Thị trường yếu tố lao động

CẦU LAO ĐỘNG -Cầu thứ phát -Phụ thuộc vào w -Đường cầu lao động của hãng dốc xuống -MRPL= MPL* MR -MRPL= MPL* P ( khi thị trường hàng hóa là cạnh tranh hoàn hảo) Khái niệm thị trường lao động Thị trường lao động là một bộ phận của hệ thống thị trường, trong đó diễn ra quá trình trao đổi giữa một bên là người lao động tự do và một bên là người có nhu cầu sử dụng lao động. Sự trao đổi này được thoả thuận trên cơ sở mối quan hệ lao động như tiền lương, tiền công, điều kiện làm việc .thông qua một hợp đồng làm việc bằng văn bản hay bằng miệng

pdf29 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2326 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thị trường yếu tố lao động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỊ TRƢỜNG YẾU TỐ LAO ĐỘNG • Cầu LĐ • Cung LĐ • Cõn bằng S-D lđ CẦU LAO ĐỘNG - Cầu thứ phỏt - Phụ thuộc vào w - Đƣờng cầu lao động của hóng dốc xuống - MRPL = MPL * MR - MRPL = MPL * P ( khi thị trƣờng hàng húa là cạnh tranh hoàn hảo) CẦU LĐ • KN: Cầu LĐ là đại lƣợng phản ỏnh số l•ợng LĐ mà ng•ời chủ sẵn lòng và có khả năng thuê m•ớn ở các mức trả công (l•ơng)  nhau trong 1 khoảng tgian nđịnh(các yếu tố khác không đổi) • Cầu về LĐ là cầu thứ phát(cầu dẫn xuất) • Đ•ờng cầu về LĐ cũng dốc xuống và phản ánh luật cầu về LĐ w ↑(↓) => DLĐ↓(↑) Cầu thứ phát(dẫn xuấtphát sinh sau và phụ thuộc vào cầu hàng hoá, dịch vụ) Cầu lđ là cầu thứ phỏt vì nó phụ thuộc vào và đ•ợc dẫn xuất từ mức sản l•ợng đầu ra với CP đầu vào của DN mà mục tiêu là IIMAX . Muốn IIMAX thì các DN lại dựa vào cầu của ng•ời TD để XĐ + L•ợng H2 mà DN phải cung cho t2 + Chi phớ cho LĐ(mức tiền công) LUẬT CẦU VỀ LAO ĐỘNG w ↑(↓) => DLĐ↓(↑) Mức lƣơng (w) thay đổi dẫn đến cú sự vận động Dọc theo đƣờng Cầu ( I đến II) W L W1 L1 W2 L2 DI II GIỚI HẠN GIÁ CẢ SLĐ * giá trị t• liệu TD tối thiểu mà 1 LĐ cần có • có điều tiết: TLTDmin (lƣơng quy định) • không có điều tiết: (tiền công)min mà ng•ời LĐ chấp nhận * giới hạn tối đa giá cả SLĐ W ≤ MRP MRP và MPP 1. Sản phẩm doanh thu cận biờn • KN: Sản phẩm doanh thu cận biờn là doanh thu thu thờm đƣợc khi SD thờm 1 đơn vị L • Cụng thức MRP =ΔTR/ΔL = ΔTR/ΔQ . ΔQ/ΔL = MR.MP 2. Sản phẩm hiện vật cận biờn • KN: Sản phẩm hiện vật cận biờn là sp tăng thờm khi SD thờm 1 đơn vị L • Cụng thức MPP =ΔQ/ΔL = MP => KL: nếu là thị trƣờng CTHH =>MRP = MPP.P Nguyờn tắc thuờ lao động • Nếu MRPL> W: thuờ thờm lao động • Nếu MRPL< W: thuờ ớt lao động hơn • Nếu MRPL= W: số lƣợng lao động đạt tối ƣu tại đú tối đa húa lợi nhuận - CM: Để ΠMAX XĐ Q tại MR = MC MC = W/ MP => MC = MR => W = MR.MP MRP =ΔTR/ΔL = ΔTR/ΔQ . ΔQ/ΔL = MR.MP => KL: W = MRP L CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI CẦU LĐ • Cầu về hàng húa trờn thị trƣờng hàng húa TD • Năng suất LĐ: Sự thay đổi trong cụng nghệ Cầu lao động tăng thỡ đường cầu dịch chuyển sang phải (từ D thành DL1) Cầu lao động giảm thỡ đường cầu dịch chuyển sang trỏi (từ DL thành DL2) ĐỒ THỊ SỰ THAY ĐỔI VỀ CẦU LĐ W L W1 L1 W2 L2 D E S W L D1 D2 ĐƢỜNG CẦU LAO ĐỘNG CỦA HÃNG CHÍNH LÀ ĐƢỜNG MRP L Q P TR MRPL 0 5 2 10 10 1 10 2 20 10 2 14 2 28 8 3 17 2 34 6 4 19 2 38 4 5 20 2 40 2 6 20 2 40 0 7 18 2 36 - 4 ĐƢỜNG MRP P.A CẦU LĐ CỦA DN Thị trƣờng lao động là cạnh tranh • Đƣờng cầu lao động của hóng chớnh là đƣờng sản phẩm doanh thu cận biờn của lao động • Hỡnh dỏng của đƣờng cầu LĐ phụ thuộc vào cả w và MRPL 0 1 2 3 4 5 6 10 8 6 4 2 MRPL = dL W* W,MRP MP↓ CUNG LAO ĐỘNG • Kn: Cung lđ là số l•ợng LĐ mà ng•ời LĐ có khả năng và sẵn sàng cho thuê ở các mức tiền công khác nhau trong một khoảng thời gian nđịnh nào đú( cỏc ntố khỏc khụng đổi) • Lƣợng cung lđ là số l•ợng LĐ mà ng•ời LĐ có khả năng và sẵn sàng cho thuê ở một mức tiền công nhất định trong một khoảng thời gian nào đú( cỏc ntố khỏc khụng đổi) • Lực l•ợng LĐXH =  ng•ời đang LĐ hoặc tìm kiếm việc làm LUẬT CUNG VỀ LAO ĐỘNG w ↑(↓) => L ↑ (↓) Mức lƣơng (w) thay đổi dẫn đến cú sự vận động Dọc theo đƣờng Cung ( I đến II) W L W1 L1 W2 L2 D I II ST CUNG LAO ĐỘNG • Đường cung lao động cỏ nhõn cú xu hướng vũng về phớa sau. - ảnh hưởng thay thế(SE): w↑=> giỏ nghỉ ngơi ↑=> thay thế làm việc cho nghỉ ngơi, thời gian làm việc ↑ - ảnh hưởng thu nhập(IE): w↑=>I↑=> mua nhiều hàng húa hơn, thời gian nghỉ ngơi ↑, thời gian làm việc ↓ - Nếu SE>IE, đƣờng cung lao động dốc lờn - Nếu SE<IE, đƣờng cung lao động vũng về phớa sau • Đường cung lao động thị trường thường là dốc lờn (cộng chiều ngang cỏc đƣờng cung lao động của cỏc cỏ nhõn) Số giờ làm việc/ngày Tiền lƣơng Đƣờng cung lao động L CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG CUNG LĐ • Áp lực về kinh tế • Nhu cầu về lđ • Sự thay đổi của cụng nghệ • Tõm lý XH • Phạm vi thời gian Cung lao động tăng, đƣờng cung dịch chuyển SL thànhSL1. Cung lao động giảm, đƣờng cung dịch chuyển SL thànhSL2. Lƣợng cung lao động D S SẢN PHẨM DOANH THU CẬN BIấN Số giờ làm việc Lương ($/giờ) MRPL = MPLx P Thị trường lao động cạnh tranh( P = MR) MRPL = MPL x MR Thị trường lao động độc quyền (P>MR) CÂN BẰNG CUNG CẦU LAO ĐỘNG • Thị trƣờng lao động cạnh tranh • Thị trƣờng lao động độc quyền - độc quyền bỏn - độc quyền mua - độc quyền song phƣơng Đƣờng cung lao động khi thị trƣờng lao động là cạnh tranh Cung lao động của hóng là hoàn toàn co gión và hóng cú thể thuờ tất cả lao động mà hóng muốn tại mức tiền lƣơng w* w SLW* Lƣợng cung lđ THỊ TRƢỜNG LĐ CẠNH TRANH QUYẾT ĐỊNH THUấ LAO ĐỘNG Lượng lao động w MRPL = DL L* Hóng tối đa húa lợi nhuận sẽ thuờ L* tại MRPL = w W* SCõn bằng trong thị trƣờng lđ cạnh tranh Lượng lao động Lượng lao động Giỏ lao Động W Giỏ lao Động W D 100 SL = ME = AE 10 10 50 MRPL = dL Quan sát 1) Cty chấp nhận p= $10. 2) S = AE = ME = $10 3) ME = MRP = 50 MỨC LƢƠNG THEO QUY ĐỊNH • Wqđ > W W Wqđ thất nghiệp DL = MRPL DL = MRPL P * MPL CÂN BẰNG THỊ TRƢỜNG LAO ĐỘNG SL = AE SL = AE Số lượng cụng nhõn Số lượng cụng nhõn Lương Lương Thị tr•ờng đầu ra cạnh tranh Thị tr•ờng đầu ra độc quyền wC LC wM LM vM A B CÂN BẰNG THỊ TRƢỜNG LĐ • Cõn bằng trong thị trường hàng húa là cạnh tranh - DL (MRP) = SL - Wc = MRPL - MRPL = P * MPL -Thị trường hiệu quả • Cõn bằng trong thị trường hàng húa là độc quyền – MR < P – MRP = MR * MPL – Thuờ LM tại mức wM – vM = lợi ớch biờn của người tiờu dựng – wM = chi phớ biờn của hóng – Sử dụng ớt hơn mức sản lượng hiệu quả w1 L1 Nếu nghiệp đoàn muốn LMAX được thuờ thỡ chọn A. Nếu nghiệp đoàn muốn tối đa húa tổng lương thỡ cung cấp tại L2 với mức lương W2 SL DL MR THỊ TRƢỜNG LAO ĐỘNG ĐQ BÁN Số lượng cụng nhõn w A L* w* Nếu nghiệp đoàn muốn đạt mức lương cao hơn thỡ hạn chế thành viờn ở L1 với đơn giỏ W1. Điều này giỳp nghiệp đoàn tối đa húa tụ kinh tế L2 w2 THỊ TRƢỜNG LAO ĐỘNG ĐQ MUA ME SL = AE MRPL L* LC Đơn vị lao động Giỏ WC W* Hóng thuờ L* khi ME=MRPL tƣơng ứng với L* và trả mức lƣơng W*. THỊ TRƢỜNG LAO ĐỘNG ĐỘC QUYỀN SONG PHƢƠNG Số lượng cụng nhõn w DL = MRPL MR 5 10 15 20 25 10 20 40 SL = AE ME 25 19 Mức lương cú thể wC ĐỘC QUYỀN SONG PHƢƠNG L w DL = MRPL MR 5 10 15 20 25 10 20 40 SL = (AE) ME 25 19 wC – Khi khụng cú quyền lực độc quyền của cụng đoàn Thuờ L = 20 tại MRP = ME và w = $10/giờứ – Mục tiờu của cụng đoàn MR = SL tại L = 25 và w = $19/giờ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThị trường yếu tố lao động.pdf
Tài liệu liên quan