Tổng hợp đề thi Thanh toán quốc tế

Tổng hợp đề thi Thanh toán quốc tế- có đáp án chi tiết rõ ràng. Đề thi số 1 ---------------------- ( Thời gian 150 phút ) Câu 1: Trình bầy các quy trình nghiệp vụ thanh toán bằng L/C nhập khẩu theo tập quán của các ngân hng th−ơng mại Việt Nam . Vai trò của chi nhánh của các ngân hng th−ơng mại trong quy trình nghiệp vụ thanh toán ny nh− thế no . Nếu chi nhánh đ−ợc ngân hng phát hnh chỉ định l ngân hng trả tiền ( Paying bank ) cho ng−ời h−ởng lợi L/C thì có trái gì với UCP 500 1993 ICC không ? Câu 2: Trình bầy các điều kiện áp dụng tập quán quốc tế quy định trong hệ thống luật của n−ớc CHXHCN Việt Nam v giới thiệu những văn bản pháp luật chủ yếu quy định các điều kiện đó ? Câu 3 : 1-URC 522 , 1995 ICC a - Invoice , b - Certificate of origin , c - Bill of exchange , d - Bill of Lading , e - Contract 2- Theo URC 522 ICC , Khi chứng từ bị từ chối thanh toán , ngân hng thu phải có trách nhiệm : a - Trả ngay các chứng từ bị từ chối thanh toán cho ngân hng chuyển . b - Thông báo ngay những lý do từ chối thanh toán cho ngân hng chuyển c - Trong vòng 60 ngy kể từ ngy gửi thông báo m không nhận đ−ợc ý kiến của ngân hng chuyển giải quyết số phận của chứng từ , thì ngân hng thu sẽ trả lại chứng từ cho ngân hng chuyển m không chịu trách nhiệm gì thêm

pdf80 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2047 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổng hợp đề thi Thanh toán quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh Hoa , Hµ Néi do «ng Vâ thóc H»ng , gi¸m ®èc lµm ®¹i diÖn , d−íi ®©y gäi t¾t lµ Bªn B¸n vµ Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 60 tgiungar33@yahoo.com C«ng ty Nayo , Tokyo do «ng Takemura , gi¸m ®èc lµm ®¹i diÖn , d−íi ®©y gäi t¾t lµ Bªn Mua , theo ®©y Bªn Mua ®ång ý mua Bªn B¸n ®ång ý b¸n hµng ho¸ theo nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y : §iÒu 1 : Tªn hµng : S¾n l¸t kh« bãc vá ; §iÒu 2 : Sè l−îng : 3.000,00 MT ±5% tuú quyÒn lùa chän cña ng−êi thuª tÇu; §iÒu 3 : Quy c¸ch phÈm chÊt :S¾n l¸t bãc vá , ®é Èm: 14,5 tèi ®a ; Acid Hydrocytric : 0,005/100 tèi ®a; bét : 70% tèi thiÓu §iÒu 4 : Gi¸ c¶ : USD 150/MT FOB c¶ng H¶i Phßng theo Incoterms 2000 . Tæng trÞ gi¸: 450.000,00USD ( Bèn tr¨m n¨m m−¬i ngµn ®« la Mü)±5%. §iÒu 5 : Bao b× : bao gai ( cã thÓ cò , kh«ng r¸ch ) tõ 40Kg ®Õn 50Kg tÞnh / bao. §iÒu 6 : Thêi h¹n giao hµng : kh«ng chËm qu¸ ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2004. §iÒu 7 : Giao hµng - C¶ng bèc hµng : H¶i Phßng ViÖt Nam - C¶ng dì hµng : Osaka , NhËt B¶n §iÒu 8 : 30 ngµy lµ muén nhÊt tr−íc ngµy giao hµng , Bªn Mua ph¶i më L/C kh«ng thÓ huû ngang , tr¶ tiÒn ngay , miÔn truy ®ßi cho Bªn B¸n h−ëng b»ng 100% tæng trÞ gi¸ hîp ®ång t¹i ng©n hµng Taiyo Kobe Bank LtD Tokyo Japan th«ng qua Ng©n hµng Ngo¹i Th−¬ng ViÖt Nam . Chøng tõ xuÊt tr×nh gåm cã 1- Ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i chi tiÕt ®` ký ; 2- Mét bé ®Çy ®ñ B/L b¶n gèc , hoµn h¶o , ®` bèc hµng lªn tÇu; 3- GiÊy chøng nhËn chÊt l−îng do SGS ViÖt Nam cÊp ; 4- GiÊy chøng nhËn xuÊt xø do Phßng Th−¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam cÊp; 5- GiÊy chøng nhËn kiÓm dÞch thùc vËt do Côc kiÓm dÞch thùc vËt cÊp ; §iÒu 9 : Hîp ®ång lµm b»ng tiÕng Anh , 2 b¶n cã gi¸ trÞ nh− nhau , mçi bªn gi÷ mét b¶n Mäi söa ®æi , bæ sung vµo hîp ®ång nµy ph¶i cã sù ®ång ý cña c¶ hai bªn . V¨n b¶n söa ®æi , bæ sung hîp ®ång lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña hîp ®ång nµy . Hîp ®ång lµm t¹i Hµ Néi ngµy 12 thµng 5 n¨m 2004 vµ cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. Bªn Mua Bªn B¸n C«ng ty Nayo , Tokyo C«ng ty VÜnh Hoa , Hµ Néi 40A - Lo¹i L/C : Kh«ng thÓ huû bá ; 20 - Sè L/C : 24 LC 0203 IM; 31C - Ngµy ph¸t hµnh : 20/11/2004; 31D - Ngµy vµ n¬i hÕt h¹n hiÖu lùc : 30/12/2004 t¹i Tokyo , Japan 50 - Ng−êi yªu cÇu ph¸t hµnh L/C : C«ng ty Nayo , Tokyo ; 59 -Ng−êi h−ëng lîi : C«ng ty VÜnh Hoa , Hµ Néi , sè 2 , phè Bµ TriÖu , QuËn Hoµn KiÕm , Hµ Néi ; 32B - Sè tiÒn 450.000,00 Dollars ( Bèn tr¨m n¨m m−¬i ngµn ®« la ch½n ) ± 5%; 42C - Hèi phiÕu tr¶ tiÒn ngay b»ng 100% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n ; 42D - Ng©n hµng tr¶ tiÒn : The Taiyo Kobe Bank Ltd , Tokyo , Japan ; 43P - Kh«ng cho phÐp giao tõng phÇn ; 43T - Kh«ng cho phÐp chuyÓn t¶i ; 44A - C¶ng bèc hµng : H¶i Phßng ViÖt Nam 44B - C¶ng dì hµng : BÊt cø c¶ng nµo ë NhËt B¶n ; Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 61 tgiungar33@yahoo.com 44C - Ngµy giao hµng chËm nhÊt : 20/12/2004; 45A - M« t¶ hµng ho¸ : - Tªn hµng : S¾n l¸t bãc vá ; - Sè l−îng : 3.000,00 tÊn ±5% - §é Èm : 14,5 tèi ®a; - Acid Hydrocitric : 0,005/100 tèi ®a ; - Bét : 76% tèi thiÓu ; - XuÊt xø : ViÖt Nam ; - §¬n gi¸ : USD150,00 /MT FOB c¶ng H¶i Phßng; - Bao gãi : trong bao gai , 40-50Kg tÞnh /bao 46A - Chøng tõ yªu cÇu xuÊt tr×nh : - Ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ®` ký lµm thµnh 03 b¶n gèc ; - Mét bé ®Çy ®ñ b¶n gèc B/L , hoµn h¶o , ®` bèc hµng , lµm theo lÖnh The Taiyo Kobe Bank Ltd , Tokyo , ghi chó c−íc phÝ tr¶ tr−íc vµ th«ng b¸o cho ng−êi nhËn hµng ; - GiÊy chøng nhËn xuÊt xø do Phßng th−¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp cÊp; - GiÊy chøng nhËn chÊt l−îng do Vinacontrol cÊp . - GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm do B¶o ViÖt CÊp ; - GiÊy chøng nhËn kiÓm dÞch do Côc kiÓm dÞch thùc vËt cÊp . 47A - C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c : - B/L ®Õn chËm còng nhËn ; - B/L cña bªn thø 3 còng nhËn . 71B - Mäi chi phÝ ngoµi NhËt B¶n lµ do ng−êi h−ëng lîi L/C chÞu ; 48 - Thêi h¹n xuÊt tr×nh chøng tõ lµ trong vßng 5 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng . 57D - Ng©n hµng th«ng b¸o : Ng©n hµng c«ng th−¬ng ViÖt Nam . C©u sè 4: H`y tr×nh bÇy L/C chuyÓn nh−îng ( Transferable L/C ) vµ ®Æc ®iÓm vËn dông? C©u sè 5 : Giới thiệu các tập quán quốc tế hiện hành ñiều chỉnh L/C thương mại và trình bầy các ñiều kiện áp dụng các tập quán quốc tế theo quy ñịnh của pháp luật nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ? §¸p ¸n ®Ò thi sè 5 ----------------- ( thêi gian 180 phót ) C©u 1 : ( 1,5 ®iÓm ) 1.1- Kh¸i niÖm (0,5 ®iÓm ) lµ tiÒn tÖ mµ luËt cña n−íc ph¸t hµnh ®ång tiÒn ®ã cho phÐp nh÷ng ai cã thu nhËp ®ång tiÒn nµy ®Òu cã quyÒn yªu cÇu ng©n hµng cña n−íc ®ã ®æi ra c¸c ngo¹i tÖ kh¸c mét c¸ch tù do , kh«ng cÇn ph¶i cã giÊy phÐp ®æi tiÒn . 1.2- C¸c lo¹i tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi ( 1®iÓm ) a/ TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi toµn phÇn ( Total Free Convertible Currency ) (0,5 ®iÓm ) lµ tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi kh«ng phô thuéc vµo h¹n ng¹ch chuyÓn ®æi hoÆc nguån thu nhËp tiÒn tÖ hoÆc ng−êi chuyÓn ®æi lµ c− tró hay phi c− tró . Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 62 tgiungar33@yahoo.com C¸c tiÒn tù do chuyÓn ®æi toµn phÇn : USD , EURO , GBP , JPY , AUD , ATS , CAD , SGD , SEK , MYR ..... b/ TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi tõng phÇn ( Partial Free Convertible Currency ) (0,5 ®iÓm ) lµ tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi phô thuéc vµo h¹n ng¹ch chuyÓn ®æi hoÆc nguån thu nhËp tiÒn tÖ hoÆc ng−êi chuyÓn ®æi lµ c− tró hay phi c− tró . C¸c tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi tõng phÇn : PHP , KRW , TWD , IDR , THB , EGP. C©u sè 2 : ( 3 ®iÓm ) Tr¶ lêi 1 ý ®óng = + 0,1363 ®iÓm Tr¶ lêi 1 ý sai = - 0,0681 ®iÓm 1.2; 2.1; 3.2; 4.3; 5.3; 6.1; 6.2; 7.3; 8.1; 9.1; 10.2; 11.2; 12.2; 13.3; 13.4; 14.2; 15.1; 16.2; 17.2; 18.4; 19.2 ; 20.1. C©u sè 3 : ( 2 ®iÓm : 19 ý sai = - 0,1053 ®iÓm ) 40A: thiÕu miÔn truy ®ßi; 31D: nªn lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng; 32B: US g× , ®óng lµ USD . Thªm ch÷ Mü vµo ®« la; 44B: OSAKA,JAPAN; 45A: -Tªn hµng thiÕu ch÷” KH¤”, - thay ch÷ tÊn b»ng T/M, - 70% thay 76%, - ®¬n gi¸ thiÕu INCOTERMS 2000; 46A: - Ho¸ ®¬n thiÕu ch÷ “Chi tiÕt” , - tªn Ng©n hµng thiÕy chø “Japan”, - c−íc phÝ lµ “thu sau”, - GiÊy C/O thiÕu chø “ViÖt Nam”; - Thõa giÊy chøng b¶o hiÓm; - ThiÕu ch÷ “ thùc vËt ” - GiÊy chøng nhËn chÊt l−îng do “SGS ViÖt Nam” cÊp 48: Thêi h¹n xuÊt tr×nh chøng tõ qu¸ ng¾n , nªn lµ “21 ngµy”; 57D: Ng©n hµng th«ng b¸o ®óng lµ “Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng ViÖt nam”; ThiÕu dÉn chiÕu nguån luËt ¸p dông : UCP 500,1993,ICC C©u sè 4: ( 2 ®iÓm ) 4.1- Kh¸i niÖm (0,5 ®iÓm ) L/C chuyÓn nh−îng lµ mét L/C trong ®ã ng©n hµng ph¸t hµnh cam kÕt sÏ chuyÓn nh−îng quyÒn thùc hiÖn L/C cho mét hay nhiÒu ng−êi kh¸c khi cã lÖnh yªu cÇu chuyÓn nh−îng cña ng−êi h−ëng lîi hiÖn hµnh L/C. 4.2- §Æc ®iÓm vËn dông( 1,5 ®iÓm ) - Nguån ph¸p lý ®iÒu chØnh : UCP 500 , ISBP 645 , eUCP 1.0 ICC ; - Cã 3 m« h×nh chuyÓn nh−îng : + ChuyÓn nh−îng L/C t¹i n−íc ng−êi xuÊt khÈu ( lµ ng−êi h−ëng lîi ) ; + ChuyÓn nh−îng L/C t¹i n−íc ng−êi nhËp khÈu ( lµ ng−êi h−ëng lîi L/C ); + ChuyÓn nh−îng L/C qua n−íc thø ba . - Sö dông L/C chuyÓn nh−îng trong bu«n b¸n th«ng qua trung gian . - §iÒu kiÖn tu chØnh L/C chuyÓn nh−îng . - VÊn ®Ò thay thÕ chøng tõ trong L/C chuyÓn nh−îng ph¶i ®−îc quy ®Þnh râ rµng . C©u sè 5 : ( 2 ®iÓm ) Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 63 tgiungar33@yahoo.com 5.1- (0,5 ®iÓm )Trong thanh toán bằng L/C , các tập quán quốc tế sau ñây ñược áp dụng phổ biến : - UCP 500 1993 ICC ñề ra 49 quy tắc ñiều chỉnh L/C . UCP ra ñời từ năm 1933 , cho ñến nay ñã sửa ñổi 5 lần . UCP 500 ñã ñược trên 174 nước và khu vực trên thế giới tuyên bố áp dụng , trong ñó có Việt nam . - ISBP 645 2003 ICC là tập quán quốc tế bổ sung cho ñiều 13 a UCP 500 1993 ICC . - eUCP 1.0 2002 ICC là bản phụ trương của UCP 500 1993 ICC về xuất trình chứng từ ñiện tử thanh toán theo L/C . 5.2- Các ñiều kiện áp dụng tập quán quốc tế quy ñịnh trong hệ thống luật của Việt Nam như sau (1,5 ®iÓm ) - Nếu các công ước quốc tế mà chính phủ Việt Nam ký kết hoặc ñang tham gia không ñiều chỉnh thì cho phép áp dụng tập quán quốc tế , - Nếu bộ luật dân sự của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam không ñiều chỉnh ñến thì cho phép áp dụng tập quán quốc tế , - Nếu các luật khác của Việt Nam có liên quan không ñiều chỉnh ñến thì cho phép áp dụng tập quán quốc tế . - Nếu hợp ñồng dân sự của hai bên không ñiều chỉnh ñến thì cho phép áp dụng tập quán quốc tế , - Việc áp dụng và hậu quả áp dụng tập quán quốc tế không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam và không làm thiệt hại ñến lợi ích của Việt Nam . -------------------------------------------- §Ò thi sè 17 ---------- ( thêi gian 150 phót) C©u sè 1: Tû gi¸ ngo¹i hèi kú h¹n lµ g×? H`y tÝnh tû gi¸ mua kú h¹n 90 ngµy USD/VND, biÕt r»ng, t¹i Ng©n hµng A Hµ néi, tû gi¸ vµ l`i suÊt ®uîc c«ng bè nh− sau: Tû gi¸ giao ngay USD/VND = 15.550/15.650 L`i suÊt huy ®éng USD 90 ngµy = 1,50% L`i suÊt huy ®éng VND 90 ngµy = 4,50% C©u sè2: Kiểm tra kiến thức pháp lý về URC 522 , UCP 500 , ISBP 645 ICC 1- Có thể áp dụng một hoặc một số ñiều khoản nào ñó của URC 522 1995 ICC trái với những nguyên tắc cơ bản của luật Việt nam : 1.5- Có 1.6- Không 2- Ngân hàng nhờ thu ( Collection Bank ) có thể từ chối sự ủy thác nhờ thu của ngân hàng khác mà không cần thông báo lại cho họ về sự từ chối ñó 2.1- Có , 2.2- Không . 3-Nếu Chỉ thị nhờ thu không quy ñịnh rõ ñiều kiện nhờ thu , thì ngân hàng nhờ thu sẽ trao chứng từ cho người nhập khẩu theo ñiều kiện nào 3.1- D/P , 3.2- D/A , 3.3- D/TC Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 64 tgiungar33@yahoo.com 4-Theo URC 522 1995 ICC , Các ngân hàng chuyển ( Remitting Bank ) , ngân hàng thu ( Collection Bank ) có chịu trách nhiệm kiểm tra chứng từ nhờ thu : 4.1- Có , 4.2- Không . 5-Có thể ghi lãi suất phạt chậm trả bên cạnh số tiền của một hối phiếu trả tiền ngay , nếu như trong chỉ thị nhờ thu có quy ñịnh khoảng thời gian mà trong khoảng thời gian ñó người trả tiền phải thực hiện thanh toán . 5.1- Có , 5.2- Không 6-Hình thức và ngôn ngữ của các chứng từ mà người trả tiền hoặc ngân hàng thu phải tạo lập không ñược quy ñịnh trong chỉ thị hoặc thư ủy thác nhờ thu 6.1- phải giống như hình thức và ngôn ngữ của các chứng từ xuất trình , 6.2- có thể khác 7- Ngân hàng thu từ chối nhận chứng từ vì người nhập khẩu thông báo rằng người xuất khẩu không giao hàng là 7.1- ðúng , 7.2- Sai 8- Trong trường hợp nào thì ngân hàng thu sẽ không giao chứng từ là ñúng : 8.1- Nếu chỉ thị nhờ thu quy ñịnh phí nhờ thu do người trả tiền chịu mà người trả tiền không trả phí nhờ thu , 8.2- Nếu chỉ thị nhờ thu quy ñịnh phí nhờ thu do người trả tiền chịu và không thể bỏ qua mà người trả tiền không trả phí nhờ thu 9- Cã ph¶i UCP lµ v¨n b¶n ph¸p lý duy nhÊt ®Ó dÉn chiÕu vµo L/C . 9.1- Cã , 9.2- Kh«ng . 10- Ngay c¶ khi UCP ®−îc dÉn chiÕu ¸p dông , c¸c ng©n hµng cã thÓ kh«ng ¸p dông mét sè ®iÒu kho¶n nµo ®ã ®èi víi tõng lo¹i L/C riªng biÖt 10.1- §óng , 10.2- Sai . 11- Mét L/C dÉn chiÕu ISBP 645 mµ kh«ng dÉn chiÕu UCP 500 th× 11.1- §−¬ng nhiªn ¸p dông UCP 500 , 11.2- ChØ ¸p dông ISBP 645 . 12- C¸c tæ chøc nµo cã thÓ ph¸t hµnh L/C 12.1- Ng©n hµng Nhµ n−íc ( trung −¬ng ) , 12.2- C«ng ty b¶o hiÓm , 12.3- Ng©n hµng th−¬ng m¹i , 12.4- c«ng ty chøng kho¸n . 13- C¸c ng©n hµng cã thÓ chÊp nhËn yªu cÇu ph¸t hµnh mét L/C “ t−¬ng tù “ 13.1- §óng , 13.2- Sai . 14- Ng−êi yªu cÇu më L/C ph¶i hoµn tr¶ tiÒn cho Ng©n hµng ph¸t hµnh trõ khi anh ta thÊy r»ng 14.1- Hµng ho¸ cã khuyÕt tËt , 14.2- Hµng ho¸ tr¸i víi hîp ®ång , 14.3- C¸c chøng tõ xuÊt tr×nh kh«ng phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C. 15- Mét L/C yªu cÇu hèi phiÕu ký ph¸t ®ßi tiÒn ng−êi yªu cÇu më L/C 15.1- Ký phat hối phiốu nhố quy ốốnh cốa L/C. 15.2- Hèi phiÕu sÏ ®−îc coi nh− chøng tõ phô , Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 65 tgiungar33@yahoo.com 15.3- UCP , ISBP cÊm kh«ng ®−îc quy ®Þnh nh− thÕ 16- Tªn cña ng−êi h−ëng lîi ghi trªn L/C lµ “ Barotex International Company, Ltd” . Tªn cña ng−êi h−ëng lîi ghi trªn nh÷ng chøng tõ nµo d−íi ®©y lµ kh«ng kh¸c biÖt víi L/C 16.1- Ho¸ ®¬n : “ Barotex Company , Ltd “ 16.2- Bill of Lading : “ Barotex Int´L Company , Ltd ” , 16.3- C/O : “ Barotex Int´L Co ,Limited ” . 17- Mét chøng tõ cã ngµy ký sau ngµy lËp chøng tõ th× ngµy ph¸t hµnh lµ 17.1- Ngµy lËp , 17.2- Ngµy ký .. 18- Ng©n hµng ph¸t hµnh ®` tõ chèi thanh to¸n víi lý do ngµy th¸ng ghi gi÷a c¸c chøng tõ m©u thuÉn nhau : 25 November 2003 , 25 Nov 03 , 2003.11.25 lµ 18.1- §óng , 18.2- Sai . 19- Ng©n hµng ph¸t hµnh : 19.1- Cã thÓ huû bá söa ®æi cña m×nh nÕu ng−êi h−ëng lîi vÉn ch−a chÊp nhËn söa ®æi , 19.2- BÞ rµng buéc kh«ng thÓ huû ngang vµo söa ®æi ngay c¶ khi ng−êi h−ëng lîi ch−a chÊp nhËn söa ®æi . 20- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C cã quyÒn tõ chèi c¸c chøng tõ nh− hèi phiÕu , chøng tõ b¶o hiÓm ®` kh«ng ghi ngµy th¸ng ký ph¸t chøng tõ : 20.1- §óng , 20.2- Sai C©u sè 3: H`y tr×nh bÇy c¸c lo¹i ký hËu hèi phiÕu ¸p dông trong thanh to¸n quèc tÕ ? Trong nh÷ng tr−êng hîp nµo , ng−êi thô h−ëng ph¸i ký hËu hèi phiÕu ? C©u sè 4: L`i suÊt LIBOR lµ g× ? §¸p ¸n ®Ò thi sè 17 ---------------------- ( thêi gian 150 phót ) C©u sè 1: ( 2,5 ®iÓm ) - Tû gi¸ ngo¹i hèi kú h¹n lµ tû gi¸ x¸c ®Þnh ngay vµo ngµy ký hîp ®ång nh−ng ngµy giao nhËn vµ thanh to¸n hîp ®ång sÏ xÈy ra vµo mét thêi h¹n cô thÓ trong t−¬ng lai . - C«ng thøc tÝnh tû gi¸ kú h¹n : Rf = Rs + RsK( Ibt – Ibc) Rf = Tû gi¸ kú h¹n Rs = Tû gi¸ giao ngay K = thêi h¹n Ibt = L`i suÊt huy ®éng tiÒn ®Þnh gi¸ Ibc = L`i suÊt huy ®éng tiÒn yÕt gi¸ Rf ( USD/VND) = 15.650 + 15.650 ( 0,045 – 0,0150 ) = 15.650 + 469,50 = 16.119,50 C©u sè 2: ( 2,5 ®iÓm ) Tr¶ lêi ®óng = + 0,1136 ®iÓm Tr¶ lêi sai = - 0,0568 ®iÓm Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 66 tgiungar33@yahoo.com 1.2- 2.2- 3.1- 4.2- 5.1- 6.2- 7.2- 8.2- 9.2- 10.1- 11.2- 12.3- 13,1- 14,3- 15,2- 15,1- 16,3- 16,2- 17,2- 18,2- 19,2- 20,1. C©u sè 3 : (2,5 ®iÓm ) 3.1- C¸c lo¹i ký hËu : + Ký hËu ®Ých danh lµ lo¹i ký hËu ghi râ tªn ng−êi thô h−ëng kÕ tiÕp . Víi lo¹i ký hËu nµy, kh«ng thÓ chuyÓn nh−îng kÕ tiÕp b»ng thñ tôc ký hËu n÷a. + Ký hËu v« danh, hay ®Ó trèng lµ lo¹i ký hËu kh«ng ghi ai lµ ng−êi thô h−ëng. BÊt cø ai cÇm hèi phiÕu ®` ®−îc ký hËu v« danh ®Òu cã thÓ trë thµnh ng−êi thô h−ëng kÕ tiÕp. + Ký hËu theo lÖnh lµ lo¹i ký hËu ®Ých danh cã kÌm ch÷ theo lÖnh bªn c¹nh tªn ng−êi thô h−ëng kÕ tiÕp . Lo¹i ký hËu nµy cã thÓ chuyÓn nh−îng kÕ tiÕp bëi ng−êi thô h−ëng b»ng thñ tôc ký hËu tiÕp thªo. + Ký hËu miÔn truy ®ßi lµ lo¹i ký hËu cã ghi thªm ch÷ miÔn truy ®ßi l¹i ng−êi ®` ký hËu ®Ó chuyÓn nh−îng hèi phiÕu cho m×nh , mét khi hèi phiÕu bÞ tõ chèi thanh to¸n. 3.2- C¸c tr−êng hîp ph¶i ký hËu: + ChiÕt khÊu hèi phiÕu . + CÇm cè hèi phiÕu. + ChuyÓn nh−îng cho ng−êi kh¸c. + Lµ ph−¬ng tiÒn ®ßi tiÒn trong c¸c ph−¬ng thøc thanh to¸n Nhê thu, L/C, L/G, Standby L/C , ng−êi thô h−ëng hèi phiÕu muèn thu tiÒn hèi phiÕu th× ph¶i ký hËu hèi phiÕu cho ng©n hµng. C©u sè 4: ( 2,5 ®iÓm ) LIBOR lµ ch÷ viÕt t¾t London interbank offerred rate , tøc lµ l`i suÊt cho vay liªn hµng quèc tÕ ë London . L`i suÊt nµy quy ®Þnh nh− sau: + L`i cho vay ng¾n h¹n ; + C«ng bè vµo 11 giê GMT hµng ngµy t¹i London; + L`i cho vay b×nh qu©n cña 5 ng©n hµng lín ë London ; + §−îc dïng lµm l`i cho vay c¬ së . --------------------------------------------- §Ò thi sè 18 ------------------------- ( thêi gian 150 phót ) C©u sè 1: NghiÖp vô ¸c bÝt ngo¹i hèi lµ g× , cã mÊy lo¹i ? C©u sè 2: KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ URC, UCP vµ ISBP ICC 1- §iÒu 43a UCP quy ®Þnh nÕu L/C kh«ng quy ®Þnh thêi h¹n xuÊt tr×nh , th× ng©n hµng sÏ cã quyÒn tõ chèi tiÕp nhËn chøng tõ sau 21 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng , thêi h¹n nµy ¸p dông cho nh÷ng chøng tõ nµo : 1.1- Ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i , 1.2- Chøng tõ vËn t¶i b¶n gèc , 1.3- TÊt c¶ c¸c chøng tõ quy ®Þnh trong L/C . 2- Ng©n hµng x¸c nhËn vÉn ph¶i thanh to¸n c¸c chøng tõ phï hîp ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn ng©n hµng sau ngµy L/C x¸c nhËn hÕt h¹n, nÕu Ng©n hµng kiÓm tra chøng tõ göi v¨n b¶n x¸c nhËn r»ng chøng tõ ®` ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn ng©n hµng nµy trong thêi h¹n hiÖu lùc cña L/C. 2.1- §óng. 2.2- Sai. 3- Khi nµo th× söa ®æi L/C cã hiÖu lùc ?: 3.1- NÕu ng−êi h−ëng lîi kh«ng th«ng b¸o tõ chèi söa ®æi , Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 67 tgiungar33@yahoo.com 3.2- Khi ng©n hµng th«ng b¸o cã b»ng chøng lµ ng−êi h−ëng lîi ®` nhËn ®−îc ®Ò nghÞ tu chØnh L/C. 3.3-Ngay khi chøng tõ yªu cÇu ®−îc xuÊt tr×nh phï hîp víi L/C söa ®æi 4- Stale documents acceptable lµ nh÷ng chøng tõ ®−îc xuÊt tr×nh : 4.1- Sau khi L/C hÕt h¹n hiÖu lùc , 4.2- Sau thêi h¹n xuÊt tr×nh quy ®Þnh trong L/C , 4.3- Sau 21 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng , nÕu L/C kh«ng quy ®Þnh thêi h¹n xuÊt tr×nh chøng tõ . 5- Ng«n ng÷ cña hèi phiÕu trong thanh to¸n b»ng L/C lµ 5.1- Ng«n ng÷ do ng−êi ký ph¸t lùa chän , 5.2- Ng«n ng÷ cña L/C . 6- Theo L/C x¸c nhËn, ng−êi h−ëng lîi cã thÓ göi th¼ng chøng tõ tíi Ng©n hµng ph¸t hµnh ®Ó yªu cÇu thanh to¸n: 6.1- §óng. 6.2- Sai. 7- Ng©n hµng cã thÓ tõ chèi chøng tõ v× lý do tªn hµng ghi trªn L/C lµ “ Machine 333 ” nh−ng ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i l¹i ghi “ Mashine 333 ” lµ 7.1- §óng , 7.2- Sai 8- Mét L/C yªu cÇu “ Commercial Invoice in 4 copies ” , ng−êi h−ëng lîi L/C ph¶i xuÊt tr×nh : 8.1- 4 b¶n gèc ho¸ ®¬n , 8.2- 1 b¶n gèc vµ 3 b¶n sao , 8.3- 4 b¶n sao ho¸ ®¬n , 8.4- 2 b¶n gèc sè cßn l¹i lµ b¶n sao 9- Nh÷ng chøng tõ nµo UCP quy ®Þnh nhÊt thiÕt lµ ph¶i ký , trõ khi L/C quy ®Þnh ng−îc l¹i : 9.1- Ho¸ ®¬n , 9.2- Hèi phiÕu 9.3- VËn t¶i ®¬n , 9.4- GiÊy chøng nhËn chÊt l−îng . 10- Ngay khi nhËn ®−îc th«ng b¸o mét L/C ®−îc chuyÓn b»ng ®iÖn nh− lµ b¶n cã gi¸ trÞ thùc hiÖn, ng©n hµng th«ng b¸o ph¸t hiÖn bøc ®iÖn thùc ra kh«ng hoµn chØnh: 10.2- L/C b»ng ®iÖn ®ã cã ®−îc coi lµ b¶n cã gi¸ trÞ thùc hiÖn. 10.2- L/C b»ng ®iÖn ®ã chØ cã gi¸ trÞ tham kh¶o. 10.3- Ng©n hµng th«ng b¸o g¸nh chÞu rñi ro nÕu nã kh«ng b¸o l¹i t×nh tr¹ng ®ã cho Ng©n hµng ph¸t hµnh kh«ng chËm trÔ 11- Ngay sau khi nhËn ®−îc chØ thÞ kh«ng râ rµng vÒ viÖc söa ®æi L/C : 11.1- Ng−êi h−ëng lîi ph¶i chØ thÞ cho ng−êi xin më L/C liªn hÖ víi ng©n hµng ph¸t hµnh ®Ó x¸c minh. 11.2- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt kh«ng chËm trÔ. 11.3- Ng©n hµng th«ng b¸o ph¶i yªu cÇu ng©n hµng ph¸t hµnh x¸c minh kh«ng chËm trÔ 12- NÕu chøng tõ kh«ng quy ®Þnh trong L/C ®−îc xuÊt tr×nh, ng©n hµng chiÕt khÊu: 12.1- Ph¶i tr¶ l¹i cho ng−êi xuÊt tr×nh. 12.2- Ph¶i chuyÓn chóng cho ng©n hµng ph¸t hµnh mµ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g×. 12.3- Cã thÓ chuyÓn chóng cho ng©n hµng ph¸t hµnh mµ kh«ng cam kÕt g× nÕu ng−êi h−ëng lîi yªu cÇu. 13- Ng©n hµng chØ ®Þnh göi c¸c chøng tõ ®Õn Ng©n hµng ph¸t hµnh kÌm theo b¶n c«ng bè chóng hoµn toµn phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña L/C. 13.1- Ng©n hµng ph¸t hµnh kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 68 tgiungar33@yahoo.com 13.2- Ng©n hµng ph¸t hµnh kh«ng thÓ bÊt ®ång víi Ng©n hµng chØ ®Þnh v× ng©n hµng nµy hµnh ®éng víi t− c¸ch lµ ®¹i lý cña nã. 13.3- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã nhiÖm vô kiÓm tra l¹i c¸c chøng tõ 14- Ng©n hµng ph¸t hµnh yªu cÇu ng©n hµng A x¸c nhËn L/C vµ th«ng b¸o cho ng−êi h−ëng lîi qua ng©n hµng B. Ng©n hµng B tiÕp nhËn chøng tõ vµ göi chóng trùc tiÕp dÕn ng©n hµng ph¸t hµnh 14.1- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã quyÒn tõ chèi chøng tõ v× kh«ng do Ng©n hµng x¸c nhËn xuÊt tr×nh. 14.2- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i xin uû quyÒn thanh to¸n tõ Ng©n hµng x¸c nhËn. 14.3- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i thanh to¸n nÕu chøng tõ phï hîp. 15- “C¸c chøng tõ thÓ hiÖn trªn bÒ mÆt phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña L/C” cã nghÜa g×? 15.1- C¸c chøng tõ lµ ch©n thùc vµ kh«ng gi¶ m¹o. 15.2- C¸c chøng tõ kh«ng m©u thuÉn víi tiªu chuÈn quèc tÕ vÒ nghiÖp vô ng©n hµng nh− ®` ®−îc ph¶n ¶nh trong UCP. 15.3- ChØ mÆt tr−íc chø kh«ng ph¶i mÆt sau cña chøng tõ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña L/C. 16- NÕu mét hèi phiÕu cã ghi kú h¹n lµ “ 360 ngµy kÓ tõ ngµy B/L” , ngµy cña B/L nµo ®Ó tÝnh ngµy ®¸o h¹n cña hèi phiÕu 16.1- Ngµy 20/03/2004 lµ ngµy ký ph¸t B/L “ on board ” , 16.2- Ngµy 15/03/2004 lµ ngµy ph¸t hµnh B/L “ Received for shipment ”, 17- Khi kiÓm tra chøng tõ Ng©n hµng ph¸t hµnh th«ng b¸o c¸c sai biÖt trong bé chøng tõ nh−ng l¹i kh«ng gi÷ chóng ®Ó chê quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ng−êi xuÊt tr×nh, th× 17.1- c¸c sai biÖt ®−îc coi lµ ®` ®−îc bá qua, Ng©n hµng ph¸t hµnh mÊt quyÒn khiÕu n¹i. 17.2- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i ®îi ng−êi xin më L/C ®ång ý bá qua c¸c sai biÖt v× nã ®` b¸o cho ng−êi xuÊt tr×nh lµ bé chøng tõ kh«ng phï hîp. 17.3- Ng©n hµng ph¸t hµnh ph¶i gÜ− bé chøng tõ ®Ó chê quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ng−êi xin më L/C. 18- C¸c ng©n hµng cã thÓ ph¶i l`nh tr¸ch nhiÖm do hËu qu¶ g©y ra bëi: 18.1- thÊt l¹c chøng tõ ®−îc göi ®i theo ®iÒu kiÖn cña L/C. 18.2- bøc ®iÖn göi ®i bÞ c¾t xÐn. 18.3- dÞch L/C sang ng«n ng÷ cña ng−êi h−ëng lîi 19- NÕu tÊt c¶ tiÒn hoa hång vµ phÝ do ng−êi h−ëng lîi chÞu mµ Ng©n hµng th«ng b¸o kh«ng thÓ thu ®−îc phÝ ®ã, vËy ng−êi cã tr¸ch nhiÖm cuèÝ cïng tr¶ phÝ ®ã lµ ai? 19.1- Ng©n hµng ph¸t hµnh . 19.2- Ng©n hµng th«ng b¸o bëi v× lÏ ra nã ph¶i thu tr−íc khi th«ng b¸o L/C. 19.3- Ng−êi xin më L/C . 20- NÕu L/C kh«ng yªu cÇu ghi râ ngµy giao hµng thùc tÕ, ngµy giao hµng trong tr−êng hîp vËn chuyÓn b»ng ®−êng hµng kh«ng lµ 20.1- ngµy nhËn hµng ho¸. 20.2- ngµy ph¸t hµnh AWB. 820.3- ngµy bay thùc tÕ ghi trong « “chuyÕn bay/ ngµy” cña AWB . C©u sè 3: Transferable L/C lµ g× ? Dïng trong tr−êng hîp nµo ? C¸c m« h×nh chuyÓn nh−îng L/C? C«ng ty B ®−îc h−ëng lîi mét L/C chuyÓn nh−îng gèc ( Master transferable L/C ) do Ng©n hµng cña C«ng ty A ph¸t hµnh theo gi¸ CIF cã trÞ gi¸ 1.000.000 USD muèn chuyÓn nh−îng cho C«ng ty C víi trÞ gi¸ lµ 800.000 USD , trong lÖnh chuyÓn nh−îng ( transferable order ) , c«ng ty B ph¶i quy ®Þnh tû lÖ b¶o hiÓm lµ bao nhiªu th× chøng tõ b¶o hiÓm do C«ng ty C lËp ra míi phï hîp víi sè tiÒn cña L/C chuyÓn nh−îng gèc ? C©u sè 4: Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 69 tgiungar33@yahoo.com C¨n cø vµ hèi phiÕu d−íi ®©y : No 114/dtj hanoi 18 december 2005 For usd 100.000,00 bill of exchange At 360 days after sight of this second of bill of exchange ( first of the Same tenor and date unpaid ) pay to barotex company hanoi Or order the sum of one hundred thousand dollars . value received and charge the same to account of the sanyo co ltd, tokyo, japan drawn under the taiyo kobe bank ltd,tokyo , japan l/c n0 071a282 lc02 dated 18 may 2004 To: the taiyo kobe bank ltd barotex company tokyo , japan hanoi Yªu cÇu tr¶ lêi : 4.1- Ng©n hµng th«ng b¸o lµ NHCT VN . C«ng ty BAROTEX xuÊt tr×nh chøng tõ ®ßi tiÒn TAIYO KOBE BANK LTD qua ng©n hµng nµo ? §Ó hèi phiÕu cã thÓ xuÊt tr×nh ®ßi tiÒn ng©n hµng ph¸t hµnh L/C nãi trªn, C«ng ty Barotex ph¶i lµm thñ tôc g× ? 4.2- Ai lµ ng−êi ph¶i ký chÊp nhËn hèi phiÕu trong thêi h¹n hiÖu lùc L/C? 4.3- LuËt nµo ®iÒu chØnh hèi phiÐu nµy ? 4.4- Ng−êi yªu cÇu më L/C lµ ai ? 4.5- Ai ®−îc quyÒn ký hËu chuyÓn nh−îng ? 4.6- Lo¹i hèi phiÕu? §¸p ¸n ®Ò TTQT sè 18 --------------------- ( thêi gian 150 phót ) C©u sè 1: ( 2,5 ®iÓm ) NghiÖp vô ¸c bÝt ngo¹i hèi lµ nghiÖp vô trong ®ã quy ®Þnh c¸c ng©n hµng lîi dông chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i gi÷a c¸c thÞ tr−êng kh¸c nhau ®Ó chuyÓn ngo¹i tÖ tõ ®Þa ®iÓm nµy sang ®Þa ®iÓm kh¸c nh»m môc ®ich kiÕm lîi . C¸c lo¹i ¸c bÝt : + ¸c bÝt tuyÕn tÝnh hay cßn gäi lµ ¸c bÝt hai ®iÓm : vÝ dô lîi dông chªnh lÑch tû gi¸ ngo¹i tÖ gi÷a USD vµ GBP ë hai thÞ tr−êng ngo¹i hèi London vµ Newyork ®Ó ¨n chªnh lÖc tû gi¸ . + ¸c bÝt phi tuyÕn tÝnh hay cßn gäi lµ ¸c bÝt nhiÒu ®iÓm : VÝ dô lîi dung chªnh lÖch tû gi¸ cña USD vµ GBP , gi÷a JPY vµ USD , gi÷a GBP vµ JPY ë ba thÞ tr−êng London, Newyork vµ Tokyo ®Ó chuyÓn USD sang GBP, tõ GBP sang JPY vµ tõ JPY sang USD ®Ó ¨n chªnh lÖch tû gi¸ . C©u sè 2: (2,5 ®iÓm) Tr¶ lêi 1 ý ®óng = + 0,1136 ®iÓm Tr¶ lêi 1 ý sai = - 0,0568 ®iÓm 1,2 - 2,1 - 3,3 - 4,3 - 5,2 - 6,1 - 7,2 - 8,2 - 9,2 - 9,3 - 9,4 - 10,2 - 11,3 - 12,2 - 13,3 - 14,3 - 15,2 - 16,1 - 17,1 - 18,3 - 19,3 - 20,2 . C©u sè 3: (2,5 ®iÓm ) Transferable L/C lµ mét lo¹i L/C trong ®ã quy ®Þnh quyÒn cña Ng−êi h−ëng lîi hiÖn hµnh ( Ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt ) cã thÓ yªu cÇu Ng©n hµng ph¸t hµnh chuyÓn nh−îng mét phÇn hay toµn bé quyÒn thùc hiÖn L/C cho mét hay nhiÒu ng−êi kh¸c . Ng−êi ra lÖnh chuyÓn nh−îng gäi lµ ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt . Ng−êi kh¸c nµy lµ ng−êi h−ëng lîi thø hai . Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 70 tgiungar33@yahoo.com L/C chuyÓn nh−îng ®−îc sö dông trong thanh to¸n th«ng qua trung gian , trong ®ã ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt lµ ng−êi trung gian . Cã ba m« h×nh chuyÓn nh−îng : + ChuyÓn nh−îng L/C t¹i n−íc xuÊt khÈu : Ng−êi xuÊt khÈu ®−îc h−ëng lîi mét L/C cã thÓ chuyÓn nh−îng toµn bé hay tõng phÇn quyÒn thùc hiÖn L/C ®ã cho nh÷ng ng−êi kh¸c ë n−íc ng−êi xuÊt khÈu (0,33 ®iÓm ). + ChuyÓn nh−îng L/C t¹i n−íc nhËp khÈu : Mét C«ng ty néi ®Þa më L/C chuyÓn nh−îng néi ®Þa ®Ó mua hµng cña mét C«ng ty NK . C«ng ty NK chuyÓn nh−îng toµn bé hay tõng phÇn quyÒn thùc hiÖn L/C ®ã cho mét hay nhiÒu C«ng ty XK n−íc ngoµi (0,33 ®iÓm ) +ChuyÓn nh−îng L/C qua mét n−íc thø ba : C«ng ty n−íc A më L/C chuyÓn nh−îng cho C«ng ty n−íc B . C«ng ty n−íc B ra lÖnh chuyÓn nh−îng L/C ®ã cho C«ng ty n−íc C (0,33 ®iÓm) C«ng ty B ph¶i mua b¶o hiÓm b»ng 110% gi¸ CIF ( 110% cña 1.000.000 USD ) . §Ó chøng tõ b¶o hiÓm do C«ng ty C lËp ra phï hîp víi trÞ gi¸ b¶o hiÓm cña L/C chuyÓn nh−îng gèc , cho nªn C«ng ty B ph¶i chuyÓn nh−îng L/C 800.000 USD víi tû lÖ b¶o hiÓm lµ 137,5% . C©u sè 4: ( 2,5 ®iÓm ) 4.1- NHCT VN , Ký hËu cho NHCT VN . 4.2- TAIYO KOBE BANK LTD. 4.3- Ph¸p lÖnh th−¬ng phiÕu n¨m 1999 ViÖt Nam . 4.4- SANYO CO LTD TOKYO. 4.5- C«ng ty BAROTEX Hµ Néi . 4.6- Hèi phiÕu theo lÖnh vµ kú h¹n. §Ò thi TTQT sè 19 -------------------- (thêi gian 150 phót ) C©u sè1: C¨n cø vµo hîp ®ång d−íi ®©y , h`y kiÓm tra L/C cho ý kiÕn nhËn xÐt ? Hîp ®ång sè 7/XK/2004 Hîp ®ång nµy ®−îc thiÕt lËp ngµy h«m nay gi÷a : C«ng ty VÜnh Hoa , Hµ Néi do «ng Vâ thóc H»ng , gi¸m ®èc lµm ®¹i diÖn , d−íi ®©y gäi t¾t lµ Bªn B¸n vµ C«ng ty Nayo , Tokyo do «ng Takemura , gi¸m ®èc lµm ®¹i diÖn , d−íi ®©y gäi t¾t lµ Bªn Mua , theo ®©y Bªn Mua ®ång ý mua Bªn B¸n ®ång ý b¸n hµng ho¸ theo nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y : §iÒu 1 : Tªn hµng : S¾n l¸t kh« bãc vá ; §iÒu 2 : Sè l−îng : 3.000,00 MT5% tuú quyÒn lùa chän cña ng−êi thuª tÇu; §iÒu 3 : Quy c¸ch phÈm chÊt :S¾n l¸t bãc vá , - ®é Èm: 14,5 tèi ®a ; - Acid Hydrocytric : 0,005/100 tèi ®a; - bét : 70% tèi thiÓu §iÒu 4 : Gi¸ c¶ : USD 150/MT FOB c¶ng H¶i Phßng theo Incoterms 2000 . Tæng trÞ gi¸: 450.000,00USD ( Bèn tr¨m n¨m m−¬i ngµn ®« la Mü)5%. §iÒu 5 : Bao b× : bao gai ( cã thÓ cò , kh«ng r¸ch ) tõ 40Kg ®Õn 50Kg tÞnh / bao. §iÒu 6 : Thêi h¹n giao hµng : kh«ng chËm qu¸ ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2004. §iÒu 7 : Giao hµng Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 71 tgiungar33@yahoo.com - C¶ng bèc hµng : H¶i Phßng ViÖt Nam - C¶ng dì hµng : Osaka , NhËt B¶n - kh«ng cho phÐp giao tõng phÇn ; - kh«ng cho phÐp chuyÓn t¶i ; - sau khi giao hµng xong , ng−êi B¸n ph¶i ®iÖn b¸o cho ng−êi Mua biÕt träng l−îng tÞnh , träng l−îng c¶ b× cña hµng ho¸ vµ giê tµu rêi c¶ng ®Ó ng−êi Mua mua b¶o hiÓm . §iÒu 8 : 30 ngµy lµ muén nhÊt tr−íc ngµy giao hµng , Bªn Mua ph¶i më L/C kh«ng thÓ huû ngang , tr¶ tiÒn ngay , miÔn truy ®ßi cho Bªn B¸n h−ëng b»ng 100% tæng trÞ gi¸ hîp ®ång t¹i ng©n hµng Taiyo Kobe Bank LtD Tokyo th«ng qua Ng©n hµng C«ng Th−¬ng ViÖt Nam . Chøng tõ xuÊt tr×nh gåm cã 6- Ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i chi tiÕt ®` ký ; 7- Mét bé ®Çy ®ñ B/L b¶n gèc , hoµn h¶o , ®` bèc hµng lªn tÇu; 8- GiÊy chøng nhËn chÊt l−îng do SGS ViÖt Nam cÊp ; 9- GiÊy chøng nhËn xuÊt xø do Phßng Th−¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp n−íc ViÖt Nam cÊp; 10- GiÊy chøng nhËn kiÓm dÞch thùc vËt do Côc kiÓm dÞch thùc vËt cÊp §iÒu 9 : Gi¶i quyÕt tranh chÊp : Mäi tranh chÊp ph¸t sinh tõ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång nµy sÏ gi¶i quyÕt b»ng th−¬ng l−îng , nÕu th−¬ng l−îng kh«ng ®i ®Õn thèng nhÊt sÏ ®−a ra Trung t©m träng tµi quèc tÕ ViÖt Nam ®Æt bªn c¹nh Phßng Th−¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam gi¶i quyÕt . Ph¸n quyÕt cña Träng tµi lµ chung thÈm . PhÝ träng tµi do bªn thua kiÖn chÞu . §iÒu 10 : Hîp ®ång lµm b»ng tiÕng Anh , 2 b¶n cã gi¸ trÞ nh− nhau , mçi bªn gi÷ mét b¶n . Mäi söa ®æi , bæ sung vµo hîp ®ång nµy ph¶i cã sù ®ång ý cña c¶ hai bªn . V¨n b¶n söa ®æi , bæ sung hîp ®ång lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña hîp ®ång nµy . Hîp ®ång lµm t¹i Hµ Néi ngµy 12 thµng 5 n¨m 2004 vµ cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký. Bªn Mua Bªn B¸n C«ng ty Nayo , Tokyo C«ng ty VÜnh Hoa , Hµ Néi IRREVOCABLE L/C 15- TEST : 22.776; 27- Sè tê 2/2; 40A - Lo¹i L/C : Kh«ng thÓ huû bá ; 20 - Sè L/C : 24 LC 0203 IM; 31C - Ngµy ph¸t hµnh : 20/11/2004; 31D - Ngµy vµ n¬i hÕt h¹n hiÖu lùc : 30/12/2004 t¹i Tokyo , Japan 50 - Ng−êi yªu cÇu ph¸t hµnh L/C : C«ng ty Nayo , Tokyo ; 59 -Ng−êi h−ëng lîi : C«ng ty VÜnh Hoa , Hµ Néi , sè 2 , phè Bµ TriÖu , QuËn Hoµn KiÕm , Hµ Néi ; 32B - Sè tiÒn 450.000,00 Dollars ( Bèn tr¨m n¨m m−¬i ngµn ®« la ch½n ); 39A - Dung sai :  5%; 41D - Cã thÓ chiÕt khÊu t¹i bÊt cø ng©n hµng nµo ë n−íc ng−êi h−ëng lîi ; 42C - Hèi phiÕu tr¶ tiÒn ngay b»ng 100% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n ; 42D - Ng©n hµng tr¶ tiÒn : The Taiyo Kobe Bank Ltd , Tokyo , Japan ; Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 72 tgiungar33@yahoo.com 43P - Kh«ng cho phÐp giao tõng phÇn ; 43T - Kh«ng cho phÐp chuyÓn t¶i ; 44A - C¶ng bèc hµng : H¶i Phßng ViÖt Nam 44B - C¶ng dì hµng :; BÊt cø c¶ng nµo ë NhËt B¶n ; 44C - Ngµy giao hµng chËm nhÊt : 20/12/2004; 45A - M« t¶ hµng ho¸ : - Tªn hµng : S¾n l¸t bãc vá ; - Sè l−îng : 3.000,00 tÊn 5% - §é Èm : 14,5 tèi ®a; - Acid Hydrocitric : 0,005/100 tèi ®a ; - Bét : 76% tèi thiÓu ; - XuÊt xø : ViÖt Nam ; - §¬n gi¸ : USD150,00 /MT FOB c¶ng H¶i Phßng; - Bao gãi : trong bao gai , 40-50Kg tÞnh /bao 46A - Chøng tõ yªu cÇu xuÊt tr×nh : - Ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ®` ký lµm thµnh 03 b¶n gèc ; - Mét bé ®Çy ®ñ b¶n gèc B/L , hoµn h¶o , ®` bèc hµng , lµm theo lÖnh The Taiyo Kobe Bank Ltd , Tokyo , ghi chó c−íc phÝ tr¶ tr−íc vµ th«ng b¸o cho ng−êi nhËn hµng ; - GiÊy chøng nhËn xuÊt xø do Phßng th−¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp cÊp; - GiÊy chøng nhËn chÊt l−îng do Vinacontrol cÊp . - GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm do B¶o ViÖt CÊp ; - GiÊy chøng nhËn kiÓm dÞch do Côc kiÓm dÞch thùc vËt cÊp . 47A - C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c : - B/L ®Õn chËm còng nhËn ; - B/L cña bªn thø 3 còng nhËn . 71B - Mäi chi phÝ ngoµi NhËt B¶n lµ do ng−êi h−ëng lîi L/C chÞu ; 48 - Thêi h¹n xuÊt tr×nh chøng tõ lµ trong vßng 5 ngµy kÓ tõ ngµy giao hµng . 57D - Ng©n hµng th«ng b¸o : Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng ViÖt Nam . C©u sè 2: KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ URC,UCP, ISBP ICC 1- NÕu mét L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh mét chøng tõ vËn t¶i ®a ph−¬ng thøc dïng cho c¶ qu¸ tr×nh chuyªn chë, c¸c ng©n hµng sÏ bá qua c¸c ®iÒu kiÖn trong L/C cÊm chuyÓn t¶i. 1.1- §óng. 1.2- Sai. 2- Mét chøng tõ vËn t¶i, ghi tªn ng−êi göi hµng kh«ng ph¶i lµ ng−êi h−ëng lîi cña L/C, ph¶i tõ chèi. 2.1- §óng. 2.2- Sai. 3- Mét L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh mét chøng tõ b¶o hiÓm. Chøng tõ nµo trong sè c¸c chøng tõ sau kh«ng ®−îc chÊp nhËn? 3.1- GiÊy chøng nhËn b¶o hiÓm. 3.2- GiÊy b¶o hiÓm t¹m thêi. 3.3- B¶o hiÓm ®¬n. 4- Mét chøng tõ b¶o hiÓm ghi ngµy muén h¬n ngµy ký ph¸t B/L vÉn ®−îc chÊp nhËn lµ. 4.1- §óng. 4.2- Sai. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 73 tgiungar33@yahoo.com 5- NÕu L/C yªu cÇu xuÊt tr×nh “ Commercial Invoice ” , ng©n hµng cã thÓ tõ chèi : 5.1- Invoice , 5.2- Proforma Invoice , 5.3- Tax invoice 6- Khi nµo dung sai ± 5% ®−îc ¸p dông?. 6.1- Khi sè l−îng ®−îc thÓ hiÖn b»ng kil«gam hoÆc mÐt. 6.2- Khi sè l−îng ®−îc thÓ hiÖn b»ng ®¬n vÞ chiÕc. 7- NÕu ngµy hÕt hiÖu lùc cña L/C r¬i vµo ngµy lÔ , 7.1- ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc lµ ngµy lµm viÖc ngay tr−íc ngµy lÔ. 7.2- ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc lµ ngµy lµm viÖc ®Çu tiªn ngay sau ®ã 7.3-ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc ®−îc kÐo dµi mét thêi gian ®óng b»ng kú nghØ. 8- L/C hÕt h¹n vµo thø 7 (ngµy ng©n hµng nghØ). Bé chøng tõ ®−îc xuÊt tr×nh ®Õn ng©n hµng chØ ®Þnh vµo ngµy thø hai kÕ tiÕp: 8.1- Ng©n hµng chØ ®Þnh ghi ngµy trªn phong bao ®ùng chøng tõ lµ thø s¸u, tr−íc ngµy hÕt h¹n. 8.2- Ng©n hµng chØ ®Þnh cã thÓ ghi ngµy trªn phong bao lµ thø hai v× ng©n hµng ph¸t hµnh biÕt râ nã kh«ng lµm viÖc vµo thø b¶y. 8.3- Ng©n hµng chØ ®Þnh ph¶i ®−a ra b¶n c«ng bè r»ng bé chøng tõ ®−îc xuÊt tr×nh trong thêi h¹n hiÖu lùc ®−îc gia h¹n theo ®óng ®iÒu kho¶n 44 môc (a) cña UCP 500. 9- Mét L/C cã thÓ bá qua môc quy ®Þnh ngµy giao hµng chËm nhÊt: 9.1- Cã. 9.2- Kh«ng. 10- Ng©n hµng tõ chèi tiÕp nhËn GiÊy chøng nhËn xuÊt xø v× kh«ng ghi ngµy th¸ng x¸c nhËn nguån gèc xuÊt xø cña hµng ho¸ lµ 10.1- §óng , 10.2- Sai 11- Mét L/C chØ cã thÓ chuyÓn nh−îng ®−îc nÕu: 11.1- Nã ghi râ r»ng nã cã thÓ chia nhá. 11.2- Nã ®−îc x¸c nhËn vµ ng©n hµng x¸c nhËn cho phÐp chuyÓn nh−îng. 11.3- Nã ®−îc ph¸t hµnh d−íi h×nh thøc cã thÓ chuyÓn nh−îng 12- NÕu mét L/C chuyÓn nh−îng quy ®Þnh giao hµng theo ®iÒu kiÖn CIF, ng−êi h−ëng lîi thø hai ph¶i xuÊt tr×nh giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm b¶o hiÓm. 12.1- 110% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n cña ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt. 12.2- 110% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n cña ng−êi h−ëng lîi thø hai. 12.3- 110% trÞ gi¸ ho¸ ®¬n cña ng−êi h−ëng lîi thø hai, víi ®iÒu kiÖn ng−êi h−ëng lîi thø nhÊt xuÊt tr×nh giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm cho phÇn chªnh lÖch 13- Ng−êi h−ëng lîi cña mét L/C kh«ng cã ghi lµ cã thÓ chuyÓn nh−îng ®−îc cã quyÒn yªu cÇu ng©n hµng chuyÓn nh−îng toµn bé hay mét phÇn sè tiÒn cña L/C 13.1- Cã , 13.2- kh«ng . 14-URC 522 quy ñịnh những chứng từ nào kh«ng ph¶i là chống tố thốống mối : 14.1-Invoice , 14.2-Certificate of origin , 14.3-Bill of exchange , 14.4-Bill of Lading , Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 74 tgiungar33@yahoo.com 15-Trong phương thức nhờ thu phiếu trơn ( Clean Collection ) , người xuất khẩu phải xuất tr×nh những chứng từ nào : 15.1- Bill of Lading , 15.2- AWB , 15.3- Invoice , 15.4- Bill of Exchange . 16-Trong thư ủy th¸c nhờ thu ( Collection Letter ) chỉ ra người trả tiền (Drawee) phải thanh to¸n cả tiền phÝ và không giải thÝch g× thªm .Do người trả tiền chỉ trả tiền hàng mà kh«ng trả tiền phÝ , cho nªn ng©n hàng thu kh«ng trao chứng từ cho người trả tiền , theo quy ñịnh của URC 522 1995 ICC là 16.1- ðóng , 16.2- Sai . 17-Ng©n hàng xuất tr×nh ( Presenting Bank ) cã thể là ng©n hàng nào 17.1- Ng©n hàng thu , nếu người nhờ thu chỉ ñịnh , 17.2- Ng©n hàng thu , nếu ng©n hàng chuyển kh«ng chỉ ñịnh , 17.3- Ng©n hàng kh¸c kh«ng cã quan hệ ñại lý với ng©n hàng chuyển . 18-Nếu ng©n hàng thu nhận ñược số lượng và số loại chứng từ nhiều hơn và hoặc kh«ng cã liệt kª trong bảng kª khai chứng từ thu : 18.1- Ng©n hàng thu phải trả lại cho ng©n hàng chuyển , 18.2- Ng©n hàng thu chỉ xuất tr×nh những chứng từ quy ñịnh trong bảng kª khai chứng từ , 18.3- Ng©n hàng thu cứ thế xuất tr×nh ñể ñßi tiền người trả tiền 19- Người xuất khẩu cã thể gửi hàng trực tiếp vào ñịa chỉ của ng©n hàng ở nước người nhập khẩu 19.1- phải b¸o trước cho ng©n hàng ñã , 19.2- phải trả chi phÝ bảo quản cho ng©n hàng ñã , 19.3- phải ñược sự ñồng ý của ng©n hàng ñã . 20- Ng©n hàng thu kh«ng giao chứng từ cho người nhập khẩu v× người nhập khẩu chấp nhận thanh to¸n hối phiếu trả chậm kh«ng ñầy ñủ về h×nh thức và kh«ng ñóng về nội dung là 20.1- ðóng , 20.2- Sai . C©u sè 3:: H`y tr×nh bÇy thêi gian thanh to¸n tr¶ tiÒn tr−íc quy ®Þnh trong hîp ®ång th−¬ng m¹i quèc tÕ ? C©u sè 4: H`y tr×nh bÇy ph−¬ng thøc thanh to¸n b¶o l`nh theo yªu cÇu ( Letter of Demand Guarantee ) vµ ®Æc ®iÓm vËn dông ? §¸p ¸n ®Ò thi sè 19 ------------------- (thêi gian 150 phót) C©u 1: ( 2,5 ®iÓm cho 18 ý ®óng .1 ý ®óng = 0,1388®iÓm ) CÇn bæ sung vµ sö ®æi L/C nh− sau : - 40A - Lo¹i L/C : tr¶ tiÒn ngay , miÔn truy ®ßi ; - 31C - Ngµy ph¸t hµnh : tr−íc ngµy 20/11/2004 ; Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 75 tgiungar33@yahoo.com - 31D - Ngµy vµ n¬i hÕt h¹n hiÖu lùc : qu¸ ng¾n , kh«ng kÞp xuÊt tr×nh chøng tõ , nªn lµ 21 ngµy lµ tèi thiÓu - 32B – Sè tiÒn : ThiÕu ch÷ : US vµ ch÷ Mü; - 44B – C¶ng dì hµng : Osaka , - 45A – M« t¶ hµng ho¸ : + Tªn hµng thiÕu ch÷ Kh« . + Sè l−îng thiÕu ch÷ : T ; +Bét : 70% thay v× 76%; + §¬n gi¸ : thiÕu ch÷ Incoterms 2000 - 46A – Chøng tõ : + Ho¸ ®¬n thiÕu ch÷ : chi tiÕt ; +B/L ghi sai : Tr¶ sau thay v× tr¶ tr−íc , + C/O : ThiÕu ch÷ ViÖt nam +GiÊy chøng nhËn chÊt l−îng ghi sai : SGS ViÖt Nam thay v× Vinacontrol; + Thõa giÊy B¶o hiÓm ; - 48 – Thêi h¹n xuÊt tr×nh qu¸ ng¾n : Nªn lµ 15 ngµy hay lµ nh− UCP quy ®Þnh 21 ngµy ; - 57D – Ng©n hµng th«ng b¸o ®óng lµ : Ng©n hµng C«ng th−¬ng ViÖt Nam ; - Ch−a dÉn chiÕu nguån ph¸p lý ¸p dông : UCP 500,1993,ICC . C©u sè 2: ( 2,5 ®iÓm ) Tr¶ lêi 1 ý ®óng =+0,125 ®iÓm Tr¶ lêi 1 ý sai = - 0,0625 diÓm 1.1 – 2.2- 3.2 – 4.2 – 5.2 – 6.1 – 7.2 – 8.3 – 9.1 – 10.1 – 11.3 – 12.1 – 13,1 – 14.3 – 15.4 – 16.2 – 17.1 – 18.3 – 19.3 – 20.1 - C©u sè 3 : (2,5 ®iÓm ) Kh¸i niÖm Thêi gian thanh to¸n tr−íc quy ®Þnh trong hîp ®ång XNK lµ thêi gian trong ®ã quy ®Þnh tr−íc ngµy giao hµng mét sè ngµy nhÊt ®Þnh hoÆc sau ngµy ký hîp ®ång nh−ng tr−íc ngµy giao hµng , ng−êi nhËp khÈu ®` ph¶i thanh to¸n cho bªn xuÊt khÈu mét phÇn hay toµn bé trÞ gi¸ cña hîp ®ång . C¸c lo¹i a/ Tr¶ tiÒn tr−íc víi môc ®Ých cÊp tÝn dông cho ng−êi xuÊt khÈu ( §Æc ®iÓm cña lo¹i thêi gian tr¶ tiÒn tr−íc nh− sau : - Thêi ®iÓm cÊp tÝn dông th−êng ®−îc tÝnh lµ x ngµy kÓ tõ ngµy ký kÕt hîp ®ång hoÆc kÓ tõ ngµy hîp ®ång chÝnh thøc cã hiÖu lùc ; - Sè tiÒn cÊp tÝn dông phô thuéc vµo kh¶ n¨ng cÊp tÝn dông cña nhµ nhËp khÈu vµ nhu cÇu vay cña ng−êi xuÊt khÈu ; - Thêi h¹n cÊp tÝn dông th−êng lµ ng¾n han . b/ Tr¶ tiÒn tr−íc víi môc ®Ých lµ mét kho¶n tiÒn ®Æt cäc nh»m ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång XNK .§Æc ®iÓm cña lo¹i thêi gian tr¶ tiÒn tr−íc nµy nh− sau : - Thêi ®iÓm ®Æt cäc tiÒn th−êng ®−îc tÝnh lµ x ngµy tr−íc ngµy giao hµng quy ®Þnh trong hîp ®ång hoÆc x ngµy sau ngµy ký hîp ®ång. - Møc tiÒn ®Æt cäc tèi thiÓu ph¶i b»ng : PA=TA[(1+R)N - 1] + Pe Trong ®ã : PA = tiÒn øng tr−íc ; TA = tæng trÞ gi¸ hîp ®ång ; Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 76 tgiungar33@yahoo.com TA[(1+R)N - 1] = tiÒn l`i vay ng©n hµng ; R = l`i suÊt vay ng©n hµng ; N = thêi h¹n vay ; Pe = tiÒn ph¹t vi ph¹m hîp ®ång . C©u sè 4: ( 2,5 ®iÓm ) Kh¸i niÖm Ph−¬ng thøc b¶o l`nh thanh to¸n theo yªu cÇu lµ mét ph−¬ng thøc quy ®Þnh Ng©n hµng ph¸t hµnh theo yªu cÇu cña mét kh¸ch hµng ph¸t hµnh mét th− b¶o l`nh trong ®ã sÏ cam kÕt båi th−êng mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ng−êi h−ëng lîi, nÕu ng−êi yªu cÇu kh«ng thanh to¸n ®óng h¹n nh− quy ®Þnh trong th− b¶o l`nh , víi ®iÒu kiÖn lµ ng−êi h−ëng lîi ph¶i xuÊt tr×nh mét b¶n tuyªn bè vÒ sù vi ph¹m kh«ng thanh to¸n vµ hèi phiÕu ký ph¸t ®ßi tiÒn ng©n hµng ph¸t hµnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña th− b¶o l`nh . §Æc ®iÓm vËn dông URDG 458 1992 ICC ( Quy t¾c thèng nhÊt b¶o l`nh theo yªu cÇu ) lµ tËp qu¸n quèc tÕ ®iÒu chØnh ph−¬ng thøc b¶o l`nh thanh to¸n theo yªu cÇu . Ng−êi yªu cÇu ph¸t hµnh b¶o l`nh ph¶i ký quü 100% trÞ gi¸ th− b¶o l`nh vµ dµnh quyÓn cho ng©n hµng ph¸t hµnh gi¶i ng©n tiÒn ký quü v« ®iÒu kiÖn nÕu c¸c chøng tõ cña ng−êi h−ëng lîi xuÊt tr×nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ ®iÒu kho¶n cña th− b¶o l`nh TÝnh chÊt ®éc lËp vµ kh«ng thÓ huû bá cña th− b¶o l`nh . Ph−¬ng thøc nµy chØ cã lîi cho ng−êi xuÊt khÈu . V× vËy, ng−êi nhËp khÈu kh«ng muèn ¸p dông , nÕu cã , chØ ¸p dông trong lÜnh vùc phi th−¬ng m¹i . §Ò thi sè 20 (thêi gian 150 phót) C©u sè 1: Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ g× ? C¸c lo¹i ngo¹i hèi quy ®Þnh trong Quy chÕ qu¶n lý ngo¹i hèi cña n−íc Céng hoµ x` héi Chñ nghÜa ViÖt Nam ? C©u sè 2: KiÓm tra kiÕn thøc ph¸p lý vÒ UCP, ISBP ICC 1- NÕu trong L/C kh«ng chØ râ ¸p dông UCP nµo th× : 1.1- L/C tù ®éng ¸p dông UCP 500 , 1.2- L/C ¸p dông UCP 400 , 1.3- L/C kh«ng ¸p dông UCP nµo c¶ . 2- Mét L/C cã dÉn chiÕu ¸p dông UCP 500 mµ kh«ng nãi ®Õn ISBP 645 th× : 2.1- Kh«ng ¸p dông ISBP 645 , 2.2- §−¬ng nhiªn ¸p dông ISBP 645 3- Mét L/C dÉn chiÕu ¸p dông eUCP 1.0 mµ kh«ng dÉn chiÕu UCP 500 , ISBP 645 3.1- ChØ ¸p dông eUCP 1.0 , 3.2- §−¬ng nhiªn ¸p dông c¶ UCP , ISBP . 4- Nh÷ng tæn thÊt ph¸t sinh ra tõ nh÷ng ®iÒu m¬ hå ghi trong ®¬n xin ph¸t hµnh L/C hoÆc söa ®æi L/C sÏ do ai g¸nh chÞu : ( §iÒu 2 ISBP ) 4.1- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C , 4.2- Ng−êi yªu cÇu ph¸t hµnh L/C . 5- Ng©n hµng th«ng b¸o L/C më b»ng ®iÖn kh«ng cã TEST : 5.1- Tõ chèi th«ng b¸o L/C vµ b¸o ngay cho ng−êi h−ëng lîi biÕt , 5.2- Ph¶i x¸c minh tÝnh ch©n thËt cña bøc ®iÖn , nÕu ng©n hµng muèn th«ng b¸o L/C ®ã . 5.3- Cã thÓ th«ng b¸o L/C mµ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm g× 6- Ai ký ph¸t hèi phiÕu theo L/C 6.1- Ng−êi xuÊt khÈu , 6.2- Ng©n hµng th«ng b¸o , Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 77 tgiungar33@yahoo.com 6.3- Ng−êi h−ëng lîi L/C 7- Trªn cïng mét chøng tõ mµ cã ph«ng ch÷ kh¸c nhau, thËm chÝ cã c¶ ch÷ viÕt tay , th× cã coi chøng tõ ®ã ®` bÞ söa ch÷a vµ th©y ®æi 7.1- §óng , 7.2- Sai 8- Khi nµo th× viÖc ®Ò nghÞ söa ®æi L/C cña ng©n hµng ph¸t hµnh cã hiÖu lùc ? 8.1- NÕu ng−êi h−ëng lîi kh«ng th«ng b¸o tõ chèi söa ®æi , 8.2- Ng©n hµng ph¸t hµnh cã b»ng chøng lµ ng−êi h−ëng lîi L/C ®` nhËn ®−îc ®Ò nghi söa ®æi , 8.3- Ngay sau khi ng©n hµng tr¶ tiÒn nhËn ®−îc c¸c chøng tõ xuÊt tr×nh phï hîp víi L/C söa ®æi 9- Ng−êi h−ëng lîi cã thÓ chÊp nhËn mét phÇn söa ®æi L/C trong v¨n b¶n chÊp nhËn cña m×nh 9.1- Cã , 9.2- Kh«ng 10- Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C cã quyÒn tõ chèi ho¸ ®¬n th−¬ng m¹i ®` kh«ng ®−îc ký , cho dï L/C kh«ng yªu cÇu 10.1- §óng , 10.2- Sai 11- Mét ng©n hµng ph¸t hµnh L/C khi ph¸t hµnh L/C ®` kh«ng ghi tõ "cã thÓ huû ngang" trong néi dung L/C ,th× 11.1- DÉu sao L/C vÉn cã thÓ huû ngang v× thuËt ng÷ “kh«ng thÓ huû ngang" kh«ng ®−îc ghi vµo. 11.2- Ng©n hµng cã thÓ thªm thuËt ng÷ "cã thÓ huû ngang" b»ng c¸ch ®−a ra b¶n söa ®æi. 11.3- L/C chØ cã thÓ huû ngang nÕu ng−êi h−ëng lîi chÊp nhËn sù tu chØnh L/C mét c¸ch râ rµng. 12- C¸c chøng tõ Delivery Order , Forwarder´s Certificate of Receipt , Mate´s Receipt sÏ ®−îc kiÓm tra : 12.1- Nh− c¸c chøng tõ vËn t¶i quy ®Þnh ë c¸c ®iÒu 23 – 29 UCP 12.2- Nh− c¸c chøng tõ kh¸c . 13- Shipping documents gåm nh÷ng chøng tõ : 13.1- Ho¸ ®¬n , 13.2- Hèi phiÕu , 13.3- C/O. 14- Ng©n hµng ph¸t hµnh: 14.1- Cã thÓ huû bá söa ®æi cña m×nh nÕu nh− ng−êi h−ëng lîi vÉn ch−a chÊp nhËn söa ®æi. 14.2- Cã thÓ thay ®æi söa ®æi tr−íc khi ng−êi h−ëng lîi chÊp nhËn. 14.3- BÞ rµng buéc kh«ng thÓ huû ngang vµo söa ®æi ngay c¶ khi ng−êi h−ëng lîi ch−a chÊp nhËn 15- Nh÷ng chøng tõ nµo cã thÓ do bªn thø ba cÊp theo yªu cÇu cña L/C “ Third party documents acceptable” 15.1- Hèi phiÕu , 15.2- Ho¸ ®¬n , 15.3- C/O. 16- Ng©n hµng kh«ng cÇn kiÓm tra c¸ch tÝnh to¸n chi tiÕt trong chøng tõ mµ chØ cÇn kiÓm tra tæng gi¸ trÞ cña chøng tõ so víi yªu cÇu cña L/C lµ 16.1- §óng , 16.2- Sai Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 78 tgiungar33@yahoo.com 17- ThuËt ng÷ “chiÕt khÊu” cã nghÜa lµ g×? 17.1- Thanh to¸n ngay lËp tøc. 17.2- KiÓm tra chøng tõ råi göi chøng tõ ®Õn Ng©n hµng ph¸t hµnh yªu cÇu thanh to¸n. 17.3- KiÓm tra chøng tõ vµ chiÕt khÊu chóng tr−íc ngµy ®¸o h¹n . 18- Ng©n hµng chÊp nhËn c¸c chøng tõ nhiÒu trang nÕu nh− : 18.1- C¸c trang ®−îc g¾n kÕt tù nhiªn víi nhau , 18.2- C¸c trang g¾n kÕt tù nhiªn víi nhau vµ ®−îc ®¸nh sè liªn tiÕp 18.3- C¸c trang rêi nhau vµ ®¸nh sè liªn tiÕp nhau , 19- Gi÷a c¸c chøng tõ cã nh÷ng th«ng tin bæ sung trong kü m` hiÖu kh¸c nhau nh− c¶nh b¸o hµng dÔ vì , r¸ch , kh«ng ®Ó lén ng−îc …cã ®−îc coi lµ cã sù sai biÖt 19.1- Cã , 19.2- kh«ng . 20- C¸c chøng tõ cã in tiªu ®Ò cña c«ng ty , khi ký cã cÇn thiÕt ph¶i nh¾c l¹i tªn cña c«ng ty bªn c¹nh ch÷ ký kh«ng . 20.1- Cã , 20.2- Kh«ng C©u sè 3 : Tr×nh bÇy c¸c lo¹i tû gi¸ hèi ®o¸i nÕu ph©n lo¹i theo c¸c ph−¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ ( Tû gi¸ T/T , M/T , SÐc , Hèi phiÕu .. )? C©u sè 4: TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi lµ g× , ph©n lo¹i vµ h`y giíi thiÖu nh÷ng tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi mµ ViÖt Nam th−êng sö dông ? §¸p ¸n ®Ò thi sè 20 ------------------ ( thêi gian 150 phót ) C©u sè 1: (2,5 ®iÓm ) Kh¸i niÖm ( Tû gi¸ hèi ®o¸i lµ quan hÖ so s¸nh gi÷a c¸c tiÒn tÖ cña c¸c n−íc víi nhau hoÆc lµ gi¸ c¶ cña tiÒn tÖ n−íc nµy thÓ hiÖn b»ng mét sè tiÒn tÖ n−íc kia hoÆc ng−îc l¹i . a/ Quan hÖ so s¸nh gi÷a c¸c tiÒn tÖ víi nhau trong thêi ®¹i ngµy nay lµ so s¸nh søcmua gi÷a c¸c ®ång tiÒn víi nhau ( 3 PPP ) . b/ §¬n vÞ so s¸nh søc mua gi÷a c¸c tiÒn tÖ lµ ræ hµng ho¸ vµ dÞch vô vµ ræ tiÒn tÖ cïng víi gi¸ vµng quèc tÕ . C¸c lo¹i ngo¹i hèi gåm cã ( a/ Ngo¹i tÖ ( Foreign Currency ) ; b/ C¸c ph−¬ng tiÖn l−u th«ng tÝn dông ghi b»ng ngo¹i tÖ : Check , Bill of Exchange , Promissory Note , Credit Card ... c/ C¸c lo¹i chøng kho¸n cã gi¸ ghi b»ng ngo¹i tÖ : Stock , Bond , Derivative Documents .... d/ Vµng ®−îc dïng lµm ph−¬ng tiÖn thanh to¸n quèc tÕ ; e/ Néi tÖ cã nguån gèc ngo¹i tÖ . C©u sè 2: (2,5 ®iÓm ) Tr¶ lêi 1 ý ®óng = + 0,1136 ®iÓm Tr¶ lêi 1 ý sai = - 0,0568 ®iÓm 1.3 – 2.2 – 3.2 – 4.2 – 5.2 – 6.3 – 7.2 – 8.3 – 9.2 – 10.2 – 11.3 – 12.2 – 13.1 – 13.3 – 14.3 – 15.3 – 16.1 – 17.3 – 18.1 – 18.2 – 19.2 – 20.2. Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 79 tgiungar33@yahoo.com C©u sè 3 : (2,5 ®iÓm ) Tû gi¸ chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn ( Telegraphic Transfer Exchange Rate ): lµ tû gi¸ b¸n ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng mµ ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn sè ngo¹i tÖ ®ã cho ng−êi chØ ®Þnh b»ng ph−¬ng tiÖn ®iÖn tÝn . §Æc ®iÓm : - Tèc ®é chuyÓn tiÒn nhanh , - Chi phÝ cao ; - Lµ tû gi¸ c¬ së ®Ó tÝnh ra c¸c lo¹i tû gi¸ kh¸c . Tû gi¸ chuyÓn tiÒn b»ng th− ( Mail Transfer Exchange Rate) lµ tû gi¸ b¸n ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng mµ ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm chuyÓn sè ngo¹i tÖ ®ã cho ng−êi chØ ®Þnh b»ng ph−¬ng tiÖn th− tÝn . §Æc ®iÓm : - Tèc ®é chuyÓn tiÒn chËm , - Chi phÝ rÎ ; Tû gi¸ sÐc ( Check Exchange Rate) lµ tû gi¸ b¸n sÐc ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng . §Æc ®iÓm : - Ng−êi h−ëng lîi sÐc muèn thu tiÒn sÐc ph¶i nhê ng©n hµng thu hé , do vËy tèc ®é thu tiÒn rÊt chËm ; - Tû gi¸ sÐc b»ng tû gi¸ T/T trõ ®i sè tiÒn l`i ph¸t sinh trong thêi gian kÓ tõ khi mua sÐc ®Õn lóc sÐc nhËn ®−îc tiÒn . VÝ dô : + Tû gi¸ T/T ViÖt Nam – Hoa Kú (USD/VND) = 15.600/15.680 + L`i suÊt huy ®éng cña NHTM ViÖt Nam = 10% n¨m + Thêi gian chuyÓn sÐc ViÖt Nam – Hoa kú = 1 th¸ng . Tû gi¸ sÐc 1 USD = 15.680 – [( 15.680 x 0,10):12] = 15.549,33 VND. Tû gi¸ hèi phiÕu tr¶ tiÒn ngay( At sight Draft Exchange Rate ) lµ tû gi¸ b¸n “hèi phiÕu tr¶ tiÒn ngay ngo¹i tÖ” cho kh¸ch hµng . §Æc ®iÓm : - Ng−êi h−ëng lîi hèi phiÕu ph¶i xuÊt tr×nh hèi phiÕu ®Õn ng©n hµng chØ ®Þnh ®Ó thu tiÒn . - C¸ch tÝnh gièng nh− tû gi¸ sÐc , tuy nhiªn l`i suÊt ®Ó tÝnh tû gi¸ lµ l`i suÊt huy ®éng ngo¹i tÖ . Tû gi¸ hèi phiÕu kú h¹n ( Usance Draft Exchange Rate ) lµ tû gi¸ b¸n “hèi phiÕu kú h¹n ngo¹i tÖ” cho kh¸ch hµng . §Æc ®iÓm : - Tèc ®é thu tiÒn chËm h¬n hèi phiÕu tr¶ ngay . Thêi h¹n tÝnh l`i b»ng kú h¹n hèi phiÕu céng víi thêi h¹n chuyÓn hèi phiÕu C©u sè 4: ( 2,5 ®iÓm ) Kh¸i niÖm lµ tiÒn tÖ mµ luËt cña n−íc ph¸t hµnh ®ång tiÒn ®ã cho phÐp nh÷ng ai cã thu nhËp ®ång tiÒn nµy ®Òu cã quyÒn yªu cÇu ng©n hµng cña n−íc ®ã ®æi ra c¸c ngo¹i tÖ kh¸c mét c¸ch tù do , kh«ng cÇn ph¶i cã giÊy phÐp ®æi tiÒn . C¸c lo¹i tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi ( TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi toµn phÇn ( Total Free Convertible Currency ) lµ tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi kh«ng phô thuéc vµo h¹n ng¹ch chuyÓn ®æi hoÆc nguån thu nhËp tiÒn tÖ hoÆc ng−êi chuyÓn ®æi lµ c− tró hay phi c− tró . Tµi liÖu tham kh¶o ...::M«n Thanh To¸n Quèc TÕ::… --Tµi liÖu quan träng, ®Ò nghÞ ®äc kü h−íng dÉn sö dông -- 80 tgiungar33@yahoo.com C¸c tiÒn tù do chuyÓn ®æi toµn phÇn : USD , EURO , GBP , JPY , AUD , ATS , CAD , SGD , SEK , MYR ..... TiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi tõng phÇn ( Partial Free Convertible Currency ) lµ tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi phô thuéc vµo h¹n ng¹ch chuyÓn ®æi hoÆc nguån thu nhËp tiÒn tÖ hoÆc ng−êi chuyÓn ®æi lµ c− tró hay phi c− tró . C¸c tiÒn tÖ tù do chuyÓn ®æi tõng phÇn : PHP , KRW , TWD , IDR , THB , EGP.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfDeTTQT_VIP.pdf
Tài liệu liên quan