Ngân hàng đề thi hết học phần học phần: Thống kê doanh nghiệp

Câu 7. Tại một đơn vị, dùng phương pháp điều tra chọn mẫu để ước lượng tỷ lệ dịch vụ vi phạm chỉ tiêu thời gian hành trình. Phạm vi sai số chọn mẫu là 0,08 về giá trị tuyệt đối, độ tin cậy phải đạt mức 99,73%. Anh (chị) hãy xác định số mẫu cần chọn nếu: - Các cuộc điều tra trước cho kết quả 5% ; 7% ; 10% - Không có tài liệu về các cuộc điều tra lần trước

pdf10 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Lượt xem: 1064 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ngân hàng đề thi hết học phần học phần: Thống kê doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 NGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC PHẦN: THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP (60 tiết – 4 ĐVHT) (Chú ý: Sinh viên được sử dụng bảng kê phía sau cuốn sách) LOẠI 1 ĐIỂM : Câu 1. Anh (chị) hãy cho biết thế nào là số tuyệt đối thời kỳ, thời điểm? Cho ví dụ minh họa. Câu 2. Anh (chị) hãy cho biết thế nào là số tương đối động thái, số tương đối kế họach? Cho ví dụ minh họa. Câu 3. Anh (chị) hãy cho biết thế nào là số bình quân nhân và số bình quân điều hoà? Cho ví dụ minh họa. Câu 4. Khảo sát thời gian đàm thọai của 100 khách hàng tại một Bưu cục có kết quả như sau: Thời gian đàm thọai (phút) Số khách hàng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 10 15 20 17 12 10 6 4 2 1 1 Cộng 100 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587 Website: E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn 2 Hãy tính Mốt và Số trung vị thời gian đàm thọai của khách hàng Câu 5. Khảo sát thời gian đàm thọai của 100 khách hàng tại một Bưu cục có kết quả như sau: Thời gian đàm thọai (phút) Số khách hàng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 10 15 20 17 12 10 6 4 2 1 1 Cộng 100 Anh (chị) hãy tính thời gian đàm thọai bình quân của khách hàng; Tính Mốt thời gian đàm thọai của khách hàng Câu 6. Anh (chị) hãy trình bày cách thức nghiên cứu tình hình sử dụng số lượng lao động Câu 7. Anh (chị) hãy trình bày cách thức thống kê lao động hiện có trong danh sách của doanh nghiệp Câu 8. Anh (chị) hãy trình bày cách thức thống kê lao động hiện có bình quân trong danh sách Câu 9. Anh (chị) hãy trình bày cách thức nghiên cứu thống kê biến động số lượng lao động. Câu 10 Anh (chị) hãy trình bày cách thức thống kê nghiên cứu tình hình sử dụng vật liệu cho sản xuất khai thác nghiệp vụ (trường hợp nhiều loại vật liệu) 3 LOẠI 2 ĐIỂM : Câu 1. Quan sát 100 Bưu phẩm của khách hàng gửi tại một Bưu cục có kết quả như sau: Trọng lượng bưu phẩm (gam) Số bưu phẩm <20 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 >48 4 10 12 17 22 18 12 3 2 Cộng 100 Hãy tính trọng lượng bình quân và Mốt trọng lượng của bưu phẩm Câu 2. Quan sát 100 Bưu phẩm của khách hàng gửi tại một Bưu cục có kết quả như sau Trọng lượng bưu phẩm (gam) Số bưu phẩm <20 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 >48 4 10 12 17 22 18 12 3 2 Cộng 100 4 Anh (chị) hãy tính Mốt và Số trung vị trọng lượng bưu phẩm theo số liệu quan sát trên Câu 3. Anh (chị) hãy trình bày mối liên hệ tương quan phi tuyến giữa hai tiêu thức số lượng? Câu 4. Anh (chị) hãy trình bày các phương pháp dự báo thống kê ngắn hạn? Câu 5. Anh (chị) hãy trình bày cách thức nghiên cứu thống kê biến động chất lượng sản phẩm dịch vụ bằng chỉ tiêu hiện vật Câu 6. Anh (chị) hãy trình bày cách thức nghiên cứu biến động chất lượng sản phẩm dịch vụ bằng chỉ tiêu giá trị Câu 7. Anh (chị) hãy trình bày cách thức nghiên cứu biến động chất lượng sản phẩm dịch vụ bằng chỉ tiêu hiện vật Câu 8. Anh (chị) hãy trình bày cách thức thống kê số lượng và kết cấu TSCĐ Câu 9. Anh (chị) hãy trình bày cách thức nghiên cứu thống kê biến động TSCĐ (biến động quy mô, kết cấu và trạng thái kỹ thuật) Câu 10 Anh (chị) hãy trình bày cách thức thống kê theo dõi tình hình thực hiện định mức tiêu hao vật liệu cho sản xuất khai thác nghiệp vụ. LOẠI 3 ĐIỂM : Câu 1. Anh (chị) hãy trình bày các tính chất của số bình quân? Câu 2. Anh (chị) hãy trình bày mối liên hệ tương quan tuyến tính giữa 2 tiêu thức số lượng? Câu 3. Anh (chị) hãy trình bày phương pháp tính chỉ số tổng hợp và chỉ số không gian? Câu 4. 5 Quan sát 100 Bưu phẩm của khách hàng gửi tại một Bưu cục có kết quả như sau Trọng lượng bưu phẩm (gam) Số bưu phẩm <20 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 >48 4 10 12 17 22 18 12 3 2 Cộng 100 Anh (chị) hãy tính các chỉ tiêu biến thiên trọng lượng của bưu phẩm theo số liệu quan sát trên. Câu 5. Khảo sát thời gian đàm thọai của 100 khách hàng tại một Bưu cục có kết quả sau: Thời gian đàm thọai (phút ) Số khách hàng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 10 14 20 18 13 10 6 3 2 1 1 Cộng 100 6 Anh (chị) hãy tính các chỉ tiêu biến thiên thời gian đàm thọai của khách hàng Câu 6. Anh (chị) hãy sử dụng phương pháp hàm xu thế và phương pháp tốc độ tăng để dự báo doanh thu năm 2011 căn cứ vào kết quả thực hiện các năm của một đơn vị Bưu điện 1998 doanh thu 42,7 tỷ đồng 2004 51,8 1999 44,5 2005 52,3 2000 45,5 2006 53,1 2001 49,6 2007 54,4 2002 50,2 2008 55,8 2003 50,8 2009 56,0 Câu 7. Tại một đơn vị, dùng phương pháp điều tra chọn mẫu để ước lượng tỷ lệ dịch vụ vi phạm chỉ tiêu thời gian hành trình. Phạm vi sai số chọn mẫu là 0,08 về giá trị tuyệt đối, độ tin cậy phải đạt mức 99,73%. Anh (chị) hãy xác định số mẫu cần chọn nếu: - Các cuộc điều tra trước cho kết quả 5% ; 7% ; 10% - Không có tài liệu về các cuộc điều tra lần trước Câu 8. Hãy nghiên cứu tình hình sử dụng thời gian lao động của một đơn vị theo số liệu sau (Số liệu giả định) Chỉ tiêu Kỳ gốc Kỳ phân tích Ghi chú 1. Số lao động BQ trong danh sách 2. Ngày công có hiệu quả 3. Giờ công có hiệu quả 1430 347490 2675673 1520 372400 2904720 Câu 9. Thống kê tình hình doanh thu của một doanh nghiệp như sau Năm Doanh thu (Tỷ đồng) 2004 15.294 2005 18.617 2006 21.394 7 2007 24.997 2008 26.040 2009 28.310 Anh (chị) hãy nghiên cứu biến động doanh thu và sử dụng phương pháp thích hợp để dự đoán doanh thu cho năm 2010 Câu 10 Anh (chị) hãy trình bày cách thức thống kê NSLĐ và nghiên cứu biến động NSLĐ LOẠI 4 ĐIỂM : Câu 1. Doanh thu của một đơn vị qua các năm như sau Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Doanh thu (Tỷ đồng) 91,0 96,9 102,2 106,5 110,3 115,9 Yêu cầu : Tính lượng tăng tuyệt đối , tốc độ phát triển , tốc độ tăng (định gốc, liên hoàn và bình quân ) Câu 2. Khảo sát thời gian đàm thọai của 100 khách hàng tại một Bưu cục có kết quả sau: Thời gian đàm thọai (phút) Số khách hàng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 10 14 20 18 13 10 6 3 8 10 11 12 2 1 1 Cộng 100 Yêu cầu: - Tính sai số chọn mẫu ngẫu nhiên thời gian đàm thọai của khách hàng - Tính sai số bình quân chọn mẫu về tỷ lệ khách hàng có thời gian đàm thọai từ 8 phút trở lên - Suy rộng kết quả điều tra với độ tin cậy phải đạt 99,73% Câu 3. Anh (chị) hãy trình bày cách thức thống kê tình hình sử dụng thời gian lao động của doanh nghiệp theo ngày công Câu 4. Anh (chị) hãy trình bày cách thức thống kê tình hình sử dụng thời gian lao động của doanh nghiệp theo giờ công Câu 5. Anh (chị) hãy trình bày cách thức thống kê nghiên cứu chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ Câu 6. Anh (chị) hãy nghiên cứu tình hình sử dụng lao động của một đơn vị theo số liệu báo cáo như sau: (số liệu giả định) Chỉ tiêu Kỳ gốc Kỳ thực hiện 1.Doanh thu cước (Triệu đồng) 2. Số lao động Trong đó - Trực tiếp - Gián tiếp 7800 2030 1830 200 8010 2020 1810 210 Câu 7. Có số liệu thống kê TSCĐ của một đơn vị như sau (Đơn vị tính: Triệu đồng) Ngày 01/01 TSCĐ của doanh nghiệp có 10.000 Trong kỳ TSCĐ của doanh nghiệp biến động như sau: 9 - Doanh nghiệp xây dựng xong một nhà xưởng đưa vào sử dụng: 200 - Doanh nghiệp mua sắm một số TSCĐ trị giá: 320 - Doanh nghiệp tiếp nhận một số TSCĐ: 70 - Doanh nghiệp hiện đại hoá một số TSCĐ chi phí hết: 150 - Doanh nghiệp bán một số TSCĐ không cần dùng: 142 - Doanh nghiệp thanh lý một số TSCĐ (đã hết thời gian sử dụng): 210 Anh (chị) hãy tính các chỉ tiêu: Hệ số tăng, hệ số giảm, hệ số đổi mới và hệ số loại bỏ TSCĐ của doanh nghiệp trong kỳ. Câu 8 Quan sát 100 Bưu phẩm của khách hàng gửi tại một Bưu cục có kết quả như sau Trọng lượng bưu phẩm (gam) Số bưu phẩm <20 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 >48 4 8 12 17 22 18 13 4 2 Cộng 100 Anh (chị) hãy khảo sát sự phân phối của trọng lượng bưu phẩm (Sử dụng tiêu chuẩn 2) Câu 8 Quan sát 100 Bưu phẩm của khách hàng gửi tại một Bưu cục có kết quả như sau Trọng lượng bưu phẩm (gam) Số bưu phẩm <20 20-24 24-28 28-32 32-36 4 8 12 17 22 10 36-40 40-44 44-48 >48 18 13 4 2 Cộng 100 Anh (chị) hãy khảo sát sự phân phối của trọng lượng bưu phẩm (Sử dụng tiêu chuẩn Romanosky) Câu 8 Quan sát 100 Bưu phẩm của khách hàng gửi tại một Bưu cục có kết quả như sau Trọng lượng bưu phẩm (gam) Số bưu phẩm <20 20-24 24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 >48 4 8 12 17 22 18 13 4 2 Cộng 100 Anh (chị) hãy khảo sát sự phân phối của trọng lượng bưu phẩm (Sử dụng tiêu chuẩn Kolmogorop)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_het_hoc_phan_thong_ke_doanh_nghiep_848.pdf