Tài liệu vận hành và quản trị eTimeGold - Chương 17: Báo cáo

1. Phiếu thay đổi thông tin cá nhân. 2. Quyết định chuyển công tác. 3. Quyết định chuyển chức v ụ. 4. Quyết định chuyển chức danh. 5. Quyết định thay đổi lương. 6. Chi tiết diễn biến chuyển công tác của từng nhân viên. 7. Chi tiết diễn biến chuyển chức vụ, chức danh của từng nhân viên. 8. Chi tiết diễn biến lương của từng nhân viên. 9. Danh sách tới hạn nâng lương.

pdf26 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1890 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu vận hành và quản trị eTimeGold - Chương 17: Báo cáo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 1 Chương 17 Báo Cáo Hoàn thành chƣơng này, bạn sẽ hiểu và vận hành đƣợc các nội dung sau:  Cách thức xem và in ấn báo cáo từ hệ thống eTimeGold.  Phân quyền cho các user (nhân viên) vận hành chức năng xem và in ấn thông tin báo cáo.  Thiết kế và cập nhật mẫu báo cáo sử dụng riêng cho từng công ty.  Tạo warter mark hiển thị trên báo cáo.  Phân loại báo cáo trên hệ thống eTimeGold. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 2 A. HƢỚNG DẪN THAO TÁC CƠ BẢN I. Một số điều khiển khi xem báo cáo . Biểu tượng Print the report để in toàn bộ các trang của báo cáo ra máy in. Biểu tượng Print the current page để in trang hiện tại của mẫu báo cáo ra máy in. Chọn loại file cần xuất biểu mẫu Biểu tượng Export a report and save it to disk để export mẫu biểu sang dạng file đã chọn (xls, xlsx, pdf, …) và lưu trữ ở ổ cứng máy tính. Biểu tượng Export a report and show it a new window để export mẫu biểu sang dạng file đã chọn (xls, xlsx, pdf, …) và mở file vừa export. Biểu tượng First Page để chọn trang báo cáo đầu tiên. Biểu tượng Previous Page để chọn trang báo cáo liền kề trước. Biểu tượng Next Page để chọn trang báo cáo liền kề sau. Biểu tượng Last Page để chọn trang báo cáo cuối cùng. Chọn trang báo cáo cần xem (vd xem trang 1). Tổng số trang của báo cáo Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 3 II. Xem báo cáo theo dạng mở tab Các chức năng trên eTimeGold có thể mở theo dạng tab. Nội dung thực hành: xem báo cáo [B/c. Sinh Nhật] theo cách mở tab. 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Trung Tâm Báo Cáo]. 2. Chọn thư mục báo cáo “Thông Tin Cá Nhân”. 3. Chọn báo cáo “B/c. Sinh Nhật”. 4. Chọn nút [Xem (Tab)]. 5. Xem kết quả hiển thị. GHI CHÚ: Nếu chưa có chức năng [Trung Tâm Báo Cáo] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 4 III. Xem báo cáo theo dạng mở cửa sổ mới (window) Người dùng có thể xem báo cáo bằng cách mở thêm 1 cửa sổ mới. Nội dung thực hành: xem báo cáo [B/c. Sinh Nhật] theo cách mở trên cửa sổ mới. 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Trung Tâm Báo Cáo]. 2. Chọn thư mục báo cáo “Thông Tin Cá Nhân”. 3. Chọn báo cáo “B/c. Sinh Nhật”. 4. Chọn nút [Xem (Window)]. 5. Xem kết quả hiển thị. GHI CHÚ: Nếu chưa có chức năng [Trung Tâm Báo Cáo] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 5 IV. Xem báo cáo đƣợc mở từ shortcut Khi phân bổ chức năng sử dụng, người quản trị có thể kéo chức năng báo cáo ra danh sách shortcut cho người dùng click chọn để vận hành. Nội dung thực hành: xem báo cáo [B/c. Sinh Nhật] theo từ danh sách shortcut bên trái màn hình. 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [B/c. Sinh Nhật]. 2. Xem kết quả hiển thị GHI CHÚ: Nếu chưa có chức năng [B/c. Sinh Nhật] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 6 B. HƢỚNG DẪN QUẢN LÝ NÂNG CAO I. Khái niệm ngày xem hồ sơ khi mở báo cáo Thông tin trên hệ thống eTimeGold được quản lý thông suốt theo lịch sử thời gian. Vì vậy khi lên thông tin báo cáo hệ thống cũng hỗ trợ người dùng xem báo cáo theo lịch sử thời gian.  Xem tài liệu chương 1 để biết cách chọn dữ liệu kiểu ngày Hình minh họa: : Danh sách NV Sinh Nhật trong tháng 3 (chỉ xem NV gia nhập cty trước ngày 30/03/2012) Hình minh họa: : Danh sách NV Sinh Nhật trong tháng 3 (chỉ xem NV gia nhập cty trước ngày 16/11/2011) Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 7 II. Xem báo cáo theo chi nhánh hoặc theo phòng ban Khi mở các báo cáo của hệ thống eTimeGold, người dùng sẽ thấy xuất hiện cây thư mục phòng ban ở bên trái. Người dùng có thể click chọn thư mục phòng ban để xem thông tin báo cáo. Mặc định hệ thống sẽ hiển thị thông tin ở thư mục cấp cha cao nhất. Hƣớng dẫn thực hành: xem danh sách nhân viên sinh nhật trong tháng 3 của chi nhánh Hà Nội bằng cách mở shortcut báo cáo đã được phân bổ. 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [B/c. Sinh Nhật]. 2. Ở cây thư mục phòng ban, click chọn thư mục [Chi Nhánh Hà Nội]. 3. Check chọn bằng cách click nút ở trước cột [Tháng]. Tại cột [Tháng], click biểu tượng để mở danh sách các tháng trong năm, click chọn “3” trong danh sách. Click chọn biểu tượng tiếp theo để mở danh sách chọn năm, click chọn “2012”. 4. Nhấn nút [Refresh] và xem báo cáo hiển thị.  Xem tài liệu chương 1 để biết cách chọn thư mục trên cấu trúc cây thư mục. GHI CHÚ: Nếu chưa có chức năng [B/c. Sinh Nhật] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng. Hình minh họa: : Danh sách NV Sinh Nhật trong tháng 3 (xem chi nhánh Hà Nội) Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 8 III. Chọn thời gian xem báo cáo Có 04 chọn lựa thời gian khi xem báo cáo Chọn lựa 1: Chọn [Ngày xem hồ sơ] Chọn lựa 2: Chọn tháng+năm Hƣớng dẫn thực hành: xem danh sách nhân viên tuyển mới trong tháng 3/2012 bằng cách mở shortcut báo cáo đã được phân bổ. 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [B/c. Nhân Viên Mới]. 2. Check chọn bằng cách click nút ở trước cột [Tháng]. Tại cột [Tháng], click biểu tượng để mở danh sách các tháng trong năm, click chọn “3” trong danh sách. Click chọn biểu tượng tiếp theo để mở danh sách chọn năm, click chọn “2012”. 3. Nhấn nút [Refresh] và xem báo cáo hiển thị. Hình minh họa: : Danh sách NV tuyển mới trong tháng 3/2012 GHI CHÚ: Nếu chưa có chức năng [B/c. Nhân Viên Mới] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng.  Xem nội dung trng phần B – mục I Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 9 Chọn lựa 2: Chọn quý+năm Hƣớng dẫn thực hành: xem danh sách nhân viên tuyển mới trong quý 1 năm 2012 bằng cách mở shortcut báo cáo đã được phân bổ. 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [B/c. Nhân Viên Mới]. 2. Check chọn bằng cách click nút ở trước cột [Tháng]. Tại cột [Tháng], click biểu tượng để mở danh sách các tháng trong năm, kéo thanh cuộn xuống dưới để click chọn “Quý I” trong danh sách. Click chọn biểu tượng tiếp theo để mở danh sách chọn năm, click chọn “2012”. 3. Nhấn nút [Refresh] và xem báo cáo hiển thị. Hình minh họa: : Danh sách NV tuyển mới trong quý I/2012 GHI CHÚ: Nếu chưa có chức năng [B/c. Nhân Viên Mới] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 10 Chọn lựa 3: Chọn năm Hƣớng dẫn thực hành: xem danh sách nhân viên tuyển mới trong năm 2012 bằng cách mở shortcut báo cáo đã được phân bổ. 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [B/c. Nhân Viên Mới]. 2. Check chọn bằng cách click nút ở trước cột [Tháng]. Tại cột [Tháng], click biểu tượng để mở danh sách các tháng trong năm, kéo thanh cuộn xuống dưới để click chọn “(- - -)” trong danh sách. Click chọn biểu tượng tiếp theo để mở danh sách chọn năm, click chọn “2012”. 3. Nhấn nút [Refresh] và xem báo cáo hiển thị. Hình minh họa: : Danh sách NV tuyển mới trong năm 2012 GHI CHÚ: Nếu chưa có chức năng [B/c. Nhân Viên Mới] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 11 Chọn lựa 4: Chọn khoảng thời gian [từ ngày] và [đến ngày] Hƣớng dẫn thực hành: xem danh sách nhân viên tuyển mới từ ngày 04 tháng 02 năm 2012 đến ngày 13 tháng 03 năm 2012 bằng cách mở shortcut báo cáo đã được phân bổ. 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [B/c. Nhân Viên Mới]. 2. Check chọn bằng cách click nút ở trước cột [Ngày]. Tại cột [Ngày], click biểu tượng để lần lượt chọn ngày “04/02/2012” và “13/03/2012”. 3. Nhấn nút [Refresh] và xem báo cáo hiển thị.  Xem tài liệu chương 1 để biết cách chọn dữ liệu kiểu ngày Hình minh họa: : Danh sách NV tuyển mới từ ngày 04 tháng 02 năm 2012 đến 13 tháng 03 năm 2012 GHI CHÚ: Nếu chưa có chức năng [B/c. Nhân Viên Mới] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 12 IV. Chọn đối tƣợng xem báo cáo Đối tượng được đề cập ở đây chính là nhân viên, kỳ lương, loại nghỉ vắng, loại tăng ca… Dữ liệu trên báo cáo sẽ được hiển thị tương ứng với đối tượng đã chọn. Hƣớng dẫn thực hành: xem thông tin liên hệ người thân khẩn cấp của nhân viên có Mã NV=A01 bằng cách mở shortcut báo cáo đã được phân bổ. 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [B/c. Liên Hệ Ngƣời Thân Khẩn Cấp]. 2. Ở field [Chọn], click vào biểu tượng để mở danh sách nhân viên. Check chọn nhân viên có cột Mã NV=A01 trong danh sách, click nút [Close]. 3. Nhấn nút [Refresh] và xem báo cáo hiển thị. Hình minh họa: : Thông tin liên lạc người thân của nhân viên có Mã NV=A01 GHI CHÚ: Nếu chưa có chức năng [B/c. Liên Hệ Ngƣời Thân Khẩn Cấp] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 13 V. Phân quyền báo cáo Khi phân bổ chức năng [Trung Tâm Báo Cáo] cho user thì hệ thống mặc định user này sẽ được quyền xem tất cả các báo cáo trong hệ thống. Để giới hạn nhóm báo cáo cho user, người quản trị sẽ thực hiện phân quyền trên hệ thống báo cáo. Hƣớng dẫn thực hành: phân quyền cho user [UserTroLy] thư mục báo cáo [B/c Thông tin cá nhân], trong đó phân bổ để xem [B/c. Sinh Nhật] của nhân viên. 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng]. 2. Trên cây thư mục user, click chọn [UserTroLy], chọn tab [Phân Quyền Báo Cáo]. 3. Click nút [Mới], màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng khai báo a. Đặt trỏ chuột tại cột [Tên Thƣ Mục], nhập “B/c Thông tin cá nhân”. b. Cột [Bỏ Qua]: không cần nhập liệu field này (sử dụng mặc định của eTimeGold). c. Click nút [Lƣu Trữ]. 4. Click trỏ chọn chọn thư mục [B/c Thông tin cá nhân ] vừa tạo. Click nút [Tạo Mới].  Xem tài liệu chương 1 để biết cách vận hành cây thư mục. GHI CHÚ: Nếu chưa có chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 14 5. Màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng phân bổ báo cáo a. Tại cột [Chọn báo cáo], click biểu tượng để mở form danh sách báo cáo trong hệ thống. b. Clich chọn dòng dữ liệu có cột [Tên chức năng] là “B/c. Sinh Nhật”. Click nút [Thực Hiện]. c. Click nút [Lƣu Trữ]. 6. Kết quả sau khi hoàn tất phân quyền báo cáo theo nội dung thực hành. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 15 7. Xem báo cáo bằng cách login vào hệ thống bằng User [UserTroLy]. a. Đăng nhập eTimeGold bằng user [UserTroLy] và mở chức năng [Trung Tâm Báo Cáo]. b. Chọn thư mục báo cáo “B/c Thông tin cá nhân”. c. Chọn báo cáo “B/c. Sinh Nhật”. d. Chọn nút [Xem (Tab)]. e. Xem kết quả hiển thị GHI CHÚ: Nếu chưa có chức năng [Trung Tâm Báo Cáo] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 16 VI. Download & upload báo cáo Mặc định người dùng sẽ sử dụng định dạng báo cáo do hệ thống eTimeGold cung cấp. Theo nhu cầu sử dụng , người dùng có thể download biểu mẫu mặc định về để chỉnh sửa và upload lên để sử dụng. eTimeGold hỗ trợ người dùng có thể sử dụng 2 định dạng khác nhau cho cùng 1 nội dung báo cáo, thích hợp cho mỗi chi nhánh (mỗi phòng ban) khác nhau trong tổng công ty. Hƣớng dẫn thực hành: download mẫu báo cáo [B/c. Sinh Nhật] đã phân quyền cho user [UserTroLy] về máy tính người dùng. 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng]. 2. Trên cây thư mục user, click chọn [UserTroLy], chọn tab [Phân Quyền Báo Cáo]. 3. Click trỏ chọn chọn thư mục [B/c Thông tin cá nhân ]. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên Báo Cáo] là “B/c. Sinh Nhật”. Click nút [Chỉnh Sửa]. 4. Màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng thực hiện thao tác tải biểu mẫu báo cáo về máy tính. a. Click nút [Download Teplate]. b. Màn hình xuất hiện form chọn lưu trữ. GHI CHÚ: Nếu chưa có chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 17 c. Click chọn [SaveFile] và click [OK] để thực hiện lưu trữ vào C:\Template. Hƣớng dẫn thực hành: upload mẫu báo cáo [B/c. Sinh Nhật] đã được chỉnh sửa lên hệ thống sử dụng cho user [UserTroLy] sử dụng. 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng]. 2. Trên cây thư mục user, click chọn [UserTroLy], chọn tab [Phân Quyền Báo Cáo]. 3. Click trỏ chọn chọn thư mục [B/c Thông tin cá nhân ]. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên Báo Cáo] là “B/c. Sinh Nhật”. Click nút [Chỉnh Sửa]. 4. Màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng thực hiện thao tác upload lên hệ thống.  Thư mục C:\Template là thư mục lưu trữ template do người dùng chỉ định.  Có thể bố trí nơi lưu trữ khác (vd: D:\eTimeGold\MauBieu) GHI CHÚ: Nếu chưa có chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 18 a. Tại cột [Upload template], Click nút [Browse]. b. Click chọn đường dẫn C:\Template và chọn ten file “Rpt_BD_UTroLy.repx”. c. Click nút [Open]. d. Click nút [Lƣu Trữ].  Thư mục C:\Template là thư mục lưu trữ template do người dùng chỉ định.  Có thể bố trí nơi lưu trữ khác (vd: D:\eTimeGold\MauBieu).  Tên file “Rpt_BD_UTroLy.repx” là do người dùng đặt tên sau khi lưu file đã được chỉnh sửa. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 19 VII. Tạo warter mark trên báo cáo Hệ thống hỗ trợ người dùng tạo warter mark trên các báo cáo khi sử dụng. Hƣớng dẫn thực hành: tạo warter mark “Thông tin Phòng Nhân Sự” cho mẫu báo cáo [B/c. Sinh Nhật] sử dụng cho user [UserTroLy]. 1. Đăng nhập eTimeGold và mở chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng]. 2. Trên cây thư mục user, click chọn [UserTroLy], chọn tab [Phân Quyền Báo Cáo]. 3. Click trỏ chọn chọn thư mục [B/c Thông tin cá nhân ]. Click chọn dòng dữ liệu có cột [Tên Báo Cáo] là “B/c. Sinh Nhật”. Click nút [Chỉnh Sửa]. 4. Màn hình hiển thị dữ liệu dạng cột cho người dùng thêm warter mark. a. Tại cột [Warter mark], nhập “Thông tin P.Nhân Sự”. b. Click nút [Lƣu Trữ]. GHI CHÚ: Nếu chưa có chức năng [Quản Lý Ngƣời Dùng] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 20 5. Xem báo cáo bằng cách login vào hệ thống bằng User [UserTroLy]. a. Đăng nhập eTimeGold bằng user [UserTroLy] và mở chức năng [Trung Tâm Báo Cáo]. b. Chọn thư mục báo cáo “B/c Thông tin cá nhân”. c. Chọn báo cáo “B/c. Sinh Nhật”. d. Chọn nút [Xem (Tab)]. e. Xem kết quả hiển thị. GHI CHÚ: Nếu chưa có chức năng [Trung Tâm Báo Cáo] người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách [Đăng nhập] hệ thống và [Phân bổ] chức năng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 21 f. Sau khi in ấn sang định dạng file pdf. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 22 VIII. Sơ lƣợc danh sách báo cáo trên eTimeGold Nhóm báo cáo Tên báo cáo Thông Tin Cá Nhân (6) 1. B/c. Sinh Nhật. 2. B/c. Độ Tuổi. 3. B/c. DSNV Theo Giới Tính. 4. B/c. Tình Trạng Hôn Nhân của NV. 5. B/c. Thông Tin Dân Tộc của NV. 6. B/c. Thông Tin Tôn Giáo của NV. Thông Tin Liên Hệ (2) 1. B/c. Liên Hệ Người Thân Khẩn Cấp. 2. B/c. Thông Tin Liên Lạc của NV. Thống Kê Quản Lý (15) 1. B/c. Nhân Viên Mới. 2. B/c. Ngày Vào Làm. 3. B/c. Lý Lịch Trích Ngang. 4. B/c. DSNV Người Nước Ngoài. 5. B/c. DSNV Người Việt Nam. 6. B/c. DSNV Theo Cơ Cấu Tổ Chức. 7. B/c. DSNV Theo Chức Danh. 8. B/c. DSNV Theo Chức Vụ. 9. B/c. Thâm Niên Công Tác của NV. 10. B/c. Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng của NV. 11. B/c. Thông Tin Người Giới Thiệu của NV. 12. B/c. DSNV Có Quyền LogIn Hệ Thống. 13. B/c. Số Lương NV theo Chi Nhánh. 14. B/c. DSNV Quản Lý. 15. B/c. DSNV <18 tuổi. Thống Kê Theo Phúc Lợi (8) 1. B/c. Thông Tin Anh (Em) của NV. 2. B/c. Thông Tin Con của NV. 3. B/c. DSNV Tham Gia Công Đoàn. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 23 4. B/c. DSNV Là Đoàn Viên. 5. B/c. DSNV Là Đảng Viên. 6. B/c. DSNV Có Thẻ BHYT. 7. B/c. DSNV Có Sổ BHXH. 8. B/c. DSNV Có Cha Mẹ >70 tuổi. Thông Tin Năng Lực NV (5) 1. B/c. Trình Độ Ngoại Ngữ của NV. 2. B/c. Trình Độ Vi Tính của NV. 3. B/c. Kỹ Năng Mềm của NV. 4. B/c. Chi Tiết Kinh Nghiệm Làm Việc của NV. 5. B/c. DSNV Có Đào Tạo Ở Nước Ngoài. Học Vấn (4) 1. B/c. Chi Tiết Học Vấn Của Nhân Viên. 2. B/c. DSNV Có 02 Bằng Đại Học. 3. B/c. DSNV Có Bằng Thạc Sĩ. 4. B/c. DSNV Có Bằng Tiến Sĩ. Khen Thƣởng (4) 1. B/c. Chi Tiết Khen Thưởng Của Nhân Viên. 2. B/c. DSNV Khen Thưởng (theo tháng, quý, năm, KTG). 3. B/c. DS Phòng Ban Thưởng (theo tháng, quý, năm, KTG). 4. B/c. Quỹ Tiền Thưởng (theo tháng, quý, năm, KTG). Kỷ Luật (3) 1. B/c. Chi Tiết Kỷ Luật Của Nhân Viên. 2. B/c. DSNV Kỷ Luật (theo tháng, quý, năm, KTG). 3. B/c. DS Phòng Ban Kỷ Luật (theo tháng, quý, năm, KTG). Hợp Đồng Lao Động (5) 1. B/c. DSNV Chưa Ký HĐLĐ. 2. B/c. DSNV Theo Loại HĐLĐ. 3. B/c. DSNV Sắp Hết Hạn HĐLĐ. 4. B/c. DSNV Quá Hạn HĐLĐ. 5. B/c. Chi Tiết Quá Trình Ký HĐLĐ của NV. Công Tác (2) 1. B/c. Chi Tiết Công Tác Trong Ngày của NV. 2. B/c. Chi Tiết Công Tác Dài Ngày của NV. Quản Lý Chính Sách 1. B/c. DSNV Hiệu Lực Ngày Nghỉ Lễ. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 24 (10) 2. B/c. DSNV Hiệu Lực Loại Tăng Ca. 3. B/c. DSNV Hiệu Lực Loại PCTG. 4. B/c. DSNV Hiệu Lực Loại Nghỉ Phép. 5. B/c. Chi Tiết Ngày Nghỉ Lễ (Hiệu Lực) của NV. 6. B/c. Chi Tiết Loại Tăng Ca (Hiệu Lực) của NV. 7. B/c. Chi Tiết Loại PCTG (Hiệu Lực) của NV. 8. B/c. Chi Tiết Loại Phép (Hiệu Lực) của NV. 9. B/c. DSNV Theo Nhóm Nhân Sự. 10. B/c. DSNV Theo Nhóm Biến Động Nhân Sự. Thôi Việc (2) 1. B/c. Thôi Việc. 2. Quyết định thôi việc. Mẫu Theo NN Quy Định (3) 1. B/c. Tình Hình Sử Dụng LĐ (Theo Mẫu Nhà Nước). 2. B/c. Lao Động Giảm (Theo Mẫu Nhà Nước). 3. B/c. Tình Hình Sử Dụng & Dự Kiến LĐ (Theo Mẫu Nhà Nước). Thuế TNCN (8) 1. B/c. Số Lượng Người Phụ Thuộc (TTNCN). 2. B/c. Thông Tin MST Cá Nhân. 3. Mẫu số: 05A/BK-TNCN_ Bảng kê TNCN và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân có ký HĐLĐ . 4. Mẫu số: 05B/BK-TNCN_ Bảng kê TNCN và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân không ký HĐLĐ . 5. Mẫu số: 05/KK-TNCN_ Tờ khai quyết toán thuế thu nhâp̣ cá nhân. 6. Mẫu số: 02/KK-TNCN_ Tờ khai khấu trừ thuế TNCN. 7. Chi tiết trích nộp TTNCN theo tháng. 8. Bảng tổng hợp thu nhập chịu thuế trong năm. BHXH (10) 1. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc (A01-TS). 2. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (D02-TS) 3. Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia không thay đổi mức đóng (D07-TS). 4. Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau (C66a-HD). Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 25 5. Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản (C67a-HD). 6. DS người lđ đề nghị hưởng trợ cấp NDSPHSK sau ốm đau (C68a-HD). 7. DS người lđg đề nghị hưởng trợ cấp NDSPHSK sau thai sản (C69a-HD). 8. Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp NDSPHSK sau điều trị thương tật, bệnh tật do TNLĐ-BNN (C70a-HD). 9. Chi tiết trích nộp BH các loại theo tháng. 10. Bảng tổng hợp trích nộp BH các loại trong năm. Công (6) 1. Bảng công 31 ngày. 2. Bảng công giờ làm thêm. 3. Bảng công làm đêm. 4. Chi tiết tăng ca. 5. Chi tiết vào – ra. 6. Tổng hợp trễ -sớm. Lƣơng (6) 1. Bảng lương theo phòng ban. 2. Bảng lương tiền mặt. 3. Bảng lương chuyển khoản. 4. Phiếu lương cá nhân. 5. Tổng hợp lương theo phòng ban. 6. Tỷ lệ thu nhập lương theo bộ phận. Đánh giá NV (4) 1. Danh sách tiêu chí đang sử dụng. 2. Các đợt đánh giá đang thực hiện. 3. Kết quả đánh giá chi tiết theo nhân viên. 4. Lịch sử đánh giá của từng nhân viên. Tuyển Dụng (5) 1. Hồ sơ ứng viên. 2. Chi tiết so sánh ứng viên. 3. Danh sách đợt tuyển dụng đang diễn ra. 4. Lịch sử các đợc tuyển dụng. 5. Chi tiết kết quả đánh giá của từng nhân viên. Đào Tạo 1. Danh sách nhân viên theo đợt đào tạo. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình Chứng Từ | www.dnd.vn | www.phanmemnhansu.dnd.vn | www.vieclam.dnd.vn | Pages | 26 (4) 2. Kết quả đào tạo của từng nhân viên. 3. Kế hoạch đào tạo. 4. Tổng hợp chi phí đào tạo. Biến Động Nhân Sự (9) 1. Phiếu thay đổi thông tin cá nhân. 2. Quyết định chuyển công tác. 3. Quyết định chuyển chức v ụ. 4. Quyết định chuyển chức danh. 5. Quyết định thay đổi lương. 6. Chi tiết diễn biến chuyển công tác của từng nhân viên. 7. Chi tiết diễn biến chuyển chức vụ, chức danh của từng nhân viên. 8. Chi tiết diễn biến lương của từng nhân viên. 9. Danh sách tới hạn nâng lương. Tài sản và cáp phát thiết bị (4) 1. Danh sách cấp phát đồng phục. 2. Danh sách cấp phát đồng phục thai sản. 3. Danh sách dụng cụ lao động được cấp phát. 4. Bảng thanh toán công nợ khi thôi việc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhần mềm quản lý nhân sự trực tuyến hướng dẫn chương 17.pdf