Sự thật về tư bản

GIỚI THIỆU Chúng ta đang phải chịu đựng một điệp khúc không thay đổi: ”Chiến thắng của tư bản đó là sự chiến thắng của một thị trường tự do và dân chủ. Chủ nghĩa tư bản là động cơ tạo ra sự giàu có và phồn vinh. Chủ nghĩa tư bản được giải thoát khỏi những quản lý khắc khe của các cơ quan chức năng, thi trường tự do sẽ tác động đến các tập đoàn lớn tầm cỡ thế giới để đem sự thịnh vượng, dân chủ và nhiều hơn nữa đến với người dân. Và theo nhận thức của Chủ nghĩa tư bản là tất cả những ai đang phải chịu đựng và hy sinh hôm nay là để có được một tương lai tốt hơn cho ngày mai.” Và với những gì đạt được của những tập đoàn dựa trên sự hy sinh của người khác là động cơ chính để họ tiếp tục lừa dối chính họ, cấu kết và tàn phá lẽ phải hay công lý trong xã hội mặc cho những ai đang phải hy sinh và trả giá cho những cái gọi là “phải có hy sinh mới có một ngày mai tốt đẹp”. Không ít người trong chúng ta đã và đang thấy được sự thật giả dối đó, nhưng thật đau lòng lại không mấy ai mạnh dạng hoặc đủ can đảm để nói lên điều đó, đó là những người luôn gắn bó lợi ích của họ với những tập đoàn tư bản. Nhưng đã đến lúc chúng ta, những người đang là nạn nhân của những tập đoàn tư bản với khẩu hiệu “một ngày mai tốt đẹp” sẽ nói lên sự thật đó, một sự thật mà rất nhiều người chúng ta đều nhận thức được.

pdf304 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1805 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sự thật về tư bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
H6V8 M?%a<Ž  HV‰H67HV^`‘V^^ C3ƒ3mŽ W =0@ He7 *%%HV‰He‰H‰b @?3HV_7 ƒC Ž;&0ee ?NI#Y<Ž !B 5 "08VHe7Hee ‡5#Im %<)< =3a C3"[%<)<=3aŽa, !  1iŠ)Ž5B"0‰_H 6V8 *Ç&Ä  /HI)(qŽ 5 0 5 ! 087H‰b ?‚M„r<<)<)Ž ! y HV_ ‚ „‘67H8VH`eHVbe #<aY<Ž !B 5  0‰8H Ve‰‘Ve_H6Ve IrY%>m)Y LŽ 5" "0^8H V76HV7b‘V7‰HVV^HVV_‘V67H6V8 X(%fi>‚)„Ž ; "!; " 50_Hb_H 67_ Ž; !`‡5#Im %<)<=3a c3)ImnŽ 50V7bH V^`‘V^^HV^‰‘Vb6 W?@> j>tŽ ,  !W0Ve_ 1?/rI@Ž &5 &H V7H87HebHV6b ‡5C%0%<)< =3aŽ%f>I#HM(ŒŽ}1 ) C3"[m%Ž5 '3=a3Ž5;!!H_e 'W @?Ž! !H87He7H V7eHV‰7HV_e '>D%Ž5 H_HV^^H67_H66e 3)>3vŽ";! &H 6He7HV_e‘V_‰ C%0%<)<=3aŽ a, ! ; H6‰‘87 )%<Y$ImŽ ! , H‰8HV^^ )%S<Ǝ ;H 6‰He`He_H‰`H6Vb )lF'ŽW \H b_He7He` f)Ž5 ; ; !H_6H_b‘__ W"%S=>?Ǝ 55 ÆH6VH6‰‘6_Hb_H ‰`H6Vb Ir)#<Ž ; " y"HbH6‰H6V6 %mŽ;  H6‰He7He_H‰_ (]I1"1Ž"; Hb (=a<%Ž; "HbH eHV^^ )c3j%"%f?RI !Ž 5B H6_Hb_ ?%@Ž Hb_ *%%Ž) HV‰ &@l%Ž ,H6‰He‰ Ž|; Hb_He` @?3Žo;HebH‰8HV^^ !¢3ŽU a;H_^‘V7V @@—3@=Ž? y; H6V >%Ž‰ 5 Hb_ ?%S<l !0[?—%=Ž  y ; ";H eb lY%S<F'?3 53jŽW \ Hb_H e` ‡5%i%S< C%f1?/Ž & 5 M%%f"X0 Ž ;5 ;; 0 6VV M/%mŽ "B 0 6V6 c3)Im 3¢3IfŽ a;  0__‘V77 1?/>Ž 5 &0{0‚‚0 {z 1?/[0Ž5 &08H 6V6 %f<a(IsIX3IfŽ ; [; 06VVH6V6 ?N Ž "  0 `VHb8 "Sjc3!X M3Y LŽ "5 50`eHe6HV_b C%H-"%0> HVV6 >Y);Z 5[;‚:??@ @?„H 8H666 Q$> )Ž€   067‰ Q%!HL M3I#mmŽ  "0_7‘_V Q%N%S<53jŽ "V  V T™   {)))?%q/%|Ž d);5 bB5 |e0 6V^ M(3!f1"%S?rR %Ž! " 55 " 0^ Q0¾H3Q3% H6V`‘6V^ Qs(YHM/%N%Ž I ;"He^‘_8H6V6H6V8 Qs(YHM/%?Ž I " =3a H)O W0V_7HV_‰‘676 Mv(%f"X"W)O  ;;066`‘66^ jY]IFc3!XOB!"WH beHV^8HV‰_H67eH6V6H668H66e ?Y0u?30@=Ž ;" [; 0VHbb‘be Q3a%f>M3Ij%I1Ž> W "B 0V`` Q3ac3!X M3Žo W )LW"<iŽ ;  "5 0V^e‘ V^_HV‰7 [#$%Æy3mŽ ; 5 " Š0Vb^‘Ve6 ‡5*Sj<)<=3a Q3a H> WHbeHV_VHV_‰‘676 Q3a?<*C ‚V‰b6„Ž )5 "c0``z}‚{0V7e‘ V7‰HV`e Q3>% H@0@?H8` QHI%X3%fŽU !!; 0 _eHV7V QHU !0eVH‰7H_^ &D%H_HV^^H67_H66e &=! %H? (Ž  0 5 H6 &$=R%ŽVW& %YŽ 0^‰‘bVHbe ƒLŽ! y 0e6 &%=H87‘86H88HeV &?lHC?=HVV M()%%S>#!Ir ?RŽ  0b^H 6V^‘6Vb %N3"%SH"rc3)% Ž   " 0`8H6V`H6V^ "X)Sj%q30%4Ž   50666 "X%)?1F0Ž ;; B ;06Ve "X> 33u%#<Ž  06V6H6V8‘6V` "XYhŽ  ;5; 0`V‘`6 &)!YŽ5; )s c3!X M3Ž "HV^b‘V^‰HVe7 SIsŽ5 ! !HV^bP676‘67^ "c3!X M3<)% %Ž " "B BH668 & 33u%%#<Ž H 6V6H6V8‘6V` &@=D@HHe6 &@=D@HI1=3aŽ Y W0 e6 &@l%%!H6‰H87‘86HeV &@l%%!H‡>$% -%S<\Ž, 5 ; 5 55cVc…oa0e‰ &@l% %q3%f1?/?=1 dŽ 5 && W"!0` (3"[%<)<=3aŽ, ! 06‰He‰H‰b )=$lJm%Ž ; 06 ƒ c3jm%Ž! "5";:bo0e‰ &Q%Ž> c5 ?—%=H6VHebH‰^H‰b %N30ŠŽ ;550 67‰‘67_ =3>%H6 Im=a<(\% !‚) W>V‰67„Ž " " 5  z}{08H67‰ +c30?‚E3!c3%=„Hb_ r<<)<)c3!X M3Ž ! y HVbb (3"[%<)<=3aŽ , ! 0b_He`He^‘ebH ‰^ *Ç&Ä  &@l%H6H`H6‰H87‘86HeVHe‰H‰b [# i=R<0R%Ž ; " "  06V6‘ 6V`H6V^ % "%f(%S>/% oŽ " B ! H^ d=>Ž 5  508H67‰‘67_ ?3!Xj<)<=Y=1 dŽ ! " 0e^ f?#Im Ž " "   H8b ‚„ )ŽB y 067‰ @@—3@=HVH6VH‰bH6V6 ‡5*%%Ž@?3 &%=(%H&%@=He &%==@?HE@?@Hb8 &>0H&%?H6 &% Žc" P ‡5% M3 >%Ž;c 0ee‘e‰ )=$lJm%,5#ƒlJm% W 3#H) jWŽ o";B0  3!N>)Ž y 0 `VHe^ c3!X M3YLŽ5 !0e^H6V‰‘6V_ >$%Ž "0`6 W 3#Žo";B M?$%Ž5"5 0eVH V7V "Ž  "0`6H67_ X(%fi>H)Ž "!; " 50_Hb_H67_ ‡5C3"[%<)<=3a X(%f13!NŽb;  5`‡5C3"[%<)< =3a H)>$Ž|; B; H __HV_^H67‰ Ž|; ?( Ž 5 0V (3"[%<)<=3aŽ, ! 06_Hb_He`H6V^ c3!X M3I#Ž "W 0 6_ h%>3ƒ%'?3 Ž " , 06V^ ƒ3a<c3jm%Ž! "5";:bo0b_He`H 6V^ f%R%ŽU" &08H 8`H8^H678 H & Æ>$%Ž55 Š08`H b`H‰bHV_^ Æ?3Ž ŠHb` (%a!"% f#<Ž 5; 0_V XŽ ! ";H 6‰H66` o(ƒŽoB # i=R<0R%Ž ; " "  06V6‘ 6V`H6V^ )]>\o(ƒŽd& Še06V6 %>Ǝ B 0e^ >LÆ{ /|Ž 5 B 0e^‘eb {c3jf|Žd  e08^ K=SW?Ž!W 06V`‘ 6V^ Ij%Ž B0` /%oH,5- o $I1Y )Ž o5 & )%)(%fŽ 5 506VV‘6V6 03!? %S?$Ž ;[; 5  0‰6HV‰_HV_‰H67bH 67_H6VV‘6V6H6V^ =[')=3a Ž  W067V‘676 3!Nc3j%H)Ž " 0V‰_‘V_7HV_V‘V_` ‡5Y<H) ƒ3mH)(3H,5C3ƒ 3m aŽu  T™   Sjc3!X M3Yr<Ž ! "5H^8H ^`HV7eHV7_ s c3!X M3Ž "0V7^HV^b =1 d(%fŽ 5H 8‘` (!HW?I1Ž&0 ; !W0e8 !@ HP,@%=0HV^‰HVb8 m%%fŽBW H6HV`^ %S<Žc!;;H‰7H V_e‘V_‰ ‡5‚)„? % )%S< 3@H@DD@?@!PHV__  ÈI1)Is%XŽ;  y H8HbbHV‰_H6V7 X !@HPHVb^HV‰6‘V‰8 @?3 0@53@3 ‚/% 53@3 "Šg% 0@ „H 66b )r<)lJ%S<Ž !;; BH8V )(3ƒ3mŽ W 0 _6 %f>I$% Ž , 0Vbe‘Vb‰ YL)Sjc3!X M3Ž5 5 y 0V_7‘V_b ]%N3fx)W 5;" " Q06^6‚ „ E>??H"ŠH_6 %)?1% %<)<=3aŽ B ;, ! 088H ‰e r<<)<)(%0Ž; ! y 0V‰H67HV^`‘V^^H V_7 r<<)<)c3!X M3Ž ! y 0V_‚ „‘ 67H8VHV_7HV_6‘V_8‚ „H66b (%0%<)<=3aŽ , ! ; 0ebH‰8H_6 Q%>H87‘86H88H_6HV_7‘V_V =3aI#I%=1 dŽ " W0V`` c3!X M3%<)<=3aŽ , ! 08VH88‘8`H ebH‰^H‰bHVb_H66b E%01L()Q%>Ž >5 &a, !088 ƒL})%)C3aŽ  aB ;  …! y 0_6 %SIj%ld!  "0beH‰6‘‰`HV‰_H6V8H668 3mI1&Ž`` HVV7‘ VV8 )<HRŽx H67e‘67‰ (3"[%<)<=3aŽ, ! HV7H_b‘_e [Im=a<*%%‚V‰7`„Ž )  " " z}„0^ =@@‚<j„H_e %=%<<%@ #Im %<)<=3aŽ , !  08VH88H8`H 6`V‚ „ ]%N3fx)W 5;" " Q06^V‚ „ I1)Ž; y 0VeHb_ r<<)<)c3!X M3Ž ! y 067H66‘68 ‚ „ &%=H87‘86H88HeV %<@ H,%?0HV_b % %H-=0HV8bHV`V =)!%HC?=H8 ?‘3‘?%@ )%01#Im Ž   08V I1<%YLŽ 5 ;5 5 06^^‘6^b ‚ „ I1)Ž; y 0VeHb_ %)?1#Im ŽB ;  H88 ?( ))<jŽ ;B087‘86 A@= HPHV‰e *Ç&Ä  I 53=Y?%?Ž|&5 !5 )0hh%q>Ž ; "B0b7HbVH66` )Sj?)%S>M3$Ž 5" 5066` )% Ira<r<Ž" 0b7 53z?r<)?%qŽbB5  ; "08^ 53%XS53jf‚B&:„H €   x; "08 53j% !<H)ŽU  %)=3ac3!X M3Ž W50V7_HVbbH Ve8‘Ve^HV‰e 0%=$Ž5 5! 0 `He8H_8‘_b Sjc3!X M3H)Ž !50`bH`‰H ^VHV‰6H66VH66^ d0h>m)M3%S3Ž  0 ;"067_ ‡5 3¢3Ž)>$ %S< 53!X'ƒ<%f3Ž& 0 66` 53!X M3‚?„Ii3Ž € B5 0^eHbeH‰b‘‰e 53!X M3H)c3"Xs H ,5c3"Xs c3!X M3 53!X M3H)s H,5*s c3!X M3 53!X M3H)Žo! (fRlJm%Ž   066VH 66`H66b M?$%r<<)<)Ž ! y 0V_ ‚ „‘67H8VH`eHVbe n(f?3!Xj%Ž " ; 0^eHVVVH V_eH66` %f<a<ƒc3)Ž; B 0 VbbHV‰‰ ‡5C3"[%<)<=3aŽ Q3ac3!X M3 53!X M3H)>$,5) >$c3!X M3 53!X M3H=3a,5Q3ac3!X M3 53!X M3Žo ()%%S>Ž 0`_‘^7 <)% %Ž"B B0666‘668 ?3%“%XŽ  ˆ5 5" 0b8 ‡5‚)„*Sj%q30%4 z ,<—! (%H 0?—@GHVeV ,%?Hc3=YH,553=Y?%? L 3><@@?H @<Hb` AHC=3 H6V8 @@=H<j3Ž ! 0 ; 0_V %H?=@ *A?0HV`8 %N3I1H)Ž ! HeV %>< HP,A=0H677 >%H 0>HVV )()%%S>#!?RŽ  0`VHb^ ")1?/rI@Ž " &5 &0V7 "X$?(%0Ž ; 5 0_^‘_b "X< =ImŽ "B  0`V‘`6HeV "XŽ  0`6H`8H6V` E%01L() %=%<<%@ Žo & a, !08` %01*)%Ž !55", !Hb6 ? HE@?@H%%%H6V` @%@?H.Hb` @A?H-=0H‰^ ?!H @<H_HV6_ [%3])c3j%ŽU  H`VH67_ )%#3rŽb;; !H 67‰ T™  % 0Y%MH :B 5 \"c 1%f>I$>m)#r< <)<O! ;"08VHe7H ee %)?1Ij%Ǝ B B ;H88H8` )Æ2B y ŠH6H 8HV‰‰H67‰ ‡5 ) % H?Iƒ%Žc, ! 3)c3!XI‡%I#Ž "  " 50V8_ %<)<=3aŽ, ! HbHeVH ‰8‘‰`HVb‰‘Vb_ %X0  Š0V‰V‘V‰6 ?N 0 "  0 `VH67_H6V^ ? ?S"1?3mH;!!0  "ŠH86 ‡5E%01 % Žc 3!qIƒ%Ž B  0bHe‘‰H`7H `b‘b6 3m j ÆO  deŠ0bH8_Hb7Hb6H b8Hb^ %)?1%WƎB ; """ ÆHV`bH6V_ Y]q!f3Ǝ ; !0^b‘^‰Hb8HbeHV‰‰H 6VVH6V_ Y(3!qƎ ŠH`bHV‰‰H6VV $Ž   #=[Æ%‘ !Ž \U  H^H8^H `7 )) /%Ǝ ;5 ! HV_‰‘V__ y(f"R%)c3!X M3Ž &"!HbH`b‘ `eHV`_HV‰6H6V^‘6VbH6V‰H66V W?(%fŽa 5 !W =3a Ž W 0V_‰ )%f=rIi3"“Ii3?Ž ;ˆ;; !H6V_ s%‹š 3Žc 0\" Š06 "Sjc3!X M3Ir Yr<Ž " ! " 50^8HV^7 a<c3)(fnŽa  0 V‰‰ !Ž  Im=a V‰67„Ž> c5  " " z}{08H67‰ f(KL>/%YŽ   ;067e‘67‰ > "H 33!S"X }#‚)A@= „HV‰b U55‚) ?30@=„HV ŒY0hŽ" "H666 f#<Ž! !HVbHbVHV_b f%R%LŽ"U" )3mI1<(%fŽ;"  067‰ )>$(%f‚)W>V_^7„Ž 5B; zi~0V6H Ve %i%S<Ž  ; 0`H6‰H8^H 8eH‰^ ‡5}<)?%qH)R f%R%L%Ž "U"06Ve f(KL*%>%ŽW  ; )R=RŽ !  ; 067‰ )LIj%"R% Ž ! 508H 67‰ 1?/‚)„Hc3!X M3Ž &00^6‘^` 1?/L()H)Ž& 5 & )R<)?%qŽ "B"; 08^ *C Ž``06H8HV7e E%01L()%?Ž &a, !08` *Ç&Ä  E%01L()Q%>Ž >5 &a, !088 E%01L() %=%<<%@ Žo & a, !08` 1?/)H)Ž 55"5 &Hb6 ƒC Ž;& I1)")@@03 Ž ; y  "! ";0ee ImI#‚V___„Ž [; & ziii0e7 %c3!X M3Žo 5  Iq>% Ž " B0bV‘b6 IrYr<Ž ! "0^6‘^`H Vb8 Ir%N33Z)Ž " "y"0 ^8H^e‘^‰ œ]>m)<ƒc3)Ž ; B B 0^8 3rŽ" HbH^V 33fŽ , 0bH^VHb7H _eHV77HV_b n(f?3!Xj%Ž )" ; 0^eHVVVH V_eH66` [%‚<)<=3a„Ža 5 "%SŽ BHV_e (%S3c3Ž BHVeV <h3m"I1KŽ "" " " H^_HV_e "R%)"hf#<Ž 5! !! HbV 3fn)lY%S<r<<)<Ž ,5! y"50V^`H V^^ 3fH,533f >$%c3jfŽ   " 3!N I1)Ž ; ; y 0e_H_V M(Œ3=a3Ž5;!!0_e <3j( (%fŽ5" 5 08 ?3fc3Ž 0V )c3!fŽ" ! !; 06V7 [0)Ž y 067‰ "WW 3#Ž "";B  0`V 3?AHQ@ @?H67‰ 3£}%qH(3"[%<)<=3aŽ W" 0, ! 0_‰ 3£ŽWy "0`H^`HVe8‘Ve`H V‰‰ K%)j%I)%Ža, ! 066b Yr<%Ž€ 5  ! 0^6‘^`P‡5 % M3 YhŽ  ;5;  Æ{3!N3˜|Žd5BeŠH ^^H6Ve Æ"3!N>)Ž " y H`V‘`6 %X>W% Žc  H``‘`b jI1Ǝ, ŠH`6H`^H`e‘ ^VHb7 (Ir=a<s Ž ; ";5 "HbH86HebHV_6H 6VVH66e 3jIr><\Ž 5; "; H^e‘^‰ %=HI$ILŽo 0 668‘66` %X%#!Hl3#lLŽ ; 0! Hb8H666 %SYmH,5-1"h m %XŽ  %I1?R"Xc3!X M3Ž ; 0b` (=$><)Ž   0 b^ 3sjIs%XŽ! ; 0b^H666 <)% %Ž"B B0666‘668 c3S"R%Ž   0VVH`8‘``Hb8 %NI/Æc3jfŽ B   Š06 %f(%S>Ž B ! )(3!f1Ž 55 " 066e T™   % /%oŽ 0^HVVH`e‘`‰ Y0hH=1 d“s Ž" ˆ" >#YF0Ž 5H^^ % "af#<Ž   HbH8_H^VHb7H‰` Y13?)%S>H) Ž c; 0 "B"; Sjc3!X M3YLŽ 5 5H^7H ^`‘^b^_ (3"[%<)<=3aŽ , ! H6V7‘6VV Y(%f@c3%>Ž 5 H‰8HV^^H66` %i(%0H,5%i %S< %i%S<Ža ;  0 oŽ087H 8` (j%3!N Ž5 55; H` f%R%LŽ"U"0`H 6‰H8^H8eH‰^ !ŽU HV7HeV !¢3ŽU a;H__ ‡5C%0%<)< =3a )j%=%D?%Ž  ;5;HV`8 )j%*C Ž`` ;5;0V8V‘V88HV8`HV`e i3)Ž: y  Y )(%f">H)Ž 5 50bbH V78HVbbH6VV < %SIj%ld“ [=$% ?n?Ǝ "ˆ,;B 067e‘ 6V8H66e Ž  50V_7H67e‘66e %%f‚M„"XƎ ;5 06V7‘6VV 3!N ‚M„Ǝ ; H6V7 [=S3m=u3Ž " " 0e7 ‡5%N30ŠŽ >$% ==% H,@?H_e ƒL‚)„H(3"[%<)< =3aŽ…! y 0, !  )RI<)?%qŽ "B !; H‰e‘‰_HV`_H Ve^HVe‰‘Ve_ =%S(N)=$%Ž"0‰e‘ ‰‰ )%S<m%I‡%I#*C Ž`` 5  0V8b‘V`7 )ƒLM/%(% >\*C Ž``5 Y ! y 0V8b‘V8eHV`7‘V`‰ ƒLQIm53jfŽ €  > …! y 0 b_HVbb ƒL>$%f%R%H U" "…! y U…0 8HV‰e ƒh}#I%*C Ž:  > "…0``0V6`‘V6^HV`V ƒhj(N53j% &@l%Ž , V  € ;06_ ?Iƒ%% H,5% H? Iƒ% ?3}Ž ""a %q3%f1?/?=1 dŽ 5 && W"!0` CN3@—"Ia< AŽ;y  "cW b 50^ % "%f(%S>/% oŽ " B ! H^ f?#Im Ž " "   H8b ‚„ ‡5 %a< ?353jH yC%ŽI !Hb_Hee %)}F%q3 Žb ! ‡ !5Hb_ I1)Ž; y HVeHb_Hee *Ç&Ä  (3"[%<)<=3aŽ, ! Hb_He`Hee o(ƒIj%Ž B BH` f?#Im Ž " "   H8b ‚„ ?3 >%NL3C%fC3 "[ Ž oB a 5;" ‚+B„He‰ ?3!XH)>$Ž 55;  B; H‰7H V‰VH67‰‘67_H6V8 fŽb "  c3)? )Ž y  HV^_‘Vb6HVb7‚ „ [#(3!q% Ž ; B HbH8^H `e‘`‰ [#=[?$Ž   !  H ^H86H8^He8H6V7 [?Iƒ%<%YL% H 5 , ! H bH6VHeVH6V7 % f#rŽ  HbH_VHV^^ i3"X#Im Ž W"W"  H8b ‚„H6^V‘6^‰‚ „ %X>W% (Ir[ %SŽ; y"  H bH86HebHV_`H6VVH66e ‡5C3"[%<)<=3a IZ3Ž !H_H67_ Ž  I1Ǝ" ŠH`V {#=%S3Im=a<|Ž d " " ; eH6V^‘ 6Vb 3sj [%3]Ž ;W H`V‘`6HbbH67_ M [YZƎ5 ÆHVV‘V8 c3S"R%%XŽ  5 HVVH`8‘``Hb8 $" d0hÆ>m)]%S3 c3Ž "; ";H 67_ { %S"R%?Y]|Žd5 " "eH6V‰‘66V ?!>m jY/%Ž " WHbeH67eH6V6H6V8H66e ‡5fŽE%)?1F 0 [ 0 H [Žo; B! 0V`b )ŽoB y 06H8HV‰_H 67‰ 3!Nj<ƒc3)"X c3!XŽ  B b  );5 |!0VbbH6Ve  (?%H(3"[%<)<=3aŽ & 0, ! 0b_  =@H> HVe` p W)H"Ž ;;0 " 5H`‘^H_H 668‘66b ? Q= H&?%HV_V @@—3@= ?( Ž 5 0V (3"[%<)<=3aŽ, ! 06VH‰b l3Im%%#<Ž   06V6 %%?rH)? Ž ! 5He7 %S[0"- Ž€ ; > "b5 HVb6 jƒ<iŽa[;H^V ‘ ; %HE@?@H_HV7HVVeHV67H V68 ;%@HEP+0A?0HV`_ ;0HE?0HV7HV`‰ ’ (?%H:?@@0H66^ >%H(3"[%<)<=3aŽ ‰ 5 0, ! 0b_  T™  Á&mc3!q )3!S!PPP>$>"3!f<hP] ])ImƒY #=N) y"R%<)?%q(%fPÁ ‘zc„+cLŽD(*)*UP50 Á-@IJL>%?[%4?O#<L M3)% ] L M3=>m)?#%S3c3IqgIZ!<) ?%q(%flJm%P pIX1)Y?1>m0[)H)%]qI]]<<g=r%I#R '"Is/%W/I1"1Y?1?%N'H>m [(fr<3!S"/%PÁ ‘ “zŽ„cD(*)*UP50 Á-@>m> (%0a!>m3m)>$?f%R%LHPPP   $>m?"%)%fR%"[Ii!L¤Iq(y<hoI]%H %fŠ?>m/%%?#0%PÁ ‘“zc+L“ & ”ccD)W.?@,?A,82 ! 1 ,? B?C? 2 2 2D2 9E,B?, Á&m3j )>I/P%f< 33j )IF%S"?#ImI)H3j …o PPPH3j )!t=$%=>m[3l3# yPÁ ‘ŽcŽ&z&Xc z+&D+'4RJf/ r%I  Á >R%>Œ =%f>‘c3!q )!]W =[Iq%fIƒ% )X(% f MRIf!IJ](W=>$Im 0 'PPP…]†%%Y)X(%f#$%? 0IJ(Ii3%N$?(f#3<)<=Y j‡t¡IqX(%fÉI@É3!qX(%fI$PÁ ‘„cp„‘ŽD+'-(-*.*p(6I c Á&mI]]R%!Iƒ%HI%X3Igf%R%PÁ ‘cpŽzXŽzŽ’„Ž+ ŽczD+' 8 (5#/ r%I  Á  ](W$?>m3m)>$>R%H"Š]YH%" ] IXa<If3sj03!#"=R##$%?)Rf%R%L" 3!Nm ‘%f3c3%y=3aH)%03!? c3!X M3 "3#<(3 (ƒ)0%S"XÉ[ E%i3])53j%É<%I'PÁ ‘czczŽ c + ŽzD+' W("p(6I c Á53!q )=$%#P]%Sm>m)"My)%%S3m j?# %X3/%f%R%I<)?%qPÁ ‘‘c Žz‘zL D+W7V.V'D+*% Á53!q )!=>!Iƒ% [%q3%fg"X %?nI 3PMS c3]q=>)")f%R%PÁ ‘‘c“;- +&Ž”D;+W€RPb%W.?2 9C?F?G T™   *Ç&Ä      *TUEV VE?0P;0H{B"@% >@?%H|@A9?(,@"%@AD( ‚3@_HV__`„H<P`_P *TUE6  -=0P% %HU 0> "0 "> W Uw>5o;o0 z}~\zi{‚QA?@@2 %"@? %!?@ DC HV__b„H<P^V 6al‹(%f?g "c3%$I1 =@?&@ @? I HPVV_H:@?3?!‘&?V_e8H<PVVP 8Q@?0P,=D@ H?PH{@?3=@D??%"@Q0,% %,3 %|H a 5|5" HPVHV__bH<PV6P *TUE8 V 0>>%HU V ‚Q02+"@?!>µ Q%??!HV_ee„H D?>@? =PVH<P6`6P 6B%0PH<P6_^ 8% >0@0@% >0%HV;B ;,o "YZ 5[;‚?% 2 =>‘Q‹"!HV‰6e„H<<P‰V‘‰6P `@<% @!H Z"YZ 5[;‚?% 2-@@?"%==@HV‰V_„H =P6H<P `6_P ^C?=&?lH:?@0@?%(+@= H==@@0;?( ‚@A9?(2B@?%= 3=% @? HV__b„H =P88H<P‰6P b 0>>%HU V ‚Q02+"@?!>µ Q%??!HV_ee„H D?>@? =PVH<P6`6P eB%0PH<P6‰bP ‰*@?@?QP-?@!D3 03=,%AHx; ;w ";; 5 ")5 ;‚%2*?"@ @?H %"@? %!D%HV_‰6„H<P6VVP _E@?@ P&%==@?0%=% !; ! "o ‚>?%0@2*?"?0 %"@? %!?@ HV_eb„H<P^e‰P V7E3?*@% 0.@%@?H{@?<@?!@?!DB@?@ 0 &@!|H33 ?%<H @00?DH.@?V__‰H<P66P VVB%0PH<P`8P V6B%0PH<P8‰P V8>@@==H@=@ ?%3><‚@A9?(2P&?%µ ?@ HV__‰„H<P_P V`:@?0?30@=H@;@@= D>>@?@‚@A9?(2*?<@?0,AH V_‰6„H<P6`‰P *TUE` T™   V{3?"@!@B@?@|Ha 5H3=!VHV__^H<<P`‘^P 6@=3H{Q%?0@|HVWx H3?!67HV__eP 8!+>@? 0&%@=Q?% H{&%?%|HVWW&H-@@>@?`HV__^P `*@?!=0?%(H{,@%3?(@!µ @ |HU" & oH <?%=‘3@V_bbP ^{="%@c3@??=@>|H; U"H&!V7HV__^P bVWW&H&?68HV__‰P ea 5H3@bHV__‰P ‰&=+=‘?0 >@0+=‘C=@%H: " "|; ! a!‚%?2 ,!=@@?=0 +> !HV__b„H<P6`P _E@?=0?@=@>!H{Qµ@l@%0@ =% @>@ 3"@ 3 @<<3=%?@@ >%=%@33?%3! H %==@ @%0"%==@ @*%%2 <@?¿3 @?@D=@l% |H 3@V__bH?‘3‘?"%@HDD<?%P V7=3H{Q%?0@|P VVQ@?0P,=D@ H?PH{@?3=@D??%"@Q0,% %,3 %|H a 5|5" HPVHV_bbP V6.DD%%=G3?=D@V :! ‚&%==@%3>%&< „HP`PH .@?V__‰P V8-=0@A?Hc€oaH-@@>@?V__eP V`&&DD@H{@ >—3=@*0+@?H3; BD?=@x|U u; H3?!87HV__eP V^%>: Ho a 5 ) wb 5 ;BB ‚@A ?3 A%(HPP2? %3=% @? HV_‰‰7H<<Pll%"‘ll" Vb >@0&P=%>H{Q@%%>%—%BD?>=*3 %2 >0%QA‘ B>@E?3< % =@l0?%H+!<|Ha B 5 " y H =P‰HP V‚ <?%=V__b„H<<PV_7‘V_V Ve,@3@? Hx |BWH&!VVHV__6H<P`^ V‰&"@?!?@>HVWW&H3=!HV__eP V_a 5H&?^HV__`P 67a 5H&!bHV__^P 6V{@??@ 0@E>??"=@?@ "@@ >) c3@@@=@?0@Q%>|Ha 5H <?%=6^HV__^P 660@ ?%@ Ha 5a; c!0z‚\zƒ~‚>?%0@2 >?%0@ %"@? %!?@ HV_eb„Ž-PP=@>H|B  5 ‚Q02&@3@HV_b_„ŽP*P=Ha 5bB5 x ":5 0z}z~\ziz„‚>?%0@2>?%0@ %"@? %!?@ HV_b8„Ž+=% *@( @?H 5H@0P+P:P0@?=0‚Q02E@?@ ==@­ A%P V_8`„P 68 @b‚Q%>2&@HV_‰^„P 6`-PP=@>Ha 5a ! "HV`^7‘Ve^7‚Q02.lD?0  %"@? %!?@ HV_ee„H<<PV‰‘V_ 6^B%0PH<<P^‰‘^_P *Ç&Ä  6b*@( @?H 5H =PVH<P868 6eB%0PH<P6`VP 6‰,@?P+(@=30H?PH0,@?==% H 5 | \& ! ‚==@@%2@l ­& %"@? %!?@ HV_‰V„H<@?VP 6_*@( @?H 5H =PVH<<P68_‘6``P 87=@>Ha 5a ! "H<Pe`P 8V*@( @?H 5H =PVH<P6``P 86=Ha 5bB5 x ":5 0<<P868‘86^P 88 @<,@%0?=/% 3\%L%0 %S[0"- ‚B %3@ DQ%@?!0-@>?!„d%H%=%S3%H"%SBQ-HV_‰^Ž*@( @?H 5H =PVH<<P6`eH6^VP 8`?=@ ;%= H&@?%=% >‚Q02,3=@0@­C@3=HV_b8„H<P6eP 8^=@>Ha 5a ! "H<PV7^P *TUE^ V:?% P%=?%(H{%@<% D?<@?!QA|H B o B > W|BWH =P‰bH&!V_8‰H<Pb_VP 6@??0%=!Ho !Vc5 wc € "; ‚@A 9?(HV_‰b„H<P^P 8@@??=@ *DD@?H> W "o  c5 ‚=%>?@2 *<(%  %"@? %!?@ HV__‰„H<<PV‘6P `B%0PH<Pl%%P ^-"%0> C%H{>>3%!3 >0@>>QA2%= @0-@"@=@DQ0QA%@"@@@@3?! & 3 @ ÁH%> "> W "| o c5 )w I ) €  H@0PC@?>%*==‚@A9?(2E?=03=% %H V_‰e„H<P88_P bB%0PH<<P8V_‘867P eB%0PH<P867P ‰B%0PH<P868P _B%0PH<P86`P V7B%0PH<P8`_P VV*DD@?H> W "o  c5 0<PV^P V6 >@=%P:?0H o" …;V > "5 €a," z}‚%=0@=<%2?3<%@?@ HV_V7„H<<PVV6‘VV8P V8B%0PH<PVV`P V`C%H{>>3%!3 >|H<P86^P V^B%0PH8`_P Vb ?&?(= (%H> " ; "> " ,  c5 ‚@A 9?(2=(@:30%HV_^e„H<PV_VP VeB%0P T™   V‰*@?!;P@?Ho  5 c; o5 b ? > "  " z}„zHP-P 0% @?%H?A@ @? %"@? %!HV_88H<P68P V_B%0P 67:?0H o" R0<PV78P 6VB%0P 66:?0H o" R0<<P‰_‘_7P 68B%0PH<PV6bP 6`B%0P 6^B%0PH<PV6‰P 6bB%0PH<PV6_P 6eB%0PH<PV87P 6‰@?Ho  5 R0<<P`7‘`V 6_}r?Y?=@!Q@@?H{·.µ%@@? µ2Q0<@3=%0@ E?AD@&%0A@ |H?a a 5…"VWH@0P -"%0PC=%>0,%?0CP @00@?‚ @ 2.% %"@?%!?@ H V_‰e„H<P8_P 87:?0H o" R0<PVV_P 8V(= (%H> " ;R0<PV_6P 86B%0PH<PV_8P 88B%0P 8`}r?Y?-=0P% %HU 0> "0 "> W Uw>5 oHV‰^7‘V_67‚QA?@@2 %"@? %!?@ DC HV__b„H<P^VP 8^(= (%H> " ;R0<<PV_8‘V_`P 8bQ@@?H{.µ%@@? |H<<P8_‘`7 8eB%0P 8‰B%0PH<P`7P 8_}$=3a~~~BBBH&?Vb`6H ; > !0 ! Bc > W?! 5x >! ;H@0P;%==%> *@%‚@A9?(HV‰68„HPV8`P `7,%?0+P&@ %(H{ *% ?!D?@@><%QA %@ @0@ |H0?D <?@<?@0D?BQ-H<PeP `V:?0H o" R0<PV6`P `6B%0P `8B%0PH<PV86P ``B%0PH<PV8`P `^&mQ3aIq}%X3K"E%%c3!f)LM3M/% ]9N3 )Ij%"R%}#IrLa-R%/%Y<?R" Y<%S/%H?R(%%f=a<}#I%Q%NH ; > !w ! c> W?! H@0P;%==%>*@% ‚,%>0HV‰66„H<P`7P `b-3= ;P ==@H{*>@ @0%0?<@?!,% Ž?H*A@;@ ; ,@==!;|Hu; > W "a 58`‚ <?%=V__V„H<Pb *Ç&Ä  `e,%?03??@@=PH@0 PHc5 )wc;BHe@0P‚@A9?(2 C<DHV_‰e„H<PV`_P `‰@??!QP 0@? H{@:%? ?%"%—%&"@>@|H%a  a 5…"VWH@0P-"%0PC=%>0,%?0CP @00@? ‚ @ 2.% %"@? %!?@ HV_‰e„H<Pb8P `_3??@Hc5 )R<PV^7P ^7,!&P,% H{?@@><%2 :?%@??%3><|H? ) |BWH =PV‰H-@@>@?V8VH<<P888‘88`P ^VB%0P ^6:?0H o" R0<PVVeP ^8Q@@?H{.µ%@@? |H<P`7P ^`B%0P ^^&@ %(H{ *% ?!D?@@><%|H<P_P ^b}r?Y?@?Ho  5 R0<<P_V‘_6P ^e&@ %(H{ *% ?!D?@@><%|H<P_P ^‰}$=3aV‰)W>Ve_bHo; ":  ;o " ! " c5 wzƒ}iz}zƒ€ ;BH@0P @< ?!‚ HV‰6‰„P ^_@?Ho  5 R0<PVV‰P b7}r?Y )IJ0u‚B%0P„?NH<PV6^P bV?%%=@= Q%>@?%(H>! [;w & o c5 U‚@A9?(2?HV_‰e„H<P^_P b6B%0P b8B%0PH<PV`7P b`Q@@?H{.µ%@@? |H<P``P b^B%0P bbB%0P be,%?0+P&@ %(H{,% Q00 >@?%+>%-@"@=@|H 0?D?!H<P``P b‰,%?0;%@H€YX;; "V …W wcVW) c5 U‚?>2 %"@? %!D.(=>?@ HV__V„H<PV`bP b_B%0P e7+0A?0:??@==Ho 55;  P eV@<@A?—Hx5Ua ‚@A9?(2:?@@?@ HV__‰„H<<PV7^‘ VV7P e6}r?Y?Q@@?H{.µ%@@? |H<P`7P e8}r?Y? 0@? H{@:%? ?%"%—%&"@>@|H<Pb8P e`3=;PE@ H> "" " o x ‚B2?@==  %"@? %!?@ HV_e8„H<PV8P e^B%0PH<PVbP eb}r?YB%0P ee}r?Y?E@ H> "" " H<P6`P T™   e‰QA?@@&P:?%@0>Hc)c5 > WH60@0P‚@A9?(2%> ­3 @?HV_‰b„H<<P6`V‘6`6P e_}r?Y?:?%@0>Hc)c5 > W0<P6`6P ‰7B%0P ‰VEP+0A?0;%@Hc5 u;" " wo> " !u;"! ‚@A9?(2.lD?0 %"@? %!?@ HV_eb„H<P`‰P ‰6}r?Y?:?0H o" R0$„P ‰8E@ H> "" " RH<P6eP ‰`: B`""H‰;@V‚V‰68„P ‰^B%0PH<P88P ‰bB%0PH<PbbP ‰eE@ H> "" " RH<P8eP ‰‰3??@Hc5 )R<PV`_P ‰_}r?YB%0PH<P8VP _7@?Ho  5 R0<P6b^P _VE@ H> "" " RH<P88P _6"B`: HV_C@3(!,@<? ^eH^‰‚V‰6^„P _8 Y] B` H6VC@3(!,@<? _bH_e‚V‰6e„ _`;%@H€YX;; R0<PV8_P _^E@ H> "" " RH<P`bŽ ! |"H`8?@ HB @ %HVb78‚:@?3?!V‰HV‰`e„P _b% %HU 0> "0 "> WR0<Pb8P _e@?Ho  5 R0<PV^`P _‰E@ H> "" " RH<P``P __3=;PE@ H{=%D?%µ +>=@0@=@? |H  ) †; H =P`VH3@V__6H<PVV^P V77&@ %(H{ *% ?!D?@@><%|H<PVeP V7V}r?YB%0P V76B%0P V78}$=3a6_)W>V‰87Ho; ; > ! " c5 H =P`‚ HV‰`b„P V7`}$=3a`)YV‰`VHo; ; > ! " c5 H =P^‚ HQ%=@0?AV‰^b„P V7^&@ %(H{ *% ?!D?@@><%|H<P6bP V7b% %HU 0> "0 "> WR0<Pb_P V7e ==EP3@H{@BA=%> =3 2!>=03 @|H% o;> "w;" )o;b5 H@0P @? ? @ @‚&0% 2 %"@? %!D;% %?@ HV_b8„H<P`eP V7‰% %HU 0> "0 "> WR0<P^8P V7_B%0PH<Pb8P VV73@H{@BA=%> =3 |H<P^VP VVVB%0PH<P^7P VV6}r?YB%0PH<P^6P *Ç&Ä  VV8@?Ho  5 R0<P6ebP VV`3@H{@BA=%> =3 |H<P^`P VV^;%@H€YX;; R0<PV`VP VVb@?Ho  5 R0<P6‰7P VVe@??! 0@? 0PP*%==H{ >@?%+l@% ?‘ 2@;%=0;@ |Hu; > ;"8‚V_e_„H<P V^P VV‰B%0P VV_3@H{@BA=%> =3 |H<P^7P V67B%0PH<P^VP V6V}r?YB%0P<P^`P V66;%@H€YX;; R0<PV`VP V683@H{@BA=%> =3 |H<P^^P V6`@?Ho  5 R0<P6e8P V6^B%0PH<P6‰eP V6b5PQ!H{*% ?%=."@?"%@AD@&%%QA2@&%@?µ QA @>@ QA|H% !> Wz}ƒ{‚; %H-P2%=Q@= @@?D?@3=%B@?@ HV_‰`„H<PVeP V6e,@?;PA@ H{3?@ 0+"=3%D >@?%&%%QA|H% c5 > W !H@0P&@A@0@?‚@A9?(2,(!&3% &%@?==A:30%HV_b7„H<PV_P V6‰E@ H{=%D?%µ +>=@0@=@? |H<PV77P V6_*?=0C?@H{<@3 <3=?"@?@%!%@ %@0@ |H0?D ?!H<P6P V87% %HU 0> "0 "> WR0<P^6P V8VQ%>@?%(H>! [;H;%@H€YX;; H<P V`eP V86% %HU 0> "0 "> WR0<Pb_P V88B%0P V8`E@ H{=%D?%µ +>=@0@=@? |H<PV77P V8^B%0PH<<P66‘6bP V8bQ!H{*% ?%=."@?"%@AD@&%%QA|H<P6bP V8e}r?Y??=@ *A?0%H  ! 5wc;" c5 x :B 5 ‚@A9?(2C<DHV_`‰„H<PV7eP V8‰E?@"P&?@!@?HV‰=P^‰6‚V‰bV„Ir?Y%%0PH<P66P V8_B%0PH<P6VP V`7B%0PH<<P6`‘6^P V`V}r?YB%0PH<P6`P V`6B%0PH<P6_P V`8B%0PH<P87P V``B%0P V`^*?=0C?@H{<@3 <3=?"@?@%!%@ %@0@ |H0?D ?!H<P8P T™   V`bQ!H{*% ?%=."@?"%@AD@&%%QA|H<P8bP V`eV`P6^6‚V‰bb„P V`‰A@ H{3?@ 0+"=3%D|H<P8eP V`_Q!H{*% ?%=."@?"%@AD@&%%QA|H<P8bP V^7}r?Y?C?@H{<@3 <3=?"@?@%!|H<P8P V^VQ!H{*% ?%=."@?"%@AD@&%%QA|H<<P8e‘8‰ŽVeP_VH87  PPPÂÂ66‘`6P V^6u B`]&H_‰ PP6`7H6`8‚V‰e‰„P V^8A@ H{3?@ 0+"=3%D|H<P6eP V^`&@ %(H{,% Q00 >@?%-@"@=@|H<P`^P V^^;%@H€YX;; R0<PV`8P V^bB%0PH<PV`^P V^eE?0P;0H{B"@% >@?%|HVWX&|BW &H3@_HV__`H<P`_P V^‰;%@H€YX;; R0<P6e7P V^_;%@Hc5 u;" " wReH<<P`‰‘`_P Vb7:?% P%=?%(H{%@<% D?<@?!QA|H B o B > W|BWH =P‰bH&!V_8‰H<Pb_`P *TUEb VP,@%=0!@ H€ ; o‚@A9?(2Q>µ E?@@H V_8b„H<<P^0V8P 6 X>m=3a?# ) ";%==%>&PQ0@ 0,%?0 P @?H{ 0G30%% ?%"@E0|Hu; >! ;"H =P‰H&?V_e_H<<P68^‘6`‰P 8!@ H€ ; o0`{` `P!@H{B @?D%=@|H?VPc 5 > W|BWH =PV`HPV ‚V_bV„H<PVeP ^ 0?—@G,<—! (%H{@?=@D@@0@&?(@%+ =% % ?<@?!,% |Hu; a 5oBH =PV7HP6‚<?%V__b„H <P‰‰P b~@>,@?P+==%( H…"U;> Ww) WV!b; ‚>?%0@2*"?0 %"@? %!?@ HV__V„>m=3a=Yg#"Xc3%I1 %<)<=3a%c3)c3!X M3? *C P e,%?0 P @?H{*@@=0+>@;%==2 >>@|H "y> W |BWH =PV7H&?‘ <?%=V_‰_P ‰*?=0P@?>H> W "|B; wx5 U >!  " ‚>?%0@2*?"?0 %"@? %!?@ HV_‰8„H<<P^^^‘^^bP _B%0PH<P^^eP V7,@?@?0>  =@H> W "a 5wc a 5 o‚,@0%H& P2 00% ‘;@ =@!HV__e„H<Pe_P VV&??@E?3@?H> W " "‚Q02@HV__V„H<Pb6P *Ç&Ä  V6?3@QP@ Ha > W‚:?% 2%D%,@ @? B %3@D?3=%=%!HV__7„H<P6P V8 X>m/3a"X)ƒL<%‘YLj3!q0i (3"[ YL? l@>*@?00@H…o w€ B |B; "U"‚@A9?(2*<@?­,AHV_‰_„HIF%S) V‘`P V`?3Q@%Hx"5 "> W‚Q @=@ 2 HV_e6„H<<PV7‘VVP V^~@>,@?30@H{<@3 .?0@?|Hu; a 5oBH =P8HP`‚D==V_‰_„HIF%S)?_8"_`Ptl@>:P P*!@(H > W0>! 0 ">H =PV‘8‚Q02,3=@0@0C@3=H V_e8„P Vb!@H{B @?D%=@|H?VH<P67P Ve~@>PA@= H> "H‚>?%0@H& P2Q%=B %3@ DQ0=%!HV_‰‰„P V‰,%?0%<@ H|; |B; ‚@A9?(2 %@( HV__V„H<P VV6P V_>?CP-0@DD@?@!P3@H{ 0"@? ?! %"%%@ 0@?<% B>@E?A|HU"bB5 H =PV`HPV6‚V_‰b„H<PV`^‰P 67P,A%> "0> W0 "|! ‚Q02>?%0@  %"@? %!?@ HV_eb„H<PVe7P 6V@@?@%H>! aB; w €" ‚>?%0@2>?%0@  %"@? %!?@ HV_‰7„H<P^8P 66B%0PH<P^^P 68Q!*= @%H{,@"%@AD(+l<@?%@@A%Q0%=%0 ,@% ?%|HA?(%<<@ H&??V__8H<P_P 6`P-P&Q3=%0P+P%= H{,@ 3?@&@>@2@Q0 0>%% ?%00 ?=! @> ><@|H;B ! " !H =P `_HP6‚V_‰_„H<P‰`P *TUEe VQ@ @?3?AHx;; 5‚@A9?(2@3%( HV__b„H<P^P 6*@?00@H…o w€ B|B; "U" ‚@A9?(2*?<@?­,AHV_‰_„P 8{%0@+DD@ D+!%,@D?>;?@0|H‡ ; ‚„H:@?3?!`H V___P `E@?@:P;%==Ho;;?; "…V ‚@A9?(2%> ­3 @?HV_‰6„P ^C=3 A0=30@>0GH{E==%—%@@0 *3>:@|H €  ) "; H3?!6‰HV___P b%>0@HVWW&H@@?VbHV__bP eE@?@? H:  5w… a " !"‚@A 9?(23=% DD%? HV__‰„H<Pll"%%P T™   ‰+3@@C>@(H@0PHo ,‚@A9?(2 %(%@3%HV__8„H<P `b8P _!%?0 ==03Q3% Q0¾H{ @ %+c3=%!&@? |Hc5 a 5|BWH&!V__eP V7C>@(H@0PHo ,0<P``eP VVC?=&?lH{<%=|H"U&H =P6‰H<P68^P V6> c3% H;55 ! H?BD@0?5PV6PH ?P` ‚Q02+!=<@0%?%%HV_^6„H<Pbe6P V8,=0*P @H{@3?@D@:%?>|Ha 65 H"@>@?V_8eP V`&??@0@H B "‚Q02 3 HV__6„H<P_`P V^-%@=P-@@H{B@%=%!|H%…,"5  "H@0P !,%?0QPE?@?!‚.lD?02.lD?0 %"@? %!?@ HV__V„H<P8‰`P Vb,P@?=@H ; | ‚@A9?(2:?@@?@ H V__^„H<P`bP Ve~@>&%@=:33=H>‚% >02E==%>0HV__8„P V‰C?=<<@?H] W"! ""\ "o5‚Q02,3=@0@H V__`„P V_ %"%@:??@ @?H>Y); 5[;‚?% 2:!?0HV__b„H<PbV‚%01„P 67C?=&?lH%C>@(H@0PHo ,H<<P```‘``eP 6V=30@Q‹"%‘?3 H[;‚?% 2=H@??@*3>%@“@H V__b„H<P8^`P 66:?@@0(?%H{@=%% D?|H ! y HB@?@H&?VbHV___P 68)I'!f3=%Nc3If%Sr=‡%"r<)lJm%H# %N=3j ):?% :3(3!>H;‚@A9?(2:?@@?@ HV__^„P

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfSự thật về tư bản.pdf