San hô Việt Nam: Giá trị kinh tế và sự phụ thuộc tài nguyên

Nội dung trình bày 1. Vấn đề và mục tiêu nghiên cứu 2. Phương pháp nghiên cứu 􀂄 Các phương pháp đánh giá giá trị môi trường 􀂄 TCM 􀂄 CVM 􀂄 Các phương pháp đánh giá việc sử dụng tài nguyên dưới khía cạnh xã hội (Pollnac, DFID) 3. Kết quả 4. Thảo luận

pdf17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1849 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu San hô Việt Nam: Giá trị kinh tế và sự phụ thuộc tài nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 1 12/24/2004 1 San hoâ Vieät Nam: Giaù trò kinh teá vaø söï phuï thuoäc taøi nguyeân Phaïm Khaùnh Nam, Traàn Voõ Huøng Sôn, Herman Cesar Trình baøy taïi Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fullbright TP. HCM, 7/12/2004 12/24/2004 2 Noäi dung trình baøy 1. Vaán ñeà vaø muïc tieâu nghieân cöùu 2. Phöông phaùp nghieân cöùu „ Caùc phöông phaùp ñaùnh giaù giaù trò moâi tröôøng „ TCM „ CVM „ Caùc phöông phaùp ñaùnh giaù vieäc söû duïng taøi nguyeân döôùi khía caïnh xaõ hoäi (Pollnac, DFID) 3. Keát quaû 4. Thaûo luaän Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 2 12/24/2004 3 Vaán ñeà … ™ Dieän tích san hoâ:1.122 km2 ™ 5 trieäu ngöôøi tham gia caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán ñaùnh baét nuoâi troàng thuûy saûn ™ Ngaønh du lòch bieån taêng tröôûng nhanh ™ 64% coäng ñoàng ven bieån thuoäc dieän ngheøo ™ Raïn san hoâ VN ñang suy thoaùi, 96% bò ñe doïa bôûi caùc hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi ™ Chính saùch: vaán ñeà baûo toàn san hoâ vaø sinh keá cuûa ngöôøi daân ™ Thieáu thoâng tin/khoâng bieát nhieàu veà khía caïnh kinh teá – xaõ hoäi cuûa san hoâ 12/24/2004 4 Caùc caâu hoûi „ Coù phaûi taøi nguyeân bieån khoâng ñuû ñeå phaùt trieån? „ Taøi nguyeân san hoâ coù giaù trò cao! Ñònh löôïng: bao nhieâu tieàn? „ Ai laø ñoái töôïng thuï höôûng vaø phuï thuoäc vaøo nguoàn taøi nguyeân san hoâ? „ Hoï ñang söû duïng nguoàn taøi nguyeân naøy nhö theá naøo? „ Coù phaûi raïn san hoâ suy thoaùi Æ suy giaûm nguoàn thuûy saûn Æ ngheøo ñoùi? „ Coù phaûi ngheøo ñoùi Æ khai thaùc caïn kieät nguoàn taøi nguyeân? „ Nguoàn taøi chính cho hoaït ñoäng baûo toàn? Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 3 12/24/2004 5 Muïc tieâu nghieân cöùu Toång quaùt: Phaân tích vai troø cuûa san hoâ ñoái vôùi coäng ñoàng döôùi 3 goùc ñoä: Sinh thaùi – Kinh teá – Xaõ hoäi nhaèm baûo veä vaø duy trì beàn vöõng lôïi ích cuûa san hoâ Cuï theå: ƒ Löôïng hoùa giaù trò kinh teá cuûa san ho⠃ Ñaùnh giaù söï phuï thuoäc vaøo taøi nguyeân san hoâ cuûa ngöôøi daân ƒ Phaân tích lôïi ích vaø chi phí cuûa caùc phöông aùn quaûn lyù raïn san hoâ 12/24/2004 6 Moâi tröôøng Chính saùch Xaõ hoäi Kinh teá Phöông phaùp sinh keá beàn vöõng •* Phaân tích Lôïi ích–Chi phí •* Ñaùnh giaù Heä sinh thaùi san hoâ Khung nghieân cöùu toång quaùt Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 4 12/24/2004 7 CS möùc ñòa phöông CS möùc coäng ñoàng Ñaùnh giaù kinh teá, CBA •Giaù trò giaûi trí • Giaù trò thuûy saûn • Baûo veä bôø bieån • Ña daïng sinh hoïc ƒ Xu höôùng ƒ Soác ƒ Thôøi vuï ƒ TS con ngöôøi ƒ TS thieân nhieân ƒ TS vaät chaát ƒ TS taøi chính ƒ TS xaõ hoäi Ñoä nhaïy sinh keá Taøi saûn sinh keá Phöông phaùp sinh keá beàn vöõng (SLA) Quaûn lyù raïn San hoâ Raïn Coäng ñoàng san hoâ ven bieån Lôïi ích beàn vöõng Khung phaân tích chi tieát 12/24/2004 8Côn Đảo Vịnh Văn Phong Hòn Mun NoÍtYesLặn biển NoYesYesNghiên cứu NoYesYesNuôi trồng YesYesYesĐánh cá sinh nhai YesYesYesĐánh cá thương mại 28259247Số mẫu 219100350# Loài san hô NparkOAMPAQuản lý 32408 320# ghe thuyền 50991 816# Hộ gia đình 4.4005.3854.439Dân số Côn Đảo Văn Phong Hòn MunChỉ số Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 5 12/24/2004 9 Khía caïnh xaõ hoäi: ƒ Söï phuï thuoäc vaøo san hoâ: taøi saûn keá sinh nhai ƒ Vaán ñeà ngheøo ñoùi Khía caïnh kinh teá: ƒ Toång giaù trò kinh teá? ƒ Lôïi ích cuûa KBTB? ƒ Coäng ñoàng nhaän ñöôïc bao nhieâu? Quaûn lyù: ƒ Taøi chính beàn vöõng ƒ Phaùt trieån vaø baûo toàn Khía caïnh sinh thaùi hoïc: ƒ Ña daïng nhaát Vieät Nam: 350 loaøi san ho⠃ Maät ñoä caù raïn taêng 12/24/2004 10 Khía caïnh kinh teá cuûa san hoâ: Toång giaù trò kinh teá Toång giaù trò kinh teá (TEV) Giaù trò söû duïng Giaù trò khoâng söû duïng Giaù trò söû duïng tröïc tieáp Saûn phaåm coù theå tieâu duøng tröïc tieáp ¾ Khai thaùc (ñaùnh caù v.v.) ¾ Phi-khai thaùc (du lòch, nghieân cöùu, v.v.) Giaù trò söû duïng giaùn tieáp Chöùc naêng ñöôïc söû duïng giaùn tieáp ¾ Hoã trôï moâi tröôøng soáng ¾ Baûo veä bôø bieån ¾ Hoã trôï heä sinh thaùi toaøn caàu Giaù trò nhieäm yù, löu truyeàn, hieän höõu Chöùc naêng ñöôïc söû duïng trong töông lai, hoaëc ñôn giaûn laø quyeàn toàn taïi ¾ Caùc gioáng loaøi bò ñe doïa tuyeät chuûng ¾ Ña daïng sinh hoïc vaø baûo toàn Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 6 12/24/2004 11 Lôïi ích roøng Thôøi gian Lôïi ích cuûa quaûn lyù Lôïi ích cuûa KBTB Thaønh laäp Khu baûo toàn bieån Khía caïnh kinh teá cuûa san hoâ: phaân tích lôïi ích – chi phí KBTB Chi phí cuûa KBTB Lôïi ích cuûa vieäc khoâng baûo toàn Chi phí quaûn lyù 12/24/2004 12 Lyù thuyeát ñaùnh giaù giaù trò moâi tröôøng „ Haøng hoùa vaø dòch vuï moâi tröôøng khoâng coù giaù thò tröôøng Giaù trò TNMT WTPSöï öa thích Söû duïng ñöôøng caàu Hoûi tröïc tieáp Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 7 12/24/2004 13 Lyù thuyeát ñaùnh giaù giaù trò moâi tröôøng „ Caùc phöông phaùp ñaùnh giaù: Söï öa thích (Preference) WTP Ñöôøng caàu Boäc loä söï öa thích (Revealed Preference) Hoûi tröïc tieáp Phaùt bieåu söï öa thích (Stated Preference) Chi phí du haønh (TCM) Ñaùnh giaù höôûng thuï (HPM) Ñaùnh giaùngaãu nhieân (CVM) Moâ hình hoùa löïa choïn (CM) 12/24/2004 14 Phöông phaùp Chi phí Du haønh (Travel Cost Method – TCM) Chi phí du haønh P0 0 Q0 nhu caàu giaûi trí V: caàu vui chôi giaûi trí - Soá laàn tham quan cuûa 1 du khaùch Æ ITCM - Soá ngöôøi vieáng thaêm ñeán ñòa ñieåm Æ ZTCM Nhu caàu giaûi trí = ƒ(Chi phí dua haønh, Thu nhaäp, Chi phí thay theá, ñaëc ñieåm KTXH) Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 8 12/24/2004 15 Khía caïnh kinh teá cuûa san hoâ: giaù trò du lòch „ Phöông phaùp chi phí du haønh (TCM): Chi phí du haønh caù nhaân & Chi phí du haønh theo vuøng „ Laáy maãu: „ Tyû leä du khaùch coù ñaïi dieän? „ Phoûng vaán trong moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh „ Muøa du lòch „ Ngaøy laøm vieäc vaø ngaøy nghæ cuoái tuaàn „ Xaùc ñònh phaïm vi nghieân cöùu (population)? 169 161 Laën oáng thôû 281112Khaùch ngoaïi quoác 25998Khaùch noäi ñòa Toång coängLaën bình hôiSoá maãu 12/24/2004 16 Linear model Double log model Linear-log Log-linear Dependent variable Visit rate Log(Visit rate) Visit rate Log(Visit rate) Travel Cost -2.66e-8 (-3.55)* -3.55 (-9.33)* -0.01 (-4.51)* -7.7e-6 (-8.04)* Income 6.86e-9 (2.21)* 1.81 (4.63)* 0.007 (2.7)* 1.61e-6 (4.07)* Constant 0.008 (1.69) 15.16 (2.11)* 0.06 (1.13) -4.16 (-6.89)* Adjusted-R2 0.68 0.93 0.77 0.91 R2 0.77 0.95 0.84 0.94 Demand curve of Local people - Log-linear - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 Travel cost N o. o f V is its Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 9 12/24/2004 17 Khía caïnh kinh teá cuûa san hoâ: giaù trò du lòch -0.610.640.58-0.39ITCM 4.220.610.640.582.030.36ZTCM Toång thaëng dö du lòch Heä soá nhaân Giaù trò gia taêng cuûa tieâu duøng giaùn tieáp Giaù trò gia taêng cuûa tieâu duøng tröïc tieáp Khaùch nöôùc ngoaøi Khaùch trong nöôùc Thaëng dö saûn xuaátThaëng dö tieâu duøng Trieäu ñoâ la • Aùp duïng phöông phaùp ITCM cho khaùch nöôùc ngoaøi? • Xöû lyù vaán ñeà du lòch ñeán nhieàu ñòa ñieåm? • Phöông phaùp naøo toát hôn ITCM hay ZTCM? 12/24/2004 18 Khía caïnh kinh teá cuûa san hoâ: ITCM vs. ZTCM Dependent variable: number of visit per year Coefficient T-ratio Log of Travel Cost -0.70 -3.37 Income 1.11E-08 2.26 Age -0.10 -2.17 Gender, Dummy, male=1 0.36 4.03 Education, Dummy, =1 if high school -0.49 -2.63 Education, Dummy, =1 if some college & university -0.40 -2.01 Education, Dummy, =1 if bachelor’s degree -0.63 -3.38 Education, Dummy, =1 if advanced degree -0.48 -2.03 Intercept 10.08 3.71 R-squared 0.18 Adj. R-squared 0.15 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2 3 4 5 # of dive/snorkel of an individual in a year % Foreign diver Foreign snorkeller Local diver Local snorkeller Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 10 12/24/2004 19 Khía caïnh kinh teá cuûa san hoâ: giaù trò baûo toàn – phöông phaùp CVM 1. Xaùc ñònh muïc tieâu 2. Thieát keá baûng caâu hoûi 3. Phoûng vaán 4. Phaân tích döõ lieäu 5. Öôùc löôïng WTP 1a Xaùc ñònh chuû theå 1b Xaùc ñònh giaù trò 1c Xaùc ñònh thôøi gian 1d Xaùc ñònh ñoái töôïng caàn phoûng vaán 2a Giôùi thieäu 2b Thoâng tin kinh teá - xaõ hoäi 2c Xaây döïng kòch baûn 2d Caùch thöùc hoûi WTP 2e Phöông thöùc traû tieàn 3a Xaùc ñònh caùch thöùc laáy maãu 3b Xaùc ñònh thôøi gian, ñòa ñieåm phoûng vaán 3c Huaán luyeän phoûng vaán vieân 3d Tieán haønh phoûng vaán 4a Thu thaäp, kieåm tra döõ lieäu 4b Xaây döïng boä döõ lieäu 4c Loaïi boû soá lieäu sai 4d Phaân tích döõ lieäu 5a Choïn moâ hình tính WTP 5b Öôùc löôïng giaù trò trung bình WTP 5c Tính toång giaù trò lôïi ích 12/24/2004 20 Khía caïnh kinh teá cuûa san hoâ: giaù trò baûo toàn 3,93,1WTP trung bình 24,229,7Töø choái WTP (%) -305,7-278,3Log-likelihood -0,276 (0,00) -0,000018 (0,00) Bid 1,092 (0,00) 0,869 (0,00) Haèng soá Khaùch du lòch nöôùc ngoaøi (p-value) Khaùch du lòch trong nöôùc (p-value) Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 11 12/24/2004 21 Khía caïnh kinh teá cuûa san hoâ: giaù trò baûo toàn „ Phöông phaùp haøm saûn xuaát: öôùc löôïng giaù trò gia taêng cuûa caùc hoaït ñoäng 0,131000,1370Caù muù* 1,251001,25156Toâm huøm 1,741001,742.486Ñaùnh baét gaàn bôø Giaù trò gia taêng roøng (trieäu USD) Tyû leä phuï thuoäc san hoâ (%) Giaù trò gia taêng (trieäu USD) Saûn löôïng (taán) *: Vònh Vaên Phong 12/24/2004 22 Khía caïnh kinh teá cuûa san hoâ: toång giaù trò kinh teá cuûa san hoâ Hoøn Mun „ Giaù trò du lòch chieám tyû troïng lôùn nhaát. Ai nhaän giaù trò naøy? „ Giaù trò thuûy saûn coù vai troø quan troïng ñoái vôùi ngöôøi daân ñòa phöông 7,470,110,131,25 1,74 1,842,40 100%3,2%40,0%56,8% Ngoaøi nöôùc Trong nöôùc Giaù trò baûo toàn Nuoâi troàng Ñaùnh baét Thaëng dö saûn xuaát Thaëng dö tieâu duøng Toång giaù trò Giaù trò thuûy saûnGiaù trò du lòch Trieäu USD Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 12 12/24/2004 23 -1,000 -500 0 500 1,000 1,500 2,000 n g à n U S D 1 1 năm Toång giaù trò kinh teá cuûa san hoâ Hoøn Mun Giaù trò du lòch (laën) Giaù trò du lòch (oáng thôû) Giaù trò nghieân cöùu Giaù trò thuûy saûn Giaù trò ña daïng sinh hoïc Toång chi phí 12/24/2004 24 Phaân tích lôïi ích – chi phí caùc phöông aùn quaûn lyù N e t a n n u a l b e n e fits o v e r tim e o f H o n M u n M P A 0 2 ,0 0 0 4 ,0 0 0 6 ,0 0 0 8 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0 20 05 20 07 20 09 20 11 20 13 20 15 20 17 20 19 20 21 20 23 20 25 20 27 20 29 V al ue s in th ou sa nd U S$ 53,890,2254,120,0023,6430,47Khoâng coù Khu baûo toàn bieån 70,312,3772,682,8825,5044,30Coù Khu baûo toàn bieån NPVChi phí Toång lôïi ích Lôïi ích baûo toàn Lôïi ích thuûy saûn Lôïi ích du lòchGiaù trò hieän taïi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 13 12/24/2004 25 Khía caïnh xaõ hoäi cuûa san hoâ: Caùch tieáp caän Pollnac & Crawford (2000) „ Phaân tích haønh vi söû duïng taøi nguyeân bieån cuûa ngöôøi daân thoâng qua caùc chæ soá: „ Moâi tröôøng „ Daân cö vaø phaân boá daân cö „ Cô sôû haï taàng „ Caáu truùc xaõ hoäi: Ngheà nghieäp, giaùo duïc, sôû höõu ñaát, taøi saûn sinh hoaït, thaønh phaàn daân toäc, toân giaùo, hoäi ñoaøn, theå cheá quaûn lyù. „ Caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán taøi nguyeân san ho⠄ Hieåu bieát cuûa ngöôøi daân veà taùc ñoäng cuûa con ngöôøi leân taøi nguyeân sah ho⠄ Nhaän thöùc veà chaát löôïng cuoäc soáng Muïc tieâu: Cung caáp thoâng tin neàn taûng cho caùc chính saùch, chöông trình, döï aùn 12/24/2004 26 Khía caïnh xaõ hoäi cuûa san hoâ: Phöông phaùp sinh keá beàn vöõng Nguoàn: DFID, 1999 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 14 12/24/2004 27 Khía caïnh xaõ hoäi cuûa san hoâ: Phöông phaùp sinh keá beàn vöõng Nguoàn: DFID, 1999 12/24/2004 28 Toång hôïp 5 taøi saûn sinh keá cuûa ngöôøi daân phuï thuoäc vaøo raïn san hoâ 23.9%Xeáp haïng 1 cho nuoâi toâm huøm 47.1%Xeáp haïng 1 cho ñaùnh baét thuûy saûn Taøi saûn töï nhieân 31%Ñaùnh baét caù laøm nguoàn thöùc aên Taøi saûn nhaân löïc 2.7%: Ñaùnh baét caù raïn 5.0%: nuoâi troàng thuûy saûn 11.6%: buoân baùn caù Phuï nöõ söû duïng raïn san hoâTaøi saûn xaõ hoäi Nuoâi toâm: 48% Ñaùnh baét: 87%Nguoàn thu nhaäp Taøi saûn taøi chính 60%Sôû höõu phöông tieänTaøi saûn vaät chaát KBTB Hoøn MunBieán soáChæ soá Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 15 12/24/2004 29 Lyù do… Caùc taùc ñoäng ñeán taøi saûn sinh keá 9.1%Lyù do khaùc 10.5%Giôùi haïn vuøng ñaùnh baét 4.2%Thieáu lao ñoäng 3.2%Nuoâi toâm thaát baïi 61.1%Ñaùnh baét keùm hieäu quaû 8.4%Kinh doanh thaát baïi 7%9%4%Khoâng bieát 0%0%2%Taêng raát nhieàu 3%4%2%Taêng moät ít 16%62%10%Khoâng ñoåi 13%14%15%Giaûm moät ít 60%11%66%Giaûm raát nhieàu Löôïng ñaùnh baét 1 giôø Kích côõ caù ñaùnh baét Löôïng ñaùnh baét haøng ngaøySo vôùi 5 naêm tröôùc Boä phaän ngöôøi daân bò giaûm sinh keá coù theå khai thaùc vaø laøm huûy hoaïi san hoâ 12/24/2004 30 Aûnh höôûng ñeán taøi saûn sinh keá Möùc soáng cuûa gia ñình so vôùi caùch ñaây 5 naêm? 0.0%Khoâng bieát 30.1%Toát hôn 32.8%Khoâng ñoåi 36.7%Ngheøo ñi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 16 12/24/2004 31 Keát luaän „ Toång giaù trò kinh teá cuûa KBTB Hoøn Mun raát ñaùng keå, trong ñoù giaù trò du lòch chieám tyû troïng lôùn. „ Thu nhaäp cuûa coäng ñoàng ñòa phöông töø caùc hoaït ñoäng du lòch coøn quaù ít. „ San hoâ thöïc söï ñoùng vai troø quan troïng trong taïo neân taøi saûn sinh keá cuûa ngöôøi daân, chuû yeáu laø taøi saûn taøi chính vaø taøi saûn con ngöôøi. „ Möùc soáng cuûa khoaûng 1/3 daân cö ñang bò aûnh höôûng do löôïng thuûy saûn khai thaùc giaûm. 12/24/2004 32 Keát luaän „ Taäp trung chính saùch cho caùc hoaït ñoäng taïo thu nhaäp thay theá „ Cô cheá chia seû lôïi ích töø du lòch cho ngöôøi daân „ Nguoàn taøi chính beàn vöõng Khaùch du lòch Nöôùc Soá löôïng Phí dòch vuï Phí baûo toàn Möùc thu Toång thu Snorkel Vieät Nam 36,400 $0.65 $0.65 $1.30 $47,273 Scuba Vieät Nam 15,600 $0.65 $1.30 $1.95 $30,390 Khaùch khaùc Vieät Nam 209,100 $0.00 $0.65 $0.65 $135,779 Snorkel Nöôùc ngoaøi 4,500 $1.95 $0.65 $2.60 $11,688 Scuba Nöôùc ngoaøi 13,500 $1.95 $1.30 $3.25 $43,831 Khaùch khaùc Nöôùc ngoaøi 20,900 $0.00 $1.30 $1.30 $27,143 Toång coäng 300,000 $296,104 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, 2004-2005 Kinh tế phát triển I - Kinh tế san hô Phạm Khánh Nam, Trần Võ Hùng Sơn, Herman Cesar 17 12/24/2004 33 Xin caûm ôn! Phaïm Khaùnh NamBoä moân Kinh teá Taøi nguyeân Moâi tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP. HCM 1A Hoaøng Dieäu, Quaän Phuù Nhuaän TP. Hoà Chí Minh Email: khanhnam@ueh.edu.vn Tel: 84 – 8 997 2227 Fax: 84 – 8 844 7948

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfSan hô Việt Nam- Giá trị kinh tế và sự phụ thuộc tài nguyên.pdf
Tài liệu liên quan