Kỹ thuật trồng các giống ngô mới năng xuất cao

Tên đề tài : Kỹ thuật trồng các gióng ngô mới năng xuất cao Ngô là cây l−ơng thực quan trọng đứng thứ 3 trên thế giới. Trong những năm 1991 - 1993 diện tích ngô hàng năm của thế giới khoảng 129 triệu ha với tổng sản l−ợng trên 525 triệu tấn và năng suất bình quân là 3,7 tấn/ha. Mỹ là n−ớc trồng nhiều ngô nhất (27 triệu ha), sau đó là Trung Quốc (20 triệu ha). Những n−ớc đạt năng suất ngô cao là: Hy Lạp - 9,4 tấn/ha, Italia - 7,6 tấn/ha, Mỹ - 7,2 tấn/ha và có diện tích thí nghiệm đạt 24 tấn/ha. ở n−ớc ta, ngô là cây l−ơng thực đứng thứ 2 sau lúa với diện tích hàng năm trên d−ới 500.000 ha. Tr−ớc năm 1981 hầu hết diện tích ngô đ−ợc gieo trồng bằng các giống địa ph−ơng năng suất thấp. Từ 1981 - 1990 diện tích trồng các giống thụ phấn tự do đ−ợc chọn lọc nh− giống tổng hợp, giống hỗn hợp tăng dần và từ 1990 đến nay diện tích các giống ngô lai tăng khá nhanh: 5 ha năm 1990, 500 ha năm 1991, 12.800 ha năm 1992, 30.000 ha năm 1993, 100.000 ha năm 1994. Từ năm 1981 đến nay, tuy năng suất ngô n−ớc ta tăng liên tục nh−ng vẫn còn rất thấp: khoảng 11 tạ/ha năm 1980 - 1981; 14,9 tạ/ha năm 1985; 16,6 tạ/ha năm 1992 và trên 7 tạ/ha năm 1994. Tiềm năng diện tích, năng suất và sản l−ợng ngô ở n−ớc ta còn rất lớn. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2000 là: 1 triệu ha với năng suất bình quân 3 tấn/ha để có tổng sản l−ợng 3 triệu tấn ngô hạt/năm. Để đạt mục tiêu trên nhất thiết phải mở rộng nhanh gieo trồng các giống ngô lai tốt, kết hợp với mở rộng diện tích và áp dụng đồng bộ những biện pháp kỹ thuật thâm canh cùng với các chính sách phù hợp. Cuốn sách "Kỹ THUậT TRồNG CáC GIốNG NGÔ MớI NĂNG SUấT CAO" do PTS. Tr−ơng Đích (chủ biên) cùng với PTS. Phạm Đồng Quảng và ThS. Phạm Thị Tài, Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống cây trồng quốc gia biên soạn bao gồm: Phân loại các nhóm giống ngô và giới thiệu những giống ngô tốt híện có đã đ−ợc công nhận, đ−ợc khu vực hoá hoặc có triển vọng trong khảo nghiệm quốc gia; đặc điểm các vùng trồng ngô và kỹ thuật thâm canh phù hợp nhằm góp phần tạo nên b−ớc nhẩy vọt sớm hơn trong sản xuất ngô ở n−ớc ta. Mặc đù chúng tôi cố gắng thu thập, tổng hợp các kết quả nghiên cứu của các tác giả về giốn kết quả mạng l−ới khảo nghiệm giống quốc gia cũng nh− thực tiễn sản xuất ngô ở các vùn song do những hạn chế về tài chính, nguồn thông tin và năng lực nên chắc chắn sách c nhiều khiếm khuyết rất mong bạn đọc l−ợng thứ và góp ý sửa chữa với hy vọng cuốn sách giúp ích cho sản xuất tốt hơn. Chúng tôi chân thành cảm ơn Nhà xuất bản Nông nghiệp, các cơ q−an hữu q−an, các tác giống và cộng sự đã tích cực ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để cuốn sách sớm ra mắt b đọc.

pdf30 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2020 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kỹ thuật trồng các giống ngô mới năng xuất cao, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g« h¹t/n¨m. §Ó ®¹t môc tiªu trªn nhÊt thiÕt ph¶i më réng nhanh gieo trång c¸c gièng ng« lai tèt, kÕt hîp víi më réng diÖn tÝch vµ ¸p dông ®ång bé nh÷ng biÖn ph¸p kü thuËt th©m canh cïng víi c¸c chÝnh s¸ch phï hîp. Cuèn s¸ch "Kü THUËT TRåNG C¸C GIèNG NG¤ MíI N¡NG SUÊT CAO" do PTS. Tr−¬ng §Ých (chñ biªn) cïng víi PTS. Ph¹m §ång Qu¶ng vµ ThS. Ph¹m ThÞ Tµi, Trung t©m kh¶o kiÓm nghiÖm gièng c©y trång quèc gia biªn so¹n bao gåm: Ph©n lo¹i c¸c nhãm gièng ng« vµ giíi thiÖu nh÷ng gièng ng« tèt hÝÖn cã ®· ®−îc c«ng nhËn, ®−îc khu vùc ho¸ hoÆc cã triÓn väng trong kh¶o nghiÖm quèc gia; ®Æc ®iÓm c¸c vïng trång ng« vµ kü thuËt th©m canh phï hîp nh»m gãp phÇn t¹o nªn b−íc nhÈy vät sím h¬n trong s¶n xuÊt ng« ë n−íc ta. MÆc ®ï chóng t«i cè g¾ng thu thËp, tæng hîp c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cña c¸c t¸c gi¶ vÒ gièng, kÕt qu¶ m¹ng l−íi kh¶o nghiÖm gièng quèc gia còng nh− thùc tiÔn s¶n xuÊt ng« ë c¸c vïng, song do nh÷ng h¹n chÕ vÒ tµi chÝnh, nguån th«ng tin vµ n¨ng lùc nªn ch¾c ch¾n s¸ch cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt rÊt mong b¹n ®äc l−îng thø vµ gãp ý söa ch÷a víi hy väng cuèn s¸ch sÏ gióp Ých cho s¶n xuÊt tèt h¬n. Chóng t«i ch©n thµnh c¶m ¬n Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp, c¸c c¬ q−an h÷u q−an, c¸c t¸c gi¶ gièng vµ céng sù ®· tÝch cùc ñng hé vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó cuèn s¸ch sím ra m¾t b¹n ®äc. Hµ Néi ngµy 8 th¸ng 6 n¨m 1995 T/M TËP ThÓ BI£N SO¹N Chñ biªn PTS. tr−¬ng §ÝCH 4PHÇN I C¸C GIèNG NG¤ Míi N¡NG SUÊT CAO i. §ÆC §IÓM CHÝNH CñA c¸c nhãm GIèNG NG¤ Tõ tr−íc nh÷ng n¨m 90, n−íc ta chØ gieo trång c¸c gièng ng« thô phÊn tù do, c¸c gièng ng« lai tuy cã ®−îc nghiªn cøu nh−ng diÖn tÝch trong s¶n xuÊt kh«ng ®¸ng kÓ. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nªn diÖn tÝch trång ng« lai cña n−íc ta t¨ng nhanh (theo sè liÖu ch−a ®Çy ®ñ n¨m 1994 diÖn tÝch ng« lai kho¶ng 20%). Gi÷a gièng ng« thô phÊn tù do vµ gièng ng« lai cã nh÷ng kh¸c biÖt rÊt c¬ b¶n. Trong ng« lai cßn ®−îc ph©n ra 2 lo¹i: ng« lai quy −íc vµ ng« lai kh«ng quy −íc mçi lo¹i l¹i cã nhiÒu kiÓu víi nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng. §Ó sö dông hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ c¸c nhãm gièng ng«, chóng ta cÇn n¾m v÷ng nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n vµ nh÷ng kh¸c nhau gi÷a chóng, lµm c¬ së ¸p dông c¸c tiÕn bé kü thuËt. Trong thùc tiÔn s¶n xuÊt hiÖn nay ë n−íc ta bao gåm c¸c nhãm gièng ng« sau ®©y: 1. Gièng ng« thô phÊn tù do (Maize open - pollinated Variety) ƒ Gièng ®Þa ph−¬ng (Local variety). ƒ Gièng tæng hîp (Synthetic variety). ƒ Gièng hçn hîp (Composite variety). 2. Gièng ng« lai (Maize Hybrid) 2.1. Gièng ng« lai kh«ng quy −íc (Non - conventional Hybrid) 2.2. Gièng ng« lai quy −íc (Conventional Hybrid) ƒ Gièng lai ®¬n (Single cross). ƒ Gièng lai ba (Three way cross). ƒ Gièng lai kÐp (Double cross). ƒ Gièng lai nhiÒu dßng (Multiple cross). 1. Gièng ng« thô phÊn tù do Gåm nh÷ng gièng ng« ®Þa ph−¬ng nh− giÐ Hµ B¾c, c¸c gièng ng« nÕp v.v. vµ c¸c gièng ng« tæng hîp, ng« hçn hîp nh− TH2A, TSB1, TSB2, VM1, MSB49, Q2, VN1... §Æc ®iÓm chÝnh cña nhãm nµy lµ: ƒ Kh¶ n¨ng thÝch øng réng, dÔ tÝnh, chÞu ®ùng khã kh¨n nh− h¹n, óng, ®Êt xÊu, thiÕu ph©n... h¬n c¸c gièng ng« lai. Nh÷ng n¬i tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng ®Çu t− th©m canh cßn thÊp, nh÷ng n¬i ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh kh¾c nghiÖt... nªn gieo trång c¸c gièng nµy. ƒ H¹t thu tõ vô tr−íc cã thÓ dïng lµm gièng cho vô sau, nÕu hµng vô ta chän c©y tèt - b¾p tèt ®Ó lµm gièng th× th−êng sau vµi ba vô míi ph¶i thay gièng, do ®ã gi¸ h¹t gièng rÎ. ƒ §é thuÇn cña gièng vÒ chiÒu cao c©y, cao ®ãng b¾p, mµu s¾c h¹t, mµu s¾c lâi... ch−a cao. Trong qu¸ tr×nh gieo trång nhiÒu ®êi nÕu kh«ng ®−îc chän läc hµng n¨m th× ®é thuÇn gi¶m râ rÖt, nhiÒu tÝnh tr¹ng cña gièng thay ®æi so víi ban ®Çu. 52. Gièng ng« lai 2.1. Gièng ng« lai quy −íc: Lµ nh÷ng gièng ng« lai ®−îc t¹o ra b»ng c¸ch lai gi÷a c¸c dßng tù phèi, nh− DK 888, P 11, Bioseed 9670, Uniseed 90, T 5, LVN 10, LVN 11, LVN 12, LVN 19… §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña nhãm nµy lµ: ƒ N¨ng suÊt cao h¬n h¼n c¸c gièng thô phÊn tù do. ƒ §é thuÇn cña ®a sè c¸c ®Æc tÝnh nh− cao c©y, cao ®ãng b¾p, kÝch th−íc b¾p, mµu s¾c h¹t... rÊt cao nÕu ®Êt ®ai vµ ch¨m sãc ®ång ®Òu. ƒ Yªu cÇu th©m canh cao, cÇn trång trªn ®Êt tèt vµ l−îng ph©n bãn cao h¬n trång ng« th−êng míi ph¸t huy hÕt −u thÕ n¨ng suÊt. ƒ Kh¶ n¨ng chÞu ®ùng khã kh¨n nh− h¹n, óng, ®Êt xÊu thiÕu ph©n... th−êng kh«ng b»ng c¸c gièng thô phÊn tù do. ƒ H¹t gièng chØ dïng 1 vô, nÕu lÊy h¹t thu ho¹ch vô nµy lµm gièng cho vô sau th× ng« sÏ ph©n ly ra nhiÒu d¹ng h×nh lµm ®é thuÇn vµ n¨ng suÊt gi¶m m¹nh. Do qu¸ tr×nh t¸ch vµ chän dßng bè mÑ rÊt phøc t¹p, tèn kÐm, h¬n n÷a n¨ng suÊt h¹t lai thÊp nªn gi¸ h¹t gièng cao, nhÊt lµ gièng lai ®¬n vµ sau ®ã lµ lai ba. Thuéc nhãm nµy cã nh÷ng kiÓu lai sau: ƒ Lai ®¬n (A x B): Gièng t¹o ra tõ 2 dßng tù phèi. ƒ Lai ba (A x B) x C: Gièng t¹o ra tõ 3 dßng tù phèi. ƒ Lai kÐp (A x B) x (C x D): Gièng t¹o ra tõ 4 dßng tù phèi. ƒ Lai nhiÒu dßng (A x B) x (C x D) x E lµ gièng lai 5 dßng. Th«ng th−êng trong ®iÒu kiÖn th©m canh c¸c gièng lai cµng Ýt dßng cho −u thÕ lai vµ n¨ng suÊt cµng cao, nh−ng yªu cÇu ®Çu t− cao vµ gi¸ h¹t gièng còng cao h¬n nh÷ng gièng lai nhiÒu dßng. 2.1. Gièng lai kh«ng quy −íc lµ nh÷ng gièng ng« lai ®−îc t¹o b»ng c¸ch lai 1 gièng lai quy −íc víi 1 gièng thô phÊn tù do, vÝ dô LS4, LS5, LS6, LS8... chóng th−êng mang nh÷ng ®Æc ®iÓm trung gian cña 2 d¹ng bè mÑ: N¨ng suÊt vµ ®é thuÇn kh¸, kh¶ n¨ng thÝch øng vµ chÞu ®ùng khã kh¨n kh¸ h¬n gièng lai quy −íc, h¹t gièng còng chØ dïng 1 vô nh−ng do dÔ s¶n xuÊt, n¨ng suÊt h¹t lai cao nªn gi¸ rÎ... Nhãm gièng nµy ®−îc khuyÕn c¸o gieo trång ë giai ®o¹n ®Çu khi n«ng d©n chuyÓn tõ trång ng« th−êng sang ng« lai. C¸c gièng nµy n¨ng suÊt cao h¬n c¸c gièng ng« thô phÊn tù do, nh−ng thÊp h¬n c¸c gièng lai quy −íc. 6II. GIíi THIÖU C¸C GIèNG NG¤ Míi C¸C GIèNg Ng¤ THô PHÊN Tù DO 1 - GIèNG NG¤ TSB2 1. Nguån gèc T¸c gi¶: TS. TrÇn Hång Uy, KS. §Æng Quèc LËp, KS. NguyÔn ThÞ BÝnh - ViÖn nghiªn cøu ng«. Gièng TSB2 ®−îc chän läc tõ hçn hîp lai gi÷a Suwan 2 nhËp néi cña Th¸i Lan víi 6 quÇn thÓ ng¾n vµ trung ngµy, theo ph−¬ng ph¸p b¾p trªn hµng c¶i tiÕn tõ n¨m 1984, ®−îc c«ng nhËn n¨m 1987. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu ChiÒu cao c©y trung b×nh 180 - 210cm, chiÒu cao ®ãng b¾p 60 - 85cm. Cã 17 - 18 l¸, thuéc nhãm chÝn trung b×nh sím, thêi gian sinh tr−ëng: Vô xu©n 110 - 115 ngµy, vô thu 90 - 95 ngµy, vô hÌ 85 - 90 ngµy, vô ®«ng 105 - 115 ngµy. N¨ng suÊt trung b×nh 30 - 40 t¹/ha, th©m canh tèt cã thÓ ®¹t tíi 60 t¹/ha. B¾p dµi trung b×nh 13 - 15 cm, mçi b¾p cã 12 - 14 hµng h¹t, khèi l−îng 1.000 h¹t tõ 270 - 290g. D¹ng h¹t nöa ®¸, mµu vµng. Kh¶ n¨ng chèng ®æ trung b×nh. Chèng rÐt vµ chÞu h¹n trung b×nh. NhiÔm s©u ®ôc th©n, rÖp cê, kh« v»n nhÑ, kh¶ n¨ng chèng chÞu bÖnh b¹ch t¹ng tèt. 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Kh¶ n¨ng thÝch øng réng, cã thÓ trång ë mäi vïng trªn c¸c ch©n ®Êt phï sa ven s«ng, ®Êt ®åi dèc, ®Êt hai vô lóa trong ®ª. Gièng TSB-2 gieo trång ®−îc tÊt c¶ c¸c vô trong n¨m. 2- GIèNG NG¤ MSB-49 1. Nguån gèc T¸c gi¶: PTS Ng« H÷u T×nh, PTS §ç Ngäc Minh, KS Vò Ngäc L−îc - ViÖn nghiªn cøu ng«. Gièng ng« MSB-49 ®−îc chän läc tõ quÇn thÓ Poza Rica 8049, ®−îc nhËp néi tõ CIMMYT n¨m 1984, theo ph−¬ng ph¸p b¾p trªn hµng c¶i tiÕn qua 6 chu kú chän läc ®−îc c«ng nhËn n¨m 1987. 72. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu Gièng MSB-49 cã chiÒu cao c©y trung b×nh 140 - 160cm, cao ®ãng b¾p 35 - 65cm, cã 18 - 19 l¸, thuéc nhãm chÝn trung b×nh sím, cã TGST trong vô xu©n tõ 115- 120 ngµy, vô hÌ thu 90 - 95 ngµy, vô ®«ng 105 - 110 ngµy. N¨ng suÊt trung b×nh 30 - 40 t¹/ha, th©m canh tèt cã thÓ ®¹t 60 - 65 t¹/ha. B¾p dµi 13 - 15 cm, mçi b¾p cã 12 - 14 hµng h¹t, khèi l−îng 1.000 h¹t 270 - 280g. H¹t d¹ng r¨ng ngùa, mµu tr¾ng. ThÊp c©y chèng ®æ tèt, chÞu mËt ®é cao. ChÞu h¹n, chÞu rÐt tèt. BÞ s©u ®ôc th©n vµ rÖp cê nhÑ. NhiÔm kh« v»n nÆng nhÊt lµ trong vô ®«ng trªn ch©n ®Êt 2 vô lóa. 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Kh¶ n¨ng thÝch øng réng, cã thÓ trång ë c¸c vô trong n¨m t¹i c¸c vïng, trªn c¸c ch©n ®Êt phï sa ven s«ng, ®Êt ®åi dèc, ®Êt −ít ®−îc lªn luèng, kÓ c¶ ®Êt nói ®¸ vµ ®Êt chua phÌn. CÇn trång dÇy kho¶ng 5,7 - 7,0 v¹n c©y/ha, kho¶ng c¸ch 70cm x 20 - 25cm. L−u ý: Nªn sö dông gièng MSB-49 vµo vô ®«ng trªn ®Êt 2 vô lóa ë c¸c tØnh phÝa B¾c. Gièng thÊp c©y gän l¸, cÇn trång dÇy h¬n c¸c gièng kh¸c. 3 - GIèNG NG¤ Q2 1. Nguån gèc T¸c gi¶: TS. TrÇn Hång Uy, PTS. Phan Xu©n Hµo - ViÖn nghiªn cøu ng«. Gièng ng« Q2 ®−îc t¹o ra tõ h¬n 30 nguån ng« nhiÖt ®íi (trong ®ã cã quÇn thÓ sè 28 cña CIMMYT), h¹t vµng, r¨ng ngùa vµ b¸n r¨ng ngùa, cã thêi gian sinh tr−ëng dµi h¬n TSB-2 tõ 5 - 7 ngµy, n¨ng suÊt kh¸, tÝnh chèng chÞu tèt, dïng lµm mÑ, lai víi bè lµ TSB-2 ®Ó t¹o ra quÇn thÓ míi. Tõ quÇn thÓ míi nµy tiÕn hµnh chän läc theo ph−¬ng ph¸p b¾p trªn hµng c¶i tiÕn, sau 6 chu kú t¹o ®−îc gièng ng« Q2. B¾t ®Çu chän t¹o n¨m 1987, ®−îc c«ng nhËn n¨m 1991 vµ nhanh chãng më réng ra s¶n xuÊt ë nhiÒu ®Þa ph−¬ng phÝa B¾c. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu ChiÒu cao c©y trung b×nh 190 - 220 cm, ®é cao ®ãng b¾p 85 - 110cm, cã 17 - 19 l¸, thuéc nhãm chÝn trung b×nh, vô xu©n 110- 120 ngµy, vô hÌ thu 90 - 95 ngµy, vô ®«ng 110- 120 ngµy. N¨ng suÊt trung b×nh 35 - 40 t¹/ha, th©m canh tèt ®¹t tíi 60 - 65 tÊn/ha. B¾p dµi 15 - 19cm, mçi b¾p cã 12 - 16 hµng h¹t, khèi l−îng 1.000 h¹t 300 - 310g. H¹t mµu vµng, b¸n r¨ng ngùa. Kh¶ n¨ng chèng ®æ kh¸. ChÞu h¹n vµ chÞu rÐt kh¸, bÞ s©u ®ôc th©n vµ bÖnh ®èm l¸ nhÑ, Ýt bÞ bÖnh b¹ch t¹ng, nhiÔm kh« v»n nhÑ. 83. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Kh¶ n¨ng thÝch øng réng, cã thÓ trång ë hÇu hÕt c¸c vïng ®· gieo trång MSB-49 vµ TSB-2 ë ®ång b»ng, trung du vµ miÒn nói phÝa B¾c. Gièng Q2 cho n¨ng suÊt cao trªn ch©n ®Êt th©m canh. Gièng Q2 gieo trång ®−îc c¶ 3 vô xu©n, hÌ thu vµ ®«ng. 4 - GIèNG NG¤ VN-1 1. Nguån gèc T¸c gi¶: TS. TrÇn Hång Uy, PTS. Phan Xu©n Hµo, KS. NguyÔn V¨n C−¬ng - ViÖn nghiªn cøu ng«. QuÇn thÓ míi ®−îc t¹o ra tõ 45 nguån vËt liÖu trong n−íc vµ nhËp néi cã nÒn di truyÒn kh¸c nhau, ng¾n hoÆc trung ngµy, h¹t vµng, r¨ng ngùa hoÆc b¸n r¨ng ngùa, n¨ng suÊt cao, thÝch øng kh¸, chèng chÞu s©u bÖnh vµ ®iÒu kiÖn bÊt lîi tèt... Sau ®ã quÇn thÓ míi ®−îc chän läc theo ph−¬ng ph¸p b¾p trªn hµng c¶i tiÕn. Gièng VN-1 ®−îc kh¶o nghiÖm tõ vô ®«ng n¨m 1992, c«ng nhËn lµ gièng quèc gia n¨m 1995. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu ChiÒu cao c©y trung b×nh 190 - 220cm, ®é cao ®ãng b¾p 85 - 100cm, cã 17 - 19 l¸. Thêi gian sinh tr−ëng: vô xu©n 115- 125 ngµy, vô hÌ thu 90 - 95 ngµy, vô ®«ng 110- 120 ngµy. N¨ng suÊt trung b×nh 35 - 40 t¹/ha, th©m canh tèt ®¹t tíi 60 - 65 t¹/ha. B¾p dµi 15 - 19cm, mçi b¾p cã 14 - 16 hµng h¹t, khèi l−îng 1.000 h¹t 300 - 320g. H¹t mµu vµng, b¸n r¨ng ngùa. Kh¶ n¨ng chèng ®æ kh¸. ChÞu h¹n vµ chÞu rÐt kh¸. NhiÔm kh« v»n nhÑ. 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Kh¶ n¨ng thÝch øng réng, cã thÓ trång ë mäi vïng ng«, trªn c¸c ch©n ®Êt tèt thuéc phï sa ven s«ng, ®Êt ®åi dèc, ®Êt −ít cã lªn luèng. Gièng gieo trång ®−îc c¶ 3 vô: xu©n, hÌ thu vµ vô ®«ng sím. 5- GIèNG NG¤ HLS 1. Nguån gèc C¬ quan chän läc: Bé m«n ng« - ViÖn Khoa häc N«ng nghiÖp miÒn Nam. Gièng HLS ®−îc t¹o ra b»ng c¸ch chän läc tõ gièng ng« Early Th¸i composit nhËp néi vµo miÒn Nam n¨m 1974, ®· ®−îc c«ng nhËn ®−a vµo s¶n xuÊt. 92. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu ChiÒu cao c©y trung b×nh 180 - 200cm, ®é cao ®ãng b¾p 90 - 100cm, cã 19 - 20 l¸, thuéc nhãm chÝn sím, vô hÌ thu 90 ngµy, vô thu ®«ng 85 ngµy. N¨ng suÊt trung b×nh 40 t¹/ha, th©m canh tèt ®¹t tíi 70 t¹/ha. H¹t mµu vµng da cam, d¹ng nöa ®¸. Kh¶ n¨ng chèng ®æ tèt. Chèng chÞu ®iÒu kiÖn bÊt lîi tèt. Kh«ng nhiÔm ch¸y l¸ vµ b¹ch t¹ng. C¸c s©u bÖnh h¹i kh¸c kh«ng ®¸ng kÓ. 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt ThÝch hîp víi ®Êt ®á bazan, ®Êt x¸m thuéc ch©n cao. Gièng HLS gieo trång thÝch hîp ë vô hÌ thu vµ thu ®«ng. L−u ý: §Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nªn trång xen víi ®Ëu t−¬ng hoÆc cµ phª míi trång (2 hµng ng« + 4 hµng ®Ëu t−¬ng). 6 - gièNG NG¤ HL-36 1. Nguån gèc T¸c gi¶: KS. §ç H÷u Quèc, KS. Vâ §×nh Long vµ c¸c céng t¸c viªn. Bé m«n ng« - ViÖn Khoa häc N«ng nghiÖp miÒn Nam. Gièng HL-36 ®−îc t¹o ra b»ng ph−¬ng ph¸p chän läc Hafsib qua nhiÒu chu kú tõ quÇn thÓ 36 nhËp néi cña CIMMYT. B¾t ®Çu chän t¹o tõ n¨m 1985, ®−îc phÐp khu vùc ho¸ n¨m 1987. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu ChiÒu cao c©y trung b×nh 180 - 200cm, ®é cao ®ãng b¾p 80 - 100cm, cã 19 - 20 l¸, thuéc nhãm chÝn trung b×nh sím, vô hÌ thu 92 ngµy, vô thu ®«ng 87 ngµy. N¨ng suÊt trung b×nh 40 t¹/ha, th©m canh tèt ®¹t tíi 70 t¹/ha. H¹t mµu vµng h¬i ®á, d¹ng r¨ng ngùa vµ b¸n r¨ng ngùa. Kh¶ n¨ng chèng ®æ tèt. Chèng chÞu ®iÒu kiÖn bÊt lîi kh¸. S©u bÖnh h¹i kh«ng ®¸ng kÓ. 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt ThÝch hîp víi ®Êt ®á bazan, ®Êt x¸m thuéc c¸c tØnh §«ng Nam bé vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long. Gièng HL-36 gieo trång thÝch hîp ë vô hÌ thu vµ vô ®«ng. L−u ý: §Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nªn trång xen víi ®Ëu hoÆc cµ phª míi trång (2 hµng ng« + 1 hµng ®Ëu). 10 7- gièng Ng¤ tbs-1 1. Nguån gèc T¸c gi¶: T.S. TrÇn Hång Uy, KS. §ç H÷u Quèc vµ c¸c céng t¸c viªn - ViÖn Nghiªn cøu Ng«. Gièng TBS-1 ®−îc t¹o ra b»ng ph−¬ng ph¸p chän läc b¾p trªn hµng c¶i tiÕn tõ hçn hîp lai gi÷a gièng Swan-1 cña Th¸i Lan víi mét sè quÇn thÓ ng« h¹t vµng ViÖt Nam, qua 6 chu kú chän läc ®· t¹o ®−îc gièng ng« TBS-1. §−îc c«ng nhËn 1990. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu ChiÒu cao c©y trung b×nh 200- 220cm, ®é cao ®ãng b¾p 95 - 105cm, cã 18 - 20 l¸, thuéc nhãm chÝn trung b×nh muén, vô xu©n 115 - 125 ngµy, vô hÌ thu 100 - 105 ngµy, vô ®«ng 115 - 120 ngµy (dµi h¬n TBS-2 kho¶ng 10 ngµy). N¨ng suÊt trung b×nh 35 - 40 t¹/1 ha, th©m canh tèt ®¹t tíi 70 t¹/ha. B¾p dµi 16 - 18cm, mçi b¾p cã 14 - 16 hµng h¹t, khèi l−îng 1.000 h¹t 300g. H¹t d¹ng b¸n r¨ng ngùa, mµu vµng. Kh¶ n¨ng chèng ®æ tèt. ChÞu h¹n vµ chÞu rÐt tèt. Chèng chÞu s©u ®ôc th©n, ®ôc b¾p kh¸. Chèng bÖnh gØ s¾t, b¹ch t¹ng vµ rÖp cê kÐm. 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Kh¶ n¨ng thÝch øng réng, cã thÓ trång ë mäi vïng. HiÖn ®ang ph¸t triÓn ë c¸c tØnh phÝa Nam. Gieo trång ®−îc trªn c¸c ch©n ®Êt phï sa ven s«ng, ®Êt ®åi dèc, ®Êt thÞt nhÑ trong ®ång. Gièng TBS-1 gieo trång thÝch hîp vµo vô xu©n vµ vô thu ®ång b»ng B¾c bé, vô xu©n hÌ ë T©y B¾c. 8- GIèNG NG¤ VM1 1. Nguån gèc T¸c gi¶: TS. TrÇn Hång Uy, PTS. Ng« H÷u T×nh vµ c¸c céng t¸c viªn - ViÖn nghiªn cøu ng«. Gièng ng« hçn hîp VM1 ®−îc t¹o ra tõ quÇn thÓ V524 cña CIMMYT nhËp néi n¨m 1977 vµ mét sè quÇn thÓ ng« ®Þa ph−¬ng ViÖt Nam, b»ng ph−¬ng ph¸p chän läc ®¸m vµ ph−¬ng ph¸p b¾p trªn hµng c¶i tiÕn. §−îc c«ng nhËn n¨m 1980. HiÖn vÉn ®−îc trång trªn diÖn tÝch lín ë nhiÒu ®Þa ph−¬ng phÝa B¾c. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu C©y cao trutng b×nh 200 - 220cm, chiÒu cao ®ãng b¾p 100- 110cm. Cã 20 - 22 l¸, thuéc nhãm chÝn muén, vô xu©n 120 - 130 ngµy, vô hÌ thu 100 - 105 ngµy, vô ®«ng 125 - 135 ngµy, vô ®«ng xu©n 130 - 135 ngµy. 11 N¨ng suÊt trung b×nh 40 - 50 t¹/ha, th©m canh tèt ®¹t tíi 60 - 70 t¹/ha. B¾p dµi trung b×nh 16 - 18cm, ®−êng kÝnh b¾p 4,0 - 4,6cm, mçi b¾p cã 14 - 16 hµng h¹t, khèi l−îng 1.000 h¹t kho¶ng 300 - 320g. H¹t d¹ng r¨ng ngùa, mµu tr¾ng. Kh¶ n¨ng chèng ®æ tèt. ChÞu h¹n, chÞu rÐt tèt. BÞ nhiÔm nhÑ s©u ®ôc th©n, ®èm l¸, b¹ch t¹ng. NhiÔm kh« v»n vµ rÖp cê møc trung b×nh. 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Kh¶ n¨ng thÝch øng réng cã thÓ trång ë tÊt c¶ c¸c vïng trång ng« thuéc ®ång b»ng trung du B¾c bé vµ khu 4. Nªn bè trÝ trªn ch©n ®Êt tèt cã kh¶ n¨ng th©m canh. ë phÝa B¾c gièng VM 1 thÝch hîp nhÊt trong vô ®«ng xu©n vµ thu ®«ng. 12 c¸C GIèNG NG¤ LAI QUY −íc 9- GièNG NG¤ P11 1. Nguån gèc Gièng ng« P11 lµ gièng lai kÐp cña C«ng ty Pacific Seed Australia. ®−îc nhËp néi vµ trång thö nghiÖm ë n−íc ta tõ n¨m 1990- 1991. Tõ n¨m 1992 diÖn tÝch trång P11 ®−îc më réng ë nhiÒu n¬i. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu Gièng P11 cã chiÒu cao trung b×nh 180 - 200cm, chiÒu cao ®ãng b¾p tõ 75 - 85cm. Cã 16 - 18 l¸, bé l¸ gän, mµu xanh ®Ëm. Gièng thuéc nhãm chÝn trung b×nh, thêi gian sinh tr−ëng vô xu©n tõ 115- 120 ngµy, vô thu 90 - 95 ngµy, vô ®«ng 110- 120 ngµy. P11 cã tiÒm n¨ng n¨ng suÊt cao, n¨ng suÊt trung b×nh 50 - 55 t¹/ha, th©m canh tèt cã thÓ ®¹t tíi 70 - 75 t¹/ha. B¾p dµi 15 - 16cm, mçi b¾p cã 14 - 16 hµng h¹t, khèi l−îng 1.000 h¹t 300 - 320g. H¹t s©u cay, d¹ng b¸n r¨ng ngùa, mµu vµng. Cøng c©y, chèng ®æ tèt. ChÞu h¹n, chÞu rÐt, chÞu ®Êt −ít kh¸. BÞ bÖnh ®èm l¸ lín vµ kh« v»n. 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Kh¶ n¨ng thÝch øng réng, dÔ tÝnh h¬n c¸c gièng lai kh¸c, cã thÓ trång ë mäi vïng, trªn c¸c ch©n ®Êt tèt thuéc phï sa s«ng, ®Êt ®åi dèc, ®Êt −ít cã lªn luèng. Gièng P11 gieo trång ®−îc tÊt c¶ c¸c vô trong n¨m. 10 - gièng B¾P LAI P60 1. Nguån gèc P60 lµ gièng lai kÐp cña C«ng ty Pacific Seed Th¸i Lan, ®−îc c«ng bè vµo n¨m 1993. Gièng b¾p lai P60 ®· ®−îc thÝ nghiÖm vµ s¶n xuÊt thö t¹i vïng Duyªn h¶i miÒn Trung, miÒn §«ng Nam bé vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu Gièng b¾p P60 thuéc nhãm chÝn trung b×nh 90 - 100 ngµy, cã thÓ trång liªn tiÕp 2 vô trong mïa m−a (§ång Nai) hoÆc ®«ng xu©n vµ hÌ thu (An Giang, §ång Th¸p), C©y cao 220cm, cao ®ãng b¾p 100 - 110cm, c©y ®ång ®Òu, l¸ xanh ®Ëm, gän. B¾p to, dµi, cïi nhá; vá bao kÝn; Cã 14 - 18 hµng h¹t, tû lÖ h¹t/tr¸i 78-80%. H¹t cøng, mµu vµng cam, ®¹t tiªu chuÈn xuÊt khÈu. 13 TiÒm n¨ng n¨ng suÊt cao. Trong ®iÒu kiÖn c¸c tØnh phÝa Nam, n¨ng suÊt trung b×nh ®¹t 6-7 tÊn/ha, th©m canh tèt cã thÓ ®¹t trªn 8 tÊn/ha. RÔ ch©n kiÒng ph¸t triÓn m¹nh, chèng ®æ ng·, chÞu h¹n vµ óng tèt. Ýt nhiÔm bÖnh. 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt KÕt qu¶ thö nghiÖm ë c¸c tØnh phÝa Nam cho thÊy P60 thÝch nghi réng, phï hîp nhiÒu lo¹i ®Êt. Nªn gieo trång ë nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn th©m canh, ®Êt ®ai t−¬ng ®èi mµu mì. Kho¶ng c¸ch gieo 70 x 25cm, mËt ®é kho¶ng 55.000 c©y/ha. 11 - GIèNG NG¤ 9670 1. Nguån gèc Gièng ng« 9670 lµ gièng lai kÐp cña C«ng ty liªn doanh Bioseed Genetics ViÖt Nam, ®−îc trång thö nghiÖm ë n−íc ta tõ n¨m 1992, hiÖn ®ang ®−îc më réng diÖn tÝch ë nhiÒu vïng trång ng« c¸c tØnh phÝa B¾c. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu Gièng 9670 cã chiÒu cao trung b×nh 180 - 190cm, chiÒu cao ®ãng b¾p tõ 70 - 80cm. Cã 16 - 18 l¸. Thêi gian sinh tr−ëng: Thuéc nhãm chÝn trung b×nh, vô xu©n tõ 110- 120 ngµy, vô thu 90 - 95 ngµy, vô ®«ng 110 - 115 ngµy. Gièng 9670 cã tiÒm n¨ng n¨ng suÊt cao, n¨ng suÊt trung b×nh 50 - 55 t¹/ha, th©m canh tèt cã thÓ ®¹t tíi 70- 75 t¹/ha. B¾p dµi 15 - 16cm, b¾p to, ®−êng kÝnh b¾p 4,5 - 5,0cm, mçi b¾p cã 14 - 16 hµng h¹t, khèi l−îng 1.000 h¹t 300g. H¹t s©u cay, d¹ng b¸n r¨ng ngùa, mµu vµng h¬i nh¹t. Cøng c©y, rÔ kiÒng nhiÒu nªn chèng ®æ tèt. BÞ nhiÔm nhÑ s©u ®ôc th©n, rÖp cê, bÖnh ®èm l¸, riªng bÖnh kh« v»n nhiÔm nÆng h¬n P11. Chèng chÞu c¸c ®iÒu kiÖn bÊt lîi kh¸c b×nh th−êng, kÐm chÞu ®Êt −ít vµ óng h¬n P11. 3. Huíng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Cã thÓ trång trong c¸c vô t¹i c¸c vïng ng« ë n−íc ta, ®Æc biÖt cã −u thÕ trong ®iÒu kiÖn th©m canh cao. 14 12- GIèNG BIOSEED 9723 1. Nguån gèc Bioseed 9723 lµ gièng ng« lai cña C«ng ty liªn doarth Bioseed Genetics ViÖt Nam, kÕt qu¶ kh¶o nghiÖm t¹i phÝa B¾c vµ miÒn Trung tõ vô ®«ng n¨m 1994 cho thÊy ®©y lµ gièng cã nhiÒu triÓn väng më réng ra s¶n xuÊt. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu Gièng ng« Bioseed 9723 thuéc nhãm chÝn trung b×nh, ë phÝa B¾c vô xu©n 115- 120 ngµy, vô thu 90 - 95 ngµy, vô ®«ng 110- 120 ngµy. ChiÒu cao c©y 195 - 205cm, cao ®ãng b¾p 85 - 95cm. B¾p dµi trung b×nh 15 - 17cm, ®−êng kÝnh b¾p 4,5 - 5cm, cã tõ 12 - 14 hµng h¹t, khèi l−îng 1.000 h¹t 280 - 290g, h¹t b¸n r¨ng ngùa, mµu vµng. N¨ng suÊt trung b×nh 55 - 60 t¹/ha, th©m canh tèt cã thÓ ®¹t 70 - 75 t¹/ha. Bioseed 9723 chÞu h¹n kh¸, cøng c©y, chèng ®æ tèt, Ýt nhiÔm kh« v»n h¬n so víi Bioseed 9670. 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Gièng cã thÓ trång trong vô xu©n vµ vô ®«ng trªn ®Êt 2 vô lóa ë phÝa B¾c vµ vô 2 ë phÝa Nam, nªn bè trÝ trªn ®Êt th©m canh, ®Çu t− ®Çy ®ñ ®Ó ph¸t huy tiÒm n¨ng n¨ng suÊt cña gièng. 13- GIèNG UNISEED 90 1. Nguån gèc Uniseed 90 lµ gièng lai ®¬n cña C«ng ty Uniseed Th¸i Lan, ®ang ®−îc trång trªn diÖn tÝch lín t¹i §«ng Nam bé, ë phÝa B¾c ®· kh¶o nghiÖm vµ trång thö tõ vô xu©n 1994, lµ gièng cã triÓn väng. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu Gièng ng« Uniseed 90 thuéc nhãm chÝn trung b×nh, ë phÝa B¾c vô xu©n 115- 125 ngµy, vô hÌ thu 95 - 100 ngµy, vô ®«ng 110- 120 ngµy. C©y cao 190 - 210cm, cao ®ãng b¾p 90 - 100cm. B¾p dµi trung b×nh 15 - 17cm, ®−êng kÝnh b¾p 4,2 - 5cm, cã kho¶ng 12 - 14 hµng h¹t, 30 - 35 h¹t/hµng. Khèi l−îng 1.000 h¹t 280 - 300g, h¹t b¸n r¨ng ngùa, mµu vµng t−¬i da cam. N¨ng suÊt trung b×nh 50 -60 t¹/ha, th©m canh tèt cã thÓ ®¹t 70 - 80 t¹/ha. Uniseed 90 c©y h¬i cao nh−ng chèng ®æ kh¸, Ýt nhiÔm c¸c lo¹i s©u bÖnh, nhÊt lµ bÖnh kh« v»n. 15 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Gièng yªu cÇu th©m canh cao do ®ã nªn gieo trång ë nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn ®Çu t−, ®Êt tèt, sè giê n¾ng cao, chñ ®éng t−íi tiªu. ThÝch hîp ë c¸c tØnh phÝa Nam, ë phÝa B¾c cã thÓ trång trong vô xu©n, vµ vô ®«ng sím tr−íc 10/9. 14- GIèNG UNISEED 38 1. Nguån gèc Uniseed 38 lµ gièng lai ba cña C«ng ty Uniseed Th¸i Lan, hiÖn ®ang ®−îc trång trªn diÖn tÝch lín t¹i Bµ RÞa - Vòng Tµu; ë phÝa B¾c ®· kh¶o nghiÖm vµ trång thö tõ vô xu©n 1994, lµ gièng cã triÓn väng. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu Gièng ng« Uniseed 38 thuéc nhãm chÝn trung b×nh, ë phÝa B¾c vô xu©n 115- 125 ngµy, vô hÌ thu 95 - 100 ngµy, vô ®«ng 110- 120 ngµy. C©y cao 190 - 205cm, cao ®ãng b¾p 90 - 95cm B¾p dµi trung b×nh 15 - 17cm, ®−êng kÝnh b¾p 4,2 - 5,0cm, cã kho¶ng 12 - 14 hµng h¹t, 30 - 35 h¹t/hµng, khèi l−îng 1.000 h¹t 270 - 290g, h¹t b¸n r¨ng ngùa, mµu vµng t−¬i da cam. N¨ng suÊt trung b×nh 50 - 55 t¹/ha, th©m canh tèt cã thÓ ®¹t 70 - 75 t¹/ha. Uniseed 38 chèng ®æ kh¸, Ýt nhiÔm c¸c lo¹i s©u bÖnh, nhÊt lµ bÖnh kh« v»n. 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Gièng Uniseed 38 yªu cÇu th©m canh do ®ã nªn trång ë nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn ®Çu t−, ®Êt tèt, sè giê n¾ng cao, chñ ®éng t−íi tiªu... ë phÝa B¾c nªn trång trong vô xu©n, vô hÌ thu vµ vô ®«ng sím (gieo tr−íc 10/9). 15 - GIèNG NG¤ DK - 888 1. Nguån gèc Gièng ng« DK - 888 lµ gièng lai ®¬n cña C«ng ty DEKALB - Mü, ®−îc nhËp néi vµo n−íc ta tõ Th¸i Lan vµ trång thö nghiÖm tõ 1991. HiÖn nay diÖn tÝch trång DK - 888 ®ang ®−îc më réng ë nhiÒu n¬i, ®Æc biÖt ë c¸c tØnh phÝa Nam. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu Gièng DK - 888 cã chiÒu cao trung b×nh 200 - 220cm, chiÒu cao ®ãng b¾p tõ 90 - 110cm. Cã 19 - 21 l¸, bé l¸ gän. 16 Thêi gian sinh tr−ëng: Vô xu©n ë phÝa B¾c tõ 125 - 135 ngµy, vô thu 100- 105 ngµy, vô ®«ng 120 - 130 ngµy, ë phÝa Nam tõ 115- 118 ngµy. DK-888 cã tiÒm n¨ng n¨ng suÊt cao, n¨ng suÊt trung b×nh 50 -60 t¹/ha, th©m canh tèt cã thÓ ®¹t trªn 80 t¹/ha. Tû lÖ c©y 2 b¾p cao (60 - 80%), b¾p dµi 14 - 16cm, ®−êng kÝnh b¾p 4,2 - 4,5cm, mçi b¾p cã 14 - 16 hµng h¹t, khèi l−îng 1.000 h¹t 280 - 300g. H¹t d¹ng b¸n r¨ng ngùa, mµu vµng da cam ®Ñp vµ ®−îc nhiÒu ng−êi −a thÝch. Cøng c©y, rÔ kiÒng nªn chèng ®æ tèt. ChÞu h¹n kh¸. BÞ nhiÔm s©u bÖnh nhÑ. 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Kh¶ n¨ng thÝch øng réng, cã thÓ trång ë mäi vïng, ®Æc biÖt trªn c¸c ch©n ®Êt th©m canh thuéc phï sa ven s«ng, ®Êt ®á bazan, ®Êt ®en dèc tô. Ph¸t triÓn tiÒm n¨ng n¨ng suÊt ë nh÷ng n¬i sè giê n¾ng cao, chñ ®éng t−íi tiªu, bãn ®ñ ph©n, phï hîp víi trång xen, kho¶ng c¸ch gieo: hµng x hµng = 70cm, c©y x c©y = 33 - 36cm. 16 - GIèNG LVN 10 1. Nguån gèc LVN 10 lµ gièng lai ®¬n do TS. TrÇn Hång Uy, PTS. Ng« H÷u T×nh, PTS. Phan Xu©n Hµo vµ céng t¸c viªn cña ViÖn nghiªn cøu ng« t¹o ra tõ c¸c dßng tù phèi DF1/DF2, ®−îc Bé N«ng nghiÖp vµ CNTP cho phÐp khu vùc ho¸ vµ quy tr×nh s¶n xuÊt h¹t lai. LVN 10 ®−îc c«ng nhËn lµ TBKT míi th¸ng 8/1994. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu Gièng LVN 10 thuéc nhãm chÝn muén, thêi gian sinh tr−ëng vô xu©n 125 - 135 ngµy, vô hÌ thu 95 - 100 ngµy, vô thu ®«ng 110- 120 ngµy. C©y cao 200 - 240cm, cao ®ãng b¾p 100- 140cm, cã 20 - 21 l¸. B¾p dµi trung b×nh 18 - 22cm, ®−êng kÝnh b¾p 4,5 - 5,5cm, cã tõ 10 - 14 hµng h¹t, sè h¹t/hµng 35 - 45 h¹t, tû lÖ träng l−îng h¹t/b¾p 82 - 84%, khèi l−îng 1.000 h¹t 300 -330g, h¹t b¸n r¨ng ngùa, mµu vµng da cam. N¨ng suÊt trung b×nh 55 - 65 t¹/ha, th©m canh tèt cã thÓ ®¹t 80 - 90 t¹/ha. LVN 10 chÞu h¹n, chÞu chua phÌn tèt; kh¶ n¨ng chèng ®æ kh¸, Ýt nhiÔm c¸c lo¹i s©u bÖnh. 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Gièng yªu cÇu th©m canh cao do ®ã nªn gieo trång ë nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn ®Çu t−, ®Êt tèt, sè giê n¾ng cao, chñ ®éng t−íi tiªu. KÕt qu¶ s¶n xuÊt thö ë §«ng Nam bé vµ ®ång b»ng s«ng Cöu Long vµ duyªn h¶i miÒn Trung cho thÊy LVN 10 rÊt thÝch hîp vµ n¨ng suÊt cao. ë phÝa B¾c nªn gieo trång trong vô xu©n, hÌ thu, ®èi víi vô ®«ng cÇn kÕt thóc gieo tr−íc 5/9, kho¶ng c¸ch gieo: hµng x hµng = 70cm, c©y x c©y = 33 - 36cm. 17 17 - GIèNG LVN 11 1. Nguån gèc LVN 11 lµ gièng lai ba cña ViÖn nghiªn cøu ng«, lai t¹o tõ c¸c dßng DF2/DF1//DF5, ®−îc Bé N«ng nghiÖp vµ CNTP cho phÐp kh¶o nghiÖm th¸ng 2/1994, lµ gièng cã triÓn väng. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu Gièng LVN 11 thuéc nhãm chÝn muén, ë phÝa B¾c vô xu©n 125 - 132 ngµy, vô hÌ thu 100- 105 ngµy, vô thu ®«ng 110- 120 ngµy. C©y cao 190 - 220cm, cao ®ãng b¾p 90 - 110cm, cã 19 - 20 l¸. B¾p dµi trung b×nh 17 - 20cm, ®−êng kÝnh b¾p 4,5 - 5cm, cã tõ 12 - 16 hµng h¹t, khèi l−îng 1.000 h¹t 290 - 310g, h¹t b¸n r¨ng ngùa, mµu vµng da cam. N¨ng suÊt trung b×nh 5 - 6 tÊn, th©m canh tèt cã thÓ ®¹t 7 - 8 tÊn/ha. LVN 11 chÞu h¹n kh¸, chèng ®æ trung b×nh, Ýt bÞ s©u bÖnh. 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Nªn gieo trång ë nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn th©m canh, ®Êt ®ai t−¬ng ®èi mµu mì, ¸nh s¸ng dåi dµo… ë phÝa B¾c thÝch hîp lµ vô xu©n, hÌ thu, ®èi víi vô ®«ng cÇn kÕt thóc gieo tr−íc 5/9. 18 - GIèNG LVN 12 1. Nguån gèc LVN 12 lµ gièng lai kÐp cña ViÖn nghiªn cøu ng«, ®−îc t¹o ra tõ c¸c dßng DF2/DF1/DF88/DF89-1, ®−îc Bé N«ng nghiÖp vµ CNTP c«ng nhËn th¸ng 1/1995. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu Gièng LVN 12 thuéc nhãm chÝn trung b×nh muén, ë phÝa B¾c vô xu©n 120 - 130 ngµy, vô thu 100- 105 ngµy, vô ®«ng 115- 125 ngµy. C©y cao 190 - 210cm, cao ®ãng b¾p 90 - 100cm, cã 18 -20 l¸. B¾p dµi trung b×nh 17 - 20cm, ®−êng kÝnh b¾p 4,5 - 5cm, cã tõ 12 - 16 hµng h¹t, khèi l−îng 1.000 h¹t 300 -310g, h¹t b¸n r¨ng ngùa, mµu vµng. N¨ng suÊt trung b×nh 4,8 - 6 tÊn, th©m canh tèt cã thÓ ®¹t 7 - 7,5 tÊn/ha. 18 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Nªn gieo trång ë nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn th©m canh, ®Êt ®ai t−¬ng ®èi mµu mì. ë phÝa B¾c thÝch hîp lµ vô xu©n, hÌ thu, ®èi víi vô ®«ng cÇn kÕt thóc gieo tr−íc 5/9. 19 - GIèNG LVN 19 1. Nguån gèc LVN 19 lµ gièng lai ®¬n do PTS Ng« H÷u T×nh vµ c¸c céng t¸c viªn cña ViÖn nghiªn cøu ng« t¹o ra tõ 2 dßng fullsib, nªn gi¸ h¹t gièng rÎ h¬n c¸c gièng lai ®¬n kh¸c. §−îc Bé N«ng nghiÖp vµ CNTP cho phÐp kh¶o nghiÖm ë c¸c tØnh phÝa B¾c th¸ng 8/1994, lµ gièng cã triÓn väng. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu Gièng LVN 19 thuéc nhãm chÝn trung b×nh, ë phÝa B¾c vô xu©n 120 - 125 ngµy, vô thu 100- 105 ngµy, vô thu ®«ng 110- 115ngµy. C©y cao 200 - 215cm, cao ®ãng b¾p 100- 110cm, cã 18 - 19 l¸, c©y to, sinh tr−ëng khoÎ. B¾p dµi trung b×nh 16 - 18cm, ®−êng kÝnh b¾p 4,5 - 5cm, cã tõ 12 - 16 hµng h¹t, khèi l−îng 1.000 h¹t 290 - 300g, h¹t b¸n r¨ng ngùa, mµu vµng da cam. N¨ng suÊt trung b×nh 55 - 60 t¹/ha, th©m canh tèt cã thÓ ®¹t 70 - 80 t¹/ha. LVN 19 chèng chÞu s©u ®ôc th©n, bÖnh kh« v»n kh¸, chÞu h¹n kh¸, th©n h¬i yÕu, chèng ®æ trung b×nh. 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Nªn gieo trång ë nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn th©m canh, ®Êt ®ai t−¬ng ®èi mµu mì, ¸nh s¸ng dåi dµo, cÇn gieo th−a h¬n so víi nh÷ng gièng cïng trµ kh¸c. ë phÝa B¾c thÝch hîp lµ vô xu©n, hÌ thu, ®èi víi vô ®«ng cÇn kÕt thóc gieo tr−íc 5/9, kho¶ng c¸ch gieo: hµng x hµng = 70cm, c©y x c©y = 33 - 36cm. 20 - GièNG LVN 20 1. Nguån gèc LVN 20 lµ gièng lai ®¬n do PTS Ng« H÷u T×nh vµ c¸c céng t¸c viªn cña ViÖn nghiªn cøu ng« t¹o ra, ®−îc kh¶o nghiÖm vµ trång thö tõ vô ®«ng 1994, lµ gièng cã triÓn väng trong vô ®«ng chÝnh vô trªn ®Êt 2 lóa. 19 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu Gièng LVN 20 thuéc nhãm chÝn trung b×nh sím, ë phÝa B¾c vô xu©n 110- 115 ngµy, vô thu 90 - 95 ngµy, vô thu ®«ng 105 - 115 ngµy. ThÊp c©y, l¸ gän xÕp sÝt, xanh ®Ëm. ChiÒu cao c©y 175 - 190cm, cao ®ãng b¾p 65 - 75cm. B¾p dµi trung b×nh 14 - 16cm, ®−êng kÝnh b¾p 4,5 - 5cm, cã tõ 12 - 16 hµng h¹t, khèi l−îng 1.000 h¹t 290 - 310g, h¹t b¸n r¨ng ngùa, mµu vµng h¬i nh¹t. N¨ng suÊt trung b×nh 45 - 50 t¹/ha, th©m canh tèt cã thÓ ®¹t 60 - 70 t¹/ha. LVN 20 chÞu h¹n kh¸, chèng ®æ tèt, cã thÓ trång dµy, tuy nhiªn cÇn l−u ý phßng trõ bÖnh kh« v»n. 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt ë phÝa B¾c nªn gieo trång trong vô ®«ng trªn ®Êt 2 lóa, v× gièng ng¾n ngµy nªn cã thÓ kÕt thóc gieo tr−íc 30/9, nh−ng cÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phßng trõ kh« v»n tæng hîp. 21- GIèNG NG¤ T-3 1 Nguån gèc T-3 lµ gièng lai nhiÒu dßng do PTS Tr−¬ng §Ých, PTS Ph¹m §ång Qu¶ng vµ céng t¸c viªn, Trung t©m kh¶o kiÓm nghiÖm gièng c©y trång Trung −¬ng t¹o ra tõ c¸c vËt liÖu tèt nhËp néi. Gièng ®−îc kh¶o nghiÖm vµ trång thö tõ n¨m 1992, ®−îc phÐp khu vùc ho¸ tõ th¸ng 8/1994. T-3 lµ gièng ng« lai cã triÓn väng, ®−îc nhiÒu ®Þa ph−¬ng më réng trong s¶n xuÊt, ®Æc biÖt cho vô ®«ng ë phÝa B¾c vµ vô 2 ë phÝa Nam. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu Gièng T-3 cã chiÒu cao trung b×nh 180 - 200cm, chiÒu cao ®ãng b¾p tõ 75 - 85cm. Cã 16 - 18 l¸. Thêi gian sinh tr−ëng thuéc nhãm chÝn trung b×nh, vô xu©n ë phÝa B¾c 110- 120 ngµy, vô thu 90 - 95 ngµy, vô ®«ng 105 - 115 ngµy. T-3 cã tiÒm n¨ng n¨ng suÊt cao, n¨ng suÊt trung b×nh 45 - 50 t¹/ha, tth©m canh tèt cã thÓ ®¹t 65 - 70 t¹/ha. B¾p dµi 14 - 16cm, mçi b¾p cã 14 - 16 hµng h¹t, khèi l−îng 1.000 h¹t 290 - 300g. H¹t d¹ng b¸n r¨ng ngùa, mµu vµng. Cøng c©y, chèng ®æ tèt. ChÞu h¹n, chÞu rÐt, chÞu ®Êt −ít vµ chÞu óng kh¸, nhiÔm kh« v»n nhÑ. 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Kh¶ n¨ng thÝch øng réng, cã thÓ trång ®−îc ë c¸c vïng ng« trong c¶ n−íc, trªn nh÷ng ch©n ®Êt th©m canh, ®Æc biÖt vô ®«ng trªn ®Êt 2 lóa, kh«ng nªn trång dµy. 20 22 - GIèNg T4 1. Nguån gèc T4 lµ gièng lai nhiÒu dßng do PTS. Tr−¬ng §Ých, PTS. Ph¹m §ång Qu¶ng, ThS. Ph¹m ThÞ Tµi vµ céng t¸c viªn cña Trung t©m kh¶o kiÓm nghiÖm gièng c©y trång Trung −¬ng t¹o ra tõ c¸c vËt liÖu nhËp néi. Qua kh¶o nghiÖm vµ s¶n xuÊt thö thÊy cã triÓn väng. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu Gièng ng« T4 thuéc nhãm chÝn trung b×nh, ë phÝa B¾c vô xu©n 115- 120 ngµy, vô hÌ thu 90 - 95 ngµy, vô ®«ng 110 - 120 ngµy. C©y cao 190 - 205cm, cao ®ãng b¾p 85 - 95cm. Cã 17 - 18 l¸. B¾p dµi trung b×nh 16 - 18cm, ®−êng kÝnh b¾p 4,5 - 5cm. Mçi b¾p cã tõ 14 - 16 hµng h¹t, khèi l−îng 1.000 h¹t 300 - 310g. H¹t d¹ng b¸n r¨ng ngùa. mµu vµng da cam. N¨ng suÊt trung b×nh 50 - 55 t¹/ha, th©m canh tèt cã thÓ ®¹t 65 - 70 t¹/ha. T4 chÞu h¹n, cøng c©y, kh¶ n¨ng chèng ®æ kh¸, Ýt nhiÔm s©u bÖnh. 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Gièng cã kh¶ n¨ng thÝch øng réng, cã thÓ trång ®−îc ë c¸c vïng ng« trªn c¸c ch©n ®Êt th©m canh kh¸ trong vô ®«ng ë phÝa B¾c còng nh− ë c¸c tØnh miÒn Trung vµ T©y Nguyªn, cã thÓ trång trong vô 2 ë miÒn §«ng Nam bé. 23 - GièNG T5 1. Nguån gèc T5 lµ gièng lai kÐp do PTS. Tr−¬ng §Ých, PTS. Ph¹m §ång Qu¶ng, ThS. Ph¹m ThÞ Tµi vµ céng t¸c viªn cña Trung t©m kh¶o kiÓm nghiÖm gièng c©y trång Trung −¬ng t¹o ra tõ c¸c vËt liÖu nhËp néi. Qua kh¶o nghiÖm vµ s¶n xuÊt thö thÊy cã triÓn väng, ®Æc biÖt ë miÒn Trung vµ miÒn Nam, còng nh− vô hÌ thu vµ vô ®«ng sím ë phÝa B¾c. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu Gièng ng« T5 thuéc nhãm chÝn trung b×nh muén, thêi gian sinh tr−ëng ë phÝa B¾c vô xu©n 120 - 130 ngµy, vô hÌ thu 100- 105 ngµy, vô thu ®«ng 110 - 115 ngµy. C©y cao 190 - 210cm, cao ®ãng b¾p 90 - 100cm. Cã 19 - 20 l¸. B¾p dµi trung b×nh 16 - 18 cm, ®−êng kÝnh b¾p 4,5 - 5cm, tû lÖ c©y 2 b¾p trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng 25 - 30%, nÕu trång th−a th× trªn 40% c©y 2 b¾p, cã tõ 12 - 14 hµng h¹t, sè h¹t/hµng kho¶ng 35 - 40 h¹t, khèi l−îng 1.000 h¹t 290 - 300g, h¹t d¹ng b¸n r¨ng ngùa, mµu vµng da cam. L¸ bi che kÝn ®Çu b¾p nh−ng kh«ng chÆt. N¨ng suÊt trung b×nh 50 - 60 t¹/ha, th©m canh tèt cã thÓ ®¹t 70 - 80 t¹/ha. 21 T5 chÞu h¹n, chÞu chua phÌn, kh¶ n¨ng chèng ®æ kh¸, Ýt nhiÔm c¸c lo¹i s©u bÖnh. 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Gièng yªu cÇu th©m canh kh¸ cao do ®ã nªn gieo trång ë nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn ®Çu t−, ®Êt tèt, sè giê n¾ng cao, chñ ®éng t−íi tiªu, kh«ng phï hîp víi trång dµy, thiÕu ¸nh s¸ng. KÕt qu¶ s¶n xuÊt thö ë §«ng Nam bé, ®ång b»ng s«ng Cöu Long vµ duyªn h¶i miÒn Trung cho thÊy gièng T5 thÝch hîp vµ n¨ng suÊt cao. ë phÝa B¾c nªn gieo trång trong vô hÌ thu, ®èi víi vô ®«ng cÇn kÕt thóc gieo tr−íc 5/9 vµ nªn trång th−a (hµng x hµng = 70cm, c©y x c©y = 33 - 36cm) ®Ó cã nhiÒu c©y 2 b¾p. 24 - GIèNG T6 1. Nguån gèc T6 lµ gièng lai nhiÒu dßng do PTS. Tr−¬ng §Ých, PTS. Ph¹m §ång Qu¶ng, ThS. Ph¹m ThÞ Tµi vµ céng t¸c viªn cña Trung t©m kh¶o kiÓm nghiÖm gièng c©y trång Trung −¬ng t¹o ra tõ c¸c vËt liÖu nhËp néi. Qua kh¶o nghiÖm vµ s¶n xuÊt thö rÊt cã triÓn väng, ®Æc biÖt ë miÒn Trung vµ miÒn Nam, còng nh− vô hÌ thu vµ vô ®«ng sím ë phÝa B¾c. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu Gièng ng« T6 thuéc nhãm chÝn trung b×nh muén, ë phÝa B¾c vô xu©n 120 - 130 ngµy, vô hÌ thu 100- 105 ngµy, vô thu ®«ng 110- 115ngµy. C©y cao 190 - 210cm, cao ®ãng b¾p tõ 90 - 100cm. Cã 19 -20 l¸. B¾p dµi trung b×nh 16 - 18 cm, ®−êng kÝnh b¾p 4,5 - 5cm, tû lÖ c©y 2 b¾p trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng 25 - 30%, nÕu trång th−a th× trªn 40% c©y 2 b¾p, cã tõ 12 - 16 hµng h¹t, sè h¹t/hµng 35 - 40 h¹t, khèi l−îng 1.000 h¹t 300 - 310g, h¹t d¹ng b¸n r¨ng ngùa, mµu vµng da cam. L¸ bi chÆt vµ che kÝn ®Çu b¾p. N¨ng suÊt trung b×nh 55 - 60 t¹/ha, th©m canh tèt cã thÓ ®¹t 70 - 80 t¹/ha. T6 chÞu h¹n, chÞu chua phÌn, kh¶ n¨ng chèng ®æ kh¸, Ýt nhiÔm c¸c lo¹i s©u bÖnh. 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Gièng yªu cÇu th©m canh kh¸ cao do ®ã nªn gieo trång ë nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn ®Çu t−, ®Êt tèt, sè giê n¾ng cao, chñ ®éng t−íi tiªu, kh«ng phï hîp víi trång dµy, thiÕu ¸nh s¸ng. KÕt qu¶ s¶n xuÊt thö ë §«ng Nam bé, ®ång b»ng s«ng Cöu Long vµ duyªn h¶i miÒn Trung cho thÊy gièng T6 thÝch hîp vµ n¨ng suÊt cao. ë phÝa B¾c nªn gieo trång trong vô hÌ thu, ®èi víi vô ®«ng cÇn kÕt thóc gieo tr−íc 5/9) vµ nªn trång th−a (hµng x hµng = 70cm, c©y x c©y = 33 - 36cm) ®Ó cã nhiÒu c©y 2 b¾p. 22 C¸C GIèNG NG¤ LAI KH¤NG QuY −íc 25 - GiènG NG¤ Ls5 1. Nguån gèc Gièng ng« LS5 do ViÖn nghiªn cøu ng« t¹o ra. §−îc kh¶o nghiÖm vµ s¶n xuÊt thö tõ vô ®«ng n¨m 1992. HiÖn vÉn ®−îc nhiÒu ®Þa ph−¬ng më réng trong vô ®«ng. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu Gièng LS5 cã chiÒu cao trung b×nh 180 - 200cm, chiÒu cao ®ãng b¾p tõ 75 - 85cm. Cã 16 - 18 l¸, bé l¸ gän vµ tho¸ng. Thêi gian sinh tr−ëng: Thuéc nhãm chÝn trung b×nh, vô xu©n tõ 110- 120 ngµy, vô hÌ thu 90 - 95 ngµy, vô ®«ng 105 - 115 ngµy. LS5 cã tiÒm n¨ng n¨ng suÊt kh¸, n¨ng suÊt trung b×nh 45 - 50 t¹/ha, th©m canh tèt cã thÓ ®¹t tíi 60 - 65 t¹/ha. B¾p dµi 14 - 16cm, mçi b¾p cã 14 - 16 hµng h¹t, khèi l−îng 1.000 h¹t 280 - 300g. H¹t d¹ng b¸n r¨ng ngùa, mµu vµng t−¬i. Cøng c©y, chèng ®æ tèt. Chèng chÞu ®iÒu kiÖn bÊt lîi vµ s©u bÖnh b×nh th−êng. 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Kh¶ n¨ng thÝch øng réng, cã thÓ trång ë c¸c vïng ng« trong c¶ n−íc, trªn c¸c ch©n ®Êt tèt cã kh¶ n¨ng th©m canh. Gièng LS5 gieo trång ®−îc tÊt c¶ c¸c vô trong n¨m. Kü thuËt gieo trång vµ ch¨m sãc tiÕn hµnh nh− ®èi víi gièng LS6. 26 - GIèNG NG¤ LS6 1. Nguån gèc Gièng ng« LS6 do ViÖn nghiªn cøu ng« t¹o ra. §−îc kh¶o nghiÖm vµ s¶n xuÊt thö tõ vô ®«ng n·m 1992. Sau ®ã ®−îc më réng nhanh ra s¶n xuÊt ë nhiÒu ®Þa ph−¬ng phÝa B¾c, nhÊt lµ trong vô ®«ng. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu Gièng LS6 cã chiÒu cao trung b×nh 180 - 200cm, chiÒu cao ®ãng b¾p tõ 75 - 85cm. Cã 16 - 18 l¸. 23 Thêi gian sinh tr−ëng: Thuéc nhãm chÝn trung b×nh, vô xu©n tõ 115- 120 ngµy, vô hÌ thu 90 - 95 ngµy, vô ®«ng 110- 120 ngµy. LS6 cã tiÒm n¨ng n¨ng suÊt kh¸, n¨ng suÊt trung b×nh 45 - 50 t¹/ha, th©m canh tèt cã thÓ ®¹t tíi 60 - 65 t¹/ha. B¾p dµi 14 - 16cm, mçi b¾p cã 14 - 16 hµng h¹t, khèi l−îng 1.000 h¹t 300 - 320g. H¹t d¹ng b¸n r¨ng ngùa, mµu vµng. Cøng c©y, chèng ®æ kh¸. ChÞu h¹n, chÞu rÐt, chÞu óng kh¸. BÞ nhiÔm s©u bÖnh nhÑ. 3. H−íng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Kh¶ n¨ng thÝch øng réng, dÔ tÝnh, cã thÓ trång ë c¸c vïng ng«, trªn c¸c ch©n ®Êt thuéc phï sa ven s«ng, ®Êt ®åi dèc, ®Êt ruéng −ít cã lªn luèng. Gièng LS6 gieo trång ®−îc tÊt c¶ c¸c vô trong n¨m. 27- GIèNG NG¤ LS8 1. Nguån gèc Gièng ng« LS8 do ViÖn nghiªn cøu ng« t¹o ra. §−îc kh¶o nghiÖm vµ s¶n xuÊt thö tõ vô ®«ng n¨m 1992. Lµ gièng ng« cã triÓn väng, ®−îc nhiÒu ®Þa ph−¬ng, nhÊt lµ ë §«ng Nam bé vµ §BSCL më réng trong s¶n xuÊt. 2. Nh÷ng ®Æc tÝnh chñ yÕu Gièng LS8 cã chiÒu cao trung b×nh 200 - 220cm, chiÒu cao ®ãng b¾p tõ 90 - 110cm. Cã 19 - 20 l¸. Thêi gian sinh tr−ëng vô xu©n tõ 120 - 135 ngµy, vô thu 100 - 105 ngµy, vô ®«ng 120 - 130 ngµy. LS8 cã tiÒm n¨ng n¨ng suÊt cao, n¨ng suÊt trung b×nh 45 - 50 t¹/ha, th©m canh tèt cã thÓ ®¹t 65 - 70 t¹/ha. Tû lÖ c©y b¾p kh¸, b¾p dµi 14 - 16cm, ®−êng kÝnh b¾p 4,0 - 4,4cm, mçi b¾p cã 14 - 16 hµng h¹t, khèi l−îng 1.000 h¹t 280 - 300g. H¹t d¹ng b¸n r¨ng ngùa, mµu vµng da cam. Cøng c©y, chèng ®æ kh¸. ChÞu h¹n kh¸. BÞ nhiÔm s©u bÖnh nhÑ. 3. Huíng sö dông vµ yªu cÇu kü thuËt Kh¶ n¨ng thÝch øng réng, cã thÓ trång ë mäi vïng, ®Æc biÖt trªn c¸c ch©n ®Êt th©m canh thuéc phï sa ven s«ng, ®Êt ®á bazan, ®Êt ®en dèc tô... Gièng LS8 gieo trång ®−îc tÊt c¶ c¸c vô trong n¨m. ë phÝa B¾c thÝch hîp nhÊt lµ vô xu©n vµ vô thu ®«ng, riªng vô ®«ng ph¶i trång sím tr−íc 30/8. 24 PHÇN ii Kü THUËT GIEO TRåNG Vµ CH¡M SãC i. C¸C VïNG NG¤ CHÝNH ë N¦íC TA 1. Vïng §«ng Nam bé §©y lµ vïng ng« hµng ho¸ cã tiÒm n¨ng nhÊt ë n−íc ta. ƒ §Êt trång ng«: Chñ yÕu lµ ®Êt bazan, ®Êt x¸m vµ ®Êt phï sa s«ng. §Êt bazan cã hµm l−îng mïn vµ c¸c chÊt dinh d−ìng cao, t¬i xèp, Ýt chua, rÊt thuËn lîi cho trång ng«. §Êt x¸m cã nguån gèc tõ ®Êt phï sa cæ, nhÑ, tho¸t n−íc tèt, tuy hµm l−îng mïn vµ dinh d−ìng kh«ng cao nh−ng cã ®é Èm c©y hÐo rÊt thÊp nªn ®©y còng lµ lo¹i ®Êt thÝch hîp cho trång ng« nh−ng cÇn ph¶i bãn ph©n møc cao h¬n so víi trªn ®Êt bazan. ƒ KhÝ hËu thuËn lîi cho trång ng«: L−îng m−a 1500 - 2000 mm/n¨m, nhiÖt ®é trung b×nh 23 - 240C, Ýt khi xuèng d−íi 200C, sè giê n¾ng nhiÒu. Vïng nµy th−êng trång 2 vô ng« liªn tiÕp nhau trong mïa m−a tõ cuèi th¸ng 4 - 11, ë nh÷ng ®Þa ph−¬ng ®¶m b¶o n−íc t−íi th× vÉn cã thÓ trång thªm 1 vô tõ th¸ng 12 - 3. 2. Vïng ng« ®ång b»ng s«ng Cöu Long Ng« ®−îc trång trªn ®Êt phï sa ®−îc båi hµng n¨m däc theo c¸c con s«ng lín, ®Êt tèt, ®é mµu mì cao rÊt thuËn lîi cho ng«. NhiÖt ®é b×nh qu©n lu«n cao h¬n 200C, ¸nh s¸ng dåi dµo, l−îng m−a cao vµ ph©n bè t−¬ng ®èi ®ång ®Òu, mïa kh« l−îng m−a thÊp nh−ng vÉn cã thÓ trång ng« ®¹t n¨ng suÊt cao nÕu cã nguån n−íc t−íi bæ sung. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Ó tr¸nh ®éc canh lóa, c©y ng« lai ®· ®−îc ®−a vµo vïng nµy, ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ rÊt cao nªn diÖn tÝch ng« ®· ph¸t triÓn nhanh chãng. 3. Vïng ng« T©y Nguyªn Ng« ®−îc trång chñ yÕu trªn ®Êt phiÒng b·i, ®Êt phï sa thÒm s«ng suèi, thung lòng vµ trªn n−¬ng rÉy cã ®é dèc tõ 3 - 10 ®é. Lo¹i ®Êt chñ yÕu lµ ®Êt bazan, ®Êt phï sa nªn ®é mµu mì cao rÊt thuËn lîi cho ng«. L−îng m−a b×nh qu©n 1500mm, nhiÖt ®é trung b×nh trªn 200C. Tuy nhiªn cã sù kh¸c biÖt râ rÖt gi÷a mïa m−a vµ mïa kh«, nªn ë vïng nµy th−êng trång 1 vô ng« víi nh÷ng gièng dµi ngµy, n¨ng suÊt cao vµo mïa m−a. 4. Vïng ng« duyªn h¶i miÒn Trung §Êt trång ng« chñ yÕu lµ ®Êt phï sa ®−îc båi hµng n¨m däc theo c¸c s«ng vµ ®Êt phï sa kh«ng ®−îc båi hµng n¨m chuyªn mµu hoÆc ®Êt 2 lóa + 1 mµu. 25 Hµng n¨m cã 2 vô chÝnh lµ ®«ng xu©n gieo th¸ng 12 thu ho¹ch cuèi th¸ng 3 ®Çu th¸ng 4 vµ vô hÌ thu gieo ®Çu th¸ng 4 thu ho¹ch cuèi th¸ng 7 ®Çu th¸ng 8. ƒ Vô ®«ng xu©n khi gieo ®Çu vô th−êng hay gÆp m−a. ƒ Vô hÌ thu cã thÓ bÞ ¶nh h−ëng cña giã t©y nam kh« nãng. 5. Vïng ng« khu 4 cò §Êt trång ng« chñ yÕu lµ ®Êt phï sa ®−îc båi hµng n¨m däc c¸c s«ng La, s«ng Lam, s«ng M· v.v... vµ ®Êt phï sa kh«ng ®−îc båi hµng n¨m chuyªn mµu hoÆc ®Êt lu©n canh lóa - mµu. Vïng nµy khÝ hËu thêi tiÕt th−êng diÔn biÕn phøc t¹p hay bÞ b·o lôt vµ chÞu ¶nh h−ëng cña giã lµo vµ giã mïa ®«ng b¾c... Hµng n¨m cã 2 vô chÝnh lµ: Vô ®«ng xu©n th−êng b¾t ®Çu khi hÕt lò lôt (cuèi th¸ng 9 - 15/10) ®Õn th¸ng 2 n¨m sau vµ sau ®ã lµ vô ng« xu©n - hÌ tõ ®Çu th¸ng 3 ®Õn th¸ng 6. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ë mét sè tØnh nh− Thanh Ho¸, NghÖ An cßn cã vô ng« ®«ng trªn ®Êt 2 lóa, gieo vµo th¸ng 9 - 10 thu ho¹ch th¸ng 12 - 1 n¨m sau. 6. Vïng ng« ch©u thæ s«ng Hång Lµ vïng ng« lín nhÊt ë phÝa B¾c. Ng« ®−îc trång trªn ®Êt phï sa ®−îc båi hµng n¨m däc c¸c b·i s«ng vµ ®Êt phï sa trong ®ång kh«ng ®−îc båi hµng n¨m, ®Êt 2 vô lóa/n¨m... §Êt b·i cã ®é mµu mì cao, nh−ng kh«ng chñ ®éng t−íi tiªu; ®Êt trong ®ång trång lóa cã ®é mµu mì kh¸, chñ ®éng t−íi tiªu nh−ng ®é t¬i xèp kÐm. Do ¶nh h−ëng cña giã mïa ®«ng b¾c, chÕ ®é m−a lò vµ c¬ cÊu c©y trång nªn vïng nµy cã c¸c vô ng«: ng« ®«ng xu©n, ng« xu©n, ng« hÌ thu, ng« thu ®«ng vµ ng« ®«ng, trong ®ã ng« ®«ng xu©n vµ ng« ®«ng cã diÖn tÝch lín nhÊt. ƒ Vô ng« thu ®«ng vµ ®«ng xu©n chñ yÕu trång ë c¸c vïng b·i s«ng hoÆc ®Êt chuyªn mµu. Khã kh¨n chÝnh cña vô ng« nµy lµ th−êng bÞ h¹n vµ rÐt ®Ëm lµm kÐo dµi thêi gian sinh tr−ëng cña ng«, ë giai ®o¹n thu ho¹ch th−êng cã m−a. ƒ Vô ng« ®«ng trªn ®Êt 2 vô lóa: Khã kh¨n chÝnh lµ ®Çu vô hay bÞ m−a, lµm chËm thêi vô; gi÷a vµ cuèi vô th−êng h¹n hoÆc rÐt, khi thu hã¹ch gÆp m−a phïn, nhÊt lµ gieo vµo thêi vô muén. 7. Vïng ng« T©y B¾c §Êt trång ng« chñ yÕu lµ ®Êt thung lòng ®¸ v«i, ®Êt phï sa thÒm s«ng suèi, ®Êt phiÒng b·i dèc tô... KhÝ hËu 2 mïa râ rÖt, mïa m−a khÝ hËu «n hoµ ®ñ Èm, mïa kh« g¾n liÒn víi rÐt nhiÒu ngµy d−íi 100C, cã khi xuèng 00C b¨ng gi¸ vµ s−¬ng muèi, rÊt Ýt m−a. Do ®ã ng« ®−îc gieo cuèi th¸ng 4 ®Çu th¸ng 5 thu ho¹ch cuèi th¸ng 8 ®Çu th¸ng 9. 8. Vïng ng« §«ng b¾c §Êt trång ng« chñ yÕu lµ ®Êt ph¸t triÓn trªn c¸c s¶n phÈm cña ®¸ v«i vµ sa phiÕn th¹ch, ®Êt phï sa däc theo c¸c s«ng suèi... nh×n chung hµm l−îng dinh d−ìng cao, thuËn lîi cho ng«. 26 Khã kh¨n lín nhÊt h¹n chÕ s¶n xuÊt ng« trong vïng lµ nhiÖt ®é. Mïa ®«ng l¹nh, nhiÒu n¬i cã b¨ng gi¸, s−¬ng muèi thËm chÝ cã tuyÕt. Do ®ã ë ®©y chØ gieo ®−îc 1 vô ng«, th−êng gieo cuèi th¸ng 4 ®Çu th¸ng 5, thu ho¹ch cuèi th¸ng 8 ®Çu th¸ng 9. II. Kü THUËT GIEO TRåNG Vµ CH¨M SãC 1. Chän gièng ng« tèt n¨ng suÊt cao cã thêi gian sinh tr−ëng phï hîp Trªn c¬ së cña c¸c gièng ng« tèt ®· khuyÕn c¸o ®Ó chän gièng ng« phï hîp trong tõng mïa vô, phï hîp víi c¬ cÊu c©y trång, nÐ tr¸nh nh÷ng bÊt lîi, tËn dông tèi ®a nh÷ng thuËn lîi vÒ ®Êt ®ai, nhiÖt ®é, ¸nh s¸ng... chóng ta cÇn n¾m v÷ng thêi gian sinh tr−ëng cña c¸c nhãm gièng ng« ë tõng vïng sinh th¸i chÝnh nh− ë b¶ng 1. B¶ng 1: Ph©n nhãm gièng ng« theo thêi gian sinh tr−ëng VïngNhãm C¸c tØnh phÝa B¾c (*) T©y Nguyªn (**) Nam bé, Duyªn h¶i miÒn Trung (**) ChÝn sím D−íi 105 ngµy D−íi 95 ngµy D−íi 90 ngµy ChÝn trung b×nh 105 -120 ngµy 95 - 105 ngµy 90 - 100 ngµy ChÝn muén Trªn 120 ngµy Trªn 105 ngµy Trªn 100 ngµy Ghi chó: (*) Theo TGST ë vô xu©n (**) Theo TGST ë vô 1 ®Çu mïa m−a 2. §¶m b¶o thêi vô gieo tèt nhÊt cña tõng vïng + C¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c: Th−êng chØ cã 1 vô ng« xu©n, gieo tõ cuèi th¸ng 3 ®Õn ®Çu th¸ng 5, tuú ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng n¬i. + C¸c tØnh Trung du vµ ®ång b»ng s«ng Hång: ƒ Ng« ®«ng xu©n: Chñ yÕu trång ë vïng b·i vµ th−êng trång gièng dµi ngµy, gieo 15/11 - 15/12. ƒ Ng« xu©n: Gieo tõ 15/1 - 15/2, ®èi víi gièng chÝn sím vµ chÝn trung b×nh cã thÓ gieo muén h¬n vµo cuèi th¸ng 2. ƒ Ng« hÌ thu: Gieo ®Çu th¸ng 6 ®Õn gi÷a th¸ng 7. ƒ Ng« thu ®«ng: Th−êng gieo cuèi th¸ng 8 ë c¸c b·i s«ng sau khi n−íc rót, hoÆc ®Êt trong ®ång sau khi thu ho¹ch lóa hÌ thu. ƒ Ng« ®«ng: Lµm trªn ®Êt 2 vô lóa, gieo trong th¸ng 9, cã thÓ kÐo dµi ®Õn ®Çu th¸ng 10 víi gi«ng chÝn sím. 27 + C¸c tØnh khu 4 cò: ƒ Ng« ®«ng xu©n: Gieo cuèi th¸ng 9 ®Õn ®Çu vµ gi÷a th¸ng 10. ƒ Ng« xu©n - hÌ: Gieo vµo ®Çu th¸ng 3. ƒ Ng« ®«ng trªn ®Êt 2 vô lóa: Cuèi th¸ng 9 ®Çu th¸ng 10. + Duyªn h¶i miÒn Trung: ƒ Ng« ®«ng xu©n: Gieo th¸ng 12 thu ho¹ch cuèi th¸ng 3 ®Çu th¸ng 4. ƒ Ng« hÌ thu: Gieo ®Çu th¸ng 4 thu ho¹ch cuèi th¸ng 7 ®Çu th¸ng 8. + T©y Nguyªn vµ §«ng Nam bé: ƒ Vô 1 Gieo cuèi th¸ng 4 ®Çu th¸ng 5, khi ®· cã m−a ƒ Vô 2: Gieo trong th¸ng 8, sau khi thu ho¹ch hoa mµu vô 1. Ngoµi ra ®èi víi §«ng Nam bé cã thÓ trång thªm 1 vô trong th¸ng 12 nÕu cã n−íc t−íi. + §ång b»ng s«ng Cöu Long: ƒ Vô 1: Gieo trong th¸ng 4 ®Çu th¸ng 5. ƒ Vô 2: Gieo trong th¸ng 8. Ngoµi ra, gÇn ®©y gieo thªm 1 vô vµo th¸ng 12 ®Çu th¸ng 1 sau khi thu ho¹ch lóa mïa. 3. §Êt trång ng« C©y ng« cã thÓ trång trªn nhiÒu lo¹i ®Êt kh¸c nhau, tuy nhiªn ng« thÝch hîp nhÊt lµ ®Êt nhÑ, ®é mµu mì cao, dÔ tho¸t n−íc, ng« cÇn Èm nh−ng rÊt sî óng. §Êt trång ng« cÇn cµy s©u bõa kü s¹ch cá d¹i, tho¸t n−íc. Víi ng« ®«ng trªn ®Êt lóa ®Ó kÞp thêi vô khi gieo hoÆc ®Æt ng« bÇu trªn ch©n ruéng lµm ®Êt ch−a kü th× sau ®ã cÇn xíi x¸o cho ®Êt tho¸ng, xèp ®Ó ng« ph¸t triÓn tèt. 4. Kho¶ng c¸ch vµ mËt ®é gieo Mçi vïng vµ mçi nhãm gièng cÇn ¸p dông kho¶ng c¸ch gieo hîp lý ®Ó tËn dông tèi ®a dinh d−ìng ®Êt vµ thêi gian chiÕu s¸ng còng nh− c−êng ®é ¸nh s¸ng nh»m ®¹t sè b¾p/®¬n vÞ diÖn tÝch vµ n¨ng suÊt h¹t cao nhÊt. Nguyªn lý chung lµ ®Êt xÊu, thêi gian chiÕu s¸ng Ýt vµ nhiÖt ®é thÊp cÇn gieo th−a. C¸c gièng ng¾n ngµy, gièng thÊp c©y trång dµy h¬n gièng dµi ngµy vµ c¸c gièng cao c©y, c¸c gièng lai cÇn gieo ®óng mËt ®é míi ph¸t huy ®−îc −u thÕ lai. Gièng ng« cã nhiÒu c©y 2 b¾p nh− DK888, LVN 10, T5,... nªn trång th−a h¬n ®Ó ph¸t huy −u thÕ nhiÒu b¾p. §èi víi nh÷ng vïng vµ nh÷ng vô thêi tiÕt ©m u th× nªn gi¶m bít mËt ®é gieo so víi b×nh th−êng. Nªn gieo thµnh hµng, thµnh b¨ng; hµng c¸ch hµng 70cm sÏ thuËn lîi cho ch¨m sãc, thu ho¹ch. 28 B¶ng 2: Kho¶ng c¸ch vµ mËt ®é cña c¸c nhãm gièng ng« t¹i c¸c vïng Vïng C¸c tØnh phÝa B¾c T©y Nguyªn Nam bé, Duyªn h¶i miÒn Trung MËt ®é kho¶ng c¸ch Kho¶ng c¸ch (cm) MËt ®é (v¹n c©y/ha) Kho¶ng c¸ch (cm) MËt ®é (v¹n c©y/ha) Kho¶ng c¸ch (cm) MËt ®é (v¹n c©y/ha) Nhãm gièng ChÝn sím 70 x 28-30 5,0 - 4,7 70 x 25 5,7 70 x 20 7,1 ChÝn TB 70 x 30-33 4,7 - 4,3 70 x 30 4,7 70 x 25 5,7 ChÝn muén 70 x 23-36 4,3 - 4,0 70 x 30 4,7 70 x 30 4,7 5. Ph©n bãn cho ng« Ng« lµ c©y phµm ¨n, muèn cã n¨ng suÊt cao ph¶i bãn ®ñ l−îng ®Æc biÖt lµ ph©n ®¹m, bãn ®óng lóc, ®óng c¸ch. §ång thêi muèn ph¸t huy hiÖu qu¶ cña ph©n bãn cÇn ph¶i biÕt trong ®Êt trång ng« ®ñ, thiÕu chÊt dinh d−ìng nµo ®Ó tõ ®ã x¸c ®Þnh tû lÖ bãn hîp lý, bªn c¹nh ®ã ph¶i hiÓu râ mèi quan hÖ gi÷a n−íc - ph©n, gi÷a ®Êt - ph©n, ph©n vµ gi÷a gièng - ph©n, còng nh− ®iÒu kiÖn khÝ hËu sinh th¸i cña tõng vïng vµ tõng mïa vô, chÕ ®é canh t¸c, mËt ®é gieo trång. B×nh th−êng ®Ó ®¹t n¨ng suÊt ng« ng¾n ngµy tõ 4 - 4,5 tÊn/ha vµ ng« chÝn trung b×nh vµ chÝn muén tõ 5 - 6 tÊn/ha cÇn bãn nh− b¶ng 3. 29 B¶ng 3. L−îng ph©n bãn cho ng« (tÝnh trªn mét ha) Gièng chÝn sím Gièng chÝn TB vµ muénLo¹i ®Êt Nhãm ®Êt Ph©n chuång (tÊn) Urª (kg) Supe l©n (kg) Ph©n kali (kg) Ph©n chuång (tÊn) Urª (kg) Supe l©n (kg) Ph©n kali (kg) - S«ng Hång ®−îc båi hµng n¨m - 265 300 60 - 335 300 120 - C¸c s«ng kh¸c ®−îc båi hµng n¨m - 265 300 120 - 335 300 120 §Êt phï sa - C¸c hÖ thèng s«ng kh¸c kh«ng ®−îc båi hµng n¨m 5-10 265 300 120 5-10 335 300 120 §Êt nhÑ - §Êt b¹c mµu, ®Êt x¸m b¹c mµu, c¸t ven biÓn 8-10 265 300 180 8-10 335 450 180 - Ph¸t triÓn trªn ®¸ bazan - 265 300 180 - 335 300 120 §Êt ®á vµng ®åi nói - Ph¸t triÓn trªn c¸c ®¸ mÑ kh¸c 5-10 265 300 120 5-10 335 300 120 HiÖu qu¶ cña ph©n bãn ®Æc biÖt lµ ph©n ®¹m ®èi víi ng« lai vµ ë c¸c tØnh phÝa Nam cao h¬n ë phÝa B¾c. C¸ch bãn: ƒ Bãn lãt (bãn vµo r·nh hoÆc vµo hèc lÊp 1 líp ®Êt máng råi míi gieo h¹t) toµn bé ph©n chuång vµ ph©n l©n + 1/3 l−îng ®¹m. ƒ Bãn thóc lÇn 1 khi ng« 6 -7 l¸: 1/3 l−îng ®¹m. ƒ Bãn thóc lÇn 2 khi ng« 9 - 10 l¸: 1/3 l−îng ®¹m cßn l¹i. ƒ Bãn kali: ƒ §èi víi ®Êt phï sa s«ng Hång ®−îc båi hµng n¨m th× bãn toµn bé kali vµo lÇn bãn thóc thø 2. ƒ §èi víi c¸c nhãm ®Êt cßn l¹i th× bãn thóc lÇn 1: 50% vµ bãn thóc lÇn 2: 50%. 6. Ch¨m sãc 30 ƒ TØa c©y lÇn 1 khi ng« 3-4 l¸, vµ æn ®Þnh mËt ®é khi ng« 6-7 l¸, mçi hèc 1 c©y nÕu bÞ khuyÕt c©y th× hèc bªn c¹nh ®Ó 2 c©y hoÆc dÆm b»ng ng« bÇu. CÇn xíi nhÑ, xíi ®¸ ch©n ®Ó ®Êt t¬i xèp vµ gi÷ Èm. ƒ Vun võa kÕt hîp lµm cá sau khi bãn thóc ®ît 1 (ng« 6 - 7 l¸). ƒ Vun cao gèc kÕt hîp lµm cá lÇn cuèi cho ng« khi bãn thóc lÇn 2 (ng« 9 - 10 l¸). ƒ T−íi n−íc: §é Èm ®Êt thÝch hîp ®èi víi ng« lµ 70 - 80%. Khi ®Êt kh« nÕu kh«ng m−a th× ph¶i t−íi n−íc cho ng«. Sau khi t−íi kh«ng ®Ó n−íc ®äng g©y ngËp óng rÔ ng« sÏ bÞ thèi, l¸ hÐo vµng. ƒ Nªn kÕt hîp t−íi n−íc cho ng« sau khi bãn ph©n vµ vun xíi. C¸ch tèt nhÊt lµ t−íi theo r·nh, theo b¨ng, ®Ó ng©m qua 1 ®ªm råi rót c¹n n−íc. Nh÷ng giai ®o¹n ng« rÊt cÇn n−íc lµ 3 - 4 l¸, 7 - 10 l¸, xo¸y loa kÌn, tung phÊn phun r©u vµ chÝn s÷a. §Ó cã n¨ng suÊt cao nhÊt thiÕt ph¶i t−íi n−íc cho ng« ë giai ®o¹n trªn nÕu gÆp h¹n, ®Æc biÖt lµ giai ®o¹n 7 - 10 l¸, xo¸y loa kÌn - chÝn s÷a. 7. Phßng trõ s©u bÖnh C¸c lo¹i s©u h¹i ng« th−êng gÆp gåm: S©u x¸m, s©u ®ôc th©n, rÖp cê. Sau ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p kü thuËt phßng trõ chñ yÕu: ƒ S©u x¸m: VÖ sinh ®ång ruéng, ®Êt võa kh« lµ cµy bõa ngay, gieo ®óng thêi vô, gieo tËp trung, khi s©u míi xuÊt hiÖn cã thÓ b¾t tay hoÆc bÉy b¶ diÖt ngµi s©u x¸m. ƒ S©u ®ôc th©n vµ ®ôc b¾p: §Ó phßng chèng s©u ®ôc th©n cÇn gieo ®óng thêi vô xö lý ®Êt hoÆc ®èt th©n l¸ ng« cña vô tr−íc, diÖt s¹ch cá d¹i... cã thÓ phun phßng trõ s©u ®ôc th©n b»ng c¸ch r¾c Furadan hoÆc Basudin bét vµo ngän. ƒ RÖp cê: VÖ sinh ®ång ruéng s¹ch cá d¹i; trång ®óng mËt ®é, dïng thuèc ho¸ häc nh− Bi58 50%... pha tû lÖ 0,1 - 0,2%. C¸c lo¹i bÖnh h¹i ng« th−êng gÆp gåm: BÖnh ®èm l¸ lín, ®èm l¸ nhá, bÖnh kh« v»n, bÖnh phÊn ®en, bÖnh thèi ®en h¹t. D−íi ®©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p phßng trõ chñ yÕu: ƒ BÖnh kh« v»n: Nh÷ng biÖn ph¸p tèt nhÊt lµ lu©n canh, t¨ng c−êng bãn v«i vµ kali; tiªu huû tµn d− vô tr−íc; dïng gièng míi chèng bÖnh; phun Booc®« ®Ó trõ bÖnh. ƒ BÖnh ®èm l¸ vµ bÖnh phÊn ®en: Thùc hiÖn chÕ ®é lu©n canh, kh«ng nªn trång 2 - 3 vô ng« liªn tôc. VÖ sinh ®ång ruéng, nhÆt s¹ch cá d¹i. Xö lý h¹t gièng tr−íc khi gieo b»ng Xªrªzan (2 kg/tÊn h¹t) víi bÖnh ®èm l¸ nhá, dïng Granozan ( 1kg/tÊn h¹t) hoÆc TMTD (2 kg/tÊn h¹t) ®èi víi bÖnh than ®en. Gieo trång b»ng c¸c gièng Ýt nhiÔm bÖnh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKỹ thuật trồng các gióng ngô mới năng xuất cao.pdf
Tài liệu liên quan