Nội dung và phương pháp nghiên cứu về rừng

Nội dung nghiên cứu Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, đề tμi tiến hành các nội dung nghiên cứu, thử nghiệm chính như sau: i. Thử nghiệm giao đất giao rừng và nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chính sách, chế độ hưởng lợi: o Kiểm nghiệm vμ phát triển phương pháp giao đất giao rừng có sự tham gia o Nghiên cứu tăng trưởng và xác định phương pháp tính chế độ hưởng lợi cho người nhận rừng. o Tổ chức thử nghiệm xây dựng 02 giao đất giao rừng ở hai cộng đồng dân tộc thiểu số Bahnar và Jrai và rút ra các vấn đề về chính sách, tổ chức, kỹ thuật trong GĐGR ii. Thử nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra, mô tả, phân tích và hệ thống hóa kiến thức sinh thái địa phương của hai dân tộc thiểu số Bahnar và Jrai về quản lý tài nguyên rừng thường xanh và rừng khộp lμm cơ sở phát triển kỹ thuật lâm nghiệp iii. Phát triển kỹ thuật lâm nghiệp trên các trạng thái rừng dựa vào cộng đồng: o Kiểm nghiệm và phát triển phương pháp phát triển công nghệ có sự tham gia – PTD trong xác lập hệ thống giải pháp kỹ thuật theo trạng thái rừng, kiểu rừng. o Tổ chức khởi xướng phát triển công nghệ có sự tham gia trên các trạng thái rừng, đất rừng ở hai kiểu thường xanh và rừng khộp. Xây dựng 02 ph−ơng án PTD ở hai cộng đồng trên hai kiểu rừng iv. Lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng: o Thiết kế vμ kiểm nghiệm các phương pháp đánh giá tài nguyên đơn giản, lập kế hoạch và tổ chức kinh doanh rừng dựa vào cộng đồng o Lập 02 kế hoạch kinh doanh rừng ở hai cộng đồng dân tộc thiểu số Jrai và Bahnar. v. Xây dựng 03 loại tài liệu hướng dẫn để tổ chức phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng: o Giao đất giao rừng có sự tham gia

pdf11 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1793 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nội dung và phương pháp nghiên cứu về rừng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
49 4 Ch−¬ng 4: néi dung vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 4.1 Néi dung nghiªn cøu §Ó ®¹t ®−îc môc tiªu nghiªn cøu, ®Ò tµi tiÕn hµnh c¸c néi dung nghiªn cøu, thö nghiÖm chÝnh nh− sau: i. Thö nghiÖm giao ®Êt giao rõng vµ nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch, chÕ ®é h−ëng lîi: o KiÓm nghiÖm vµ ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p giao ®Êt giao rõng cã sù tham gia o Nghiªn cøu t¨ng tr−ëng vµ x¸c ®Þnh ph−¬ng ph¸p tÝnh chÕ ®é h−ëng lîi cho ng−êi nhËn rõng. o Tæ chøc thö nghiÖm x©y dùng 02 giao ®Êt giao rõng ë hai céng ®ång d©n téc thiÓu sè Bahnar vµ Jrai vµ rót ra c¸c vÊn ®Ò vÒ chÝnh s¸ch, tæ chøc, kü thuËt trong G§GR ii. Thö nghiÖm øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong ®iÒu tra, m« t¶, ph©n tÝch vµ hÖ thèng hãa kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng cña hai d©n téc thiÓu sè Bahnar vµ Jrai vÒ qu¶n lý tµi nguyªn rõng th−êng xanh vµ rõng khép lµm c¬ së ph¸t triÓn kü thuËt l©m nghiÖp iii. Ph¸t triÓn kü thuËt l©m nghiÖp trªn c¸c tr¹ng th¸i rõng dùa vµo céng ®ång: o KiÓm nghiÖm vµ ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù tham gia – PTD trong x¸c lËp hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt theo tr¹ng th¸i rõng, kiÓu rõng. o Tæ chøc khëi x−íng ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù tham gia trªn c¸c tr¹ng th¸i rõng, ®Êt rõng ë hai kiÓu th−êng xanh vµ rõng khép. X©y dùng 02 ph−¬ng ¸n PTD ë hai céng ®ång trªn hai kiÓu rõng iv. LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång: o ThiÕt kÕ vµ kiÓm nghiÖm c¸c ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ tµi nguyªn ®¬n gi¶n, lËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc kinh doanh rõng dùa vµo céng ®ång o LËp 02 kÕ ho¹ch kinh doanh rõng ë hai céng ®ång d©n téc thiÓu sè Jrai vµ Bahnar. v. X©y dùng 03 lo¹i tµi liÖu h−íng dÉn ®Ó tæ chøc ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång: o Giao ®Êt giao rõng cã sù tham gia 50 o Ph−¬ng ph¸p ph¸t triÓn gi¶i ph¸p kü thuËt l©m nghiÖp cã sù tham gia. o LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång. 4.2 Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 4.2.1 Ph−¬ng ph¸p luËn tiÕp cËn vµ nghiªn cøu Sö dông vµ ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu, tiÕp cËn cã sù tham gia kÕt hîp víi øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, tin häc vµ thèng kª to¸n häc ®Ó thö nghiÖm vµ ph¸t triÓn c¸c ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn vÒ x· héi, kü thuËt trong tiÕn tr×nh x©y dùng m« h×nh qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång. C¸c c¸ch ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc sö dông phèi hîp víi nhau nh»m môc ®Ých cñng cè vµ ph¸t triÓn hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt vµ tiÕp cËn thÝch hîp ®Ó øng dông trong ®iÒu kiÖn céng ®ång d©n téc thiÓu sè. - Ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cã sù tham gia ®−îc ¸p dông bao gåm nghiªn cøu hµnh ®éng cã sù tham gia (Participatory Action Research), ®¸nh gi¸ n«ng th«n cã sù tham gia (Participatory Rural Appraisal - PRA), ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù tham gia (Participatory Technology Development – PTD), ®¸nh gi¸ tµi nguyªn rõng vµ lËp kÕ ho¹ch cã sù tham gia (Participatory Inventory and Planning), nghiªn cøu hÖ thèng kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng (Local Ecological Knowledge – LEK). C¸c ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn nµy ®−îc sö dông linh ho¹t, phèi hîp víi nhau, ®Æc biÖt lµ øng dông vµ ph¸t triÓn thµnh c¸c c«ng cô thÝch hîp víi môc tiªu qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång. - C«ng nghÖ th«ng tin ®−îc sö dông lµ phÇn mÒm WinAKT5.0 cña Trung t©m nghiªn cøu N«ng L©m kÕt hîp ICRAF [31] ®Ó hÖ thèng ho¸, s¬ ®å ho¸ vµ t¹o c¬ së d÷ liÖu më vÒ kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng trong qu¶n lý tµi nguyªn rõng - C«ng nghÖ tin häc vµ thèng kª to¸n häc trong l©m nghiÖp ®−îc sö dông bao gåm c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ph−¬ng sai, m« h×nh håi quy mét ®Õn nhiÒu biÕn vµ tuyÕn tÝnh ®Õn phi tuyÕn tÝnh ®Ó tiÕp cËn tèt nhÊt víi quy luËt sinh häc, ph¸t triÓn rõng; c¸c phÇn mÒm thèng kª ®−îc sö dông ®Ó tiÕp cËn c¸c m« h×nh håi quy lµ SPSS, Statgraphics, Excel. Quan ®iÓm nghiªn cøu lµ sö dông c¸c c«ng cô to¸n häc ®Ó m« t¶ ph¶n ¶nh ®−îc c¸c quy luËt, mèi quan hÖ phøc t¹p, bÞ t¸c ®éng bëi nhiÒu nh©n tè, sau ®ã cô thÓ ho¸, ®¬n gi¶n ho¸ thµnh c¸c c«ng cô, s¬ ®å, biÓu ®å, b¶ng biÓu cã thÓ ¸p dông trong thùc tiÔn qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång. 4.2.2 Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cô thÓ C¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu cô thÓ ®−îc ¸p dông vµ ph¸t triÓn øng víi tõng néi dung nghiªn cøu ®Ó ®¹t ®−îc c¸c kÕt qu¶ vµ môc tiªu ®Æt ra: 51 Häp d©n vÒ G§GR - Lµng §ª Tar 4.2.2.1 Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu giao ®Êt giao rõng vµ ph¶n håi vÒ chÝnh s¸ch i) TËp huÊn vµ kiÓm nghiÖm ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cã sù tham gia trong giao ®Êt giao rõng: Víi môc ®Ých n©ng cao n¨ng lùc cho c¸n bé ®Þa ph−¬ng vµ ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p, 02 ®ît tËp huÊn ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cã sù tham gia trong G§GR ®· ®−îc tiÕn hµnh trong phßng còng nh− kiÓm nghiÖm trªn hiÖn tr−êng hai lµng nghiªn cøu. Thµnh viªn tham gia, bao gåm c¸n bé l©m nghiÖp, c¸n bé ®Þa chÝnh, l©m tr−êng, c¸n bé khuyÕn n«ng l©m, h¹t kiÓm l©m, phßng n«ng nghiÖp ë tØnh, vµ hai huyÖn Mang Yang vµ A Jun Pa. ii) C¸c b−íc tiÕn hµnh G§GR, ph¸t triÓn c«ng cô tiÕp cËn PRA vµ kü thuËt: TiÕp cËn x©y dùng 02 ph−¬ng ¸n G§GR rõng ë hai céng ®ång Jrai vµ B©hnar ®−îc tiÕn hµnh theo 7 b−íc sau: - B−íc 1: ChuÈn bÞ vµ thèng nhÊt kÕ ho¹ch giao ®Êt giao rõng - B−íc 2: Thèng nhÊt triÓn khai giao ®Êt giao rõng ë th«n lµng - Häp d©n lÇn 1 - B−íc 3: §¸nh gi¸ n«ng th«n cã sù tham gia theo chñ ®Ò qu¶n lý tµi nguyªn rõng và ®Êt l©m nghiÖp - B−íc 4: §iÒu tra quy ho¹ch rõng cã sù tham gia cña ng−êi d©n vµ tÝnh to¸n tû lÖ h−ëng lîi - B−íc 5: Thèng nhÊt c¸c ®iÓm c¬ b¶n vÒ giao ®Êt giao rõng víi céng ®ång – Häp d©n lÇn 2 - B−íc 6: Hoµn chØnh hå s¬, ph−¬ng ¸n giao ®Êt giao rõng - B−íc 7: ThÈm ®Þnh ph−¬ng ¸n giao ®Êt giao rõng, tæ chøc 03 héi th¶o, 2 ë cÊp huyÖn vµ 1 ë cÊp tØnh. 52 Sö dông b¶n ®å gi¶i ®o¸n ¶nh vÖ tinh ®Ó hç trî c«ng cô PRA trong vÏ s¬ ®å tµi nguyªn G§GR Cã 16 c«ng cô PRA vµ kü thuËt ®¸nh gi¸ tµi nguyªn cã sù tham gia ®−îc lùa chän ¸p dông thÝch hîp víi tæ chøc G§GR, trong ®ã mét sè c«ng cô míi ®−îc ph¸t triÓn nh−: - TiÕp cËn ®Ó ph¸t hiÖn ph−ong thøc G§GR thÝch hîp: Cho hé, nhãm hé hay c«ng ®ång lµng. - VÏ b¶n ®å tµi nguyªn, ph©n chia rõng: KÕt hîp c«ng cô PRA trong vÏ s¬ ®å tµi nguyªn vµ ph©n chia rõng víi sö dông ¶nh vÖ tinh vµ kü thuËt GIS (Geograhics Information System), gi¶i ®o¸n trªn thùc ®Þa víi hç trî cña m¸y ®Þnh vÞ toµn cÇu GPS (Global Positioning System). PhÇn mÒm GIS ®−îc sö dông trong tiÕn tr×nh nµy gåm: Mapinfo7.2, Arcview 3.2, Spacial Analysis 1.0. Trong ®ã ¶nh vÖ tinh ®· gi¶i ®o¸n ®−îc cung cÊp ®Ó hç trî cho viÖc thùc hiªn c«ng cô PRA vÏ s¬ ®å tµi nguyªn cã sù tham gia mét c¸ch chÝnh x¸c vµ kiÓm kª diÖn tÝch nhanh chãng. - X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu l©m häc vµ c«ng thøc tÝnh to¸n tû lÖ h−ëng lîi dùa vµo t¨ng tr−ëng rõng: o Sö dông « tiªu chuÈn ®iÓn h×nh 400m2 - 1.000 m2 theo tõng tr¹ng th¸i rõng (rõng non sö dông « 400m2, rõng tõ nghÌo trë lªn « 1.000m2), trong « ®iÒu tra c¸c chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó thèng kª tr÷ l−îng, loµi, chÊt l−îng rõng. §· thu thËp 42 « tiªu chuÈn ®iÓn h×nh trªn 07 tr¹ng th¸i rõng. Trªn c¸c « tiªu chuÈn ®iÒu tra tØ mØ t¨ng tr−ëng ®−êng kÝnh ®Þnh kú 5 n¨m cña tÊt c¶ c¸c c©y ®Ó ®¸nh gi¸ t¨ng tr−ëng vµ xem xÐt ®Ò xuÊt tû lÖ h−ëng lîi vµ c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt còng nh− ®Ó lËp kÕ ho¹ch tæ chøc qu¶n lý kinh doanh rõng. o ThiÕt lËp c¸c m« h×nh håi quy ®Ó −íc l−îng tr÷ s¶n l−îng, c¸c nh©n tè ®iÒu tra: H = f(D), V = f(D), M = f(N, D), Zm = f(M), N = f(D) 53 o X©y dùng c«ng thøc tÝnh tû lÖ h−ëng lîi s¶n phÈm gç cho ng−êi nhËn rõng theo nguyªn t¾c h−ëng lîi phÇn t¨ng tr−ëng trong thêi gian nu«i d−ìng rõng. iii) Ph©n tÝch, tæng hîp c¸c vÊn ®Ò vÒ chÝnh s¸ch: Tõ kÕt qu¶ thö nghiÖm ph−¬ng ph¸p, ¸p dông chÝnh s¸ch ®Ó x©y dùng 02 ph−¬ng ¸n G§GR cho hai céng ®ång Jrai vµ Bahnar, tæng hîp, ph©n tÝch, so s¸nh ®Ó ph¸t hiÖn vµ ®Ò xuÊt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch tæ chøc G§GR 4.2.2.2 Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng LEK Chñ ®Ò nghiªn cøu chung lµ qu¶n lý sö dông tµi nguyªn rõng, trong ®ã chia ra hai chñ ®Ò phô lµ: i) Qu¶n lý ®Çu nguån, vµ ii) Sö dông rõng. Trªn hiÖn tr−êng víi n«ng d©n, sau khi lùa chän ®−îc chñ ®Ò quan träng, sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®¬n gi¶n cã sù tham gia ®Ó ph¸t hiÖn kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm cña ng−êi d©n. C«ng cô ph©n tÝch nh»m ph¸t hiÖn c¸c mèi quan hÖ: i) Nguyªn nh©n vµ hËu qu¶, ii) T¸c ®éng vµ ¶nh h−ëng Tõ ®©y ph¸t hiÖn ®−îc c¸c kiÕn thøc ®a d¹ng cña céng ®ång, trong tiÕn tr×nh th¶o luËn sö dông d¹ng s¬ ®å liªn kÕt c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng cïng víi ng−êi d©n ®Ó theo dâi vµ chia sÎ th«ng tin, kiÕn thøc. Trªn c¬ së ph©n tÝch nguyªn nh©n, c¸c mèi quan hÖ, thiÕt lËp c¸c s¬ ®å quan hÖ gi÷a c¸c nh©n tè cña kiÕn thøc sinh th¸i, sau ®ã sö dông phÇn mÒm Win AKT 5.0 ®Ó hÖ thèng ho¸ vµ t¹o lËp c¬ së d÷ liÖu kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng theo chñ ®Ò, d©n téc vµ liªn kÕt víi nhau. Tõ hÖ thèng kiÕn thøc nµy sÏ ph©n tÝch vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn c¸c nghiªn cøu thö nghiÖm míi hoÆc gi¶i ph¸p øng dông nã trong qu¶n lý tµi nguyªn rõng. §Ó hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc ®Þa ph−¬ng trong phÇn mÒm AKT 5.0 cÇn tiÕn hµnh theo c¸c b−íc chÝnh: i) T¹o lËp c¸c nh©n tè kiÕn thøc vµ ph©n biÖt thµnh c¸c kiÓu d¹ng: - Object: Nh©n tè hoÆc ®èi t−îng, vÝ dô: §Êt, rõng - Attribute: Thuéc tÝnh cña ®èi t−îng, vÝ dô: §Êt ®á, thùc vËt th©n gç - Process: TiÕn tr×nh, vÝ dô: Canh t¸c n−¬ng rÉy - Action: Hµnh ®éng, vÝ dô: ChÆt c©y ii) Liªn kÕt c¸c nh©n tè kiÕn thøc theo d¹ng c¸c mÖnh ®Ò: M« t¶ c¸c mÖnh ®Ò thÓ hiÖn mèi quan hÖ d−íi c¸c d¹ng kh¸c nhau (Statement), cã c¸c kiÓu d¹ng quan hÖ nh− sau ®−îc m« t¶: 54 - Attribute value statement (MÖnh ®Ò thuéc tÝnh). VÝ dô: C©y dÇu ®ång cã nhùa tèt. - Causal statement (MÖnh ®Ò nguyªn nh©n): C¸c nh©n tè t¸c ®éng lÉn nhau theo mét chiÒu hay hai chiÒu. - Condition statement (MÖnh ®Ò ®iÒu kiÖn): C¸c ®iÒu kiÖn cÇn thÓ cã ®Ó sù t¸c ®éng gi÷a c¸c nh©n tè lµ x¶y ra. - Comparation statement (MÖnh ®Ò so s¸nh): B»ng nhau, h¬n kÐm - Link/Effect statement (MÖnh ®Ò liªn kÕt/¶nh h−ëng). VÝ dô: Loµi c©y rõng ¶nh h−ëng ®Õn s¶n l−îng nhùa. iii) ViÕt c©u lÖnh liªn kÕt vµ t¹o lËp c¸c s¬ ®å kiÕn thøc (diagram): Trªn c¬ së c¸c mÖnh ®Ò ®· x¸c ®Þnh, viÕt c¸c c©u lÖnh ®Ó liªn kÕt c¸c nh©n tè cña hÖ thèng kiÕn thøc vÒ mét chñ ®Ò nhÊt ®Þnh. Tõ ®©y t¹o thµnh c¬ së d÷ liÖu ®Çu tiªn, c¬ së d÷ liÖu nµy lµ mét thèng më vµ cã thÓ cËp nhËt, më réng liªn kÕt. NÕu tiÕp tôc nghiªn cøu mét chñ ®Ò kh¸c, trong ®ã cã c¸c nh©n tè trïng l¾p víi chñ ®Ò cò th× hÖ thèng d÷ liÖu sÏ tù ®éng liªn kÕt t¹o nªn bøc tranh toµn diÖn vÒ hÖ thèng kiÕn thøc víi c¸c mèi quan hÖ qua l¹i nhiÒu chiÒu, t¸c ®éng lÉn nhau víi nhiÒu nh©n tè. C¸c mèi liªn kÕt ®−îc tù ®éng thÓ hiÖn theo d¹ng s¬ ®å chØ râ chiÒu t¸c ®éng vµ trªn s¬ ®å cã thÓ cho xuÊt hiÖn c¸c mÖnh ®Ò quan hÖ, c©u tuyªn bè, c¸c kinh nghiÖm. 4.2.2.3 Ph−¬ng ph¸p ph¸t triÓn hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt trªn c¸c tr¹ng th¸i rõng i) TËp huÊn vµ kiÓm nghiÖm ph−¬ng ph¸p ph¸t triÓn c«ng nghÖ cã sù tham gia PTD trªn ®Êt rõng: Hai ®ît tËp huÊn PTD ®· ®−îc tiÕn hµnh cho c¸n bé kü thuËt, khuyÕn n«ng l©m, n«ng d©n nßng cèt ë hai ®Þa ph−¬ng nghiªn cøu, trong tËp huÊn tiÕn hµnh khëi x−íng PTD ë hai lµng ®Ó kiÓm nghiÖm ph−¬ng ph¸p trong ®iÒu kiÖn ¸p dông lµ ph¸t hiÖn gi¶i ph¸p kü thuËt trªn c¸c tr¹ng th¸i rõng kh¸c nhau ii) Sö dông vµ ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p PTD trong l©m nghiÖp PTD lµ ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cã sù tham gia ®Ó ph¸t hiÖn vµ thö nghiÖm ®æi míi s¶n xuÊt trong ®ã ng−êi d©n lµ trung t©m vµ ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh. C¸c ®Æc ®iÓm chÝnh cña nã lµ: - Ph¸t hiÖn c¸c kü thuËt, c«ng nghÖ míi ®Ó thö nghiÖm - Do n«ng d©n lùa chän vµ qu¶n lý thö nghiÖm - Cã sù hîp t¸c 3 bªn: N«ng d©n, nhµ nghiªn cøu vµ khuyÕn n«ng l©m 55 - KÕt hîp kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng LEK (®· ®Ò cËp ë phÇn trªn) víi kiÕn thøc khoa häc - PTD gåm 6 giai ®o¹n chÝnh: i) ChuÈn bÞ, ii) Khëi x−íng, iii) Thùc thi, iv) Gi¸m s¸t, tµi liÖu ho¸, v) KÕt thóc vµ vi) Lan réng §Ò tµi ¸p dông PTD ®Ó thö nghiÖm vµ ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p PTD trong ®iÒu kiÖn qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång, trong ®ã ®iÓm míi lµ sö dông PTD theo tõng chñ ®Ò øng víi tõng tr¹ng th¸i ®Ó ph¸t triÓn hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt: - X©y dùng 02 ph−¬ng ¸n PTD ë hai lµng nh»m x¸c ®Þnh hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt ë c¸c tr¹ng th¸i rõng dùa vµo céng ®ång - Hç trî céng ®ång thö nghiÖm mét sè gi¶i ph¸p kü thuËt trªn c¸c tr¹ng th¸i rõng: Tæ chøc 10 thö nghiÖm PTD ë hai lµng, mçi lµng 5 thö nghiÖm, mçi thö nghiÖm ®−îc lÆp l¹i 2 – 7 lÇn. C¸c thö nghiÖm ®−îc tiÕn hµnh 4 giai ®o¹n: chuÈn bÞ, khëi x−íng, thùc thi, gi¸m s¸t – tµi liÖu ho¸. V× c¬ cÊu c©y trång thö nghiÖm dµi ngµy nªn c¸c giai ®o¹n kÕt thóc vµ lan réng ®−îc chuyÓn giao cho ®Þa ph−¬ng. C¸c sæ theo dái gi¸m s¸t thö nghiÖm ®−îc thiÕt kÕ vµ cung cÊp cho n«ng d©n thö nghiÖm, c¸n bé khuyÕn n«ng l©m cÊp x·, huyÖn ®Ó cïng theo dái vµ lan réng thö nghiÖm thµnh c«ng. 4.2.2.4 Ph−¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång i) M« h×nh ho¸ c¸c nh©n tè ®iÒu tra ®Ó x©y dùng ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ tµi nguyªn ®¬n gi¶n vµ lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång ThiÕt lËp c¸c hµm håi quy m« pháng c¸c quan hÖ V= f(D), H = f(D), M = f(N, D), Zm = f(M) ®Ó lËp c¸c b¶ng tra chiÒu cao, thÓ tÝch, tr÷ l−îng, l−îng t¨ng tr−ëng xuÊt ph¸t duy nhÊt tõ mét nh©n tè céng ®ång cã thÓ ®o ®Õm lµ ®−êng kÝnh c©y rõng (D) X©y dùng ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ®éng th¸i cÊu tróc N/D dùa vµo cì kÝnh thay ®æi theo t¨ng tr−ëng ®−êng kÝnh: - M« h×nh ho¸ quan hÖ Zd = f(D) ®Ó x¸c ®Þnh cù ly cì kÝnh thay ®æi - X©y dùng m« h×nh cÊu tróc mÉu N/D theo cù ly cì kÝnh thay ®æi theo Zd ®Ó cã ®éng th¸i æn ®Þnh trong mét ®Þnh kú. §©y lµ c¬ së ®Ó thiÕt kÕ c«ng cô tØa th−a, khai th¸c th¸c rõng ®¬n gi¶n theo s¬ ®å ®ång thêi b¶o ®¶m rõng ®−îc æn ®Þnh trong mét ®Þnh kú nu«i d−ìng. ii) TËp huÊn hiÖn tr−êng vµ kiÓm nghiÖm ph−¬ng ph¸p Tæ chøc hai ®ît tËp huÊn cho c¸n bé kü thuËt, khuyÕn n«ng l©m vµ ng−êi d©n ë hai lµng; thùc hµnh vµ kiÓm nghiÖm ph−¬ng ph¸p trªn hiÖn tr−êng. Tõ ®©y lËp 02 kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng ë hai lµng. 56 4.2.2.5 Ph−¬ng ph¸p hÖ thèng ho¸ tiÕn tr×nh ph¸t triÓn m« h×nh qu¶n lý rõng céng ®ång vµ x©y dùng c¸c tµi liÖu h−íng dÉn §Ò tµi nµy tËp trung x©y dùng c¸c ph−¬ng ph¸p ®Ó hç trî cho tiÕn tr×nh ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng míi trong thùc tiÔn, c¸c thö nghiÖm nh»m x©y dùng m« h×nh ®iÓm còng nh− ®Ó ®óc rót kinh nghiÖm vµ x©y dùng, c¶i tiÕn hoÆc bæ sung c¸c ph−¬ng ph¸p thÝch hîp; trªn c¬ së ®ã tµi liÖu ho¸ vµ x©y dùng thµnh c¸c h−íng dÉn ®Ó c¸c ®èi t−îng kh¸c nhau ¸p dông trong thùc tÕ. Ba tµi liÖu h−íng dÉn: i) Giao ®Êt giao rõng, ii) Ph¸t triÓn hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt trªn c¸c tr¹ng th¸i rõng vµ iii) LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång; ®−îc x©y dùng trªn c¬ së: - KiÓm nghiÖm c¸c ph−¬ng ph¸p trªn hiÖn tr−êng trong suèt thêi gian nghiªn cøu 02 n¨m cïng víi c¸c bªn tham gia vµ ng−êi d©n - Tæ chøc héi th¶o lÊy ý kiÕn ph¶n håi - Tæng hîp thµnh c¸c chu tr×nh, ®¬n gi¶n ho¸, cô thÓ ho¸ ®Ó cã thÓ vËn dông thuËn lîi trong thùc tÕ víi ng−êi d©n. 4.2.3 Ph−¬ng ph¸p ph¸t triÓn nh©n lùc, chuyÓn giao ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn Mét trong nh÷ng kÕt qña mong ®îi cña ®Ò tµi lµ gãp phÇn ®µo t¹o, n©ng cao n¨ng lùc vµ ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn cho c¸n bé kü thuËt hiÖn tr−êng vµ ng−êi d©n vÒ tæ chøc thùc hiÖn qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång – mét ph−¬ng thøc míi ®ßi hái c¸ch tiÕp cËn míi. B¶o ®¶m tÝnh bÒn v÷ng sau khi ®Ò tµi kÕt thóc lµ ®· cã s½n mét ®éi ngò ë ®Þa ph−¬ng s½n sµng tiÕp tôc ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p ®ã. Do vËy trong suèt tiÕn tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi, ®· tæ chøc c¸c ®ît tËp huÊn, héi th¶o, häp, lµm viÖc trªn hiÖn tr−êng ®Ó thu hót sù tham gia cña nhiÒu bªn liªn quan vµ hai céng ®ång lµng; bao gåm: - Hai tËp huÊn vÒ G§GR - Hai tËp huÊn vÒ PTD trong l©m nghiÖp - Hai tËp huÊn vÒ ®¸nh gi¸ tµi nguyªn rõng vµ lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång - Ba héi th¶o, gåm hai ë cÊp huyÖn vµ mét ë cÊp tØnh - Thu hót c¸c bªn vµ hÇu hÕt ng−êi d©n trong hai lµng tham gia trªn hiÖn tr−êng theo ®Þnh kú ®Ó gÝam s¸t, häc tËp. 57 Sè l−ît ng−êi tham gia vµo tiÕn tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi Sè l−ît ng−êi Sè ngµy c«ng Héi th¶o 56 112 TËp huÊn 31 88 HiÖn tr−êng 48 203 Tæng 135 403 Tæng céng cã 82 ng−êi tham gia vµo ®Ò tµi víi 135 l−ît ng−êi, tæng ngµy c«ng tham gia lµ 493 ngµy c«ng. Ngoµi ra cßn cã sù tham gia th−êng xuyªn cña 101 hé thuéc hai lµng nghiªn cøu vµ 08 c¸n bé trùc tiÕp thùc hiÖn ®Ò tµi. Danh s¸ch thµnh viªn tham gia vµo tiÕn tr×nh ®Ò tµi tr×nh bµy trong phô lôc 1. C¸c tµi liÖu tËp huÊn, héi th¶o còng ®· ®−îc cung cÊp ®Çy ®ñ cho c¸c bªn liªn quan, thµnh viªn tham gia vµ céng ®ång 4.2.4 Khung logic nghiªn cøu Mèi quan hÖ logic gi÷a môc tiªu, néi dung vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ®−îc thÓ tãm t¾t hiÖn trong b¶ng 4.1 vµ s¬ ®å 4.1 B¶ng 4.1: Khung logic nghiªn cøu Môc tiªu tæng qu¸t: Nghiªn cøu, thö nghiÖm c¸c c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn ®Ó ®Ò xuÊt hÖ thèng gi¶i ph¸p, ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn trong ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång Môc tiªu cô thÓ Néi dung nghiªn cøu Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu, tiÕp cËn i. Ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn G§GR vµ ph¶n håi vÒ chÝnh s¸ch Thö nghiÖm G§GR vµ nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch - KiÓm nghiÖm vµ ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p G§GR cã sù tham gia - Nghiªn cøu t¨ng tr−ëng ®Ó x¸c ®Þnh chÕ ®é h−ëng lîi - X©y dùng 02 ph−¬ng ¸n G§GR ë hai céng ®ång Tæ chøc 02 tËp huÊn vÒ ph−¬ng ph¸p G§GR vµ kiÓm nghiÖm trªn hiÖn tr−êng ¸p dông vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng cô PRA ¸p dông vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng cô ®iÒu tra quy ho¹ch rõng cã sù tham gia: - KÕt hîp GPS/¶nh vÖ tinh/GIS víi vÏ s¬ ®å tµi nguyªn cã sù tham gia ®Ó quy ho¹ch, khoanh vÏ diÖn tÝch giao - §¸nh gi¸ tµi nguyªn, t¨ng tr−ëng: §iÒu tra 42 « tiªu chuÈn ®iÓn h×nh 400 - 1000m2 cho 07 tr¹ng th¸i rõng. X¸c ®Þnh t¨ng tr−ëng ®−êng kÝnh ®Þnh kú 5 n¨m - M« h×nh ho¸ c¸c mèi quan hÖ cña c¸c nh©n tè t¨ng t−ëng rõng b»ng c¸c hµm håi quy thÝch hîp ®Ó x¸c ®Þnh c«ng thøc h−ëng lîi 58 Môc tiªu cô thÓ Néi dung nghiªn cøu Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu, tiÕp cËn Ph©n tÝch tæng hîp c¸c vÊn ®Ò vÒ chÝnh s¸ch G§GR Thö nghiÖm øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong ®iÒu tra, m« t¶ vµ hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng vÒ qu¶n lý rõng th−êng xanh vµ rõng khép cña hai céng ®ång Bahnar vµ Jrai Pháng vÊn, s¬ ®å ho¸ kiÕn thøc HÖ thèng ho¸ theo chñ ®Ò vµ lËp c¬ së d÷ liÖu kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng b»ng phÇn mÒm Win AKT5.0 ii. Ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p x¸c lËp hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt l©m nghiÖp dùa vµo øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó hÖ thèng kiÕn thøc sinh th¸i ®Þa ph−¬ng vµ tiÕp cËn cã sù tham gia Ph¸t triÓn kü thuËt l©m nghiÖp trªn c¸c trạng th¸i rõng dùa vµo céng ®ång: - KiÓm nghiÖm vµ ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p PTD trong x¸c lËp hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt theo tr¹ng th¸i rõng - Tæ chøc khëi x−íng PTD trªn c¸c tr¹ng th¸i rõng ë hai kiÓu rõng. X©y dùng 2 ph−¬ng ¸n PTD ë hai céng ®ång Tæ chøc 02 tËp huÊn PTD vµ kiÓm nghiÖm trªn hiÖn tr−êng ¸p dông vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng cô PTD theo chñ ®Ò cho tõng tr¹ng th¸i rõng 10 thö nghiÖm theo ph−¬ng ph¸p PTD ë hai ®Þa ph−¬ng, mçi thö nghiÖm ®−îc lÆp l¹i 2 - 7 lÇn iii. X©y dùng c¸c ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ tµi nguyªn rõng cã sù tham gia vµ lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång: - ThiÕt kÕ vµ kiÕm nghiÖm c¸c ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ tµi nguyªn ®¬n gi¶n, lËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc kinh doanh rõng dùa vµo céng ®ång - LËp 02 kÕ ho¹ch kinh doanh rõng ë hai céng ®ång M« h×nh ho¸ c¸c nh©n tè ®iÒu tra ®Ó x©y dùng ph−¬ng ph¸p øng dông vµ b¶ng biÓu ®iÒu tra rõng vµ lËp kÕ ho¹ch kinh doanh ®¬n gi¶n Tæ chøc 02 tËp huÊn cho c¸n bé kü thuËt vµ ng−êi d©n trªn hiÖn tr−êng ®Ó kiÓm nghiÖm tÝnh thÝch øng cña ph−¬ng ph¸p iv. HÖ thèng ho¸ vµ tµi liÖu ho¸ tiÕn tr×nh ph¸t triÓn m« h×nh qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång X©y dùng 03 tµi liÖu h−íng dÉn: - Giao ®Êt giao rõng - Ph¸t triÓn kü thuËt l©m nghiÖp cã sù tham gia - LËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång KiÓm nghiÖm c¸c ph−¬ng ph¸p trªn hiÖn tr−êng cã sù tham gia 3 cuéc héi th¶o cÊp huyÖn, tØnh Tæng hîp vµ tµi liÖu ho¸ c¸c tiÕn tr×nh 59 Môc tiªu tæng qu¸t: §Ò xuÊt hÖ thèng gi¶i ph¸p, ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn trong ph¸t triÓn ph−¬ng thøc qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång Ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn G§GR vµ ph¶n håi chÝnh s¸ch Ph¸t triÓn ph−¬ng ph¸p x¸c lËp hÖ thèng gi¶i ph¸p kü thuËt l©m nghiÖp dùa vµo céng ®ång X©y dùng ph−¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång Ph¸t triÓn PRA ¸p dông trong G§GR GPS/GIS kÕt hîp s¬ ®å PRA 42 « tiªu chuÈn ®iÓn h×nh vµ t¨ng tr−ëng 5 n¨m M« h×nh ho¸ t¨ng tr−ëng tÝnh c«ng thøc h−ëng lîi Pháng vÊn, s¬ ®å ®¬n gi¶n Win AKT Ph¸t triÓn PTD trong l©m nghiÖp 10 thö nghiÖm trªn c¸c tr¹ng th¸i rõng. LÆp l¹i 2- 7 lÇn 2 tËp huÊn G§GR 2 tËp huÊn PTD 2 tËp huÊn lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång HÖ thèng ho¸ tiÕn tr×nh ph¸t triÓn m« h×nh qu¶n lý rõng dùa vµo céng ®ång M« h×nh ho¸ c¸c hµm håi quy KiÓm nghiÖm ph−¬ng ph¸p trªn hiÖn tr−êng víi ng−êi d©n 3 cuéc héi th¶o cÊp huyÖn, tØnh Môc tiªu cô thÓ Ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn, nghiªn cøu Ph©n tÝch tæng hîp c¸c vÊn ®Ò chÝnh s¸ch S¬ ®å 4.1: Quan hÖ gi÷a môc tiªu vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNội dung và phương pháp nghiên cứu về rừng.pdf