Thông tin và quyết định

1. Khái niệm thông tin Thông tin trong quản lý là những tín hiệu mới, được thu nhận, được hiểu và được đánh giá là có ích đối với việc ra quyết định quản lý 2. Vai trò của thông tin 1. Thông tin là tiền đề của quản lý 2. Thông tin là cơ sở của quản lý 3. Thông tin là công cụ của quản lý 3. Yêu cầu của thông tin 1. Tính chính xác 2. Tính kịp thời 3. Tính đầy đủ, hệ thống, hiện đại 4. Tính kinh tế 5. Tính lôgic và ổn định 6. Tính bảo mật

pdf19 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1784 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thông tin và quyết định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương V THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH  TS. Đ Th H i Hàỗ ị ả Giáo trình Qu n lý nhà n c v kinh tả ướ ề ế, 2008, Tr ng ĐH Kinh t qu c dân, ườ ế ố Nxb ĐH Kinh t qu c dânế ố I. THÔNG TIN 1. Khái niệm 2. Vai trò  3. Yêu cầu 4. Hệ thống thông tin 1. Khái niệm thông tin Thông tin trong qu n lý là ả nh ng ữ tín hi u m iệ ớ , đ c ượ thu nh nậ , đ c ượ hi u ể và đ c đánh giá là ượ có ích đ i ố v i vi c ra quy t đ nh qu n ớ ệ ế ị ả lý 2. Vai trò của thông tin 1. Thông tin là ti n đ c a qu n ề ề ủ ả lý 2. Thông tin là c s c a qu n ơ ở ủ ả lý 3. Thông tin là công c c a qu n ụ ủ ả lý 3. Yêu cầu của thông tin 1. Tính chính xác 2. Tính k p th iị ờ 3. Tính đ y đ , h th ng, hi n đ iầ ủ ệ ố ệ ạ 4. Tính kinh tế 5. Tính lôgic và n đ nhổ ị 6. Tính b o m tả ậ 4. Hệ thống thông tin  H th ng thông tin là t ng th các phân h ệ ố ổ ể ệ thông tin b o đ m cho quá trình thông tin trong ả ả qu n lýả  H th ng thông tin bao g m 6 phân h sau:ệ ố ồ ệ 1. Thu th pậ 2. Ch n l cọ ọ 3. X lýử 4. Phân lo iạ 5. B o qu nả ả 6. Truy n thôngề II. QUYẾT ĐỊNH 1. T ng quan v quy t đ nh ổ ề ế ị qu n lýả 2. Quá trình ra và th c hi n ự ệ quy t đ nh ế ị 3. Ph ng pháp ra quy t đ nhươ ế ị 1. T ng quan v quy t đ nhổ ề ế ị qu n lýả 1. Khái ni m:ệ Quy t đ nh qu n lế ị ả ý là nh ng hành vi sáng t o c a ch th ữ ạ ủ ủ ể qu n lả ý nh m đ nh ra m c tiêu, ằ ị ụ ch ng trình và tính ch t ho t đ ng ươ ấ ạ ộ c a t ch c đ gi i quy t m t v n ủ ổ ứ ể ả ế ộ ấ đ đã chín mu i trên c s hi u bi t ề ồ ơ ở ể ế các quy lu t v n đ ng khách quan ậ ậ ộ và phân tích thông tin v t ch c và ề ổ ứ môi tr ng.ườ 1. T ng quan v quy t đ nhổ ề ế ị qu n lýả 2. Đ c đi m:ặ ể  Tính t duyư  Tính t ng laiươ  Là s n ph m riêng có c a nhà qu n ả ẩ ủ ả lý (trách nhi m và th m quy n)ệ ẩ ề  Luôn g n v i nh ng v n đ c a t ắ ớ ữ ấ ề ủ ổ ch cứ 1. T ng quan v quy t đ nhổ ề ế ị qu n lýả 3. Các chức năng của một  quy t đ nh qu n lý:ế ị ả  Chức năng định hướng  Chức năng bảo đảm nguồn lực của  quyết định  Chức năng kết hợp  Chức năng động viên, cưỡng bức  Chức năng bảo mật 1. T ng quan v quy t đ nhổ ề ế ị qu n lýả 4. Các lo i quy t đ nh qu n lý:ạ ế ị ả  Theo th i gian: quy t đ nh dài h n, trung h n, ng n ờ ế ị ạ ạ ắ h nạ  Theo t m quan tr ng: quy t đ nh chi n l c, chi n ầ ọ ế ị ế ượ ế thu t và tác nghi pậ ệ  Theo ph m vi đi u ch nh: quy t đ nh toàn c c và ạ ề ỉ ế ị ụ quy t đ nh b ph nế ị ộ ậ  Theo tính ch t: quy t đ nh chu n m c và quy t đ nh ấ ế ị ẩ ự ế ị riêng bi tệ  Theo quy mô ngu n l c s d ng: quy t đ nh l n, v a ồ ự ử ụ ế ị ớ ừ và nhỏ  Theo c p quy t đ nh: quy t đ nh c p cao, c p trung ấ ế ị ế ị ấ ấ gian và c p th pấ ấ  Theo lĩnh v c ho t đ ng c a t ch cự ạ ộ ủ ổ ứ 1. T ng quan v quy t đ nhổ ề ế ị qu n lýả 5. Yêu c u đ i v i quy t đ nh ầ ố ớ ế ị qu n lý:ả  Tính h p phápợ  Tính khoa h cọ  Tính h th ng (th ng nh t)ệ ố ố ấ  Tính t i uố ư  Tính linh ho tạ  C th v th i gian và ng i th c hi nụ ể ề ờ ườ ự ệ 2. Quá trình ra và th c hi n ự ệ quy t đ nh qu n lýế ị ả 1. C s đ ra quy t đ nh qu n ơ ở ề ế ị ả lý:  H th ng m c đích và m c tiêu c a t ệ ố ụ ụ ủ ổ ch cứ  H th ng pháp lu t và thông l xã h iệ ố ậ ệ ộ  Nh ng y u t h n chữ ế ố ạ ế  Hi u qu c a quy t đ nh qu n lệ ả ủ ế ị ả ý  Năng l c và ph m ch t c a ng i ra ự ẩ ấ ủ ườ quy t đ nhế ị 2. Quá trình ra và th c hi n ự ệ quy t đ nh qu n lýế ị ả 2. Các nguyên t c ra quy t đ nh ắ ế ị qu n lý:ả  Nguyên t c h th ngắ ệ ố  Nguyên t c kh thiắ ả  Nguyên t c khoa h cắ ọ  Nguyên t c dân chắ ủ  Nguyên t c k t h pắ ế ợ 2. Quá trình ra và thực hiện      quyết định quản trị 3. Quá trình đ ra quy t đ nh qu n lý:ề ế ị ả  Xác đ nh v n đị ấ ề  Ch n tiêu chu n đánh giá ph ng ánọ ẩ ươ  Tìm ki m các ph ng án đ gi i quy t ế ươ ể ả ế v n đấ ề  Đánh giá các ph ng ánươ  L a ch n ph ng án và ra quy t đ nhự ọ ươ ế ị 2. Quá trình ra và th c hi n ự ệ quy t đ nh qu n lýế ị ả 4. Quá trình thực hiện quyết định:   Ra văn b n quy t đ nhả ế ị  L p k ho ch t ch c th c hi nậ ế ạ ổ ứ ự ệ  Tuyên truy n và gi i thích quy t đ nhề ả ế ị  Th c hi n quy t đ nh theo k ho chự ệ ế ị ế ạ  Ki m tra vi c th c hi n quy t đ nhể ệ ự ệ ế ị  Đi u ch nhề ỉ  T ng k t th c hi nổ ế ự ệ 3. Ph ng pháp ra quy t đ nhươ ế ị qu n lýả 1. Tổng quan về phương pháp ra quyết  định:   Ph ng pháp ra quy t đ nh là các cách th c mà ươ ế ị ứ ch th ra quy t đ nh dùng đ th c hi n m t, ủ ể ế ị ể ự ệ ộ m t s ho c t t c các b c c a quá trình đ ra ộ ố ặ ấ ả ướ ủ ề quy t đ nhế ị  Tr ng h p đ thông tin: s d ng các mô hình ra ườ ợ ủ ử ụ quy t đ nhế ị  Tr ng h p ít thông tin: k t h p ph ng pháp ườ ợ ế ợ ươ chuyên gia và so sánh hi u quệ ả  Tr ng h p r t ít thông tin: cây m c tiêu và ườ ợ ấ ụ ph ng pháp ngo i c mươ ạ ả  Cá nhân ra quy t đ nh ho c ra quy t đ nh t p thế ị ặ ế ị ậ ể  3. Ph ng pháp ra quy t đ nhươ ế ị qu n lýả 1. Phương pháp cá nhân ra quyết  định 2. Phương pháp ra quyết định tập  thể 3. Phương pháp định lượng toán  học 4. Phương pháp ngoại cảm 3. Ph ng pháp ra quy t đ nhươ ế ị qu n lýả 1. Những yếu tố cản trở việc ra quyết  định có hiệu quả  Thi u thông tinế  L n v n đ v i gi i phápẫ ấ ề ớ ả  Nh n th c cá nhân có th bóp méo v n đ ậ ứ ể ấ ề s đ c xác đ nhẽ ượ ị  Tính b o thả ủ  Ti n lề ệ  Dung hoà l i íchợ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThông tin và quyết định.pdf