Tầm quan trọng của giá

tầm quan trọng của giá Chương I LỜI MỞ ĐẦU “Giá cả là một vấn đề khá nhạy cảm giữa người bán và người mua; và cách làm giá là cả một nghệ thuật.” Trong thời đại ngày nay, sự khác biệt giữa chất ượlng các sản phẩm ngày càng bị thu hẹp, các công ty tận dụng khả năng để tạo ra sự khác biệt ở các mức độ và phạm vi cung ứng các dịch vụ. Giá cả đã trở thành một nhân tố quan trọng trong việc đạt được một khả năng cạnh tranh. Mặc dù hiện nay khách hàng có sức mua ngày càng tăng và ngày càng đánh giá các yếu tố chất ượlng, dịch vụ, hình ảnh, trách nhiệm xã hội và sự thuận tiện như những nhân tố quan trọng trong việc quyết định mua sắm, tầm quan trọng của giá cả không nên bị xem nhẹ. Khách hàng có thể vui lòng trả một mức giá cao hơn nếu những yêu cầu của họ về chất ượlng, dịch vụ, hình ảnh, và sự thuận tiện được đáp ứng, chúng ta không được quên rằng sự cạnh tranh là khốc liệt giữa các nhà sản xuất và các nhà kinh doanh với nhau . Vì thế giá cả sẽ v n là mẫột nhân tố quan trọng và là nhân tố quyết định trong quá trình mua sắm. Điều này được thể hiện bởi sự phổ biến của các nhãn hiệu riêng. Chất ượlng của các sản phẩm dán nhãn hiệu riêng là tốt và giá cả thấp hơn giá của các sản phẩm mang nhãn hiệu A. Giá cả v n là mẫột nhân tố quyết định trong quá trình mua sắm đối với tiếp thị công nghiệp. Mặc dù sự hợp tác thông qua các hợp đồng nhỏ hoặc các hợp đồng cùng làm ăn đang ngày càng quan trọng, sự cạnh tranh quyết liệt luôn đặt giá cả dưới một áp ựlc liên tục. Các nhà cung cấp ở các nước phát triển vì thế nên phấn đấu để đạt được mức độ hiệu quả cao trong sản xuất để có thể đưa ra mức giá thích hợp nhất. Lý luận cơ bản về giá : Số tiền mà khách hàng phải trả khi mua hàng hóa hoặc dịch vụ. Tầm quan trọng của giá cả ã Khách hàng : là cơ sở để quyết định mua sản phẩm này hay sản phẩm khác, giá cả là đòn bẩy kích thích tiêu dùng. ã Doanh nghiệp: giá cả là vũ khí cạnh tranh trên thị trường, quyết định doanh số và ợli nhuận; gián tiếp thể hiện chất ượlng sản phẩm và ảnh hưởng đến chương trình marketing chung. Chính vì thế, nhóm chúng tôi đã chọn đề tài : “Ý NGHĨA VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁ CẢ” Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, nhóm chúng tôi đã cùng nhau góp những ý kiến, ra sức tìm kiếm tài liệu để bài tiểu luận này được hoàn thiện và phong phú hơn. - Tập thể nhóm chúng tôi đã cố gắng rất nhiều trong trong quá trình làm bài tiểu luận, song không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp và những nhận xét chân tình của Cô Ngọc Trâm. Để bài tiểu luận của chúng tôi được đầy đủ hơn. Tập thể nhóm chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

pdf16 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1865 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tầm quan trọng của giá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Marketing căn b nả GVHD: Nguy n Th Ng c Trâmễ ị ọ Ch ng Iươ L I M Đ UỜ Ở Ầ “Giá c là m t v n đ khá nh y c m gi a ng i bán và ng i mua; vàả ộ ấ ề ạ ả ữ ườ ườ cách làm giá là c m t ngh thu tả ộ ệ ậ .” Trong th i đ i ngày nay, s khác bi t gi a ch t l ng các s n ph m ngàyờ ạ ự ệ ữ ấ ượ ả ẩ càng b thu h p, các công ty t n d ng kh năng đ t o ra s khác bi t cácị ẹ ậ ụ ả ể ạ ự ệ ở m c đ và ph m vi cung ng các d ch v . Giá c đã tr thành m t nhân tứ ộ ạ ứ ị ụ ả ở ộ ố quan tr ng trong vi c đ t đ c m t kh năng c nh tranh. M c dù hi n nayọ ệ ạ ượ ộ ả ạ ặ ệ khách hàng có s c mua ngày càng tăng và ngày càng đánh giáứ các y u t ch tế ố ấ l ng, d ch v , hình nh, trách nhi m xã h i và s thu n ti n nh nh ngượ ị ụ ả ệ ộ ự ậ ệ ư ữ nhân t quan tr ng trong vi c quy t đ nh mua s m, t m quan tr ng c a giá cố ọ ệ ế ị ắ ầ ọ ủ ả không nên b xem nh . Khách hàng có th vui lòng tr m t m c giá cao h nị ẹ ể ả ộ ứ ơ n u nh ng yêu c u c a h v ch t l ng, d ch v , hình nh, và s thu n ti nế ữ ầ ủ ọ ề ấ ượ ị ụ ả ự ậ ệ đ c đáp ng, chúng ta không đ c quên r ng s c nh tranh là kh c li t gi aượ ứ ượ ằ ự ạ ố ệ ữ các nhà s n xu t và các nhà kinh doanh v i nhau . Vì th giá c s v n là m tả ấ ớ ế ả ẽ ẫ ộ nhân t quan tr ng và là nhân t quy t đ nh trongố ọ ố ế ị quá trình mua s m. Đi uắ ề này đ c th hi n b i s ph bi n c a các nhãn hi u riêng. Ch t l ng c aượ ể ệ ở ự ổ ế ủ ệ ấ ượ ủ các s n ph m dán nhãn hi u riêng là t t và giá c th p h n giá c a các s nả ẩ ệ ố ả ấ ơ ủ ả ph m mang nhãn hi u A.ẩ ệ Giá c v n là m t nhân t quy t đ nh trong quá trình mua s m đ i v i ti p thả ẫ ộ ố ế ị ắ ố ớ ế ị công nghi p. M c dù s h p tác thông qua các h p đ ng nh ho c các h pệ ặ ự ợ ợ ồ ỏ ặ ợ đ ng cùng làm ăn đang ngày càng quan tr ng, s c nh tranh quy t li t luônồ ọ ự ạ ế ệ đ t giá c d i m t áp l c liên t c. Các nhà cung c p các n c phát tri n vìặ ả ướ ộ ự ụ ấ ở ướ ể th nên ph n đ u đ đ t đ c m c đ hi u qu cao trong s n xu t đ có thế ấ ấ ể ạ ượ ứ ộ ệ ả ả ấ ể ể đ a ra m c giá thích h p nh t.ư ứ ợ ấ Lý lu n c b n v giá :ậ ơ ả ề S ti n mà khách hàng ph i tr khi mua hàng hóaố ề ả ả ho c d ch v .ặ ị ụ 1 Nhóm Handsome Marketing căn b nả GVHD: Nguy n Th Ng c Trâmễ ị ọ T m quan tr ng c a giá cầ ọ ủ ả • Khách hàng : là c s đ quy t đ nh mua s n ph m này hay s n ph mơ ở ể ế ị ả ẩ ả ẩ khác, giá c là đòn b y kích thích tiêu dùng. ả ẩ • Doanh nghi p: ệ giá c làả vũ khí c nh tranh trên th tr ng, quy t đ nhạ ị ườ ế ị doanh s và l i nhu n; gián ti p th hi n ch t l ng s n ph m và nhố ợ ậ ế ể ệ ấ ượ ả ẩ ả h ng đ n ch ng trình marketing chung.ưở ế ươ Chính vì th , nhóm chúng tôi đã ch n đ tài :ế ọ ề “Ý NGHĨA VÀ T M QUANẦ TR NG C A GIÁ CỌ Ủ Ả” Đ tìm hi u rõ h n v v n đ này, nhóm chúng tôi đã cùng nhau góp nh ngể ể ơ ề ấ ề ữ ý ki n, ra s c tìm ki m tài li u đ bài ti u lu n này đ c hoàn thi n vàế ứ ế ệ ể ể ậ ượ ệ phong phú h n.ơ - T p th nhóm chúng tôi đã c g ng r t nhi u trong trong quá trình làmậ ể ố ắ ấ ề bài ti u lu n, song không th tránh kh i nh ng thi u sót. Nhóm chúng tôi r tể ậ ể ỏ ữ ế ấ mong nh n đ c ý ki n đóng góp và nh ng nh n xét chân tình c a Cô Ng cậ ượ ế ữ ậ ủ ọ Trâm. Đ bài ti u lu n c a chúng tôi đ c đ y đ h n.ể ể ậ ủ ượ ầ ủ ơ T p th nhóm chúng tôi xin chân thành c m n.ậ ể ả ơ 2 Nhóm Handsome Marketing căn b nả GVHD: Nguy n Th Ng c Trâmễ ị ọ Chư ng IIơ Ý NGHĨA VÀ T M QUAN TR NG C A GIÁẦ Ọ Ủ M i t ch c s n xu t kinh doanh đ u ph i đ ng đ u v i vi c xác đ nhọ ổ ứ ả ấ ề ả ươ ầ ớ ệ ị giá c s n ph m hay d ch v c a mình. Giá c hàng hóa là m t s ti nả ả ẩ ị ụ ủ ả ộ ố ề ho c nh ng v t gì khác c n đ đ i đ c m t s n ph m. Giá c có ýặ ữ ậ ầ ể ổ ượ ộ ả ẩ ả nghĩa quan tr ng đ i v i n n kinh t , công ty kinh doanh và trong tâm lýọ ố ớ ề ế c a khách hàng.ủ N n kinh t : ề ế Đi u ch nh c b n c a h th ng kinh t b i vì nó nh h ngề ỉ ơ ả ủ ệ ố ế ở ả ưở đ n s phân ph i các y u t s n xu t.ế ự ố ế ố ả ấ Đ n v công ty: ơ ị Giá c có nh h ng đáng k đ n doanh thu và l i nhu nả ả ưở ể ế ợ ậ c a công ty.ủ Tâm trí khách hàng: Tr c khi công ty b n đ a ra m t gi i pháp đáp ng cho kháchướ ạ ư ộ ả ứ hàng, các nhân viên kinh doanh c a b n c n ph i hi u rõ đ c nh ngủ ạ ầ ả ể ượ ữ thách th c mà khách hàng đang g p ph i.ứ ặ ả Kh năng hi u đ c nh ng khó khăn mà khách hàng đang g p ph i và giúpả ể ượ ữ ặ ả h nh n th c đ c tình tr ng khó khăn c a mình chính là y u t giúp t o nênọ ậ ứ ượ ạ ủ ế ố ạ s khác bi t gi a công ty b n v i các đ i th c nh tranh. Tuy nhiên, h u h tự ệ ữ ạ ớ ố ủ ạ ầ ế các nhân viên kinh doanh ngày nay l i ch thiên v vi c phô tr ng danh ti ng,ạ ỉ ề ệ ươ ế uy tín c a công ty, nh ng s n ph m, d ch v tuy t v i mà công ty mình cungủ ữ ả ẩ ị ụ ệ ờ c p trong các bu i nói chuy n v i khách hàng. H u nh không nhân viên kinhấ ổ ệ ớ ầ ư doanh nào nh n th c đ c m t đi u r ng, đ có đ c m i quan h lâu b nậ ứ ượ ộ ề ằ ể ượ ố ệ ề v i khách hàng, tr c h t h ph i t o ra đ c s g n gũi v i khách hàng, vàớ ướ ế ọ ả ạ ượ ự ầ ớ s g n gũi này chính là b t ngu n t nh ng bu i trò chuy n thân m t v iự ầ ắ ồ ừ ữ ổ ệ ậ ớ khách hàng. Đi u này có v không d dàng chút nào nh m i ng i v n nghĩ.ề ẻ ễ ư ọ ườ ẫ 3 Nhóm Handsome Marketing căn b nả GVHD: Nguy n Th Ng c Trâmễ ị ọ Th c t , đó chính là m t yêu c u b c thi t và là m t thách th c l n trong môiự ế ộ ầ ứ ế ộ ứ ớ tr ng kinh doanh ph c t p v i các m i quan h đ c thi t l p t nhi u n nườ ứ ạ ớ ố ệ ượ ế ậ ừ ề ề văn hoá khác nhau. Công vi c kinh doanh ngày nay không ch gi i h n trong vi c đ a ra đ c cácệ ỉ ớ ạ ệ ư ượ gi i pháp đáp ng nhu c u khách hàng. Công ty b n có th xây d ng và đ a raả ứ ầ ạ ể ự ư nhi u gi i pháp mang l i l i ích thi t th c cho khách hàng. Không may thay,ề ả ạ ợ ế ự khách hàng c a c a b n cũng d dàng hi u đ c r ng, h có nhi u s ch nủ ủ ạ ễ ể ượ ằ ọ ề ự ọ l a, và nh ng gi i pháp b n đ a ra cũng không có gì khác các đ i th c aự ữ ả ạ ư ố ủ ủ b n.ạ V n đ đ t ra c a công vi c kinh doanh ngày nay là chúng ta ph i tìm cáchầ ề ặ ủ ệ ả n m b t đ c tâm lý khách hàng h n là vi c ch đ a ra các gi i pháp đ nắ ắ ượ ơ ệ ỉ ư ả ơ thu n. Chúng ta th ng có khuynh h ng trình bày và đ xu t các gi i phápầ ườ ướ ể ấ ả ch ng liên quan gì v i mong m i th c t c a khách hàng. Có th nói nh ngẳ ớ ỏ ự ế ủ ể ữ gi i pháp đó "thi u tính g n gũi". Hãy th ng i nghi n ng m l i bài thuy tả ế ầ ử ồ ề ẫ ạ ế trình, hay đ xu t g n đây nh t c a b n: Nh ng thông tin v công ty b n, về ấ ầ ấ ủ ạ ữ ề ạ ề các gi i pháp c a b n chi m bao nhiêu ph n trăm n i dung bài thuy t trìnhả ủ ạ ế ầ ộ ế đó? Nh ng thông tin v khách hàng, v công vi c kinh doanh c a khách hàngữ ề ề ệ ủ chi m t l bao nhiêu? N u bài thuy t trình c a b n ch y u ch trình bày vế ỷ ệ ế ế ủ ạ ủ ế ỉ ề b n thân công ty mình, b n cũng nh bao nhiêu đ i th c nh tranh khác,ả ạ ư ố ủ ạ không t o ra đ c s khác bi t nào cho mình. Kh o sát cho th y r ng cácạ ượ ự ệ ả ấ ằ khách hàng ngày nay th ng quy t đ nh có s d ng s n ph m c a b n hayườ ế ị ử ụ ả ẩ ủ ạ không khi h th c s th y đ c nh ng t n th t n u h không làm đi u đó.ọ ự ự ấ ượ ữ ổ ấ ế ọ ề Lý do này m nh m h n vi c h tìm th y đ c công ty b n m t s n ph mạ ẽ ơ ệ ọ ấ ượ ở ạ ộ ả ẩ và r i ph i t xem s n ph m đó có phù h p v i mình hay không. Khách hàngồ ả ự ả ẩ ợ ớ s mua s n ph m c a b n khi h nh n ra r ng b n hi u công vi c kinhẽ ả ẩ ủ ạ ọ ậ ằ ạ ề ệ doanh c a h và bi t h đang c n gì.ủ ọ ế ọ ầ Trong m t cu c "trò chuy n thân m t", b n ph i thăm dò, n m b t, cộ ộ ệ ậ ạ ả ắ ắ ướ l ng, và đánh giá đ c v n đ đang g p ph i c a khách hàng. B n ph i t pượ ượ ấ ề ặ ả ủ ạ ả ậ trung vào nh ng mong m i th c t c a khách hàng ch không ph i vào nh ngữ ỏ ự ế ủ ứ ả ữ 4 Nhóm Handsome Marketing căn b nả GVHD: Nguy n Th Ng c Trâmễ ị ọ gi i pháp v n ch mang tính ph ng đoán. M c đích c a bu i nói chuy n thânả ố ỉ ỏ ụ ủ ổ ệ m t này là b n s v ch rõ cho khách hàng th y nh ng v n đ mà h đangậ ạ ẽ ạ ấ ữ ấ ề ọ g p ph i và tìm cách ch ra m i quan h gi a nh ng v n đ đó v i gi i phápặ ả ỉ ố ệ ữ ữ ấ ề ớ ả mà b n đ a ra.ạ ư Vai trò c a ng i nhân viên kinh doanh trong bu i nói chuy n thân m t nàyủ ườ ổ ệ ậ cũng gi ng nh vai trò c a m t bác sĩ. Bác sĩ này s s d ng 1 qui trình ch nố ư ủ ộ ẽ ử ụ ẩ đoán đã đ c thi t l p s n v i các câu h i và các gi i pháp đã đ c v ch raượ ế ậ ẵ ớ ỏ ả ượ ạ theo th t . Các câu h i ch y u t p trung vào các d u hi u, các "tri uứ ự ỏ ủ ế ậ ấ ệ ệ ch ng" giúp b nh nhân th y đ c ch n đoán c a bác sĩ là hoàn toàn phù h pứ ệ ấ ượ ẩ ủ ợ v i tình tr ng c a mình.ớ ạ ủ Khi chúng ta th c hi n ph ng pháp n m b t tâm lý này, chúng ta đang gi iự ệ ươ ắ ắ ả quy t nh ng gì th c t khách hàng mong m i. Đi u đó có nghĩa là chúng taế ữ ự ế ỏ ề đang tìm hi u nh ng gì khách hàng đã và đang làm, ho c nh ng gì khách hàngể ữ ặ ữ nghĩ là s làm trong t ng lai. Trong th c t , có th khách hàng c a chúng taẽ ươ ự ế ể ủ cũng không nh n ra đ c nh ng nhân t này có th t o ra nh ng khó khăn vàậ ượ ữ ố ể ạ ữ h có th đánh m t m t c h i quí giá.ọ ể ấ ộ ơ ộ M t cu c "trò chuy n thân m t" nh m hi u rõ tâm lý khách hàng có 3 m cộ ộ ệ ậ ằ ể ụ tiêu chính sau:  Khám phá ra nh ng mong m i th c t c a khách hàng (Theo ngôn ng yữ ỏ ự ế ủ ữ h c là "Nh ng tri u ch ng này có th c s t n t i hay không?")ọ ữ ệ ứ ự ự ồ ạ  Xác đ nh đ c t m quan tr ng c a v n đ ("V n đ tr m tr ng đ n m cị ượ ầ ọ ủ ấ ề ấ ề ầ ọ ế ứ nào?")  T o ra "S c n thi t ph i thay đ i" ("Có nghiêm tr ng đ n m c ph i hànhạ ự ầ ế ả ổ ọ ế ứ ả đ ng ngay hay không?")ộ V n đ c a các doanh nghi p ngày nay là trang b cho phòng kinh doanh vàấ ề ủ ệ ị phòng Marketing c a công ty mình có đ ki n th c đ n m b t đúng và chínhủ ủ ế ứ ể ắ ắ xác tâm lý khách hàng. Đ b t đ u ho c nâng cao kh năng n m b t tâm lýể ắ ầ ặ ả ắ ắ 5 Nhóm Handsome Marketing căn b nả GVHD: Nguy n Th Ng c Trâmễ ị ọ khách hàng, c n chú ý đ n 3 b c sau:ầ ế ướ  Công c Marketing c a công ty nên bao hàm c cách th c n m b t tâm lýụ ủ ả ứ ắ ắ khách hàng. Đi u này giúp khách hàng c a b n hi u rõ h n nh ng gì b n trìnhề ủ ạ ể ơ ữ ạ bày. S d ng các t p sách h ng d n v "7 d u hi u c nh báo ban đ u" đử ụ ậ ướ ẫ ề ấ ệ ả ầ ể nh c nh khách hàng v giá tr c a các s n ph m b n cung c pắ ở ề ị ủ ả ẩ ạ ấ  S d ng trang web đ có nh ng b c đ u tiên n m b t đ c tâm lý kháchử ụ ể ữ ướ ầ ắ ắ ượ hàng, nh m t o ra đ c nh ng tri n v ng kinh doanh t t h n.ằ ạ ượ ữ ể ọ ố ơ  Đ m b o r ng nh ng bu i hu n luy n v s n ph m m i cũng nh c nhả ả ằ ữ ổ ấ ệ ề ả ẩ ớ ắ ở nhân viên kinh doanh c a b n ph i chú ý đ n nh ng d u hi u mà h ph i tìmủ ạ ả ế ữ ấ ệ ọ ả hi u t khách hàng, và làm th nào đ đánh giá đ c tác đ ng kinh doanh.ể ừ ế ể ượ ộ Cũng nh m t bác sĩ, chu n đoán chính xác s đem l i thành công v t b cư ộ ẩ ẽ ạ ượ ậ v s tín nhi m và tin c y. Và trong kinh doanh, đi u đó có nghĩa là t o ra sề ự ệ ậ ề ạ ự khác bi t l n so v i các đ i th c nh tranh, mang l i doanh thu và l i nhu nệ ớ ớ ố ủ ạ ạ ợ ậ cao. 6 Nhóm Handsome Marketing căn b nả GVHD: Nguy n Th Ng c Trâmễ ị ọ 1./ Nh ng y u t c n xem xét khi xác đ nh giá c :ữ ế ố ầ ị ả 1.1/ Y u t bên trong:ế ố Đ có th thâm nh p và đ ng v ng trên th tr ng thì doanh nghi p luôn ph iể ể ậ ứ ữ ị ườ ệ ả quan tâm t i t t c các y u t bên trong cũng nh bên ngoài đ có th xácớ ấ ả ế ố ư ể ể đ nh giá c và ra quy t đ nh giá c c a s n ph m đ tung ra th tr ng, thâmị ả ế ị ả ủ ả ẩ ể ị ườ nh p th tr ng, làm cho ng i tiêu dùng có nhu c u c m th y v s n ph mậ ị ườ ướ ầ ả ấ ề ả ẩ và d ch v c a doanh nghi p nh là nhu c u t t y u c a th i đ i. làm choị ụ ủ ệ ư ầ ấ ế ủ ớ ạ công ty, doanh nghi p thêmệ Vi c xác đ nh giá c th ng có 3 y u t chính:ệ ị ả ườ ế ố * M c tiêu marketing chi n l c: ụ ế ượ Đ i v i m c tiêu này tr c khi đ nh giá s n ph m thì doanh nghi p c n ph iố ớ ụ ướ ị ả ẩ ệ ầ ả có m c tiêu hoàn thành s n ph m,l a ch n đ c th tr ng, xác đ nh ví tríụ ả ẩ ự ọ ượ ị ườ ị c a s n ph m trên th tr ng. N u hoàn thành đ c các m c tiêu marketingủ ả ẩ ị ườ ế ượ ụ chi n l c thì doanh nghi p s có c s v ng ch c đ hoàn thành chi n l cế ượ ệ ẽ ơ ở ữ ắ ể ế ượ marketing h n h p và chi n l c giá c . Vi c xác đ nh giá c c a s n ph mỗ ợ ế ượ ả ệ ị ả ủ ả ẩ s đ c th c hi n d dàng h n khi doanh nghi p xác đ nh rõ các m c tiêu.ẽ ượ ự ệ ễ ơ ệ ị ụ - Và các m c tiêu marketing chi n l c th ng ph bi n bao g mụ ế ượ ườ ổ ế ồ 6 v n đ chính:ấ ề + T n t i lâu dài: b t kỳ doanh ghi p nào cũng v y, khi b c chânồ ạ ấ ệ ậ ướ vào th ng tr ng thì đ u mong mu n có ch đ ng lâu dài trên ườ ườ ề ố ỗ ứ th tr ng.ị ườ + T i đa hóa l i nhu n: Đây là nh ng m c tiêu c b n c a doanh ố ợ ậ ữ ụ ơ ả ủ nghi p đ có th trang tr i ng ng v n đ c a doanh nghi p và ệ ể ể ả ữ ấ ề ủ ệ m r ng thì tr ng, quy mô s n xu t.ở ộ ườ ả ấ + Thâm nh p và chi m lĩnh th tr ng: Đ i v i b t kỳ doanh ậ ế ị ườ ố ớ ấ nghi p nào cũng có nh ng chi n d ch đ thâm nh p, m r ng th ệ ữ ế ị ể ậ ở ộ ị tr ng và đ a th ng hi u c a mình tr thành nh ng th ng ườ ư ươ ệ ủ ở ữ ươ hi u l n và cao nh t là đ c quy n th tr ng.ệ ớ ấ ộ ề ị ườ + D n d t v ch t l ng s n ph m: đây là m c tiêu c a marketing ẫ ắ ề ấ ượ ả ẩ ụ ủ đ khách hàng bi t v th ng hi u và s n ph m c a mình.ể ế ề ươ ệ ả ẩ ủ + Thu h i v n nhanh: Các doanh nghi p, đ c bi t là doanh nghi p ồ ố ệ ặ ệ ệ 7 Nhóm Handsome Marketing căn b nả GVHD: Nguy n Th Ng c Trâmễ ị ọ v a và nh c n có v n đ ti p t c s n xu t và m r ng quy môừ ỏ ầ ố ể ế ụ ả ấ ở ộ s n xu t. và vi c thu h i v n nhanh cũng là m t trong nh ng ả ấ ệ ồ ố ộ ữ ph ng pháp đ có th tái s n xu t và m rông quy mô. ươ ể ể ả ấ ở + Các m c tiêu khác nh h n ch c nh tranh, b o v uy tín s n ụ ư ạ ế ạ ả ệ ả ph m.ẩ * Chi n l c marketing h n h p:ế ượ ỗ ợ Đ i v i chi n l c marketing thì các quy t đ nh v giá c c n ph i ố ớ ế ượ ế ị ề ả ầ ả Có s ph i h p ch t ch v i vi c thi t k s n ph m, v i v n d phân ph iự ố ợ ặ ẽ ớ ệ ế ế ả ẩ ớ ấ ề ố và các quy t đ nh y m tr đ quá trình marketing tr nên hi u qu và đ ngế ị ể ợ ể ở ệ ả ồ nh t. Trong chi n l c marketing h n h p không th không nói đ n các nhânấ ế ượ ỗ ợ ể ế t cũng có nh h ng v vi c quy t đ nh giá nh :ố ả ưở ề ệ ế ị ư Các chi phí. Chi phí c đ nh: là nh ng y u t đ c xác đ nh t tr c không đ i c a doanhố ị ữ ế ố ượ ị ừ ướ ổ ủ nghi p nh : thuê m t b ng, c s v t ch t… ệ ư ặ ằ ơ ở ậ ấ Chi phí bi n đ i: là nh ng chi phí b thay đ i khi doanh nghi p có s thay đ iế ổ ữ ị ổ ệ ự ổ v nôi b doanh nghi p nh : m r ng quy mô s n xu t, thay đ i m t s bề ộ ệ ư ở ộ ả ấ ổ ộ ố ộ ph n c a dây chuy n đ t o ki u dáng và ch t l ng s n ph m… ậ ủ ề ể ạ ể ấ ượ ả ẩ T ng chi phí: đây là t ng h p c a hai y u t là chi phí c đ nh và chi phí bi nổ ổ ợ ủ ế ố ố ị ế đ i. T ng chi phí đ c tính m t quy mô s n xu t c th đã đ c xác đ nh. ổ ổ ượ ở ộ ả ấ ụ ể ượ ị * T ch c xây d ng giá c :ổ ứ ự ả Đây là y u t cu i cùng trong vi c xác đ nh giá c d a vào y u t bênế ố ố ệ ị ả ự ế ố trong.Vi c t ch c xây d ng giá c thì doanh nghi p c n ph i xác đ nh v giáệ ổ ứ ự ả ệ ầ ả ị ề c nghiên c u quan h v i nh ng y u t nào đ đ a ra m t chính sách giá cả ứ ệ ớ ữ ế ố ể ư ộ ả phù h p v a đem l i l i nhu n to l n cho doanh nghi p, v a t o nh ng b cợ ừ ạ ợ ậ ớ ệ ừ ạ ữ ướ ti n lâu dài cho s nghi p t ng lai c a doanh nghi p.ế ự ệ ươ ủ ệ Ví d : T p đoàn gia công ph n m m l n s m t t i Vi t Nam TMA Solutionsụ ậ ầ ề ớ ố ộ ạ ệ ( g i t t là TMA) là m t trong 15 t p đoàn gia công ph n m m l n nh t thọ ắ ộ ậ ầ ề ớ ấ ế gi i. Khi quy t đ nh giá bán s n ph m c a công ty thì công ty ch công ty chớ ế ị ả ẩ ủ ỉ ỉ d a vào y u t bên trong đ xác đ nh giá c cho chính s n ph m c a mình màự ế ố ể ị ả ả ẩ ủ không d a vào nh ng y u t bên ngoài nh : nhu c u v s n ph m c a kháchự ữ ế ố ư ầ ề ả ẩ ủ hàng và nh ng đòi h i m t s y u t khác…Quá trình đ nh giá gia công ph nữ ỏ ộ ố ế ố ị ầ 8 Nhóm Handsome Marketing căn b nả GVHD: Nguy n Th Ng c Trâmễ ị ọ m m c a công ty đ c xác đ nh thông qua y u t chính đó là nh ng v n đề ủ ượ ị ế ố ữ ấ ề bên trong công ty. V v n d chí phí đ s n xu t m t s n ph m ph n m mề ấ ề ể ả ấ ộ ả ẩ ầ ề nh : ti n thuê m t b ng, công nhân, thi t b , nguyên v t li u,hao mòn máyư ề ặ ằ ế ị ậ ệ móc và m t s y u t khác liên quan đ n vi c marketing gi i thi u và qu ngộ ố ế ố ế ệ ớ ệ ả bá s n ph m.ả ẩ 1.2 Các y u t bên ngoài nh h ng đ n vi c đ nh giá trong doanhế ố ả ưở ế ệ ị nghi pệ a/ Khách hàng và c u hàng hóaầ nh h ng c a c uẢ ưở ủ ầ B t kì m c giá nào do doanh nghi p xác đ nh dù th nào cũng nh h ng t iấ ứ ệ ị ế ả ưở ớ c u vè s n ph m. M i quan h gi a giá c và m c nhu c u hình thành theoầ ả ẩ ố ệ ữ ả ứ ầ lu t c u thông th ng có quan h t l ngh ch, t c là giá càng cao thì c uậ ầ ườ ệ ỷ ệ ị ứ ầ càng th p và ng c l i.ấ ượ ạ Tuy nhiên cũng có tr ng h p đ c bi t khi s n ph m là nh ng lo i khanườ ợ ặ ệ ả ẩ ữ ạ hi m, quý hi m nh tranh c , đ c … ho c các l a hàng hóa đ c bi t có sế ế ư ổ ồ ổ ặ ọ ặ ệ ố l ng cung ng không đ i thì s gia tăng c a c u làm tăng giá bán trongượ ứ ổ ự ủ ầ kho ng th i gian đó.ả ờ VD: vé xem bóng đá, phim… S nh y c m c a giá hay đ co giãn c a c u theo giáự ạ ả ủ ộ ủ ầ Trên th tr ng có s co giãn v c u thì s thay đ i, quy t đ nh giá cho cácị ườ ự ề ầ ự ổ ế ị s n ph m c a công tym i có ý nghĩa và đ t m c tiêu đ ra. ả ẩ ủ ớ ạ ụ ề VD: công ty tăng kh i l ng hàng hóa bán ra thì có th gi m giá. Tuy đi uố ượ ể ả ề ki n c u co giãn và trên c s đó, công ty tăng đ c doang thu và đ t đ cệ ầ ơ ở ượ ạ ượ l i nhu n nh d ki n.ợ ậ ư ự ế Tâm lý khách hàng Thông th ng khách hàng th ng s d ng b ng giá tr riêng c a mình đ cânườ ườ ử ụ ằ ị ủ ể nh c v m c giá c a s n ph m. Ti c là h s s n sàng mua các s n ph mắ ề ứ ủ ả ẩ ế ọ ẽ ẵ ả ẩ n u giá tr ma h mua đ c cao h n ho c bàng m c giá mua.ế ị ọ ượ ơ ặ ứ VD: nhi u ng i thích mua các s n ph m đ p m t, r ti n v i m c đích sề ườ ả ẩ ẹ ắ ẻ ề ớ ụ ử d ng ng n ngày và thay đ i th ng xuyên. Còn nhi u ng i thì l thích muaụ ắ ổ ườ ề ườ ị 9 Nhóm Handsome Marketing căn b nả GVHD: Nguy n Th Ng c Trâmễ ị ọ các s n ph m b n, t t nên giá h b ra s cao h n đ s d ng s n ph m v iả ẩ ề ố ọ ỏ ẽ ơ ể ử ụ ả ẩ ớ th i gian lâu h n.ờ ơ b/ Tình hình c nh tranh trên th tr ngạ ị ườ  Th tr ng c nh tranh thu n túy( hoàn h o)ị ườ ạ ầ ả R t nhi u ng i mua và ng i bán trao đ i v i nhau v m t th hàng hóaấ ề ườ ườ ổ ớ ề ộ ứ đ c nh t( th tr ng nông s n, ch ng khoán) nên giá c đ c ch p thu nộ ấ ị ườ ả ứ ả ượ ấ ậ do m c giá c a s đông thành viên trên th tr ng này th a thu nứ ủ ố ị ườ ỏ ậ  Th tr ng c nh tranh có đ c quy nị ườ ạ ộ ề Đây là th tr ng g m nhi u ng i mua và bán giao d ch v i nhau qua m tị ườ ồ ề ườ ị ớ ộ khung giá, do đó các công ty th ng so sánh ch t l ng các s n ph m c aườ ấ ượ ả ẩ ủ công ty mình v i m t s công ty khác đ đ a ra m c giá trung bình. M t khácớ ộ ố ể ư ứ ặ công ty nào có s n ph m ch t l ng t t h n, m u mã đ p h n thì s cóả ẩ ấ ượ ố ơ ẫ ẹ ơ ẽ quy n đ a ra các m c giá khác bi t h n.ề ư ứ ệ ơ  Th tr ng đ c quy n nhómị ườ ộ ề m t s ít công ty tham gia chi m lĩnh th tr ng, và các công ty này liên minhộ ố ế ị ườ v i nhau đ đ a ra các m c giá trên th tr ng. ớ ể ư ứ ị ườ VD: xăng, d u……..ầ Ngoài ra y u t v ch t l ng d ch v chăm sóc khách hàng cùng v i m t sế ố ề ấ ượ ị ụ ớ ộ ố y u t khác cũn giup cho các công ty khác nhau xác đ nh các m c giá khácế ố ị ứ nhau. L m phát, tăng tr ng hay suy thoái v kinh t , th t nghi p… đ u nhạ ưở ề ế ấ ệ ề ả h ng đ n quy t đ nh giá vì nó nh h ng tr c ti p đ n s c mua, chi phí s nưở ế ế ị ả ưở ự ế ế ư ả xu t. ấ Ngoài ra s can thi p c a nhà n c thông qua s thay đ i v lu t thu , lãiự ệ ủ ướ ự ổ ề ậ ế su t tín d ng… nh h ng đ n giá thành c a s n ph m, thông qua đó nhấ ụ ả ưở ế ủ ả ẩ ả h ng đ n giá bán c a doanh nghi p.ưở ế ủ ệ H i nh p n n kinh t , th ng m i toàn c u d n đ n c nh tranh gay g t h n,ộ ậ ề ế ươ ạ ầ ẫ ế ạ ắ ơ do đó m c giá c a s n ph m gi m.ớ ủ ả ẩ ả Khoa h c kĩ thu t phát tri n, ch t l ng s n ph m ngày càng nâng cao, chiọ ậ ể ấ ượ ả ẩ phí s n xu t h d n đ n giá bán h .ả ấ ạ ẫ ế ạ 10 Nhóm Handsome Marketing căn b nả GVHD: Nguy n Th Ng c Trâmễ ị ọ 2./ Đ NH GIÁỊ Doanh nghi p gi i quy t các v n đ giá c thông qua vi c l a ch nệ ả ế ấ ề ả ệ ự ọ ph ng pháp hình thành giá c khác nhau. Khi quy t đ nh l a ch n m tươ ả ế ị ự ọ ộ ph ng pháp hình thành giá c , doanh nghi p ph i chú ý các vi c nh n đ nhươ ả ệ ả ệ ậ ị các y u t sau:ế ố  Giá th p d thu hút khách hàng nh ng không có đ t l i nhu n.ấ ễ ư ạ ợ ậ  Ch t l ng và ki u dáng c a s n ph mấ ượ ể ủ ả ẩ  T ng các chi phíổ  Giá c c a các đ i th c nh tranh và nh ng nhân t bên trong và bênả ủ ồ ủ ạ ữ ố ngoài.  Khách hàng và s c m nh n c a khách hàng.ự ả ậ ủ  Giá cao thì có l i nhu n nh ng có th không có khách hàng đ i v i giáợ ậ ư ể ố ớ này. 11 Nhóm Handsome Marketing căn b nả GVHD: Nguy n Th Ng c Trâmễ ị ọ 2.1/ Đ nh giá d a vào chi phí ( cost – based pricing )ị ự a/ Đ nh giá c ng chi phí: ị ộ Công th c tính:ứ Giá bán d ki n = giá thành s n ph m + lãi d ki nự ế ả ẩ ự ế m c lãi d ki n có th tính theo giá thành đ n v s n ph m, cũng có th tính theoứ ự ế ể ơ ị ả ẩ ể giá bán. Ví d :ụ Gi s m t doanh nghi p có chi phí và d ki n v i m c tiêu th nh sau:ả ử ộ ệ ự ế ớ ứ ụ ư +Chi phí bi n đ i / đvsp : 12.750đế ổ +Chi phí c đ nh: 300.000.000đố ị +S l ng d ki n tiêu th : 50.000đ/đvspố ượ ự ế ụ Khi đó, chi phí đ n v s n ph m c a ng i bán là:ơ ị ả ẩ ủ ườ Chi phí đvsp = Chi phí bi n đ i + ế ổ tieu thuluong so dinh co doibien phi Chi = 12.750 + 000.50 000.000.300 = 18.750 đ/sp Gi thi t , ng i s n xu t d ki n lãi 25% trên giá thành, m c giá d ki n s là : ả ế ườ ả ấ ự ế ứ ự ế ẽ Giá d ki n = Chi phí đvsp x (1 + 0.25)ự ế = 18.750 x (1 + 0.25) = 23.437,5 (đ/sp) Gi thi , ng i s n xu t d ki n lãi trên giá bán 25%, m c giá d ki n s là :ả ế ườ ả ấ ự ế ứ ự ế ẽ Giá d ki n = Chi phí đvsp ự ế ban gia tren lai % le Ti - 1 dvspbien phi Chi = 25.01 750.18 − = 25000 (đ /sp)  Đ nh giá c ng chi phí không tính đ n c nhu c u v s n ph m l n s thay đ iị ộ ế ả ầ ề ả ẩ ẫ ự ổ c a đ i th c nh tranh. Do đó, khó dung hoà v s c nh tranh trên th tr ng vủ ố ủ ạ ề ự ạ ị ườ ề giá c . Nh ng đây v n là ph ng pháp ph bi n d tính và h u h t các doanhả ư ẫ ươ ổ ế ễ ầ ế nghi p đ u áp d ng . H n n a, cách đ nh giá này nhi u ng i nh n đ nh r ng, nóệ ề ụ ơ ữ ị ề ườ ậ ị ằ đ m b o đ c s công b ng cho c ng i mua và ng i bán.ả ả ượ ự ằ ả ườ ườ 12 Nhóm Handsome Marketing căn b nả GVHD: Nguy n Th Ng c Trâmễ ị ọ b/ Đ nh giá theo l i nhu n m c tiêu:ị ợ ậ ụ Công th c xác đ nh giá theo l i nhu n m c tiêu:ứ ị ợ ậ ụ Giá đ m b o l i nhu n m c tiêu = Chi phí đv + ả ả ợ ậ ụ tieu thusp luong So muon mongnhuan Loi Ví d : ụ Gi s ng i sx đ u t 1 t đ ng cho ho t đ ng kinh doanh. Chi phí sx tính choả ử ườ ầ ư ỷ ồ ạ ộ đvsp là 16000đ . H mong mu n đ t m c l i nhu n tính trên m c đ u t là 20%ọ ố ạ ứ ợ ậ ứ ầ ư v i s l ng tiêu th s n ph m c tính là 50000 spớ ố ượ ụ ả ẩ ướ 2 V y. t ng l i nhu n mong mu n là:ậ ổ ợ ậ ố 20% x 1t đ ng = 200.000.000đỷ ồ Giá bán theo l i nhu n m c tiêu c a DN là :ợ ậ ụ ủ 16000 + 50000 000.000.200 = 20.000 đ Công th c trên s đ m b o cho ng i s n xu t th c hi n t su t l i nhu n màứ ẽ ả ả ườ ả ấ ự ệ ỷ ấ ợ ậ h c mong mu n là 20%, n u đ m b o đ c m c giá thành và m c tiêu th cọ ố ế ả ả ượ ứ ứ ụ ướ tính là chính xác.  Cách tính này phù h p cho nh ng doanh nghi p c ph n l n, c n huy đ gn v nợ ữ ệ ổ ầ ớ ầ ộ ố đ u t them. Các nhà qu n tr , nhà đ u t c n con s này đ xem xét kh năng thuầ ư ả ị ầ ư ầ ố ể ả h i v trong bao lâu.ồ ố 2.2/ Đ nh giá theo ng i mua (buyer- based pricing )ị ườ Đây là ph ng pháp đ nh giá theo s nh n th c c a khách hàng v s nươ ị ự ậ ứ ủ ề ả ph m ch không theo chi phí c a nhà s n xu t.Nh n th c c a khách hàng vẩ ứ ủ ả ấ ậ ứ ủ ề giá tr là y u t ch y u cho ph ng pháp đ nh giá này.Công ty s d ng cácị ế ố ủ ế ươ ị ử ụ bi n khác trong h n h p maketing xây d ng giá tr trong tâm lý ng i tiêuế ỗ ợ ự ị ườ dùng.Công ty ph i khám phá vi c nh n th c giá tr c a ng i tiêu dùngđ iả ệ ậ ứ ị ủ ườ ố v i các s n ph m c a đ i th c nh tranh.ớ ả ẩ ủ ố ủ ạ Thí d :ụ M t ng i tiêu dùng ch tr 5000 đ ng đ u ng tách cafe lộ ườ ỉ ả ồ ể ố ở ề đ ng,10000 đông cho 1 ly cafe 1 quán càfê và 20000 đ ng trong 1 quánườ ở ồ sang tr ng vì mõi môi tr ng m i khác ( h nh n th c đ c) nh ng giá trọ ườ ỗ ọ ậ ứ ượ ữ ị khác nhau. 13 Nhóm Handsome Marketing căn b nả GVHD: Nguy n Th Ng c Trâmễ ị ọ Chìa khóa cho ho t đ ng kinh doanh thành công là nên coi khách hàng làạ ộ m u ch t. Chi n l c ti p th đòi h i m t s hi u bi t chi ti t v khách hàngấ ố ế ượ ế ị ỏ ộ ự ể ế ế ề là ai. H mu n gì và cái gì s n ph m làm cho h hài lòng. Đ i v i nh ngọ ố ở ả ẩ ọ ố ớ ữ khách hàng hi u bi t v giá c tren th tr ng thì các công ty ph i tung raể ế ề ả ị ườ ả nh ng m t hàng có m u mã đ p, ch t l ng t t phù h p v i nhu c u đ iữ ặ ẫ ẹ ấ ượ ố ợ ớ ầ ờ s ng sinh ho t và ph i theo k p th i đ i.Thông qua nh ng ho t đ ng qu ngố ạ ả ị ờ ạ ữ ạ ộ ả cáo hình nh c a s n ph m trên th tr ng, các công ty ph i khám phá vi cả ủ ả ẩ ị ườ ả ệ nh n th c giá tr c a ng i tiêu dùng đ i v i s n ph m c a các đ i th c nhậ ứ ị ủ ườ ố ớ ả ẩ ủ ố ủ ạ tranh.tr c khi ra m t m t m t hàng m t s n ph m nào thì nh ng nhà đ u tướ ắ ộ ặ ộ ả ẩ ữ ầ ư c n ph i tìm hi u nh ng m t hàng nh ng s n ph m đó ki u dáng nh thầ ả ể ữ ặ ữ ả ẩ ể ư ế nào. Và nh ng m t hàng này có trùng v i m t hàng c a các doanh nghi p khácữ ặ ớ ặ ủ ệ hay không. Có đi m gì khác so v i m t hàng khác có đi m gì m nh hay y uể ớ ặ ể ạ ế h n nh ng m t hàng khác đ có th l a ch n nh ng dòng s n ph m cho phùơ ữ ặ ể ể ự ọ ữ ả ẩ h p.ợ Ví d :ụ Vi c tìm hi u thông tin v khách hàng trong maketing đ m m t c aệ ể ề ể ở ộ ử hàng bán đ l u ni m cho h c sinh, sinh viên.T các ngu n thông tin khácồ ư ệ ọ ừ ồ nhau h bi t khách hàng c a mình ít ti n và r t nh y c m v i giá c nh ngọ ế ủ ề ấ ạ ả ớ ả ư thích nh ng món quà có ý nghĩa có s sáng t o và th ng đ c các kháchữ ự ạ ườ ượ hàng c a mình mua nhi u trong nh ng d p đ c bi t. do đó h t p trung vàoủ ề ữ ị ặ ệ ọ ậ thi t k và bán nh ng m t hàng, nh ng quà t ng đ c làm t nh ng nguyênế ế ữ ặ ữ ặ ượ ừ ữ v t li u r ti n nh ng có m u mã đ p, ch t l ng .và nh ng món quà đóậ ệ ẻ ề ư ẫ ẹ ấ ượ ữ mang nh ng ý nghĩa đ c đáo sáng t o cho ng i nh n và th ng t p trungữ ộ ạ ườ ậ ườ ậ vào nh ng d p l 8/3, ngày nhà giáo Vi t Nam l giáng sinh ho c là nh ngữ ị ễ ệ ễ ặ ữ món quà danh riêng cho nh ng ngày sinh nh t…ữ ậ 2.3 / Đ nh giá d a vào c nh tranh ( competition-based pricing)ị ự ạ Đ nh giá theo m c c nh tranh hi n hình( going- rate pricing ) cách đ nhị ứ ạ ệ ị giá này d a hoàn toàn vào giá c a đ i th c nh tranh và ít chú ý vào chi phíự ủ ố ủ ạ cũng nh c u trên th tr ng.Công ty có th đ nh giá b ng, cao h n hay th pư ầ ị ườ ể ị ằ ơ ấ h n m t tí so v i đ i th c nh tranh. Ph ng pháp đ nh giá này r t ph bi nơ ộ ớ ố ủ ạ ươ ị ấ ổ ế nh t là đ i v i th tr ng mà đ co giãn giá r t khó đo l ng.ấ ố ớ ị ườ ộ ấ ườ 14 Nhóm Handsome Marketing căn b nả GVHD: Nguy n Th Ng c Trâmễ ị ọ Đ nh giá đ u th u kín ( sealed-bid pricing) Đ nh giá d a vào c nh tranhị ấ ầ ị ự ạ cũng đ c s d ng trong đ u th u kín. Trong tr ng h p này, Công ty sượ ử ụ ấ ầ ườ ợ ẽ đ nh giá d a vào d tính vi c xác đ nh giá c a đ i th c nh tranh h n là chiị ự ự ệ ị ủ ố ủ ạ ơ phí và c u trên th tr ng.ầ ị ườ Đ i v i các doanh nghi p các nhà s n xu t, đ nh giá s n ph m nói chung số ớ ệ ả ấ ị ả ẩ ẽ giúp vi c tính toán chi phí s n xu t và xác đ nh l i nhu n.th tr ng hi n nayệ ả ấ ị ợ ậ ị ườ ệ tuy cung m t m t hàng nh ng có đ n hàng trăm doanh nghi p cùng s n xu tộ ặ ư ế ệ ả ấ qua đó ta cũng tháy đ c s c nh tranh trên th tr ng di n ra nóng b ng nhượ ự ạ ị ườ ễ ỏ ư th nào.vì v y đ xác đ nh chi phí s n xuát tính toán đ đ a ra m t giá c saoế ậ ể ị ả ể ư ộ ả cho h p lý , không ph i tùy thu c vào các chi phí s n xu t đ đ nh giá cho m tợ ả ộ ả ấ ể ị ộ m t hàng mà còn ph thu c vào nhi u y u t khá quan tr ng nh là ph i d aặ ụ ộ ề ế ố ọ ư ả ự vào th tr ng c nh tranh đ đ nh giá.cũng có nh ng s n ph m chi phí s nị ườ ạ ể ị ữ ả ẩ ả xu t ra không cao nh ng do th tr ng c nh tranh đã đ y giá c a s n ph mấ ư ị ườ ạ ẩ ủ ả ẩ lên cao g p đ n 2 ho c 3 l n so v i giá g c th c t c a s n ph m.ấ ế ặ ầ ớ ố ự ế ủ ả ẩ Ví d :ụ Có ng i nói xây d ng chính sách giá là c m t ngh thu t. Nhi uườ ự ả ộ ệ ậ ề khách s n chào b ng giá phòng trông có v là r t "ph i chăng" và h p d n,ạ ả ẻ ấ ả ấ ẫ nh ng th c ra doanh thu bình quân c a h trên đ u khách cao h n nhi u soư ự ủ ọ ầ ơ ề v i m t khách s n khác có bi u giá phòng cao h n.ớ ộ ạ ể ơ Mitsubishi đ t giá bán xe th p h n xe Toyota cùng ch ng lo i, nh ng kháchặ ấ ơ ủ ạ ư hàng Mitsubishi có th chi tiêu nhi u ti n h n trong su t th i gian s d ngể ề ề ơ ố ờ ử ụ chi c xe vì giá ph tùng và chi phí s a ch a xe Mitsubishi cao h n nhi u soế ụ ử ử ơ ề v i Toyota.ớ 15 Nhóm Handsome Marketing căn b nả GVHD: Nguy n Th Ng c Trâmễ ị ọ Ch ng IIIươ T NG K TỔ Ế Giá c là m t thành ph n quan tr ng trong gi i pháp t ng h p và c nả ộ ầ ọ ả ổ ợ ầ ph i đ c qu n tr m t cách thông minh nh là cách mà ta qu n tr nh ngả ượ ả ị ộ ư ả ị ữ thành ph n khác. Nhìn chung giá là m t ph n đi kèm v i k ho ch s nầ ộ ầ ớ ế ạ ả ph m/th tr ng và không ph i là m t th c th riêng l .ẩ ị ườ ả ộ ự ể ẽ Y u t giá quanế ố tr ng nh th nào trong công vi c marketing? Có l đi u n y đã quá rõ trongọ ư ế ệ ẽ ề ầ khi ng i ta đ nh nghĩa marketing “marketing là khai thác m i ngu n tàiườ ị ọ ồ nguyên v t l c và năng l c c a m t doanh nghi p đ đ a ra gi i pháp u vi tậ ự ự ủ ộ ệ ể ư ả ư ệ nh m làm th a mãn nhu c u c a khách hàng m c tiêu và qua đó thu l iằ ỏ ầ ủ ụ ợ nhu n.” Giá là y u t “P” duy nh t trong chi n l c h n h p mà b n có thậ ế ố ấ ế ượ ỗ ợ ạ ể thu l i giá tr cho mình t nh ng giá tr đã t o ra cho khách hàng.ạ ị ừ ữ ị ạ Là giá trị (th ng d i hình th c ti n b c) mà khách hàng s n sàng tr đ đ c thoườ ướ ứ ề ạ ẵ ả ể ượ ả mãn nhu c u (th ng là m t s n ph m ho c d ch v ).ầ ườ ộ ả ẩ ặ ị ụ 16 Nhóm Handsome

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTầm quan trọng của giá.pdf