Thiên Văn Hàng Hải

Giảy chửng nhºn quõc tặ vậ ng¯n ngữa ỏ nhiÍm do viẻc chờ xỏ chảt ẵổc lịng (Giảy chửng nhºn NLS) Sau khi kièm tra theo cŸc ẵiậu khoăn cða quy ẵÙnh 10 cða phũ lũc II MARPOL 73/78, cho cŸc tĂu chờ chảt ẵổc lịng vĂ ẵừỡc dỳ ẵÙnh ẵi tối cŸc căng ho´c cŸc bặn thuổc chð quyận cða cŸc thĂnh viÅn khŸc cða MARPOL 73/78, phăi cảp giảy chửng nhºn Ng¯n ngữa ỏ nhiÍm quõc tặ cho viẻc chờ xỏ hoŸ chảt lịng (giảy chửng nhºn NLS) cho tĂu. ‡õi vối cŸc tĂu chờ hoŸ chảt, giảy chửng nhºn phù hỡp cho viẻc chờ xỏ hoŸ chảt nguy hièm vĂ giảy chửng nhºn phù hỡp quõc tặ cho viẻc chờ xỏ hoŸ chảt nguy hièm, ẵừỡc cảp theo cŸc ẵiậu khoăn cða Bổ luºt chờ xỏ hoŸ chảt vĂ Bổ luºt quõc tặvậ chờ xỏ hoŸ chảt, phăi ẵừỡc cỏng nhºn từỗng ẵừỗng vối giảy chửng nhºn NLS.

pdf883 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2225 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiên Văn Hàng Hải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmarpol2006_vietmarine.org_good.pdf
  • pdfTHIEN_VAN_HANG_HAI.pdf
Tài liệu liên quan