Môi trường vĩ mô của doanh nghiệp

Môi trường vĩ mô của doanh nghiệp là nơi mà doanh nghiệp phải bắt đầu tìm kiếm những cơ hội và những mối đe dọa có thể xuất hiện, nó bao gồm tất cả các nhân tố và lực lượng có ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả thực hiện của Doanh nghiệp. Môi trường vĩ mô bao gồm 06 yếu tố chủ yếu: Môi trường nhân khẩu: thể hiện sự tăng trưởng dân số trên toàn thế giới, sự thay đổi cơ cấu tuổi tác, cơ cấu dân tộc, trình độ học vấn, những sự di chuyển dân cư và sự chia nhỏ thị trường đại chúng thành những thị trường nhỏ Môi trường kinh tế: thể hiện tốc độ tăng giảm thu nhập thực tế, tích lũy tiết kiệm, nợ nần và cách chi tiêu của người tiêu dùng thay đổi Môi trường tự nhiên: thể hiện khả năng thiếu hụt những vật tư nhất định, chi phí năng lượng không ổn định, mức độ ô nhiễm, và phong trào xanh bảo vệ môi trường phát triển mạnh Môi trường công nghệ: thể hiện sự thay đổi công nghệ đang tăng tốc, những cơ hội đổi mới vô hạn, ngân sách nghiên cứu và phát triển lớn, sự tập trung vào những cải tiến nhỏ và khám phá lớn, sự điều tiết quá trình thay đổi công nghệ Môi trường chính trị: thể hiện việc điều tiết hoạt động kinh doanh cơ bản, các cơ quan Nhà nước được củng cố và sự phát triển các nhóm bảo vệ lợi ích quan trọng. Môi trường văn hoá: thể hiện xu hướng lâu dài muốn tự khẳng định mình, hưởng thụ ngay và một định hướng thế tục hơn.--> thằng mắm nào viết mà lục ta lục tục vậy

pdf8 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2098 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Môi trường vĩ mô của doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
M«i tr­êng vÜ m« cña doanh nghiÖp: Môi trường vĩ mô là môi trường bên ngoài ,không kiểm soát được hay còn gọi là môi trường kinh tế quốc dân. Nó ảnh hưởng đến tất cả các ngành kinh doanh. Nó bao gồm các nhân tố mà cần phải phân tích đó là: Nh©n tè kinh tÕ: Do khñng ho¶ng tµi chÝnh MÜ lan réng ra toµn cÇu khiÕn cho kinh tÕ toµn cÇu tiÕp tôc sôt gi¶m, ¶nh h­ëng ®Õn hÇu hÕt c¸c nÒn kinh tÕ trong ®ã cã ViÖt Nam, nhÊt lµ lÜnh vùc xuÊt khÈu, ®Çu t­ T×nh h×nh l¹m ph¸t: trong n­íc tiÕp tôc chÞu ¶nh h­ëng l¹m ph¸t cao tõ n¨m 2008, c¸c c©n ®èi vÜ m« ch­a æn ®Þnh, søc c¹nh tranh nÒn kinh tª thÊp, c¸c DN khã kh¨n do l¹m ph¸t, ho¹t ®éng tµi chÝnh ng©n hµng cßn nhiÒu rñi ro¶nh h­ëng lín ®Õn viÖc duy tr× t¨ng tr­áng kinh tÕ. §©y chÝnh lµ mèi nguy c¬ cho c¸c DN nãi chung vµ DN ho¹t ®éng trong ngµnh s¶n xuÊt xe m¸y trong n­íc nãi chung. Mèi nguy c¬ cho DN ®ã lµ: møc t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña ViÖt Nam 2009 ë møc 0.3%, trong khi møc t¨ng tr­ëng 2008 lµ 6%. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu ViÖt Nam sÏ bÞ thu hÑp m¹nh do suy tho¸i. Trong th¸ng 1/2009 xuÊt khÈu gi¶m kho¶ng 31% ë hÇu hÕt c¸c n­íc Ch©u A. T×nh tr¹ng suy gi¶m kinh tÕ cßn khiÕn cho tØ lÖ thÊt nghiÖp ë ViÖt Nam trong n¨m 2009 t¨ng 5 lÇn so víi n¨m 2008. Việt Nam hiện có lực lượng lao động khoảng 45 triệu người v mỗi năm lại có thêm hơn 1 triệu người nữa tham gia vo lực lượng ny, khiến cho áp lực đối với chính phủ phải tạo thêm nhiều việc lm ngy cng gia tăng. Trong thoi gian qua tØ gi¸ gi÷a USD so víi VND l¹i t¨ng lªn, g©y khã kh¨n trong viÖc tiªu thô xe nhËp khÈu còng nh­ c¸c DN nhËp khÈu linh kiÖn vÒ l¾p r¸p xe m¸y. Cã thÓ thÊy nhøng khã kh¨n mµ kinh tÕ VN sÏ ph¶I ®èi mÆt lµ kh«ng nhá, t¹o nhiÒu mèi nguy c¬ cho DN, trong ®ã cã ngµnh s¶n xuÊt xe m¸y trong n­íc. Tuy nhiªn l·i suÊt gi¶m ë møc 6-7,5%/n¨m. C¸c ng©n hµng sÏ gi¶m l·I suÊt xuèng d­íi møc trÇn cho phÐp, ®Æc biÖt lµ ®èi víi l·i suÊt cho vay. §iÒu nµy t¹o c¬ héi cho DN vay vèn ®Çu t­ kinh doanh. Nh©n tè vÒ chÝnh trÞ, ph¸p luËt: ThÓ chÕ chÝnh trÞ n­íc ta t­¬ng ®èi æn ®Þnh do ®­êng lèi l·nh ®¹o thèng nhÊt chØ cã mét §¶ng duy nhÊt l·nh ®¹o lµ §¶ng CSVN. §iÒu ®ã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c DN s¶n xuÊt xe m¸y trong vµ ngoµi n­íc cã thÓ yªn t©m kinh doanh ®Çu t­. Bªn c¹nh ®ã viÖc gia nhËp WTO VØÖt Nam ph¶i dì bá quy ®Þnh ph©n biÖt ®èi xö cho NhËp khÈu. Do ®ã, thuÕ nhËp khÈu xe m¸y sÏ ph¶I c¾t gi¶m 100% vµo thêi ®iÓm gia nhËp xuèng cßn 70% vµo n¨m 2012, phô tïng c¸c lo¹i tõ møc 50% hiÖn nay xuèng cßn 35-40% vµo n¨m 2010. §ång thêi VN sÏ ph¶i më cöa cho c¸c DN n­íc ngoµi ®­îc trùc tiÕp nhËp khÈu vµ phÈn phèi xe m¸y nhËp khÈu t¹i thÞ tr­ëng trong n­íc. ThuÕ nhËp khÈu gi¶m sÏ lµm gi¶m tØ lÖ b¶o hé h÷u hiÖu ®èi víi ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt xe m¸y trong n­íc, g©y khã kh¨n vµ t¹o ra mèi ®e do¹ cho DN s¶n xuÊt xe vµ kinh doanh xe m¸y trong n­íc. Tr­íc t×nh h×nh ®ã Nhµ N­íc ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p hç trî cho ngµnh s¶n xuÊt xe m¸y trong n­íc hiÖn nay: - Sö dông chÝnh s¸ch ­u ®·i thuÕ cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ­u tiªn nh­ c¬ khÝ, ®iÖn, ®iÖn tö ®Ó hç trî cho ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp phô trî, tõ ®ã sÏ gi¸n tiÕp hç trî ®­îc c¸c DN kinh doanh xe m¸y do hä mua ®­îc c¸c linh kiÖn gi¸ thÊp. - Hoµn thuÕ thu nhËp DN nÕu lîi nhuËn ®­îc ®Ó ®Çu t­ cho ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh doanh xe m¸y. - Cho phÐp c¸c dù ¸n ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu xe m¸y, s¶n xuÊt c¸c linh kiÖn thuéc ngµnh c«ng nghiÖp phô trî ®­îc vay vèn tÝn dông ­u ®·i cña Ng©n hµng ph¸t triÓn VN. - Hç trî c¸c DN ®­îc vay vèn trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n nh­ gi¶m bít c¸c ®iÒu kiÖn b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn ®Ó ph¸t hµnh cæ phiÕu ra c«ng chóng vµ hç trî c¸c DN ®¨ng kÝ niªm yÕt cæ phiÕu. - Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch ­u ®·i thuÕ ®èi víi ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ theo h­êng hoµn thiÖn quy ®inh vÒ tiªu chuÈn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cÇn ­u tiªn ph¸t triÓn, ­u ®·i thuÕ thu nhËp cho DN ¸p dông c«ng nghÖ cao vµ c«ng nghÖ th©n thiÖn víi m«i tr­êng. - - Hç trî cho c¸c DN s¶n xuÊt xe m¸y trong c«ng t¸c nghiªn cøu thiÕt kÕ kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp vµ nh·n hiÖu s¶n phÈm , hç trî ph¸t triÓn tµi s¶n trÝ tuÖ cña DN, hç trî xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng. Nhµ n­íc thùc hiÖn biÖn ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t thÞ tr­êng, chØ cho phÐp c¸c lo¹i phô tïng vµ linh kiÖn ®¸p øng yªu cÇu quy ®Þnh vµ tiªu chuÈn kÜ thuËt míi ®­îc phÐp nhËp khÈu vµ l­u th«ng trªn thÞ tr­êng. C¸c chÝnh s¸ch mµ Nhµ n­íc ®­a ra t¹o c¬ héi cho DN s¶n xuÊt xe m¸y, gióp cho ngµnh s¶n xuÊt xe m¸y ë VN ngµy cµng më réng vµ ph¸t triÓn. Nh©n tè vÒ c«ng nghÖ: ThÞ phÇn c¸c DN trong n­íc ®ang bÞ thu hÑp dÇn, bªn c¹nh ®ã tham väng xuÊt khÈu xe nguyªn chiÕc vµ ®­a v¸o s¶n xuÊt sang thÞ tr­êng mét sè n­íc Ch©u Phi kh«ng thùc hiÖn ®­îc. C¸c DN néi ®Þa chØ cã thÓ tån t¹× nhê vµo viÖc ph¸t triÎn nhøng dßng xe phæ th«ng, chÊt l­îng kh¸, ®­îc tiªu thô chñ yÕu ë vïng n«ng th«n, c¸c dßng xe chuyªn dïng cho ng­êi tµn tËt,xe vËn chuyÓn nháTuy nhiªn thÞ tr­êng n«ng th«n còng bÞ c¸c DN kh¸c lÊn s©n bëi kiÓu d¸ng ®Ñp, chÊt l­îng mµ gi¸ c¶ l¹i phï häp víi ng­êi d©n. §©y chÝnh lµ mèi nguy c¬ cho c¸c DN s¶n xuÊt xe m¸y trong n­íc. Nguyªn nh©n lµ do: C¸c doanh nghiÖp ch­a quan t©m nhiÒu ®Õn ®Çu t­ nghiªn cøu thiÕt kÕ kiÓu d¸ng mÉu m· riªng. Thªm vµo ®ã lµ ngµnh s¶n xu©t xe m¸y vµ phô tïng xe m¸y ë n­íc ta cßn rÊt non trÎ. C¸c DN s¶n xuÊt phô tïng nãi riªng vµ s¶n xuÊt xe m¸y trong n­íc nãi chung ®Òu cã ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp, ®i lªn chñ yÕu tõ s¶n xuÊt xe ®¹p, tËp trung s¶n xuÊt mét sè chi tiÕt, côm chi tiÕt hay bé phËn ®¬n gi¶n. C«ng nghÖ s¶n xuÊt trung b×nh vµ d­íi trung b×nh lµ phæ biÕn, hÖ thèng s¶n xuÊt ch­a ®Çy ®ñ. C¸c ho¹t ®éng bæ trî vµ lµm gia t¨ng gi¸ trÞ cña s¶n xuÊt phô tïng vµ xe m¸y cßn rÊt h¹n chÕ. Cô thÓ lµ ngµnh c¬ khÝ, nhùa, ho¸ chÊt ch­a ph¸t triÓn ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c DN s¶n xuÊt. HiÖn ch­a cã mét sè trung t©m chuyªn nghiªn cøu vÒ ngµnh c«ng nghiÖp xe m¸y, Ýt chó träng ®Çu t­ nghiªn cøu vµ triÓn khai. Cã thÓ thÊy c¸c DN cã vèn ®Çu t­ 100% vèn trong n­íc ®Òu ph¶I ®èi mÆt víi nhiÒu mèi nguy c¬. Bªn c¹nh ®ã c¸c DN liªn doanh th× l¹i r©t ph¸t triÓn ®iÓn h×nh lµ DN liªn doanh víi NhËt B¶n. C¸c DN nµy chñ yÕu nhËp phô tïng tõ n­íc ngoµi s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p xe hoµn chØnh. Víi chÊt l­îng xe ®¶m b¶o an toµn vµ tin cËy cho ng­êi tiªu dïng. Thêi gian qua, c¸c DN NhËt B¶n vµ §µi Loan ®ang chuyÓn c«ng nghÕ s¶n xuÊt xe m¸y vµo VN th«ng qua viÖc dÇu t­ m¹nh vµo s¶n xuÊt linh kiÖn. ViÖc nµy t¹o c¬ héi cho VN trë thµnh mét trung t©m nghiªn cøu, thiÕt kª, s¶n xuÊt xe m¸y c«ng nghÖ cao trong khu vùc. Khi ®ã kh¶ n¨ng xuÊt khÈu sÏ t¨ng m¹nh. Mét trong nh÷ng c¬ héi n÷a cho ngµnh s¶n xuÊt xe m¸y t¹i ViÖt Nam lµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt mèt sè phô tïng trong n­íc gi¸ rÎ, nh©n c«ng nhiÒu, ch¨m chØ, chÞu khã,. Tuy nhiªn c«ng nghÕ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn th× ch­a cã do thiÕu vèn ®Çu t­. NÕu kh¾c phôc ®­îc nh­îc diÓm nµy th× ®©y lµ c¬ héi cho DN s¶n xuÊt xe m¸y trong n­íc ph¸t triÓn. C¸c DN liªn doanh liªn tôc ®­a ra c¸c s¶n phÈm míi, phong phó, ®a d¹ng, chÊt l­îng ngµy cµng ®­îc n©ng cao víÝ tÝnh n¨ng míi, gi¸ th¸nh s¶n phÈm gi¶m lµ m«t ­u thÕ t¹o ®iÒu kiÖn cho ngµnh s¶n xuÊt xe m¸y tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Nh©n tè vÒ m«i tr­êng, v¨n ho¸ vµ x· héi: Hội nhập kinh tế nước ta với nền kinh tế thế giới đòi hỏi trinh độ dân trí ngày càng phải được nâng cao. Với nền kinh tế cạnh tranh như hiện nay là một yếu tố khách quan để mỗi người chuẩn bị cho mình một lượng kiến thức nhất định. Sự tiếp thu những kiến thức mới; những thông tin mới được cập nhật liên tục, đầy đủ, chính xác…Trình độ dân trí nước ta ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân mỗi người tuy còn thấp hơn nhiều so với các nước phát triển, song mức sống ngày càng được nâng lên. Do đó nhu cầu tiêu dùng cũng tăng lên. Nhu cầu về thị trường xe máy ngày càng tăng, nhu cầu đi lại, phục vụ cho công việc…nhất là nước ta là nước đông dân cư, hệ thống giao thông chưa phát triển,xe máy là phương tiện khá là linh động. Đa số người dân sử dụng xe máy khi đi làm, không những thế một phần không nhỏ số lượng sinh viên sử dụng xe máy phục vụ cho quá trình đi học…Cầu sử dụng xe máy rất phong phú. Mốt là một yếu tố luôn được hầu hết mọi người tiếp nhận, đặc biệt là giới trẻ hiện nay. Ngành sản xuất xe máy liên tục đưa ra sản phẩm mới với nhiều tính năng, kiểu dáng mới, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Nên sản phẩm mới được tiêu thụ khá lớn. Tại thành thị xu hướng tiêu dùng chuyển sang xe tay ga, còn với các vùng nông thôn sẽ là xe có chất lượng của những hãng tên tuổi với giá tiền từ 10.000.000 đồng trở lên. Những yếu tố trên tạo ra cơ hội cho ngành sản xuất xe máy Việt Nam ngày càng phát triển và mở rộng. Tuy nhiên bên cạnh cơ hội là thách thức cho ngành sản xuất xe máy ở Việt Nam khi xe máy nhập khẩu từ nước ngoài được giảm thuế nhập khẩu. Với chất lượng cao, kiểu dáng, mẫu mã đẹp thu hút phần lớn những người có thu nhập cao. Nhân tố về tự nhiên và xã hội: Vấn đề môi trường là một vấn đề đang rất được quan tâm, không chỉ Việt Nam mà đây là vấn đề được toàn thế giới quan tâm. Nhu cầu sống nâng cao thì vấn đề sức khỏe con người càng được chú trọng hơn. Do đó đòi hỏi có những sản phẩm hạn chế gây trường. Đây cũng là một ô nhiễm mối nguy cơ đối với ngành sản xuất xe máy tại Việt Nam. Đòi hỏi ngnh sản xuất xe máy trong nước phải có công nghệ sản xuất sản phẩm mới đảm bảo cho môi trường khi sử dụng sản phẩm. M«i tr­êng vÜ m« cña doanh nghiÖp: Nh©n tè kinh tÕ: T×nh h×nh l¹m ph¸t: trong n­íc tiÕp tôc chÞu ¶nh h­ëng l¹m ph¸t cao tõ n¨m 2008, c¸c c©n ®èi vÜ m« ch­a æn ®Þnh, søc c¹nh tranh nÒn kinh tª thÊp, c¸c DN khã kh¨n do l¹m ph¸t, ho¹t ®éng tµi chÝnh ng©n hµng cßn nhiÒu rñi ro¶nh h­ëng lín ®Õn viÖc duy tr× t¨ng tr­áng kinh tÕ. §©y chÝnh lµ mèi nguy c¬ cho c¸c DN nãi chung vµ DN ho¹t ®éng trong ngµnh s¶n xuÊt xe m¸y trong n­íc nãi chung. Trong thoi gian qua tØ gi¸ gi÷a USD so víi VND l¹i t¨ng lªn, g©y khã kh¨n trong viÖc tiªu thô xe nhËp khÈu còng nh­ c¸c DN nhËp khÈu linh kiÖn vÒ l¾p r¸p ô tô Tuy nhiªn l·i suÊt gi¶m ë møc 6-7,5%/n¨m. C¸c ng©n hµng sÏ gi¶m l·I suÊt xuèng d­íi møc trÇn cho phÐp, ®Æc biÖt lµ ®èi víi l·i suÊt cho vay. §iÒu nµy t¹o c¬ héi cho DN vay vèn ®Çu t­ kinh doanh. VÀI NÉT VỀ SỰ HÌNH THÀNH NHÀ MÁY ÔTÔ CHU LAI – TRƯỜNG HẢI Với những kinh nghiệm học tập được từ những năm tháng xây dựng và phát triển nhà máy lắp ráp ôtô Trường Hải –Biên Hoà, cộng với tâm huyết mong muốn góp phần xây dựng nền công nghiệp ôtô Việt Nam – trước để phục vụ nhu cầu trong nước ngày càng cao khi nền kinh tế thị trường đang phát triển, sau để tham gia vào ngành công nghiệp ôtô thế giới, Đặc biệt là khu vực Đông Nam Á – ông Trần Bá Dương luôn ưu tư làm sao tìm cách để xây dựng cho bằng được một nhà máy ôtô xứng với tầm cỡ mà ông đã mơ ước. Ước vọng và sự tìm kiếm đã có được dịp may và ông Trần Bá Dương – Tổng Giám Đốc công ty ôtô Trường Hải đã gặp gỡ trao đổi ý kiến với những nhà lãnh đạo của tỉnh Quảng Nam – những vị lãnh đạo này đang có tâm huyết xây dựng công nghiệp cho tỉnh nhà – vào tháng 10/2002. Sau một thời gian làm việc tương đối ngắn, hai bên đã đi đến những thoả thuận, công ty ôtô Trường Hải bắt đầu lập dự án xây dựng nhà máy tại Khu kinh tế mở Chu Lai và nộp hồ sơ xin Chính Phủ cấp giấy phép, số vốn đầu tư được phê duyệt để thành lập nhà máy là 1.900 tỷ đồng, trên diện tích 40ha tại Khu công nghiệp Tam Hiệp. Dự án khu liên hợp sản xuất và lắp ráp ôtô Chu Lai – Trường Hải là sự hợp tác giữa các doanh nghiệp của 3 miền: Trường Hải (Đồng Nai), Công ty thương mại, đầu tư và du lịch Việt Phương (Hà Nội) và Công ty đầu tư phát triển Kỳ Hà – Chu Lai (Quảng Nam). Đây chính là ý tưởng liên kết của các thành viên Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, trên tinh thần thực hiện những dự án đầu tư lớn góp phần phát triển kinh tế đất nước, mà Tổng Giám Đốc Công ty ôtô Trường Hải là thành viên và đã được Hội Doanh Nghiệp Việt Nam trao giải thưỏng Sao Đỏ, bầu chọn là doanh nghiệp trẻ xuất sắc toàn quốc 2002. Tháng 7/2003 bắt đầu khởi công xây dựng nhà máy với sản lượng dự tính 25.000 xe/năm. Chỉ trong khoảng thời gian vỏn vẹn chừng 1 năm, những dãy nhà xưởng khang trang đã được hình thành. Nhà máy được xây dựng bao gồm hệ thống xưởng hàn với những máy móc thiết bị hiện đại nhập từ Hàn Quốc; hệ thống sơn với dây chuyền sơn tĩnh điện ED cập nhật kỹ thuật tiên tiến; hệ thống xưởng lắp ráp, kiểm tra kỹ thuật với những thiết bị của Châu Âu đạt yêu cầu của Cục Đăng Kiểm Việt Nam; kho bãi… Tổng nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn I là hơn 25 triệu USD. Đến tháng 9/2004 nhà máy bắt đầu đi vào sản xuất. Giai đoạn này nhà máy tập trung sản xuất những mẫu xe mang tính chủ lực như K2700II – 1.25 tấn, K3000S – 1.4 tấn, K3000S – 2 tấn… Các sản phẩm được sản xuất và lắp ráp dựa trên qui trình công nghệ với các hệ thống máy móc thiết bị kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn của tập đoàn Hyundai – Kia, với mục tiêu đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Hiện nay, nhà máy đang có những kỹ sư giỏi, đầy kinh nghiệm, năng động được chọn lọc và đào tạo từ trong nước và tập huấn với các chuyên gia Hàn Quốc, Trung Quốc. Đội ngũ công nhân lao động được thu hút từ các trường Cao Đẳng, THCN, trường dạy nghề địa phương và các tỉnh lân cận. Đội ngũ này cũng thường xuyên được đào tạo nâng cấp tại chỗ bởi các giảng viên Đại học, chuyên viên có kinh nghiệm cũng như bởi các chuyên gia của các hãng ôtô như Huyndai – Kia, Foton, KingLong Với nguồn lực hiện có, nhà máy liên tục cho sản xuất các loại xe tải, ben từ 560kg đến 4.5 tấn; xe bus từ 28-60 chỗ ngồi theo tiêu chuẩn của các tập đoàn Daewoo, Hyundai - Kia (Hàn Quốc), Foton, KingLong (Trung Quốc)… Năm 2005, nhà máy đã xuất xưởng 5.133 xe và tiêu thụ 4.411 chiếc, đạt doanh thu 759 tỷ đồng, nộp ngân sách 145 tỷ, giải quyết cho hơn 650 lao động. Như vậy chưa đầy 2 năm, nhà máy đã từng bước hoàn thành các hạng mục công trình, hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng - trong đó đã giải quyết lương, thưởng đầy đủ, đúng hạn và thực hiện tốt chính sách cũng như tham gia công tác xã hội, từ thiện; đặc biệt đã giải quyết hàng trăm lao động tại địa phương. Công ty đã xây dựng khu căn-tin, khu vui chơi thể thao, khu nhà tập thể khang trang, đầy đủ tiện nghi thiết yếu như: máy lạnh, máy nước nóng, TV… cho CBCNV xa nhà, tạo được sự an tâm trong công việc. Và theo như ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó bí thư tỉnh uỷ Quảng Nam đánh giá nhận xét về nhà máy ôtô Chu Lai – Trường Hải: “Là một doanh nghiệp có tầm nhìn xa, dám nghĩ, dám làm và làm có hiệu quả. Không những về kinh tế, đơn vị ấy còn rất quan tâm đến vấn đề xã hội. Cùng với ông Võ Quốc Thắng – Tổng Giám Đốc công ty Đồng Tâm, ông Trần Bá Dương – Tổng Giám Đốc Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp ôtô Chu Lai – Trường Hải đã giúp đỡ nhiệt tình cho đội bóng đá Quảng Nam. Sản phẩm của ông đáp ứng được yêu cầu của thị trường và được thị trường chấp nhận: giá cả rẻ, chất lượng cao, đảm bảo nhãn hiệu thương mại ôtô Chu Lai – Trường Hải. Tỉnh Quảng Nam đánh giá cao vai trò của ông Trần Bá Dương”. Trong nỗ lực nhằm tăng chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV đã quyết tâm và xây dựng thành công hệ thống Quản lý chất lượng và ngày 18/7/2005 công ty đã được Trung tâm chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn (VRQC) cấp chứng nhận ISO 9001:2000. Thành công của công ty đã đạt được trên thị trường ôtô Việt Nam đã tạo sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng như của Trung ương và không ít lần Công ty đã được vinh dự đón các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm. Các vị lãnh đạo đã đánh giá công ty ôtô Trường Hải là cánh chim đầu đàn trong ngành công nghiệp ôtô của cả nước. Với mong ước vươn lên cao hơn nữa trong lĩnh vực này đáp ứng niềm tin của người Việt, công ty sẽ tiến hành đầu tư giai đoạn II có tổng giá trị là 20 triệu USD với nhiều công trình nhà xưởng hiện đại để liên doanh với một số nhà đầu tư trong và ngoài nước, chuyên sản xuất các loại phụ tùng. Khu công nghiệp này sẽ gồm nhà máy sản xuất kính, nhà máy nhựa, nhà máy sản xuất dây điện, bình điện, composite… Đây là biện pháp nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hoá các loại sản phẩm theo đúng chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam của Chính phủ. Hiện nay, tỷ lệ nội địa hoá đang đạt được là xấp xỉ 30% và nhà máy đang phấn đấu để đạt tỉ lệ nội địa hoá 40% vào năm 2008 để hạ giá thành, tạo thế cạnh tranh trong môi trường hội nhập WTO. Chỉ tiêu sản xuất năm 2006 là 7.500 xe/năm, doanh thu tạm tính: 1.200 tỷ, nộp ngân sách: 243 tỷ, giải quyết lao động cho 900 công nhân. Với tất cả những thành quả trên, không chỉ riêng ban lãnh đạo mà toàn thể kỹ sư, cán bộ, anh em công nhân đều tự hào về những gì mình đã làm, đã đóng góp cho quê hương đất nước bằng bàn tay, khối óc của mình Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và sáu tháng đầu năm 2008 có nhiều điểm sáng: GDP tăng 6,5%, tốc độ tăng giá, nhập siêu được kìm hãm, nhịp độ sản xuất, thu hút FDI tăng mạnh. Đây là bước tạo đà cho tình hình kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2008 đạt kết quả khả quan. Chỉ số giá tiêu dùng có chuyển biến tích cực, cho thấy tám nhóm giải pháp chống lạm phát của Chính phủ đã phát huy tác dụng Điểm sáng nổi bật nhất trong bức tranh kinh tế nước ta sáu tháng vừa qua là thu hút đầu tư nước ngoài. Sau sáu tháng, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 31,6 tỉ, tăng khoảng 3 lần so với cùng kỳ 2007, trong đó mức thực hiện đạt 4,9 tỉ USD, tăng 37,6%. Tổng giá trị vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) đạt 1,3 tỉ USD. Những chỉ số tích cực trên đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GDP sáu tháng đầu 2008 của cả nước đạt 6,5% trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn. Đây được xem là tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực trong sáu tháng qua. Tín dụng tiếp tục bị thu hẹp và tỷ lệ nợ xấu tăng Hậu quả của chính sách thắt chặt tiền tệ và tín dụng sẽ tác động mạnh tới khu vực sản xuất trong quý III năm 2008. Dự kiến, các chính sách siết chặt tổng cầu sẽ được duy trì ít nhất hết quý III năm 2008. Lãi suất sẽ duy trì ở mức cao xung quanh 18%. Tuy vậy, với việc gia tăng lãi suất cơ bản, tính thanh khoản của các ngân hàng sẽ được cải thiện đáng kể. Các doanh nghiệp sẽ thấy dễ vay vốn hơn trong những tháng cuối năm 2008. Khu vực bất động sản khó hồi phục sớm, do vậy dẫn tới tỷ lệ nợ xấu gia tăng trong khu vực ngân hàng. Không nên quá hoảng loạn và sẵn sàng đón chờ cơ hội đầu tư Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định từ ngày 1-5 đến cuối năm 2009 giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMôi trường vĩ mô của doanh nghiệp.pdf