Nghiệp vụ ngân hàng trung ương - Chương 4: Nghiệp vụ quản lý ngoại hối của ngân hàng trung ương

Thúc đẩy sự vận động về vốn giữa các NHTM, góp phần thúc đẩy sự chu chuyển vốn giữa các DN,TCKT, cá nhân. Giúp quá trình thanh toán nhanh chóng, chính xác, đảm bảo được yêu cầu của nền kinh tế. Tạo nguồn vốn tín dụng cho NHTW và điều kiện cho thị trường tiền tệ phát triển; Tăng tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt, giảm áp lực tiền mặt, giảm chi phí lưu thông, giúp NHTW xác định và điều tiết MB, MS chính xác. YSTOOLS

pdf18 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 743 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiệp vụ ngân hàng trung ương - Chương 4: Nghiệp vụ quản lý ngoại hối của ngân hàng trung ương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO CHƯƠNG 4: NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI CỦA NHTW LOGO NghiÖp vô qu¶n lý ngo¹i hèi cña NHTW 4.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi  Kh¸i niÖm: Vai trò ngoại hối LOGO Mục đích quản lý ngoại hối của NHTW NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI 1 Điều tiết tỷ giá thực hiện CSTT quốc gia 2 Bảo tồn và phát triển quỹ dự trữ ngoại hối 3 Đảm bảo phương tiện thanh toán quốc tế LOGO 4.2. Hoạt động ngoại hối của NHTW Giao dịch ngoại hối trên thị trường trong nước Giao dịch ngoại hối trên thị trường quốc tế NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI LOGO Giao dich ngoại hối kỳ hạn (Forward)2 Giao dịch ngoại hối hoán đổi (Swap)3 Giao dịch ngoại hối giao sau (Future)4 1 Hợp đồng quyền chọn (Option)5 Giao dịch ngoại hối giao ngay (Spot)1  Hoạt động ngoại hối của NHTW  Các hình thức giao dịch NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI LOGO  Hoạt động quản lý ngoại hối của NHTW - Chính sách quản lý ngoại hối - Chính sách tỷ giá - Quản lý dự trữ ngoại hối quốc gia - Cơ cấu dự trữ ngoại hối - Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI LOGOLIÊN HỆ ViỆT NAM 1. Hoạt động ngoại hối 1.1. Quy định chung: 1.2. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại sở GDNHNN: - Đầu tư GTCG - Đầu tư tiền gửi - Nghiệp vụ GD ngoại hối - Mua – bán ngọai tệ - Nghiệp vụ ủy thác đầu tư 2. Chính sách quản lý ngoại hối của NHNNVN. 7 LOGO CHƯƠNG 5: NGHIỆP VỤ THANH TOÁN 5.1. Các hình thức thanh toán trong nền kinh tế THANH TOÁN TIỀN MẶT THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT LOGO A. Thanh toán của các khách hàng qua NH a. Thanh toán bằng Séc b. Thanh toán bằng lệnh chi (Uỷ nhiệm chi) c. Thanh toán bằng lệnh thu (Uỷ nhiệm thu) d. Thanh toán bằng thư tín dụng (Letter of Credit) e. Thanh toán bằng thẻ ngân hàng THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT LOGO + Thanh toán liên hàng + Thanh toán bù trừ + Mở TK tiền gửi ở NH khác cùng hệ thống để thanh toán + Uỷ nhiệm thu, chi hộ + Thanh toán chuyển tiền điện tử. + Thanh toán qua TK mở tại NHTW + Thanh toán bù trừ do NHTW tổ chức + Mở TK tiền gửi ở NH khác để thanh toán + Uỷ nhiệm thu, chi hộ giữa các NH + Thanh toán chuyển tiền điện tử THANH TOÁN GIỮA CÁC NH CÙNG HỆ THỐNG THANH TOÁN GIỮA CÁC NH KHÁC HỆ THỐNG B. Thanh toán giữa các ngân hàng THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT LOGO  Ý nghĩa của thanh toán qua NHTW - Thúc đẩy sự vận động về vốn giữa các NHTM, góp phần thúc đẩy sự chu chuyển vốn giữa các DN,TCKT, cá nhân. - Giúp quá trình thanh toán nhanh chóng, chính xác, đảm bảo được yêu cầu của nền kinh tế. - Tạo nguồn vốn tín dụng cho NHTW và điều kiện cho thị trường tiền tệ phát triển; - Tăng tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt, giảm áp lực tiền mặt, giảm chi phí lưu thông, giúp NHTW xác định và điều tiết MB, MS chính xác. . NGHIỆP VỤ THANH TOÁN LOGO 5.2. Nghiệp vụ thanh toán của NHTW THANH TOÁN TỪNG LẦN THANH TOÁN BÙ TRỪ NGHIỆP VỤ THANH TOÁN CỦA NHTW NGHIỆP VỤ THANH TOÁN LOGO 5.2.1.THANH TOÁN TỪNG LẦN  Khái niệm:  Nguyên tắc:  Kỹ thuật nghiệp vụ: + Các khoản thanh toán của khách hàng là các TCTD • Tại TCTD, kho bạc • Tại NHNN + Thanh toán giữa các TCTD và kho bạc với nhau LOGO a. Những vấn đề chung Khái niệm  Đối tượng tham gia Phạm vi Điều kiện Nguyên tắc 5.2.2.THANH TOÁN BÙ TRỪ LOGO b. Nghiệp vụ thanh toán bù trừ Thứ nhất: Đối với bù trừ giấy - Chứng từ: + Các tờ séc do đơn vị mua ở NH khác phát hành + Các bảng kê nộp séc + Giấy uỷ nhiêm chi + Giấy uỷ nhiệm thu + Các bảng kê - Hạch toán: NHNN căn cứ vào bảng kê TTBT, trích TK tiền gửi của các NH để thanh toán. THANH TOÁN BÙ TRỪ LOGO Thứ hai: Thanh toán bù trừ điện tử - Khái niệm - Nguyên tắc - Quy trình xử lý và hạch toán TTBT điện tử + Tại NH thành viên gửi lệnh thanh toán + Tại NH thành viên nhận lệnh thanh toán + Tại NH chủ trì THANH TOÁN BÙ TRỪ LOGO Thứ ba: Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng - Chức năng, nhiệm vụ - Điều kiện - Các quy định trong than toán + Thủ tục + Xử lý các giao dịch, THANH TOÁN BÙ TRỪ LOGO c. NghiÖp vô chuyÓn tiÒn ®iÖn tö - Khái niệm - Nội dung d. Nghiệp vụ về giao dịch và thanh toán quốc tế tại sở giao dịch của NHNN (SWIFT) THANH TOÁN BÙ TRỪ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_4_5_nhtw_ppt_compatibility_mode_1_8263.pdf