Thị trường tài chính và vai trò của thị trường tài chính đồi với nền kinh tế Việt Nam hiện nay

thị trường tài chính và vai trò của thị trường tài chính đồi với nền kinh tế việt nam hiện nay gvhd: Pgs-ts.nguyễn đăng dờn tiểu luận trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh khoa sau đại học _________  _________ tiểu luận môn thị trường tài chính tên đề tài 1: thị trường tài chính và vai trò của thị trường tài chính đồi với nền kinh tế việt nam hiện nay gvhd: Pgs.ts nguyễn đăng dờn lớp: Cao học 16 ngân hàng đêm 1 danh sách nhóm 3: 1. Nguyễn ngọc hà 2. Nguyễn thanh hà 3. Nguyễn thị thu hằng 4. Nguyễn thế kế 5. Nguyễn thành nam 6. Trần huy ngọc 7. Nguyễn kim phượng 8. Nguyễn thị thu thảo tháng 12/2007 nhóm 3 lớp ch 16 ngân hàng đêm 1 1

pdf29 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1917 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thị trường tài chính và vai trò của thị trường tài chính đồi với nền kinh tế Việt Nam hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
H T VI T NAM HI N NAYỀ Ế Ệ Ệ GVHD: PGS.TS NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ L P: CAO H C 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ Ọ DANH SÁCH NHÓM 3: 1. NGUY N NG C HÀỄ Ọ 2. NGUY N THANH HÀỄ 3. NGUY N TH THU H NGỄ Ị Ằ 4. NGUY N TH KỄ Ế Ế 5. NGUY N THÀNH NAMỄ 6. TR N HUY NG CẦ Ọ 7. NGUY N KIM PH NGỄ ƯỢ 8. NGUY N TH THU TH OỄ Ị Ả THÁNG 12/2007 NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 1 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ L I M Đ UỜ Ở Ầ Trong quá trình phát tri n kinh t xã h i Vi t Nam, nhu c uể ế ộ ở ệ ầ v v n luôn là v n đ quan tr ng đ c u tiên hàng đ u tr c khiề ố ấ ề ọ ượ ư ầ ướ b t đ u vào m t năm tài khóa m i. Chính vì v y, đ chu n bắ ầ ộ ớ ậ ể ẩ ị ngu n v n cho phát tri n kinh t xã h i trong năm 2008, Vi t Namồ ố ể ế ộ ệ đã t ch c H i ngh Nhóm t v n các nhà tài tr (CG) cho Vi tổ ứ ộ ị ư ấ ợ ệ Nam trong năm 2008. Đ c p đ n v n đ này đ th y r ng vi cề ậ ế ấ ề ể ấ ằ ệ hình thành m t th tr ng v n cho phát tri n kinh t xã h i là vôộ ị ườ ố ể ế ộ cùng quan tr ng. Cho nên, vi c tìm hi u th tr ng v n hay thọ ệ ể ị ườ ố ị tr ng tài chính là gì và có vai trò to l n nh th nào đ i v i n nườ ớ ư ế ố ớ ề kinh t Vi t Nam hi n nay là đi u h t s c c n thi t. Nh m làm rõế ệ ệ ề ế ứ ầ ế ằ v n đ này, ti u lu n t p trung phân tích ấ ề ể ậ ậ Th tr ng tài chính vàị ườ vai trò c a th tr ng tài chính đ i v i n n kinh t Vi t Namủ ị ườ ố ớ ề ế ệ hi n nay.ệ V i th i l ng cho phép, nhóm th c hi n ti u lu n này mongớ ờ ượ ự ệ ể ậ nh n đ c góp ý, b sung c a Quý Th y Cô, B n bè đ hoànậ ượ ổ ủ ầ ạ ể ch nh tiêu luân đ c t t h n.ỉ ̉ ̣ ượ ố ơ Tr c khi đi vao phân tich th c trang cua thi tr ng tai chinhướ ̀ ́ ự ̣ ̉ ̣ ườ ̀ ́ Viêt Nam, chung ta cân lam ro khai niêm vê thi tr ng tai chinh vạ ́ ̀ ̀ ̃ ́ ̣ ̀ ̣ ườ ̀ ́ ̀ nh ng vân đê mang tinh chât ly luân chung vê thi tr ng tai chinh. ữ ́ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ườ ̀ ́ A. NH NG V N Đ CHUNG V TH TR NG TÀIỮ Ấ Ề Ề Ị ƯỜ CHÍNH 1. Khái ni m v th tr ng tài chính:ệ ề ị ườ NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 2 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ Băt nguôn t môi quan hê nhân qua gi a đâu t va tiêt kiêm:́ ̀ ừ ́ ̣ ̉ ữ ̀ ư ̀ ́ ̣ môt nên kinh tê muôn tăng tr ng thi phai co hoat đông đâu t ;̣ ̀ ́ ́ ưở ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ư tr c khi muôn đâu t , phai huy đông vôn t nguôn tiêt kiêm; đâuướ ́ ̀ ư ̉ ̣ ́ ừ ̀ ́ ̣ ̀ t co hiêu qua sinh ra l i nhuân lai lam tăng thêm nguôn tiêt kiêm.ư ́ ̣ ̉ ợ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ Vi vây, môi quan hê nhân qua nay tuân hoan va tao nên s phat triêǹ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ự ́ ̉ kinh tê xa hôi.́ ̃ ̣ Tuy nhiên, vân đê la lam sao đê cho đâu t găp đ c tiêt kiêm;́ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ư ̣ ượ ́ ̣ phai co n i đê tao ra s găp g nay. Đo chinh la qua trinh giao l ủ ́ ơ ̉ ̣ ự ̣ ỡ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ư vôn hay noi khac h n đo la thi tr ng tai chinh, la n i tao ra c chế ́ ́ ơ ́ ̀ ̣ ườ ̀ ́ ̀ ơ ̣ ơ ́ cho nh ng nguôn vôn nhan rôi không co chô đâu t giao l u v iữ ̀ ́ ̀ ̃ ́ ̃ ̀ ư ư ớ nh ng nha đâu t đang cân vôn.ữ ̀ ̀ ư ̀ ́ Nh vây, thi tr ng tai chinh la thi tr ng giao dich, mua ban,ư ̣ ̣ ườ ̀ ́ ̀ ̣ ườ ̣ ́ trao đôi cac san phâm tai chinh ngăn han, trung han, dai han đê đap̉ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ng nhu câu khac nhau cua cac chu thê trong nên kinh tê. Trong đo,ứ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ́ cac chu thê th a vôn thi tim kiêm l i nhuân thông qua hoat đông đâú ̉ ̉ ừ ́ ̀ ̀ ́ ợ ̣ ̣ ̣ ̀ t , con cac chu thê thiêu vôn bô sung vôn cho hoat đông san xuâtư ̀ ́ ̉ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́ kinh doanh va cac nhu câu đâu t khac. Viêc hinh thanh qua trinh̀ ́ ̀ ̀ ư ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ giao l u vôn gi a nh ng chu thê th a vôn va thiêu vôn đa tao nênư ́ ữ ữ ̉ ̉ ừ ́ ̀ ́ ́ ̃ ̣ môt thi tr ng v i đây đu c chê nh trong môt nên kinh tê thị ̣ ườ ớ ̀ ̉ ơ ́ ư ̣ ̀ ́ ̣ tr ng. Đông th i, do san phâm trên thi tr ng la san phâm taiườ ̀ ờ ̉ ̉ ̣ ườ ̀ ̉ ̉ ̀ chinh, co tinh nhây cam va anh h ng đên moi thanh phân trong nêń ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ưở ́ ̣ ̀ ̀ ̀ kinh tê nên thi tr ng tai chinh la thi tr ng bâc cao. Do đo, thí ̣ ườ ̀ ́ ̀ ̣ ườ ̣ ́ ̣ NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 3 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ tr ng tai chinh phai la loai thi tr ng bâc cao, chi tôn tai va hoatườ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ườ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ đông trong điêu kiên cua nên kinh tê thi tr ng.̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ườ Vây, thi tr ng tai chinh hinh thanh trên c s nao?̣ ̣ ườ ̀ ́ ̀ ̀ ơ ở ̀ 2. C s hình thành th tr ng tài chính:ơ ở ị ườ Cung giông nh cac loai thi tr ng khac, thê chê thi tr ng̃ ́ ư ́ ̣ ̣ ườ ́ ̉ ́ ̣ ườ phai đ c duy tri trong nên kinh tê tai chinh. T c la, cac chu thể ượ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ứ ̀ ́ ̉ ̉ th a vôn va thiêu vôn trên thi tr ng tao ra cung va câu vê san phâmừ ́ ̀ ́ ́ ̣ ườ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ tai chinh. Gia cac tai san tai chinh hinh thanh thông qua qua trinh̀ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ giao l u vôn gi a cac chu thê trên thi tr ng. Đo chinh la l i t cư ́ ữ ́ ̉ ̉ ̣ ườ ́ ́ ̀ ợ ứ hay gia phai tra đê co đ c môt tai san tai chinh va trong nên kinh tê,́ ̉ ̉ ̉ ́ ượ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ́ vôn đ c phân bô gi a cac tai san tai chinh d a trên tin hiêu cua thí ượ ̉ ữ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ự ́ ̣ ̉ ̣ tr ng.ườ Đê thi tr ng phat triên thi phai co môt c chê thông thoang.̉ ̣ ườ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ơ ́ ́ Do đo, cac nhu câu giao l u vôn trong xa hôi phai đ c khuyêń ́ ̀ ư ́ ̃ ̣ ̉ ượ ́ khich manh me trong khuôn khô luât phap. Vôn đ c giao l u thônǵ ̣ ̃ ̉ ̣ ́ ́ ượ ư qua hai kênh chinh la giao l u vôn tr c tiêp va giao l u vôn giań ̀ ư ́ ự ́ ̀ ư ́ ́ tiêp thông qua cac tô ch c tai chinh trung gian.́ ́ ̉ ứ ̀ ́ - Kênh tai chinh tr c tiêp la kênh ma cac chu thê th a vôn tr c̀ ́ ự ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ừ ́ ự tiêp chuyên vôn cho cac chu thê thiêu vôn, băng cach mua cac tai sań ̉ ́ ́ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̉ tai chinh tr c tiêp t ng i phat hanh. Trong tr ng h p nay, luông̀ ́ ự ́ ừ ườ ́ ̀ ườ ợ ̀ ̀ tiên đ c vân đông thăng t ng i th a vôn đên ng i thiêu vôn.̀ ượ ̣ ̣ ̉ ừ ườ ừ ́ ́ ườ ́ ́ Hoat đông nay co thê đ c nhân thây ro rang nhât thông qua muạ ̣ ̀ ́ ̉ ượ ̣ ́ ̃ ̀ ́ ban cô phiêu hoăc giây t co gia trên thi tr ng ch ng khoan.́ ̉ ́ ̣ ́ ờ ́ ́ ̣ ườ ứ ́ NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 4 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ - Kênh tai chinh gian tiêp la kênh thông qua cac trung gian taì ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ chinh nh cac Ngân hang, cac đinh chê tai chinh phi Ngân hang vá ư ́ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̀ cac tô ch c trung gian khac. Cac tô ch c tin dung ma cu thê la cać ̉ ứ ́ ́ ̉ ứ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ Ngân hang th ng mai v i vai tro la ng i huy đông vôn rôi đem̀ ươ ̣ ớ ̀ ̀ ườ ̣ ́ ̀ cho vay. Con nh ng trung gian tai chinh, th c hiên viêc kinh doanh̀ ữ ̀ ́ ự ̣ ̣ chuyên vôn t ng i d vôn sang ng i cân vôn, băng viêc đăt môt̉ ́ ừ ườ ư ́ ườ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ lai suât cao h n cho cac mon cho vay so v i lai suât cua cac mon mã ́ ơ ́ ́ ớ ̃ ́ ̉ ́ ́ ̀ ho đi vay đê thu l i nhuân. Tuy nhiên, thông qua hoat đông cua cac̣ ̉ ợ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ trung gian tai chinh, lai suât hay con goi la gia cua tiên tê đ c hinh̀ ́ ̃ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ượ ̀ thanh trên c s cung câu cua thi tr ng va nh đo, cac hoat đông̀ ơ ở ̀ ̉ ̣ ườ ̀ ờ ́ ́ ̣ ̣ tai chinh gian tiêp đ c vân hanh trên thi tr ng tai chinh.̀ ́ ́ ́ ượ ̣ ̀ ̣ ườ ̀ ́ Nh vây, cac đinh chê tai chinh đ c hinh thanh va hoat đôngư ̣ ́ ̣ ́ ̀ ́ ượ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ co hiêu qua cung gop phân tao nên môt thi tr ng tai chinh tronǵ ̣ ̉ ̃ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ườ ̀ ́ nên kinh tê cua môi quôc gia. Thi tr ng tai chinh đ c hinh thanh̀ ́ ̉ ̃ ́ ̣ ườ ̀ ́ ượ ̀ ̀ đa th c hiên ch c năng quan trong cua minh, la tâp trung cac khoañ ự ̣ ứ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ tiên tiêt kiêm tao thanh nguôn vôn l n đê tai tr cac d an đâu t̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ớ ̉ ̀ ợ ́ ự ́ ̀ ư trong nên kinh tê xa hôi.̀ ́ ̃ ̣ 3. Ch c năng c a th tr ng tài chính:ứ ủ ị ườ Ch c năng đâu tiên, cung la ch c năng quan trong nhât cua thiứ ̀ ̃ ̀ ứ ̣ ́ ̉ ̣ tr ng tai chinh la kh i thông cac nguôn vôn va dân vôn đê đap ngườ ̀ ́ ̀ ơ ́ ̀ ́ ̀ ̃ ́ ̉ ́ ứ cac nhu câu cua nên kinh tê xa hôi. Đê th c hiên đ c ch c nănǵ ̀ ̉ ̀ ́ ̃ ̣ ̉ ự ̣ ượ ứ nay, thi tr ng phai tao ra cac kênh huy đông vôn t n i th a, nh :̀ ̣ ườ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ừ ơ ừ ư ca nhân, hô gia đinh, cac đ n vi kinh tê, tô ch c đoan thê xa hôi,́ ̣ ̀ ́ ơ ̣ ́ ̉ ứ ̀ ̉ ̃ ̣ NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 5 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ Chinh phu, … trong va ngoai n c đê chuyên sang cac nha đâu t́ ̉ ở ̀ ̀ ướ ̉ ̉ ́ ̀ ̀ ư thiêu vôn, nh : cac đ n vi kinh tê, Chinh phu, ca nhân, hô gia đinh,́ ́ ư ́ ơ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̀ … Ch c năng th hai cua thi tr ng tai chinh la kich thich tiêtứ ứ ̉ ̣ ườ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ kiêm va đâu t . Thi tr ng tao ra sân ch i, đê nh ng ng i co tiêṇ ̀ ̀ ư ̣ ườ ̣ ơ ̉ ữ ườ ́ ̀ nhan rôi co c hôi đâu t nh nhau va đ c t do tham gia vao thì ̃ ́ ơ ̣ ̀ ư ư ̀ ượ ự ̀ ̣ tr ng đê tim kiêm nh ng n i đâu t co suât sinh l i cao nhât, taoườ ̉ ̀ ́ ữ ơ ̀ ư ́ ́ ợ ́ ̣ thanh thoi quen tich luy tiên tê môt cach th ng xuyên h n, la môt̀ ́ ́ ̃ ̀ ̣ ̣ ́ ườ ơ ̀ ̣ nguôn đâu vao không thê thiêu cua thi tr ng. Nêu thi tr ng không̀ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ườ ́ ̣ ườ kich thich đ c ng i dân tich luy va tham gia vao thi tr ng nh́ ́ ượ ườ ́ ̃ ̀ ̀ ̣ ườ ư la môt kênh dân vôn cho nên kinh tê thi thi tr ng đo se không thề ̣ ̃ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ườ ́ ̃ ̉ hoat đông tôt. Đông th i, nha đâu t trên thi tr ng khi tim kiêṃ ̣ ́ ̀ ờ ̀ ̀ ư ̣ ườ ̀ ́ nguôn vôn tai tr cho cac hoat đông đâu t phai nhân th c đ c̀ ́ ̀ ợ ́ ̣ ̣ ̀ ư ̉ ̣ ứ ượ viêc s dung vôn sao cho co hiêu qua nhât, co hiêu suât s dung̣ ử ̣ ́ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ ử ̣ đông vôn cao nhât đê bao toan vôn, sinh l i va tich luy. Chinh vì ́ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ờ ̀ ́ ̃ ́ ̀ vây, thi tr ng tai chinh co ch c năng nâng cao năng suât va hiêụ ̣ ườ ̀ ́ ́ ứ ́ ̀ ̣ qua hoat đông cua toan bô nên kinh tê, kich thich đôi m i, ap dung̉ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̉ ớ ́ ̣ khoa hoc ky thuât, công nghê tiên tiên đê tăng hiêu qua đâu t , gop̣ ̃ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̉ ̀ ư ́ phân thuc đây tăng tr ng va phat triên kinh tê xa hôi.̀ ́ ̉ ưở ̀ ́ ̉ ́ ̃ ̣ Ch c năng th ba cua thi tr ng tai chinh la lam gia tăng tinhứ ứ ̉ ̣ ườ ̀ ́ ̀ ̀ ́ thanh khoan cho cac tai san tai chinh. Tinh thanh khoan la tinh chât̉ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ́ ́ dê dang chuyên hoa cac tai san tai chinh thanh tiên măt va đ c th c̃ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ượ ự hiên thi tr ng th câp, la thi tr ng mua ban, giao dich cô phiêụ ở ̣ ườ ứ ́ ̀ ̣ ườ ́ ̣ ̉ ́ NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 6 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ va cac giây t co gia đa phat hanh trên thi tr ng s câp. Tinh thanh̀ ́ ́ ờ ́ ́ ̃ ́ ̀ ̣ ườ ơ ́ ́ khoan thi tr ng tai chinh cang cao thi cang thu hut nhiêu chu thể ở ̣ ườ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ tham gia vao thi tr ng va giup chu s h u cac tai san tai chinh dề ̣ ườ ̀ ́ ̉ ở ữ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̃ dang chuyên đôi danh muc đâu t theo yêu câu. Do đo, môi thì ̉ ̉ ̣ ̀ ư ̀ ́ ̃ ̣ tr ng khac nhau co tinh thanh khoan khac nhau, phu thuôc vaoườ ́ ́ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ trinh đô phat triên cac đinh chê tai chinh cua thi tr ng ây. Nêu cac̀ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ườ ́ ́ ́ c chê cua thi tr ng thông thoang se tao điêu kiên thuân l i choơ ́ ̉ ̣ ườ ́ ̃ ̣ ̀ ̣ ̣ ợ cac công cu tai chinh l u thông thông suôt. Ngoai ra, thi tr ng taí ̣ ̀ ́ ư ́ ̀ ̣ ườ ̀ chinh con co ch c năng đinh gia tai san tai chinh, phân phôi vôn trêń ̀ ́ ứ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ́ thi tr ng theo tin hiêu cua thi tr ng.̣ ườ ́ ̣ ̉ ̣ ườ Tuy thuôc vao cac ch c năng khac nhau cua thi tr ng cung̀ ̣ ̀ ́ ứ ́ ̉ ̣ ườ ̃ nh cac tiêu chi phân loai khac nhau, thi tr ng tai chinh cung coư ́ ́ ̣ ́ ̣ ườ ̀ ́ ̃ ́ nhiêu cach phân loai khac nhau. Nh ng t u trung lai, thi tr ng taì ́ ̣ ́ ư ự ̣ ̣ ườ ̀ chinh th ng co ba cach phân loai c ban: theo th i han, tinh chât́ ườ ́ ́ ̣ ơ ̉ ờ ̣ ́ ́ luân chuyên vôn va theo c câu cua thi tr ng.̉ ́ ̀ ơ ́ ̉ ̣ ườ 4. Phân lo i th tr ng tài chính:ạ ị ườ Căn c theo th i han luân chuyên vôn, thi tr ng tai chinhứ ờ ̣ ̉ ́ ̣ ườ ̀ ́ đ c phân thanh: thi tr ng tiên tê, thi tr ng hôi đoai va thiượ ̀ ̣ ườ ̀ ̣ ̣ ườ ́ ́ ̀ ̣ tr ng ch ng khoan.ườ ứ ́ - Thi tr ng tiên tê la thi tr ng giao dich, mua ban cac ch ng̣ ườ ̀ ̣ ̀ ̣ ườ ̣ ́ ́ ứ t co gia ngăn han. Cac ch ng t co gia ngăn han nh : tin phiêuừ ́ ́ ́ ̣ ́ ứ ừ ́ ́ ́ ̣ ư ́ ́ Kho bac, khoan vay ngăn han gi a cac Ngân hang, thoa thuân muạ ̉ ́ ̣ ữ ́ ̀ ̉ ̣ lai, ch ng chi tiên g i, th ng phiêu, … Đây la thi tr ng nhăṃ ứ ̉ ̀ ử ươ ́ ̀ ̣ ườ ̀ NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 7 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ thoa man nh ng nhu câu vôn trong ngăn han. Căn c theo muc đich̉ ̃ ữ ̀ ́ ́ ̣ ứ ̣ ́ nay cua thi tr ng ma không cân quan tâm đên th i han cua cac̀ ̉ ̣ ườ ̀ ̀ ́ ờ ̣ ̉ ́ ch ng t co gia, khai niêm trên đ c hiêu theo nghia cua thi tr ngứ ừ ́ ́ ́ ̣ ượ ̉ ̃ ̉ ̣ ườ m thi thi tr ng tiên tê la thi tr ng giao dich, mua ban ngăn hanở ̀ ̣ ườ ̀ ̣ ̀ ̣ ườ ̣ ́ ́ ̣ cac giây t co gia. ́ ́ ờ ́ ́ - Thi tr ng hôi đoai la thi tr ng giao dich, mua ban, trao đôị ườ ́ ́ ̀ ̣ ườ ̣ ́ ̉ ngoai tê va cac ph ng tiên thanh toan quôc tê. Thi tr ng ngoai hôị ̣ ̀ ́ ươ ̣ ́ ́ ́ ̣ ườ ̣ ́ la môt c chê ma nh đo gia tri t ng đôi cua cac đông tiên quôc già ̣ ơ ́ ̀ ờ ́ ́ ̣ ươ ́ ̉ ́ ̀ ̀ ́ đ c xac lâp. Đăc điêm cua thi tr ng ngoai hôi la tiên đ c đôi lâyượ ́ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ườ ̣ ́ ̀ ̀ ượ ̉ ́ tiên, đây la thi tr ng th c s va tât yêu mang tinh quôc tê; c khì ̀ ̣ ườ ự ự ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ứ nao ma dân chung nh ng khu v c đông tiên khac nhau con kinh̀ ̀ ́ ở ữ ự ̀ ̀ ́ ̀ doanh v i nhau thi cac giao dich ngoai hôi con rât cân thiêt. Ngayớ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ nay, thi tr ng hôi đoai mang tinh toan câu nh s phat triên cuạ ườ ́ ́ ́ ̀ ̀ ờ ự ́ ̉ ̉ công nghê thông tin. Trong hoat đông kinh tê đôi ngoai, cac doanḥ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ nghiêp trong n c đêu phai tham gia cac thi tr ng hôi đoai đê muạ ướ ̀ ̉ ́ ̣ ườ ́ ́ ̉ - ban, vay - cho vay ngoai tê. Cac nghiêp vu trên thi tr ng hôi đoaí ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ườ ́ ́ phân l n mang tinh chât ngăn han (không qua môt năm) nên thì ớ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ tr ng nay đ c xem la môt bô phân cua thi tr ng tiên tê. Khi đo,ườ ̀ ượ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ườ ̀ ̣ ́ thi tr ng tai chinh chi bao gôm thi tr ng tiên tê va thi tr ng vôn.̣ ườ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ườ ̀ ̣ ̀ ̣ ườ ́ - Thi tr ng ch ng khoan la thi tr ng giao dich, mua ban cac̣ ườ ứ ́ ̀ ̣ ườ ̣ ́ ́ ch ng t co gia trung han va dai han. Thi tr ng ch ng khoan laứ ừ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ườ ứ ́ ̀ môt bô phân quan trong nhât cua thi tr ng vôn dai han, th c hiêṇ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ườ ́ ̀ ̣ ự ̣ c chê chuyên vôn tr c tiêp t nha đâu t sang nha phat hanh; quaơ ́ ̉ ́ ự ́ ừ ̀ ̀ ư ̀ ́ ̀ NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 8 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ đo, th c hiên ch c năng cua thi tr ng tai chinh la cung ng nguôń ự ̣ ứ ̉ ̣ ườ ̀ ́ ̀ ứ ̀ vôn trung va dai han cho nên kinh tê. San phâm tai chinh trên thí ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ tr ng ch ng khoan la cac loai trai phiêu, cô phiêu va cac công cuườ ứ ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̣ tai chinh khac nh : ch ng chi quy đâu t , công cu phat sinh - h p̀ ́ ́ ư ứ ̉ ̃ ̀ ư ̣ ́ ợ đông t ng lai, quyên chon, quyên mua cô phiêu, ch ng quyên. Thì ươ ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ứ ̀ ̣ tr ng ch ng khoan tâp trung vôn cho đâu t va phat triên kinh tê.ườ ứ ́ ̣ ́ ̀ ư ̀ ́ ̉ ́ Do đo, no co tac đông rât l n đên môi tr ng đâu t noi riêng vá ́ ́ ́ ̣ ́ ớ ́ ườ ̀ ư ́ ̀ nên kinh tê noi chung.̀ ́ ́ Căn c vao c câu cua thi tr ng, thi tr ng tai chinh đ cứ ̀ ơ ́ ̉ ̣ ườ ̣ ườ ̀ ́ ượ phân thanh thi tr ng s câp va thi tr ng th câp.̀ ̣ ườ ơ ́ ̀ ̣ ườ ứ ́ - Thi tr ng s câp la thi tr ng phat hanh lân đâu cac ch ng̣ ườ ơ ́ ̀ ̣ ườ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ứ t co gia đê huy đông va tâp trung vôn. Trên thi tr ng nay, vôn từ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ườ ̀ ́ ừ nha đâu t se đ c chuyên sang nha phat hanh thông qua viêc nhà ̀ ư ̃ ượ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ đâu t mua cac ch ng khoan m i phat hanh. Thi tr ng s câp cò ư ́ ứ ́ ớ ́ ̀ ̣ ườ ơ ́ ́ đăc điêm la n i duy nhât ma cac ch ng khoan đem lai vôn chọ ̉ ̀ ơ ́ ̀ ́ ứ ́ ̣ ́ ng i phat hanh, tao ra hang hoa cho thi tr ng giao dich va lamườ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ườ ̣ ̀ ̀ tăng vôn đâu t cho toan bô nên kinh tê. Nh ng ng i ban ch nǵ ̀ ư ̀ ̣ ̀ ́ ữ ườ ́ ứ khoan trên thi tr ng s câp th ng la Kho bac, Ngân hang Nhá ̣ ườ ơ ́ ườ ̀ ̣ ̀ ̀ n c, Công ty phat hanh, Tâp đoan bao lanh phat hanh, …Thiướ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̃ ́ ̀ ̣ tr ng s câp th ng diên ra trong môt th i gian nhât đinh.ườ ơ ́ ườ ̃ ̣ ờ ́ ̣ - Thi tr ng th câp la thi tr ng mua ban trao đôi cac ch ng̣ ườ ứ ́ ̀ ̣ ườ ́ ̉ ́ ứ t co gia đa phat hanh lân đâu. Trên thi tr ng nay, cac nha đâu từ ́ ́ ̃ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ườ ̀ ́ ̀ ̀ ư chuyên nh ng quyên mua ban ch ng khoan va điêu đo lam chỏ ượ ̀ ́ ứ ́ ̀ ̀ ́ ̀ NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 9 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ ch ng khoan đa phat hanh co tinh thanh khoan. Khoan tiên thu đ cứ ́ ̃ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̉ ̀ ượ t viêc ban ch ng khoan thuôc vê cac nha đâu t va cac nha kinhừ ̣ ́ ứ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ư ̀ ́ ̀ doanh ch ng khoan ch không thuôc vê nha phat hanh nên luôngứ ́ ứ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ tiên chi vân chuyên gi a nh ng nha đâu t ch ng khoan trên thì ̉ ̣ ̉ ữ ữ ̀ ̀ ư ứ ́ ̣ tr ng. Thi tr ng th câp la môt bô phân quan trong cua thiườ ̣ ườ ứ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ tr ng ch ng khoan, găn bo chăt che v i thi tr ng s câp. Giaoườ ứ ́ ́ ́ ̣ ̃ ớ ̣ ườ ơ ́ dich trên thi tr ng th câp phan anh nguyên tăc canh tranh t do,̣ ̣ ườ ứ ́ ̉ ́ ́ ̣ ự gia giao dich ch ng khoan do cung - câu trên thi tr ng quyêt đinh.́ ̣ ứ ́ ̀ ̣ ườ ́ ̣ Thi tr ng s câp va thi tr ng th câp co môi quan hê chăṭ ườ ơ ́ ̀ ̣ ườ ứ ́ ́ ́ ̣ ̣ che v i nhau. Thi tr ng s câp la c s va la tiên đê cho s hinh̃ ớ ̣ ườ ơ ́ ̀ ơ ở ̀ ̀ ̀ ̀ ự ̀ thanh va phat triên cua thi tr ng th câp; vi đo la n i cung câp̀ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ườ ứ ́ ̀ ́ ̀ ơ ́ hang hoa ch ng khoan l u thông trên thi tr ng th câp. Ng c lai,̀ ́ ứ ́ ư ̣ ườ ứ ́ ượ ̣ thi tr ng th câp la đông l c, la điêu kiên cho s phat triên cua thị ườ ứ ́ ̀ ̣ ự ̀ ̀ ̣ ự ́ ̉ ̉ ̣ tr ng s câp; vi nêu không co thi tr ng th câp đê l u hanh, muaườ ơ ́ ̀ ́ ́ ̣ ườ ứ ́ ̉ ư ̀ ban, trao đôi tao ra tinh thanh khoan cho ch ng khoan thi rât kho đế ̉ ̣ ́ ̉ ứ ́ ̀ ́ ́ ̉ phat hanh va thu hut nha đâu t trên thi tr ng s câp. Viêc phâń ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ư ̣ ườ ơ ́ ̣ biêt thi tr ng s câp va th câp chi co y nghia vê măt ly thuyêt.̣ ̣ ườ ơ ́ ̀ ứ ́ ̉ ́ ́ ̃ ̀ ̣ ́ ́ Trên th c tê, tô ch c thi tr ng không phân biêt đâu la thi tr ngự ́ ̉ ứ ̣ ườ ̣ ̀ ̣ ườ s câp, đâu la thi tr ng th câp. Vi tai môt thi tr ng co thê cungơ ́ ̀ ̣ ườ ứ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ườ ́ ̉ ̀ diên ra đông th i hoat đông mua ban ch ng khoan m i phat hanh vã ̀ ờ ̣ ̣ ́ ứ ́ ớ ́ ̀ ̀ ch ng khoan mua ban lai. Điêu cân quan tâm la phai coi trong thiứ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ tr ng s câp vi đây la thi tr ng tao vôn va co c chê giam satườ ơ ́ ̀ ̀ ̣ ườ ̣ ́ ̀ ́ ơ ́ ́ ́ chăt che thi tr ng th câp đê bao vê thi tr ng tai chinh ôn đinh.̣ ̃ ̣ ườ ứ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ườ ̀ ́ ̉ ̣ NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 10 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ Căn c vao tinh chât luân chuyên vôn, thi tr ng tai chinhứ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̣ ườ ̀ ́ đ c phân thanh thi tr ng công cu n va thi tr ng công cu vôn.ượ ̀ ̣ ườ ̣ ợ ̀ ̣ ườ ̣ ́ - Thi tr ng công cu n la thi tr ng phat hanh, mua ban cac̣ ườ ̣ ợ ̀ ̣ ườ ́ ̀ ́ ́ ch ng khoan n . Th c chât cac công cu n (trai phiêu, tin phiêu, kyứ ́ ợ ự ́ ́ ̣ ợ ́ ́ ́ ́ ̀ phiêu, …) la cac thoa thuân co tinh h p đông. Trong đo, ng i vaý ̀ ́ ̉ ̣ ́ ́ ợ ̀ ́ ườ vôn thanh toan cho ng i gi công cu môt khoan tiên cô đinh tronǵ ́ ườ ữ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ nh ng khoan th i gian nhât đinh (thanh toan lai) cho t i ky han cuôiữ ̉ ờ ́ ̣ ́ ̃ ớ ̀ ̣ ́ cung thi thanh toan gia tri gôc. Trên c s ky han thanh toan, công̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ ơ ở ̀ ̣ ́ cu n đ c chia lam ba loai khac nhau:̣ ợ ượ ̀ ̣ ́ - Công cu n ngăn han.̣ ợ ́ ̣ - Công cu n trung han.̣ ợ ̣ - Công cu n dai han.̣ ợ ̀ ̣ Quan hê vay m n d a trên công cu n th ng ân đinh tr c̣ ượ ự ̣ ợ ườ ́ ̣ ướ th i han va lai suât cô đinh. Ng i s h u công cu n không coờ ̣ ̀ ̃ ́ ́ ̣ ườ ở ữ ̣ ợ ́ quyên biêu quyêt trong quan tri điêu hanh cua bên vay.̀ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̉ - Thi tr ng công cu vôn la thi tr ng phat hanh, mua ban cac̣ ườ ̣ ́ ̀ ̣ ườ ́ ̀ ́ ́ ch ng khoan vôn. Vôn đ c huy đông trên thi tr ng băng viêc banứ ́ ́ ́ ượ ̣ ̣ ườ ̀ ̣ ́ cô phân, ch ng chi quy đâu t , …Ng i năm gi cô phiêu goi la cổ ̀ ứ ̉ ̃ ̀ ư ườ ́ ữ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ đông, ho gop vôn vao cac doanh nghiêp cô phân trên c s găn liêṇ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ơ ở ́ ̀ v i hoat đông san xuât kinh doanh cua doanh nghiêp va đ c chiaớ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ượ cô t c d a trên kêt qua kinh doanh theo sô l ng cô phân ma hỏ ứ ự ́ ̉ ́ ượ ̉ ̀ ̀ ̣ năm gi . Chinh vi vây ma gia tri cô t c không ôn đinh nh ng í ữ ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ứ ̉ ̣ ư ườ gi công cu n nh ng cô t c co thê cao hoăc thâp h n lai trai phiêu,ữ ̣ ợ ư ̉ ứ ́ ̉ ̣ ́ ơ ̃ ́ ́ NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 11 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ vi no tuy thuôc vao kêt qua kinh doanh cua doanh nghiêp. Nh ng hò ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ư ̣ co quyên biêu quyêt trong quan tri điêu hanh doanh nghiêp vi ho lá ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ chu s h u. Ng i gi ch ng khoan vôn co nhiêu rui ro h n ng ỉ ở ữ ườ ữ ứ ́ ́ ́ ̀ ̉ ơ ườ gi ch ng khoan n trong tr ng h p doanh nghiêp bi pha san.ữ ứ ́ ợ ườ ợ ̣ ̣ ́ ̉ Ng i gi ch ng khoan n đ c u tiên thanh toan n tr c.ườ ữ ứ ́ ợ ượ ư ́ ợ ướ Ngoai ra, trong cach phân loai nay, con co thi tr ng công cù ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ườ ̣ phai sinh. Đây la thi tr ng phat hanh va mua ban cac ch ng khoań ̀ ̣ ườ ́ ̀ ̀ ́ ́ ứ ́ phat sinh, nh : ch ng quyên, quyên chon, h p đông t ng lai, …́ ư ứ ̀ ̀ ̣ ợ ̀ ươ Ngay nay, môt thi tr ng tai chinh không nhât thiêt phai cò ̣ ̣ ườ ̀ ́ ́ ́ ̉ ́ không gian vât ly. Vi vây, thi tr ng tai chinh con đ c phân theọ ́ ̀ ̣ ̣ ườ ̀ ́ ̀ ượ thê th c sau:̉ ứ - Thi tr ng thô s va thi tr ng vi tinh hoa.̣ ườ ơ ̀ ̣ ườ ́ ́ - Thi tr ng th ng tr c va thi tr ng huy đông.̣ ườ ườ ự ̀ ̣ ườ ̣ - Thi tr ng ch ng khoan đa đăng ky va thi tr ng̣ ườ ứ ́ ̃ ́ ̀ ̣ ườ l u l ng ch ng khoan.ư ượ ứ ́ Môi cach phân loai thi tr ng tuy thuôc vao tiêu chi ma chung̃ ́ ̣ ̣ ườ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ta muôn h ng đên. T nh ng c s ly luân nêu trên, thi tr ng taí ướ ́ ừ ữ ơ ở ́ ̣ ̣ ườ ̀ chinh tai Viêt Nam cung đa đ c hinh thanh va phat triên. Nhăḿ ̣ ̣ ̃ ̃ ượ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ đanh gia th c trang cua thi tr ng tai chinh Viêt Nam, tiêu luân naý ́ ự ̣ ̉ ̣ ườ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ chi tâp trung phân tich trên ba thi tr ng trong phân loai theo th ỉ ̣ ́ ̣ ườ ̣ ờ han luân chuyên vôn. Đo la thi tr ng tiên tê, thi tr ng hôi đoai vạ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ườ ̀ ̣ ̣ ườ ́ ́ ̀ thi tr ng ch ng khoan.̣ ườ ứ ́ NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 12 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ B. TH C TR NG C A TH TR NG TÀI CHÍNH VI TỰ Ạ Ủ Ị ƯỜ Ệ NAM 1. Th tr ng ti n t :ị ườ ề ệ a) Th tr ng v n ng n h n:ị ườ ố ắ ạ (V th tr ng v n ng n h n hay còn g i là th tr ng ti nề ị ườ ố ắ ạ ọ ị ườ ề t ) Nhìn chung, th tr ng này ch a th c s phát tri n và Ngânệ ị ườ ư ự ự ể hàng Nhà n c (NHTW) ch a th c s đóng vai trò can thi p cóướ ư ự ự ệ hi u qu vào th tr ng này. Các lo i lãi su t c a NHTW: lãi su tệ ả ị ườ ạ ấ ủ ấ c b n, lãi su t tái c p v n, lãi su t chi t kh u, lãi su t nghi p vơ ả ấ ấ ố ấ ế ấ ấ ệ ụ th tr ng m , lãi su t đ u th u tín phi u kho b c nhà n c có tácị ườ ở ấ ấ ầ ế ạ ướ đ ng rõ nét đ n th tr ng. Các công c đi u hành chính sách ti nộ ế ị ườ ụ ề ề t , đ c bi t là công c d tr b t bu c... thi u linh ho t. Các Ngânệ ặ ệ ụ ự ữ ắ ộ ế ạ hàng th ng m i (NHTM) và T ch c tín d ng c nh tranh v iươ ạ ổ ứ ụ ạ ớ nhau tăng lãi su t huy đ ng v n m t cách m t chi u, t o nguy cấ ộ ố ộ ộ ề ạ ơ ti m n r i ro cho chính các NHTM.ề ẩ ủ b) Th tr ng liên ngân hàngị ườ Ho t đ ng Ngân hàng hi nạ ộ ệ đang nóng v i nh ng di n bi nớ ữ ễ ế trái chi u và ba v n đề ấ ề n i c m: các Ngân hàng th ng m i khanổ ộ ươ ạ hi m ti n đ ng Vi t Nam, cung ngo i t trong n n kinh t tăngế ề ồ ệ ạ ệ ề ế cao và s c ép d lu n v ch ng l m phát t vi c cung ng ti n raứ ư ậ ề ố ạ ừ ệ ứ ề l u thông.ư Ba v n đ trên có m i quan h ch t ch v i nhau. Đ đápấ ề ố ệ ặ ẽ ớ ể ng nhu c u v ti n đ ng Vi t Nam, cũng nh cung ngo i t quáứ ầ ề ề ồ ệ ư ạ ệ NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 13 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ l n và tăng m nh, thì Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam (NHNN)ớ ạ ướ ệ ph i đ y m nh mua ngo i t vào cung ng đ ng Vi t Nam ra l uả ẩ ạ ạ ệ ứ ồ ệ ư thông. Song cung ng đ ng Vi t Nam ra l u thông thì l i g p ph iứ ồ ệ ư ạ ặ ả s c ép c a d lu n v ch ng l m phát đang tăng cao t góc đứ ủ ư ậ ề ố ạ ừ ộ ti n t .ề ệ Càng v cu i năm kh i l ng ngo i t chuy n vào Vi t Namề ố ố ượ ạ ệ ể ệ càng tăng m nh, l n nh t đó là ki u h i.ạ ớ ấ ề ố Cũng v th i đi m cu iề ờ ể ố năm, các NHTM c ph n vàổ ầ doanh nghi p c ph n g p rút phátệ ổ ầ ấ hành c phi u m i đ hoàn thành k ho ch năm 2007 v tăng v nổ ế ớ ể ế ạ ề ố đi u v n l theo ngh quy t đ i h i c đông bi u quy t nh t trí tề ố ệ ị ế ạ ộ ổ ể ế ấ ừ đ u năm. C đông là ng i Vi t Nam n c ngoài, c đông n cầ ổ ườ ệ ở ướ ổ ướ ngoài ph i chuy n ti n v Vi t Nam đ góp v n. M t b ph nả ể ề ề ệ ể ố ộ ộ ậ khác ng i Vi t Nam n c ngoài chuy n ti n v cho ng i thânườ ệ ở ướ ể ề ề ườ vay m n ho c đ u t h vào các lo i trái phi u khác nhau.ượ ặ ầ ư ộ ạ ế Bên c nh đó là ti n t n c ngoài chuy n v đ u t vào thạ ề ừ ướ ể ề ầ ư ị tr ng tr ng b t đ ng s n. M t ngu n v n ngo i t quan tr ngườ ườ ấ ộ ả ộ ồ ố ạ ệ ọ khác đó là v n đ u t gián ti p vào th tr ng ch ng khoánố ầ ư ế ị ườ ứ (TTCK) Vi t Nam th ng sôi đ ng vào cu i năm. S v n này baoệ ườ ộ ố ố ố g m c vi c mua ch ng khoán trên Sồ ả ệ ứ ở GDCK TP.HCM, Trung tâm GDCK Hà N i, c s v n mua c ph n tr thành c đông l n,ộ ả ố ố ổ ầ ở ổ ớ c đông chi n l c c a cácổ ế ượ ủ doanh nghi p Vi t Nam.ệ ệ T t c s ngo i t đó ph i chuy n sang n i t , t c là đ ngấ ả ố ạ ệ ả ể ộ ệ ứ ồ Vi t Nam. Songệ NHNN Vi t Nam v i t cách ng i mua bán cu iệ ớ ư ườ ố NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 14 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ cùng can thi p trên th tr ng ngo i t liên ngân hàng thì h n chệ ị ườ ạ ệ ạ ế mua vào. Nh ng ngu n v n ngo i t l n ti p theo đó là v n đ u tữ ồ ố ạ ệ ớ ế ố ầ ư tr c ti p n c ngoài, v n ODA và ngu n thu t khách qu c t chiự ế ướ ố ồ ừ ố ế tiêu t i Vi t Nam.ạ ệ V kim ng ch xu t nh p kh u, đ n h t tháng 11/2007, Vi tề ạ ấ ậ ẩ ế ế ệ Nam đ t kim ng ch nh p kh u 54,11 t USD, tăng 31,1% so v iạ ạ ậ ẩ ỷ ớ cùng kỳ năm ngoái, kim ng ch xu t kh u tăng 20, nh p siêu 9,0 tạ ấ ẩ ậ ỷ USD và d báo c năm 2007 cũng d ng m c 9,0 t USD. Doự ả ừ ở ứ ỷ nh p siêu nên thu hút m t l ng v n ngo i t r t l n. Tuy nhiên,ậ ộ ượ ố ạ ệ ấ ớ cung ngo i t v n d i dào th hi n t p trung th ng d cán cânạ ệ ẫ ồ ể ệ ậ ở ặ ư vãng lai, đ n nay ch a có con s th ng kê đ c công b chínhế ư ố ố ượ ố th c.ứ Ngu n thông tin t Văn phòng Chính ph cho hay, ch riêng 6ồ ừ ủ ỉ tháng đ u năm 2007,ầ NHNN đã mua vào 9 t USD đ tăng qu dỷ ể ỹ ự tr , t ng ng cung ng ra l u thông 144.000 t đ ng. Theo TS.ữ ươ ứ ứ ư ỷ ồ Lê Xuân Nghĩa, phát bi u t i cu c h i th o hai Lu t Ngân hàng, tể ạ ộ ộ ả ậ ổ ch c sáng ngày 29/11/2007 t iứ ạ TP.HCM thì con s này c a c nămố ủ ả 2007 không th p h n 12 t USD. Nh v y s ti n đ ng Vi t Namấ ơ ỷ ư ậ ố ề ồ ệ cung ng ra l u thông qua kênh mua ngo i t lên t i g n 200.000ứ ư ạ ệ ớ ầ t đ ng. V i vi c mua vào m t kh i l ng l n USD đã làm choỷ ồ ớ ệ ộ ố ượ ớ qu d tr ngo i t c a qu c gia hi n nay lên t i 20 t USD.ỹ ự ữ ạ ệ ủ ố ệ ớ ỷ NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 15 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ Song mua kh i l ng l n nh v y nh ng l ng cung USDố ượ ớ ư ậ ư ượ hi n nay trên th tr ng v n đang r t l n, n u không mua vào, tệ ị ườ ẫ ấ ớ ế ỷ giá VND/USD gi m m nh và cácả ạ NHTM tr nên tình tr ng th aở ạ ừ v n USD, nh ng khan hi m đ ng Vi t Nam.ố ư ế ồ ệ Cũng do tình tr ng thi u h t đ ng Vi t Nam, nên có th iạ ế ụ ồ ệ ờ đi m lãi su t cho vay qua đêm trên th tr ng n i t liên ngân hàngể ấ ị ườ ộ ệ đã lên t i 12%/năm, th m chí có th i đi m lên t i 18%/năm, caoớ ậ ờ ể ớ h n lãi su t cho khách hàng vay v n.ơ ấ ố NHNN thông qua nghi p vệ ụ th tr ng m mua vào gi y t có giá ng n h n cung ng h nị ườ ở ấ ờ ắ ạ ứ ơ 10.000 t đ ng cho các NHTM, nh ng không th m gì so v i nhuỷ ồ ư ấ ớ c u khan hi m ti n đ ng Vi t Nam hi n nay c a th tr ng ti nầ ế ề ồ ệ ệ ủ ị ườ ề t . Cũng chính do tình tr ng đó, nên hi n nay cácệ ạ ệ NHTM đang đ yẩ m nh huy đ ng v n trong n n kinh t b ng nhi u bi n pháp khácạ ộ ố ề ế ằ ề ệ nhau, nh tăng chi phí khuy n mãi, tăng lãi su t, t đó t o áp l cư ế ấ ừ ạ ự tăng lãi su t cho vay và t đó góp ph n t o thêm áp l c gia tăngấ ừ ầ ạ ự l m phát.ạ B i v y, trong đi u hành chính sách ti n t c n có chi nở ậ ề ề ệ ầ ế l c dài h n, ch đ ng h n, đ m b o khoa h c và sát thông lượ ạ ủ ộ ơ ả ả ọ ệ qu c t . C n tham kh o và h c h i kinh nghi m c a các n cố ế ầ ả ọ ỏ ệ ủ ướ trong khu v c, nh : Trung Qu c, Philippines,… có đi u ki n gi ngự ư ố ề ệ ố Vi t Nam nh ng h không lúng túng nh n c ta.ệ ư ọ ư ướ 2. Th tr ng h i đoái:ị ườ ố NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 16 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ T giá h i đoái s t gi m g n đây ch y u do áp l c gi mỷ ố ụ ả ầ ủ ế ự ả cung ng ti n VND trong l u thông đ ki m ch l m phát. Chínhứ ề ư ể ề ế ạ vì v y, nhi u đ nh ch tài chính l n đ u đ a ra nh n đ nh, khậ ề ị ế ớ ề ư ậ ị ả năng t giá VND/USD s theo chi u h ng đi xu ng trong th iỷ ẽ ề ướ ố ờ gian t nay đ n h t năm 2007.ừ ế ế Tuy nhiên ông Lê Xuân Nghĩa, V tr ng V Chi n l cụ ưở ụ ế ượ phát tri n ngân hàng, Ngân hàng Nhà n c (NHNN) cho r ng, tể ướ ằ ỷ giá h i đoái s không m t h n 0,5% trong nh ng tháng còn l i c aố ẽ ấ ơ ữ ạ ủ năm (t đ u năm đ n nay t giá gi m 0,5%). NHNN s có đ ngừ ầ ế ỷ ả ẽ ộ thái can thi p khi đ ng USD gi m d i m c 16.000 VND/USD. ệ ồ ả ướ ứ Th tr ng đang xu t hi n tình tr ng khan hi m ti n đ ng, tị ườ ấ ệ ạ ế ề ồ ỷ giá s t gi m. V y t i sao NHNN v n ch a có đ ng thái tích c cụ ả ậ ạ ẫ ư ộ ự trong vi c hút USD v ?ệ ề Đây là m t bài toán đã đ c NHNN tính toán, vì n u ti p t cộ ượ ế ế ụ tung VND hút USD v thì l ng ti n trong l u thông s gia tăng,ề ượ ề ư ẽ kéo theo l m phát. Đi u này cho th y, n u NHNN không th c hi nạ ề ấ ế ự ệ ch tr ng trên, t c đ l m phát còn cao h n.ủ ươ ố ộ ạ ơ Nhi u kh năng, t c đ l m phát c a Vi t Nam trong nămề ả ố ộ ạ ủ ệ nay s cao h n m c tăng tr ng c a n n kinh t , khó đ t đ cẽ ơ ứ ưở ủ ề ế ạ ượ m c tiêu mà Chính ph và Qu c h i đã đ ra. Nh v y, đ ki mụ ủ ố ộ ề ư ậ ể ề ch l m phát bu c NHNN ph i h n ch vi c đ a ti n ra. Theo đó,ế ạ ộ ả ạ ế ệ ư ề ngoài các chính sách khác, NHNN đành gi m ho c ng ng muaả ặ ư USD. NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 17 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ Trên th tr ng, lãi su t huy đ ng VND đang chuy n đ ngị ườ ấ ộ ể ộ tăng do khan hi m VND, kéo theo lãi su t đ u ra tăng. H u qu làế ấ ầ ậ ả giá c tăng, doanh nghi p ph i đi u ch nh giá bán đ m b o l iả ệ ả ề ỉ ả ả ợ nhu n, lúc này l m phát s còn cao h n?ậ ạ ẽ ơ Vi c khan hi m ti n đ ng ch là nh t th i. Trên th c t , hi nệ ế ề ồ ỉ ấ ờ ự ế ệ còn nhi u ngân hàng đang d v n kh d ng và ch a gi i ngân k p.ề ư ố ả ụ ư ả ị Đi u này đ c ch ng minh, g n đây nhi u nhà băng ph i ch y đuaề ượ ứ ầ ề ả ạ gi i ngân đ đ m b o ch tiêu cu i năm, trong đó đáng chú ý là choả ể ả ả ỉ ố vay mua b t đ ng s n; gia tăng h n m c, th i gian, đ ng th iấ ộ ả ạ ứ ờ ồ ờ gi m lãi su t đ u ra đ thu hút khách hàng. ả ấ ầ ể T c đ tăng tr ng tín d ng c a Vi t Nam năm nay d báoố ộ ưở ụ ủ ệ ự s lên đ n 30 - 40%. Nh v y, n u tăng thêm cung ti n, kh năngẽ ế ư ậ ế ề ả tín d ng tăng tr ng nóng còn cao h n s nh h ng đ n n n kinhụ ưở ơ ẽ ả ưở ế ề t .ế Lãi su t qua đêm có nh ng th i đi m lên đ n 16 - 17%/nămấ ữ ờ ể ế và hi n v n duy trì trên m c 10%/năm, cao g n g p 3 l n so v iệ ẫ ứ ầ ấ ầ ớ tr c, th a ông?ướ ư V căn b n, m c tăng tr ng tín d ng đang gia tăng nóng,ề ả ứ ưở ụ tính thanh kho n trên th tr ng liên ngân hàng ch bi n đ ng trongả ị ườ ỉ ế ộ m t th i gian ng n. Có th g n đây, nhu c u thanh toán hàng hóaộ ờ ắ ể ầ ầ c a khách hàng tăng m nh nên h c n đ n v n ngân hàng. ủ ạ ọ ầ ế ố NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 18 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ T đó, các ngân hàng đ xô vay trên th tr ng liên ngân hàngừ ổ ị ườ khi n lãi su t qua đêm bi n đ ng. Nh ng sau T t D ng l ch, tínhế ấ ế ộ ư ế ươ ị thanh kho n c a th tr ng liên ngân hàng s n đ nh tr l i.ả ủ ị ườ ẽ ổ ị ở ạ Tuy nhiên, m t th c t cho th y, vi c d báo và qu n tr r iộ ự ế ấ ệ ự ả ị ủ ro thanh kho n c a m t s ngân hàng còn y u kém. N u các ngânả ủ ộ ố ế ế hàng xây d ng đ c b ng cân đ i tài s n đ n t ng ngày, ch cự ượ ả ố ả ế ừ ắ ch n s không x y ra hi n t ng khan hi m ti n đ ng nh th iắ ẽ ả ệ ượ ế ề ồ ư ờ gian g n đây. ầ T giá h i đoái s bi n đ ng nh th nào trong th i gian t iỷ ố ẽ ế ộ ư ế ờ ớ và NHNN s có đ ng thái đi u ch nh vào lúc nào?ẽ ộ ề ỉ V i t giá h i đoái, n u đã bi n đ ng thì s m nh h n c lãiớ ỷ ố ế ế ộ ẽ ạ ơ ả su t, có th lên đ n 5 - 10%. N u kinh doanh trên th tr ng h iấ ể ế ế ị ườ ố đoái mà không có d báo tr c d n đ n l là chuy n bình th ng.ự ướ ẫ ế ỗ ệ ườ Ng i mua cu i cùng bao gi cũng là NHNN. ườ ố ờ N u th y c n, NHNN s mua vào và ng ng mua khi th yế ấ ầ ẽ ư ấ không c n thi t. Tuy nhiên, khi t giá xu ng m c 16.000ầ ế ỷ ố ứ VND/USD s có đi u ch nh ngay, vì n u đ t giá xu ng th p sẽ ề ỉ ế ể ỷ ố ấ ẽ nh h ng đ n xu t kh u và đ u t tr c ti p n c ngoài. ả ưở ế ấ ẩ ầ ư ự ế ướ Do đó, nhi u kh năng t giá ch có th s t gi m xu ng m cề ả ỷ ỉ ể ụ ả ố ứ x p x 16.000 VND/USD. Hi n nay m c gi m c a t giá là 0,5%,ấ ỉ ệ ứ ả ủ ỷ nên m c t i đa ch xu ng kho ng 1% cho c năm 2007. ứ ố ỉ ố ả ả Th c t , NHNN có mua vào USD và l ng USD hút v tự ế ượ ề ừ đ u tháng 8 đ n nay đ t g n 6 t USD. Nh ng do v n đ u t giánầ ế ạ ầ ỷ ư ố ầ ư NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 19 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ ti p và tr c ti p vào Vi t Nam tăng nhanh, cung d i, trong khi c uế ự ế ệ ộ ầ y u đã góp ph n làm t giá suy gi m.ế ầ ỷ ả 3. Th tr ng ch ng khoán:ị ườ ứ a) Nh ng thành t u đ t đ c c a th tr ng ch ng khoán Vi tữ ự ạ ượ ủ ị ườ ứ ệ Nam V t ch c và phát tri n th tr ng: Th tr ng ch ng khoánề ổ ứ ể ị ườ ị ườ ứ có t ch c phá tri n nhanh v quy mô, t ng m c v n hóa trên thổ ứ ể ề ổ ứ ố ị tr ng ngày càng tăng. Doanh nghi p và chính ph đã s d ng thườ ệ ủ ử ụ ị tr ng ch ng khoán nh m t kênh đ y m nh vi c thu hút v n đ uườ ứ ư ộ ẩ ạ ệ ố ầ t và nâng cao hi u qu s d ng v n trong n n kinh t .ư ệ ả ử ụ ố ề ế Khung pháp lý, chính sách cho ho t đ ng và phát tri n thạ ộ ể ị tr ng ch ng khoán t ng b c đ c hoàn thi n.ườ ứ ừ ướ ượ ệ Tính công khai, minh b ch c a các t ch c niêm y t đ cạ ủ ổ ứ ế ượ tăng c ng, ho t đ ng s n xu t kinh doanh có b c phát tri n kháườ ạ ộ ả ấ ướ ể v quy mô, doanh s và l i nhu n. Th tr ng ch ng khoán đã làmề ố ợ ậ ị ườ ứ gia tăng uy tín c a công ty niêm y t.ủ ế Th tr ng ch ng khoán góp ph n t o s thành công c aị ườ ứ ầ ạ ự ủ ch ng trình c ph n hóa doanh nghi p nhà n c k t n i v i niêmươ ổ ầ ệ ướ ế ố ớ y t và đăng ký giao d ch.ế ị Th tr ng ch ng khoán t o đi u ki n nâng cao trình đ qu nị ườ ứ ạ ề ệ ộ ả lý, đ u hành ho t đ ng nghi p v chuyên môn trong lĩnh v cề ạ ộ ệ ụ ự ch ng khoán.ứ NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 20 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ Góp ph n đa d ng hóa va phát tri n các đ nh ch tài chínhầ ạ ể ị ế trung gian. Th tr ng ch ng khoán giúp đ y m nh vi c ph bi n ki nị ườ ứ ẩ ạ ệ ổ ế ế th c v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán trong công chúng.ứ ề ứ ị ườ ứ Th tr ng ch ng khoán t ng b c thúc đ y ti n trình h iị ườ ứ ừ ướ ẩ ế ộ nh p qu c t .ậ ố ế b) Nh ng h n ch c a th tr ng ch ng khoán Vi t Nam.ữ ạ ế ủ ị ườ ứ ệ Th tr ng ch ng khoán ch a th t s kh ng đ nh đ c vai tròị ườ ứ ư ậ ự ẳ ị ượ c a m t kênh huy đ ng v n ch l c trong n n kinh t hi n nay.ủ ộ ộ ố ủ ự ề ế ệ Môi tr ng pháp lý ch a có tác d ng thúc đ y m nh m thườ ư ụ ẩ ạ ẽ ị tr ng ch ng khoán Vi t Nam phát tri n, th ch cho ho t đ ngườ ứ ệ ể ể ế ạ ộ th tr ng còn ch a hoàn ch nh.ị ườ ư ỉ S ph i h p gi a tài chính, ch ng khoán, ngân hàng trongự ố ợ ữ ứ chính sách đi u hành qu n lý th tr ng còn nhi u h n ch .ề ả ị ườ ề ạ ế Quy mô th tr ng ch ng khoán còn nh , hàng hóa giao d chị ườ ứ ỏ ị v i s l ng ch a nhi u, ch t l ng ch a cao. Ch s VN-Indexớ ố ượ ư ề ấ ượ ư ỉ ố ch a th c s tr thành phong vũ bi u c a n n kinh t .ư ự ự ở ể ủ ề ế Quan h cung c u hàng hóa trên th tr ng ch ng khoán cònệ ầ ị ườ ứ m t cân đ i gây nên nh ng bi n đ ng cho th tr ng. Th tr ngấ ố ữ ế ộ ị ườ ị ườ ch ng khoán ho t đ ng ch a th c s n đ nh, v ng ch c, k cứ ạ ộ ư ự ự ổ ị ữ ắ ể ả ho t đ ng giao d ch mà nguyên nhân chính v n ph thu c vào tâmạ ộ ị ẫ ụ ộ lý đ u t ng n h n.ầ ư ắ ạ NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 21 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ T ch c ho t đ ng c a th tr ng ch ng khoán còn nhi uổ ứ ạ ộ ủ ị ườ ứ ề h n ch , ho t đ ng c a th tr ng t do còn r ng.ạ ế ạ ộ ủ ị ườ ự ộ H th ng các t ch c trung gian và h tr th tr ng còn h nệ ố ổ ứ ổ ợ ị ườ ạ ch v năng l c tài chính, qu n tr công ty và ch t l ng d ch v .ế ề ự ả ị ấ ượ ị ụ H th ng c s h t ng, đ c bi t v h th ng công nghệ ố ơ ở ạ ầ ặ ệ ề ệ ố ệ thông tin c a các th tr ng giao d ch ch ng khoán, công ty ch ngủ ị ườ ị ứ ứ khoán còn b t c p tr c s phát tri n quá nhanh c a th tr ng đòiấ ậ ướ ự ể ủ ị ườ h i c n ph i có đ u t , nâng c p theo h ng hi n đ i.ỏ ầ ả ầ ư ấ ướ ệ ạ Kh năng giám sát, c ng ch th c thi còn h n ch m tả ưỡ ế ự ạ ế ộ ph n do công ngh tin h c, m t ph n do c s pháp lý và l cầ ệ ọ ộ ầ ơ ở ự l ng cán b còn y u.ượ ộ ế Th tr ng ch ng khoán còn thi u kh năng ti p c n v i thị ườ ứ ế ả ế ậ ớ ị tr ng ch ng khoán th gi i trong xu th h i nh p.ườ ứ ế ớ ế ộ ậ Ch a có kinh nghi m trong qu n lý chính sách.ư ệ ả T th c trang cua thi tr ng tai chinh Viêt Nam, đê cung cô vaừ ự ̣ ̉ ̣ ườ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ phat triên, chung ta phai th c s nâng cao vai tro cua thi tr ng taí ̉ ́ ̉ ự ự ̀ ̉ ̣ ườ ̀ chinh trong bôi canh Viêt Nam hiên nay.́ ́ ̉ ̣ ̣ C. VAI TRÒ C A TH TR NG TÀI CHÍNH Đ I V IỦ Ị ƯỜ Ố Ớ N N KINH T VI T NAM HI N NAYỀ Ế Ệ Ệ Viêt Nam đang co tôc đô tăng tr ng kinh tê liên tuc va luôṇ ́ ́ ̣ ưở ́ ̣ ̀ gi m c cao trong vong năm năm qua va trong chiên l c phatữ ở ứ ̀ ̀ ́ ượ ́ triên đên năm 2020, Viêt Nam phân đâu tr thanh n c công nghiêp̉ ́ ̣ ́ ́ ở ̀ ướ ̣ vê c ban. Cho nên, đê đap ng nhu câu vê vôn cho phat triên kinh̀ ơ ̉ ̉ ́ ứ ̀ ̀ ́ ́ ̉ NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 22 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ tê xa hôi t nay đên năm 2020, nên kinh tê Viêt Nam luôn đoi hoí ̃ ̣ ừ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ nguôn vôn huy đông rât l n. Chinh vi thê, thi tr ng tai chinh Viêt̀ ́ ̣ ́ ớ ́ ̀ ́ ̣ ườ ̀ ́ ̣ Nam hinh thanh va phat triên co vai tro rât to l n la n i tâp trung̀ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ́ ớ ̀ ơ ̣ moi nguôn l c vê tai chinh cho s nghiêp phat triên cua đât n c. ̣ ̀ ự ̀ ̀ ́ ự ̣ ́ ̉ ̉ ́ ướ 1. Th tr ng tài chính t o l p ngu n v n cho n n kinh tị ườ ạ ậ ồ ố ề ế V i vai tro la tich tu va tâp trung t ban cho nên kinh tê, hêớ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ư ̉ ̀ ́ ̣ thông Ngân hang th ng mai la môt kênh huy đông vôn giap tiêp đế ̀ ươ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̉ tao lâp nguôn vôn. Hê thông Ngân hang th ng mai th c hiên ch c̣ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ươ ̣ ự ̣ ứ năng huy đông vôn cua moi thanh phân kinh tê trong xa hôi thông̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̃ ̣ qua cac dich vu tiên g i tiêt kiêm, dich vu thanh toan, …Lai suât huý ̣ ̣ ̀ ử ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̃ ́ đông trên thi tr ng co anh h ng rât quan trong đên l ng vôn mạ ̣ ườ ́ ̉ ưở ́ ̣ ́ ượ ́ ̀ cac Ngân hang th ng mai huy đông đ c. Lai suât nay phai đaḿ ̀ ươ ̣ ̣ ượ ̃ ́ ̀ ̉ ̉ bao la lai suât th c d ng, t c la phai cao h n ty lê mât gia cua tiên̉ ̀ ̃ ́ ự ươ ứ ̀ ̉ ơ ̉ ̣ ́ ́ ̉ ̀ tê nh ng phai thâp h n lai suât cho vay đê đam bao hiêu qua kinḥ ư ̉ ́ ơ ̃ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̉ doanh cho hê thông Ngân hang. T nguôn vôn huy đông nay, cac̣ ́ ̀ ừ ̀ ́ ̣ ̀ ́ Ngân hang th ng mai cung ng môt l ng vôn dôi dao cho nêǹ ươ ̣ ứ ̣ ượ ́ ̀ ̀ ̀ kinh tê thông qua hoat đông câp tin dung. Lai suât trên thi tr nǵ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̃ ́ ̣ ườ tiên tê co anh h ng l n đên viêc phat hanh va mua ban ch ng̀ ̣ ́ ̉ ưở ớ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ứ khoan trên thi tr ng vôn. ́ ̣ ườ ́ Khi lai suât tiêt kiêm ch a thât s hâp dân nh ng ng i cõ ́ ́ ̣ ư ̣ ự ́ ̃ ữ ườ ́ tiên nhan rôi mong muôn co n i đâu t sinh l i cao h n, mao hiêm̀ ̀ ̃ ́ ́ ơ ̀ ư ợ ơ ̣ ̉ h n thi thi tr ng ch ng khoan la môt kênh huy đông vôn tr c tiêpơ ̀ ̣ ườ ứ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ự ́ cho nên kinh tê. D a vao tinh thanh khoan cao cua tai san tai chinh̀ ́ ự ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 23 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ trên thi tr ng nay cung nh tinh linh hoat trong l a chon danh muc̣ ườ ̀ ̃ ư ́ ̣ ự ̣ ̣ đâu t sao cho m c sinh l i tôi u, thi tr ng ch ng khoan ra đ i ̀ ư ứ ờ ́ ư ̣ ườ ứ ́ ờ ở Viêt Nam đa thât s la n i thu hut vôn rât l n vi tinh hâp dân suâṭ ̃ ̣ ự ̀ ơ ́ ́ ́ ớ ̀ ́ ́ ̃ ở ́ sinh l i cao h n lai suât tiêt kiêm hay s ky vong vao gia tri côờ ơ ̃ ́ ́ ̣ ự ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ phiêu trong t ng lai. Măt khac, nha đâu t cân vôn chi phai bo rá ươ ̣ ́ ̀ ̀ ư ̀ ́ ̉ ̉ ̉ chi phi rât thâp nh ng co thê huy đông nguôn vôn l n, t c thi, khônǵ ́ ́ ư ́ ̉ ̣ ̀ ́ ớ ứ ̀ bi bo hep nh c chê cho vay. Tuy nhiên, điêu nay con phu thuôc̣ ́ ̣ ư ơ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ vao s thuyêt phuc cua nha đâu t t nh ng d an kinh tê co s c̀ ự ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ư ừ ữ ự ́ ́ ́ ứ sinh l i cao. Điêu quan trong la cân phai kh i thông c chê hoatờ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ơ ơ ́ ̣ đông cho thi tr ng ch ng khoan phat triên.̣ ̣ ườ ứ ́ ́ ̉ 2. Th tr ng tài chính góp ph n nâng cao hi u qu ho tị ườ ầ ệ ả ạ đ ng c a n n kinh tộ ủ ề ế Các công c và chính sách trên th tr ng tài chính ngày càngụ ị ườ phát tri n s giúp khai thông các ngu n v n và khai thac triêt đê cacể ẽ ồ ố ́ ̣ ̉ ́ nguôn l c tai chinh. Các ngu n l c tài chính bao g m ngu n l c̀ ự ̀ ́ ồ ự ồ ồ ự trong n c và ngu n l c t n c ngoài. Đ i v i ngu n l c tàiướ ồ ự ừ ướ ố ớ ồ ự chính trong n c, c n phát tri n đa d ng các d ch v v tài chínhướ ầ ể ạ ị ụ ề đ nh ng kho n ti t ki m, ti n nhàn r i đ c đ a vào l u thôngể ữ ả ế ệ ề ỗ ượ ư ư sinh l i h n là đ a vào c t tr . Khi đó, n i l c tài chính trong n cợ ơ ư ấ ữ ộ ự ướ đ c huy đ ng tri t đ . Đ i v i ngu n l c tài chính bên ngoài, c nượ ộ ệ ể ố ớ ồ ự ầ có chính sách kh i thông lu ng ti n vào và ra b ng c ch giám sátơ ồ ề ằ ơ ế h n là các bi n pháp qu n lý hành chánh, đ thu hút ngu n l c tàiơ ệ ả ể ồ ự chính l n c a các t p đoàn n c ngoài.ớ ủ ậ ướ NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 24 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ Th tr ng tài chính phát tri n, m i thông tin trên th tr ngị ườ ể ọ ị ườ đ c công khai, minh b ch. Nhà đ u t mu n phát hành c phi uượ ạ ầ ư ố ổ ế huy đ ng v n trên th tr ng ph i th c s là đ n v ho t đ ng s nộ ố ị ườ ả ự ự ơ ị ạ ộ ả xu t kinh doanh có hi u qu cao. S c nh tranh thu hút v n nàyấ ệ ả ự ạ ố bu c các doanh nghi p ph i nâng cao hi u qu ho t đ ng, th ngộ ệ ả ệ ả ạ ộ ườ xuyên đ i m i công ngh đ tăng hi u qu kinh t . Vì th mà hi uổ ớ ệ ể ệ ả ế ế ệ qu kinh t c a xã h i cũng đ c nâng lên. M t khác, khi doanhả ế ủ ộ ượ ặ nghi p t o đ c s kỳ v ng vào m t giá tr th tr ng t ng laiệ ạ ượ ự ọ ộ ị ị ườ ươ tăng cao s kích thích cho m i ng i tăng ti t ki m đ đ u t vàoẽ ọ ườ ế ệ ể ầ ư các doanh nghi p có hi u qu cao. Vì v y, th tr ng tài chính cóệ ệ ả ậ ị ườ vai trò kich thich viêc s dung vôn tiêt kiêm va co hiêu qua.́ ́ ̣ ử ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ 3. Th tr ng tài chính góp ph n đ y nhanh quá trình t doị ườ ầ ầ ự hóa tài chính và h i nh p qu c tộ ậ ố ế Th tr ng tài chính đ c hình thành tùy thu c vào đi u ki nị ườ ượ ộ ề ệ chính tr - kinh t - xã h i c a m i n c nên có nh ng đ c thùị ế ộ ủ ỗ ướ ữ ặ riêng th tr ng c a m i n c. Tuy nhiên, ngày nay v i t c đở ị ườ ủ ỗ ướ ớ ố ộ t do hóa toàn c u, không m t th tr ng nào có th phát tri nự ầ ộ ị ườ ể ể riêng l mà ph i có m i liên h l n nhau. Đi u đó đ c th hi nẻ ả ố ệ ẫ ề ượ ể ệ b ng vi c m c đ t do hóa th tr ng tài chính trong n c vàằ ệ ứ ộ ự ị ườ ướ m c đ h i nh p vào n n kinh t th gi i. Vì th mà hi n nay ứ ộ ộ ậ ề ế ế ớ ế ệ ở h u h t các n c trên th gi i ti n hành c i cách tài chính ti n tầ ế ướ ế ớ ế ả ề ệ theo xu h ng t do hóa tài chính.ướ ự Đ i v i t do hoa tai chinh, đ c thê hiên các m t sau:ố ớ ự ́ ̀ ́ ượ ̉ ̣ ở ặ NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 25 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ - T do hoa lai suât: lãi su t hình thành trên th tr ng ph i doự ́ ̃ ́ ấ ị ườ ả th tr ng quy t đ nh, ph thu c vào cung c u, đ u t , m c ti tị ườ ế ị ụ ộ ầ ầ ư ứ ế ki m và thu nh p trong n n kinh t . T do hóa lãi su t th ng g nệ ậ ề ế ự ấ ườ ắ li n v i nó là t hóa t giá h i đoái, có tác đ ng m nh đ n toàn bề ớ ự ỷ ố ộ ạ ế ộ n n kinh t qu c dân, quy t đ nh t c đ và tính ch t c a tăngề ế ố ế ị ố ộ ấ ủ tr ng kinh t . ưở ế - T do hoa c chê quan ly ty gia linh hoat: là th c hi n chự ́ ơ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̣ ự ệ ế đ t giá th n i có qu n lý. Vi c áp d ng c ch này là phù h pộ ỷ ả ổ ả ệ ụ ơ ế ợ v i th tr ng tài chính hi n t i c a Vi t Nam. Tuy nhiên, đi uớ ị ườ ệ ạ ủ ệ ề c n l u ý là đi u ch nh t giá linh ho t t ng ng v i m t r ti nầ ư ề ỉ ỷ ạ ươ ứ ớ ộ ổ ề t , g m các đ ng ti n tham gia vào th ng m i v i Vi t Nam h nệ ồ ồ ề ươ ạ ớ ệ ơ là neo ch t vào dollar M . M u ch t c a chính sách t giá th n iặ ỹ ấ ố ủ ỷ ả ổ có qu n lý là xây d ng m t hành lang t giá cho phép t giá giaoả ự ộ ỷ ỷ đ ng trong m t gi i h n nh t đ nh xung quanh t giá chính th cộ ộ ớ ạ ấ ị ỷ ứ c a Ngân hàng Nhà n c.ủ ướ Ngoài ra, quá trình t do hóa tài chính Vi t Nam ph i đ cự ở ệ ả ượ ti n hành t ng b c và g n v i t do hóa các lĩnh v c khác nh : ế ừ ướ ắ ớ ự ự ư - T do hoa giao dich vang laiự ́ ̣ ̃ - T do hoa giao dich vônự ́ ̣ ́ - Th c hiên chuyên đôi đông ban têự ̣ ̉ ̉ ̀ ̉ ̣ Th tr ng tài chính phát tri n s làm tăng kh năng chuy nị ườ ể ẽ ả ể đ i ti n t đ i v i các giao d ch qua tài kho n vãng lai; m r ng vàổ ề ệ ố ớ ị ả ở ộ không h n ch các giao d ch tài chính qua biên gi i c a công dânạ ế ị ớ ủ NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 26 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ n c s t i và n c ngoài; các lu ng v n n c ngoài đ c t doướ ở ạ ướ ồ ố ướ ượ ự ra vào trên th tr ng ch ng khoán. Khi n n kinh t c a m t n cị ườ ứ ề ế ủ ộ ướ là l n m nh và đ ng ti n có uy tín thì đ ng ti n c a qu c gia đóớ ạ ồ ề ồ ề ủ ố đ c xem là đ ng ti n chuy n đ i t do khi mà b t c ai có đ ngượ ồ ề ể ổ ự ấ ứ ồ ti n đó đ u có quy n t do chuy n đ i sang nh ng ngo i t t doề ề ề ự ể ổ ữ ạ ệ ự mang đ y đ ch c năng thanh toán và d tr qu c t theo t giáầ ủ ứ ự ữ ố ế ỷ h i đoái th tr ng ngay trong n c và c khi ra kh i biên gi iố ị ườ ở ướ ả ỏ ớ qu c gia.ố Th tr ng tài chính phát tri n giúp cho các ch th tham giaị ườ ể ủ ể trên th tr ng có th hòa nh p vào nhau cho dù h b t kỳ đâuị ườ ể ậ ọ ở ấ trên th gi i và khi đó tính h i nh p qu c t đ c th hi n. Tr cế ớ ộ ậ ố ế ượ ể ệ ướ h t là trong lĩnh v c kinh t - th ng m i. Nh ng vùng, mi n kinhế ự ế ươ ạ ữ ề t khác nhau có th đang xen ho t đ ng kinh t - th ng m i c aế ể ạ ộ ế ươ ạ ủ nhau thông qua th tr ng tài chính m i qu c gia khi mà thị ườ ở ỗ ố ị tr ng tài chính đ c t do hóa. Các t ch c, công dân c a m tườ ượ ự ổ ứ ủ ộ n c có th đ u t , giao d ch, mua bán hàng hoá và d ch v v i cácướ ể ầ ư ị ị ụ ớ t ch c, cá nhân c a n c khác n u nh n n tài chính c a haiổ ứ ủ ướ ế ư ề ủ n c đ c liên k t v i nhau. Các giao d ch c a hai bên đ u đ cướ ượ ế ớ ị ủ ề ượ th hi n trên th tr ng. Vì th mà kinh t th gi i ngày càngể ệ ị ườ ế ế ế ớ mang tính toàn c u. Đ đáp ng cho vi c h i nh p qu c t trongầ ể ứ ệ ộ ậ ố ế lĩnh v c kinh t - th ng m i, lĩnh v c tài chính – ngân hàng cũngự ế ươ ạ ự ph i có s h i nh p qu c t sâu r ng vào th tr ng th gi i.ả ự ộ ậ ố ế ộ ị ườ ế ớ Th c hi n ch c năng này, Ngân hàng ph i th c s có ti m l c tàiự ệ ứ ả ự ự ề ự NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 27 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ chính và uy tín trên th gi i. Khi đó, th ng hi u c a các Ngânế ớ ươ ệ ủ hàng hay t ch c tài chính là y u t quan tr ng khi giao d ch trênổ ứ ế ố ọ ị th tr ng th gi i. Bên c nh đó, các ch th tham gia trên thị ườ ế ớ ạ ủ ể ị tr ng tài chính, ngoài th c hi n các ho t đ ng và d ch v , y u tườ ự ệ ạ ộ ị ụ ế ố con ng i, văn hóa – xã h i vùng, mi n mà h là ng i đó, cũngườ ộ ề ọ ườ ở đ c th hi n thông qua quá trình giao d ch, ho t đ ng trên thượ ể ệ ị ạ ộ ị tr ng. T đó mà tính văn hóa, xã h i, ngo i giao gi a các n c,ườ ừ ộ ạ ữ ướ các khu v c đ c h i nh p, đan xen vào nhau.ự ượ ộ ậ Tóm l i, vi c hình thành th tr ng tài chính có vai trò quanạ ệ ị ườ tr ng trong công cu c xây d ng phát tri n đ t n c. Đây là thọ ộ ự ể ấ ướ ị tr ng ti n đ cho m i ho t đ ng c a n n kinh t xã h i đ cườ ề ề ọ ạ ộ ủ ề ế ộ ượ di n ra, b t đ u t vi c t o l p ngu n v n đ n nâng cao hi u quễ ắ ầ ừ ệ ạ ậ ồ ố ế ệ ả kinh t xã h i và cu i cùng là h i nh p và n n kinh t th gi i.ế ộ ố ộ ậ ề ế ế ớ Cho nên, th tr ng tài chính c n đ c xây d ng trên nh ng n nị ườ ầ ượ ự ữ ề t ng v ng ch c, có c ch giám sát phù h p nh m h n ch nh ngả ữ ắ ơ ế ợ ằ ạ ế ữ tác h i, r i ro khi có khu ng ho ng tài chính. ạ ủ ả ả K T LU NẾ Ậ Ngày nay, n n kinh t Vi t Nam ngày càng h i nh p sâu r ngề ế ệ ộ ậ ộ vào n n kinh t th gi i, phù h p v i quy lu t phát tri n c a n nề ế ế ớ ợ ớ ậ ể ủ ề kinh t toàn c u. Chính vì v y, v n đ xây d ng m t th tr ng tàiế ầ ậ ấ ề ự ộ ị ườ chính v ng m nh, n đ nh và phát tri n c n ph i đ c t ch c vàữ ạ ổ ị ể ầ ả ượ ổ ứ có nh ng b c đi thích h p. Chính ph v i vai trò qu n lý và làữ ướ ợ ủ ớ ả ng i xây d ng hành lang pháp lý cho th tr ng tài chính phátườ ự ị ườ NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 28 GVHD: PGS-TS.NGUY N ĐĂNG D NỄ Ờ TI U LU NỂ Ậ tri n, c n ph i có nh ng chính sách thông thoáng đ th tr ng tàiể ầ ả ữ ể ị ườ chính phát huy h t vai trò c a nó, giúp cho n n kinh t Vi t Namế ủ ề ế ệ ngày càng phát tri n b n v ng, nh t là khi h i nh p vào n n kinhể ề ữ ấ ộ ậ ề t th gi i. Th tr ng tài chính ngày nay mang tính toàn c u, v tế ế ớ ị ườ ầ ượ ra kh i ranh gi i gi a các qu c qia, tính h i nh p cũng r t m nhỏ ớ ữ ố ộ ậ ấ ạ m nên r t khó trong qu n lý, đ c bi t là c ch giám sát, sao choẽ ấ ả ặ ệ ơ ế v a mang tính đ c thù riêng theo nh ng đi u ki n chính tr , kinhừ ặ ữ ề ệ ị t , xã h i c a m i n c v a mang tính h i nh p qu c t , v a đ mế ộ ủ ỗ ướ ừ ộ ậ ố ế ừ ả b o an toàn cho th tr ng tài chính trong n c v a mang tính ch tả ị ườ ướ ừ ấ t do hóa.ự NHÓM 3 L P CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1Ớ 29

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThị trường tài chính và vai trò của thị trường tài chính đồi với nền kinh tế việt nam hiện nay.pdf
Tài liệu liên quan