Đề tài Thiết kế máy xúc một gầu bánh xích loại nhỏ của Nga

Đặc tính kỹ thuật của máy xúc gầu thuận , công dụng, phân loại và lĩnh vực áp dụng của nó : 1. Máy Xúc là một loại Máy làm Đất rất phổ biến, thường được sử dụng để thực hiện một khối lượng rất lớn và điều này nói lên vai trò quan trọng của Máy xúc . Ở Việt Nam trong các công trình xây dựng công nghiệp lớn (Khu gang thép , công trình xây dựng kiến trúc, thuỷ lợi, thuỷ điện, các công trình xây dựng giao thông ) thì Máy Đào thường được sử dụng để thực hiện các công việc như : khai thác khoáng sản (Than đá, kim loại ) , đào hào, đào kênh , đào đất đá phục vụ cho việc làm đường , các công trình xây dựng nhà cửa , xây dựng sân bay hay bến cảng .v.v Máy đào thường được sử dụng nhiều , thể hiện tính tiện ích và vai trò quan trọng của nó ; và phổ biến là loại Máy Xúc có dung tích gầu từ 1 m3 trở xuống được sử dụng nhiều . Máy Xúc trong công trình xây dựng thường là máy vạn năng tức là nó có thể làm được nhiều công việc khác nhau như đào hào , đóng cọc , xúc đất , nhổ gốc cây , hay là trên Máy Xúc nó có thể lắp các thiết bị thay thế (Bộ phận công tác ) khác nhau . dung tích gầu thường dưới 1m3 , số Máy Xúc có bộ di chuyển là bánh hơi thường có dung tích gầu dưới 0.35 m3 và dung tích gầu lớn hơn thường có bộ di chuyển bánh xích Đối với Máy Xúc một gầu hiện đại thường có hệ thống di chuyển bằng bánh xích , bánh lốp hoặc bằng cơ cấu tự bước đối với những Máy Xúc làm việc trên nền đất rất yếu . Dung tích của gầu tuỳ thuộc vào đặc tính sử dụng của máy xúc . Trọng lượng củav máy xúc một gầu từ 2 đến 45 tấn . Máy xúc có dung tích gầu nhỏ (0.15 1 m3) và trung bình (13.5 m3) thường là Máy xúc vạn năng và trên các máy xúc đó có thể lắp nhiều thiết bị công tác như : Gàu thuận , gầu nghịch , gầu ngoạm , cần trục , gầu bào , thiết bị bốc dỡ vật liệu Các loại Máy xúc một gầu có dung tích từ 3 4 m3 trở lên thường để thực hiện một công việc nhất định và chỉ lắp một kiểu thiết bị công tác hay chính nó chỉ là một loại máy xúc chuyên dùng . 2. Máy xúc một gầu có thể phân loại theo công dụng , theo hệ thống dẫn động , theo hệ thống di chuyển , theo khả năng quay của phần quay , theo hệ thống treo và theo kiểu thiết bị công tác , Cụ thể là : - Theo công dụng máy xúc 1 gầu có thể phân thành : Máy Xúc xây dựng , Máy Xúc khai thác mỏ , Máy Xúc bóc vỉa , Máy Xúc đào giếng và đường hầm . - Theo hệ thống dẫn động : Máy Xúc được phân theo số động cơ và dạng truyền động(Truyền động cơ khí , truyền động thuỷ lực ) . - Theo khả năng quay của bộ phận quay : Máy Xúc được phân thành Máy Xúc quay hết vòng và Máy Xúc quay không hết vòng . - Theo cấu tạo của hệ thống di chuyển có Máy Xúc bánh xích , ( Xích thường ,xích mở rộng ) , bánh lốp , Máy Xúc lắp trên máy cơ sở tự hành hoặc lắp trên khung bệ chuyên dùng . - Theo hệ thống treo thiết bị công tác : Máy Xúc hệ thống treo mềm (Máy đào cáp ) và hệ thống treo cứng (Máy Xúc thuỷ lực ) . - Theo dạng thiết bị công tác : Máy Xúc gầu thuận , Máy Xúc gầu nghịch , Máy Xúc gầu ngoạm , Máy Xúc gầu bào , cần trục , búa đóng cọc , Máy Xúc gầu quăng , máy nhổ gốc cây , 3. Máy Xúc gầu thuận có hướng di chuyển của gầu khi làm việc ra xa khỏi tâm máy thường dùng để đào đất ở mức cao hơn mặt bằng máy đứng . Máy Xúc gầu thuận là Máy Xúc một gầu phổ biến nhất , có số lượng lớn và nhiều thể loại . Quá trình đào đất của Máy Xúc gầu thuận là cưỡng bức nhờ tay gầu ấn gầu vào đất đặc tính và trạng thái của đất loại thiết bị công tác , trạng thái lưỡi cắt cũng như tốc độ đào và nâng gầu .

doc26 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2536 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế máy xúc một gầu bánh xích loại nhỏ của Nga, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ThiÕt kÕ m«n häc M¸y Lµm §Êt §Ò bµi : “ThiÕt kÕ m¸y xóc mét gÇu b¸nh xÝch lo¹i nhá cña Nga ” . I. §Æc tÝnh kü thuËt cña m¸y xóc gÇu thuËn , c«ng dông, ph©n lo¹i vµ lÜnh vùc ¸p dông cña nã : 1. M¸y Xóc lµ mét lo¹i M¸y lµm §Êt rÊt phæ biÕn, th­êng ®­îc sö dông ®Ó thùc hiÖn mét khèi l­îng rÊt lín vµ ®iÒu nµy nãi lªn vai trß quan träng cña M¸y xóc . ë ViÖt Nam trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c«ng nghiÖp lín (Khu gang thÐp , c«ng tr×nh x©y dùng kiÕn tróc, thuû lîi, thuû ®iÖn, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng giao th«ng…) th× M¸y §µo th­êng ®­îc sö dông ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nh­ : khai th¸c kho¸ng s¶n (Than ®¸, kim lo¹i …) , ®µo hµo, ®µo kªnh …, ®µo ®Êt ®¸ phôc vô cho viÖc lµm ®­êng , c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nhµ cöa , x©y dùng s©n bay hay bÕn c¶ng .v.v… M¸y ®µo th­êng ®­îc sö dông nhiÒu , thÓ hiÖn tÝnh tiÖn Ých vµ vai trß quan träng cña nã ; vµ phæ biÕn lµ lo¹i M¸y Xóc cã dung tÝch gÇu tõ 1 m3 trë xuèng ®­îc sö dông nhiÒu . M¸y Xóc trong c«ng tr×nh x©y dùng th­êng lµ m¸y v¹n n¨ng tøc lµ nã cã thÓ lµm ®­îc nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau nh­ ®µo hµo , ®ãng cäc , xóc ®Êt , nhæ gèc c©y ,… hay lµ trªn M¸y Xóc nã cã thÓ l¾p c¸c thiÕt bÞ thay thÕ (Bé phËn c«ng t¸c ) kh¸c nhau . dung tÝch gÇu th­êng d­íi 1m3 , sè M¸y Xóc cã bé di chuyÓn lµ b¸nh h¬i th­êng cã dung tÝch gÇu d­íi 0.35 m3 vµ dung tÝch gÇu lín h¬n th­êng cã bé di chuyÓn b¸nh xÝch §èi víi M¸y Xóc mét gÇu hiÖn ®¹i th­êng cã hÖ thèng di chuyÓn b»ng b¸nh xÝch , b¸nh lèp hoÆc b»ng c¬ cÊu tù b­íc ®èi víi nh÷ng M¸y Xóc lµm viÖc trªn nÒn ®Êt rÊt yÕu . Dung tÝch cña gÇu tuú thuéc vµo ®Æc tÝnh sö dông cña m¸y xóc . Träng l­îng cñav m¸y xóc mét gÇu tõ 2 ®Õn 45 tÊn . M¸y xóc cã dung tÝch gÇu nhá (0.15 1 m3) vµ trung b×nh (13.5 m3) th­êng lµ M¸y xóc v¹n n¨ng vµ trªn c¸c m¸y xóc ®ã cã thÓ l¾p nhiÒu thiÕt bÞ c«ng t¸c nh­ : Gµu thuËn , gÇu nghÞch , gÇu ngo¹m , cÇn trôc , gÇu bµo , thiÕt bÞ bèc dì vËt liÖu …C¸c lo¹i M¸y xóc mét gÇu cã dung tÝch tõ 3 4 m3 trë lªn th­êng ®Ó thùc hiÖn mét c«ng viÖc nhÊt ®Þnh vµ chØ l¾p mét kiÓu thiÕt bÞ c«ng t¸c hay chÝnh nã chØ lµ mét lo¹i m¸y xóc chuyªn dïng . 2. M¸y xóc mét gÇu cã thÓ ph©n lo¹i theo c«ng dông , theo hÖ thèng dÉn ®éng , theo hÖ thèng di chuyÓn , theo kh¶ n¨ng quay cña phÇn quay , theo hÖ thèng treo vµ theo kiÓu thiÕt bÞ c«ng t¸c , .. Cô thÓ lµ : Theo c«ng dông m¸y xóc 1 gÇu cã thÓ ph©n thµnh : M¸y Xóc x©y dùng , M¸y Xóc khai th¸c má , M¸y Xóc bãc vØa , M¸y Xóc ®µo giÕng vµ ®­êng hÇm . Theo hÖ thèng dÉn ®éng : M¸y Xóc ®­îc ph©n theo sè ®éng c¬ vµ d¹ng truyÒn ®éng(TruyÒn ®éng c¬ khÝ , truyÒn ®éng thuû lùc …) . Theo kh¶ n¨ng quay cña bé phËn quay : M¸y Xóc ®­îc ph©n thµnh M¸y Xóc quay hÕt vßng vµ M¸y Xóc quay kh«ng hÕt vßng . Theo cÊu t¹o cña hÖ thèng di chuyÓn cã M¸y Xóc b¸nh xÝch , ( XÝch th­êng ,xÝch më réng ) , b¸nh lèp , M¸y Xóc l¾p trªn m¸y c¬ së tù hµnh hoÆc l¾p trªn khung bÖ chuyªn dïng . Theo hÖ thèng treo thiÕt bÞ c«ng t¸c : M¸y Xóc hÖ thèng treo mÒm (M¸y ®µo c¸p ) vµ hÖ thèng treo cøng (M¸y Xóc thuû lùc ) . Theo d¹ng thiÕt bÞ c«ng t¸c : M¸y Xóc gÇu thuËn , M¸y Xóc gÇu nghÞch , M¸y Xóc gÇu ngo¹m , M¸y Xóc gÇu bµo , cÇn trôc , bóa ®ãng cäc , M¸y Xóc gÇu qu¨ng , m¸y nhæ gèc c©y , … 3. M¸y Xóc gÇu thuËn cã h­íng di chuyÓn cña gÇu khi lµm viÖc ra xa khái t©m m¸y th­êng dïng ®Ó ®µo ®Êt ë møc cao h¬n mÆt b»ng m¸y ®øng . M¸y Xóc gÇu thuËn lµ M¸y Xóc mét gÇu phæ biÕn nhÊt , cã sè l­îng lín vµ nhiÒu thÓ lo¹i . Qu¸ tr×nh ®µo ®Êt cña M¸y Xóc gÇu thuËn lµ c­ìng bøc nhê tay gÇu Ên gÇu vµo ®Êt ®Æc tÝnh vµ tr¹ng th¸i cña ®Êt lo¹i thiÕt bÞ c«ng t¸c , tr¹ng th¸i l­ìi c¾t còng nh­ tèc ®é ®µo vµ n©ng gÇu . H×nh I. 1 M¸y Xóc gÇu thuËn . Bé di chuyÓn b¸nh xÝch ; 2-Xi lanh n©ng h¹ cÇn ; 3-Xi lanh co duçi tay gÇu ; 4- Xi lanh gÇu ; 5- GÇu xóc ; 6- Tay gÇu ; 7- CÇn : 8 - èng khãi ; 9 - BÇu le ; 10 - Chèt ngang ; 11 - §Ìn chiÕu s¸ng ; 12 - Ca bin ; 13 - HÖ thèng ®éng lùc . Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc , M¸y Xóc gÇu thuËn thùc hiÖn 5 thao t¸c c¬ b¶n sau : §µo ®Êt quay gÇu ®Çy ®Êt ®Õn chç ®æ , ®æ ®Êt lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn hay ®æ thµnh tõng ®èng , quay gÇu kh«ng t¶i vÒ khoang ®µo vµ h¹ gÇu ®Ó ®µo . Trong thùc tÕ , ®Ó gi¶m thêi gian mét chu kú n©ng cao n¨ng suÊt cña m¸y ,cã thÓ thùc hiÖn nhiÒu nguyªn c«ng Khi b¾t ®Çu ®µo , gÇu ®­îc h¹ ë vÞ trÝ I (h×nh I ) ®Ó ®µo dÔ dµng tay gÇu nghiªng vÒ phÝa trong so víi ph­¬ng th¼ng mét gãc =20 250 khi m¸y lµm viÖc däc theo xÝch . Muèn ®µo ®Êt n©ng gÇu tõ vÞ trÝ I ®Õn vÞ trÝ II b»ng xi lanh tay gÇu (8) ®ång thêi n©ng , h¹ cÇn (1) b»ng xi lanh (9) ®Ó ®iÒu chØnh chiÒu dµy l¸t c¾t . §Ó ®¶m b¶o chÕ ®é lµm viÖc vµ sö dông c«ng suÊt cña m¸y hîp lý , chiÒu dµy phoi ®­îc thay ®æi mét c¸ch hîp lý , cã gi¸ trÞ nhá nhÊt ë ®Çu qu¸ tr×nh ®µo vµ lín nhÊt ë cuèi qu¸ tr×nh ®µo khi r¨ng gÇu n»m trªn ®­êng n»m ngang víi t©m khíp cÇn vµ tay gµu (2) . Sau khi gµu ®Çy ®Êt , n©ng cÇn vµ ®­a cÇn ra khái khoang ®µo råi quay ®­îc x¸c dÞnh theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ cã thÓ tõ 150 1800 trong cïng mét khoang ®µo . §Ó ®æ ®Êt , më ®¸y gµu b»ng xi lanh thuû lùc (7) hoÆc quay gµu b»ng xi lanh (10) . Sau ®ã quay gµu vÒ khoang ®µo vµ h¹ gµu, qu¸ tr×nh lµm viÖc l¹i ®­îc tiÕp tôc vµ lÆp l¹i nh­ trªn . II. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña M¸y Xóc gµu thuËn : XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu , ta chän M¸y Xóc gÇu thuËn lo¹i nhá cña nga cã dung tÝch gÇu q = 0.65 m3 . Tõ c¸c th«ng sè cña M¸y Xóc EC 650 , ta dïng tû sè ®ång d¹ng ®Ó tÝnh cho M¸y Xóc cã dung tÝch gÇu q = 0.65 m3 , c¸c th«ng sè chñ yÕu cña M¸y Xóc EC 650 nh­ sau : C«ng suÊt ®éng c¬ : N = 284 KW. Dung tÝch gÇu : q = 0,65 m3 . Träng l­îng toµn bé m¸y G = 64.9 TÊn . ChiÒu cao cña m¸y : H = 3600 mm . ChiÒu réng cña m¸y : B = 4150 mm . ChiÒu dµi m¸y : L = 6830 mm . ChiÒu réng cña xÝch : b = 600 mm . B¸n kÝnh ®µo lín nhÊt : R = 1310 mm . ChiÒu cao thi c«ng lín nhÊt : S = 8400 mm . Tèc ®é di chuyÓn lín nhÊt : V = 2.8 KM/h . Lùc kÐo lín nhÊt : F = 519 KN . C¸c th«ng sè ®ång d¹ng chÝnh cña m¸y : * HÖ sè ®ång d¹ng vÒ kÝch th­íc : Kv = = 0.969 * B¸n kÝnh ®µo lín nhÊt : kl = (mm). * ChiÒu cao thi c«ng cña m¸y : (mm). * ChiÒu s©u hè ®µo : (mm). * ChiÒu dµi cña cÇn : (mm) . Chó ý c¸c th«ng sè tÝnh to¸n khi gÇu v­¬n xa nhÊt (cÇn nghiªng mét gãc 450 ) : + B¸n kÝnh quay cña gÇu : R gÇu = B (BÒ réng cña phoi ®Êt ) + B¸n kÝnh quay cña tay gÇu : Rtg = LTT + Khèi l­îng cña cÇn : mc = 900 kg Träng l­îng cña cÇn : Gc = 9*103 KG . + Khèi l­îng cña tay gÇu : mtg = 450 kg Träng l­îng cña tay gÇu : Gtg= 4.5 * 103KG. + Khèi l­îng cña gÇu : mg= 300 kg Träng l­îng cña gÇu :Gg= 3* 103 KG . 2. TÝnh to¸n c¸c c¬ cÊu lµm viÖc cña thiÕt bÞ c«ng t¸c M¸y Xóc thuû lùc gµu thuËn lo¹i nhá : Qu¸ tr×nh ®µo ®Êt cña M¸y Xóc thuû lùc gÇu thuËn cã thÓ tiÕn hµnh theo c¸c nguyªn t¾c sau : GÇu vµ tay gÇu cè ®Þnh , cÇn chuyÓn ®éng nhê xi lanh cÇn CÇn vµ gÇu cè ®Þnh , gÇu chuyÓn ®éng nhê xi lanh tay gÇu . CÇn vµ tay gÇu cè ®Þnh , gÇu chuyÓn ®éng nhê xi lanh tay gÇu . CÇn vµ tay gÇu ho¹t ®éng ®ång thêi nhê c¸c xi lanh t­¬ng øng . Ba tr­êng hîp sau th­êng ®­îc sö dông trong thùc tÕ . Gi¶ sö trong thêi gian ®µo ®Êt , gµu chuyÓn ®éng nhê tay gµu , chiÒu dµy lín nhÊt cña phoi c¾t ®¹t ®­îc khi r¨ng gµu vµ khíp 0 (khíp cÇn vµ tay gµu ) n»m trªn ®­êng n»m ngang , vÞ trÝ II (H×nh 2-1) : (m) (1) Trong ®ã : q – Dung tÝch h×nh häc cña gÇu (m3) , q = 0.65 m3 b – ChiÒu réng gÇu ( m) , H – ChiÒu cao ®µo danh nghÜa (m) . Ktx – HÖ sè t¬i xèp . Lùc c¶n ®µo tiÕp tuyÕn lín nhÊt t¸c dông lªn r¨ng (hay mÐp gÇu ) ë vÞ trÝ II ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc cña N.G.Dombrovski : P01 = K1*b*CMaX (2) Trong ®ã : K1 – HÖ sè ®µo c¶n (KG/cm3) §èi víi ®Êt lo¹i III K1= 1.5 §èi víi ®Êt lo¹i IV K1= 2.5 §èi víi ®Êt lo¹i V K1= 3.5 §èi víi ®Êt lo¹i VI K1= 2.4 * ChiÒu réng hè ®µo (B) : khi ta coi gÇu lµ h×nh ch÷ nhËt th× V = q = B3 B = = 0.866 ( m ) * ChiÒu dµy phoi ®Êt (C) : Víi chiÒu cao ®µo H = 5.366 (m) . HÖ sè ®Çy gÇu = 1.15 (®µo xèp ) . XÐt mét l­ît ®µo cña gÇu phoi ®Êt ®­îc h×nh thµnh nh­ h×nh vÏ , ta cã : V = q = H *CMax (m) . ChiÒu dµy trung b×nh cña phoi ®Êt : = 18.5 (cm ) . * TÝnh lùc c¶n ®µo P01 theo CMax : + Víi ®Êt lo¹i III : P01 = KIII * CMax * B = 1.5 * 37 * 86.6 = 4806.3 (KG) . + Víi ®Êt lo¹i IV : P01 = KIV * CMax * B = 2.5 * 37 * 86.6 = 8010.5 ( KG ) . + Víi ®Êt lo¹i V : P01= KV* CMax * B = 3.5 * 37 * 86.6 = 11214.7 (KG) . + Víi ®Êt lo¹i VI : P01 = KVI * CMax* B = 2.4 * 37 * 86.6 = 7690 (KG) . * Thµnh phÇn lùc c¶n ®µo theo ph­¬ng ph¸p tuyÕn víi quü ®¹o trong tr­êng hîp nµy cã thÓ tÝnh gÇn ®óng theo c«ng thøc : P02 = 0.1 P01 ( 3 ) Trong ®ã : 0.1 – HÖ sè lùc ®éng 1- CÇn ; 2 – Tay gÇu ; 3 – gÇu ; 4- xi lanh cÇn ; 5- Xi lanh tay gÇu ; 6– xi lanh gÇu . Trong thêi gian ®µo , gÇu chuyÓn ®éng tõ vÞ trÝ I ®Õn vÞ trÝ II , lùc cÇn thiÕt cña xi lanh tay gÇu Pxl thay ®æi tõ 0 ®Õn Max Gi¸ trÞ lín nhÊt cña lùc Pxl ë vÞ trÝ II ( H×nh II-2) ®­îc x¸c ®Þnh tõ ph­¬ng tr×nh m« men ®èi víi khíp 0 : Pxl = ( 4) Trong ®ã : P01- Lùc c¶n ®µo tiÕp tuyÕn . r0 – C¸nh tay ®ßn cña lùc P01 lÊy ®èi víi ®iÓm 0 . Gi – Träng l­îng cña c¸c phÇn tö c«ng t¸c vµ ®Êt ( Träng l­îng cña gÇu ®Çy ®Êt Gg+® , träng l­îng xi lanh gÇu Gxg , träng l­îng tay gÇu Gt , 1/2 träng l­îng tay gÇu Gxl ) . r1 – C¸nh tay ®ßn cña c¸c träng l­îng Gi lÊy ®èi víi ®iÓm 0 rxl – c¸nh tay ®ßn cña lùc Pxl lÊy ®èi víi ®iÓm 0 . C¸c xi lanh cÇn vÒ nguyªn t¾c sÏ lµm viÖc sau khi ®µo xong ®Êt ®Ó n©ng bé c«ng t¸c lªn ®é cao ®æ ®Êt . Gi¸ trÞ lín nhÊt cña xi lanh cÇn Pxc trong tr­êng hîp nµy ®­îc x¸c ®Þnh tõ ph­¬ng tr×nh m« men cña tÊt c¶ c¸c lùc t¸c dông lªn cÇn – tay cÇn – gÇu ®èi víi khíp 01 (H×nh II-2) : Pxc = (5) Trong ®ã : Gi – Träng l­îng cña c¸c phÇn tö bé c«ng t¸c vµ ®Êt ( Träng l­îng gÇu ®Çy ®Êt Gg+® , träng l­îng xi lanh gÇu Gxg , träng l­îng tay gÇu Gtg , träng l­îng xi lanh tay gÇu Gxl , träng l­îng cÇn Gc , 1/2 träng l­îng xi lanh cÇn Gxc .) . Lùc lín nhÊt cña xi lanh gÇu sÏ xuÊt hiÖn trong tr­êng hîp ®µo ®Êt b»ng xi lanh gÇu ( H×nh III ) .Trong tr­êng hîp nµy , chiÒu dµy lín nhÊt cña phoi c¾t sÏ lµ : C ( 6 ) Lùc ®µo tiÕp tuyÕn : P ( 7 ) Trong ®ã : k1 – hÖ sè c¶n ®µo lÊy ®èi víi ®Êt cÊp I , II . Pxg = ( 8 ) Trong ®ã : Gi – Träng l­îng gÇu ®Çy ®Êt Gg+§ vµ 1/2 träng l­îng xi lanh gÇu Gxg . r- c¸nh tay ®ßn cña c¸c träng l­îng lÊy ®èi víi ®iÓm 02 ; r xg – C¸nh tay ®ßn cña lùc Pxg lÊy ®èi víi ®iÓm 02 . 3. TÝnh to¸n c¬ cÊu quay : Thêi gian quay cña m¸y xóc chiÕm tíi 2/3 thêi gian chu kú lµm viÖc , thËm chÝ tíi 80% . Do ®ã viÖc x¸c ®Þnh hîp lý c¸c th«ng sè cña c¬ cÊu quay lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng nhÊt khi thiÕt kÕ m¸y . C¸c th«ng sè c¬ b¶n lµ : M« men qu¸n tÝnh cña phÇn quay M¸y Xóc gÇu ®Çy ®Êt vµ gÇu kh«ng cã ®Êt J0 ( KN.m.S2 ) , tèc ®é gãc lín nhÊt cña bµn quay Max (1/s) , Gia tèc gãc lín nhÊt (1/s2) ; Thêi gian khëi ®éng tk vµ phanh tp ; Gãc quay cña bµn quay (rad) ; HiÖu suÊt cña c¬ cÊu quay ; D¹ng ®­êng ®Æc tÝnh ngoµi cña ®éng c¬ M=f(n) . C¸c th«ng sè nµy x¸c ®Þnh thêi gian quay T(s) , c«ng suÊt cÇn thiÕt lín nhÊt cña ®éng c¬ NMax (KW) hay m« men lín nhÊt cña ®éng c¬ MMax ( KN.m) . Khi tÝnh c¬ cÊu quay cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c tr­êng hîp sau : 1. §èi víi M¸y Xóc mét ®éng c¬ , biÕt c«ng suÊt lín nhÊt NMax hay m« men lín nhÊt cña ®éng c¬ MMax , gãc quay Max , m« men qu¸n tÝnh cña bµn quay J , J0 , cÇn ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tèi ­u cña c¸c th«ng sè c¬ b¶n cßn l¹i cña bµn quay tMax ,… sao cho thêi gian quay lµ nhá nhÊt ( t) . 2. Khi tÝnh cho M¸y Xóc nhiÒu ®éng c¬ , biÕt , J , J0 cÇn ph¶i chän c¸c th«ng sè cßn l¹i tMax ®¶m b¶o tcho tr­íc trong ®iÒu kiÖn c«ng suÊt nhá nhÊt NMin hay m« men nhá nhÊt cña ®éng c¬ MMin . Trong thêi gian khëi ®éng quay bµn quay , m« men cña ®éng c¬ ph¶i th¾ng m« men c¶n tÜnh trªn bµn quay Mt , m« men khëi ®éng c¸c chi tiÕt chuyÓn ®éng quay tõ ®éng c¬ ®Õn bµn quay vµ m« men khëi ®éng bµn quay : MMax = Mt + Md1 + Md2 ( 9 ) Gia tèc gãc cña bµn quay : ( 10) Trong ®ã : J – M« men qu¸n tÝnh cña bµn quay khi gÇu v­¬n ra trung b×nh . Trªn c¬ së thùc nghiÖm , ta cã thÓ lÊy gÇn ®óng : Mt + Md1 = ( 0.08 – 0.1) MMax - M¸y Xóc mét ®éng c¬ . Mt + Md1 = ( 0.15 – 0.35 )MMax – M¸y Xóc nhiÒu ®éng c¬ . §o gia tèc gãc trung b×nh cã thÓ tÝnh gÇn ®óng theo c«ng thøc : (11) Trong ®ã : a = 1.17 – HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h­ëng Mt , Md1 . Qu¸ tr×nh quay m¸y cã thÓ xÈy ra hai tr­êng hîp : Quay m¸y theo hai giai ®o¹n : Khëi ®éng vµ phanh h·m ( H×nh IV-1) . Qu¸ tr×nh quay nµy th­êng tiÕn hµnh trong tr­êng hîp gãc quay nhá vµ trung b×nh . Tèc ®é quay lín nhÊt nhá h¬n tèc ®é quay tÝnh to¸n . Quay m¸y theo ba giai ®o¹n : Khëi ®éng , chuyÓn ®éng quay æn ®Þnh víi tèc ®é gãc lín nhÊt vµ phanh h·m (H×nh IV –2 ) . Trong tr­êng hîp gãc quay lín , ng­êi ta tiÕn hµnh quay m¸y theo ba giai ®o¹n . Giai ®o¹n ph·nh h·m ph¶i ®¶m b¶o dõng bµn quay ë mét vÞ trÝ x¸c ®Þnh . Thêi gian quay cã thÓ x¸c ®Þnh theo thêi gian cña c¸c giai ®o¹n . §èi víi tr­êng hîp quay m¸y theo hai giai ®o¹n : (12) §èi víi quay m¸y theo ba giai ®o¹n : (13) Trong ®ã : - thêi gian mét chu kú quay ; Thêi gian khëi ®éng , quay æn ®Þnh vµ phanh ë hµnh tr×nh quay cã t¶i ; - Thêi gian khëi ®éng , quay æn ®Þnh vµ phanh ë hµnh tr×nh quay kh«ng t¶i . Max Max 0 t 0 t tq H×nh a H×nh b H×nh IV – Sù thay ®æi tèc ®é quay cña m¸y xóc mét gÇu : a – Quay m¸y theo hai giai ®o¹n ; b – Quay m¸y theo ba giai ®o¹n . Thêi gian khëi ®éng víi gÇu ®Çy ®Êt ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Coi gÇn ®óng MMax = const nªn = const , suy ra : (14) ( , C1 – HÖ sè quy ®æi thø nguyªn ) Gãc quay t­¬ng øng ë thêi kú nµy : (15) T­¬ng tù x¸c ®Þnh ®­îc thêi gian vµ gãc quay ë thêi kú phanh cã t¶i : (16) (17) Thêi gian chuyÓn ®éng æn ®Þnh cã t¶i ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : (18) Thêi gian quay cã t¶i : (19) §Æt th× khi ®ã ta cã : (20) LÊy ®¹o hµm vµ cho b»ng kh«ng , ta ®­îc : Thay gi¸ trÞ Cvµo biÓu thøc trªn , x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ tèi ­u cña vËn tèc gãc trong ®iÒu kiÖn cho tr­íc : (21) V× ®¹o hµm bËc hai lu«n lu«n d­¬ng ( ) nªn vËn tèc gãc vµ tû sè truyÒn t­¬ng øng cña c¬ cÊu quay sÏ ®¶m b¶o thêi gian quay lµ nhá nhÊt trong ®iÒu kiÖn cho tr­íc : Thay gi¸ trÞ vËn tèc gãc tèi ­u : vµo c«ng thøc : Dt.n= x¸c ®Þnh ®­îc thêi gian quay nhá nhÊt : (22) BiÕt thêi gian quay cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc c«ng suÊt quay lín nhÊt NMax : ( 23) §èi víi M¸y Xóc nhiÒu ®éng c¬ còng tiÕn hµnh tÝnh to¸n t­¬ng tù : (24) Víi (25) (26) (27) Tr×nh tù tÝnh to¸n c¬ cÊu quay nh­ sau : §èi víi M¸y Xóc mét ®éng c¬ : Tõ gi¸ trÞ c«ng suÊt ®éng c¬ , x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ tèc ®é gãc lín nhÊt tèi ­u trong tr­êng hîp quay cã t¶i vµ kh«ng cã t¶i theo c«ng thøc : Khi ®· x¸c ®Þnh ®­îc vµ biÕt sè vßng quay cña ®éng c¬ , x¸c ®Þnh tØ sè truyÒn cña c¬ cÊu quay . §èi víi M¸y Xóc nhiÒu ®éng c¬ : Trong tr­êng hîp biÕt tr­íc ®­îc thêi gian chu kú , ta t×m ®­îc thêi gian quay toµn bé : - t® - td (28) Trong ®ã : t® , td - Thêi gian ®µo vµ dì t¶i ; tck – Chu kú lµm viÖc . Trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th­êng , thêi gian quay kh«ng t¶i cã thÓ tÝnh gÇn ®óng theo c«ng thøc sau : (29) Trong ®ã : - Thêi gian quaycã t¶i vµ thêi gian quay kh«ng cã t¶i . Tõ ®ã suy ra thõigian quay toµn bé : (30) Vµ thêi gian quay cã t¶i : (31) Theo gi¸ trÞ , x¸c ®Þnh ®­îc c«ng suÊt lín nhÊt cña ®éng c¬ cÊu quay theo c«ng thøc (23) vµ chän ®éng c¬ . Sau ®ã dùa vµo NMax tÝnh theo c«ng thøc ( 21) vµ tû sè truyÒn . 4. TÝnh to¸n tÜnh M¸y Xóc : NhiÖm vô cña tÝnh to¸n tÜnh lµ x¸c ®Þnh träng l­îng ®èi träng ®¶m b¶o c©n b»ng bµn quay M¸y Xóc víi mäi vÞ trÝ cña bé c«ng t¸c khi kh«ng ®µo ®Êt vµ tÝnh to¸n æn ®Þnh cña m¸y khi lµm viÖc còng nh­ khi di chuyÓn 4.1. X¸c ®Þnh träng l­îng ®èi träng : PhÇn lín c¸c c¬ cÊu cña M¸y Xóc ®Òu bè trÝ trªn bµn quay , do ®ã khi thiÕt kÕ m¸y bµn quay ph¶i ®¶m b¶o lu«n lu«n c©n b»ng . C©n b»ng bµn quay nh»m môc ®Ých lo¹i trõ hay gi¶m bít tæng hîp träng l­îng v­ît ra ngoµi chu vi vßng tùa cña bµn quay .KÝch th­íc cña bµn tùa ®­îc x¸c ®Þnh bëi kÝch th­íc hÖ di chuyÓn . Do ®ã khi thiÕt kÕ nªn bè trÝ c¸c c¬ cÊu lïi vÒ phÝa sau , gÇn thµnh sau cña m¸y ®Ó gi¶m träng l­îng cña ®èi träng . §èi träng cÇn ®¶m b¶o tæng hîp träng l­îng cña c¸c bé phËn , c¬ cÊu trªn bµn quay trong mäi tr­êng hîp kh«ng n»m ngoµi chu vi vßng tùa , nghÜa lµ kh«ng v­ît qu¸ ®iÓm tùa giíi h¹n tr­íc vµ ®iÓm tùa giíi h¹n sau . Do ®ã xÐt 2 vÞ trÝ bé c«ng t¸c ®Ó x¸c ®Þnh ®èi träng : VÞ trÝ ®èi träng bé c«ng t¸c sinh ra m« men lËt lín nhÊt vµ vÞ trÝ sinh ra m« men lËt nhá nhÊt . VÞ trÝ thø nhÊt tæng hîp träng l­îng lín nhÊt ®i qua ®iÓm tùa giíi h¹n tr­íc , vÞ trÝ thø 2 - §iÓm tùa giíi h¹n sau .Chän träng l­îng ®èi träng kh«ng ®­îc nhá h¬n gi¸ trÞ ®èi träng t­¬ng øng víi bµn quay lËt ë ®iÓm tùa tr­íc ®ång thêi kh«ng ®­îc lín h¬n gi¸ trÞ mµ bµn quay lËt ë ®iÓm tùa sau .Khi ®iÒu kiÖn nµy kh«ng tho· m·n th× ph¶i bè trÝ l¹i c¸c c¬ cÊu trªn bµn quay VÞ trÝ thø nhÊt : Bµn quay cña M¸y Xóc lËt ë ®iÓm tùa giíi h¹n tr­íc , cÇn nghiªng mét gãc 350 ®Õn 400 , gÇu ®Çy ®Êt , tay gÇu n»m ngang ( H×nh V – 1) a – Khi bµn quay lËt ë ®iÓm tùa tr­íc ; b – Khi bµn quay lËt ë ®iÓm tùa sau . Träng l­îng ®èi träng G®t1®­îc x¸c ®Þnh tõ ph­¬ng tr×nh c©n b»ng m« men ®èi víi ®iÓm tùa tr­íc ( ®iÓm B ) cña M¸y Xóc ®Êt . G®t1= (32) Trong ®ã : Gg+® - Träng l­îng gÇu ®Çy ®Êt ; Gt – Träng l­îng tay gÇu ; Gc – Träng l­îng cÇn ; Ga – Träng l­îng c¸c bé phËn trªn bµn quay ; rg, rt, rc, ra, r®t – Kho¶ng c¸ch tõ träng l­îng gÇu , tay gÇu , cÇn c¸c bé phËn trªn bµn quay vµ ®èi träng ®Õn trôc quay vµ M¸y Xóc . VÞ trÝ hai : Bµn quay lËt ë ®iÓm tùa giíi h¹n sau , cÇn nghiªng mét gãc 550 ®Õn 600 gÇu kh«ng cã ®Êt vµ tùa trªn mÆt ®Êt ( H×nh V-2) . Träng l­îng ®èi träng G®t2 ®­îc x¸c ®Þnh tõ ph­¬ng tr×nh c©n b»ng m« men cña tÊt c¶ c¸c träng l­îng ®èi víi ®iÓm tùa sau (®iÓm A) . (33) NÕu G®t2 > G®t1 th× träng l­îng ®èi träng chän gi÷a c¸c gi¸ trÞ nµy – gÇn tíi G®t1 . Khi G®t1 > G®t2 chøng tá c¸c bé phËn trªn bµn quay ®Æt qu¸ vÒ phÝa tr­íc bé c«ng t¸c qu¸ dµi vµ nÆng , vßng tùa kh«ng hîp lý vµ do ®ã ph¶i bè trÝ l¹i c¸c c¬ cÊu trªn bµn quay hoÆc thay ®æi kÝch th­íc bé c«ng t¸c . 5. æn ®Þnh cña M¸y Xóc : æn ®Þnh cña M¸y Xóc lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu sö dông quan träng mµ ng­êi thiÕt kÕ vµ sö dông ®Òu ph¶i quan t©m ®Ó ®¶m b¶o an toµn khi m¸y lµm viÖc ë chÕ ®é nÆng nhÊt , di chuyÓn trªn dèc vµ gãc dèc lín nhÊt . §é æ ®Þnh cña M¸y Xóc biÓu thÞ b»ng hÖ sè æ ®Þnh : K0® = (34) Trong ®ã : Mg- M« men cña tÊt c¶ c¸c lùc gi÷ M¸y Xóc kh«ng bÞ lËt ; Ml – M« men cña tÊt c¶ c¸c lùc g©y ra lËt . §èi víi tr­êng hîp æn ®Þnh cña M¸y Xóc gÇu thuËn khi lµm viÖc ®­îc x¸c ®Þnh ë cuèi qu¸ tr×nh ®µo , tay gÇu n»m ngang , gÇn ®Õn mÐp khoang ®µo , gãc nghiªng cña cÇn . M¸y Xóc cã thÓ bÞ lËt víi mÐp ngoµi cña c¸c b¸nh t× - §iÓm A ( H×nh VI) H×nh VI – S¬ ®å tÝnh to¸n æn ®Þnh M¸y Xóc gÇu thuËn khi lµm viÖc . ë vÞ trÝ nµy gÇu chÞu t¸c dông cña lùc P01 ®­îc x¸c ®Þnh tõ ph­¬ng tr×nh c©n b»ng ®èi víi khíp tay gÇu vµ cÇn cña tÊt c¶ c¸c lùc t¸c dông lªn gÇu vµ tay gÇu . Khi ®ã lùc ë cÇn piston cña xi lanh tay gÇu ®­îc tÝnh to¸n theo ¸p suÊt lín nhÊt : P01= (35) Trong ®ã : - C¸nh tay ®ßn cña c¸c lùc t­¬ng øng ®èi víi khíp tay gÇu vµ cÇn M« men lËt x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Mt = Gc( rc-b ) + Gt (rt – b ) + Gg+®(rg- b ) + P01(r0 – b ) (36) Trong ®ã :rc , rt , rg , r0 – Kho¶ng c¸ch tõ c¸c lùc t­¬ng øng ®Õn trôc quay M¸y Xóc . M« men gi÷ : (37) Trong ®ã : rdt , ra – Kho¶ng c¸ch tõ c¸c träng l­îng t­¬ng øng ®Õn trôc quay M¸y Xóc HÖ sè æn ®Þnh khi m¸y lµm viÖc : (38) æn ®Þnh cña m¸y khi di chuyÓn ®­îc kiÓm tra trong tr­êng hîp lªn dèc vµ xuèng dèc víi gãc dèc lín nhÊt ( H×nh VII ) . Khi m¸y di chuyÓn lªn dèc , tay gÇu v­¬n ra , gÇu gÇn ch¹m ®Êt , cÇn nghiªng mét gãc =450 . Khi m¸y di chuyÓn xuèng dèc , tay gÇu th¼ng ®øng , gÇu gÇn ch¹m ®Êt , cÇn nghiªng mét gãc =600 . Trong c¶ hai tr­êng hîp lùc do giã ®Òu g©y ra lËt , ¸p lùc giã q = 250 Pa ,lùc giã ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Pg= q*K’ Trong ®ã : F – DiÖn tÝch chÞu giã cña M¸y Xóc . HÖ sè æn ®Þnh khi m¸y di chuyÓn : (39) 6. TÝnh to¸n thiÕt bÞ c«ng t¸c cña M¸y Xóc thuû lùc gÇu thuËn : 6.1 – TÝnh gÇu : Nh÷ng lùc t¸c dông lªn gÇu : Lùc ®Èy cña xi lanh tay gÇu Pxt truyÒn qua khíp Sk vµ tay ®ßn (hoÆc thanh kÐo ) St hoÆc lùc ®Èy cña xi lanh Pxg . Träng l­îng gÇu Gg ; Lùc c¶n ®µo t¸c dông lªn r¨ng gÇu P0 . VÞ trÝ nguy hiÓm nhÊt cña gÇu lµ khi b¾t ®Çu ®µo ( H×nh VII ) , xi lanh tay gÇu vu«ng gãc víi tay gÇu vµ cuèi qu¸ tr×nh ®µo , tay gÇu n»m ngang ( H×nh VII-2) . H×nh VII – VÞ trÝ tÝnh to¸n gÇu M¸y Xóc thuû lùc gÇu thuËn . B¾t ®Çu ®µo khi xi lanh tay gÇu vu«ng gãc víi tay gÇu ; Cuèi qu¸ tr×nh ®µo , tay gÇu n»m ngang , S¬ ®å lùc t¸c dông lªn gÇu . Lùc P0 ®­îc coi nh­ cã ph­¬ng vu«ng gãc víi thµnh tr­íc vµ t¸c dông vµo nh÷ng r¨ng gi÷a ®èi víi sè r¨ng gÇu ch½n hoÆc vµo mét r¨ng gi÷a ®èi víi sè r¨ng gÇu lÎ .§èi víi gÇu kh«ng cã r¨ng P0 ®Æt ë gi÷a mÐp c¾t . Träng l­îng ®Êt kh«ng tÝnh ®Õn v× nã lµm gi¶m øng suÊt ë gÇu . Trong c¶ hai tr­êng hîp gÇu ®Òu gÆp ch­íng ng¹i . Tõ ph­¬ng tr×nh m« men cña tÊt c¶ c¸c lùc ®èi víi khíp tay gÇu vµ cÇn , x¸c ®Þnh ®­îc P0 : P0 = (40) X¸c ®Þnh Sk vµ St cã thÓ tiÕn hµnh tõ ph­¬ng tr×nh m« men cña tÊt c¶ c¸c lùc ®èi víi c¸c khíp hay b»ng ph­¬ng ph¸p ho¹ ®å lùc . TÝnh søc bÒn gÇu : CÊu t¹o cña gÇu rÊt phøc t¹p , c¸c bé phËn chÞu lùc kh¸c nhau , tiÕt diÖn cña thµnh vµ ®¸y còng thay ®æi nªn viÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c theo lý thuyÕt ®µn håi rÊt khã kh¨n . Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc nghiÖm øng suÊt ë c¸c bé phËn cña gÇu ë ®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm vµ ngoµi hiÖn tr­êng lµ ph­¬ng ph¸p tin cËy nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ ®é bÒn . S¬ ®å tÝnh to¸n gÇu ®óng thÓ hiÖn ë h×nh VII . C¸c phÇn tö cña gÇu ®­îc m« t¶ d­íi d¹ng hÖ thèng khung ph¼ng . S¬ ®å H×nh VII-1 lµ gÇu ®óc liÒn . Gi¶ thiÕt r»ng ®é cøng thµnh sau lín h¬n ®é cøng thµnh tr­íc vµ thµnh bªn th× s¬ ®å tÝnh to¸n cã thÓ coi lµ khung siªu tÜnh bËc 3 ( H×nh VII-2) . §èi víi gÇu mµ thµnh tr­íc vµ thµnh bªn ®óc liÒn , s¬ ®å tÝnh to¸n lµ vßm 2 khíp ( H×nh VII-3) , ë gÇu thµnh tr­íc vµ sau liªn kÕt víi nhau ë gi÷a thµnh bªn , s¬ ®å tÝnh to¸n cã thÓ coi nh­ mét vßm cã mét khíp chuyÖn ®éng ( H×nh VII-4 ) . P0 P0 h H×nh VII – S¬ ®å tÝnh to¸n gÇu 1- GÇu ®óc liÒn ; 2 – GÇu cã thµnh sau cøng ; 3 – GÇu cã thµnh tr­íc vµ thµnh bªn ®óc liÒn ; 4 – GÇu cã thµnh tr­íc vµ thµnh sau liªn kÕt víi nhau ë gi÷a thµnh bªn . Lùc t¸c dông lªn r¨ng gÇu chñ yÕu lµ P0 vµ tiÕt diÖn nguy hiÓm nhÊt lµ mÆt c¾t (n-n) H×nh VIII . Khe hë gi÷a thµnh lç vµ r¨ng gÇu kh«ng lín h¬n 12 mm vµ phô thuéc vµo dung tÝch gÇu . P0 l n n t H×nh VIII – S¬ ®å tÝnh to¸n r¨ng gÇu 6.2 . TÝnh tay gÇu : Tay gÇu bÞ uèn trong mÆt ph¼ng ®øng , ngang , xo¾n , kÐo hoÆc nÐn . Nh÷ng øng suÊt nµy xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh ®µo vµ phanh ®ét ngét khi quay . VÞ trÝ tÝnh to¸n thø nhÊt : Trong qu¸ tr×nh ®µo ®Êt gÆp ch­íng ng¹i , lùc lín nhÊt cña xi lanh tay gÇu cã ph­¬ng vu«ng gãc víi tay gÇu ( H×nh IX ) . Tõ ph­¬ng tr×nh m« men cña tÊt c¶ c¸c lùc ®èi víi khíp tay gÇu vµ cÇn , ta x¸c ®Þnh ®­îc P01 : P01= ( 41 ) Thµnh phÇn lùc c¶n ®µo ph¸p tuyÕn : P02=0.5*P01 X¸c ®Þnh c¸c thµnh phÇn lùc t¹i khíp 0 cã thÓ tiÕn hµnh b»ng ph­¬ng ph¸p gi¶i tÝch hay ho¹ ®å lùc . Trong qu¸ tr×nh ®µo ®Êt gÆp ch­íng ng¹i , gÇu dïng mét r¨ng ngoµi cïng ®Ó bËt ch­íng ng¹i nªn ngoµi lùc P0 cßn cã lùc K . Lùc nµy còng cã thÓ ph¸t sinh khi quay c¬ cÊu quay mµ qu¸ tr×nh ®µo ch­a kÕt thóc . Gi¸ trÞ lùc K ®­îc x¸c ®Þnh xuÊt ph¸t tõ m« men phanh c¬ cÊu quay Mf : K = (42) Trong ®ã : Mf – M« men phanh ®­a vÒ trôc quay cña bµn quay ; R – Kho¶ng c¸ch tõ mÐp r¨ng gÇu tíi trôc quay cña bµn quay ; - HiÖu suÊt c¬ cÊu quay tõ trôc ®Æt phanh ®Õn trôc quay bµn quay . TiÕt diÖn nguy hiÓm (m’-m’ ) cña tay gÇu chÞu t¸c dông cña c¸c m« men vµ lùc : - M« men uèn trong mÆt ph¼ng ®øng : Mx = (43) Trong ®ã : e - Kho¶ng lÖch t©m cña ®iÓm ®Æt lùc Z0 ®èi víi tiÕt diÖn (m’-m’ ) . - M« men uèn trong mÆt ph¼ng ngang : My= K(r0- ry ) (44) - Lùc kÐo : S = Z0+ (45) -M« men xo¾n do lùc K vµ P01 : Mx = K * rx + P01* a (46) øng suÊt lín nhÊt ë tiÕt diÖn (m’-m’ ) x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : (47) Trong ®ã : ; VÞ trÝ tÝnh to¸n thø hai : Tay gÇu n»m ngang v­¬n ra xa nhÊt , gÇu ®Çy ®Êt , cÇn nghiªng mét gãc 450 , m¸y quay víi vËn tèc gãc lín nhÊt , phanh ®ét ngét (H×nh X) . Trong tr­êng hîp nµy , tiÕt diÖn nguy hiÓm lµ ( 0 – 0 ), ngoµi c¸c m« men vµ lùc trong mÆt ph¼ng ®øng do t¶i träng tÜnh cßn chÞu t¸c dông cña m« men uèn trong mÆt ph¼ng n»m ngang bëi c¸c lùc qu¸n tÝnh tiÕp tuyÕn cña gÇu vµ tay gÇu ( H×nh X ) . M« men uèn do lùc qu¸n tÝnh tiÕp tuyÕn cña gÇu ®Çy ®Êt ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : (48) Trong ®ã : - Gia tèc gãc trong thêi gian phanh ; g – Gia tèc träng tr­êng . M« men uèn do lùc qu¸n tÝnh tiÕp tuyÕn cña mét ph©n tè tay gÇu ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : TÝch ph©n sÏ ®­îc : (49) Trong ®ã lt – ChiÒu dµi tay gÇu . M« men uèn toµn bé trong mÆt ph¼ng ngang : 6.3 . TÝnh CÇn : Khi tÝnh cÇn th­êng tiÕn hµnh ®èi víi 2 vÞ trÝ ®µo ®Êt ( H×nh XI ). Tay gÇu cã ph­¬ng vu«ng gãc víi cÇn . KÕt thóc qu¸ tr×nh ®µo , tay gÇu n»m ngang . Trong c¶ hai vÞ trÝ ®Òu gi¶ thiÕt r»ng lùc t¸c dông cña xi lanh tay gÇu lµ lín nhÊt ë ®©y chØ tiÕn hµnh tÝnh to¸n ë vÞ trÝ thø nhÊt cßn vÞ trÝ thø hai tÝnh t­¬ng tù . Lùc t¸c dông lªn bé c«ng t¸c gåm cã : Lùc xi lanh tay gÇu , träng l­îng gÇu Gg , träng l­îng tay gÇu Gt , träng l­îng cÇn Gc, lùc c¶n ®µo P01 , P02 , lùc ngang K ®Æt ë r¨ng gÇu . Chia cÇn vµ tay gÇu thµnh hai dÇm riªng biÖt . X¸c ®Þnh ph¶n lùc ë khíp tay gÇu vµ cÇn Y0vµ Z0 . Tõ c¸c ph­¬ng tr×nh c©n b»ng cña cÇn : ; ; x¸c ®Þnh ®­îc Pxc , Y01 , Z01 . TiÕt diÖn nguy hiÓm lµ tiÕt diÖn (n-n) chÞu t¸c dông : - M« men uèn : Mx = (50) (51) - Lùc kÐo : S = Z0 + (52) -M« men xo¾n : Mx = K* rk (53) øng suÊt lín nhÊt ë tiÕt diÖn (n- n ) x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Trong ®ã : ; . 7. N¨ng suÊt M¸y Xóc gÇu thuËn : N¨ng suÊt cña M¸y Xóc mét gÇu lµ thÓ tÝch khèi ®Êt ®¸ ®­îc ®µo trong khoang ®µo vµ ®æ lªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn hay ®æ thµnh ®èng trong mét ®¬n vÞ thêi gian . Dùa vµo c«ng thøc vµ ®Æc ®iÓm tÝnh to¸n cã 3 d¹ng n¨ng suÊt kh¸c nhau :N¨ng suÊt lý thuyÕt , n¨ng suÊt kü thuËt vµ n¨ng suÊt sö dông . *N¨ng suÊt lý thuyÕt ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së lý thuyÕt (tèc ®é , t¶i träng , ®iÒu kiÖn lµm viÖc theo tÝnh to¸n , chÕ ®é lµm viÖc liªn tôc ) cã nghÜa lµ tÝnh theo gi¶ ®Þnh khi gÇu ®Çy ®Êt 100% vµ thêi gian lµm viÖc cña mét chu kú theo tÝnh to¸n . N¨ng suÊt lý thuyÕt tû lÖ thuËn víi dung tÝch h×nh häc cña gÇu vµ sè chu kú lµm viÖc trong mét ®¬n vÞ thêi gian : Qlt = 60*q*n0 = , m3/h (54) Trong ®ã : q – Dung tÝch h×nh häc cña gÇu , m3 ; n0 – Sè chu kú lµm viÖc lý thuyÕt trong mét phót , n0 = 4.5 3.5 - Thêi gian lý thuyÕt cña mét chu kú , = 16 17 s t® + td + tq+ t , s Víi : t® - Thêi gian ®µo ; td - Thêi gian dì t¶i ; tq – Thêi gian quay cã t¶i ; t - Thêi gian quay vÒ khoang ®µo . Thêi gian lý thuyÕt cña mét chu kú ®­îc x¸c ®Þnh khi chiÒu cao khoang ®µo b»ngchiÒu cao ®µo danh nghÜa , gãc quay 900 , ®æ ®Êt thµnh ®èng . * N¨ng suÊt kü thuËt lµ n¨ng suÊt thùc tÕ lín nhÊt cña m¸y khi lµm viÖc liªn tôc ë ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh vÒ tÝnh chÊt cña ®Êt , vÞ trÝ khoang ®µo , ®iÒu kiÖn chuyÓn vµ ®æ ®Êt ®ång thêi cã kÓ ®Õn hÖ sè lµm ®Çy gÇu . N¨ng suÊt kü thuËt ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : m3/ h . Trong ®ã : Kd – HÖ sè ®Çy gÇu ; Ktx- HÖ sè t¬i xèp cña ®Êt ; Kck- HÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h­ëng cña thêi gian chu kú , Kck= ; n = - Sè chu kú kü thuËt trong mét phót ; Tck – Thêi gian kü thuËt cña mét chu kú , s * N¨ng suÊt sö dông ®­îc tÝnh theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc cô thÓ nghÜa lµ cã kÓ ®Õn sö dông m¸y theo thêi gian vµ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Qsd= Qkt*Kt*KQ = 60*q*n0*Kck*Kt*KQ* , m3/ h . Trong ®ã : Kt- HÖ sè sö dông m¸y theo thêi gian ; KQ – HÖ sè sö dông m¸y theo n¨ng suÊt , phô thuéc vµo tr×nh ®é cña ng­êi l¸i : NÕu KQ = 0.81 th× hÖ ®iÒu chØnh b»ng tay vµ tr×nh ®é ng­êi l¸i trung b×nh ; NÕu KQ = 0.86 0.98 th× hÖ ®iÒu khiÓn b»ng c¬ cÊu trî lùc .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế môn học máy làm đất - Thiết kế máy xúc một gầu bánh xích loại nhỏ của Nga.doc
Tài liệu liên quan