VN dưới sự lãnh đạo của g/c công nhân thông qua Đảng lao động VN,nhất định sẽ tiến lên CNXH. Cùng với các văn kiện đã thông qua tại Đại Hội”Chính cương Đảng lao động VN”thể hiện sự hoàn chỉnh thêm 1 bước đường lối CM dân tộc dân chủ nhân dân được vạch ra trong Cương lĩnh CM đầu tiên của Đảng,đường lối đó soi đường dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Câu 13: Trình bày ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954)? Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ (1946-1954) là cuộc chiến tranh CM giải phóng dân tộc.Thắng lợi của cuộc kháng chiến đó vừa có ý nghĩa dân tộc,vừa có ý nghĩa quốc tế sâu sắc. *Ý nghĩa thắng lợi: Thắng lợi của cuộc kháng chiến bảo vệ và phát triển thành quả của CMT8 1945,chấm dứt ách thống trị của bọn thực dân Pháp trong gần 1 thế kỷ trên đất nước ta,giải phóng hoàn toàn miền Bắc,hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên một nửa đất nước.CMVN đã chuyển sang một giai đoạn mới:giai đaọn tiến hànhCMXHCN ở miền Bắc và CM dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam,hoàn thành thống nhất nước nhà. Thắng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc bị nô dịch vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc,chống chủ nghĩa thực dân,vì độc lập tự do và dân chủ tiến bộ,baó hiệu 1 thời kỳ sụp đổ từng mảng của hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân,góp phần tích cực vào tiến trình phát triển của CM thế giới. Câu 14: Trình bày nguyên nhân thắng lợi cũa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954)? Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ giành được thắng lợi là do các nhân tố cơ bản: Có sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị và quân sự đúng đắn,có khối đoàn kết nhất trí của toàn dân,có mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng.Các Đảng viên của Đảng đã xung phong gương mẫu,dũng cảm đi đầu trong cuộc chiến đấu. Có sự đoàn kết chiến đấu toàn dân được tổ chức,tập hợp trong Mặt trận dân tộc rộng rãi-Mặt trận Liên-Việt,dựa trên nền tảng của khối liên minh công nhân,nông dân và trí thức. Có lực lượng vũ trang gổm ba thứ quân làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc.Đây là lực lượng trực tiếp đóng vai trò quyết định tiêu diệt địch trên chiến trường. Chúng ta có chính quyền dân chủ nhân dân,1 chính quyền của dân,do dân,vì dân.Đây là 1 công cụ sắc bén của Đảng để tổ chức toàn dân kháng chiến và xây dựng chế độ mới. Có hậu phương ngày càng mở rộng và củng cố về mọi mặt,bảo đảm chi viện ngày càng nhiều sức người,sức của cho mặt trận. Có sự liên minh chiến đấu của ba dân tộc VN,Lào,CamPuChia chống kẻ thù chung và được sự đồng tình ủng hộ của các nước XHCN,của các dân tộc bị áp bức và các lực lượng hoà bình tiến bộ trên thế giới. Câu 15: Trình bày những bài học kinh nghiệm của Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954)? Kết hợp đúng đắn n/vụ chống đế quốc và chống pk.N/vụ chống pk phải tiến hành có kế hoạch,từng bước để vừa phát triển lực lượng CM,vừa giữ vững khối đoàn kết dân tộc. Xđ và quán triệt đường lối chiến tranh nhân dân:toàn dân,toàn diện,lâu dài và dựa vào sức mình là chính.Đây là bí quyết thắng lợi của cuộc kháng chiến. Vừa kháng chiến,vừa xd chế độ mới,xd hậu phương vững mạnh để nay mạnh kháng chiến. Kiên quyết kháng chiến lâu dài,đintừ chiến tranh du kích lên chiến tranh chính quy.Kết hợp chặt chẽ giữa chiến tranh chính quy và chiến tranh du kích. Xd Đảng vững mạnh và bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng,với đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn,có chủ trương và chính sách kháng chiến ngày càng hoàn chỉnh,có ý chí quyết chiến và quyết thắng kẻ thù.Có đội ngũ đảng viên dũng cảm,kiên cường,là những chiến sĩ tiên phong trong chiến đấu và trong sx. Câu 16: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 (9/1960) của Đảng đã xác định vị trí và mối quan hệ của CMXHCN ở miền Bắc với CM dân tộc dân chủ ở miền Nam như thế nào? Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng được khai mạc từ ngày 05-10/09/1960 tại HN,dự Đại hội có hơn 500 đại biểu thay mặt cho trên 50 vạn đảng viên trong cả nước.Đại hội III đã nghe báo cáo chính trị của bchtw và các báo cáo bổ sung. Về CMXHCN ở miền Bắc trọng tâm của Đại hội lần này là thảo luận và thông qua đường lối CMXHCN ở miền Bắc n/vụ kế hoạch 5 năm lần thứ 1(1961-1965).Nội dung cơ bản của đường lối: -Đại hội III xđ cuộc CMXHCN tiến hành ở miền Bắc là một quá trình cải biến CM về mọi mặt,nhằm đưa miền Bắc từ 1 nền kinh tế dựa trên sở hữu cá thyể về TLSX lên nền kinh tế XHCN dựa trên sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể. Cải tạo XHCN và xd CNXH là 2 mặt của cuộc CMXHCN về quan hệ sx,có quan hệ mật thiết,tác động thúc nay lẫn nhau,cải tạo cần đi trước 1 bước để mở đường cho xd. CNHoá XHCN là n/vụ trọng tâm trong suốt thời kỳ quá độ ở VN nhằm xd cơ sở vật chất-kỹ thuật cho CNXH. Đồng thời với cuộc CMXHCN về kinh tế,nước ta phải tiến hành CMXHCN trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa để phù hợp với chế độ mới XHCN. Từ những luận điểm cơ bản trên,Đảng ta đã xđ mục tiêu và các biện pháp chiến lược để đạt mục tiêu: Về mục tiêu của CMXHCN ở miền Bắc,Đại hội III của Đảng xđ đưa miền Bắc tiến nhanh,tiến mạnh,tiến vững chắc lên CNXH nhằm xd đs ấm no,hạnh phúc ở miền Bắc,củng cố miền Bắc thành cơ sở vững mạnh cho đấu tranh thống nhất nước nhà. Về biện pháp:sử dụng chính quyền dân chủ nhân dân làm n/vụ lịch sử của chuyên chính vô sản để tổ chức tiến hành CMXHCN. Thực hiện cải tạo XHCN đ/v nông ghiệp,thủ công nghiệp,thương nghiệp nhỏ và công thương nghiệp tư bản tư doanh,đồng thới phát triển thành phần kinh tế quốc doanh. Thực hiện CNHoá XHCN bằng cách ưu tiên phát triển công nghiệp nặng 1 cách hợp lý,đồng thời ra sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. Đẩy mạnh CMXHCN về tư tưởng,văn hoá và kỹ thuật. Trong quá trình chỉ đaọ thực hiện CMXHCN ở miền Bắc Đảng ta đã bổ sung,phát triển đường lối thông qua 1 số hội nghị BCHTW,nhất là Hội nghị BCHTW lần thứ 19(3/1971)bổ sung và sửa đổi điểm mấu chốt CNHoá và các biện pháp,thể hiện quá trình phát triển tư duy lý luậnm của Đảng ta. Về CM dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam,Nghị quyết của Đại hội III đã chỉ rõ rằng trong sự nghiệp hoàn thành CMDTDCND ở miền Nam thực hiện thống nhất nước nhà,đồng bào ta ở miển Nam có n/vụ trực tiếp đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng để giải phóng miền Nam. Hai n/vụ CM ở hai miền thuộc hai chiến lược CM khác nhau,nhưng cùng đạt đến 1 mục tiêu chung là thực hiện hoà bình,thống hất nước nhà,nên 2 chiến lược đó có quan hệ mật thiết với nhau,tác động và thúc nay nhau cùng phát triển. Tại Đại hội 3 Đảng ta đã quyết định những chủ trương về củng cố Đảng,thông qua điều lệ mới của Đảng.Đại hộ đã bầu ra BCHTW mới,Bộ chính trị,Ban Bí thư TW,đ/chí HCM được bầu làm chủ tịch Đảng và đ/chí Lê Duẩn được bầu làm bí thư thứ 1 BCHTW Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng là đại hội xd CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống hất nước nhà. Câu 17: Quá trình xây dựng CNXH ở miền Bắc do Đảng lãnh đạo đã trải qua thời kỳ nào? *Các thời kỳ xây dựng CNXH trên miền Bắc: Sau khi miền Bắc được giải phóng vào tháng 07/1954,Đảng và chính phủ đã lãnh đạo nhân dân miền Bắc bắt tay ngay vào công cuộc xd CNXH cho đến khi miền Nam được giải phóng.Quá trình xd CNXH của nhân dân miền Bắc trong 21 năm đã trải qua những thời kỳ: *Thời kỳ 1954-1957: Thực hiện lhôi phục kinh tế và hoàn thành n/vụ còn lại của cuộc CMDTDCND,căn cứ vào đk cụ thể của miền Bắc,Đảng ta chủ trương lấy nông nghiệp làm trọng tâm để khôi phục kinh tế miền Bắc.Các lĩnh vực công nghiệp,gtvtải cũng được tiến hành khôi phục.Hệ thống chính trị được xd và củng cố đã phát huy tốt hiệu lực.Đến cuối năm 1957,mọi hoạt động kinh tế của miền Bắc đã ổn định. Cùng với khôi phục kinh tế nông nghiệp,sau tháng 07/1954 trên miền Bắc Đảng đã lãnh đạo nông dân đồng thời tiến hành cải cách ruộng đất và hoàn thành vào năm 1957.Nhờ đó công cuộc khôi phục kinh tế nông nghiệp kinh tế đã đạt kết quả tốt. *Thời kỳ 1958-1960: Thực hiện kế hoạch cải tạo XHCN,bước đầu phát triển kinh tế và văn hoá. Tại Hội nghị BCHTW lần thứ 14 (tháng 04/1958),Đảng ta vạch ra kế hoạch cải tạo XHCN đ/v thành phần cá thể của nông dân,thợ thủ công và d/v thành phần kinh tế tư bản tư doanh,coi đây là n/vụ trọng tâm để sớm xác lập chế độ công hữu về TLSX dưới hai hình thức: toàn dân và tập thể. Thực hiện nghị quyết 14,phong trào hợp tác hoá được đẩy mạnh.Đến cuối năm 1960,quan hệ sx XHCN được xác lập dưới hình thức hợp tác xã trong nông thôn miền Bắc. Đ/v thợ thủ công và những người buôn bán nhỏ,vào cuối năm 1960 đã có 88% thợ thủ công miền Bắc gia nhập các hợp tác xã,gần 5 vạn người buôn bán nhỏ được chuyển sang sx. Đ/v giai cấp ts công nghiệp và thương nghiệo tư doanh,Đảng chủ trương cải tạo hoà bình bằng “chuộc lại TLSX và trả dần”,sắp xếp công việc cho nhà rs và gia đình họ. *Thời kỳ 1961-1965: Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 1 (1961-1965) dp Đại hội III vạch ra với n/vụ là phấn đấu xd bước đầu cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH,thực hiện 1 bước CNHoá XHCN và hoàn thành công cuộc cải tạo XHCN,tiếp tục đưa miền Bắc tiến nhanh,tiến mạnh,tiến vững chắc lên CNXH. Kế hoạch 5 năm mới thực hiện được 4 năm thì phải chuyển hướng do phải đối phó với chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ 1 của đế quốc Mỹ,song được đánh giá là đã căn bản hoàn thành trên các mục tiêu chủ yếu. Hơn 10 năm xd CNXH,miền Bắc đã trở thành căn cứ địa vững chắc cho CM cả nước. *Thờ kỳ 1965-1975: Thực hiện chuyển hướng xd kinh tế. Tháng 03/1965 Hội nghị BCHTW lần thứ 11 đã đề ra nghị quyết đưa miền Bắc bước vào thời kỳ chuyển hướng xd kinh tế nhắm tiếp tục xd CNXH cho phù hợp với tình hình có tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ. Thực hiện nghị quyết đó,nhân dân miền Bắc 1 mặt vẫn tiếp tục tiến hành xd CNXH giành được thjắng lợi về mọi mặt,mặt khác quân và dân miền Bắc đã đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ bằng không không aun và hải quân,đồng thời thực hiện chi viện đắc lực cho miền Nam ngày càng thắng lớn “đánh cho Mỹ cút”,”đánh cho nguỵ nhào” hoàn thành công cuộc giải phóng miền Nam,thốn nhất Tổ quốc. Câu 18: Trình bày quyết tâm chống Mỹ cứu nước của Đảng ta trong nghị quyết hội nghị BCHTW lần thứ 11 (3/1965) và lần thứ 12 (12/1965)? Bị sa lầy trong cuộc chiến tranh đặc biệt và để tìm cách tránh 1 sự thất bại hiể nhiên,bọ đế quốc Mỹ đã đưa vào miền Nam VN hàng vạn lính Mỹ và chư hầu của chúng,đồng thời từ 02/1965 đế quốc Mỹgây chiến tranh phá hoại trên miền Bắc bằng không quân và hải quân nhằm ngăn chặn sự chi viện vủa miền Bắc đ/v miền Nam,phá hoại công cuộc xd XNXH ở mền Bắc. Trước tình hình đó,tháng 03/1965 BCHTW Đảng ta đã họp Hội nghị toàn thể và đến tháng 12/1965 họp Hội nghị lần thứ 12 đẩ vạch ra đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước. TW Đảng ta đã xđ quyết tâm chiến lược đánh Mỹ và thắng Mỹ: Dù Mỹ đưa thêm mấy chục vạn binh sĩ Mỹ và cố lôi kéo quân đội các nước chư hầu vào cuộc chiến tranh tội ác thì quân và dân ta cũng quyết đánh thắng chúng. Với sự đoàn kết chiến đấu,tinh thần dũng cảm và trí tuệ sáng Tạo của mình,với sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân thế giới,nhân dân ta kiên quyết đánh đuổi đế quốc Mỹ,kẻ thù không đội trời chung. N/vụ CMVN lúc này là chống Mỹ,cứu nước là n/vụ thiêng liêng nhất của mọi người VN y/nước. Lúc này …..tất cả chúng ta hãy đoàn kết nhất trí triệu người như một,quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược để giải phóng miền Nam,bảo vệ miền Bắc,hoàn thành CMDTDCND tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà. Tư tưởng chỉ đạo chiến lược là giữ vững và phát triển thế tiến công,kiên quyết tiến công và liên tục tiến công. Phương châm chiến lược chung trong kháng chiến chống Mỹ,cứu nước:đánh lâu dài,dựa vào sức mình là chính,càng đánh càng mạnh,cần phải cố gắng đến mức độ cao,tập trung lực lượng ở cả hai miền để mở những cuộc tiến công lớn,tranh thủ thời cơ giành thắmng lợi quyết định trong thời gian tương đối gắn trên chiến trường miền Nam. Hình thức đấu tranh:tiếp tục kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị,triệt để thực hiện 3 mũi giáp công. Đ/v miền Bắc:Đảng phải chủ trương đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ,bảo vệ sự nghiệp xd CNXH,đồng thời tích cực chuẩn bị đề phòng đánh bại địch khi chúng liều lĩnh mở rộng chiến tranh cục bộ ra cả nước. Thực hiện chuyển hướng nền kinh tế để phù hợp với thời chiến,đảm bảo tiếp tục xd miền Bắc vững mạnh về kinh tế và quốc phòng,động viên sức người,sức của ở mức cao nhất để chi viện đắc lực cho cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam. Trên cơ sở phân tích âm mưu,hành động mới của đế quốc Mỹ và so sánh lực lương tr6n chiến trường giữa ta và Mỹ,Nghị quyết 11 và 12 của BCHTW Đảng ta đã kđ mọi cố gắn của Mỹ sẽ không thể đảo ngược thế chiê`1n lược ở miền Nam,Đảng đã củng cố niềm tin vào thắng lợi cuối cùng trong cuộc đụng đầu lịch sử này. Nghị quyết 11 và 12 của BCHTW Đảng ta đã quyết định những v/đ chiến lược cơ bản của cuộc kháng chiến chống Mỹ,cứu nước của nhân dân ta.Đây là văn kiện chỉ đạo CM sáng suốt và đúng đắn,sự kết tinh ý chí kiên cường,trí tuệ và tài sáng tạo to lớn của Đảng ta,của nhân dân ta,soi đường cho quân và dân ta ở 2 miền Nam-Bắc tiến lên giành thắng lợi từng phần,đi đến giành thắng lợi hoàn toàn. Câu 19: Trình bày chủ trương và chỉ đạo quân sự của Đảng trong cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975? Tiến hành Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam,kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau Hiệp định PaRis đế quốc Mỹ buộc ohải rút hết quân Mỹ và chư hầu Mỹ ra khỏi miền Nam VN vào ngày 29/03/1973,nhưng đế quốc Mỹ vẫn âm mưu kéo dài chiến tranh,dùng nguỵ quân,ngụy quyền làm công cụ. Chúng gấp tút xd lực lượng quân ngụy,tiến hành lấn chiếm,bình định cố gắng gìanh lại quyền chủ động trên chiến trường. Mỹ-ngụy huy động đến 60- 70 tiểu đòan chủ lực cùng toàn bộ các lực lượng khác để thực hiện giành dân,lấn đất. Tháng 02/1973 BCHTW Đảng họp hội nghị lần thứ 21 đã khẳng định:con đường của CM miền Nam vẫn là con đường bạo lực,bất kể trong tình huống nào ta cũng phải nắm vững thời cơ,giữ vững đường lối chiến lược tiến công. n/vụ cơ bản của CM miền Nam là tiếp tục thực hiện chiến lược CMDTDC. Kẻ thù chính của CM vẫn là đế quốc Mỹ và tập đoàn thống trị tay sai Mỹ. Thực hiện Nghị quyết TW 21,từ cuối năm 1973 đến giữa năm 1974 quân dân miền Nam Đả kiên quyết phản công,đáng bại các cuộc hành quân lấn chiếm của địch,chủ động mở những cuộc tiến công mới xóa được 3.600 đồn bốt,giải phóng hàng chục vạn dân,làm thay đổi hằn cục diện chiến trường miền nam có lợi cho ta. Trước tình hình đó vào tháng 10 và tháng 12/1974 Bộ chí nh trị và Quân uỷ TW cùng các đ/chí lãnh đạo chủ chốt của chiến trường có hai lần họp hội nghị thống nhất quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam. Bộ chính trị hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trong thời gian hai năm: *Năm 1975 mở nhiều đợt tấn công và nổi dậy tạo đk cho năm 1976. *Năm 1976 phát động tổng côn kích-tổng khởi nhĩa,giành thắng lợi cuối cùng. Ngoài ra Đảng ta còn dự kiến 1 phương án nữa là nếu thời cơ đến thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975. Thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị 2h sáng 10/03/1975 quân ta đánh Buôn Ma Thuột mở đầu chiến dịch Tây Nguyên. Đến ngày 24/03/1975 quân ta đã giải phóng toàn bộ Tây Nguyên. Từ 06/03/1975 ta tiến công Trị-Thiên và khu 5,ngày 21/03 ta phát triển thành chiến dịch Huế-Đà Nẵng. Ngày 26/03/1975 ta giải phóng Huế. Ngày 25/03/1975 trước đà thắng lớn của ta ở Tây Nguyên,Bắc Trung Bộ,Bộ chính trị kịp thời bổ sung quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam trước mùa mưa. Ngày 29/03/1975 ta giải phóng Đà Nẵng đến đầu tháng 04/1975 ta quét sạch quân nguỵ giải phóng toàn bộ đồng bằng và ven biển miền Trung. Căn cứ vào sự pjhát triển của lực lượng ta trên chiến trường,ngày 01/04/1975 Bộ chính trị lại bổ sung quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam trong thời gian sớm nhất,tốt nhất là trong tháng 04/1975 trước mùa mưa. Ngày 09/04/1975 ta bắt đầu đánh tạo thế ở đông bắc-tây nam Sài Gòn và đánh địch trên toàn miền Đông Nam Bộ,ngày 26/04/1975 quân ta bắt đầu chiến dịch Hồ Chí Minh tiến công giải phóng Sài Gòn-Gia Định, lúc 11h30 ngày 30/04/1975 ta giải phóng hoàn toàn Thành Phố . từ ngày 14-29/04/1975,quân ta đã chiếm và giải phóng hoàn toàn các đảo ở Trường Sa do quân nguỵ chiếm giữ. Vùng đồng bằng sông Cửu Long trong 2 ngày 30/04 và 01/05/1975 đồng bào và chiến sĩ ta với tinh thần nổi dậy và tiến công,tiến công và nổi dậy đã giải phóng tất cả các tỉnh. Như vậy đến ngày 01/05/1975 chún ta đã giải phóng toàn bộ miền Nam gồm cả đất liền và các đảo,quần đảo trừ Hoàng Sa,kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước,hoàn thành trọn vẹn CMDTDCND trên cả nước. Câu 20: Trình bày ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)? Đối với nước ta:Đã quét sạch được quân xâm lược ra khỏi đất nước,kết thúc cuộc chiến tranh CM kéo dài gần 1/3 thế kỷ (1945-1975),đồng thời kết thúc hơn một thế kỷ (1858-1975) đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới của hai đế quốc lớn đó là Pháp và Mỹ,đưa lại độc lập,thống nhất,hòa bình cho dân tộc,kết thúc uộc CMDTDCND trong cả nước,mở ra 1 thời kỳ mới,cả nước đi lên CNXH. Đây là 1 trong những thắng lợi vĩ đại nhất,hiển hách nhất trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đ/v thế giới:Đã đánh bại 1 cuộc chiến tranh tàn bạo,ác liệt,có quy mô lớn nhất,dài ngày nhất của chủ nghĩa đế quốc từ sau chiến tranh thế giới thứ 2,làm phá sản nhiều học thuyết và thủ đoạn chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ,phá vỡ 1 mắt xích quan trọng và mạnh nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc ở Đông Nam Á,góp phần làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản CM của Mỹ,mở ra sự sụp đổ không tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân mới góp phần thúc đẩy phong trào độc lập dân tộc,dân chủ và hoà bình thế giới. Đây Câu 21: Trình bày những bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước? Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH,kết hợp chặt chẽ hai chiến lược CM hướng vào 1 mục tiêu chung là hoàn thành CMDTDCND trong cả nước,hoàn thành thống nhất Tổ quốc,hướng cả nước cùng đi lên CNXH. Hết sức coi trọng việc xd lực lượng CM ở miền Nam,đồng thời ra sức tổ chức xd lực lượng chiến đấu trong cả nước. Lực lượng CM bao gồm tổ chức Đảng,chính quyền CM,mặt trận dân tộc với khối kiên minh công nông làm nền tảng,lực lượng vũ trang với ba thứ quân và đội quân chính trị quần chúng…. Biết dựa vào sức mình là chính,đồng thời tranh thủ mọi sự ủng hộ,giúp đỡ của quốc tế. Phương pháp đấu tranh CM đúng đắn,sáng tạo,nắm vững phương châm chiến lược lâu dài,đồng thời biết tạo ra thời cơ và nắm vững thờ cơ mở những cuộc tiến công chiến lược làm thay đổi cục diện chiến tranh,tiến lên thực hiện tiến công và nổi dậy đồng loạt,giành thắng lợi hoàn toàn. Đó là chiến lược tổng hợp và nghệ thuật quân sự của chiến tranh CM,chiến tranh nhân dân VN. Có sự chỉ đạo và tổ chức chiến đấu tài giỏi của các cấp bộ đàng và các cấp chỉ huy quân đội. Câu 22:Tại Đại hội 6 (12/1986) Đảng ta đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì cho quá trình lãnh đạo đổi mới đất nước? Đại hội thông qua báo cáo chính trị của BCHTW và nội dung chủ yếu báo cáo về phương hướng,mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm 1986-1990 đó là cơ sở để chỉ đạo việc xd và tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm. Đại hội nhận định 5 năm qua đã đạt được những thành tựu trong công cuộc xd CNXH và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cũng làm rõ tình hình kinh tế xã hội đang có những klhó khăn gay gắt. Đại hội chỉ ra rằngnhững khuyết điểm sai lầm trong sự lãnh đạo quản lý của Đảng và nhà nước là nghiêm trọng và kéo dài. Sự sai lầm về chính sách kinh tế,bệnh chủ quan duy ý chí,suy nghĩ hành động đơn giản,nóng vội,buông lỏng trong quản lý kinh tế,xã hội,không chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và nguyên tắc của Đảng. Những sai lầm khuyế điểm trong lĩnh vực kinh tế,xã hội bắt nguồn từ những khuyết điểm trong công tác tư tưởng,tổ chức và công tác cán bộ của Đảng. Từ sự phân tích khách quan,khoa học tình hình CM nước ta trong những năm đã qua Đại hội nêu lên những bài học kinh nghiệm *Những bài học kinh nhgiệm: Quán triệt tư tưởng lấy dân làm gốc Luôn luôn xuất phát từ thực tế,tôn trọn và hành động theo quy luật khách quan. Phải kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong đk mới. Phải xd Đảng ngang tầm n/vụ chính trị của một Đảng cầm quyền,lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc CMXHCN. Đại hội khẳng định tiếp tục thực hiện đường lối chung và đường lối xd kinh tế XHCN do Đại hội 4 và 5 của Đảng đề ra,chú trọng giải quyết 1 số v/đ quan trọng về lý luận và thực tiễn,phát triển đường lối và nâng cao năng lực chỉ đạo thực tiễn của Đảng. Câu 23: Trình bày nhiệm vụ bao trùm,mục tiêu tổng quát và những mục tiêu cụ thể do ĐH 6 của Đảng vạch ra cho những năm còn lại của chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ? N/vụ chủ yếu của chặng đường đầu tiên là xd những tiền đề chính trị,kinh tế xã hội cần thiết để triển khia công nghiệp hóa XHCN trên quy mô lớn. Trong thời gian qua,chúng ta đã đạt được một số thành tích đáng kể trong việc xd những tiền đề đó. N/vụ bao trùm,mục tiêu tổng quát trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là ổn định mọi mặt tình hình kinh tế xã hội,tiếp tục xd những tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh CNHoá XHCN trong chặng đường tiếp theo. On định tình tình kinh tế xh có nghĩa là phải ổn định về sx và phân phối lưu thông,ổn định đời sống vật chất văn hóa,tăng cường hiệu lực của tổ chức quản lý,lập lại trật tự,kỷ cương và thực hiện công bằng xh. Từ v/vụ bao trùm và mục tiêu tổng quát Đại hội nêu lên những mục tiêu cụ thể về kinh tế,xã hội cho những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là: Sx đủ tiêu dùng và có tích luỹ Bước đầu tạo ra 1 cơ cấu kinh tế hợp lý nhằm phát triển sx. Xd và hoàn thiện 1 bước quan hệ sx mới phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sx. Tạo ra chuyển biến tốt về mặt xh. Bảo đảm nhu cầu củng cố quốc phòng và an ninh Đạt được 5 mục tiêu nói trên chúng ta sẽ kết thúc chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ,tạo ra những đk tiền đề cần thiết để thực hiện CNHoá đất nước trên quy mô lớn trong những năm sau. Đại hội đã nêu ra 1 hệ thống các giải pháp kinh tế xã hội để thực hiện các mục tiêu: Về bố trí cơ cấu kinh tế: sắp xếp lại cơ cấu kinh tế,trước hết là sắp xếp lại cơ cấu sx,điều chỉnh lớn cơ cấu đầu tư. Phương hướng đổi mới cơ chế quản lý kinh tế và xoá bò quản lý tập trung quan liêu bao cấp,xd cơ chế mới phù hợp với quy luật khách quan và với trình độ phát triển của nền kinh tế. Về xd và củng cố quan hệ sx XHCN:sử dụng và cải tạo các thành phần kinh tế đ/v việc phát triển kinh tế quốc doanh,kinh tế tập thể,cải tạo XHCN,xd quan hệ sx mới bao gồm cả ba mặt: chế độ công hữu về TLSX,chế độ quản lý,chế độ phân phối XHCN. Về phát huy động lực của khoa học kỹ thuật:khoa học kỹ thuật đã được đặt ở vị trí then chốt trong 3 cuộc CM,do vậy phải làm cho khoa học kỹ thuật thật sự trở thành động lực to lớn đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xh đất nước. Vế mở rộng và nâng cao kinh tế đối ngoại:không ngừng mở rộng và hợp tác toàn diện với Liên Xô, đ/v Lào và CamPuChia chú trọng phát triển quan hệ hợp tác kinh tế,văn hóa nhằm phát huy khả năng của mỗi nước để sung cho nhau làm cho mỗi nước đều phát triển vững mạnh. Trong công tác kinh tế đối ngoại khâu quan trọng nhất là đẩy mạnh xk để đáp ứng nhu cầu nk. Về chính sách xã hội:bao trùm mọi mặt của cuộc sống đk lao động,sinh hoạt,giáo dục và văn hóa,quan hệ gia đình,quan hệ g/c,quan hệ dân tộc… nghị quyết nói rõ”Chính sách xh nhằm phát huy mọi khả năng của con người và lấy việc phục vụ con người là mục đích cao nhất”. Câu 24:Đại hội 6(12/1986) của Đảng đã nêu lên một hệ thống giải pháp như thế nào để đạt được các mục tiêu trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ? Trọng tâm của giải pháp là: Tập trung sức người sức của vào việc thực hiện 3 chương trình: *lương thực thực phẩm *hàng tiêu dùng *hàng xuất khẩu Ba chương trình trên liên quan chặt chẽ nhau,đó là cốt lõi của n/vụ kinh tế xã hội trong 5 năm 1986-1990 *Về lương thực thực phẩm:bảo đảm lương thực đủ ăn cho toàn xh và có dự trữ. Đáp ứng 1 cách ổn định nhu cầu thiết yếu về thực phẩm. Mức tiêu dùng lương thực thực phẩm bảo đảm tái sx lao động. *Về hàng tiêu dùng:sx đáp ứng nhu cầu bình thường của nhân dân thành thị và nông thôn về những sp công nghiệp thiếy yếu. Về hàng xuất khẩu:tạo được 1 số mặt hàng xk chủ lực,đạt kim ngạch xk,đáp ứng được phần lớn nhu cầu nk vật tư,máy móc,phụ tùng và những hàng hoá cần thiết. Ba chương trình lớn này không những có ý nghĩa sống còn teong tình hình trước mắt,mà còn là những đk ban đầu không thể thiếu được để triển khai CNHoá XHCN trong chặng đường tiếp theo. Cả ba chương trình phải kết hợp kinh tế với quốc phòng. Câu 25:Trình bày những đặc trưng của CNXH do Đại hội Đảng lần thứ 7 (6/1991) đề ra? Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 ĐCSVN đã họp từ 24-27/06/1991 tại Hội trường Ba Đình-Hà Nội. Tại Đại hội 7 Đảng ta đã nêu rõ qian niệm về CNXH ồm 6 đặc trưng : *Đặc trưng của CNXH mà nhân dân ta xây dựng: -Do nhân dân lao động làm chủ -Có một nề kinh tế phát triển cao dựa trên chế độ cônghữu về TLSX chủ yếu -Có nền văn hoá tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc -Con người được giải phóng khỏi áp bức,bóc lột,bất công,làm theo năng lực hưởng theo lao động,có cuộc sống ấm no,tự do,hạnh phúc,có đk phát triển toàn diện cá nhân. -Các dân tộc trong nước bình đẳng,đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ -Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới. Câu 26: Đại hội lần thứ 7 đã đề ra những phương hướng cơ bản để chỉ đạo quá trình xd CNXH ở nước ta như thế nào: Phương hướng cơ bản để đạt mục tiêu dân ìau nước mạnh theo con đường XHCN: -xd nhà nước XHCN,nhà nước của nhân dân,do nhân dân,vì nhân dân,lấy liên minh g/c công nhân với g/c nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng cho ĐCS lãnh đạo. Thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân,giữ nghêm kỷ cương xh,chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân. -Phát triển lực lượng sx,CNHoá đất nước theo hướng hiện đại gắn liền với phát triển 1 nền công nghiệp toàn diện là n/vụ trung tâm nhằm từng bước xd cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH,không ngừng nâng cao năng suất lđ xh và cải thiện đời sống nhân dân. -Phù hợp với sự phát triển lực lượng sx,thiết lập từng bước quan hệ sx XHCN từ thấp đến cao với sự đa dạng về hình thức sở hữu,phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN,vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Kinh tế tập thể và kinh tế quốc doanh ngày càng trở thành nề tảng của kinh tế quốc dân. -Tiến hành CMXHCN trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá,làm cho thế giới quan Mác-Lê Nin và tư tưởng đạo đức HCM giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xh,kế thừa và phát huy tinh thần truyền thống tốt d0ẹp của tất cả các dân tộc trong nước,tiếp thu được những tinh hoa văn hóa nhân loại,xd 1 xã hội dân chủ,văn minh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người,với trình độ tri thức,đạo đức,thể lực và thẩm mỹ ngày càng cao. -Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc,củng cố và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất,tập hợp mọi lực lượng phấn đấu vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh. Thực hiện chính sách hoà bình,hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước,trung thành với chủ nghĩa quốc tế của g/c công nhân,đoàn kết với các nước XHCN. -xd CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN là 2 n/vụ chiến lược của CMVN. Trong khi đặt lên hàng đầu n/vụ xd đất nước,nhân dân ta luôn luôn cảnh giác,củng cố quốc phòng,bảo vệ an ninh chính trị,trật tự an toàn xh,bảo vệ Tổ quốc và các thành quả CM. -xd Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị,tư tưởng và tổ chức ngang tầm n/vụ. Bảy phương hướng trên vừa mang tính nguyên tắc bảo đảm không chệch hướng XHCN,vừa quán triệt tinh thần đổi mới ,không lập lại những sai lầm cũ. Đây là những giải pháp cơ bản bảo đảm cho sự nghiệp xd CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN thắng lợi. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng đã đi vào lịch sử là”Đại hội trí tuệ,đổi mới,dân chủ,kỷ cương và đoàn kết” Câu 27: Đại hội lần thứ 8 (6/1996) đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết,Đại hội 7 và 10 năm đổi mới đã nêu ra những thành tựu,khuyết điểm và yếu kém như thế nào? *Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyếy Đại hội 7 và 10 năm đổi mới. Đại hội 8 của Đảng đã nhận định:công cuộc đổim mới 10 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa rất quan trọng. N/vụ do Đại hội 7 đề ra cho 5 năm 1991-1995 đã được hoàn thành về cơ bản. Nhận định trên xuất phát từ sự đánh giá trên cả hai mặt thành tựu và những khuyết điểm,yếu kém. *Thành tựu: -Đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế,hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm. Nhịp độ tăng bình quân về bình quân về GDP đạt 8.2% trong năm 1991-1995,lạm phát giảm xuống còn 12.7% năm 1995. -Tạo được 1 số chuyển biến tích cực về mặt xh:đời sống vật chất,trình độ dân trí của phần lớn nhân dân được nâng lên,người lđ phát huy được tính năng động,sáng tạo,chủ động trong việc tìm việc làm,tăng thu nhập,việc đền ơn đáp nghĩa,phong trào xóa đói giảm nghèo và các họat động từ thiện ngày càng mở rộng. -Giữ vững ổn định chính trị,củng cố quốc phòng an ninh,tạo lập môi trường hòa bình và đk thuận lợi cho công cuộc đổi mới. -Thực hiện có kế quả 1 số đổi mới quan trọng về hệ thống chính trị:từng bước cụ thể hoá đường lối đổi mới,củng cố Đảng,ban hành hiến pháp mới 1992,từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. -Phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại,phá thế bị bao vây cấm vận,tham gia tích cực vào đời sống cộng đồng quốc tế. Đến năm 1995 nu7óc ta đã có quan hệ ngoại giao với hơn 160 nước,có quan hệ buôn bán với trên 100 nước. *Khuết điểm và yếu kém: Trong khi đánh giá đúng thành tựu,Đại hội 8 của Đản đã chỉ ra những khuyết điểm và yế kém của 10 năm đổi mới: -Nước ta còn nghèo và kém phát triển,chúng ta lại chưa thực hiện thực hiện được tốt cần kiệm trong sx và tiêu dùng để dồn vốn cho đầu tư phát triển. Tình trạng tiêu xài lãng phí còn phổ biến và nghiêm trọng. -Tình hình xh còn hiều tiêu cực và nhiều v/đ giải quyết. -Việc lãnh đạo xd quan hệ sx mới có phần vừa lúng túng vừa buông lỏng. -Quản lý nhà nước kinh tế xã hội còn yếu hệ thống luật pháp,cơ chế chính sq2ch chưa đồng bộ và nhất quán,thực hiện chưa nghiêm. -Hệ thống chính terị còn nhiều nhược điểm. Từ những ưu khuyết điểm trên,Đại hội 8 của Đảng đã khẳng định:”Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội,mhưng một số mặt còin chưa vững chắc. Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho CNHoá đã cơ bản hoàn thành,cho phép chuyển sang thời kỳ mới đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”. Đại hội 8 cũng nhận định rằng:con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được xđ rõ hơn. Câu 28: Đại hội lần thứ 8 (6/1996) đã rút ra những bài học kinh nghiệm như thế nào trong quá trình thực hiện 10 năm đổi mới? *Tổng kết chặng đường đổi mới 10 năm, Đại hội 8 rút ra 6 bài học chủ yếu: -Giữ vững mục tiêu độc lập và cnxh trong quá trình đổi mới,nắm vững hai n/vụ chiến lược xd và bảo vệ tổ quốc,kiên trì chủ nghĩa mác-lê nin và tư tưởng HCM. -Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị,lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm,đồng thời từng bước đổi mới chính trị. -xd nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần,vận hành theo cơ chế thị trường,đi đôi với vai trò tăng cường quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN. Tăng cường kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xh,giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc,bảo vệ môi trường sinh thái. -Mở rộng và tăng cường khối đoàn kết toàn dân,phát huy sức mạnh của cả dân tộc. -Mở rộng hợp tác quốc tế,tranh thủ sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân thế giới,kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. -Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng,coi xd Đảng là n/vụ then chốt. Nắm vững và vận dụng sáng tạo những bài học trên đây là bảo đảm cho thành công của sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Câu 29: Đại hội lần thứ 9 đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì trong việc thực hiện 15 năm đường lối đổi mới? Tổng kết 15 năm đổi mới đất nước từ 1986-2000,Đại hội 9 của Đảng đã rút ra những bài học kinh nghiệm: -Trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng HCM. -Đổi mới phải dựa vào nhân dân,vì lợi ích của nhân dân,phù hợp với thực tiễn,luônn luôn sáng tạo. -Đổi mới phải kết hợp với sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. -Đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nhiệp đổi mới. Câu 30: Trình bàyn nội dung,bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo đúng đắn của ĐCSVN là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của CMVN? *Nội dung:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTRẢ LỜI CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG.pdf
Tài liệu liên quan