Tài liệu kỹ thuật Jupiter Gravita

1 5B9–H4300–00 CỤM ĐÈN PHA HEADLIGHT ASSY 1 5B9–H4300–10 CỤM ĐÈN PHA HEADLIGHT ASSY 1 1 2 5B9–H4314–00 .BÓNG ĐÈN PHA .BULB, HEADLIGHT (12V 35/35W) 1 1 1 3 5HV–H3311–00 .BÓNG ĐÈN XI NHAN .BULB, FLASHER (12V-10W) 2 2 2 AMBER AMBER 4 2S0–H3516–00 .BÓNG ĐÈN (6V3W) .BULB (12V-3.4W) 2 2 2 5 5B9–H4197–00 .CAO SU CHỤP ĐUI ĐÈN .COVER, SOCKET 1 1 1 6 5B9–H4312–00 .ĐUI ĐÈN .CORD ASSY 1 1 1 7 5B9–H4546–00 .DÂY ĐIỆN .CORD ASSY 1 1 1 8 95807–06014 BU LÔNG BOLT, FLANGE 1 1 1 9 90201–06557 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 1 1 1 10 97707–50014 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 4 4 4 11 90480–13018 CAO SU ĐỆM GROMMET 4 4 4 12 90201–05032 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 4 4 4 13 5VT–F6113–00 ĐỆM DAMPER 4 4 4

pdf80 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 3526 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài liệu kỹ thuật Jupiter Gravita, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LLAR, WHEEL 1 1 33 90387–12823 ỐNG CHỐNG COLLAR 1 1 34 5VT–F5389–00 ỐC TĂNG XÍCH PULLER, CHAIN 2 2 2 35 5VT–F539F–00 NẮP CHỤP ỐC TĂNG XÍCH (V) PLATE 1 2 2 36 95307–06600 ỐC NUT 2 2 37 90170–06184 ĐAI ỐC HÃM NUT 2 2 38 90201–062A8 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 2 2 39 94568–93104 XÍCH TẢI CHAIN (KMC428 104L) 1 1 40 2S0–F5371–00 THANH BẮT MAY Ơ SAU BAR, TENSION 1 1 41 90109–08183 BULÔNG BOLT 1 1 42 92907–08200 VÒNG ĐỆM WASHER 2 2 43 95304–08700 ỐC NUT 2 2 44 91401–20012 CHỐT CHẺ PIN, COTTER 2 2 44www.oto-hui.com FIG. 32 BÁNH SAU VÀNH ĐÚC REAR WHEEL FOR CAST WHEEL TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 1 2S4–F5338–00–33 VÀNH SAU CAST WHEEL, REAR 1 YB YB 2 90560–12145 BẠC CÁCH SPACER 1 3 93306–301YU VÒNG BI BEARING 1 4 93306–301YT VÒNG BI BEARING 1 5 93210–41041 VÒNG ĐỆM O-RING 1 6 1S9–F5364–00 GIẢM CHẤN DAMPER 4 7 1S9–F5321–00–33 NẮP ỐP MÁ PHANH PLATE, BRAKE SHOE 1 YB YB 8 1S9–F530K–00 MÁ PHANH SAU BRAKE SHOE SET 1 9 90506–12001 LÒ XO SPRING, TENSION 1 10 90506–15001 LÒ XO SPRING, TENSION 1 11 2S0–F5355–00 CẦN CẮM PHANH LEVER, CAMSHAFT 1 12 5VD–F533A–00 ĐỆM PLATE, INDICATOR 1 13 1S9–F5351–00 QUẢ ĐÀO PHANH CAMSHAFT 1 14 90101–06278 BU LÔNG BOLT 1 15 95307–06600 ỐC NUT 1 16 5HU–F5366–00 NỒI BẮT NHÔNG SAU CLUTCH, HUB 1 17 93106–26823 PHỚT DẦU OIL SEAL 1 18 90387–127Y0 ỐNG CHỐNG COLLAR 1 19 93306–004XE VÒNG BI BEARING 1 20 5VT–F5436–00 NHÔNG SAU 49T SPROCKET, DRIVEN (36T) 1 21 5LM–F5412–00 ĐỆM WASHER 2 22 90101–08847 BU LÔNG BOLT 4 23 90179–08639 ỐC NUT 4 24 94108–17813 LỐP TIRE (80/90-17MC 44P NR53) 1 INOUE INOUE 25 94225–17802 SĂM SAU (2.50-17) TUBE (70/100-17 TR4) 1 INOUE INOUE 26 3XA–F5381–01 TRỤC TRƯỚC AXLE, WHEEL 1 27 90185–12804 ỐC CHỮ U NUT, SELF-LOCKING 1 45www.oto-hui.com FIG. 32 BÁNH SAU VÀNH ĐÚC REAR WHEEL FOR CAST WHEEL TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 28 90201–120T5 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 2 29 2S0–F5383–00 ĐỆM ỐC TĂNG XÍCH COLLAR, WHEEL 1 30 90387–12823 ỐNG CHỐNG COLLAR 1 31 5VT–F5389–00 ỐC TĂNG XÍCH PULLER, CHAIN 2 2 32 5VT–F539F–00 NẮP CHỤP ỐC TĂNG XÍCH (V) PLATE 1 2 33 95307–06600 ỐC NUT 2 34 90170–06184 ĐAI ỐC HÃM NUT 2 35 90201–062A8 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 2 36 94568–93104 XÍCH TẢI CHAIN (KMC428 104L) 1 37 2S0–F5371–00 THANH BẮT MAY Ơ SAU BAR, TENSION 1 38 90109–08183 BULÔNG BOLT 1 39 92907–08200 VÒNG ĐỆM WASHER 2 40 95304–08700 ỐC NUT 2 41 91401–20012 CHỐT CHẺ PIN, COTTER 2 46www.oto-hui.com FIG. 33 CỤM ỐP ĐẦU STEERING HANDLE & CABLE TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 1 5B9–F6210–00 TAY LÁI HANDLE 1 1 1 2 97007–08016 BU LÔNG BOLT 3 3 3 3 90201–08612 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 3 3 3 4 5HU–F6113–00 ĐỆM DAMPER 6 6 6 5 5B9–F6113–00 ĐỆM DAMPER 3 3 3 6 5B9–F6143–00–P2 ỐP ĐẦU COVER, HANDLEBAR UPPER 1 1 1 VRC1 VRC1 5B9–F6143–00–P1 ỐP ĐẦU COVER, HANDLEBAR UPPER 1 1 1 1 SMX,VDBM3(5B94) SMX,VDBM3(5B94) 5B9–F6143–00–P0 ỐP ĐẦU COVER, HANDLEBAR UPPER 1 1 S3 S3 5B9–F6143–00–P3 ỐP ĐẦU COVER, HANDLEBAR UPPER 1 1 VDBM3(5B95) VDBM3(5B95) 5B9–F6143–00–P6 ỐP ĐẦU COVER, HANDLEBAR UPPER 1 1 BS4 BS4 7 90183–05811 PHANH NUT, SPRING 4 4 4 8 5VT–F6113–00 ĐỆM DAMPER 2 2 2 9 97707–50012 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 2 2 2 10 5B9–F6145–00 ỐP ĐẦU SAU COVER, HANDLEBAR UPPER 2 1 1 1 11 97707–50012 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 2 2 2 12 97707–50014 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 2 2 2 13 90183–05811 PHANH NUT, SPRING 3 3 3 14 90160–05009 VÍT SCREW, ROUND TAPPING 2 2 2 15 5B9–F6477–00–P0 ỐP COVER 1 1 1 SMX SMX 16 97707–50012 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 2 2 2 17 90183–05811 PHANH NUT, SPRING 2 2 2 18 5SD–F6242–00 CAO SU BOC TAY GA GRIP (RIGHT) 1 1 5B9–F6242–00 CAO SU BOC TAY GA GRIP (RIGHT) 1 19 5VT–F6243–00 ỐNG DẪN TUBE, THROTTLE GUIDE 1 1 1 20 90201–261L1 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 1 1 1 21 5SD–F6241–00 CAO SU BỌC TAY CÔN GRIP 1 1 5B9–F6241–00 CAO SU BỌC TAY CÔN GRIP 1 47www.oto-hui.com FIG. 33 CỤM ỐP ĐẦU STEERING HANDLE & CABLE TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 22 3S4–F6280–00 GƯƠNG REAR VIEW MIRROR ASSY (LEFT) 1 1 1 23 5HU–F629T–00 .CAO SU BỌC CHÂN GƯƠNG .BOOT 1 1 1 1 24 3S4–F6290–00 GƯƠNG REAR VIEW MIRROR ASSY (RIGHT) 1 1 1 25 5HU–F629T–00 .CAO SU BỌC CHÂN GƯƠNG .BOOT 1 1 1 1 26 2S0–F6311–00 DÂY GA CABLE, THROTTLE 1 1 1 1 27 98507–05016 VÍT SCREW, PAN HEAD 1 1 1 28 5B9–F6341–00 DÂY PHANH WIRE, BRAKE 1 1 29 5SD–F6342–00 ĐỆM CAO SU BOOT, CABLE 1 30 90501–10073 LÒ XO SPRING, COMPRESSION 1 31 90179–06411 ỐC NUT 1 32 90249–12008 CHỐT PIN 1 33 5SD–F6246–00 ĐẦU TAY LAI END, GRIP 2 2 2 34 2S0–F6270–10 LÕI GÀI CAO SU TAY GA CAP GRIP ASSY 1 1 1 35 5WP–F6281–00 .NẮP .CAP, GRIP UPPER 1 1 1 36 2S0–F6282–00 .NẮP .CAP, GRIP LOWER 1 1 1 37 98507–05025 VÍT SCREW, PAN HEAD 2 2 2 38 5VT–F6331–00 DÂY LE CABLE, STARTER 1 1 1 1 39 5VT–H3936–00 DÂY NHỰA KẸP BAND, SWITCH CORD 2 2 2 40 90464–65802 PHE CÀI CLAMP 1 1 1 48www.oto-hui.com FIG. 34 XI LANH PHANH ĐĨA TRƯỚC FRONT MASTER CYLINDER TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 1 2S0–F5872–00 ỐNG DẪN PHANH DẦU HOSE, BRAKE 1 1 1 2 90401–10812 BU LÔNG BOLT, UNION 2 2 3 90201–10118 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 4 4 4 1S9–F583T–01 CỤM XI LANH MASTER CYLINDER ASSY 1 1 5 1S9–F5867–01 .ĐAI BẮT XI LANH .HOLDER 1 1 6 5HV–F5852–00 .NẮP HỘP DẦU PHANH .CAP, RESERVOIR 1 1 7 1S9–H3922–01 .TAY PHANH .LEVER 2 1 1 8 90109–06577 .BULÔNG .BOLT 1 1 9 9560M–06100 .ĐAI ỐC .NUT, U 1 1 10 5LW–H3980–00 .CÔNG TẮC ĐÈN PHANH TRUỚC .FRONT STOP SWITCH ASSY 1 1 11 9760L–04212 .VÝT .SCREW,WITH WASHER 1 1 12 1S9–F585B–00 .BỘ MÀNG NGĂN .PLATE, DIAPHRAGM 1 1 13 5HV–F5854–10 .GIOĂNG CHỐNG SÁNH DẦU .GASKET, DIAPHRAGM 1 1 14 1S9–F6332–00 .BU LÔNG .BOLT 2 2 15 9870M–04012 .VÍT .SCREW, FLAT HEAD 2 2 16 1S9–W0041–00 .CUPPEN PHANH DẦU .CYLINDER KIT, MASTER 1 1 49www.oto-hui.com FIG. 35 ĐỂ CHÂN STAND & FOOTREST TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 1 5VT–F7111–00 CHÂN CHỐNG CHÍNH STAND, MAIN 1 2 4NP–F7112–00 TRỤC CHÂN CHỐNG CHÍNH SHAFT, MAIN STAND 1 3 5HU–F7115–00 THANH MẮC LÒ XO CHÂN CHỐNG CHÍ LINK, MAIN STAND 1 4 90506–32800 LÒ XO SPRING, TENSION 1 5 90445–22327 ỐNG CAO SU HOSE (L70) 1 6 93430–12809 VÒNG PHANH CIRCLIP 1 7 5VT–F7211–00 CẦN PHANH PEDAL, BRAKE 1 8 90506–20810 LÒ XO SPRING, TENSION 1 9 5SD–F7235–00 CAO SU KHỚP NỐI CẦN SỐ COVER, DUST 1 10 5VT–F7231–00 TI NỐI PHANH SAU ROD, BRAKE 1 11 90501–10245 LÒ XO SPRING, COMPRESSION 1 12 90249–12008 CHỐT PIN 1 13 90179–06411 ỐC NUT 1 14 91401–20012 CHỐT CHẺ PIN, COTTER 1 15 92907–06600 VÒNG ĐỆM WASHER, PLATE 1 16 5VT–F7311–00 CHÂN CHỐNG NGHIÊNG STAND, SIDE 1 17 90109–08034 BULÔNG BOLT 1 18 95307–08700 ỐC NUT 1 19 90506–20829 LÒ XO SPRING, TENSION 1 20 90445–21848 ỐNG CAO SU HOSE (L70) 1 21 5VT–F7411–00 GIÁ ĐỂ CHÂN TRƯỚC FOOTREST 1 1 22 95827–08016 BU LÔNG BOLT, FLANGE 4 23 5SD–F7413–00 CAO SU ĐỂ CHÂN COVER, FOOTREST 2 24 5VT–F7430–00 CỤM ĐỂ CHÂN SAU REAR FOOTREST ASSY 1 1 25 5VT–F7452–00 .GIÁ ĐỂ CHÂN .BRACKET, FOOTREST 1 1 26 5SD–F7431–00 .CAO SU GÁC CHÂN SAU .FOOTREST, REAR 1 1 27 5SD–F7433–00 .CAO SU ĐỂ CHÂN .COVER, REAR FOOTREST 1 50www.oto-hui.com FIG. 35 ĐỂ CHÂN STAND & FOOTREST TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 28 5SD–F7445–00 .NẮP CHỤP ỐC TĂNG XÍCH .PLATE 1 1 29 90240–08140 .CHỐT HÌNH U .PIN, CLEVIS 1 30 91401–25015 .CHỐT CHẺ .PIN, COTTER 1 31 5VT–F7314–00 .TẤM CHẶN .STOPPER 1 32 95817–08025 BU LÔNG BOLT, FLANGE 2 33 90201–086P8 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 2 34 5VT–F7440–00 CỤM ĐỂ CHÂN SAU REAR FOOTREST ASSY 2 1 35 5VT–F7462–00 .GIÁ ĐỂ CHÂN .BRACKET, FOOTREST 2 1 36 5SD–F7441–00 .CAO SU ĐỂ CHÂN .FOOTREST, REAR 2 1 37 5SD–F7444–00 .CAO SU ĐỂ CHÂN .COVER, REAR FOOTREST 1 38 5SD–F7445–00 .NẮP CHỤP ỐC TĂNG XÍCH .PLATE 1 1 39 90240–08140 .CHỐT HÌNH U .PIN, CLEVIS 1 40 91401–25015 .CHỐT CHẺ .PIN, COTTER 1 41 5VT–F7314–00 .TẤM CHẶN .STOPPER 1 42 95817–08025 BU LÔNG BOLT, FLANGE 2 43 90201–086P8 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 2 44 5VT–F7424–00 CAO SU ĐỆM DAMPER, FOOTREST 2 1 45 90387–10805 ỐNG CHỐNG COLLAR 1 46 5B9–F194J–00 TẤM CHẮN NÓNG STAY, MUFFLER 1 47 95827–10020 BU LÔNG BOLT, FLANGE 1 48 5VT–F4741–00 ĐỠ CHÂN CHỐNG CHÍNH PAD, SEAT 1 51www.oto-hui.com FIG. 36 ĐỂ CHÂN STAND & FOOTREST 2 TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 1 5VT–F7111–00 CHÂN CHỐNG CHÍNH STAND, MAIN 1 1 2 4NP–F7112–00 TRỤC CHÂN CHỐNG CHÍNH SHAFT, MAIN STAND 1 1 3 5HU–F7115–00 THANH MẮC LÒ XO CHÂN CHỐNG CHÍ LINK, MAIN STAND 1 1 4 90506–32800 LÒ XO SPRING, TENSION 1 1 5 90445–22327 ỐNG CAO SU HOSE (L70) 1 1 6 93430–12809 VÒNG PHANH CIRCLIP 1 1 7 5VT–F7211–00 CẦN PHANH PEDAL, BRAKE 1 1 8 90506–20810 LÒ XO SPRING, TENSION 1 1 9 5SD–F7235–00 CAO SU KHỚP NỐI CẦN SỐ COVER, DUST 1 1 10 5VT–F7231–00 TI NỐI PHANH SAU ROD, BRAKE 1 1 11 90501–10245 LÒ XO SPRING, COMPRESSION 1 1 12 90249–12008 CHỐT PIN 1 1 13 90179–06411 ỐC NUT 1 1 14 91401–20012 CHỐT CHẺ PIN, COTTER 1 1 15 92907–06600 VÒNG ĐỆM WASHER, PLATE 1 1 16 5VT–F7311–00 CHÂN CHỐNG NGHIÊNG STAND, SIDE 1 1 17 90109–08034 BULÔNG BOLT 1 1 18 95307–08700 ỐC NUT 1 1 19 90506–20829 LÒ XO SPRING, TENSION 1 1 20 90445–21848 ỐNG CAO SU HOSE (L70) 1 1 21 5B9–F7411–00 GIÁ ĐỂ CHÂN TRƯỚC FOOTREST 1 1 1 22 95827–08016 BU LÔNG BOLT, FLANGE 4 4 23 5B9–F7451–00 ĐỂ CHÂN FOOTREST 1 1 24 5B9–F7413–00 CAO SU ĐỂ CHÂN COVER, FOOTREST 1 1 25 90508–20023 LÒ XO SPRING, TORSION 1 1 26 91317–06012 ỐC BOLT 2 2 27 5B9–F7425–00 GIÁ ĐỂ CHÂN BRACKET, FOOTREST 2 1 1 52www.oto-hui.com FIG. 36 ĐỂ CHÂN STAND & FOOTREST 2 TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 28 5B9–F7461–00 ĐỂ CHÂN FOOTREST 1 1 29 5B9–F7413–00 CAO SU ĐỂ CHÂN COVER, FOOTREST 1 1 30 90508–20631 LÒ XO SPRING, TORSION 1 1 31 91317–06012 ỐC BOLT 2 2 32 5B9–F7425–00 GIÁ ĐỂ CHÂN BRACKET, FOOTREST 2 1 1 33 91701–08038 CHỐT PIN 2 2 34 91401–25015 CHỐT CHẺ PIN, COTTER 2 2 35 5VT–F7430–00 CỤM ĐỂ CHÂN SAU REAR FOOTREST ASSY 1 1 1 36 5VT–F7452–00 .GIÁ ĐỂ CHÂN .BRACKET, FOOTREST 1 1 1 37 5SD–F7431–00 .CAO SU GÁC CHÂN SAU .FOOTREST, REAR 1 1 1 38 5SD–F7433–00 .CAO SU ĐỂ CHÂN .COVER, REAR FOOTREST 1 1 39 5SD–F7445–00 .NẮP CHỤP ỐC TĂNG XÍCH .PLATE 1 1 1 40 90240–08140 .CHỐT HÌNH U .PIN, CLEVIS 1 1 41 91401–25015 .CHỐT CHẺ .PIN, COTTER 1 1 42 5VT–F7314–00 .TẤM CHẶN .STOPPER 1 1 43 95817–08025 BU LÔNG BOLT, FLANGE 2 2 44 90201–086P8 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 2 2 45 5VT–F7440–00 CỤM ĐỂ CHÂN SAU REAR FOOTREST ASSY 2 1 1 46 5VT–F7462–00 .GIÁ ĐỂ CHÂN .BRACKET, FOOTREST 2 1 1 47 5SD–F7441–00 .CAO SU ĐỂ CHÂN .FOOTREST, REAR 2 1 1 48 5SD–F7444–00 .CAO SU ĐỂ CHÂN .COVER, REAR FOOTREST 1 1 49 5SD–F7445–00 .NẮP CHỤP ỐC TĂNG XÍCH .PLATE 1 1 1 50 90240–08140 .CHỐT HÌNH U .PIN, CLEVIS 1 1 51 91401–25015 .CHỐT CHẺ .PIN, COTTER 1 1 52 5VT–F7314–00 .TẤM CHẶN .STOPPER 1 1 53 95817–08025 BU LÔNG BOLT, FLANGE 2 2 54 90201–086P8 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 2 2 53www.oto-hui.com FIG. 36 ĐỂ CHÂN STAND & FOOTREST 2 TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 55 5VT–F7424–00 CAO SU ĐỆM DAMPER, FOOTREST 2 1 1 56 90387–10805 ỐNG CHỐNG COLLAR 1 1 57 5B9–F194J–00 TẤM CHẮN NÓNG STAY, MUFFLER 1 1 58 95827–10020 BU LÔNG BOLT, FLANGE 1 1 59 5VT–F4741–00 ĐỠ CHÂN CHỐNG CHÍNH PAD, SEAT 1 1 54www.oto-hui.com FIG. 37 CỤM ỐP SƯỜN LEG SHIELD TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 1 5VT–F8311–00–P0 YẾM XE LEG SHIELD 1 1 1 VRC1 VRC1 5VT–F8311–00–P6 YẾM XE LEG SHIELD 1 1 1 SMX SMX 5VT–F8311–00–P2 YẾM XE LEG SHIELD 1 1 1 VDBM3 VDBM3 5VT–F8311–00–P4 YẾM XE LEG SHIELD 1 1 S3 S3 5VT–F8311–00–PA YẾM XE LEG SHIELD 1 1 BS4 BS4 5VT–F8311–00–0Y YẾM XE LEG SHIELD 1 1 VRC1/MBL2(VRC1) VRC1/MBL2(VRC1) 5VT–F8311–00–9X YẾM XE LEG SHIELD 1 1 SMX/MBL2(SMX) SMX/MBL2(SMX) 5VT–F8311–00–1Y YẾM XE LEG SHIELD 1 1 BWC1/MBL2(BWC1) BWC1/MBL2(BWC1) 2 5VT–F8312–00–P0 YẾM XE LEG SHIELD 2 1 1 VRC1 VRC1 5VT–F8312–00–P6 YẾM XE LEG SHIELD 2 1 1 SMX SMX 5VT–F8312–00–P2 YẾM XE LEG SHIELD 2 1 1 VDBM3 VDBM3 5VT–F8312–00–P4 YẾM XE LEG SHIELD 2 1 S3 S3 5VT–F8312–00–PA YẾM XE LEG SHIELD 2 1 BS4 BS4 5VT–F8312–00–0Y YẾM XE LEG SHIELD 2 1 VRC1/MBL2(VRC1) VRC1/MBL2(VRC1) 5VT–F8312–00–9X YẾM XE LEG SHIELD 2 1 SMX/MBL2(SMX) SMX/MBL2(SMX) 5VT–F8312–00–1Y YẾM XE LEG SHIELD 2 1 BWC1/MBL2(BWC1) BWC1/MBL2(BWC1) 3 5B9–F8332–00 GIA ĐỠ YẾM STAY, LEG SHIELD 1 1 1 4 90387–06814 ỐNG CHỐNG COLLAR 2 2 2 5 90480–13018 CAO SU ĐỆM GROMMET 2 2 2 6 90201–06557 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 2 2 2 7 97007–06020 BU LÔNG BOLT 2 2 2 8 5VT–F8385–00–P2 ỐP THÂN COVER, LOWER 1 UR VRC1,SMX,S3 UR VRC1,SMX,S3 5VT–F8385–00–PB ỐP THÂN COVER, LOWER 1 1 UR VDBM3 UR VDBM3 5VT–F8385–00–PA ỐP THÂN COVER, LOWER 1 UR BS4(SMX) UR BS4(SMX) 5VT–F8385–00–P9 ỐP THÂN COVER, LOWER 1 UR SMX(VRC1,BS4) UR SMX(VRC1,BS4) 5VT–F8385–00–P6 ỐP THÂN COVER, LOWER 1 UR BWC1 UR BWC1 5VT–F8385–00–P0 ỐP THÂN COVER, LOWER 1 UR VRC1 UR VRC1 55www.oto-hui.com FIG. 37 CỤM ỐP SƯỜN LEG SHIELD TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 8 5VT–F8385–00–P3 ỐP THÂN COVER, LOWER 1 UR RYC1(SMX) UR RYC1(SMX) 9 90183–05811 PHANH NUT, SPRING 1 1 1 10 90480–18418 CAO SU ĐỆM GROMMET 1 1 1 11 90387–09801 ỐNG CHỐNG COLLAR 1 1 1 12 98907–06020 ỐC SCREW, BIND 1 1 1 13 90201–06557 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 1 1 1 14 90480–01800 CAO SU ĐỆM GROMMET 1 1 1 15 90201–06021 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 1 1 1 16 90159–06838 VÍT CÓ ĐỆM SCREW, WITH WASHER 1 1 1 17 90480–13864 CAO SU ĐỆM GROMMET 1 1 1 18 97707–50012 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 6 6 6 19 5VT–F8395–00–P2 ỐP THÂN PHẢI COVER, UNDER 1 UR VRC1,SMX,S3 UR VRC1,SMX,S3 5VT–F8395–00–PB ỐP THÂN PHẢI COVER, UNDER 1 1 UR VDBM3 UR VDBM3 5VT–F8395–00–PA ỐP THÂN PHẢI COVER, UNDER 1 UR BS4(SMX) UR BS4(SMX) 5VT–F8395–00–P9 ỐP THÂN PHẢI COVER, UNDER 1 UR SMX(VRC1,BS4) UR SMX(VRC1,BS4) 5VT–F8395–00–P6 ỐP THÂN PHẢI COVER, UNDER 1 UR BWC1 UR BWC1 5VT–F8395–00–P0 ỐP THÂN PHẢI COVER, UNDER 1 UR VRC1 UR VRC1 5VT–F8395–00–P3 ỐP THÂN PHẢI COVER, UNDER 1 UR RYC1(SMX) UR RYC1(SMX) 20 90183–05811 PHANH NUT, SPRING 1 1 1 21 90480–18418 CAO SU ĐỆM GROMMET 1 1 1 22 90387–09801 ỐNG CHỐNG COLLAR 1 1 1 23 98907–06020 ỐC SCREW, BIND 1 1 1 24 90201–06557 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 1 1 1 25 90480–01800 CAO SU ĐỆM GROMMET 1 1 1 26 90201–06021 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 1 1 1 27 90159–06838 VÍT CÓ ĐỆM SCREW, WITH WASHER 1 1 1 28 90480–13864 CAO SU ĐỆM GROMMET 1 1 1 56www.oto-hui.com FIG. 37 CỤM ỐP SƯỜN LEG SHIELD TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 29 97707–50012 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 6 6 6 30 5VT–F8371–00 ĐỆM DAMPER 10 10 10 31 5VT–F842M–00 BẦU LỌC GIÓ COVER 1 1 5B9–F842M–00 BẦU LỌC GIÓ COVER 1 1 1 32 5B9–H2552–00 NẮP Ổ KHOÁ CÔNG TẮC CAP, SWITCH 1 1 33 90159–06838 VÍT CÓ ĐỆM SCREW, WITH WASHER 3 3 3 34 90387–06846 ỐNG CHỐNG COLLAR 2 2 2 35 90159–06067 VÍT CÓ ĐỆM SCREW, WITH WASHER 1 1 1 36 2S0–F842N–00 ỐP NỐI SƯỜN COVER 2 1 1 1 37 97707–50014 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 2 2 2 38 5B9–F83BK–00 TEM GRAPHIC 35 1 UR VRC1 UR VRC1 5B9–F83BK–10 TEM GRAPHIC 35 1 UR SMX UR SMX 5B9–F83BK–20 TEM GRAPHIC 35 1 UR VDBM3 UR VDBM3 5B9–F83BK–30 TEM GRAPHIC 35 1 UR S3 UR S3 5B9–F83B5–00 TEM GRAPHIC 21 1 UR VRC1 UR VRC1 5B9–F83B5–10 TEM GRAPHIC 21 1 UR SMX UR SMX 5B9–F83B5–20 TEM GRAPHIC 21 1 UR VDBM3 UR VDBM3 5B9–F83B5–30 TEM GRAPHIC 21 1 UR BS4 UR BS4 5B9–F83BB–00 TEM GRAPHIC 27 1 UR VRC1 UR VRC1 5B9–F83BB–10 TEM GRAPHIC 27 1 UR SMX UR SMX 5B9–F83BB–20 TEM GRAPHIC 27 1 UR BWC1 UR BWC1 39 5B9–F83BL–00 TEM GRAPHIC 36 1 UR VRC1 UR VRC1 5B9–F83BL–10 TEM GRAPHIC 36 1 UR SMX UR SMX 5B9–F83BL–20 TEM GRAPHIC 36 1 UR VDBM3 UR VDBM3 5B9–F83BL–30 TEM GRAPHIC 36 1 UR S3 UR S3 5B9–F83B6–00 TEM GRAPHIC 22 1 UR VRC1 UR VRC1 5B9–F83B6–10 TEM GRAPHIC 22 1 UR SMX UR SMX 57www.oto-hui.com FIG. 37 CỤM ỐP SƯỜN LEG SHIELD TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 39 5B9–F83B6–20 TEM GRAPHIC 22 1 UR VDBM3 UR VDBM3 5B9–F83B6–30 TEM GRAPHIC 22 1 UR BS4 UR BS4 5B9–F83BC–00 TEM GRAPHIC 28 1 UR VRC1 UR VRC1 5B9–F83BC–10 TEM GRAPHIC 28 1 UR SMX UR SMX 5B9–F83BC–20 TEM GRAPHIC 28 1 UR BWC1 UR BWC1 40 1S9–F836D–00 TEM CÀNG GIẢM SÓC TUNING FORK MARK 1 1 1 41 1S9–F836D–00 TEM CÀNG GIẢM SÓC TUNING FORK MARK 1 1 1 42 5B9–F83BM–00 TEM GRAPHIC 37 1 UR VRC1 UR VRC1 5B9–F83BM–10 TEM GRAPHIC 37 1 UR SMX UR SMX 5B9–F83BM–20 TEM GRAPHIC 37 1 UR VDBM3 UR VDBM3 5B9–F83BM–30 TEM GRAPHIC 37 1 UR S3 UR S3 5B9–F83B7–00 TEM GRAPHIC 23 1 UR VRC1 UR VRC1 5B9–F83B7–10 TEM GRAPHIC 23 1 UR SMX UR SMX 5B9–F83B7–20 TEM GRAPHIC 23 1 UR VDBM3 UR VDBM3 5B9–F83B7–30 TEM GRAPHIC 23 1 UR BS4 UR BS4 5B9–F83BD–00 TEM GRAPHIC 29 1 UR VRC1 UR VRC1 5B9–F83BD–10 TEM GRAPHIC 29 1 UR SMX UR SMX 5B9–F83BD–20 TEM GRAPHIC 29 1 UR BWC1 UR BWC1 43 5B9–F83BN–00 TEM GRAPHIC 38 1 UR VRC1 UR VRC1 5B9–F83BN–10 TEM GRAPHIC 38 1 UR SMX UR SMX 5B9–F83BN–20 TEM GRAPHIC 38 1 UR VDBM3 UR VDBM3 5B9–F83BN–30 TEM GRAPHIC 38 1 UR S3 UR S3 5B9–F83B8–00 TEM GRAPHIC 24 1 UR VRC1 UR VRC1 5B9–F83B8–10 TEM GRAPHIC 24 1 UR SMX UR SMX 5B9–F83B8–20 TEM GRAPHIC 24 1 UR VDBM3 UR VDBM3 5B9–F83B8–30 TEM GRAPHIC 24 1 UR BS4 UR BS4 5B9–F83BE–00 TEM GRAPHIC 30 1 UR VRC1 UR VRC1 58www.oto-hui.com FIG. 37 CỤM ỐP SƯỜN LEG SHIELD TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 43 5B9–F83BE–10 TEM GRAPHIC 30 1 UR SMX UR SMX 5B9–F83BE–20 TEM GRAPHIC 30 1 UR BWC1 UR BWC1 44 5B9–F83BP–00 TEM GRAPHIC 39 1 UR VRC1 UR VRC1 5B9–F83BP–10 TEM GRAPHIC 39 1 UR SMX UR SMX 5B9–F83BP–20 TEM GRAPHIC 39 1 UR VDBM3 UR VDBM3 5B9–F83BP–30 TEM GRAPHIC 39 1 UR S3 UR S3 5B9–F83B9–00 TEM GRAPHIC 25 1 UR VRC1 UR VRC1 5B9–F83B9–10 TEM GRAPHIC 25 1 UR SMX UR SMX 5B9–F83B9–20 TEM GRAPHIC 25 1 UR VDBM3 UR VDBM3 5B9–F83B9–30 TEM GRAPHIC 25 1 UR BS4 UR BS4 5B9–F83BF–00 TEM GRAPHIC 31 1 UR VRC1 UR VRC1 5B9–F83BF–10 TEM GRAPHIC 31 1 UR SMX UR SMX 5B9–F83BF–20 TEM GRAPHIC 31 1 UR BWC1 UR BWC1 45 5B9–F83BR–00 TEM GRAPHIC 40 1 UR VRC1 UR VRC1 5B9–F83BR–10 TEM GRAPHIC 40 1 UR SMX UR SMX 5B9–F83BR–20 TEM GRAPHIC 40 1 UR VDBM3 UR VDBM3 5B9–F83BR–30 TEM GRAPHIC 40 1 UR S3 UR S3 5B9–F83BA–00 TEM GRAPHIC 26 1 UR VRC1 UR VRC1 5B9–F83BA–10 TEM GRAPHIC 26 1 UR SMX UR SMX 5B9–F83BA–20 TEM GRAPHIC 26 1 UR VDBM3 UR VDBM3 5B9–F83BA–30 TEM GRAPHIC 26 1 UR BS4 UR BS4 5B9–F83BG–00 TEM GRAPHIC 32 1 UR VRC1 UR VRC1 5B9–F83BG–10 TEM GRAPHIC 32 1 UR SMX UR SMX 5B9–F83BG–20 TEM GRAPHIC 32 1 UR BWC1 UR BWC1 46 5B9–F83BH–00 TEM GRAPHIC 33 1 UR VRC1 UR VRC1 5B9–F83BH–10 TEM GRAPHIC 33 1 UR SMX UR SMX 5B9–F83BH–20 TEM GRAPHIC 33 1 UR BWC1 UR BWC1 59www.oto-hui.com FIG. 37 CỤM ỐP SƯỜN LEG SHIELD TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 47 5B9–F83BJ–00 TEM GRAPHIC 34 1 UR VRC1 UR VRC1 5B9–F83BJ–10 TEM GRAPHIC 34 1 UR SMX UR SMX 5B9–F83BJ–20 TEM GRAPHIC 34 1 UR BWC1 UR BWC1 60www.oto-hui.com FIG. 38 MÁY PHÁT ĐIỆN GENERATOR TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 1 5TN–H1450–01 CỤM ROTOR ROTOR ASSY 1 1 1 2 5VT–H1410–10 CỤM STATOR STATOR ASSY 1 1 1 3 91317–06025 ỐC BOLT 3 3 3 4 91317–06014 ỐC BOLT 2 2 2 5 95707–12500 ỐC NUT, FLANGE 1 1 1 6 90201–122H1 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 1 1 1 61www.oto-hui.com FIG. 39 MÁY PHÁT ĐIỆN STARTING MOTOR TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 1 5VT–H1800–00 BỘ KHỞI ĐỘNG ĐIỆN STARTING MOTOR ASSY 1 1 1 2 4ST–81801–00 .CHỔI THAN .BRUSH SET 1 1 1 3 4ST–81826–00 .ỐC .O-RING 1 1 1 4 4ST–81861–00 .GIOĂNG CỦ ĐỀ .GASKET 1 1 1 5 5VT–H183G–00 .DÂY ĐIỆN .CORD COMP. 1 1 1 6 4ST–81828–00 .ỐC .BOLT 2 2 2 2 62www.oto-hui.com FIG. 40 ĐỒNG HỒ CÔNG TƠ MÉT METER TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 1 2S0–H3510–11 CỤM ĐỒNG HỒ KM SPEEDOMETER ASSY 1 1 2 2S0–H3511–00 .KÍNH CHỤP ĐỒNG HỒ KM .LENS, SPEEDOMETER 1 1 3 2S0–H353F–00 .VỎ HỘP ĐỒNG HỒ (DƯỚI) .CASE, METER LOWER 1 1 4 5VD–H3517–00 .BÓNG ĐÈN .BULB (12V-1.7W T6.5) 7 7 5 2S0–H3517–00 .BÓNG ĐÈN .BULB (12V-3W T6.5) 2 2 6 2S0–H3509–10 .DÂY DẪN ĐIỆN .SOCKET CORD ASSY 1 1 7 5WP–H3549–00 .ỐC .SCREW, TAPPING 1 1 8 5WP–H3606–00 .NẮP .CAP, BULB 2 2 9 5B9–H3517–00 .BÓNG ĐÈN .BULB (12V-1.7W T6.5) 1 1 10 97707–50016 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 2 2 11 5B9–H3550–00 DÂY KM SPEEDOMETER CABLE ASSY 1 5B9–H3550–10 DÂY KM SPEEDOMETER CABLE ASSY 1 12 2JH–F5137–00 VÒNG ĐỆM RING, STOP 1 13 93210–108J3 VÒNG ĐỆM O-RING 1 63www.oto-hui.com FIG. 41 ĐỒNG HỒ CÔNG TƠ MÉT METER 2 TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 1 5B9–H3510–10 CỤM ĐỒNG HỒ KM SPEEDOMETER ASSY 1 2 2GV–83517–00 .BÓNG ĐÈN .BULB (12V-1.7W T6.5) 7 3 5B9–H3509–00 .DÂY DẪN ĐIỆN .SOCKET CORD ASSY 1 4 97707–30014 .VÍT .SCREW, TAPPING 1 5 5B9–H353F–00 .VỎ HỘP ĐỒNG HỒ (DƯỚI) .CASE, METER LOWER 1 6 2P0–H3511–01 .KÍNH CHỤP ĐỒNG HỒ KM .LENS, SPEEDOMETER 1 7 3FV–83517–00 .BÓNG ĐÈN .BULB (12V-1.7W) 1 8 5B9–H3751–00 .BÓNG ĐÈN .BULB, LED 2 9 97707–50016 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 2 10 5B9–H3550–10 DÂY KM SPEEDOMETER CABLE ASSY 1 64www.oto-hui.com FIG. 42 ĐÈN PHA HEADLIGHT TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 1 5B9–H4300–00 CỤM ĐÈN PHA HEADLIGHT ASSY 1 5B9–H4300–10 CỤM ĐÈN PHA HEADLIGHT ASSY 1 1 2 5B9–H4314–00 .BÓNG ĐÈN PHA .BULB, HEADLIGHT (12V 35/35W) 1 1 1 3 5HV–H3311–00 .BÓNG ĐÈN XI NHAN .BULB, FLASHER (12V-10W) 2 2 2 AMBER AMBER 4 2S0–H3516–00 .BÓNG ĐÈN (6V3W) .BULB (12V-3.4W) 2 2 2 5 5B9–H4197–00 .CAO SU CHỤP ĐUI ĐÈN .COVER, SOCKET 1 1 1 6 5B9–H4312–00 .ĐUI ĐÈN .CORD ASSY 1 1 1 7 5B9–H4546–00 .DÂY ĐIỆN .CORD ASSY 1 1 1 8 95807–06014 BU LÔNG BOLT, FLANGE 1 1 1 9 90201–06557 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 1 1 1 10 97707–50014 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 4 4 4 11 90480–13018 CAO SU ĐỆM GROMMET 4 4 4 12 90201–05032 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 4 4 4 13 5VT–F6113–00 ĐỆM DAMPER 4 4 4 65www.oto-hui.com FIG. 43 ĐÈN HẬU TAILLIGHT TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 1 2S0–H4710–00 CỤM ĐÈN HẬU TAILLIGHT UNIT ASSY 1 1 5B9–H4710–00 CỤM ĐÈN HẬU TAILLIGHT UNIT ASSY 1 2 4AC–H4714–00 .BÓNG ĐÈN (6V-35/35W) .BULB (12V-21/5W) 1 1 1 3 5HV–H3311–00 .BÓNG ĐÈN XI NHAN .BULB, FLASHER (12V-10W) 2 2 2 AMBER AMBER 4 2S0–H4721–00 .CHỤP ĐÈN HẬU .LENS, TAILLIGHT 1 1 1 5 2S0–H4743–00 .ĐÈN BIỂN SỐ .LENS, LICENCE LIGHT 1 1 2S0–H4743–10 .ĐÈN BIỂN SỐ .LENS, LICENCE LIGHT 1 6 9770L–40620 .VÍT .SCREW, TAPPING 2 2 2 7 2S0–H4723–00 .GIOANG ĐỆM .GASKET, TAIL LENS 1 1 1 8 90480–13005 CAO SU ĐỆM GROMMET 4 4 4 9 90201–06071 ĐỆM PHẲNG WASHER, PLATE 2 2 2 10 97707–50014 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 2 2 2 11 90480–14817 CAO SU ĐỆM GROMMET 2 2 2 66www.oto-hui.com FIG. 44 CÔNG TẮC TAY PHANH HANDLE SWITCH & LEVER TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 1 5WP–H3973–20 CỤM CÔNG TẮC TAY LÁI SWITCH, HANDLE 3 1 1 1 2 5VD–H3941–00 .TAY LE .LEVER, STARTER 1 1 1 3 90209–10131 .ĐỆM PHẲNG .WASHER 1 1 1 4 5WP–H397X–00 .ĐỆM .SPACER 1 1 1 5 9850L–06008 .VÍT .SCREW, PAN HEAD 1 1 1 6 9290L–06200 .VÒNG ĐỆM .WASHER 1 1 1 7 5WP–H3955–00 GÍA ĐỠ ĐỂ CHÂN TRƯỚC BRACKET 1 1 1 1 8 97607–05216 VÝT SCREW,WITH WASHER 2 2 2 9 97707–50012 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 1 1 1 10 5WP–H3975–21 OP CONG TAC SWITCH, HANDLE 2 1 1 1 11 97707–50016 VÍT SCREW, TRUSS HEAD TAPPING 1 1 1 12 5WP–H2921–10 GIÁ CÁP TAY PHANH HOLDER, LEVER 2 1 13 5WP–H3922–20 TAY PHANH LEVER 2 1 14 90109–06827 BULÔNG BOLT 1 15 95607–06100 ĐAI ỐC TỰ HÃM NUT, U 1 16 5WP–H3980–30 CÔNG TẮC ĐÈN PHANH TRUỚC FRONT STOP SWITCH ASSY 1 17 5WP–H2923–10 ĐAI BẮT CỤM PHANH HOLDER, LEVER LOWER 1 18 91317–06025 ỐC BOLT 2 67www.oto-hui.com FIG. 45 HỆ THỐNG ĐIỆN 1 ELECTRICAL 1 TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 1 5VT–H2310–01 MO BIN SUON IGNITION COIL ASSY 1 1 1 2 97007–06016 BU LÔNG BOLT 2 2 2 3 5VT–H2370–00 CHỤP BU GI PLUG CAP ASSY 1 1 1 4 5HU–H2110–10 BÌNH ẮC QUI BATTERY ASSY (GS 12N5-3B) 1 1 1 5 5VD–H2101–00 KHOÁ BOTTLE, ACID 1 1 1 6 5VT–H2116–00 DÂY DẪY ĐIỆN WIRE, MINUS LEAD 1 1 1 7 5VT–H2131–00 DÂY GIỮ BÌNH ẮC QUI BAND, BATTERY 1 1 1 8 2S0–H2150–00 CỤM CẦU CHÌ FUSE HOLDER ASSY 1 1 1 9 5VT–H2151–00 .CẦU CHÌ .FUSE (10A) 1 1 1 10 98507–06010 VÍT SCREW, PAN HEAD 1 1 1 11 92907–06600 VÒNG ĐỆM WASHER, PLATE 1 1 1 12 5B9–H252E–00 ỐP MAIN SWITCH COMP. 1 1 5B9–XH25A–00 BỘ KHOÁ KEY SET 1 1 AP *1 AP *1 13 5VT–H2501–11 CUM KHÓA CÔNG TẮC MAIN SWITCH STEERING LOCK 1 5VT–XH25A–50 BỘ KHOÁ KEY SET 1 AP *1 AP *1 14 5HU–H2552–00 .NẮP Ổ KHOÁ CÔNG TẮC .CAP, SWITCH 1 15 91317–06012 ỐC BOLT 2 2 2 16 5VT–H2530–11 CÔNG TẮC ĐÈN PHANH STOP SWITCH ASSY 1 1 1 17 5B9–H2590–00 BỘ DÂY ĐIỆN WIRE HARNESS ASSY 1 5B9–H2590–10 BỘ DÂY ĐIỆN WIRE HARNESS ASSY 1 1 68www.oto-hui.com FIG. 46 HỆ THỐNG ĐIỆN 2 ELECTRICAL 2 TT MÃ PHỤ TÙNGPART NO. MÔ TẢ DESCRIPTION 5B 94 5B 95 5B 96 GHI CHÚ REMARKS 1 5VT–H554A–00 I.C C.D.I. UNIT COMP. 1 1 1 2 5VT–H5546–00 DAY TIM BAND 1 1 1 3 5VT–H2540–10 CỤM CÔNG TẮC ĐÈN MO NEUTRAL SWITCH ASSY 1 1 1 4 93210–22807 VÒNG ĐỆM O-RING 1 1 1 5 98507–05010 VÍT SCREW, PAN HEAD 2 2 2 6 5VT–H1960–10 CUỘN SẠC RECTIFIER & REGULATOR ASSY 1 1 1 7 98507–06012 VÍT SCREW, PAN HEAD 1 1 1 8 92907–06600 VÒNG ĐỆM WASHER, PLATE 1 1 1 9 3S4–H1940–00 RƠ LE ĐỀ STARTER RELAY ASSY 1 1 1 10 5HU–H3350–00 RƠ LE NHÁY FLASHER RELAY ASSY 1 1 1 11 5VT–H3371–00 CÒI HORN 1 1 1 12 95807–06010 BU LÔNG BOLT, FLANGE 1 1 1 13 5SD–H5752–00 ĐỒNG HỒ BÁO XĂNG SENDER UNIT ASSY, FUEL METER 1 1 1 14 5SD–H5757–00 TẤM HÃM RETAINER 1 1 1 15 5SD–H5753–00 GIOĂNG GASKET, SENDER UNIT 1 1 1 16 90119–05071 BU LÔNG BOLT, WITH WASHER 4 4 4 69www.oto-hui.com MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 4ST–11134–11 1 – 2 5TN–12117–00 3 – 6 1WG–12118–00 3 – 5 22F–12159–00 3 – 9 5TN–14103–00 7 – 22 5JE–14104–00 7 – 21 5TN–1410A–10 7 – 17 5TN–14112–00 7 – 5 5TN–14131–00 7 – 4 5B9–14141–18 7 – 15 2MM–14142–17 7 – 12 18A–14143–21 7 – 13 5TN–14147–00 7 – 7 5TN–14148–00 7 – 14 5TN–14150–10 7 – 28 802–14161–00 7 – 2 3RW–14174–00 7 – 18 353–14186–00 7 – 9 5LW–14191–00 7 – 25 32N–14196–00 7 – 26 4NM–14198–00 7 – 3 5TN–14216–00 7 – 27 4GL–14239–00 7 – 8 6K8–14471–10 7 – 29 4BD–14766–00 8 – 7 5TF–14766–00 8 – 4 5B9–1490J–00 7 – 6 5TN–14940–00 7 – 19 5DV–14985–00 7 – 16 4GL–16512–01 13 – 6 18G–23411–00 23 – 30 24 – 30 5TN–24423–00 7 – 20 2JG–25135–00 27 – 11 2JG–25138–00 27 – 12 183–25149–00 27 – 14 4ST–81801–00 39 – 2 4ST–81826–00 39 – 3 4ST–81828–00 39 – 6 4ST–81861–00 39 – 4 2GV–83517–00 41 – 2 3FV–83517–00 41 – 7 5VT–E1111–40 1 – 1 5VT–E111F–00 4 – 4 5VT–E1166–00 9 – 6 5VT–E1181–00 1 – 13 5HU–E1185–00 1 – 5 5HU–E1186–00 1 – 8 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 5VT–E1310–00 1 – 16 2S0–E1351–00 1 – 18 5VT–E1422–10 2 – 5 5VT–E1445–00 2 – 6 5TN–E1605–00 2 – 12 5TN–E1607–00 2 – 12 5TN–E1631–30–A0 2 – 9 4YS–E1633–00 2 – 10 5TN–E1636–00 2 – 9 5TN–E1638–00 2 – 9 5VT–E1651–00 2 – 4 5HV–E1681–00 2 – 2 5TN–E2111–00 3 – 1 5TN–E2114–00 3 – 4 5B9–E2119–00 3 – 3 5TN–E2121–00 3 – 2 5VT–E2126–00 3 – 7 5VV–E2151–10 3 – 8 4YS–E2156–00 3 – 11 5VT–E2170–01 4 – 1 5TN–E2176–00 4 – 6 5TN–E2210–10 4 – 13 5SD–E2213–01 4 – 14 5VT–E2231–00 4 – 10 5VT–E2241–00 4 – 11 5VT–E3104–00 5 – 1 5VT–E3324–00 5 – 9 5VT–E3325–00 5 – 2 5VT–E3329–00 5 – 4 5HU–E3411–00 5 – 8 5TN–E3451–00 5 – 10 2S0–E3542–00 8 – 28 5VT–E3586–00 6 – 1 5VT–E3595–00 6 – 2 5B9–E4101–00 7 – 1 5VT–E4197–00 7 – 30 5VT–E4411–00 6 – 6 5VT–E4412–00 6 – 8 5VT–E4423–00 6 – 12 5VT–E443E–00 6 – 14 5TN–E4451–00 6 – 7 5VT–E4452–00 6 – 11 5VT–E4453–00 6 – 9 5VT–E4457–00 6 – 10 5VT–E4613–00 8 – 22 5B9–E4711–10 8 – 1 5B9–E4718–00 8 – 2 5B9–E4728–00 8 – 5 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 5B9–E475P–00 8 – 8 5B9–E476P–00 8 – 9 5B9–E476P–00 8 – 10 5B9–14141–18 8 – 26 5B9–14141–18 8 – 33 5B9–E4881–00 8 – 24 2S0–E4882–00 8 – 30 2S0–E4883–00 8 – 35 5VT–E5113–00 10 – 11 5VT–E5150–01 9 – 1 5TN–E5155–00 9 – 8 5VT–E5316–10 9 – 5 5SD–E5362–00 10 – 24 4YS–E5371–00 9 – 3 2MM–14142–17 10 – 1 5B9–E5414–00 10 – 17 5VT–E5418–02 10 – 12 5VT–E5421–00 10 – 19 5B9–E5423–00 10 – 18 5VT–E542A–00 10 – 29 5SD–E5436–00 10 – 27 5SD–E5451–00 10 – 2 5VT–E5461–00 10 – 20 5B9–E5492–00 10 – 16 5TN–E5512–00 12 – 1 5TN–E5524–00 12 – 3 5HV–E5580–00 12 – 5 5HV–E5583–00 12 – 6 5VT–E5620–00 11 – 11 4YS–E5641–00 11 – 2 3NA–E5644–00 11 – 6 12 – 4 5TN–E5660–10 11 – 1 5SD–E5664–00 11 – 10 5TN–E5664–00 11 – 9 4NR–E5671–00 11 – 4 5VT–E6135–00 13 – 24 5B9–E6150–00 13 – 13 5B9–E6321–00 13 – 16 5B9–E6324–00 13 – 15 5VT–E6346–00 9 – 2 5B9–E6350–00 13 – 21 5B9–E6351–00 13 – 17 5TN–14148–00 13 – 27 5HV–E6357–00 13 – 26 5B9–E6371–00 13 – 14 5TN–E6586–00 13 – 7 5B9–E4728–00 13 – 2 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 5B9–E6620–00 13 – 3 5B9–E6626–00 13 – 4 2S0–E7121–00 14 – 6 2S0–E7131–00 14 – 2 2S0–E7141–00 14 – 3 2S0–E7211–00 14 – 15 2S0–E7231–00 14 – 14 2S0–E7241–00 14 – 13 2S0–E7402–00 14 – 10 2S0–E7411–00 14 – 1 5B9–E8101–00 16 – 1 5SD–E8110–00 16 – 24 5HU–E8113–00 16 – 25 5TN–E8120–00 15 – 7 5TN–E8140–00 16 – 9 5WT–E8152–10 16 – 5 5B9–E8172–00 16 – 3 5HV–E8173–00 16 – 19 5B9–E8179–00 16 – 2 5WT–E817A–00 16 – 20 4YS–E8181–00 16 – 4 5TN–E8185–10 15 – 2 4YS–E8186–00 16 – 21 5TN–E818A–00 15 – 12 5VT–E8337–00 16 – 13 5VT–E8511–00 15 – 10 5VT–E8512–00 15 – 11 5TN–E8531–00 15 – 8 5TN–E8540–00 15 – 1 4TT–E8542–00 15 – 5 5TN–E8545–00 14 – 20 5TN–E8561–00 14 – 19 5TN–E8699–00 16 – 10 2S0–F1110–00 17 – 1 5VT–F117R–10 17 – 7 5SD–F1398–00 26 – 24 5HU–F139R–00 18 – 7 5VT–F139R–00 17 – 5 5VT–F139X–00 17 – 6 5VT–F1511–00–P0 18 – 1 5VT–F1511–00–P2 18 – 1 5VT–F1511–00–P4 18 – 1 5VT–F1511–00–P6 18 – 1 5VT–F1511–00–P7 18 – 1 5VT–F1511–00–PB 18 – 1 5SD–F1518–00 18 – 5 3WF–F153E–10 19 – 17 5VD–F153E–10 19 – 17 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 2S0–F153E–20 19 – 17 5VD–F153E–30 19 – 17 5SD–F160E–00 18 – 19 5SD–F1611–00 18 – 6 5VT–F1642–00 18 – 9 2S0–F1679–00 17 – 8 2S1–F1679–00 17 – 8 5B9–F1685–00 18 – 10 5SD–F1711–00 19 – 1 2S0–F171E–00–P1 19 – 12 2S0–F171E–00–P2 19 – 12 2S0–F171E–00–P6 19 – 12 5SD–F1721–01 19 – 4 5B9–F1731–00–P0 19 – 6 2S0–F1731–00–P1 19 – 6 2S0–F1731–00–P2 19 – 6 2S0–F1731–00–P6 19 – 6 5VT–F1737–00 20 – 17 5B9–F1741–00–P0 19 – 9 2S0–F1741–00–P1 19 – 9 2S0–F1741–00–P2 19 – 9 2S0–F1741–00–P6 19 – 9 5VT–F177G–00 18 – 15 5B9–F1782–00 19 – 13 19 – 14 5B9–F1782–10 19 – 13 19 – 14 5B9–F1782–20 19 – 13 19 – 14 5B9–F1782–30 19 – 13 19 – 14 5B9–F1783–00 19 – 13 19 – 14 5B9–F1783–10 19 – 13 19 – 14 5B9–F1783–20 19 – 13 19 – 14 5B9–F179L–00 19 – 15 5B9–F179L–10 19 – 15 5B9–F179L–20 19 – 15 5B9–F179L–30 19 – 15 5B9–F179M–00 19 – 16 5B9–F179M–10 19 – 16 5B9–F179M–20 19 – 16 5B9–F179M–30 19 – 16 5B9–F17A1–00 19 – 15 5B9–F17A1–10 19 – 15 5B9–F17A1–20 19 – 15 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 5B9–F17A2–00 19 – 16 5B9–F17A2–10 19 – 16 5B9–F17A2–20 19 – 16 5B9–F17A3–00 19 – 13 5B9–F17A3–10 19 – 13 5B9–F17A3–20 19 – 13 5B9–F17A3–30 19 – 13 5B9–F17A4–00 19 – 14 5B9–F17A4–10 19 – 14 5B9–F17A4–20 19 – 14 5B9–F17A4–30 19 – 14 5B9–F17A5–00 19 – 15 5B9–F17A5–10 19 – 15 5B9–F17A5–20 19 – 15 5B9–F17A5–30 19 – 15 5B9–F17A6–00 19 – 16 5B9–F17A6–10 19 – 16 5B9–F17A6–20 19 – 16 5B9–F17A6–30 19 – 16 5B9–F194J–00 35 – 46 36 – 57 5B9–F2100–00–WN 20 – 1 5B9–F2123–00 20 – 2 5LM–F2141–00 20 – 4 5VT–F2151–00 20 – 3 2S0–F2210–00 20 – 12 5B9–F2210–00 20 – 12 5SD–F2315–00 20 – 11 2S1–F3102–00 23 – 1 5VT–F3102–11 24 – 1 2S1–F3103–00 23 – 15 5VT–F3103–11 24 – 15 5HV–F3110–00 23 – 5 23 – 19 24 – 5 24 – 19 4VK–F3111–10 23 – 13 23 – 27 24 – 13 24 – 27 5VT–F3122–00–P0 21 – 9 22 – 9 5VT–F3122–00–P2 21 – 9 22 – 9 5VT–F3122–00–P4 21 – 9 5VT–F3122–00–P6 21 – 9 22 – 9 5VT–F3122–00–P7 22 – 9 CHỈ DẪN NUMERICAL INDEX 70 www.oto-hui.com MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 5VT–F3122–00–PB 22 – 9 5VT–F3126–10 24 – 2 5VT–F3126–20 23 – 2 5VT–F3132–00–P0 21 – 10 22 – 10 5VT–F3132–00–P2 21 – 10 22 – 10 5VT–F3132–00–P4 21 – 10 5VT–F3132–00–P6 21 – 10 22 – 10 5VT–F3132–00–P7 22 – 10 5VT–F3132–00–PB 22 – 10 5VT–F3136–10 24 – 16 5VT–F3136–20 23 – 16 5WP–F313B–00 21 – 17 22 – 15 5VT–F313B–70 24 – 32 24 – 33 5TN–F3141–00 23 – 12 23 – 26 24 – 12 24 – 26 4XC–F3144–00 23 – 11 23 – 25 24 – 11 24 – 25 4XC–F3145–00 23 – 3 23 – 17 24 – 3 24 – 17 2JG–F3147–00 23 – 14 23 – 28 2JG–F3147–00 24 – 14 24 – 28 5NM–F3152–00 23 – 8 23 – 22 24 – 8 24 – 22 1T8–F3156–00 23 – 4 23 – 18 24 – 4 24 – 18 2JG–F3157–00 23 – 7 23 – 21 24 – 7 24 – 21 509–F3158–L0 23 – 9 23 – 23 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 509–F3158–L0 24 – 9 24 – 23 5TN–F3170–00 23 – 6 23 – 20 24 – 6 24 – 20 278–F3181–50 23 – 10 23 – 24 24 – 10 24 – 24 5VT–F3317–00 21 – 13 5VT–F331E–00 22 – 27 2S1–F3340–00 23 – 29 24 – 29 4VK–F3346–10 23 – 31 24 – 31 2S0–F3391–00–P0 21 – 15 22 – 13 5B9–F339E–00 22 – 30 5B9–F339E–10 22 – 30 5B9–F339E–20 22 – 30 22F–F3411–00 21 – 4 22 – 4 156–F3412–00 21 – 1 22 – 1 22F–F3412–00 21 – 3 22 – 3 5SD–F3415–00 21 – 8 22 – 8 5SD–F3416–00 21 – 6 22 – 6 156–F341E–01 21 – 2 22 – 2 22F–F341E–01 21 – 5 22 – 5 5VT–F3461–00 21 – 20 22 – 18 5VT–F3472–00 21 – 23 22 – 29 5SD–F4110–00 25 – 1 5VT–F4141–00 25 – 18 5VT–F4311–00 25 – 9 5VT–F4312–00 25 – 10 5VT–F4313–00 25 – 11 5TN–F4500–00 25 – 14 4YS–F4514–00 25 – 2 5WP–F4610–00 25 – 16 5WP–F4612–00 25 – 17 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 5SD–F470F–00 26 – 2 5B9–F470F–10 26 – 2 5B9–F470F–10 26 – 3 5VT–F3132–00–P6 26 – 6 5VT–F3132–00–P6 26 – 13 5VT–F4730–00 26 – 1 5B9–F4730–10 26 – 1 5SD–F4737–00 26 – 7 5SD–F4741–00 26 – 4 5VT–F4741–00 35 – 48 36 – 59 5SD–F4747–00 26 – 5 5SD–F4763–00 26 – 8 5SD–F4773–00–WN 26 – 22 5VT–F3132–00–P7 26 – 17 5VT–F4796–00 26 – 18 5SD–F4799–10 26 – 20 5VT–F5104–00 28 – 5 5SD–F5104–10 27 – 22 2S1–F510L–09 27 – 8 5VT–F5111–00–WN 28 – 1 5HU–F5111–10–WN 27 – 1 5HU–F5115–00 27 – 3 4ST–F5118–00 27 – 28 28 – 11 5VT–F5121–00–WN 27 – 6 2JH–F5137–00 40 – 12 2S1–F5137–00 27 – 16 5VT–F5155–00 27 – 17 1S9–F5168–00–33 29 – 1 3AY–F5181–01 27 – 30 28 – 13 29 – 8 4ST–F5183–00 27 – 27 28 – 10 5TN–F5190–00 28 – 16 29 – 11 1S9–F5304–00 31 – 24 1S9–F530K–00 31 – 8 32 – 8 1S9–F5311–00–WN 31 – 1 1S9–F5321–00–33 32 – 7 1S9–F5321–00–WN 31 – 7 5VT–F3136–20 32 – 1 5HU–F533A–00 27 – 21 5VD–F533A–00 31 – 12 32 – 12 5WP–F4612–00 27 – 20 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 1S9–F5351–00 31 – 13 32 – 13 2S0–F5355–00 31 – 11 32 – 11 1S9–F5364–00 31 – 6 32 – 6 5HU–F5366–00 31 – 16 32 – 16 2S0–F5371–00 31 – 40 32 – 37 3XA–F5381–01 31 – 29 32 – 26 2S0–F5383–00 31 – 32 32 – 29 5VT–F5389–00 31 – 34 32 – 31 5VT–F539F–00 31 – 35 32 – 32 5LM–F5412–00 31 – 21 32 – 21 5VT–F5436–00 31 – 20 32 – 20 5SD–F580U–00 30 – 3 5B9–F582U–00 30 – 1 5TN–F582U–00 30 – 1 1S9–F583T–01 34 – 4 5HV–F5852–00 34 – 6 5HV–F5854–10 34 – 13 1S9–F585B–00 34 – 12 1S9–F5867–01 34 – 5 2S0–F5872–00 34 – 1 5VT–F5875–00 22 – 25 5VT–F5876–00 22 – 21 5VT–F5886–00 22 – 24 5VT–F5887–00 22 – 22 3LD–F5924–00 30 – 10 3SP–F5926–51 30 – 6 3LD–F5934–01 30 – 9 1UY–F5937–51 30 – 7 5B9–F6113–00 33 – 5 5HU–F6113–00 33 – 4 5VT–F6113–00 33 – 8 42 – 13 5B9–F6143–00–P0 33 – 6 5B9–F6143–00–P1 33 – 6 5B9–F6143–00–P2 33 – 6 5B9–F6143–00–P3 33 – 6 5B9–F6143–00–P6 33 – 6 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 5B9–F6145–00 33 – 10 5B9–F6210–00 33 – 1 5HU–F622F–00 19 – 3 5B9–F6241–00 33 – 21 5SD–F6241–00 33 – 21 5B9–F6242–00 33 – 18 5SD–F6242–00 33 – 18 5VT–F6243–00 33 – 19 5SD–F6246–00 33 – 33 2S0–F6270–10 33 – 34 3S4–F6280–00 33 – 22 5WP–F6281–00 33 – 35 2S0–F6282–00 33 – 36 3S4–F6290–00 33 – 24 5HU–F629T–00 33 – 23 33 – 25 2S0–F6311–00 33 – 26 5VT–F6331–00 33 – 38 1S9–F6332–00 34 – 14 5B9–F6341–00 33 – 28 5SD–F6342–00 33 – 29 5B9–F6477–00–P0 33 – 15 5VT–F7111–00 35 – 1 36 – 1 4NP–F7112–00 35 – 2 36 – 2 5HU–F7115–00 35 – 3 36 – 3 5VT–F7211–00 35 – 7 36 – 7 5VT–F7231–00 35 – 10 36 – 10 5SD–F7235–00 35 – 9 36 – 9 5VT–F7311–00 35 – 16 36 – 16 5VT–F7314–00 35 – 31 35 – 41 36 – 42 36 – 52 5B9–F7411–00 36 – 21 5VT–F7411–00 35 – 21 5B9–F7413–00 36 – 24 36 – 29 5SD–F7413–00 35 – 23 5B9–F7424–00 8 – 14 5VT–F7424–00 35 – 44 36 – 55 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 5B9–F7425–00 36 – 27 36 – 32 5VT–F7430–00 35 – 24 36 – 35 5SD–F7431–00 35 – 26 36 – 37 5SD–F7433–00 35 – 27 36 – 38 5VT–F7440–00 35 – 34 36 – 45 5SD–F7441–00 35 – 36 36 – 47 5SD–F7444–00 35 – 37 36 – 48 5SD–F7445–00 35 – 28 35 – 38 36 – 39 36 – 49 5B9–F7451–00 36 – 23 5VT–F7452–00 35 – 25 36 – 36 5B9–F7461–00 36 – 28 5VT–F7462–00 35 – 35 36 – 46 5HU–F8100–00 17 – 11 5VT–F8311–00–0Y 37 – 1 5VT–F8311–00–1Y 37 – 1 5VT–F8311–00–9X 37 – 1 5VT–F8311–00–P0 37 – 1 5VT–F8311–00–P2 37 – 1 5VT–F8311–00–P4 37 – 1 5VT–F8311–00–P6 37 – 1 5VT–F8311–00–PA 37 – 1 5VT–F8312–00–0Y 37 – 2 5VT–F8312–00–1Y 37 – 2 5VT–F8312–00–9X 37 – 2 5VT–F8312–00–P0 37 – 2 5VT–F8312–00–P2 37 – 2 5VT–F8312–00–P4 37 – 2 5VT–F8312–00–P6 37 – 2 5VT–F8312–00–PA 37 – 2 5B9–F8332–00 37 – 3 1S9–F836D–00 37 – 40 37 – 41 5VT–F8371–00 37 – 30 5VT–F8385–00–P0 37 – 8 5VT–F8385–00–P2 37 – 8 5VT–F8385–00–P3 37 – 8 CHỈ DẪN NUMERICAL INDEX 71 www.oto-hui.com MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 5VT–F8385–00–P6 37 – 8 5VT–F8385–00–P9 37 – 8 5VT–F8385–00–PA 37 – 8 5VT–F8385–00–PB 37 – 8 5VT–F8395–00–P0 37 – 19 5VT–F8395–00–P2 37 – 19 5VT–F8395–00–P3 37 – 19 5VT–F8395–00–P6 37 – 19 5VT–F8395–00–P9 37 – 19 5VT–F8395–00–PA 37 – 19 5VT–F8395–00–PB 37 – 19 2S0–F839Y–00 18 – 24 5B9–F83B5–00 37 – 38 5B9–F83B5–10 37 – 38 5B9–F83B5–20 37 – 38 5B9–F83B5–30 37 – 38 5B9–F83B6–00 37 – 39 5B9–F83B6–10 37 – 39 5B9–F83B6–20 37 – 39 5B9–F83B6–30 37 – 39 5B9–F83B7–00 37 – 42 5B9–F83B7–10 37 – 42 5B9–F83B7–20 37 – 42 5B9–F83B7–30 37 – 42 5B9–F83B8–00 37 – 43 5B9–F83B8–10 37 – 43 5B9–F83B8–20 37 – 43 5B9–F83B8–30 37 – 43 5B9–F83B9–00 37 – 44 5B9–F83B9–10 37 – 44 5B9–F83B9–20 37 – 44 5B9–F83B9–30 37 – 44 5B9–F83BA–00 37 – 45 5B9–F83BA–10 37 – 45 5B9–F83BA–20 37 – 45 5B9–F83BA–30 37 – 45 5B9–F83BB–00 37 – 38 5B9–F83BB–10 37 – 38 5B9–F83BB–20 37 – 38 5B9–F83BC–00 37 – 39 5B9–F83BC–10 37 – 39 5B9–F83BC–20 37 – 39 5B9–F83BD–00 37 – 42 5B9–F83BD–10 37 – 42 5B9–F83BD–20 37 – 42 5B9–F83BE–00 37 – 43 5B9–F83BE–10 37 – 43 5B9–F83BE–20 37 – 43 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 5B9–F83BF–00 37 – 44 5B9–F83BF–10 37 – 44 5B9–F83BF–20 37 – 44 5B9–F83BG–00 37 – 45 5B9–F83BG–10 37 – 45 5B9–F83BG–20 37 – 45 5B9–F83BH–00 37 – 46 5B9–F83BH–10 37 – 46 5B9–F83BH–20 37 – 46 5B9–F83BJ–00 37 – 47 5B9–F83BJ–10 37 – 47 5B9–F83BJ–20 37 – 47 5B9–F83BK–00 37 – 38 5B9–F83BK–10 37 – 38 5B9–F83BK–20 37 – 38 5B9–F83BK–30 37 – 38 5B9–F83BL–00 37 – 39 5B9–F83BL–10 37 – 39 5B9–F83BL–20 37 – 39 5B9–F83BL–30 37 – 39 5B9–F83BM–00 37 – 42 5B9–F83BM–10 37 – 42 5B9–F83BM–20 37 – 42 5B9–F83BM–30 37 – 42 5B9–F83BN–00 37 – 43 5B9–F83BN–10 37 – 43 5B9–F83BN–20 37 – 43 5B9–F83BN–30 37 – 43 5B9–F83BP–00 37 – 44 5B9–F83BP–10 37 – 44 5B9–F83BP–20 37 – 44 5B9–F83BP–30 37 – 44 5B9–F83BR–00 37 – 45 5B9–F83BR–10 37 – 45 5B9–F83BR–20 37 – 45 5B9–F83BR–30 37 – 45 5B9–F842M–00 37 – 31 5VT–F842M–00 37 – 31 2S0–F842N–00 37 – 36 5VT–H1410–10 38 – 2 5TN–H1450–01 38 – 1 5VT–H1800–00 39 – 1 5VT–H183G–00 39 – 5 3S4–H1940–00 46 – 9 5VT–H1960–10 46 – 6 5VD–H2101–00 45 – 5 5HU–H2110–10 45 – 4 5VT–H2116–00 45 – 6 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 5SD–H2131–00 18 – 23 5VT–H2131–00 45 – 7 5VT–H2131–00 45 – 8 5VT–F8395–00–PA 45 – 9 5VT–F8395–00–PA 45 – 1 5VT–H2370–00 45 – 3 5VT–H2501–11 45 – 13 5B9–H252E–00 45 – 12 5VT–H2530–11 45 – 16 5VT–H2540–10 46 – 3 5B9–H2552–00 37 – 32 5HU–H2552–00 45 – 14 5B9–H2590–00 45 – 17 5B9–H2590–10 45 – 17 5VT–F8395–00–PB 44 – 12 5WP–H2923–10 44 – 17 5HV–H3311–00 42 – 3 43 – 3 5HU–H3350–00 46 – 10 5VT–H3371–00 46 – 11 5B9–H3509–00 41 – 3 2S0–H3509–10 40 – 6 5B9–H3510–10 41 – 1 2S0–H3510–11 40 – 1 2S0–H3511–00 40 – 2 2P0–H3511–01 41 – 6 2S0–H3516–00 42 – 4 2S0–H3517–00 40 – 5 5B9–H3517–00 40 – 9 5VD–H3517–00 40 – 4 2S0–H353F–00 40 – 3 5B9–H353F–00 41 – 5 5WP–H3549–00 40 – 7 5B9–H3550–00 40 – 11 5B9–H3550–10 40 – 11 41 – 10 5WP–H3606–00 40 – 8 5B9–H3751–00 41 – 8 1S9–H3922–01 34 – 7 5WP–H3922–20 44 – 13 5VT–H3936–00 33 – 39 5VD–H3941–00 44 – 2 5WP–H3955–00 44 – 7 5B9–F83B5–10 44 – 1 5WP–H3975–21 44 – 10 5WP–H397X–00 44 – 4 5LW–H3980–00 34 – 10 5VT–H2116–00 44 – 16 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 5B9–H4197–00 42 – 5 5B9–H4300–00 42 – 1 5B9–H4300–10 42 – 1 5B9–H4312–00 42 – 6 5B9–H4314–00 42 – 2 5B9–H4546–00 42 – 7 2S0–H4710–00 43 – 1 5B9–H4710–00 43 – 1 4AC–H4714–00 43 – 2 2S0–H4721–00 43 – 4 2S0–H4723–00 43 – 7 2S0–H4743–00 43 – 5 2S0–H4743–10 43 – 5 5VD–H5111–00 18 – 11 5VT–H5546–00 46 – 2 5VT–H554A–00 46 – 1 5SD–H5752–00 46 – 13 5SD–H5753–00 46 – 15 5SD–H5757–00 46 – 14 1S9–W0041–00 34 – 16 5HV–W0045–00 30 – 8 5VT–WE140–40 2 – 1 3LC–WF047–50 30 – 5 1UY–WF048–50 30 – 11 5BU–WF057–00 30 – 4 5VT–WF235–00–WN 20 – 8 5VT–WF237–00–WN 20 – 9 5TN–XE161–20 2 – 12 5B9–XH25A–00 45 – 12 5VT–XH25A–50 45 – 13 90101–06278 27 – 18 31 – 14 32 – 14 90101–08590 4 – 8 90101–08847 31 – 22 32 – 22 90105–10036 21 – 21 22 – 19 90105–10638 30 – 12 90105–10778 20 – 16 90109–06577 34 – 8 90109–065E0 26 – 11 90109–06827 44 – 14 90109–08034 35 – 17 36 – 17 90109–08183 31 – 41 32 – 38 90111–08815 30 – 2 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 90116–06804 1 – 4 90116–08807 9 – 15 90119–05071 46 – 16 90119–05827 13 – 19 90119–06044 18 – 8 18 – 16 90155–06007 5 – 5 90159–06067 18 – 12 18 – 21 37 – 35 90159–06838 18 – 20 21 – 18 22 – 16 37 – 16 37 – 27 37 – 33 90160–05009 33 – 14 90170–05803 3 – 10 90170–06184 31 – 37 32 – 34 90176–08805 1 – 11 90179–06411 33 – 31 35 – 13 36 – 13 90179–08639 31 – 23 32 – 23 90179–12659 13 – 11 90179–14001 13 – 25 90179–25033 21 – 7 22 – 7 90183–05811 19 – 7 19 – 10 33 – 7 33 – 13 33 – 17 37 – 9 37 – 20 90185–10808 21 – 22 22 – 20 90185–10811 27 – 31 28 – 14 29 – 9 90185–12804 31 – 30 32 – 27 90201–05032 42 – 12 90201–06021 37 – 15 37 – 26 90201–06045 21 – 14 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 90201–06071 18 – 14 26 – 15 43 – 9 90201–060A3 26 – 9 90201–062A8 31 – 38 32 – 35 90201–064K6 25 – 7 90201–064L6 27 – 13 90201–06557 8 – 11 37 – 6 37 – 13 37 – 24 42 – 9 90201–08326 4 – 7 90201–083A8 8 – 16 90201–08609 1 – 10 90201–08612 8 – 13 33 – 3 90201–086P8 17 – 3 35 – 33 35 – 43 36 – 44 36 – 54 90201–08766 25 – 8 90201–10118 34 – 3 90201–101J1 27 – 32 28 – 15 29 – 10 90201–10669 8 – 21 90201–106F2 20 – 15 90201–12019 13 – 10 90201–120T5 31 – 31 32 – 28 90201–12166 14 – 7 90201–12190 20 – 7 20 – 14 90201–122F8 20 – 6 90201–122H1 38 – 6 90201–126A7 16 – 18 90201–127F4 16 – 14 90201–15700 14 – 17 90201–167P7 13 – 5 90201–177G4 16 – 11 90201–178J5 13 – 20 90201–20266 14 – 4 14 – 11 90201–20269 27 – 15 90201–261L1 33 – 20 CHỈ DẪN NUMERICAL INDEX 72 www.oto-hui.com MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 90206–19027 11 – 5 90209–10131 44 – 3 90240–08140 35 – 29 35 – 39 36 – 40 36 – 50 90249–12008 33 – 32 35 – 12 36 – 12 90280–03017 2 – 8 90340–12806 5 – 6 90340–14812 10 – 7 90340–32806 10 – 9 90387–06063 10 – 15 90387–062M9 21 – 19 22 – 17 90387–06737 6 – 17 90387–06814 37 – 4 90387–06832 18 – 17 90387–06846 37 – 34 90387–06857 21 – 12 22 – 12 90387–068J7 18 – 3 90387–084N8 25 – 6 90387–09801 37 – 11 37 – 22 90387–10277 27 – 29 28 – 12 29 – 7 90387–10805 8 – 15 90387–10805 35 – 45 36 – 56 90387–127Y0 31 – 18 32 – 18 90387–12823 31 – 33 32 – 30 90387–1503D 14 – 16 90387–16001 13 – 1 90387–17004 13 – 23 90387–27800 14 – 21 90401–10812 34 – 2 90430–06014 4 – 15 90430–12802 5 – 7 90445–08816 18 – 18 90445–21848 35 – 20 36 – 20 90445–22327 35 – 5 36 – 5 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 90460–43053 6 – 16 90462–10801 9 – 14 90464–65802 33 – 40 90465–10833 9 – 13 90467–07029 7 – 31 90467–08801 8 – 29 90467–09006 25 – 13 90467–10008 25 – 12 90467–11106 6 – 15 90467–13805 8 – 32 8 – 36 90467–13807 6 – 20 9 – 7 90467–15012 8 – 31 90467–16800 8 – 25 90468–23194 11 – 3 90480–01800 37 – 14 37 – 25 90480–01868 17 – 10 90480–12314 18 – 2 90480–13005 43 – 8 90480–13018 37 – 5 42 – 11 90480–13568 10 – 14 90480–13864 37 – 17 37 – 28 90480–14817 43 – 11 90480–14872 26 – 14 90480–18418 37 – 10 37 – 21 90480–18476 25 – 5 90501–02639 12 – 8 90501–04800 13 – 9 90501–050F1 13 – 22 90501–06800 15 – 9 90501–06803 15 – 6 90501–10073 33 – 30 90501–10245 35 – 11 36 – 11 90501–125E9 16 – 17 90501–203G2 13 – 18 90506–12001 27 – 9 31 – 9 32 – 9 90506–15001 27 – 10 31 – 10 32 – 10 90506–20810 35 – 8 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 90506–20810 36 – 8 90506–20829 35 – 19 36 – 19 90280–03017 35 – 4 36 – 4 90508–20023 36 – 25 90508–20631 36 – 30 90508–26802 11 – 8 90508–29007 16 – 7 90560–10292 27 – 2 28 – 2 29 – 2 90560–12145 31 – 2 32 – 2 90340–12806 13 – 12 91317–06012 4 – 5 12 – 9 36 – 26 36 – 31 45 – 15 91317–06014 38 – 4 91317–06016 4 – 12 91317–06018 4 – 16 91317–06025 6 – 4 6 – 5 38 – 3 44 – 18 91401–20012 31 – 44 32 – 41 35 – 14 36 – 14 91401–25015 35 – 30 35 – 40 36 – 34 36 – 41 36 – 51 91701–08038 36 – 33 91810–14808 1 – 14 9 – 4 9 – 9 10 – 3 10 – 21 92017–06016 15 – 13 90387–06063 7 – 11 7 – 24 92907–06600 6 – 19 35 – 15 36 – 15 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 92907–06600 45 – 11 46 – 8 92907–08200 31 – 42 32 – 39 92907–10200 8 – 19 9290L–06200 44 – 6 92B17–06025 15 – 3 93101–10804 10 – 26 93102–12808 16 – 6 93102–15808 11 – 13 93102–20805 14 – 24 93105–47810 27 – 7 93106–20808 27 – 4 28 – 3 29 – 3 93106–26823 31 – 17 32 – 17 93210–06807 16 – 22 93210–10815 4 – 2 93210–108J3 40 – 13 93210–14899 10 – 8 93210–19804 10 – 25 93210–22807 46 – 4 93210–25810 6 – 3 93210–32808 10 – 10 93210–41041 31 – 5 32 – 5 93210–44889 1 – 9 93210–56801 1 – 17 93210–628B6 1 – 6 93306–001Y7 14 – 9 93306–002X2 4 – 3 93306–004XE 31 – 19 32 – 19 93306–202YW 14 – 22 93306–203YR 14 – 8 93306–204YC 14 – 23 93306–205YK 2 – 7 93306–300X5 27 – 5 28 – 4 29 – 4 93306–301YT 31 – 4 32 – 4 93306–301YU 31 – 3 32 – 3 93310–526X0 2 – 3 93340–210Y3 13 – 28 93340–212Y2 16 – 15 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 93410–20038 14 – 26 93410–20809 14 – 5 14 – 12 93430–12809 35 – 6 36 – 6 93440–10153 1 – 3 93450–14088 2 – 11 93604–10011 16 – 16 93604–12037 15 – 4 93606–10227 13 – 8 93608–43157 12 – 2 93608–50149 16 – 8 93610–10174 12 – 7 93822–15069 14 – 25 94107–17814 27 – 23 28 – 6 29 – 5 94108–17813 31 – 25 32 – 24 94222–17801 27 – 24 28 – 7 29 – 6 94225–17802 31 – 26 32 – 25 94322–17801 27 – 25 28 – 8 31 – 27 94414–178C8 27 – 26 28 – 9 31 – 28 94568–93104 31 – 39 32 – 36 94568–A7086 4 – 9 94700–00850 1 – 12 95027–06010 22 – 23 22 – 26 95027–06016 21 – 11 22 – 11 95027–06025 22 – 28 95027–06090 1 – 15 9502L–06040 9 – 12 10 – 4 10 – 22 9502L–06050 10 – 5 10 – 23 9502L–06060 9 – 11 9502L–06080 9 – 10 10 – 6 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 95304–08700 31 – 43 32 – 40 95307–06600 18 – 13 26 – 10 26 – 16 27 – 19 31 – 15 31 – 36 32 – 15 32 – 33 95307–08700 35 – 18 36 – 18 95307–10600 20 – 13 95604–12200 20 – 5 95607–06100 26 – 12 44 – 15 95607–08200 17 – 4 9560M–06100 34 – 9 95707–06500 8 – 23 16 – 23 95707–08500 8 – 17 25 – 4 95707–10500 8 – 20 95707–12500 38 – 5 95807–06010 17 – 9 46 – 12 95807–06012 8 – 27 26 – 19 95807–06014 8 – 34 25 – 15 42 – 8 95807–06020 26 – 23 95807–06025 10 – 13 95807–08040 8 – 12 95817–08025 35 – 32 35 – 42 36 – 43 36 – 53 95817–08120 17 – 2 95827–08016 10 – 28 35 – 22 36 – 22 95827–10020 35 – 47 36 – 58 95827–10045 8 – 18 97007–06016 45 – 2 97007–06020 25 – 3 37 – 7 CHỈ DẪN NUMERICAL INDEX 73 www.oto-hui.com MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 97007–08016 33 – 2 97017–06025 11 – 12 97027–08020 16 – 26 97527–06520 18 – 4 97607–05216 44 – 8 97607–06210 20 – 10 9760L–04212 34 – 11 97707–30014 41 – 4 97707–50012 33 – 9 33 – 11 33 – 16 37 – 18 37 – 29 44 – 9 97707–50014 18 – 22 19 – 2 19 – 5 19 – 8 19 – 11 21 – 16 22 – 14 33 – 12 37 – 37 42 – 10 43 – 10 97707–50016 40 – 10 41 – 9 44 – 11 9770L–40620 43 – 6 9770M–50030 6 – 13 98507–04012 7 – 10 98507–04014 7 – 23 98507–05010 46 – 5 98507–05016 33 – 27 98507–05025 33 – 37 98507–06010 45 – 10 98507–06012 46 – 7 98507–06016 1 – 7 26 – 21 98507–06020 6 – 18 9850L–06008 44 – 5 9870M–04012 34 – 15 98907–06020 37 – 12 37 – 23 98980–06012 8 – 3 8 – 6 99001–05600 5 – 3 99009–12400 15 – 14 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT 99009–15400 14 – 18 99009–17400 16 – 12 99009–19400 11 – 7 MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT MÃ PHỤ TÙNG PART NO. TT CHỈ DẪN NUMERICAL INDEX 74 www.oto-hui.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTài liệu kỹ thuật Jupiter Gravita.pdf
Tài liệu liên quan