Quy trình tín dụng của ngân hàng BIDV

QUY TRINH TIN DUNG CUA NGÂN HANG BIDV̉ ̀  1. Quy trình tín dụng là gì? 1. Quy trình tín dụng là gì? Quy trình tín dụng là bảng tổng hợp Quy trình tín dụng là bảng tổng hợp mô tả công việc của ngân hàng từ khi mô tả công việc của ngân hàng từ khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của một khách tiếp nhận hồ sơ vay vốn của một khách hàng cho đến khi quyết định cho vay, hàng cho đến khi quyết định cho vay, giải ngân, thu nợ và thanh lý hợp đồng giải ngân, thu nợ và thanh lý hợp đồng tín dụng. tín dụng.  2. Ý nghĩa của quy trình tín dụng Việc xác lập một quy trình tín dụng và không ngừng hoàn thiện nó đặc biệt quan trọng đối với một ngân hàng thương mại. Về mặt hiệu quả, một quy trình tín dụng hợp lý sẽ giúp cho ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng và giảm thiểu rủi ro tín dụng. Về mặt quản lý, quy trình tín dụng có tác dụng: * Làm cơ sở cho việc phân đ nh quyền, trách nhiệm cho các bộ phận trong hoạt động tín dụng. * Làm cơ sở để thiết lập các hồ sơ, thủ tục vay vốn. 3. Một quy trình tín dụng căn bản 3. Một quy trình tín dụng căn bản ►Bước 1: Lập hồ sơ vay vốn Bước 1: Lập hồ sơ vay vốn Bước này do cán bộ tín dụng thực hiện ngay sau Bước này do cán bộ tín dụng thực hiện ngay sau khi tiếp xúc khách hàng. Nhìn chung một bộ hồ sơ khi tiếp xúc khách hàng. Nhìn chung một bộ hồ sơ vay vốn cần phải thu thập các thông tin như: vay vốn cần phải thu thập các thông tin như: năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự của năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự của khách hàng khách hàng khả năng sử dụng vốn vay khả năng sử dụng vốn vay khả năng hoàn trả nợ vay (vốn vay + lãi) khả năng hoàn trả nợ vay (vốn vay + lãi)

pdf11 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 9356 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy trình tín dụng của ngân hàng BIDV, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhom “Colour Of Life” ́ xin thuyêt trinh vế ̀ ̀ QUY TRINH TIN DUNG ̀ ́ ̣ CUA NGÂN HANG BIDV̉ ̀  1. Quy trình tín d ng là gì?ụ Quy trình tín d ng là b ng t ng h p ụ ả ổ ợ mô t công vi c c a ngân hàng t khi ả ệ ủ ừ ti p nh n h s vay v n c a m t khách ế ậ ồ ơ ố ủ ộ hàng cho đ n khi quy t đ nh cho vay, ế ế ị gi i ngân, thu n và thanh lý h p đ ng ả ợ ợ ồ tín d ng.ụ  2. Ý nghĩa của quy trình tín dụng Việc xác lập một quy trình tín dụng và không ngừng hoàn thiện nó  đặc biệt quan trọng đối với một ngân hàng thương mại. Về mặt hiệu quả, một quy trình tín dụng hợp lý sẽ giúp cho ngân  hàng nâng cao chất lượng tín dụng và giảm thiểu rủi ro tín dụng. Về mặt quản lý, quy trình tín dụng có tác dụng: * Làm cơ sở cho việc phân định quyền, trách nhiệm cho  các  bộ phận trong hoạt động tín dụng. * Làm cơ sở để thiết lập các hồ sơ, thủ tục vay vốn. 3. Một quy trình tín dụng căn bản  ► Bước 1: Lập hồ sơ vay vốn  Bước này do cán bộ tín dụng thực hiện ngay sau  khi tiếp xúc khách hàng. Nhìn chung một bộ hồ sơ  vay vốn cần phải thu thập các thông tin như: năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự của  khách hàng  khả năng sử dụng vốn vay  khả năng hoàn trả nợ vay (vốn vay + lãi)  • B c 2: Phân tích tín d ngướ ụ Phân tích tín d ng là xác đ nh kh năng hi n t i và t ng l i c a ụ ị ả ệ ạ ươ ạ ủ khách hàng trong vi c s d ng v n vay + hoàn tr n vay.ệ ử ụ ố ả ợ M c tiêu:ụ * Tìm ki m nh ng tình hu ng có th x y ra d n đ n r i ro cho ế ữ ố ể ả ẫ ế ủ ngân hàng, d đoán kh năng kh c ph c nh ng r i ro đó, d ki n ự ả ắ ụ ữ ủ ự ế nh ng bi n pháp gi m thi u r i ro và h n ch t n th t cho ngân ữ ệ ả ể ủ ạ ế ổ ấ hàng. • * Phân tích tính chân th t c a nh ng thông tin đã thu th p ậ ủ ữ ậ đ c t phía khách hàng trong b c 1, t đó nh n xét thái đ , ượ ừ ướ ừ ậ ộ thi n chí c a khách hàng làm c s cho vi c ra quy t đ nh cho vay.ệ ủ ơ ở ệ ế ị  B c 3: Ra quy t đ nh tín d ngướ ế ị ụ Trong khâu này, ngân hàng s ra quy t đ nh đ ng ý ho c t ch i cho vay ẽ ế ị ồ ặ ừ ố đ i v i m t h s vay v n c a khách hàng.ố ớ ộ ồ ơ ố ủ Khi ra quy t đ nh, th ng m c 2 sai l m c b n:ế ị ườ ắ ầ ơ ả * Đ ng ý cho vay v i m t khách hàng không t tồ ớ ộ ố  * T ch i cho vay v i m t khách hàng tôt.ừ ố ớ ộ C 2 sai l m đ u nh h ng đ n ho t đông kinh doanh tín d ng, th m ả ầ ề ả ưở ế ạ ụ ậ chí sai l m th 2 còn nh h ng đ n uy tín c a ngân hàng.ầ ứ ả ưở ế ủ  B c 4: Gi i ngânướ ả b c này, ngân hàng s ti n hành phát Ở ướ ẽ ế ti n cho khách hàng theo h n m c tín ề ạ ứ d ng đã ký k t trong h p đ ng tín d ng.ụ ế ợ ồ ụ Nguyên t c gi i ngân: ph i g n li n s ắ ả ả ắ ề ự v n đ ng ti n t v i s v n đ ng hàng ậ ộ ề ệ ớ ự ậ ộ hóa ho c d ch v có liên quan, nh m ki m ặ ị ụ ằ ể tra m c đích s d ng v n vay c a khách ụ ử ụ ố ủ hàng và đ m b o kh năng thu n . Nh ng ả ả ả ợ ư đ ng th i cũng ph i t o s thu n l i, tránh ồ ờ ả ạ ự ậ ợ gây phi n hà cho công vi c s n xu t kinh ề ệ ả ấ doanh c a khách hàng.ủ  Bước 5: Giám sát tín dụng Nhân viên tín dụng thường xuyên kiểm  tra việc sử dụng vốn vay thực tế của khách  hàng, hiện trạng tài sản đảm bảo, tình  hình tài chính của khách hàng,... để đảm  bảo khả năng thu nợ.  Bước 6: Thanh lý hợp đồng tín dụng Danh sach thanh viên nhoḿ ̀ ́ 1. Nhom tr ng ́ ưở Nhithieugia 2. Tv :Khuc Chi Thuâń ́ ́ 3. Tv :Lê Minh Quang 4. Tv :Sâm Viêt Haì ̣ ̉ 5. Tv :Nguyên Duy Kêt̃ ́ • Xin cam ơn cac ban đa lăng nghe bai thuyêt trinh ̉ ́ ̣ ̃ ́ ̀ ́ ̀ cua nhom chung tôi.̉ ́ ́

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuy trinh tin dung cua ngân hang bidv̉.pdf
Tài liệu liên quan