Sự tương tác giữa tuyến trùng và các vi sinh vật khác trong Đất

• Cây Citrus (cây con) nhiễm Tylenchulus semipenetrans , sau đó tiêm chủng nấm Phylophthora nicotianae: cây phát triển tốt và chứa ít protein của nấm trong mô rễ so với cây chĩ bị nhiễm nấm P. nicotianae. Tác đ ộng của T. semipenetrans đến sự gây hại của nấm Phylophthora nicotianae • Thí nghiệm khảo sát về tác động đơn độc hoặc phối hợp của B. cepacia, B. megaterium, T. semipenetrans, và P. nicotianae, • Cây con (Citrus) bị nhiễm T. semipenetrans sẽ làm giảm sự phát triển của P. P. nicotianae trong điểu kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới .

pdf44 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2073 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sự tương tác giữa tuyến trùng và các vi sinh vật khác trong Đất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfsu-tuong-tac-giua-tuyen-trung-va-cac-vi-sinh-vat-khac-trong-dat.pdf