Quy trình quản lý giao nhận Container tại cảng Cái Lát

Quy trình quản lý giao nhận Container tại cảng Cái Lát Ban hành kèm quyết định số 1098/QTSX-QC-DD ngày 31-8-2005 của Giám đốc công ty Tân cảng Sài Gòn) I. Đối tượng và phạm vi áp dụng - Tất cả các loại container được vận chuyển thông qua cảng (hoặc mặt cắt cầu cảng) bằng phương tiện của khách hàng hoặc phương tiện vận chuyển vòng ngoài của cảng (không tính phương án nhập tàu) - Hình thức giao nhận: nguyên container.

doc74 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2114 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quy trình quản lý giao nhận Container tại cảng Cái Lát, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aùng, soá löôïng CTN, phöông aùn taùc nghieäp, soá hoaù ñôn leân Leänh vaø chuyeån caû hoùa ñôn, Leänh sang phoøng Thu ngaân; taïi ñaây Khaùch haøng ñoùng tieàn vaø nhaän laïi Leänh, hoaù ñôn (ñeàu coù daáu “Ñaõ thu tieàn”), sau ñoù sang phoøng phaùt haønh EIR Khaùch haøng trình Leänh cho NV chöùng töø. NV chöùng töø kieåm tra tính hôïp leä cuûa Leänh vaø nhaäp soá hoaù ñôn vaøo maùy, chöông trình seõ töï ñoäng hieån thò laàn löôït caùc EIR vôùi moät soá thoâng tin ban ñaàu (Teân chuû haøng, phöông aùn taùc nghieäp, soá hieäu CTN – neáu ñöôïc chæ ñònh - maùy tính seõ truy caäp töø maïng ñeå hieän leân maøn hình caùc döõ lieäu veà CTN ñoù nhö: côõ, kieåu, traïng thaùi, vò trí thöïc teá, teân taøu/chuyeán, haõng taøu, chuû khai thaùc, tình traïng CTN…); sau ñoù NV chöùng töø tieáp tuïc caäp nhaät caùc thoâng tin töø Leänh vaøo maùy tính (soá hieäu Leänh, soá Booking Note, ngaøy heát haïn Leänh, Ñaïi lyù phaùt haønh, ngaøy phaùt haønh, côõ, kieåu, traïng thaùi, chuû khai thaùc, caùc vò trí döï kieán – neáu coù, caùc ghi chuù ñaëc bieät, soá saø lan, phöông aùn…); thu Leänh; in phieáu EIR; kyù vaøo muïc “Ngöôøi phaùt haønh” vaø giao cho khaùch haøng (1 boä goàm 3 lieân). Böôùc 3: Xeáp dôõ, baøn giao CTN taïi baõi. Khaùch haøng chuyeån caùc EIR cho TBSX; TBSX chuyeån caû Keá hoaïch keøm toaøn boä EIR cho khu haøng. NV keá hoaïch khu haøng kieåm tra tính hôïp leä cuûa EIR (coøn haïn cho pheùp…) vaø ñieàu chænh “Vò trí döï kieán” cuûa CTN caàn caáp leân EIR (neáu caàn thieát), ñoàng thôøi chuyeån cho Ñieàu ñoä baõi chuaån bò. Sau khi phöông tieän caäp beán oån ñònh vaø hoaøn thaønh thuû tuïc theo yeâu caàu cuûa Caûng vuï, Tröïc ban taøu tieán haønh toå chöùc xeáp dôõ theo phöông aùn ñaêng kyù. Tröïc ban taøu phoái hôïp vôùi NV ñieàu ñoä baõi ñeå naém vò trí nhaän CTN vaø ñieàu ñoäng phöông tieän cho phuø hôïp. Xe ñaàu keùo noäi boä ñeán khu vöïc ñöôïc höôùng daãn. Ñieàu ñoä baõi ñieàu phöông tieän caáp CTN cho xe (neáu EIR chöa coù soá CTN, Ñieàu ñoä baõi lieân heä veà vaên phoøng baèng VHF, ñeå kieåm tra xem CTN ñònh caáp coù ñuùng yeâu caàu cuûa EIR hay khoâng). (Ñoái vôùi CTN laïnh, yeâu caàu NV Vaän haønh ruùt ñieän – neáu coù - tröôùc khi naâng CTN leân xe). Laùi xe cho phöông tieän qua vaên phoøng hieän tröôøng cuûa haõng taøu (chæ ñoái vôùi caùc haõng coù yeâu caàu kieåm tra CTN roãng tröôùc khi caáp cho khaùch haøng). Laùi xe cho xe qua vaên phoøng khu CTN roãng, trình caùc EIR. NV Khu haøng kieåm tra laïi chuûng loaïi vaø chuû khai thaùc cuûa CTN…; ghi leân EIR soá CTN (neáu Leänh khoâng chæ ñònh soá), tình traïng CTN (phaùt sinh – neáu coù), ñoùng daáu teân vaøo muïc “Baõi CTN” treân lieân 1 EIR vaø giao laïi boä EIR cho Laùi xe. (Ñoái vôùi CTN laïnh, tröôùc khi ra caàu caûng, Laùi xe cho xe qua ñieåm caém ñieän, ñeå NV Vaän haønh caøi ñaët nhieät ñoä, thoâng gioù theo yeâu caàu cuûa EIR). Laùi xe ghi soá hieäu ñaàu keùo, soá hieäu phöông tieän naângï, soá löôïng CTN ñaûo chuyeån vaø cho phöông tieän leân caàu taøu. Böôùc 4: Kieåm tra CTN vaø EIR, ghi thôøi gian xeáp haøng, taïi maët caét caàu caûng. Laùi xe trình boä EIR cho NV giao nhaän taøu. NV Giao nhaän kieåm tra soá CTN thöïc teá so vôùi EIR; kieåm tra EIR (ñaõ ghi ñuùng, ñuû caùc muïc theo qui ñònh), yeâu caàu NV saø lan kyù vaøo muïc “Ngöôøi nhaän” (ghi roõ hoï teân) – neáu coøn thieáu; ghi thôøi ñieåm xeáp haøng xuoáng saø lan, soá hieäu caåu bôø/ caåu taøu, teân Ñoäi coâng nhaân (soá hieäu caåu vaø teân Ñoäi coâng nhaân ghi vaøo phaàn Remark), kyù leân EIR (phaàn “Coång ra”) giöõ lieân 1, giao caùc lieân coøn laïi cho saø lan. Ñònh kyø theo thôøi gian (1h/ 1 laàn), NV Ñoäi quaûn lí toång hôïp (QLTH) tôùi caùc vò trí laøm haøng treân caàu caûng (taøu/ saø lan) ñeå thu caùc EIR töø NV giao nhaän taøu. Khi keát thuùc laøm haøng moãi chuyeán saø lan, maø vaãn coøn caùc EIR chöa ñöôïc NV giao nhaän baøn giao heát cho NV QLTH, thì Tröïc ban taøu tröïc tieáp chuyeån caùc EIR naøy veà vaên phoøng Ñoäi QLTH; NV QLTH caäp nhaät caùc thoâng tin ghi baèng tay treân caùc EIR vaøo heä thoáng vaø löu tröõ EIR theo qui ñònh. QUI TRÌNH 18: CAÛNG GIAO NGUYEÂN CTN HAØNG XUAÁT. Böôùc 1: Ñaêng kyù thuû tuïc laáy haøng taïi Khu haøng xuaát vaø TBSX. Khaùch haøng trình Ñôn xin laáy haøng xuaát ra khoûi caûng (veà kho rieâng/ ñi caûng khaùc/ … coù xaùc nhaän cuûa haõng taøu) – goïi laø Leänh giao nhaän cho Khu haøng xuaát ñeå ñöôïc xaùc nhaän veà nguoàn goác caùc CTN (do haï baõi chôø xuaát/ ñoùng haøng taïi caûng/ depot khaùc chuyeån veà vaø thôøi gian cuï theå). Khaùch haøng (NV saø lan) mang Leänh giao nhaän, chöùng töø haûi quan veà loâ haøng vaø giaáy tôø ñaêng kyù caäp caûng laøm haøng cuûa saø lan qua TBSX. TBSX xaùc ñònh tính hôïp leä cuûa Leänh giao nhaän, caên cöù lí do khaùch haøng neâu vaø xaùc nhaän cuûa Khu haøng xuaát, caên cöù qui ñònh cuûa Caûng ñeå pheâ duyeät ñoàng yù (caùn boä TBSX kyù vaø ñoùng daáu), hoaëc chuyeån caáp treân giaûi quyeát. TBSX thoáng nhaát laäp keá hoaïch laøm haøng vaø trieån khai caùc ñaàu moái lieân quan. Böôùc 2: Laøm thuû tuïc thöông vuï, caáp EIR taïi khu vaên phoøng thuû tuïc cuûa caûng. Khaùch haøng (NV saø lan) trình Leänh giao nhaän, ñaõ coù pheâ duyeät ñoàng yù cuûa caùc cô quan coù thaåm quyeàn, tôùi phoøng Thöông vuï (ñaêng kyù roõ laø laáy cont haøng xuaát veà kho rieâng/ ñi caûng khaùc), NV Thöông vuï caäp nhaät maùy tính (teân chuû haøng/ haõng taøu, soá CTN, côõ, traïng thaùi, phöông aùn taùc nghieäp…); laäp hoaù ñôn, kyù leân hoaù ñôn (ghi roõ hoï teân), (ñoái vôùi CTN laïnh, chöông trình vi tính töï ñoäng hieån thò thôøi gian tieâu thuï ñieän cuûa CTN vaø soá tieàn töông öùng treân hoaù ñôn); ghi ngaøy thaùng, soá löôïng CTN, phöông aùn taùc nghieäp, soá hoaù ñôn leân Leänh vaø chuyeån caû hoùa ñôn, Leänh sang phoøng Thu ngaân; taïi ñaây Khaùch haøng ñoùng tieàn vaø nhaän laïi Leänh, hoaù ñôn (ñeàu coù daáu “Ñaõ thu tieàn”), sau ñoù sang phoøng phaùt haønh EIR. Khaùch haøng trình Leänh cho NV chöùng töø. NV chöùng töø kieåm tra tính hôïp leä cuûa Leänh (chính saùch Caûng cho pheùp, maãu leänh, con daáu, chöõ kyù cuûa Ñaïi lyù/ Haõng taøu, ngaøy heát haïn, ñaõ hoaøn thaønh thuû tuïc haûi quan, Thöông vuï thu ngaân…), nhaäp soá hoaù ñôn cho hieån thò laàn löôït caùc EIR vôùi moät soá thoâng tin (phöông aùn taùc nghieäp, soá hieäu CTN – maùy tính seõ truy caäp töø maïng ñeå hieän leân maøn hình caùc döõ lieäu khaùc nhö: côõ, kieåu, traïng thaùi, soá seal, troïng löôïng, vò trí thöïc teá, haõng taøu, chuû khai thaùc, nhieät ñoä, thoâng gioù caøi ñaët, IMDG, tình traïng CTN…), sau ñoù NV chöùng töø tieáp tuïc caäp nhaät caùc thoâng tin töø Leänh vaøo maùy tính (ngöôøi nhaän haøng, soá hieäu Leänh, ngaøy heát haïn (neáu coù), Ñaïi lyù phaùt haønh, ngaøy phaùt haønh…), thu Leänh, in phieáu EIR, kyù vaøo muïc “Ngöôøi phaùt haønh” vaø giao cho khaùch haøng (1 boä goàm 3 lieân). Böôùc 3: Xeáp dôõ, baøn giao CTN taïi baõi haøng. Khaùch haøng chuyeån caùc EIR cho TBSX; TBSX chuyeån caû Keá hoaïch keøm toaøn boä EIR cho khu haøng. Sau khi phöông tieän caäp beán oån ñònh vaø hoaøn thaønh thuû tuïc theo yeâu caàu cuûa Caûng vuï, Tröïc ban taøu tieán haønh toå chöùc xeáp dôõ theo phöông aùn ñaêng kyù. Tröïc ban taøu phoái hôïp vôùi NV ñieàu ñoä baõi ñeå naém vò trí nhaän CTN vaø ñieàu ñoäng phöông tieän cho phuø hôïp. Ñieàu ñoä baõi kieåm tra tính hôïp leä cuûa EIR vaø toå chöùc giao CTN cho xe ñaàu keùo noäi boä, (Ñoái vôùi CTN laïnh, Ñieàu ñoä baõi yeâu caàu NV Vaän haønh ruùt ñieän tröôùc khi naâng CTN leân xe); ghi tình traïng CTN, ñoùng daáu teân vaøo muïc “Baõi CTN” treân lieân 1 EIR vaø giao laïi boä EIR cho Laùi xe. Laùi xe ghi soá hieäu ñaàu keùo, soá hieäu phöông tieän naângï, soá löôïng CTN ñaûo chuyeån vaø cho phöông tieän leân caàu taøu. Böôùc 4: Kieåm tra CTN vaø EIR, ghi thôøi gian xeáp haøng, taïi maët caét caàu caûng. Laùi xe trình boä EIR cho NV giao nhaän taøu. NV Giao nhaän kieåm tra soá CTN thöïc teá so vôùi EIR; kieåm tra EIR (ñaõ ghi ñuùng, ñuû caùc muïc theo qui ñònh), yeâu caàu NV saø lan kyù vaøo muïc “Ngöôøi nhaän” (ghi roõ hoï teân) – neáu coøn thieáu; ghi thôøi ñieåm xeáp haøng xuoáng saø lan, soá hieäu caåu bôø/ caåu taøu, teân Ñoäi coâng nhaân (soá hieäu caåu vaø teân Ñoäi coâng nhaân ghi vaøo phaàn Remark), kyù leân EIR (phaàn “Coång ra”) giöõ lieân 1, giao caùc lieân coøn laïi cho saø lan. Ñònh kyø theo thôøi gian (1h/ 1 laàn), NV Ñoäi quaûn lí toång hôïp (QLTH) tôùi caùc vò trí laøm haøng treân caàu caûng (taøu/ saø lan) ñeå thu caùc EIR töø NV giao nhaän taøu. Khi keát thuùc laøm haøng moãi chuyeán saø lan, maø vaãn coøn caùc EIR chöa ñöôïc NV giao nhaän baøn giao heát cho NV QLTH, thì Tröïc ban taøu tröïc tieáp chuyeån caùc EIR naøy veà vaên phoøng Ñoäi QLTH; NV QLTH caäp nhaät caùc thoâng tin ghi baèng tay treân caùc EIR vaøo heä thoáng vaø löu tröõ EIR theo qui ñònh. GIAO NHAÄN VÔÙI PHÖÔNG TIEÄN VAÄN CHUYEÅN VOØNG NGOAØI CUÛA CAÛNG: QUI TRÌNH 19: CAÛNG NHAÄN CTN HAØNG XUAÁT TÖØ CAÙC DEPOT KHAÙC. Böôùc 1: Nhaän yeâu caàu cuûa khaùch haøng, laäp keá hoaïch vaän chuyeån, taïi TBSX: Danh saùch chuyeån CTN haøng xuaát theo töøng chuyeán taøu do caùc Ñaïi lyù haõng taøu hoaëc caùc depot cung caáp cho TBSX. Tröôøng hôïp haõng taøu thoûa thuaän caûng töï ñoäng chuyeån theo packing list thì soá lieäu ñöôïc theå hieän treân maïng. TBSX thoáng nhaát vôùi GNVT vaø caùc depot veà keá hoaïch vaän chuyeån ngoaøi (trong ñoù coù keá hoaïch boá trí caàu beán vaø laøm haøng saø lan) ñeå thöïc hieän theo caùc order, ñoàng thôøi trieån khai ñeán caùc ñaàu moái lieân quan. GNVT laøm thuû tuïc haûi quan ñoái vôùi CTN taïi caùc depot thuoäc Cty Taân caûng theo qui ñònh, chuyeån baûn copy Bieân baûn baøn giao cho Ñoäi QLTH (taïi Depot chuyeån haøng ñi). Böôùc 2: Taïi depot chuyeån haøng ñi. * Taïi Taân caûng: Phaùt haønh EIR: + NV chöùng töø (Ñoäi QLTH) caên cöù danh saùch CTN caàn chuyeån vaø Bieân baûn baøn giao, caäp nhaät vaøo heä thoáng soá hieäu CTN – maùy tính seõ truy caäp töø maïng ñeå hieän leân maøn hình caùc döõ lieäu nhö: côõ, kieåu, traïng thaùi, soá seal, troïng löôïng, caûng dôõ, vò trí thöïc teá, teân taøu/chuyeán, haõng taøu, chuû khai thaùc, nhieät ñoä, thoâng gioù caøi ñaët, IMDG, tình traïng CTN…; sau ñoù NV chöùng töø tieáp tuïc caäp nhaät caùc thoâng tin khaùc (Teân ñaïi lyù yeâu caàu vaän chuyeån, ngaøy yeâu caàu, phöông aùn taùc nghieäp: “Chuyeån haøng xuaát TC – CL”…), in caùc phieáu EIR, kyù vaøo muïc “Ngöôøi phaùt haønh” (1 CTN coù 3 lieân). Toaøn boä EIR ñöôïc chuyeån cho Tröïc ban ñieàu haønh. + Tröïc ban ñieàu haønh chuyeån Keá hoaïch vaän chuyeån voøng ngoaøi, danh saùch CTN vaø caùc EIR cho Ñieàu ñoä baõi haøng. Xeáp dôõ, baøn giao CTN taïi baõi haøng. + Sau khi phöông tieän caäp beán oån ñònh, Tröïc ban taøu tieán haønh toå chöùc xeáp dôõ theo phöông aùn ñaêng kyù. + Tröïc ban taøu phoái hôïp vôùi NV ñieàu ñoä baõi ñeå naém vò trí nhaän CTN vaø ñieàu ñoäng phöông tieän cho phuø hôïp. + Ñieàu ñoä baõi kieåm tra EIR vaø toå chöùc giao CTN cho xe ñaàu keùo noäi boä; ghi tình traïng CTN (phaùt sinh - neáu coù; ñoái vôùi CTN laïnh, ghi roõ tình traïng kyõ thuaät: phaàn maùy, voû vaø caùc thieát bò lieân quan, yeâu caàu NV Vaän haønh ruùt ñieän tröôùc khi naâng CTN leân xe); ñoùng daáu teân vaøo muïc “Baõi CTN nôi ñi” treân lieân 1 EIR vaø giao laïi boä EIR cho Laùi xe. Löu yù: chuyeån CTN theo yeâu caàu cuûa Bay plan taøu (caûng dôõ, troïng löôïng); öu tieân chuyeån haøng cho caùc taøu döï kieán rôøi sôùm hôn… + Laùi xe ghi vaøo muïc “nôi ñi”: soá hieäu ñaàu keùo, soá hieäu phöông tieän naângï, soá löôïng CTN ñaûo chuyeån vaø cho phöông tieän leân caàu taøu. Kieåm tra CTN vaø EIR, ghi thôøi gian xeáp haøng, taïi maët caét caàu caûng: + Laùi xe trình boä EIR cho NV saø lan. NV saø lan kieåm tra côõ loaïi, soá CTN, soá seal thöïc teá so vôùi EIR; kieåm tra EIR (ñaõ ghi ñuùng, ñuû caùc muïc theo qui ñònh); ghi thôøi ñieåm xeáp haøng xuoáng saø lan, soá hieäu caåu bôø, teân Ñoäi coâng nhaân, soá hieäu saø lan; kyù vaøo muïc “Ngöôøi giao/ nhaän CTN”. Ñònh kyø theo thôøi gian (1h/ 1 laàn), NV Ñoäi quaûn lí toång hôïp (QLTH) tôùi caùc vò trí laøm haøng treân caàu caûng (taøu/ saø lan) ñeå thu caùc lieân 1 EIR töø NV saø lan. Khi keát thuùc laøm haøng moãi chuyeán saø lan, maø vaãn coøn caùc EIR chöa ñöôïc NV saø lan baøn giao heát cho NV QLTH, thì Tröïc ban taøu nhaän laïi soá EIR naøy töø NV saø lan vaø chuyeån veà vaên phoøng Ñoäi QLTH; NV QLTH caäp nhaät caùc thoâng tin ghi baèng tay treân caùc EIR vaøo heä thoáng vaø löu tröõ EIR theo qui ñònh. * Taïi depot Nhôn Traïch: Phaùt haønh EIR: NV GNVT caên cöù danh saùch CTN caàn chuyeån vaø caùc Packing list, laäp caùc boä EIR vôùi caùc thoâng tin: Teân ñaïi lyù yeâu caàu vaän chuyeån, ngaøy yeâu caàu, soá hieäu CTN, côõ, kieåu, traïng thaùi, soá seal, troïng löôïng, teân taøu/chuyeán, haõng taøu, chuû khai thaùc, nhieät ñoä, thoâng gioù caøi ñaët – neáu coù, IMDG, tình traïng CTN, phöông aùn taùc nghieäp “Chuyeån haøng xuaát NT – CL”…), kyù vaøo muïc “Ngöôøi phaùt haønh” vaø muïc “Baõi CTN nôi ñi”. Kieåm tra CTN vaø EIR, ghi thôøi gian xeáp haøng, taïi maët caét caàu caûng: + Sau khi phöông tieän caäp beán oån ñònh, NV GNVT tieán haønh toå chöùc xeáp dôõ theo phöông aùn ñaêng kyù; kieåm tra EIR (ñaõ ghi ñuùng, ñuû caùc muïc theo qui ñònh), yeâu caàu NV saø lan kyù vaøo muïc “Ngöôøi giao/ nhaän CTN”; ghi thôøi ñieåm xeáp haøng xuoáng saø lan, soá hieäu saø lan; giöõ lieân 1, giao caùc lieân coøn laïi vaø caùc Packing list cho saø lan. + Sau khi keát thuùc laøm haøng; saø lan rôøi beán, NV GNVT seõ laäp Danh saùch CTN haøng xuaát (theo maãu thoáng nhaát) vaø fax veà TBSX. * Taïi ICD Transimex/ depot ngoaøi Taân caûng: Khi keát thuùc laøm haøng cho saø lan, NV ICD vaø saø lan seõ kyù baøn giao treân Danh saùch CTN haøng xuaát (theo maãu thoáng nhaát), ñoàng thôøi baøn giao cho saø lan caùc Packing list. Ñoái vôùi CTN laïnh, NV GNVT coù traùch nhieäm kieåm tra tình traïng kyõ thuaät cuûa CTN (phaàn maùy, voû vaø caùc thieát bò lieân quan) ñoàng thôøi kyù nhaän ñaày ñuû vôùi NV ICD treân Danh saùch CTN vaän chuyeån. Sau khi saø lan rôøi beán, NV ICD fax veà TBSX Danh saùch CTN haøng xuaát neâu treân. Böôùc 3: Taïi caûng nhaän haøng. Phaùt haønh chöùng töø: + Ñoäi QLTH caên cöù döõ lieäu do Taân caûng chuyeån veà qua maïng/ Danh saùch CTN haøng xuaát do caùc depot khaùc chuyeån veà qua fax, ñeå hieån thò/ caäp nhaät treân maùy tính caùc thoâng tin (soá hieäu, côõ loaïi CTN; traïng thaùi; troïng löôïng; chuû khai thaùc; taøu/chuyeán; caûng dôõ/ caûng ñích - phaûi ñöôïc ñoåi thaønh “caûng dôõ” theo “Baûng chuyeån taûi” do Haõng taøu cung caáp; soá seal haõng taøu - neáu coù; nhieät ñoä, thoâng gioù; IMDG; tình traïng CTN; vò trí treân saø lan (neáu coù); phöông aùn taùc nghieäp; soá hieäu saø lan…) ñeå in List (coù soá hieäu CTN vaø coät vò trí döï kieán)/ ñeå in caùc phieáu EIR (ñoái vôùi haøng töø ICD ngoaøi veà). Sau khi in, List/ EIR seõ coù theâm vò trí xeáp döï kieán cuûa CTN trong baõi. Toaøn boä List/ EIR ñöôïc chuyeån cho TBSXù. + TBSX chuyeån Keá hoaïch laøm haøng saø lan, List (neâu treân)/ Danh saùch CTN haøng xuaát vaø caùc EIR cho Tröïc ban taøu. Kieåm tra CTN vaø EIR, ghi thôøi gian dôõ haøng, taïi maët caét caàu caûng: + Sau khi phöông tieän caäp beán oån ñònh, NV saø lan nhaän List/ caùc EIR töø Tröïc ban taøu; ñoàng thôøi Tröïc ban taøu tieán haønh toå chöùc xeáp dôõ theo phöông aùn ñaêng kyù. + Tröïc ban taøu thoâng baùo cho Ñieàu ñoä baõi naém tröôùc veà soá löôïng, chuûng loaïi, caûng dôõ vaø vò trí döï kieán cuûa loâ CTN. + Khi CTN ñöôïc dôõ töø saø lan ñaët leân xe (taøu – neáu laø xuaát thaúng) NV saø lan (Giao nhaän taøu – neáu laø sang maïn) tieán haønh: · Kieåm tra laïi soá hieäu CTN, neáu sai thöïc teá thì baùo caùo Tröïc ban taøu lieân heä boä phaän Phaùt haønh EIR ñeå caáp/ söûa laïi EIR (neáu soá hieäu thöïc teá CTN truøng vôùi Order xin chuyeån caûng/ packing list); tröôøng hôïp soá hieäu thöïc teá CTN khoâng truøng vôùi Order/ packing list, boä phaän Phaùt haønh EIR lieân heä vôùi TBSX vaø caùc boä phaän lieân quan (taïi nôi ñi cuûa CTN) kieåm tra laïi ñeå quyeát ñònh phöông aùn giaûi quyeát. · Tra Vò trí xeáp döï kieán cuûa CTN töø List, so saùnh vôùi Vò trí döï kieán trong EIR töông öùng, neáu khaùc thì söûa laïi treân EIR. · Sau khi kieåm tra, söûa ñoåi EIR theo ñuùng thöïc teá; ghi theâm thôøi ñieåm dôõ CTN, soá hieäu caåu bôø/ caåu taøu, teân Ñoäi coâng nhaân; kyù vaøo muïc “Ngöôøi giao/ nhaän CTN” – neáu coøn thieáu vaø chuyeån boä EIR cho Laùi xe. Xeáp dôõ, baøn giao CTN taïi baõi haøng. + Laùi xe cho xe chôû CTN vaøo baõi theo vò trí döï kieán. + Khi qua traïm cuûa khu haøng, Laùi xe trình EIR cho NV ñieàu ñoä. NV ñieàu ñoä kieåm tra laïi soá hieäu, côõ loaïi, tình traïng cuûa CTN vaø seal, hieäu chænh vò trí thöïc teá cuûa CTN (neáu caàn); ñoùng daáu teân vaøo muïc “Baõi CTN nôi ñeán” treân EIR vaø caên cöù noäi dung EIR höôùng daãn vò trí haï; giao laïi EIR cho Laùi xe (ñoái vôùi CTN laïnh, Ñieàu ñoä baõi giöõ laïi lieân 3 EIR); ñoàng thôøi ñieàu xe naâng/ caåu khung xeáp CTN xuoáng baõi. + Neáu phaùt hieän soá CTN, tình traïng CTN khoâng ñuùng nhö theå hieän treân EIR, Ñieàu ñoä baõi yeâu caàu Laùi xe trôû laïi caàu caûng gaëp NV saø lan ñeå ñieàu chænh. + Ñoái vôùi CTN laïnh, tröôùc khi gaëp Ñieàu ñoä baõi, Laùi xe trình EIR cho NV kieåm soaùt (ñeå kieåm tra tình traïng voû ngoaøi CTN vaø seal), trình cho NV Vaän haønh (ñeå kieåm tra tình traïng kyõ thuaät cuûa CTN : nhieät ñoä, thoâng gioù, caùc thieát bò vaø thoâng soá lieân quan). Neáu CTN bò hö hoûng, thieáu caùc thieát bò ñi keøm, maø EIR chöa theå hieän, thì NV Vaän haønh ghi boå sung cuï theå, ñoùng daáu teân vaøo beân caïnh oâ ñaõ ghi, neâu roõ treân muïc “Remark” loãi thuoäc Caûng (neáu laø haøng ICD Transimex, traùch nhieäm thuoäc NV GNVT). Ñeå phuïc vuï coâng taùc quaûn lí haøng hoaù, NV Vaän haønh lieân heä boä phaän Phaùt haønh EIR ñeå laáy caùc baûn copy Packing list (neáu laø haøng chuyeån töø depot ngoaøi). + Laùi xe ghi vaøo muïc “Nôi ñeán”: soá hieäu ñaàu keùo, soá hieäu phöông tieän haï, söûa vò trí thöïc teá cuûa CTN (neáu phaûi thay ñoåi), soá löôïng CTN ñaûo chuyeån (neáu coù) vaø cho phöông tieän trôû laïi caàu taøu. Kieåm tra EIR taïi caàu caûng: + Laùi xe chuyeån EIR cho NV saø lan tröôùc khi nhaän CTN vaø EIR môùi. + NV saø lan kieåm tra EIR ñaûm baûo ghi ñuùng, ñuû caùc muïc theo qui ñònh. Ñònh kyø theo thôøi gian (1h/ 1 laàn), NV Ñoäi quaûn lí toång hôïp (QLTH) tôùi caùc vò trí laøm haøng treân caàu caûng (taøu/ saø lan) ñeå thu caùc EIR töø NV saø lan. Khi keát thuùc laøm haøng moãi chuyeán saø lan, maø vaãn coøn caùc EIR chöa ñöôïc NV saø lan baøn giao heát cho NV QLTH, thì Tröïc ban taøu nhaän laïi soá EIR naøy töø NV saø lan (thu theâm töø caùc ñaàu keùo – neáu coøn) vaø chuyeån veà vaên phoøng Ñoäi QLTH; NV QLTH caäp nhaät caùc thoâng tin ghi baèng tay treân caùc EIR vaøo heä thoáng vaø löu tröõ EIR theo qui ñònh. Hoaøn taát thuû tuïc haûi quan haøng xuaát: + Sau khi laøm thuû tuïc thanh lí Bieân baûn baøn giao haøng xuaát chuyeån caûng taïi Haûi quan, NV GNVT (hoaëc khaùch haøng) qua “Nôi ñaêng kyù taøu xuaát” cuûa caûng, ñeå NV thanh lí haûi quan caäp nhaät danh saùch CTN vaø soá seal theo töøng taøu cuï theå. GHI CHUÙ : neáu laøm haøng theo phöông aùn saø lan – taøu (xuaát thaúng leân taøu, taïi Caùt Laùi), thì khoâng söû duïng xe ñaàu keùo vaø khoâng coù böôùc “Xeáp dôõ, baøn giao CTN taïi baõi haøng caûng ñeán” treân ñaây ; caùc böôùc khaùc thöïc hieän bình thöôøng. QUI TRÌNH 20: CAÛNG NHAÄN CTN ROÃNG TÖØ CAÙC DEPOT KHAÙC. Böôùc 1: Nhaän yeâu caàu cuûa khaùch haøng, laäp keá hoaïch vaän chuyeån, taïi TBSX: Danh saùch ñeà nghò chuyeån CTN roãng do caùc Ñaïi lyù haõng taøu hoaëc caùc depot cung caáp cho TBSX. TBSX thoáng nhaát vôùi GNVT vaø caùc depot veà keá hoaïch vaän chuyeån ngoaøi (trong ñoù coù keá hoaïch boá trí caàu beán vaø laøm haøng saø lan) ñeå thöïc hieän theo caùc order, ñoàng thôøi trieån khai ñeán caùc ñaàu moái lieân quan. Böôùc 2: Taïi depot chuyeån haøng ñi. * Taïi Taân caûng: Phaùt haønh EIR: + NV chöùng töø (Ñoäi QLTH) caên cöù danh saùch CTN (hoaëc Leänh caáp CTN roãng) caàn chuyeån, caäp nhaät vaøo heä thoáng soá hieäu CTN – neáu Leänh chæ ñònh - maùy tính seõ truy caäp töø maïng ñeå hieän leân maøn hình caùc döõ lieäu veà CTN ñoù nhö: côõ, kieåu, traïng thaùi, vò trí thöïc teá, teân taøu/chuyeán, haõng taøu, chuû khai thaùc, tình traïng CTN…; sau ñoù NV chöùng töø tieáp tuïc caäp nhaät caùc thoâng tin khaùc (Teân ñaïi lyù yeâu caàu vaän chuyeån/ teân chuû haøng, soá hieäu Leänh, soá Booking Note, ngaøy phaùt haønh, ngaøy heát haïn Leänh, côõ, kieåu, traïng thaùi, chuû khai thaùc, caùc vò trí döï kieán – neáu coù, caùc ghi chuù ñaëc bieät, phöông aùn taùc nghieäp: ví duï “Chuyeån CTN TC – CL”…), in caùc phieáu EIR, kyù vaøo muïc “Ngöôøi phaùt haønh” (1 CTN coù 3 lieân). Toaøn boä EIR ñöôïc chuyeån cho Tröïc ban ñieàu haønh. + Tröïc ban ñieàu haønh chuyeån Keá hoaïch vaän chuyeån voøng ngoaøi, danh saùch CTN vaø caùc EIR cho Ñieàu ñoä baõi haøng (hoaëc Tröïc ban taøu, neáu laøm haøng sang maïn taøu – saø lan). Xeáp dôõ, baøn giao CTN taïi baõi: + Sau khi phöông tieän caäp beán oån ñònh, Tröïc ban taøu tieán haønh toå chöùc xeáp dôõ theo phöông aùn ñaêng kyù. + Tröïc ban taøu phoái hôïp vôùi NV ñieàu ñoä baõi ñeå naém vò trí nhaän CTN vaø ñieàu ñoäng phöông tieän cho phuø hôïp. + NV keá hoaïch khu haøng kieåm tra tính hôïp leä cuûa EIR (coøn haïn cho pheùp…) vaø ñieàu chænh “Vò trí döï kieán” cuûa CTN caàn caáp leân EIR (neáu caàn thieát), ñoàng thôøi chuyeån cho Ñieàu ñoä baõi chuaån bò. + Xe ñaàu keùo noäi boä ñeán khu vöïc ñöôïc höôùng daãn. Ñieàu ñoä baõi ñieàu phöông tieän caáp CTN cho xe (neáu EIR chöa coù soá CTN, Ñieàu ñoä baõi lieân heä veà vaên phoøng baèng VHF, ñeå kieåm tra xem CTN ñònh caáp coù ñuùng yeâu caàu cuûa EIR hay khoâng). (Ñoái vôùi CTN laïnh, yeâu caàu NV Vaän haønh ruùt ñieän – neáu coù - tröôùc khi naâng CTN leân xe). + Laùi xe cho phöông tieän qua vaên phoøng hieän tröôøng cuûa haõng taøu (chæ ñoái vôùi caùc haõng coù yeâu caàu kieåm tra CTN roãng tröôùc khi caáp cho khaùch haøng). + Laùi xe cho xe qua vaên phoøng khu CTN roãng, trình caùc EIR. NV Khu haøng kieåm tra laïi chuûng loaïi vaø chuû khai thaùc cuûa CTN…; ghi leân EIR soá CTN (neáu Leänh khoâng chæ ñònh soá), tình traïng CTN (phaùt sinh - neáu coù; ñoái vôùi CTN laïnh, ghi roõ tình traïng kyõ thuaät: phaàn maùy, voû vaø caùc thieát bò lieân quan); ñoùng daáu teân vaøo muïc “Baõi CTN nôi ñi” treân lieân 1 EIR vaø giao laïi boä EIR cho Laùi xe. + Laùi xe ghi vaøo muïc “Nôi ñi”: soá hieäu ñaàu keùo, soá hieäu phöông tieän naângï, soá löôïng CTN ñaûo chuyeån vaø cho phöông tieän leân caàu taøu. Kieåm tra CTN vaø EIR, ghi thôøi gian xeáp haøng, taïi maët caét caàu caûng: + Laùi xe trình boä EIR cho NV saø lan. NV saø lan kieåm tra côõ loaïi, soá CTN thöïc teá so vôùi EIR; kieåm tra EIR (ñaõ ghi ñuùng, ñuû caùc muïc theo qui ñònh); ghi thôøi ñieåm xeáp haøng xuoáng saø lan, soá hieäu caåu bôø, teân Ñoäi coâng nhaân, soá hieäu saø lan; kieåm tra vaø ghi tình traïng cuûa CTN (neáu laøm haøng theo phöông aùn taøu – saø lan); kyù vaøo muïc “Ngöôøi giao/ nhaän CTN”. Ñònh kyø theo thôøi gian (1h/ 1 laàn), NV Ñoäi quaûn lí toång hôïp (QLTH) tôùi caùc vò trí laøm haøng treân caàu caûng (taøu/ saø lan) ñeå thu caùc lieân 1 EIR töø NV saø lan. Khi keát thuùc laøm haøng moãi chuyeán saø lan, maø vaãn coøn caùc EIR chöa ñöôïc NV saø lan baøn giao heát cho NV QLTH, thì Tröïc ban taøu nhaän laïi soá EIR naøy töø NV saø lan vaø chuyeån veà vaên phoøng Ñoäi QLTH; NV QLTH caäp nhaät caùc thoâng tin ghi baèng tay treân caùc EIR vaøo heä thoáng vaø löu tröõ EIR theo qui ñònh. GHI CHUÙ : neáu laøm haøng theo phöông aùn taøu – saø lan (sang maïn), thì khoâng söû duïng xe ñaàu keùo vaø khoâng coù böôùc “Xeáp dôõ, baøn giao CTN taïi baõi” treân ñaây; caùc böôùc khaùc thöïc hieän bình thöôøng. * Taïi depot Nhôn Traïch: Phaùt haønh EIR: NV GNVT caên cöù danh saùch CTN (hoaëc Leänh traû roãng) caàn chuyeån, laäp caùc boä EIR vôùi caùc thoâng tin: Teân ñaïi lyù/ teân chuû haøng, ngaøy phaùt haønh yeâu caàu, soá hieäu Leänh, haïn cho pheùp – hôïp leä theo thoûa thuaän vôùi AÂu Chaâu…, soá hieäu CTN, côõ, kieåu, traïng thaùi, teân taøu/chuyeán, haõng taøu, chuû khai thaùc, tình traïng CTN, phöông aùn taùc nghieäp “NHAR chuyeån SL NT – CL”; kyù vaøo muïc “Ngöôøi phaùt haønh” vaø muïc “Baõi CTN nôi ñi”. Kieåm tra CTN vaø EIR, ghi thôøi gian xeáp haøng, taïi maët caét caàu caûng: + Sau khi phöông tieän caäp beán oån ñònh, NV GNVT tieán haønh toå chöùc xeáp dôõ theo phöông aùn ñaêng kyù; kieåm tra EIR (ñaõ ghi ñuùng, ñuû caùc muïc theo qui ñònh), yeâu caàu NV saø lan kyù vaøo muïc “Ngöôøi nhaän nôi ñi”; ghi thôøi ñieåm xeáp haøng xuoáng saø lan, soá hieäu saø lan; giöõ lieân 1, giao caùc lieân coøn laïi vaø Leänh traû roãng cho saø lan. + Sau khi keát thuùc laøm haøng; saø lan rôøi beán, NV GNVT seõ laäp Danh saùch CTN vaän chuyeån (theo maãu) vaø fax veà TBSX. * Taïi ICD Transimex/ depot ngoaøi Taân caûng: Khi keát thuùc laøm haøng cho saø lan, NV ICD vaø saø lan seõ kyù baøn giao treân Danh saùch CTN vaän chuyeån (theo maãu), ñoàng thôøi baøn giao cho saø lan caùc chöùng töø khaùc – neáu coù. Ñoái vôùi CTN laïnh, NV GNVT coù traùch nhieäm kieåm tra tình traïng kyõ thuaät cuûa CTN (phaàn maùy, voû vaø caùc thieát bò lieân quan) ñoàng thôøi kyù nhaän ñaày ñuû vôùi NV ICD treân Danh saùch CTN vaän chuyeån. Sau khi saø lan rôøi beán, NV ICD fax veà TBSX Danh saùch CTN neâu treân. Böôùc 3: Taïi caûng nhaän haøng. Phaùt haønh chöùng töø: + NV chöùng töø (Ñoäi QLTH) caên cöù döõ lieäu do Taân caûng chuyeån veà qua maïng/ Danh saùch CTN vaän chuyeån do caùc depot khaùc chuyeån veà qua fax, ñeå hieån thò/ caäp nhaät treân maùy tính caùc thoâng tin (Teân ñaïi lyù yeâu caàu vaän chuyeån; ngaøy heát haïn Leänh; soá hieäu, côõ loaïi CTN; traïng thaùi; haõng taøu; chuû khai thaùc; taøu/chuyeán; caûng dôõ; tình traïng CTN – nguyeân nhaân traùch nhieäm; vò trí treân saø lan (neáu coù); phöông aùn taùc nghieäp; soá hieäu saø lan…) ñeå in List (coù soá hieäu CTN vaø coät vò trí döï kieán)/ ñeå in caùc phieáu EIR (ñoái vôùi haøng töø ICD ngoaøi veà). Sau khi in, List/ EIR seõ coù theâm vò trí xeáp döï kieán cuûa CTN trong baõi. Toaøn boä List/ EIR ñöôïc chuyeån cho TBSXù. + TBSX chuyeån Keá hoaïch laøm haøng saø lan, List (neâu treân)/ Danh saùch CTN vaän chuyeån vaø caùc EIR cho Tröïc ban taøu. Kieåm tra CTN vaø EIR, ghi thôøi gian dôõ haøng, taïi maët caét caàu caûng: + Sau khi phöông tieän caäp beán oån ñònh, NV saø lan nhaän List/ caùc EIR töø Tröïc ban taøu; ñoàng thôøi Tröïc ban taøu tieán haønh toå chöùc xeáp dôõ theo phöông aùn ñaêng kyù. + Tröïc ban taøu thoâng baùo cho Ñieàu ñoä baõi naém tröôùc veà soá löôïng, chuûng loaïi, chuû khai thaùc vaø vò trí döï kieán cuûa loâ CTN. + Khi CTN ñöôïc dôõ töø saø lan ñaët leân xe (taøu – neáu laø xuaát thaúng) NV saø lan (Giao nhaän taøu – neáu laø sang maïn) tieán haønh: · Kieåm tra laïi soá hieäu CTN, neáu sai thöïc teá thì baùo caùo Tröïc ban taøu lieân heä boä phaän Phaùt haønh EIR ñeå caáp/ söûa laïi EIR (neáu soá hieäu thöïc teá CTN truøng vôùi Order xin chuyeån CTN roãng); tröôøng hôïp soá hieäu thöïc teá CTN khoâng truøng vôùi Order, boä phaän Phaùt haønh EIR lieân heä vôùi TBSX vaø caùc boä phaän lieân quan (taïi nôi ñi cuûa CTN) kieåm tra laïi ñeå quyeát ñònh phöông aùn giaûi quyeát. · Tra Vò trí xeáp döï kieán cuûa CTN töø List, so saùnh vôùi Vò trí döï kieán trong EIR töông öùng, neáu khaùc thì söûa laïi treân EIR. · Sau khi kieåm tra, söûa ñoåi EIR theo ñuùng thöïc teá; ghi theâm thôøi ñieåm dôõ CTN, soá hieäu caåu bôø/ caåu taøu, teân Ñoäi coâng nhaân; kyù vaøo muïc “Ngöôøi giao/ nhaän CTN” – neáu coøn thieáu vaø chuyeån boä EIR cho Laùi xe. Xeáp dôõ, baøn giao CTN taïi baõi: + Laùi xe cho xe ñeán vò trí döï kieán, khi qua traïm cuûa khu haøng, trình boä EIR cho NV Ñieàu ñoä baõi. + Ñieàu ñoä baõi kieåm tra laïi soá hieäu, côõ loaïi, tình traïng cuûa CTN, hieäu chænh vò trí thöïc teá cuûa CTN (neáu caàn), ñoùng daáu teân vaøo muïc “Baõi CTN nôi ñeán” treân EIR, höôùng daãn Laùi xe vò trí haï vaø giao laïi boä EIR cho Laùi xe, ñoàng thôøi ñieàu ñoäng caùc phöông tieän thöïc hieän. · Neáu phaùt hieän soá CTN, tình traïng CTN khoâng ñuùng nhö theå hieän treân EIR, Ñieàu ñoä baõi yeâu caàu Laùi xe trôû laïi caàu caûng gaëp NV saø lan ñeå ñieàu chænh. · Ñoái vôùi CTN roãng laïnh, Laùi xe trình EIR cho NV Kieåm soaùt tröôùc khi trình cho Ñieàu ñoä baõi. NV Kieåm soaùt kieåm tra phaàn maùy, voû vaø caùc thieát bò lieân quan cuûa CTN. Neáu CTN bò hö hoûng, thieáu caùc boä phaän ñi keøm, maø muïc “Remark” chöa theå hieän, thì NV Kieåm soaùt ghi boå sung cuï theå tình traïng cuûa CTN vaøo phaàn “Remark”, ñoùng daáu teân leân EIR (beân döôùi phaàn “Remark”), ghi roõ treân EIR loãi thuoäc Caûng (neáu laø haøng ICD Transimex, traùch nhieäm thuoäc NV GNVT). · Sau khi CTN naèm treân baõi, NV Kieåm tra veä sinh CTN roãng thöïc hieän nhieäm vuï theo chöùc naêng (kieåm tra, veä sinh, phaân loaïi, daùn tem CTN). + Laùi xe ghi vaøo muïc “Nôi ñeán”: soá hieäu ñaàu keùo, soá hieäu phöông tieän haï, söûa vò trí thöïc teá cuûa CTN (neáu phaûi thay ñoåi), soá löôïng CTN ñaûo chuyeån (neáu coù) vaø cho phöông tieän trôû laïi caàu taøu. Kieåm tra EIR taïi caàu caûng: + Laùi xe chuyeån EIR cho NV saø lan tröôùc khi nhaän CTN vaø EIR môùi. + NV saø lan kieåm tra EIR ñaûm baûo ghi ñuùng, ñuû caùc muïc theo qui ñònh. Ñònh kyø theo thôøi gian (1h/ 1 laàn), NV Ñoäi quaûn lí toång hôïp (QLTH) tôùi caùc vò trí laøm haøng treân caàu caûng (taøu/ saø lan) ñeå thu caùc EIR töø NV saø lan. Khi keát thuùc laøm haøng moãi chuyeán saø lan, maø vaãn coøn caùc EIR chöa ñöôïc NV saø lan baøn giao heát cho NV QLTH, thì Tröïc ban taøu nhaän laïi soá EIR naøy töø NV saø lan (thu theâm töø caùc ñaàu keùo – neáu coøn) vaø chuyeån veà vaên phoøng Ñoäi QLTH; NV QLTH caäp nhaät caùc thoâng tin ghi baèng tay treân caùc EIR vaøo heä thoáng vaø löu tröõ EIR theo qui ñònh. GHI CHUÙ : neáu laøm haøng theo phöông aùn saø lan – taøu (xuaát thaúng leân taøu, taïi Caùt Laùi), thì khoâng söû duïng xe ñaàu keùo vaø khoâng coù böôùc “Xeáp dôõ, baøn giao CTN taïi baõi caûng ñeán” treân ñaây ; caùc böôùc khaùc thöïc hieän bình thöôøng. QUI TRÌNH 21: CAÛNG NHAÄN CTN HAØNG NHAÄP TÖØ CAÙC DEPOT KHAÙC. Böôùc 1: Nhaän yeâu caàu cuûa khaùch haøng, laäp keá hoaïch vaän chuyeån, taïi TBSX: Danh saùch chuyeån CTN haøng nhaäp do caùc Ñaïi lyù haõng taøu hoaëc caùc depot cung caáp cho TBSX. TBSX thoáng nhaát vôùi GNVT vaø caùc depot veà keá hoaïch vaän chuyeån ngoaøi (trong ñoù coù keá hoaïch boá trí caàu beán vaø laøm haøng saø lan) ñeå thöïc hieän theo caùc order, ñoàng thôøi trieån khai ñeán caùc ñaàu moái lieân quan. GNVT laøm thuû tuïc haûi quan ñoái vôùi CTN taïi caùc depot Taân caûng theo qui ñònh, chuyeån baûn copy Bieân baûn baøn giao cho Ñoäi QLTH (taïi Depot chuyeån haøng ñi). Böôùc 2: Taïi depot chuyeån haøng ñi. (Taïi Taân caûng): Phaùt haønh EIR: + NV chöùng töø (Ñoäi QLTH) caên cöù danh saùch CTN caàn chuyeån vaø Bieân baûn baøn giao, caäp nhaät vaøo heä thoáng soá hieäu CTN – maùy tính seõ truy caäp töø maïng ñeå hieän leân maøn hình caùc döõ lieäu nhö: côõ, kieåu, traïng thaùi, soá seal, troïng löôïng, vò trí thöïc teá, teân taøu/chuyeán, haõng taøu, chuû khai thaùc, nhieät ñoä, thoâng gioù caøi ñaët, IMDG, tình traïng CTN…; sau ñoù NV chöùng töø tieáp tuïc caäp nhaät caùc thoâng tin khaùc (Teân ñaïi lyù yeâu caàu vaän chuyeån, ngaøy yeâu caàu, phöông aùn taùc nghieäp: “Chuyeån haøng nhaäp TC – CL”…), in caùc phieáu EIR, kyù vaøo muïc “Ngöôøi phaùt haønh” (1 CTN coù 3 lieân). Toaøn boä EIR ñöôïc chuyeån cho Tröïc ban ñieàu haønh. + Tröïc ban ñieàu haønh chuyeån Keá hoaïch vaän chuyeån voøng ngoaøi, danh saùch CTN vaø caùc EIR cho Ñieàu ñoä baõi haøng (hoaëc Tröïc ban taøu, neáu laøm haøng sang maïn taøu – saø lan). Xeáp dôõ, baøn giao CTN taïi baõi haøng. + Sau khi phöông tieän caäp beán oån ñònh, Tröïc ban taøu tieán haønh toå chöùc xeáp dôõ theo phöông aùn ñaêng kyù. + Tröïc ban taøu phoái hôïp vôùi NV ñieàu ñoä baõi ñeå naém vò trí nhaän CTN vaø ñieàu ñoäng phöông tieän cho phuø hôïp. + Ñieàu ñoä baõi kieåm tra EIR vaø toå chöùc giao CTN cho xe ñaàu keùo noäi boä; ghi tình traïng CTN (phaùt sinh - neáu coù; ñoái vôùi CTN laïnh, ghi roõ tình traïng kyõ thuaät: phaàn maùy, voû vaø caùc thieát bò lieân quan, yeâu caàu NV Vaän haønh ruùt ñieän tröôùc khi naâng CTN leân xe); ñoùng daáu teân vaøo muïc “Baõi CTN nôi ñi” treân lieân 1 EIR vaø giao laïi boä EIR cho Laùi xe. + Laùi xe ghi vaøo muïc “nôi ñi”: soá hieäu ñaàu keùo, soá hieäu phöông tieän naângï, soá löôïng CTN ñaûo chuyeån vaø cho phöông tieän leân caàu taøu. Kieåm tra CTN vaø EIR, ghi thôøi gian xeáp haøng, taïi maët caét caàu caûng: + Laùi xe trình boä EIR cho NV saø lan. NV saø lan kieåm tra soá CTN, soá seal thöïc teá so vôùi EIR; kieåm tra EIR (ñaõ ghi ñuùng, ñuû caùc muïc theo qui ñònh); ghi thôøi ñieåm xeáp haøng xuoáng saø lan, soá hieäu caåu bôø, teân Ñoäi coâng nhaân, soá hieäu saø lan; kieåm tra vaø ghi tình traïng cuûa CTN, seal (neáu laøm haøng theo phöông aùn taøu – saø lan); kyù vaøo muïc “Ngöôøi giao/ nhaän CTN”. Ñònh kyø theo thôøi gian (1h/ 1 laàn), NV Ñoäi quaûn lí toång hôïp (QLTH) tôùi caùc vò trí laøm haøng treân caàu caûng (taøu/ saø lan) ñeå thu caùc lieân 1 EIR töø NV saø lan. Khi keát thuùc laøm haøng moãi chuyeán saø lan, maø vaãn coøn caùc EIR chöa ñöôïc NV saø lan baøn giao heát cho NV QLTH, thì Tröïc ban taøu nhaän laïi soá EIR naøy töø NV saø lan vaø chuyeån veà vaên phoøng Ñoäi QLTH; NV QLTH caäp nhaät caùc thoâng tin ghi baèng tay treân caùc EIR vaøo heä thoáng vaø löu tröõ EIR theo qui ñònh. GHI CHUÙ : neáu laøm haøng theo phöông aùn taøu – saø lan (sang maïn), thì khoâng söû duïng xe ñaàu keùo vaø khoâng coù böôùc “Xeáp dôõ, baøn giao CTN taïi baõi haøng” treân ñaây ; caùc böôùc khaùc thöïc hieän bình thöôøng. Böôùc 3: Taïi caûng nhaän haøng. Phaùt haønh chöùng töø: + Ñoäi QLTH caên cöù döõ lieäu do Taân caûng chuyeån veà qua maïng ñeå hieån thò treân maùy tính caùc thoâng tin (soá hieäu, côõ loaïi CTN; traïng thaùi; tình traïng CTN; phöông aùn taùc nghieäp…) ñeå in List (coù soá hieäu CTN vaø coät vò trí xeáp döï kieán cuûa CTN trong baõi). List naøy ñöôïc chuyeån cho TBSXù. + TBSX chuyeån Keá hoaïch laøm haøng saø lan, List (neâu treân) cho Tröïc ban taøu. Kieåm tra CTN vaø EIR, ghi thôøi gian dôõ haøng, taïi maët caét caàu caûng: + Sau khi phöông tieän caäp beán oån ñònh, NV saø lan nhaän List töø Tröïc ban taøu; ñoàng thôøi Tröïc ban taøu tieán haønh toå chöùc xeáp dôõ theo phöông aùn ñaêng kyù. + Khi CTN ñöôïc dôõ töø saø lan ñaët leân xe, NV saø lan tieán haønh: · Kieåm tra laïi soá hieäu CTN, neáu sai thöïc teá thì baùo caùo Tröïc ban taøu lieân heä boä phaän Phaùt haønh EIR ñeå caáp/ söûa laïi EIR (neáu soá hieäu thöïc teá CTN truøng vôùi Order xin chuyeån caûng); tröôøng hôïp soá hieäu thöïc teá CTN khoâng truøng vôùi Order, boä phaän Phaùt haønh EIR lieân heä vôùi TBSX vaø caùc boä phaän lieân quan (taïi nôi ñi cuûa CTN) kieåm tra laïi ñeå quyeát ñònh phöông aùn giaûi quyeát. · Tra Vò trí xeáp döï kieán cuûa CTN töø List, so saùnh vôùi Vò trí döï kieán trong EIR töông öùng, neáu khaùc thì söûa laïi treân EIR. · Sau khi kieåm tra, söûa ñoåi EIR theo ñuùng thöïc teá; ghi theâm thôøi ñieåm dôõ CTN, soá hieäu caåu bôø/ caåu taøu, teân Ñoäi coâng nhaân; kyù vaøo muïc “Ngöôøi giao/ nhaän CTN” – neáu coøn thieáu vaø chuyeån boä EIR cho Laùi xe. Xeáp dôõ, baøn giao CTN taïi baõi haøng. + Laùi xe cho xe chôû CTN vaøo baõi theo vò trí döï kieán. + Khi qua traïm cuûa khu haøng, Laùi xe trình EIR cho NV ñieàu ñoä. NV ñieàu ñoä kieåm tra laïi soá hieäu, côõ loaïi, tình traïng cuûa CTN vaø seal, hieäu chænh vò trí thöïc teá cuûa CTN (neáu caàn); ñoùng daáu teân vaøo muïc “Baõi CTN nôi ñeán” treân EIR vaø caên cöù noäi dung EIR höôùng daãn vò trí haï; giao laïi EIR cho Laùi xe; ñoàng thôøi ñieàu xe naâng/ caåu khung xeáp CTN xuoáng baõi. + Neáu phaùt hieän soá CTN, tình traïng CTN khoâng ñuùng nhö theå hieän treân EIR, Ñieàu ñoä baõi yeâu caàu Laùi xe trôû laïi caàu caûng gaëp NV saø lan ñeå ñieàu chænh. · Ñoái vôùi CTN laïnh, tröôùc khi gaëp Ñieàu ñoä baõi, Laùi xe trình EIR cho NV kieåm soaùt (ñeå kieåm tra tình traïng voû ngoaøi CTN vaø seal), trình cho NV Vaän haønh (ñeå kieåm tra tình traïng kyõ thuaät cuûa CTN : nhieät ñoä, thoâng gioù, caùc thieát bò vaø thoâng soá lieân quan). Neáu CTN bò hö hoûng, thieáu caùc thieát bò ñi keøm, maø EIR chöa theå hieän, thì NV Kieåm soaùt/ Vaän haønh ghi boå sung cuï theå, ñoùng daáu teân vaøo beân caïnh oâ ñaõ ghi, neâu roõ treân muïc “Remark” loãi thuoäc Beán Taân caûng (do kieåm tra soùt). Sau khi keát thuùc kieåm tra CTN, Ñieàu ñoä baõi giöõ laïi lieân 3 EIR, ñeå phuïc vuï coâng taùc quaûn lí haøng hoaù. + Laùi xe ghi vaøo muïc “Nôi ñeán”: soá hieäu ñaàu keùo, soá hieäu phöông tieän haï, söûa vò trí thöïc teá cuûa CTN (neáu phaûi thay ñoåi), soá löôïng CTN ñaûo chuyeån (neáu coù) vaø cho phöông tieän trôû laïi caàu taøu. Kieåm tra EIR taïi caàu caûng: + Laùi xe chuyeån EIR cho NV saø lan tröôùc khi nhaän CTN vaø EIR môùi. + NV saø lan kieåm tra EIR ñaûm baûo ghi ñuùng, ñuû caùc muïc theo qui ñònh. Ñònh kyø theo thôøi gian (1h/ 1 laàn), NV Ñoäi quaûn lí toång hôïp (QLTH) tôùi caùc vò trí laøm haøng treân caàu caûng (taøu/ saø lan) ñeå thu caùc EIR töø NV saø lan. Khi keát thuùc laøm haøng moãi chuyeán saø lan, maø vaãn coøn caùc EIR chöa ñöôïc NV saø lan baøn giao heát cho NV QLTH, thì Tröïc ban taøu nhaän laïi soá EIR naøy töø NV saø lan (thu theâm töø caùc ñaàu keùo – neáu coøn) vaø chuyeån veà vaên phoøng Ñoäi QLTH; NV QLTH caäp nhaät caùc thoâng tin ghi baèng tay treân caùc EIR vaøo heä thoáng vaø löu tröõ EIR theo qui ñònh. QUI TRÌNH 22: CAÛNG CHUYEÅN CTN HAØNG NHAÄP ÑI CAÙC DEPOT KHAÙC. Böôùc 1: Nhaän yeâu caàu cuûa khaùch haøng, laäp keá hoaïch vaän chuyeån, taïi TBSX: Danh saùch chuyeån CTN haøng nhaäp do caùc Ñaïi lyù haõng taøu hoaëc caùc depot cung caáp cho TBSX. TBSX thoáng nhaát vôùi GNVT vaø caùc depot veà keá hoaïch vaän chuyeån ngoaøi (trong ñoù coù keá hoaïch boá trí caàu beán vaø laøm haøng saø lan) ñeå thöïc hieän theo caùc order, ñoàng thôøi trieån khai ñeán caùc ñaàu moái lieân quan. GNVT laøm thuû tuïc haûi quan theo qui ñònh, chuyeån baûn copy Bieân baûn baøn giao cho Ñoäi QLTH. Böôùc 2: Phaùt haønh EIR. NV chöùng töø (Ñoäi QLTH) caên cöù danh saùch CTN caàn chuyeån vaø Bieân baûn baøn giao, caäp nhaät vaøo heä thoáng soá hieäu CTN – maùy tính seõ truy caäp töø maïng ñeå hieän leân maøn hình caùc döõ lieäu nhö: côõ, kieåu, traïng thaùi, soá seal, troïng löôïng, vò trí thöïc teá, teân taøu/chuyeán, haõng taøu, chuû khai thaùc, nhieät ñoä, thoâng gioù caøi ñaët, IMDG, tình traïng CTN…; sau ñoù NV chöùng töø tieáp tuïc caäp nhaät caùc thoâng tin khaùc (Teân ñaïi lyù yeâu caàu vaän chuyeån, ngaøy yeâu caàu, phöông aùn taùc nghieäp: ví duï “Chuyeån haøng nhaäp CL – TC”…), in caùc phieáu EIR, kyù vaøo muïc “Ngöôøi phaùt haønh” (1 CTN coù 3 lieân). Toaøn boä EIR ñöôïc chuyeån cho TBSXù. TBSX chuyeån Keá hoaïch vaän chuyeån voøng ngoaøi, danh saùch CTN vaø caùc EIR cho khu haøng (hoaëc Tröïc ban taøu, neáu laøm haøng sang maïn taøu – saø lan). Böôùc 3: Xeáp dôõ, baøn giao CTN taïi baõi haøng. Sau khi phöông tieän caäp beán oån ñònh, Tröïc ban taøu tieán haønh toå chöùc xeáp dôõ theo phöông aùn ñaêng kyù. Tröïc ban taøu phoái hôïp vôùi NV ñieàu ñoä baõi ñeå naém vò trí nhaän CTN vaø ñieàu ñoäng phöông tieän cho phuø hôïp. Ñieàu ñoä baõi kieåm tra EIR vaø toå chöùc giao CTN cho xe ñaàu keùo noäi boä; ghi tình traïng CTN (phaùt sinh - neáu coù; ñoái vôùi CTN laïnh, ghi roõ tình traïng kyõ thuaät: phaàn maùy, voû vaø caùc thieát bò lieân quan, yeâu caàu NV Vaän haønh ruùt ñieän tröôùc khi naâng CTN leân xe); ñoùng daáu teân vaøo muïc “Baõi CTN nôi ñi” treân lieân 1 EIR vaø giao laïi boä EIR cho Laùi xe. + Löu yù: chuyeån CTN theo thöù töï öu tieân, taøu naøo caäp caûng tröôùc chuyeån tröôùc, CTN laïnh chuyeån tröôùc CTN khoâ… Laùi xe ghi vaøo muïc “nôi ñi”: soá hieäu ñaàu keùo, soá hieäu phöông tieän naângï, soá löôïng CTN ñaûo chuyeån vaø cho phöông tieän leân caàu taøu. Böôùc 4: Kieåm tra CTN vaø EIR, ghi thôøi gian xeáp haøng, taïi maët caét caàu caûng. Laùi xe trình boä EIR cho NV saø lan. NV saø lan kieåm tra soá CTN, soá seal thöïc teá so vôùi EIR; kieåm tra EIR (ñaõ ghi ñuùng, ñuû caùc muïc theo qui ñònh); ghi thôøi ñieåm xeáp haøng xuoáng saø lan, soá hieäu caåu bôø, teân Ñoäi coâng nhaân, soá hieäu saø lan; kieåm tra vaø ghi tình traïng cuûa CTN, seal (neáu laøm haøng theo phöông aùn taøu – saø lan, baùo NV giao nhaän taøu giaûi quyeát khi phaùt hieän ra tình traïng baát thöôøng cuûa CTN vaø seal); kyù vaøo muïc “Ngöôøi giao/ nhaän CTN”. Ñònh kyø theo thôøi gian (1h/ 1 laàn), NV Ñoäi quaûn lí toång hôïp (QLTH) tôùi caùc vò trí laøm haøng treân caàu caûng (taøu/ saø lan) ñeå thu caùc lieân 1 EIR töø NV saø lan. Khi keát thuùc laøm haøng moãi chuyeán saø lan, maø vaãn coøn caùc EIR chöa ñöôïc NV saø lan baøn giao heát cho NV QLTH, thì Tröïc ban taøu nhaän laïi soá EIR naøy töø NV saø lan vaø chuyeån veà vaên phoøng Ñoäi QLTH; NV QLTH caäp nhaät caùc thoâng tin ghi baèng tay treân caùc EIR vaøo heä thoáng vaø löu tröõ EIR theo qui ñònh. GHI CHUÙ : neáu laøm haøng theo phöông aùn taøu – saø lan (sang maïn), thì khoâng söû duïng xe ñaàu keùo vaø khoâng coù böôùc 3 treân ñaây; caùc böôùc khaùc thöïc hieän bình thöôøng. QUI TRÌNH 23: CAÛNG CHUYEÅN CTN ROÃNG ÑI CAÙC DEPOT KHAÙC. Böôùc 1: Nhaän yeâu caàu cuûa khaùch haøng, laäp keá hoaïch vaän chuyeån, taïi TBSX: Danh saùch ñeà nghò chuyeån CTN roãng do caùc Ñaïi lyù haõng taøu hoaëc caùc depot cung caáp cho TBSX. TBSX thoáng nhaát vôùi GNVT vaø caùc depot veà keá hoaïch vaän chuyeån ngoaøi (trong ñoù coù keá hoaïch boá trí caàu beán vaø laøm haøng saø lan) ñeå thöïc hieän theo caùc order, ñoàng thôøi trieån khai ñeán caùc ñaàu moái lieân quan. Böôùc 2: Phaùt haønh EIR. NV chöùng töø (Ñoäi QLTH) caên cöù danh saùch CTN (hoaëc Leänh caáp CTN roãng) caàn chuyeån, caäp nhaät vaøo heä thoáng soá hieäu CTN – neáu Leänh chæ ñònh - maùy tính seõ truy caäp töø maïng ñeå hieän leân maøn hình caùc döõ lieäu veà CTN ñoù nhö: côõ, kieåu, traïng thaùi, vò trí thöïc teá, teân taøu/chuyeán, haõng taøu, chuû khai thaùc, tình traïng CTN…; sau ñoù NV chöùng töø tieáp tuïc caäp nhaät caùc thoâng tin khaùc (Teân ñaïi lyù yeâu caàu vaän chuyeån/ teân chuû haøng, soá hieäu Leänh, soá Booking Note, ngaøy phaùt haønh, ngaøy heát haïn Leänh, côõ, kieåu, traïng thaùi, chuû khai thaùc, caùc vò trí döï kieán – neáu coù, caùc ghi chuù ñaëc bieät, phöông aùn taùc nghieäp: ví duï “Chuyeån CTN CL – NT”…), in caùc phieáu EIR, kyù vaøo muïc “Ngöôøi phaùt haønh” (1 CTN coù 3 lieân). Toaøn boä EIR ñöôïc chuyeån cho TBSXù. TBSX chuyeån Keá hoaïch vaän chuyeån voøng ngoaøi, danh saùch CTN vaø caùc EIR cho khu haøng (hoaëc Tröïc ban taøu, neáu laøm haøng sang maïn taøu – saø lan). Böôùc 3: Xeáp dôõ, baøn giao CTN taïi baõi. Sau khi phöông tieän caäp beán oån ñònh, Tröïc ban taøu tieán haønh toå chöùc xeáp dôõ theo phöông aùn ñaêng kyù. Tröïc ban taøu phoái hôïp vôùi NV ñieàu ñoä baõi ñeå naém vò trí nhaän CTN vaø ñieàu ñoäng phöông tieän cho phuø hôïp. NV keá hoaïch khu haøng kieåm tra tính hôïp leä cuûa EIR (coøn haïn cho pheùp…) vaø ñieàu chænh “Vò trí döï kieán” cuûa CTN caàn caáp leân EIR (neáu caàn thieát), ñoàng thôøi chuyeån cho Ñieàu ñoä baõi chuaån bò. Xe ñaàu keùo noäi boä ñeán khu vöïc ñöôïc höôùng daãn. Ñieàu ñoä baõi ñieàu phöông tieän caáp CTN cho xe (neáu EIR chöa coù soá CTN, Ñieàu ñoä baõi lieân heä veà vaên phoøng baèng VHF, ñeå kieåm tra xem CTN ñònh caáp coù ñuùng yeâu caàu cuûa EIR hay khoâng). (Ñoái vôùi CTN laïnh, yeâu caàu NV Vaän haønh ruùt ñieän – neáu coù - tröôùc khi naâng CTN leân xe). Laùi xe cho phöông tieän qua vaên phoøng hieän tröôøng cuûa haõng taøu (chæ ñoái vôùi caùc haõng coù yeâu caàu kieåm tra CTN roãng tröôùc khi caáp cho khaùch haøng). Laùi xe cho xe qua vaên phoøng khu CTN roãng, trình caùc EIR. NV Khu haøng kieåm tra laïi chuûng loaïi vaø chuû khai thaùc cuûa CTN…; ghi leân EIR soá CTN (neáu Leänh khoâng chæ ñònh soá), tình traïng CTN (phaùt sinh - neáu coù; ñoái vôùi CTN laïnh, ghi roõ tình traïng kyõ thuaät: phaàn maùy, voû vaø caùc thieát bò lieân quan); ñoùng daáu teân vaøo muïc “Baõi CTN nôi ñi” treân lieân 1 EIR vaø giao laïi boä EIR cho Laùi xe. Laùi xe ghi vaøo muïc “Nôi ñi”: soá hieäu ñaàu keùo, soá hieäu phöông tieän naângï, soá löôïng CTN ñaûo chuyeån vaø cho phöông tieän leân caàu taøu. Böôùc 4: Kieåm tra CTN vaø EIR, ghi thôøi gian xeáp haøng, taïi maët caét caàu caûng. Laùi xe trình boä EIR cho NV saø lan. NV saø lan kieåm tra côõ loaïi, soá CTN thöïc teá so vôùi EIR; kieåm tra EIR (ñaõ ghi ñuùng, ñuû caùc muïc theo qui ñònh); ghi thôøi ñieåm xeáp haøng xuoáng saø lan, soá hieäu caåu bôø, teân Ñoäi coâng nhaân, soá hieäu saø lan; kieåm tra vaø ghi tình traïng cuûa CTN (neáu laøm haøng theo phöông aùn taøu – saø lan, baùo NV giao nhaän taøu giaûi quyeát khi phaùt hieän ra tình traïng baát thöôøng cuûa CTN); kyù vaøo muïc “Ngöôøi giao/ nhaän CTN”. Ñònh kyø theo thôøi gian (1h/ 1 laàn), NV Ñoäi quaûn lí toång hôïp (QLTH) tôùi caùc vò trí laøm haøng treân caàu caûng (taøu/ saø lan) ñeå thu caùc lieân 1 EIR töø NV saø lan. Khi keát thuùc laøm haøng moãi chuyeán saø lan, maø vaãn coøn caùc EIR chöa ñöôïc NV saø lan baøn giao heát cho NV QLTH, thì Tröïc ban taøu nhaän laïi soá EIR naøy töø NV saø lan vaø chuyeån veà vaên phoøng Ñoäi QLTH; NV QLTH caäp nhaät caùc thoâng tin ghi baèng tay treân caùc EIR vaøo heä thoáng vaø löu tröõ EIR theo qui ñònh. GHI CHUÙ : neáu laøm haøng theo phöông aùn taøu – saø lan (sang maïn), thì khoâng söû duïng xe ñaàu keùo vaø khoâng coù böôùc 3 treân ñaây; caùc böôùc khaùc thöïc hieän bình thöôøng. QUI TRÌNH 24: CAÛNG CHUYEÅN CTN HAØNG XUAÁT ÑI CAÙC DEPOT KHAÙC. Böôùc 1: Nhaän yeâu caàu cuûa khaùch haøng, laäp keá hoaïch vaän chuyeån, taïi TBSX: Danh saùch chuyeån CTN haøng xuaát theo töøng chuyeán taøu do caùc Ñaïi lyù haõng taøu hoaëc caùc depot cung caáp cho TBSX. Tröôøng hôïp haõng taøu thoûa thuaän caûng töï ñoäng chuyeån theo packing list thì soá lieäu ñöôïc theå hieän treân maïng. TBSX thoáng nhaát vôùi GNVT vaø caùc depot veà keá hoaïch vaän chuyeån ngoaøi (trong ñoù coù keá hoaïch boá trí caàu beán vaø laøm haøng saø lan) ñeå thöïc hieän theo caùc order, ñoàng thôøi trieån khai ñeán caùc ñaàu moái lieân quan. GNVT laøm thuû tuïc haûi quan theo qui ñònh, chuyeån baûn copy Bieân baûn baøn giao cho Ñoäi QLTH. Böôùc 2: Phaùt haønh EIR: NV chöùng töø (Ñoäi QLTH) caên cöù danh saùch CTN caàn chuyeån vaø Bieân baûn baøn giao, caäp nhaät vaøo heä thoáng soá hieäu CTN – maùy tính seõ truy caäp töø maïng ñeå hieän leân maøn hình caùc döõ lieäu nhö: côõ, kieåu, traïng thaùi, soá seal, troïng löôïng, caûng dôõ, vò trí thöïc teá, teân taøu/chuyeán, haõng taøu, chuû khai thaùc, nhieät ñoä, thoâng gioù caøi ñaët, IMDG, tình traïng CTN…; sau ñoù NV chöùng töø tieáp tuïc caäp nhaät caùc thoâng tin khaùc (Teân ñaïi lyù yeâu caàu vaän chuyeån, ngaøy yeâu caàu, phöông aùn taùc nghieäp: ví duï “Chuyeån haøng xuaát CL – TC”…), in caùc phieáu EIR, kyù vaøo muïc “Ngöôøi phaùt haønh” (1 CTN coù 3 lieân). Toaøn boä EIR ñöôïc chuyeån cho TBSX. TBSX chuyeån Keá hoaïch vaän chuyeån voøng ngoaøi, danh saùch CTN vaø caùc EIR cho khu haøng. Böôùc 3: Xeáp dôõ, baøn giao CTN taïi baõi haøng. Sau khi phöông tieän caäp beán oån ñònh, Tröïc ban taøu tieán haønh toå chöùc xeáp dôõ theo phöông aùn ñaêng kyù. Tröïc ban taøu phoái hôïp vôùi NV ñieàu ñoä baõi ñeå naém vò trí nhaän CTN vaø ñieàu ñoäng phöông tieän cho phuø hôïp. Ñieàu ñoä baõi kieåm tra EIR vaø toå chöùc giao CTN cho xe ñaàu keùo noäi boä, (Ñoái vôùi CTN laïnh, Ñieàu ñoä baõi yeâu caàu NV Vaän haønh ruùt ñieän tröôùc khi naâng CTN leân xe); ghi tình traïng CTN (phaùt sinh - neáu coù); ñoùng daáu teân vaøo muïc “Baõi CTN nôi ñi” treân lieân 1 EIR vaø giao laïi boä EIR cho Laùi xe. Laùi xe ghi vaøo muïc “nôi ñi”: soá hieäu ñaàu keùo, soá hieäu phöông tieän naângï, soá löôïng CTN ñaûo chuyeån vaø cho phöông tieän leân caàu taøu. Böôùc 4: Kieåm tra CTN vaø EIR, ghi thôøi gian xeáp haøng, taïi maët caét caàu caûng: Laùi xe trình boä EIR cho NV saø lan. NV saø lan kieåm tra côõ loaïi, soá CTN, soá seal thöïc teá so vôùi EIR; kieåm tra EIR (ñaõ ghi ñuùng, ñuû caùc muïc theo qui ñònh); ghi thôøi ñieåm xeáp haøng xuoáng saø lan, soá hieäu caåu bôø, teân Ñoäi coâng nhaân, soá hieäu saø lan; kyù vaøo muïc “Ngöôøi giao/ nhaän CTN”. Ñònh kyø theo thôøi gian (1h/ 1 laàn), NV Ñoäi quaûn lí toång hôïp (QLTH) tôùi caùc vò trí laøm haøng treân caàu caûng (taøu/ saø lan) ñeå thu caùc lieân 1 EIR töø NV saø lan. Khi keát thuùc laøm haøng moãi chuyeán saø lan, maø vaãn coøn caùc EIR chöa ñöôïc NV saø lan baøn giao heát cho NV QLTH, thì Tröïc ban taøu nhaän laïi soá EIR naøy töø NV saø lan vaø chuyeån veà vaên phoøng Ñoäi QLTH; NV QLTH caäp nhaät caùc thoâng tin ghi baèng tay treân caùc EIR vaøo heä thoáng vaø löu tröõ EIR theo qui ñònh. TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN: Qui trình treân ñöôïc thöïc hieän töø ngaøy kyù. Caùc qui trình quaûn lí giao nhaän CTN taïi Caûng Caùt Laùi tröôùc ñaây ñöôïc huûy boû. Caùc boä phaän tham gia trong daây chuyeàn saûn xuaát taïi Caûng Caùt Laùi vaø caùc Depot khaùc, nghieân cöùu kyõ Qui trình, xaùc ñònh roõ caùc noäi dung lieân quan caàn toå chöùc thöïc hieän, thuoäc traùch nhieäm cuûa boä phaän mình, quaùn trieät, höôùng daãn, quaûn lí NV thöïc hieän nghieâm. Aùp duïng hình thöùc bình xeùt chaát löôïng lao ñoäng, khen thöôûng vaø kyû luaät caùc caù nhaân, taäp theå theo caùc noäi qui, qui cheá Ñaïi hoäi CNVC cuûa Cty Taân caûng Saøi Goøn. Trong quaù trình thöïc hieän, neáu coù vöôùng maéc phaùt sinh, caùc ñaàu moái phaûn aùnh veà Trung taâm Ñieàu ñoä qua boä phaän TBSX ñeå ñöôïc giaûi quyeát. GIAÙM ÑOÁC TTÑÑ Nôi nhaän: Ban Giaùm ñoác Cty (ñeå baùo caùo) ; TTÑÑ vaø caùc ñaàu moái tröïc thuoäc; Caùc Xí nghieäp, Phoøng, ICD.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuy trình quản lý giao nhận Container tại cảng Cái Lát.doc
Tài liệu liên quan