Tình huống kiến thức sản phẩm vinamilk

TÌNH HUỐNG KIẾN THỨC SẢN PHẨM VINAMILK Các đợt tập huấn bán hàng Qua các đợt tập huấn bán hàng, nhà sản xuất sẻ giới thiệu, hướng dẫn cho các nhân viên bán hàng về thông tin, đặc tính, những gì liên quan đến sản phẩm. Nhân viên bán hàng sẻ đựơc cung cấp tài liệu về sản phẩm hay được hướng dẫn rất rõ ràng.

pdf5 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1815 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tình huống kiến thức sản phẩm vinamilk, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÌNH HU NG KI N TH C S N PH MỐ Ế Ứ Ả Ẩ VINAMILK – PH N 1Ầ Là nhân viên bán hàng t i siêu th Co.op Mark. Khi g p tình hu ng khách hàngạ ị ặ ố th c m c v i các b n v s n ph m không đ t ch t l ng. Trong tình hu ngắ ắ ớ ạ ề ả ẩ ạ ấ ượ ố này theo b n ng i bán hàng ph i có ki n th c gì v s n ph mạ ườ ả ế ứ ề ả ẩ khaùch B-NGU N CUNG C P THÔNG TIN S N PH M:Ồ Ấ Ả Ẩ 1. Ngu n cung c p thông tin s n ph mồ ấ ả ẩ Các ngu n thông tin chính mà ng i bán hàng c n thu th p:ồ ườ ầ ậ a. Các đ t t p hu n bán hàngợ ậ ấ Qua các đ t t p hu n bán hàng, nhà s n xu t s gi i thi u, h ng d n cho cácợ ậ ấ ả ấ ẻ ớ ệ ướ ẫ nhân viên bán hàng v thông tin, đ c tính, nh ng gì liên quan đ n s n ph m.ề ặ ữ ế ả ẩ Nhân viên bán hàng s đ c cung c p tài li u v s n ph m hay đ c h ngẻ ựơ ấ ệ ề ả ẩ ượ ướ d n r t rõ ràng.ẫ ấ b. Tài li u v s n ph m c a công tyệ ề ả ẩ ủ Ng i bán hàng có th thu th p thêm thông tin t các ph ng t ên truy n thôngườ ể ậ ừ ươ ị ề mà công ty mu n cung c p thông tin cho khách hàng nh sách báo, các bàiố ấ ư qu ng cáo v s n ph m, di n đàn…ả ề ả ẩ ễ c. Tham quan x ng s n xu tưở ả ấ N u là ng i đ i d ên bán hàng, tr c khi bán hàng nên tham quan các x ngế ườ ạ ị ướ ưở s n xu t, các quy trình s n xu t, thông tin v thành ph n c u t o, ch tả ấ ả ấ ề ầ ấ ạ ấ l ng… Các thông tin t vi c thu th p qua th c t này s giúp ng i bán hàngượ ừ ệ ậ ự ế ẻ ườ n t ng h n, nh lâu h n. (Trăm nghe không b ng m t th y).ấ ượ ơ ớ ơ ằ ộ ấ d. B n thân s n ph mả ả ẩ Ng i bán c n bi t khám phá, tìm hi u, tr i nghi m s n ph m mình đang bán,ườ ầ ế ể ả ệ ả ẩ s d ng thành th o, t đó s giúp cho ng i bán t tin h n hi u rõ s n ph mử ụ ạ ừ ẻ ườ ự ơ ể ả ẩ h n, d dàng cho v êc t v n s n ph m cho khách hàng.ơ ễ ị ư ấ ả ẩ e. Ng i qu n lý k thu tườ ả ỹ ậ Ng i qu n lý k thu t có th là k s ch t o, có th là b ph n k thu tườ ả ỹ ậ ể ỹ ư ế ạ ể ộ ậ ỹ ậ viên, b ph n b o hành… Ng i bán hàng c n gi các m i quan h này đ cóộ ậ ả ườ ầ ữ ố ệ ể th trao đ i thông tin liên quan đ n s n ph m. ể ổ ế ả ẩ f. Khách hàng quen bi tế Ng i bán hàng cũng nên gi m i quan h đ i v i m t s khách hàng quenườ ữ ố ệ ố ớ ộ ố bi t c a công ty, hay nh ng ng i đã mua hàng c a mình. H s cung c pế ủ ữ ườ ủ ọ ẻ ấ nhi u ngu n thông tin khách quan r t th c t và chính xác, nh các đi m m nhề ồ ấ ự ế ư ể ạ đi m y u c a s n ph m, quá trình s d ng có nh ng v n đ gì, đi u gì ch aể ế ủ ả ẩ ử ụ ữ ấ ề ề ư hài lòng. Ng i bán có th s d ng nh ng ch ng ý ki n tích c c đ làm ch ngườ ể ử ụ ữ ứ ế ự ể ứ c thuy t ph c khách hàng m i.ớ ế ụ ớ g. Sách báo Đây là ngu n thông tin r t b ích đ i v i m t nhân viên bán hàng. Ng i bánồ ấ ổ ố ớ ộ ườ có th tìm th y thông tin v các khía c nh khác nhau c a s n ph m công ty, thể ấ ề ạ ủ ả ẩ ị tr ng, và cũng có th có thông tin c a các đ i th c nh tranh. Vì v y, ng iườ ể ủ ố ủ ạ ậ ườ bán c n đ c nhi u sách báo và l u gi các thông tin tài li u c n thi t đ bầ ọ ề ư ữ ệ ầ ế ể ổ sung và h th ng ki n th c s n ph m c a mình.ệ ố ế ứ ả ẩ ủ 2. Các lo i thông tin v s n ph mạ ề ả ẩ Tuỳ theo ngành hàng, s n ph m kinh doanh mà ng i bán hàng c n thu th p các thôngả ẩ ườ ầ ậ tin c n thi t đ hi u bi t s n ph m nh :ầ ế ể ể ế ả ẩ ư a. Công d ng c a s n ph mụ ủ ả ẩ Ng i bán hàng c n hi u rõ công d ng c a s n ph m mình đang bán, và hi uườ ầ ể ụ ủ ả ẩ ể rõ nh ng công d ng này s đáp ng cho các nhu c u nào. Ng i bán hàng cóữ ụ ẻ ứ ầ ườ nh êm v t v n cho khách hàng bi t s n ph m c a mình s đáp ng đ cị ụ ư ấ ế ả ẩ ủ ẻ ứ ựơ nhu c u nào c a h , sau khi phát hi n ra nhu c u ng i bán hàng s linh ho tầ ủ ọ ệ ầ ườ ẻ ạ h n trong vi c t v n và thuy t ph c ng i mua. ơ ệ ư ấ ế ụ ườ b. Ngu n g c s n ph mồ ố ả ẩ Ng i bán hàng nên bi t đ c s n ph m c a mình ra đ i nh th nào, do aiườ ế ựơ ả ẩ ủ ờ ư ế phát minh. Trong quá trình bán, ng i bán hàng c n linh ho t m m d o, có thườ ầ ạ ề ẻ ể k thêm cho khách hàng nh ng câu chuy n mang tính huy n tho i v s ra đ iể ữ ệ ề ạ ề ự ờ c a s n ph m, ho c m t vài câu chu ên vui nào đó có liên quan…. nh th sủ ả ẩ ặ ộ ỵ ư ế ẻ t o đ c s tò mò và thích thú c a khách hàng đ i v i s n ph m c a mình. Tạ ựơ ự ủ ố ớ ả ẩ ủ ừ đó h s ao c mu n có s n ph m h n.ọ ẻ ướ ố ả ẩ ơ c. Quá trình phát tri n s n ph mể ả ẩ Ng i bán c n trang b cho mình các thông tin v vi c phát tri n s n ph m. Tườ ầ ị ề ệ ể ả ẩ ừ lúc còn là ý t ng cho đ n khi ra đ i s n ph m. Và sau khi ra đ i, s n ph mưở ế ờ ả ẩ ờ ả ẩ này còn có c i thi n gì n a không, có nh ng l i nào và đã kh c ph c nh thả ệ ữ ữ ỗ ắ ụ ư ế nào…. Hi u rõ t ng t n nh v y, s giúp khách hàng an tâm v s n ph mể ườ ậ ư ậ ẻ ề ả ẩ mình ch n, và có tin c y ng i bán hàng h n.ọ ậ ườ ơ d. Qui trình ch t o và ki m tra ch t l ng s n ph mế ạ ể ấ ượ ả ẩ N u là s n ph m h u hình, ng i bán c n hi u rõ s n ph m c a mình đ cế ả ẩ ữ ườ ầ ể ả ẩ ủ ượ ch t o ra sao, xu t x , các linh ki n, theo tiêu chu n ch t l ng nào, theoế ạ ấ ứ ệ ẩ ấ ượ công ngh nào…. n u có th ng i bán hàng c n mình ho các thông tin nàyệ ế ể ườ ầ ạ b ng hình nh, gi y ch ng nh n hay nh ng đo n phim. Đây s là nh ng b ngằ ả ấ ứ ậ ữ ạ ẻ ữ ằ ch ng r t thuy t ph c t i ng i mua.ứ ấ ế ụ ớ ườ e. Các tiêu chí kinh t -k thu t c a b n thân s n ph mế ỹ ậ ủ ả ả ẩ Ng i bán hi u rõ các ch tiêu kinh t - k thu t nh đ c tr ng n i b t, côngườ ể ỉ ế ỹ ậ ư ặ ư ổ ậ su t ho t đ ng… nh v y s có th giúp khách hàng l a ch n s n ph m phùấ ạ ộ ư ậ ẻ ể ự ọ ả ẩ h p theo mong mu n. Theo th i gian, các ch tiêu kinh t -k thu t luôn thayợ ố ờ ỉ ế ỹ ậ đ i theo h ng v a có l i cho khách hàng v a có l i cho nhà s n xu t.ổ ướ ừ ợ ừ ợ ả ấ f. Cách th c s d ng s n ph mứ ử ụ ả ẩ Ng i bán hàng c n hi u rõ và gi i thích cho khách hàng hi u v cách th c sườ ầ ể ả ể ề ứ ử d ng s n ph m. Vi c h ng d n khách hàng t n tình chu đáo s giúp choụ ả ẩ ệ ướ ẫ ậ ẻ khách hàng khai thác h t công d ng c a s n ph m, có th làm khách hàng hàiế ụ ủ ả ẩ ể lòng h n so v i mong đ i.ơ ớ ợ g. Chính sách giá c , các d ch v sau bán hàng, các ch ng trình qu ng cáoả ị ụ ươ ả và khuy n mãi đ i v i s n ph m.ế ố ớ ả ẩ M i m t s n ph m, m t hàng đ u có giá c và các chính sách khuy n mãiỗ ộ ả ẩ ặ ề ả ế riêng, luôn luôn thay đ i. Vì th , nhi m v ng i bán hàng ph i c p nh pổ ế ệ ụ ườ ả ậ ậ thông tin m i nh t v s n ph m, t đó truy n đ t thông tin này đ n kháchớ ấ ề ả ẩ ừ ề ạ ế hàng. Ngoài ra, ng i bán c n nói rõ các thông tin d ch v sau bán hàng c aườ ầ ị ụ ủ công ty v m t lo i s n ph m nào đó …. Nói chung, ng i bán hàng c n n mề ộ ạ ả ẩ ườ ầ ắ rõ các y u t trên đ có th gi i đáp và t v n cho khách hàng m t cách hi uế ố ể ể ả ư ấ ộ ệ qu nh t.ả ấ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdocx_20110710_tinh_huong_ve_kien_thuc_san_pham_vinamilk_phan_1_4.pdf
  • pdfdocx_20110710_tinh_huong_ve_kien_thuc_san_pham_vinamilk_phan_2_6.pdf
  • pdfdocx_20110710_tinh_huong_ve_kien_thuc_san_pham_vinamilk_phan_3_0.pdf
  • pdfdocx_20110710_tinh_huong_ve_kien_thuc_san_pham_vinamilk_phan_4_0.pdf