Tổng cầu I

Tổng cầu, trong kinh tế học, là lượng nhu cầu có khả năng tài chính của toàn bộ nền kinh tế đối với các hàng hóa cuối cùng. Tổng cầu bao gồm nhu cầu trong nước và nhu cầu nước ngoài. Nhu cầu trong nước lại bao gồm đầu tư của xí nghiệp, tiêu dùng của cá nhân, chi tiêu ròng của chính phủ (chênh lệch giữa chi tiêu chính phủ và thu của chính phủ từ thuế). Nhu cầu nước ngoài chính là xuất khẩu ròng (chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu). Giả định rằng, trong toàn nền kinh tế, toàn bộ tiết kiệm sẽ được sử dụng để đầu tư. Khi đó, tổng cầu cũng chính là thu nhập quốc dân Chủ nghĩa Keynes cho rằng nếu quản lý được tổng cầu thì sẽ giữ được ổn định kinh tế vĩ mô và đạt được tăng trưởng kinh tế tối ưu. Hoạt động này gọi là chính sách quản lý tổng cầu hay chính sách Keynes, với hai phương tiện chính là chính sách tài chính và chính sách tiền tệ. Chủ trương này đối lập với quan điểm của kinh tế học trọng cung trọng thị cải cách mặt cung của nền kinh tế. Trong trình bày lý luận kinh tế học, các nhà kinh tế học hay dùng đường tổng cầu (đường AD) để biểu diễn sự thay đổi của tổng cầu.

pdf39 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1996 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổng cầu I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
/1$ $2/O ↓ ↑] P ^  %9, I*Z↑ ↑  *A9 ↑ CHAPTER 11 Aggregate Demand II slide 39 Gi thuyt Tin t: Hiu ng ca Giá gim d R= A.S0%+ 9 @@C mO "3/45#6 $78 ↓ ]:@ F@C m^ ) 0.%R0 h, 0)%0, .0) , 0) I7 $, .0) I J :'  IS0, 0)< , .0)$  I 9$ , *A $  9 CHAPTER 11 Aggregate Demand II slide 40 Gi thuyt Tin t: Hiu ng ca Giá gim d R= A.S0 9 @C mO ↓pi6  ↑ 8 f  A S0  ↓ G&  ‰] ^  I*+ @ : U ↓ ; U%9<F↓ CHAPTER 11 Aggregate Demand II slide 41 Ti sao mt cuc i Suy thoái khác không th xy ra .? A7%].Q8=S0 m^ , () G : ŠJ@ „MO cd-e@  9b?$ QG < . , @C%) .  .? A7% @.@ T :.Q> 9 I . , @C%) .  ~9. J2 <.%+%3 S0 8 (<@ '9)0 '9*-:;$<.7%  @.&L . , @C@ : '8 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 8CHAPTER 11 Aggregate Demand II slide 42 Tóm t t chng  !"# L <| ): J  G :.? % O $$$ .? % .>?$ .* ? G :L % O $ L % .>?$ .* ? , O (GHS0 A ,. ,"# O (GHS0 A , J CHAPTER 11 Aggregate Demand II slide 43 Tóm t t chng W ,o\ .G : 8 b0 B0 ;(GH$ . !"# L*8(G& ↑ ↓] P ^ ↑ ↓ ↓ 7% @. & L*A) %09 $ T ;$ *A)o\ %09 7% J & L*A) ,"# %09 $ T ;$ *A)o\%09 / %8 .Q "# <*A) ,o\ Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 1kinh t v mô bn th nm N. Gregory Mankiw Bài ging ca Phm Th Anh pham.theanh@yahoo.com (dch và sa theo bài ging ca Ron Cronovich)m ac ro © 2002 Worth Publishers, all rights reserved CHNG 12 Tng Cu trong Nn Kinh t M CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 1 M c tiêu c a ch ng      !"#$%&'() # *(+ ,' -!./01/% 2!"013 45627 CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 2 Mô hình Mundell-Fleming 8%13$',9 !:()3;5<% => ? @ <A,3,56"/ 156B C D C D C D    = − + + + ,1E ?./01/'F' ?(0=#, G1H!3G# CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 3 ng IS*: Cân bng trên th tr ng hàng hoá 456B 15I!J G KB+13> LF'&'1G0  B C D C D C D    = − + + + ↓ ↑ ↑ CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 4 ng LM*: Cân bng trên th tr ng tin t 456B 15I!J G K B+13 EM1K<! !: G K + 13N OE G/ ,3 &' "  <A7!: N<+; > B C N D  = CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 5 Cân bng trong mô hình Mundell-Fleming B C N D  = B C D C D C D    = − + + + t giá h i oái cân b ng mc thu nh p cân b ng Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 2CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 6 T giá th ni & c nh P,#0   N 15I QRQ'1G1;Q/K!: '12> 5I =N ,#0   N ",5H '</ =#= G K/S/13,5:> T 6U'*S SR/V (/"/N#!"5H = ,5: ",#0./01/% 2N('1E ",#0./01/ 013> CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 7 Chính sách tài khoá trong h thng t giá hi oái c nh C N D  = C D C D C D    = − + + + W W W  W X X P=<+Y/,3"&' N () ,G"/ " Z N 3; B ('Q%> [$% " ∆ \]N∆ ?] CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 8 Bài hc v chính sách tài khoá P, G  !:5<% ; =NV(/"/ 0^ E %Z " '128_ `)> a) +/b c 1E @V(/"/ +/175<A/ " Z *(+> c  @V(/"/ +/S+d,e <A/ " . /Z> CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 9 Chính sách tin t trong h thng t giá hi oái th ni C N D  = C D C D C D    = − + + + W W W  W X X  X )'Z 3; 156B ('Q%<! Q%Z1;Qf = [$% " ∆ g]N∆ \] CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 10 Bài hc v chính sách tin t @V(/#/1G1(% 5I<A //1G1 GChD"Q7 &'27 1E ↑ ↓ ↑ ↑  ↑ ↓ ↑ ↑ @V(/# ,G " Z2 7&':NE " Z7!"/ ,5:C% 7!"=D> _!-N()'Z-Q!"!# " , 5:1iF'!:()% (U-Q!"!# " 5:"> CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 11 Chính sách th ng mi trong ch t giá th ni C N D  = C D C D C D    = − + + + W W W  W X X P=<+Y/,3"&' N $'h== " % -QdNZS+d ,eN !"3; B (' Q%> [$% " ∆ \]N∆ ?] Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 3CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 12 Bài hc v chính sách th ng m i j#= -Qd; " % f5H => h^ 12N 5E V=1G5H = H k j#=5H = " % -Qd k () / &'. / " % S+d l=1G5H =E F' " Va IVm5H =b H>n o= -Qd10!: G(0 h"f ; E ; , !# " , G(0 "G13'(%S+ h ""N = " +1!# " , !)(%S+"S+d> _!-N= -Qd+<=,!# " Z2 (0 !# " ,> Pi#HN= -Qde=,'b() 3; !)bN ,'+#Q= 6> CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 13 T giá hi oái c nh P,#0./01/013N ",5H&' G5: (p(" 'h</G# +=#= G K /13,5:> P, N " ,5H3;156B  71; = K./1* o#0"013./01/'F'> P,"=N/% =N./0 1/)E;'12- V./ 01/'F'013> CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 14 Chính sách tài khoá trong h thng t giá hi oái c nh W W W  W X q ,r ',' (N' r(' SQ'(s ,'( > [$% " ∆ ?]N∆ \] X X  P Q r, ,(N  ,' <' ( ( (,, N s, '( ( '(r(B ,> P,#0./% 2NV(/"/ #$% ,!# '12(% 5I> P,#0./0 13NV(/"/ #$% ,!#'12 (% 5I> CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 15 Chính sách tin t trong h thng t giá hi oái c nh X  t, '( s (r B ,',  > W W  W W PQ, ! r' N  ,' <' ( < (,, N s, ( ' (r(B <' r> [$% " ∆ ?]N∆ ?] P,#0./%2N V#,+#$% , !#'12(% 5I> P,#0./013N ;(ufV# 1;'12(% 5I> CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 16 Chính sách th ng mi trong h thng t giá hi oái c nh W W W  W X t, (, Q,( Q(Qs',Q, ((,  > v ( ( ∆ ?]N∆ \] X X  P Q r, ,(N  ,' <' ( ( (,, N s, '( ( '(r(B ,> P,1G./%2N!# =-Qd% 51 h > P,1G./013N!# =-Qd " Z !" > PN IV15I" 1 !:#=&' 5:/N<!V(/" 1H7;m7" =('7"G> CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 17 M-F: Tóm tt các hiu ng chính sách ↑]↑]↑]=-Qd ]]]↑↓↑ ,G# ]]↑↓↑] ,G"/  @V(/ /1G1 013%2 =1G./01/ Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 4CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 18 S chênh lch lãi sut o' w=(' E;/ B ,&,1h,5m5: v&,S^I&'561!'5:1E 56!'7 *(+'H1;<^1xQ =,&,"> ./Y!9'12 ./&' G5:15IY!9% N 561!'Q%,% G K *(+'H A <^1xQ() +/Y!956 !'> CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 19 S chênh lch lãi sut trong mô hình M-F ,1E θ " Q75,&,> P'<;K<;y !"/Q5H, B !" B C N D  = + θ C D C D C D    = − + + + +θ  θ= + CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 20 Hiu ng c a s gia tng θ X  B 3,/N <! ↑ θ ↑ ↓ W W W  W B 3Q%N<! ↑ θ ↑ ↓Cz DN !- Q%ZA Qf = <A3,56 #> [$% " ∆ g]N∆ \] X X X CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 21 )% (U&' "y+ )'Z,&, G5:h()% (U ./15IY!9 " !#1i 5:1ER +Q{H> @Uw ()% (U./Y!9 " !#)(y> )'Z&' S%,'E()'Z&' C6() +/D - V :H(!:()% (U&' C ZD> Hiu ng c a s gia tng θ CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 22 T i sao thu nh p có th không tng  ",5HE;0xZ h() +/G#<A/%  ) +/G#E; " Z/" -Qd1&1; " Z K/ C1"(J " % )D 56^E;Q%K10!:() 'Z,&, | G/1G,(J3;156 B (',/> CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 23 Tình hung: Kh ng hong ng Peso c a Mexico 10 15 20 25 30 35 7/10/94 8/29/94 10/18/94 12/7/94 1/26/95 3/17/95 5/6/95 U. S. Ce n ts pe r M e x ic a n Pe s o Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 5CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 24 10 15 20 25 30 35 7/10/94 8/29/94 10/18/94 12/7/94 1/26/95 3/17/95 5/6/95 U. S. Ce n ts pe r M e x ic a n Pe s o Tình hung: Kh ng hong ng Peso c a Mexico CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 25 Khng hong ng Peso không làm h i Mexico o"/F, 1xH10!:  S k _'#QF +' k o",Z '#QQ/(%9 <:F S P"(% SV 1i1 '% k 4*%51# 5,V&' ",# F CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 26 Tìm hiu cuc kh ng hong j"17Z W}}]N S " G13' 1; +Q{1755:"> P,Z W}}~Ny<V,31* " Z,&,Cθ D S c 2- @'Q'( c !f / (/Ku !"17K !f 20 0 / oPFZ *(+ 7,Z W}}~A Zh = Q/ F> C!- ∆B\]D CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 27 Tìm hiu cuc kh ng hong ()#" (KRQ% / 1iQ (> oP S fK'!:/"17 55:",A9(J1;/,3 1iQ (% N !-9 '!"1iQ (!"</,' 1 'A a01€b./1iQ (> " 15I1"1eoP S Q%E1& 5I),> o9E CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 28 D tr ôla c a NHT Mexico WXzW}}‚ƒƒƒƒƒƒ „X…. W†z…zW}}~ƒƒƒƒƒƒ „W†. WzWXzW}}~ƒƒƒƒƒ „}. W‡zWXzW}}~ƒƒƒƒ „†. WXzW ƒƒƒƒƒƒ X . W z zW ƒƒƒƒƒƒ W . WzWXzW ƒƒƒƒƒ . W zWXzW ƒƒƒƒ . Trong nm 1994, NHT Mexico ã che giu thc t là d tr ã thâm ht. CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 29 thm ho  X]zWX SQ//1iQ (W‚ˆ C013 =X‡ ( '! X} (D @/"175<3(0  ƒ!"-+,AoPxM1' =#),ƒ ↑θN/"175/="(% S!" ,U!0 S> XXzWX ),&'oP)()1*> o9<*<1G./013!"%2 > G7('1EN % ‚]ˆ> Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 6CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 30 Gói cu tr W}}‡F ‰ -Q GQ'Vf ,3/‡].„A 1% <%!0!' VQ& S> 4"UQQf = e!" SN " % ,&,> ' GG(/,7 ,9, Z W}}‡N S1*<x17Qf = J('&%> CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 31 Khng hong ông Nam Á -1,2% (1996-97)-25,6%-48,3%Thailand -6,8%-43,8%-36,4%Malaysia -4,3%-18,2%-12,0%Japan -0,1%-36,0%-15,6%Singapore ----19,7%-14,6%Taiwan 2,3%2,7%---U.S. -7,3%-21,9%-47,5%S. Korea -16,2%-32,6%-59,4%Indonesia % thay i GDP danh ngha 1997-98 % thay i th trng chng khoán t 7/97 n 1/98 % thay i t giá t 7/97 n 1/98 CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 32 T giá th ni và c nh -Q -&G./%2 QRQ(ufV(/#1; 12/ f/ CZ,52 13N = Q/+QD -Q -&G./013 ,/<+2N " /'3$0 y"H xhV(/#A ,/5 m'Z,5#‰( = Q/ CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 33 Mundell-Fleming và ng AD P,5:1 U'1*S SR !: K/013>4;S )156t_N6 1 U'S SR/1G&'()'12 `,  > @U'!/Q5H, 5(' C `717&'5H"U'E; ! 5:=" (0&' <! !" ε '12^ 013>D C D C N D  =B C D C D C D C D    = − + + +B CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 34 Y Y! Xây dng ng AD ε  IS* LM*(P )LM*(P!) AD P P! Y! Y ε! ε P=('t_E1G 0 ↑ ↓Cz D  3,/ ↑ε ↓ ↓ CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 35 T ngn h n n dài h n LM*(P ) ε ε! (J S+#(KRQ " % /> P 6'N (J % S0N " Cz D↑ ε ↓ ↑ ↑ P SRASW W W ε  IS* AD  LRAS LM*(P!) P! SRASX <W N Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 7CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 36 Ln: gia nh và óng 5: k <'i F k " Q%1EŠM " > G : "A ' /)1E‰!" > ‹ SR() ,G# c 805 G1EN ∆ \] ↓ ↑ C h^ D c 805 G N ∆ \] ↓ε ↑ C h^ D CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 37 Tóm tt ch ng W>   G >  ",5: E;O,'/V(/!"U(0/1G 5"1-Q!"./01/ X> @V(/"/ E%51-Q,1G. /013N5E%5, 1G./%2> CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 38 Tóm tt ch ng ‚> @V(/# E%51-Q5:1G./ %2> _5:1G./013NV(/# E%51(% 5I> ~> ) # *(+ i=/"1757 G K 5,&,x "(%&' G 5:> )'Z&'Q75,&," " Z *(+,5:!" ,'() +/ &'1iG#> CHAPTER 12 Aggregate Demand in the Open Economy slide 39 Tóm tt ch ng ‡> P./013!"./%2 P,1G./013NV(/# E;15I(uf/ f1V/ "!#,()213&'./0 1/> P./01/013 " % V<+2 ,/'3$0> Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 1kinh t v mô bn th nm N. Gregory Mankiw Bài ging ca Phm Th Anh pham.theanh@yahoo.com (dch và sa theo bài ging ca Ron Cronovich)m ac ro © 2002 Worth Publishers, all rights reserved CHNG 13 Tng Cung CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 1 Mc tiêu ca ch ng             ! "    ! #$ ! % & ' ( ' ) $*+ , CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 2 B n mô hình tng cung -. / 0 $ 1 2$ 3 4. /  5  6. /  *7 % 8. /   9   % :; < =  = + −α  " > $ ?5  7@ A  " B   CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 3 Mô hình nh n th c sai l m ca công nhân Công nhân mc sai lm khi h c gng d báo hin trng ca n n n n kinh t Bi n ng ca chu k kinh doanh, tc là sn lng lch khi mc t nhiên AS dc lên CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 4 Nhng gi thit chính ca mô hình A1: Cnh tranh hoàn ho và th trng cân bng A2: Các doanh nghip quan sát c mc giá A3: Công nhân nhn thc sai lm v mc giá CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 5 Ti sao ng AS d c lên? P tng W tng W/Pe tng LS tng Y tng W/P gim Ld tng AW∆ W L_ L )(0 dLgP )(1 dLgP )(0 se LfP B P∆ Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 2CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 6 Lý thuyt nh n th c sai l m và chu k kinh doanh Nhn nh quá thp v mc giá Nhn nh quá cao v mc giá Suy thoái Bùng n )( _ ePPYY −+= α Mc sn lng t nhiên S thay i bt ng ca mc giá CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 7 Hành vi ca các doanh nghip = ×-   W Ld Cu lao ng ng vi mi mc giá P Khi giá tng ng cu lao ng dch phi Giá tr ca sn phm biên lao ng Ti n lng danh ngha = ×   = ×C   CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 8 Hành vi ca công nhân )( Se LfPW = LS W Cung lao ng: Giá tr k vng ca MRS gia tiêu dùng và ngh ngi )(0 Se LfP )(1 Se LfP Cung lao ngdch lên trên khi mc giá k vng tng CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 9 Cân bng dài hn ca th trng lao ng Th trng cân bng: cu = cung K vng là úng CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 10 W* W L )( Se LfP)( dLPg _ L PPe = ),( ___ KLFY = Sn lng t nhiên Mc vic làm t nhiên LF Mc tht nghip t nhiên CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 11 Cân bng ngn hn ca th trng lao ng Th trng cân bng: Cu = Cung Nhn thc sai lm v mc giá Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 3CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 12 L Y P Y Y1_ Y ),( _ KLFY = )( 0ePAS A A LRAS B B _ Y Y1 P0 P1 S gia tng bt ng ca mc giá AW∆ W L_ L )(0 dLgP )(1 dLgP )(0 se LfP B P∆ CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 13 W L L Y P Y _ L Y1_ Y ),( _ KLFY = )(0 dLgP )(1 dLgP )(0 se LfP )( 0ePAS A B A A LAS B B _ Y Y1 P0 P1 W∆P∆ T! ngn hn n dài hn ↑eP )( 1ePAS C )(1 se LfP C ↑W PWPe ∆=∆=∆ CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 14 Mô hình tin l ng c ng nhc D E F ?$ ' % 3 5 % & G 5 ?$ H$  7 A B  I JK $.* L 5 ?$ H$M*M*% A & G % N  2$ 5 " B > M*ωM*  % A 7@ A I JK $; = ×   = × CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 15 Mô hình tin l ng c ng nhc OB  " B   = × = > < L& ' %  P* " > L 5 " B & 5  > M*?*0K ?$ ' >> $ %  Q > > " > L 5 " B $ 5  > M*?*0K ?$ ' I >N $ 5 %  J ? " > CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 16 W/P Y P Y L L W/P1 W/P2 L=Ld(W/P) L2L1 Y2 Y1 Y=F(L) L2L1 P2 P1 Y2Y1 1. Mc giá tng …. 3. ...làm tng vic làm, 4. ..sn lng, . . 5. ... và thu nhp 2. .. . làm gim tin l ng th c t khi tin l ng danh ngh a không I… . 6. ng tng cung tng k t lI nhng thay I này. (a) C u lao ng (b) Hàm sn xut (c) Tng cung = + −< =  α CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 17 Mô hình tin l ng c ng nhc R% :* F 5 " B %  7@M %  K(      7@ 7 ?$; S L + 7@  M*7 + Q M* 5 " B I .* S L + 7@ K M*7 + M* 5 " B I Q .* T" %K 7 U  B " ; Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 4CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 18 Hành vi chu k ca tin lng thc t % thay i ca ti n l ng thc t % thay i ca GDP thc t 1982 1975 1993 1992 1960 1996 1999 1997 1998 1979 1970 1980 1991 1974 1990 19842000 1972 1965 -3 -2 -1 0 1 2 3 7 8654 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 19 Mô hình thông tin không hoàn ho 9 G; A 5 %   !M* A G + 3 F V % & J & % M* % > ? %  V % & B  ?$ H$ 2$ % % $ $ J & $M* 7 ) $    CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 20 Mô hình thông tin không hoàn ho 9 V %   %  5 2$ % ;* ?$ H$ $   . L! + ( $ $ ) KB G J &M*% & 7 ) $    M* ?*0K $ $ E ?  7@ A M* W.* D E Q  W 7 Q .* O% & H F  5 2$ $ $ X Q M*?*0K $ $ J & 5.* Y % J &  K 0 0KM* I Q & 7 % $ 5 W.* CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 21 Mô hình giá c c ng nhc O# K> 3 %   ; S  Z ?% ! #$ ?$ ' % 7 % S *N " 5 S ?$ ' 7  % 7 % ) $*' + J K> $K   D G; S 9 ?$ ' B 0 2$ N A <N ?  ! $ $ N ) K= CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 22 Mô hình giá c c ng nhc /   2$ ?$ ' %  a [*C.* D E $ ! ?$ '; \ ?$ '   !M*B 0  > \ ?$ '   M* B 0   7 A B  G 2$ % I JK $; < =  = + −a < =   = + −a CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 23 Mô hình giá c c ng nhc D E F ?$ '   7@ A F  I P* " >.* LM < =   = + −a = ]( J3K ?" +   > U $ I (    .* Y:' % ^ 1 ?$ '   .*L U $ ( B   $ Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 5CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 24 Mô hình giá c c ng nhc L _ <-− = _ $ B; <- =` < =a  = + − + −a B 0 P TO*   ! B 0 P TO*   <- = <` =a  = + − −a 9$ $ B ; <- = < =   − = + −  a CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 25 Mô hình giá c c ng nhc  W* $  $ OB ?$ ' 7@ A $M* # ?$ ' B 0   I B 0  $. 9 ?$ ' 7 I  F  B 0  $.  $  $ Y 0 $M* 1 % $.*9 ?$ '   ! I B 0  $.* 9% ?$ '   !M* % bM* % ∆ %   B .* <- = < =   − = + −  a CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 26 Mô hình giá c c ng nhc 9  M* U $  + cd*F   ; <- = < =   − = + −  a < =M  = + −α = −  *?* <- = α a CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 27 Mô hình giá c c ng nhc L   5  M*   % :* 5 " B 0 7@; D E   e 0 .*LM 91  f 2$ ?$ ' .* 9 ?$ '     J &M*% ?*0K % 1 $ .* d" ?G  K( $ * 2$ 1 $ %  5 " B. CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 28 Tóm tt & ý ngha /V   % :* ) $ '  7B P 5  g* + dhcd  ihcd dhcd < =  = + −α = > < CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 29 Tóm tt & ý ngha D E U 1 % Q  > > " > % > > % A + X 7@ A .*  ihcd dhcd- = + −;* < =  αdhcd - - = dhcd4 cT- cT4 4 = 4 6 6 = LW*+ $M* W Q M* dhcd ?G > >M %  P ! " >. - = 4 6 = Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 6CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 30 Lm phát, Tht nghip và ng Phillips  B pi  % ! 7@ A M*piW   ;*" > ' 2$ ^ ' & ' " B * ^ ' " >  U  M*ν = − − +< =pi pi β ν   β[*C*% F . CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 31 Xây dng ng Phillips t SRAS <-=** < =  α= + − <4=** <- =< =  α= + − - -<8=**< = < = <- =< =   α ν − − − = − + − + <j=** <- =< = pi pi α ν= + − + <k=**<- =< = < =  α β− = − − <l=*** < = pi pi β ν= − − + <6=** <- =< =  α ν= + − + CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 32 ng Phillips và SRAS ]+ dhcd;*  > ) $ B # B 7 7@ A 2$   ]+ ,;* & ' > ) $ B # B 7 7@ A 2$ ^ ' ! dhcd;** < =  α= + − = − − +,;*** < = pi pi β ν CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 33 K vng thích nghi  ;*% 5  G F A + B 0 7@ A 2$ A ! 5 $ ?"$ > ! ) $  1 .* / N ? 5 ;* i! 7@ A m*! JK $  Q  - < = pi pi β ν − = − − + - pi pi − = O> + ,.9.* P % CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 34 Tính ì ca lm phát LW*?! %KM*+ ,*% :*!  N ;* S Y 7  U  $K*& ' 7@M*! I G P* ' ! 2$ . S i!  ) 7 P B 7@ A ! ' !M*% 7@ A %K ! P B 5 g*  % A + B 0.* - < = pi pi β ν − = − − + CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 35 Hai nguyên nhân lm phát t ng & gi m  ! " #$%;*! J & _ U  . 9 U  & + % Q * N J & % 7B ?$ ' Q M*nfKo*! > $.  ! " & '";*! ?* U 1 . 9 U ?5   1 7B & ' J ? " >M*n7po*^ ' ! > $.* - < = pi pi β ν − = − − + Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 7CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 36 V ng Phillips L  !M* % ! G N   q "  #$ pi % . pi - β ]+ ,*  !pi ν+ < = pi pi β ν= − − + CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 37 Dch chuyn ng Phillips LW*+ $ A + r 7@ A 2$ AM*?*0K "  r Z !   ! pi - pi ν+ < = pi pi β ν= − − + 4 pi ν+ sN ?M*" $ Q 2$ pi ?G  K( + ,9* ! > >. CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 38 T l ánh i ]( ! M* % ! G N  (  q  1 M* 7B & ' Q > > ^ ' " > 2$ . () #! #* + 1 Q DT,*" B 2$ Q K ( ! -t.* 9  7B ) 7 $ M* K > B % j. CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 39 T l ánh i D E % ! G N    ! _ k*J u 4t.* OB ^ '  % jM* ' ! 8t* 1 K 8×j*m*4Ct*DT,* 2$ Q. ] %K ( " ' F  M*N ? S DT,*4Ct*  Q S DT,*-Ct*V Q  u 4*Q S DT,*jt*V Q  u 8*Q 9*N 2$ ' ! % 1 DT,*& .*v! ( E ? ) K 0 w7 ( K(  *N %K $ *& '. CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 40 K vng hp lý 9   ' B 0 7@ A ;*  ;* A + B 0 7@ A 2$ A ! 5 $ ?"$ > ! ) $  1 .  + ,; /A + B 0 7@ A 2$ A ?"$ > &  *x M*$ Z * # N  ' ! % 5 $.* CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 41 Gi m phát không có chi phí? O# + J & 7@ A :* F ^ '  % & b; D E m* % pim*pi m*ktM % E F *ORLy* F A I % & 7@  1 B ( ! _ k*J u 4t* % % . OB  > % * 0KM* pi I M* I %  8t.* T*0KM*pi ( % 7 % Q .* Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 8CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 42 T l ánh i trong vic gim lm phát ca Volcker -z{-;*pim*zMlt -z{j;*pim*6MCt -M-kMClM--z{j -M8kMClM8-z{8 6MjkMCzMj-z{6 6MjtkMCtzMjt-z{4 − OQ L zMjt L  m*kMlt* CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 43 T l ánh i trong vic gim lm phát ca Volcker | ?W* ; S !  kMlt S  & ' 7@ % zMjt } K 0 w7 ;* V 1 Q 2$ ^ ' & ' % :* & 4t.* T*0KM*zMjt*& ' 7@ 5  -zMCt*DT,* 2$ Q. L^ '  m*<DT,*& =e<  = m*-zekMl*m*4M{1 Q DT,*X & ( ! -t. CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 44 Gi thuyt v t l t nhiên ,3 N 2$ U $ *N ! M*% # B 7 B  # 5  M* ?"$ > - %. / ) 0 1; Nhng thay i ca t ng cu ch có nh h ng n sn l ng và vic làm trong ngn hn. Trong dài hn, n n kinh t tr v mc sn l ng, vic làm, và tht nghip nh ã mô t trong mô hình c in (ch ng 3-8). Nhng thay i ca t ng cu ch có nh h ng n sn l ng và vic làm trong ngn hn. Trong dài hn, n n kinh t tr v cm sn l ng, vic làm, và tht nghip nh ã ôm t trong ôm hình c in (ch ng 3-8). CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 45 Mt gi thuyt khác: tính tr! ( 23;*% P 7p ?% 2$ ) 7  # B ^ ' & ' " >. O# U &  ( % Q  M*?*0K 7 B ( 7 Z % %; Y~ Q 2$ # 3 & ' 7@ ( G $ 7 & 'M*% A 7 (  ' 7 K 7B U . O# 3 & ' 7@ ( & P 2$ A  ' B 0 5 *# +  < 3 ' =* ( q  5 $ 5 A.*T*0K n# + % o*& ' 7@ ( P % & ' 5 & 7 K 7B U . CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 46 Tóm tt ch ng -. v     !;  0 $ 1 2$ 3   5    *7 %     9   % :* F  Q > " > 7  ?  7@ A . CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 47 Tóm tt ch ng 4.*]+ ,  J3K ?" _ + dhcd  F !   % ! 7@ A & ' 7@  U   &  % ! G N  "    ! #$ ! % & ' Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 9CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 48 Tóm tt ch ng 6. 9* + B 0 7@ A !  B % 7@ A N   ?"$ > ! ) $  1  % :*nN o 7@ A : ?"$ > & # *x  % :*' !  ( 7 *N CHAPTER 13 Aggregate Supply slide 49 Tóm tt ch ng 8. D KB ^ ' " > % N €  KB ^ ' " >  F # $K  2$  1 r ( P B  % ' %   ! N €  F  1 ( ' 3 ?%   % ' % Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 1kinh t v mô bn th nm N. Gregory Mankiw Bài ging ca Phm Th Anh pham.theanh@yahoo.com (dch và sa theo bài ging ca Ron Cronovich)m ac ro © 2002 Worth Publishers, all rights reserved CHNG 14 Chính sách n nh CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 1 Mc tiêu c a ch ng    !" #$!"% & ! '()* + ,-!$ ./% CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 2 Câu h i 1:  !" #$!"%  !" # !" CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 3 T c tng GDP thc c a M, 1960:1-2001:4 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 % CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 4 Nhng lp lun ng h chính sách ch ng 01" 2 343536 ) 7 89) :5:;<= >!4 ): ? #)@ !A BC-  DE2FG HFIJ JKL ;M NO- 3 )4 P?BQ R J!$ 36 6 CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 5 S thay i c a tht nghip trong các cuc suy thoái 2,115/19547/1953 1,673/19917/1990 4,0811/19827/1981 1,687/19801/1980 3,583/197511/1973 2,0111/197012/1969 1,212/19614/1960 2,274/19588/1957 gia tng s ng i th t nghi p (tri u)áynh Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 2CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 6 Nhng lp lun phn i chính sách ch ng 8"S3TD UDS !J  7V3 RCB !634?B  K47!P! ' R K47!P()W !X#) 3  7!P? DE!636 06II!Y !J Q3!" ! '? I4P ::-J!$ 36 CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 7 Các nhân t n nh t ng !$Z 3X9) 363K6: 3FK ( !J  ! '636[: :B: 1!"S+!6 J!$ \DE ] 6? ] #BP:-)? ] ? ' CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 8 D báo kinh t v mô ^9!"Q!"SW 9!$?BD(#! ' I9 ! D(# _ 01 `R364D(#LabcO 1dR)D!" Q3 6 _:FI36Z:F 01:FI4+ :FQQ: R! ' Q '4P! 'eDE!P D(#(?B #6"Q R CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 9 Ch s LEI và GDP thc t, 1960s `RabcL* cD*Cfa*D b: cDO g: hdR) LC*:3ijc NkNO -10 -5 0 5 10 15 20 1960 1962 1964 1966 1968 1970 an nu al pe rc en ta ge ch an ge Leading Economic Indicators Real GDP CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 10 Ch s LEI và GDP thc t, 1970s source of LEI data: The Conference Board -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 1970 1972 1974 1976 1978 1980 an nu al pe rc en ta ge ch an ge Leading Economic Indicators Real GDP CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 11 Ch s LEI và GDP thc t, 1980s source of LEI data: The Conference Board -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 1980 1982 1984 1986 1988 1990 a n n u al pe rc e n ta ge ch a n ge Leading Economic Indicators Real GDP Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 3CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 12 Ch s LEI và GDP thc t, 1990s source of LEI data: The Conference Board -15 -10 -5 0 5 10 15 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 a n n u al pe rc e n ta ge ch a n ge Leading Economic Indicators Real GDP CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 13 Sai lm d báo cuc suy thoái nm 1982 Year Unemployment rate (percent) 1986 Actual 1983:4 1983:2 1982:4 1982:2 1981:4 1981:2 198519841983198219811980 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 14 D báo kinh t v mô ^? )+BQ!"SW 9!$?BD(#! 'I 936 01D* Q- [D( # 7:,K: 82 :"/D9:"R 36?B!R !" 0 D Q- [D( # , K  " D9 " 8 6 B! !" CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 15 Phê phán c a Lucas ^ l#*a!  B0#*5: ;;m / 6 >3.n'?/G ^(#) 1 !J 7! '()Q:FI Q 'eDER)+3 a `[1D(#  3F4$6( !J : !J3.n* : !J :R+) #B1#6R CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 16 Mt ví d v Phê phán ca Lucas ^(# LD((6!YCB O (5R!"5 o) : B:-)? p? a `[(5 R!"5 o)4P :59: ?3.nW 7'?!4- )?3F-6B: CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 17 Cn có trng tài… \)I9$eK!2 3F! !?q 2r _ ^( R)-34C!$! ' RW _ -344:n3! 6 63F! 'e DE Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 4CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 18 Câu h i 2: ! ' ()*+ , ./% ! ' ( )  ,  CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 19 Các quy tc và s tu ý: nhng khái nim c bn     9!$F# Q ?BIR3 W :36() 6IR !4CB    s(3)CB  B !JW 9!$eDE!$ n e?DE#- ! ' '?/ 7!P:!4 CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 20 Nhng lp lun ng h vic thc hin chính sách theo quy tc t(:-u 9!$ DS#6$  $#$F) ' $!F3 3FRQ' CY" CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 21 Nhng lp lun ng h vic thc hin chính sách theo nguyên tc  ! " #$#    !$Z H"#RB!4 9!$4!" -Q :" !4!Y! 'F# Q!2 :"3:n 7!Y !" *F#!4 pvu 9!$ WD :B:)+B  CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 22 Ví d v chính sách không nh t quán theo th i gian 0[:3 63!K W ? F#[n3F !6?V #B 3 : ! 'C2 D(W? - [:5D6 CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 23 Ví d v chính sách không nh t quán theo th i gian 8PB:9:?3.nW2  F#n ,X) D?B!R:XQ- )?W2  4P,B:Y- Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 5CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 24 Ví d v chính sách không nh t quán theo th i gian \)' Qw `CB 34 1B 3 01B 33FCB W )'x! '()WD Q '3F:RFD2 1 Qw#$!4 CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 25 Các quy tc chính sách tin t R!"5R!$ ! ' "#o s6) J!$JK `3R!" F)J!$ CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 26 Các quy tc chính sách tin t # 8X:ER!"5y^ pD Z (!"5#-3 y^ pDZ5: : :EzB:R!"53 y^ pDZ5 '::E  R!"5R!$ CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 27 Các quy tc chính sách tin t 8X:Ev)9:? (!"B:R!"5#- 3 9:?5 : :E {) 2  Q())!X:E 9:?W n|() ./!F  R!"5R!$ # 8X:ER!"5y^ p DZ CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 28 Các quy tc chính sách tin t 8X:Ev)9:? R!"5R!$ # 8X:ER!"5y^ p DZ D >} , G 8X:EY-,9D(  v)9:? 3B1y^ po: DE y^ p(6 CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 29 Quy tc Taylor !4 ~D%% = − =  *%% %% pi − ×3y^ p~hh & & & ~y^ p*D :*: pi= − −&€hmL &O hmLsy^ pO% Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 6CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 30 Quy tc Taylor 06pi ~& B '9:( WI ) !X:EY-(6 o :&L Y-DZ9<O \Q:d?K5:5 piW ) ( !",X!P 5Y-( 6 : hm \Q:d?K5:y^ pB:D Q:( W ) Qr[:B:Y-(6 hm pi= − −&€hmL &O hmLsy^ pO% CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 31 Quy tc Taylor !4 pi pi= − − €&€hmL &O hmLsy^pO% ~D%% − ×3y^ p~hh & & & ~y^ p*D :*: CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 32 Quy tc Taylor 06pi ~& B '9:( WI ) !X:EY-DZo :< L Y-(6 9&O \Q:d?K5:5 piW ) ( !",X[:5Y- DZ:WmL Y-(6 5hWmO \Q:d?K5:y^ pB:D Q:( W ) Qr[:B:Y-hWm pi pi= − − €&€hmL &O hmLsy^pO% CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 33 Greenspan có thc hi n Quy t c Taylor không? FFR trong thc t và theo xut 0 2 4 6 8 10 12 1987 1990 1993 1996 1999 2002 Ph n tr m Actual Taylor's rule CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 34 S c lp c a ngân hàng trung ng H"+ ,! 'F#R#o 2  `4)+B 3F#R!4 !  H!" ?E":"?K ( !"? 2  CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 35 L m phát và s c lp ca ngân hàng trung ng Average 4.543.532.521.510.5 9 8 7 6 5 4 3 2 Spain New Zealand Italy United Kingdom DenmarkAustralia France/Norway/Sweden Japan Canada NetherlandsBelgium United States Switzerland Germany Lm phát trung bình Ch s c lp ca NHT Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 7CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 36 Tóm tt ch ng 01 7 " !"[ 1 R 7C Dx!61 D!"3FK6 B ' ) :  3 )4PJ!$ 36 & 01 7 "#$!"[ (:S3TD DS !J+!6 3 ) : 3T:)+B 4P ::-J!$ 3F?'? :5(D!" B ' ) : CHAPTER 14 Stabilization Policy slide 37 Tóm tt ch ng N 01 7 "./[ (./ ? 9!$ 9 )?B91 R < 01 7 "+ ,[ 3FP! 'DS#6$ 3:,1K: XeDE1' n ):36():"R!$ K6[:(3F-+* 7 D Iu Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfTổng cầu.pdf