Tình hình chăn nuôi lợn 6 tháng đầu năm 2009 của thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Tính cấp thiết của đề tài: Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nông nghiệp được coi là một ngành sản xuất quan trọng, làm tiền đề cho phát triển công nghiệp. Hơn nữa nước ta vẫn là một nước đang phát triển, với hơn 70% dân số sống ở nông thôn, trong tương lai gần phát triển nông nghiệp sẽ đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của đất nước. Chăn nuôi là một trong hai ngành sản xuất chính của nông nghiệp. Ngành chăn nuôi của nước ta đã có từ rất lâu. Trước kia, hầu hết những hộ chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ nhằm mục đích tăng thu nhập, cung cấp thêm phân bón, tận dụng lao động và những phế phẩm của trồng trọt hay những ngành khác. Hiện nay nhiều mô hình trang trại, các khu chăn nuôi tập trung phát triển ngày càng nhiều và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Thấy rõ được tầm quan trọng của ngành này mà hiện nay Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện để phát triển ngành chăn nuôi, đặc biệt là hăn nuôi lợn.

pdf17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2083 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tình hình chăn nuôi lợn 6 tháng đầu năm 2009 của thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần I: Đặt vấn đề 1.1 Tính cấp thiết của đề tài: Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nông nghiệp được coi là một ngành sản xuất quan trọng, làm tiền đề cho phát triển công nghiệp. Hơn nữa nước ta vẫn là một nước đang phát triển, với hơn 70% dân số sống ở nông thôn, trong tương lai gần phát triển nông nghiệp sẽ đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của đất nước. Chăn nuôi là một trong hai ngành sản xuất chính của nông nghiệp. Ngành chăn nuôi của nước ta đã có từ rất lâu. Trước kia, hầu hết những hộ chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ nhằm mục đích tăng thu nhập, cung cấp thêm phân bón, tận dụng lao động và những phế phẩm của trồng trọt hay những ngành khác. Hiện nay nhiều mô hình trang trại, các khu chăn nuôi tập trung phát triển ngày càng nhiều và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Thấy rõ được tầm quan trọng của ngành này mà hiện nay Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện để phát triển ngành chăn nuôi, đặc biệt là hăn nuôi lợn. Trong ngµnh ch¨n nu«i th× ch¨n nu«i lîn ®­îc coi lµ mét ngµnh quan träng nhÊt ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh ch¨n nu«i ViÖt Nam . Con lîn gióp ng­êi n«ng d©n, tõ nguån thøc ¨n s½n cã, t¹o thu nhËp b»ng tiÒn ®Ó trang tr¶i chi phÝ trong gia ®×nh. Ch¨n nu«i lîn lµ mét nghÒ truyÒn thèng s¶n xuÊt ra trªn 70% tæng s¶n l­îng thÞt mçi n¨m. V× vËy nã chiÕm vÞ trÝ rÊt quan träng trong ngµnh ch¨n nu«i gia cña ViÖt Nam. Thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm, Hà Nội là thị trường có tiềm năng tiêu thụ thịt lợn lớn do tập trung khá đông dân cư sinh sống đặc biệt có trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội là nơi tập trung rất đông sinh viên. Bởi vậy việc chăn nuôi lợn tại đây cũng đem lại lợi nhuận khá lớn cho các hộ chăn nuôi. Tuy nhiên việc chăn nuôi lợn làm sao cho có hiệu quả nhất hay việc mở rộng quy mô chăn nuôi của đàn lợn và đặc biệt là đối phó với các nạn dịch lớn xảy ra trong đầu năm 2009 vừa qua thì quả là điều cần phải quan tâm. Xuất phát từ những điều trên nhóm chúng em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tình hình chăn nuôi lợn 6 tháng đầu năm 2009 của thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội”. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1.2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở đánh giá tình hình sản xuất và chăn nuôi lợn trong 6 tháng đầu năm 2009 nói chung của thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm từ đó xác định, định hướng và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi lợn. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tình hình kinh tế của việc chăn nuôi lợn, và đặc biệt là việc phòng chống dịch bệnh. - tìm hiểu đánh giá thực trạng tình hình chăn nuôi lợn, đặc biệt là việc phong dịch và sự linh động trong cách chống lại dịch bệnh khi xảy ra ở tt Trâu Quỳ 6 tháng đầu năm. - phân tích nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi - đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả mở rộng quy mô chăn nuôi đặc biệt là phương pháp phòng chống dịch bệnh xảy ra. 1.3. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là các cơ sở, các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm. 1.4 Phương pháp nghiên cứu: .2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu Trong quá trình khảo sát địa bàn nghiên cứu, chúng tôi đã chọn 2 xã đại diện là Nghĩa Trụ và Phụng Công làm điểm nghiên cứu. 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 3.2.2.1 Số liệu thứ cấp Để phục vụ cho đề tài nghiên cứu thì những số liệu được thu thập từ các báo cáo khoa học, sách báo, văn bản của Huyện Văn Giang, đặc biệt là từ phòng Thống kê của huyện. 3.2.2.2 Số liệu sơ cấp Các thông tin thu thập được chủ yếu điều tra các hộ chăn nuôi lợn thịt và phỏng vấn các cán bộ Huyện, xã bao gồm. + Các thông tin cơ bản về các hộ + Các thông tin về tình hình chăn nuôi + Những rủi ro mà các hộ chăn nuôi gặp phải và những quyết định của các hộ khác nhau. 3.2.3 Phương pháp phân tích 3.2.3.1 Phương pháp thống kê mô tả Sử dụng phương pháp này nhằm mô tả về tình hình phát triển kinh tế xã hội của Huyện và tình hình chăn nuôi của những hộ chăn nuôi. Đề tài sử dụng một số chỉ tiêu như số trung bình, số tương đối và tốc độ phát triển liên hoàn để phân tích. 3.2.3.2 Phương pháp phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro Để phân tích được những yếu tố dẫn đến rủi ro của hộ chăn nuôi lợn thịt chúng tôi tiến hành chọn 60 hộ chăn nuôi lợn thịt ở 2 xã đó là Phụng Công và Nghĩa Trụ và mỗi xã được phân chia ra 3 nhóm: trên 50 con, hộ nuôi từ 20 - 50 con, hộ chăn nuôi với quy mô nhỏ (dưới 20 con), với mỗi nhóm là 10 hộ. Qua sự phân chia như thế này có thể dễ dàng biết được tình hình chăn nuôi của những nhóm hộ khác nhau và những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, đồng thời có những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi lợn thịt và hạn chế những rủi ro của hộ. 3.2.4 Phương pháp PRA Phương pháp PRA là phương pháp được sử dụng nhằm đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia của người chăn nuôi lợn thịt. Các công cụ được sử dụng chủ yếu ở đây là: Phương pháp phân tích SWOT, thu thập kiến của chuyên gia và các nhóm hộ. 1.5. Các câu hỏi cần trả lời : - địa bàn thị trấn có những điều kiện gì thuận lợi cho chăn nuôi lợn 1.Thực trạng chăn nuôi 6 tháng đầu năm diễn ra như thế nào?sản lượng tăng hay giảm. Trong thời gian vưa qua thì có những bệnh dịch gì xảy ra, nó có ảnh hưởng ntn với quy mô và sản lượng lợn 2.Tình hình dịch bệnh có ảnh hưởng tới quy mô và sản lượng của cả thị trấn hay ko? Và ảnh hưởng như thế nào? 3.ý thức của người dân tham gia phòng chống dịch ra sao, tư tưởng có chủ quan hay ko? Có thực hiện ngiêm túc công tác tiêm phòng đúng theo quy định của nhà nước hay ko cho lợn ko? -nhân dân có kiến nghị gì đối với nhà nước? -phương pháp phòng chống dịch bệnh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng quy mô, phát triển bền vững. CÁC BẢNG BIỂU CẦN LẬP: BiÓu 5: T×nh h×nh c¬ s¬ vËt chÊt-h¹ tÇng chñ yÕu phôc vô s¶n xuÊt cña x· DiÔn gi¶i §VT C¸c n¨m 2005 2006 2007 1. Giao th«ng n«ng th«n - §­êng nhùa, bª t«ng km 2,3 2,8 3,2 2. Thuû lîi - M¸y b¬m c¸c lo¹i m¸y 4 4 4 - M¸ng bª t«ng km 0 0 2,8 3. §iÖn - Tr¹m biÕn ¸p lín, nhá tr¹m 2 2 4 - Tû lÖ hé dïng ®iÖn % 100 100 100 4. Chî c¸c lo¹i c¸i 2 2 2 5. HTX dÞch vô c¸i 2 2 2 6. Tr¹m y Tõ tr¹m 1 1 1 7. Tr¹m b­u ®iÖn tr¹m 1 1 1 8. Tr­êng mÇm non tr­êng 2 2 2 9. Tr­êng cÊp I tr­êng 2 2 2 10. Tr­êng cÊp II tr­êng 2 2 2 Bảng 4.1. Tình hình chăn nuôi lợn toàn huyện Chỉ tiêu ĐVT 2005 2006 2007 1. Tổng đàn lợn (không kể lợn sữa) Con 58.178 89.021 75.667 - Lợn nái Con 2.238 3.180 3.027 - Lợn thịt Con 55.908 85.841 72.640 2. Số lợn xuất chuồng Con 117.810 179.820 181.620 3. Sản lượng thịt lợn hơi Tấn 7.304 11.130 11.840 4. Tỷ lệ tăng đàn % 15,13 53,01 - 15,00 5. Tỷ lệ tăng sản lượng % 41,80 52,64 6,30 BiÓu 7: T×nh h×nh ph¸t triÓn ch¨n nu«i lîn cña x· ChØ tiªu §VT C¸c n¨m Tèc ®ä ph¸t triÓn 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006 BQ 1. Tæng ®µn lîn Con 14020 14930 15690 106,49 105,09 105,79 Trong ®ã: - Lîn n¸i Con 436 494 568 113,30 114,98 114,14 - Lîn gét Con 2363 2742 2823 116,04 102,95 109,29 - Lîn h­íng n¹c Con 7832 8080 8891 103,17 110,04 106,55 - Lîn lai F1 Con 3389 3614 3408 106,64 94,29 100,27 2. S¶n l­îng xuÊt chuång tÊn 1023,30 1147,32 1314,47 112,12 114,57 113,34 3. N¨ng xuÊt kg/con/th¸ng 16,56 17,48 17,97 105,56 102,80 104,17 4. Tæng GO cña ngµnh CNL tr.® 15180,61 16608,61 18823,75 109,41 113,34 111,36 - Tû lÖ trong tæng GO cña x· % 15,40 16,23 17,59 105,39 108,38 106,87 - Tû lÖ trong ngµnh ch¨n nu«i cña x· % 63,53 69,90 66,08 103,73 100,27 101,99 BiÓu 8: T×nh h×nh c¬ b¶n cña hé ®iÒu tra ChØ tiªu §VT Hé nu«i lîn gét Hé nu«i lîn h­íng n¹c Hé nu«i lîn lai F1 Hé nu«i hçn hîp I Hé nu«i hçn h¬p II - Sè hé ®iÒu tra hé 9 10 10 9 7 - Tuæi b×nh qu©n cña hé tuæi 37,85 45,62 44,54 44,87 43,16 - Tr×nh ®é v¨n ho¸ + CÊp I % 22,22 20,00 10,00 0,00 0,00 + CÊp II % 55,56 50,00 70,00 66,67 57,14 + cÊp III % 22,22 30,00 20,00 33,33 42,86 - BQ nh©n khÈu/hé khÈu 4,56 4,20 4,80 4,78 5,28 - BQ ®Êt canh t¸c/hé sµo 7,41 7,35 11,21 11,56 9,34 - BQ lao ®éng/ hé l® 2,44 2,20 2,50 2,33 2,57 - BQ diÖn tÝch chuång lîn/ hé m2 45,5 62,32 43,6 48,65 153,15 - BQ diÖn tÝch chuång lîn/ con m2 0,90 0,92 1,38 0,91 1,77 - Chi phÝ BQ/ m2 chuång lîn 1000® 478,15 523,65 494,18 521,50 535,45 - Hé cã thu nhËp ngoµi SXNN % 77,78 60,00 70,77 66,67 42,48 - Sè ®Çu lîn BQ/ hé/løa con 50,67 67,7 31,5 53,35 86,28 - Tæng sè ®Çu lîn xuÊt chuång/n¨m con 3648,24 2383,04 1127,7 1133,15 1594,45 - Tæng träng l­îng xuÊt chuång BQ/n¨m kg 64938,67 197816,15 93553,99 141417,12 170861,26 - Träng l­îng xuÊt chuång BQ/1 ®Çu lîn kg 17,8 83,01 82,96 124,8 107,16 - T¨ng träng b×nh qu©n 1 th¸ng kg/con/th¸ng 18,7 24,2 24,4 25,1 24,6 - Gi¸ b¸n BQ/1kg lîn xuÊt chuång 1000®/kg 45,5 39,5 40,7 39,8 41,7 Nguån: ®iÒu tra hé n«ng d©n BiÓu 9: §iÒu t­ chi phÝ vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt trong mét løa lîn ë hé ®iÒu tra (Theo h­íng nhËp con gièng) ChØ tiªu §VT Lîn gét Lîn lai F1 Lîn h­íng n¹c Sè l­îng C¬ cÊu (%) Sè l­îng C¬ cÊu (%) Sè l­îng C¬ cÊu (%) 1. Tæng sè hé hé 9 20,00 10 22,22 10 22,22 2. Sè con BQ/hé 1000® 50,76 31,5 67,7 3. Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO) 1000® 100978,33 312835,35 688237,77 4. Tæng chi phÝ s¶n xuÊt (TC) 1000® 78287,53 100,00 274259,20 100,00 595554,87 100,00 + Chi phÝ trung gian (IC) 1000® 76432,12 97,63 267512,42 97,54 588527,32 98,82 - Gièng 1000® 43069,5 56,35 75331,50 28,16 219108,72 37,23 - Thøc ¨n 1000® 31482,39 41,19 186910,93 69,87 358236,58 60,87 - Thuèc thó y 1000® 856,04 1,12 2835,63 1,06 612068,41 1,04 - Chi phÝ trung gian kh¸c 1000® 1024,19 1,34 2434,36 0,91 5061,33 0,86 + KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 1000® 1049,05 1,34 5101,22 1,86 3037,34 0,51 + Chi phÝ ph©n bæ 1000® 806,36 1,03 1645,56 0,6 3990,22 0,67 5. Gi¸ trÞ gia t¨ng (VA) 1000® 24546,21 45322,93 99710,45 6. Thu nhËp hçn hîp (MI) 1000® 22690,8 38576,15 92682,89 7. C«ng lao ®éng gia ®×nh (L) c«ng 16 13 18 8. Mét sè chØ tiªu - B×nh qu©n t¨ng träng/th¸ng kg 18,7 24,2 24,4 - Gi¸ thµnh 1 kg lîn h¬i XC 1000® 40,0 31,1 35,3 - Gi¸ b¸n 1 kg lîn h¬i XC 1000® 45,5 39,5 40,7 Nguån: ®iÒu tra hé n«ng d©n BiÓu 10: §Çu t­ chi phÝ vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt trong mét løa lîn hé ®iÒu tra (Theo h­íng lîn n¸i) ChØ tiªu §VT Hçn hîp I Hçn Hîp II Sè l­îng C¬ cÊu (%) Sè l­îng C¬ cÊu (%) 1. Tæng sè hé hé 9 20,00 7 15,56 2. Sè con b×nh qu©n/ hé con 53,3 86,29 3. Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt (GO) 1000® 520796,01 758916,06 4. Tæng chi phÝ s¶n xuÊt (TC) 1000® 405045,68 100,00 583378,71 100,00 + Chi phÝ trung gian (IC) 1000® 382160,6 94,35 556893,32 95,46 - Thøc ¨n 1000® 364351,92 95,34 530997,81 95,35 - Thuèc thó y 1000® 8025,37 2,10 13031,30 2,34 - Phèi gièng 1000® 133756,21 0,35 5179,11 0,93 - Chi phÝ trung gian kh¸c 1000® 8445,75 2,21 7685,13 1,38 + KhÊu hao TSC§ 1000® 14338,61 3,54 14292,78 2,45 + Chi phÝ ph©n bæ 1000® 8546,46 2,11 12192,62 2,09 5. Gi¸ trÞ gia t¨ng (VA) 1000® 138635,41 202022,74 6. Thu nhËp hçn hîp (MI) 1000® 115750,34 175537,34 7. C«ng L§G§ (L) c«ng 17 16 8. Mét sè chØ tiªu - B×nh qu©n t¨ng träng/th¸ng kg 25,1 24,6 - Gi¸ thµnh 1 kg lîn h¬i XC 1000® 34,45 36,24 - Gi¸ b¸n 1 kg lîn h¬I XC 1000® 39,8 41,7 Nguån: ®iÒu tra hé n«ng d©n BiÓu 11: HiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c lo¹i h×nh ch¨n nu«i lîn ChØ tiªu KÝ hiÖu §VT Lo¹i h×nh ch¨n nu«i lîn Lîn gét Lîn lai F1 Lîn h­íng n¹c Hçn hîp I Hçn hîp II 1. KÕt qu¶ s¨n xuÊt - Tæng sè hé hé 9 10 10 9 7 - Thêi gian nu«i Ngµy 37,71 103,75 102,08 154,44 138,33 - Sè lîn nu«i mét løa con 50,67 31,5 67,7 53,35 86,28 - Träng l­îng gièng kg 8,7 16,14 16,13 15,56 17,24 - Träng l­îng xuÊt chuång BQ 1 con kg 17,8 82,96 83,01 124,8 107,16 - S¶n l­îng xuÊt chuång c¶ n¨m con 3648,24 1127,7 2383,04 1133,15 1594,45 - Tæng träng l­îng t¨ng träng 1 th¸ng kg 18,7 24,4 24,2 25,1 24,6 - Gi¸ b¸n BQ 1 kg lîn h¬i 1000® 45,5 39,5 40,7 39,8 41,7 - Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c¶ n¨m 1000® 605869,98 1063640,19 2312478,91 1229078,58 2003538,39 - Tæng chi phÝ c¶ n¨m 1000® 469725,18 909542,23 2001064,36 955907,80 1540119,79 - Gi¸ trÞ gia t¨ng c¶ n¨m 1000® 147277,26 154097.96 325027,11 337179,56 533340,03 2. TÝnh BQ cho TCP - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt GO/TC lÇn 1,29 1,14 1,16 1,29 1,30 - Gi¸ trÞ gia t¨ng VA/TC lÇn 0,31 0,17 0,17 0,34 0,35 - Thu nhËp hçn hîp MI/TC lÇn 0,29 0,14 0,16 0,29 0,30 3 TÝnh BQ cho CPTG - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt GO/IC lÇn 1,32 1,70 1,17 1,36 1,36 - Gi¸ trÞ gia t¨ng VA/IC lÇn 0,32 0,17 0,17 0,36 0,36 - Thu nhËp hçn hîp MI/IC lÇn 0,30 0,14 0,16 0,30 0,32 4 TÝnh BQ/ c«ng L§G§ - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt GO/L 1000® 6311,15 24064,26 38235,43 30635,06 47432,25 - Gi¸ trÞ gia t¨ng VA/L 1000® 1634,14 3486,38 5539,47 8155,02 12626,42 - Thu nhËp hçn hîp MI/L 1000® 1818,18 2967,39 5149,05 6808,84 10971,08 Nguån: ®iÒu tra hé n«ng d©n BiÓu 12. HiÖu qu¶ kinh tÕ ph©n theo quy m« ch¨n nu«i (Theo h­íng nhËp con gièng) ChØ tiªu §VT Lîn gét Lîn lai F1 Lîn h­íng n¹c Lín Võa Nhá Lín Võa Nhá Lín Võa Nhá 1. KÕt qu¶ s¨n xuÊt - Tæng sè hé hé 3 4 2 3 4 3 2 5 3 - Sè con BQ/hé con 76,77 44,71 23,84 55,9 35,6 13,5 89.37 100,83 35,5 - Thêi gian nu«i ngµy 32,71 39,99 37,14 110,75 119,52 115,15 107,05 114,14 119,08 - Träng l­îng gièng kg 8,7 9,1 8,3 16,14 16,13 16,15 16,13 16,12 16,14 - Träng l­îng xuÊt chuång BQ 1 con kg 17,8 17,43 18,24 83,96 82,45 81,64 83,01 82,87 83,22 - S¶n l­îng xuÊt chuång c¶ n¨m con 5554,25 3148,26 2242,21 1670,88 927,6 784,62 3126,7 2378,28 1644,14 - Tæng träng l­îng t¨ng träng 1 th¸ng kg 20,2 18,4 17,5 25,2 25,3 22,7 24,2 24,1 23,5 - Gi¸ b¸n BQ 1 kg lîn h¬i 1000® 45,7 45,3 45,4 39,5 39,4 39,6 40,9 40,8 40,5 - Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c¶ n¨m 1000® 917952,22 534605,23 285059,02 1887539,52 1102082,42 555845,86 3052677,22 3444125 1212599,77 - Tæng chi phÝ c¶ n¨m 1000® 711679,39 414474,22 221003,47 1614076,72 1588089,8 389803,86 2652223,19 2980314,99 1049302,61 - Gi¸ trÞ gia t¨ng c¶ n¨m 1000® 223518,91 129953,64 69293,11 273462,24 174154,84 66041,86 442265,32 498977,42 175678,85 2. TÝnh BQ cho TCP - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt lÇn 1,46 1,39 1,03 1,37 1,34 1,16 1,32 1,29 1,25 - Gi¸ trÞ gia t¨ng lÇn 0,39 0,33 0,21 0,21 0,18 0,18 0,21 0,18 0,18 - Thu nhËp hçn hîp lÇn 0,32 0,27 0,24 0,17 0,15 0,15 0,19 0,18 0,16 3. TÝnh BQ cho CPTG - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt lÇn 1.37 1,30 1,29 2,01 1,86 1,80 1,33 1,32 1,25 - Gi¸ trÞ gia t¨ng lÇn 0,40 0,29 0,27 0,19 0,19 0,18 0,21 0,18 0,17 - Thu nhËp hçn hîp lÇn 0,33 0,29 0,28 0,19 0,14 0,14 0,2 0,16 0,17 4. TÝnh BQ/c«ng L§G§ - Gi¸ trÞ s¶n xuÊt 1000® 9545,05 5558,93 2964,10 42704,51 27196,43 10313,25 50474,16 56746,51 20049,59 - Gi¸ trÞ gia t¨ng 1000® 2471,49 1439,56 767,49 6186,94 3940,16 1494,16 7312,49 8250,19 2904,71 - Thu nhËp hçn hîp 1000® 2144,87 1249,15 665,23 5265,94 3353,62 1271,74 6797,2 7668,81 2700,02 Nguån: ®iÒu tra hé n«ng d©n B¶ng 4: PhiÕu ®iÒu tra cho lîn xuÊt chuång Lo¹i chi phÝ tÝnh BQ/løa Khèi l­îng Gi¸ mua Ghi chó 1. Lîn gièng 2. G¹o 3. C¸m g¹o 4. C¸m ng« 5. C¸m m¹ch 6. TA c«ng nghiÖp 7. TA ®Ëm ®Æc 8. Bçng r­îu 9. Rau c¸c lo¹i 10. Thøc ¨n kh¸c 11. B· ®Ëu 12. Thuèc thó y 13. Chi phÝ thô tinh 14. TG lao ®äng (TA, dän, ¨n) 15. ChÊt ®èt/ngµy 16. §iÖn 17. Dông cô nhá 18. Kh©u hao chuång tr¹i Th«ng tin riªng: * ý kiÕn cña hé ch¨n nu«i lîn VÊn ®Ò Khã kh¨n ThuËn lîi Thø tù quan träng Ghi chó Vèn Gièng Kü thuËt Chuång tr¹i Thêi tiÕt DÞch bÖnh Gi¸ ®Çu vµo Gi¸ ®Çu ra ChÝnh s¸ch ChÝnh quyÒn Lao ®éng Tiªu thô s¶n phÈm HQ ch¨n nu«i Nguyªn nh©n kh¸c Biểu 14. Tình hình chi phí của các trang trại điều tra (Tính bình quân cho 1 trang trại chăn nuôi trong 1 lứa) Din gii TT.TH (1) TT.CCNL (2) So sánh: (2)/(1) Ln SL(tr. ) CC% SL(tr.) CC% Tng chi phí 450,05 100,00 652,83 100,00 1,45 1.Chi phí trung gian 435,93 96,86 638,06 97,73 1,46 -Chi phí v ging 195,06 44,74 243,67 37,32 1,25 -Chi phí thc n 225,58 51,75 372,00 58,30 1,65 -Chi phí thú y 10,23 5,24 16,06 2,52 1,57 -Chi phí nguyên liu 3,20 0,07 4,22 0,07 1,32 -Lãi vay 0,08 0,02 0,28 0,04 3,50 -Chi phí khác 1,87 0,04 1,83 0,29 0,98 2.Khu hao TSC v CF phân b 2,75 0,06 4,61 0,71 1,68 3.Chi phí lao ng gia ình 11,37 2,5 10,16 1,56 0,89 Bảng 4.3. Tình hình cơ bản của những hộ điều tra Chỉ tiêu ĐVT Xã Phụng Công Xã Nghĩa Trụ >50(con) 20- 50(con) 50(con) 20- 50(con) <20(con) Tổng số hộ điều tra Hộ 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 1. Tuổi trung bình 42,80 49,30 53,90 45,10 49,90 50,10 2. Trình độ văn hoá - Cấp 1 Người - - 4,00 0,00 1,00 2,00 - Cấp 2 Người 4,00 5,00 6,00 5,00 6,00 4,00 - Cấp 3 Người 6,00 5,00 - 4,00 3,00 4,00 - Trên cấp 3 Người - - - 1,00 - - 3. Bình quân nhân khẩu/hộ Khẩu 4,70 3,90 3,80 4,40 4,60 4,10 4. Bình quân lao động/hộ Người 4,80 3,00 3,00 5,20 3,70 3,20 5. Số lao động chuyên nuôi lợn BQ/hộ Người 0,90 0,30 0,30 1,50 0,10 0,30 6. Số lợn thịt nuôi BQ/ hộ Con 130,00 34,30 15,10 230,00 30,60 13,10 7. Diện tích BQ/ hộ m2 155,00 42,90 19,40 232,00 36,20 16,70 8. Số lứa BQ/ hộ Con 2,60 2,35 2,40 2,38 2,35 2,40 9. Kinh nghiệm nuôi lợn Năm 7,00 10,30 16,30 5,90 17,70 16,00 10. Trọng lượng xuất chuồng BQ/con kg 102,50 94.0 93,00 103,00 95,00 93,00 Nguồn: Số liệu điều tra Bảng 4.6. Rủi ro theo quy mô Chỉ tiêu Số hộ Những rủi ro mà những hộ gặp phải Dịch bệnh Giá đầu vào Giá đầu ra Rủi ro khác SL CC(%) SL CC(%) SL CC(%) SL CC(%) Trên 50 con 20 9 45,00 18 90,00 7 35,00 3 15,00 Từ 20 – 50 20 13 65,00 3 15,00 3 15,00 5 25,00 Dưới 20 20 18 90,00 9 45,00 12 60,00 6 30,00 Tổng 60 40 66,67 30 50,00 22 36,67 14 23,33 Nguồn : số liệu điều tra Bảng 4.12. Phản ứng trước những rủi ro Chỉ tiêu ĐVT Xã Phụng Công Xã Nghĩa Trụ Số lượng CC (%) Số lượng CC (%) Tổng số hộ hộ 30 100 30 100 Tiếp tục chăn nuôi hộ 24 80 21 70 Mở rộng chăn nuôi hộ 6 20 6 20 Bán hết không giữ lại hộ - - 3 10 Bán một phần những con bị bệnh hộ - - - - Nguồn: Số liệu điều tra

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTình hình chăn nuôi lợn 6 tháng đầu năm 2009 của thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.pdf