Mạch từ trong các TB KTĐ

Sơ đồ thay thế MBA ở chế độ không tải ? Điện trở không tải: 01m rrr = += thường r 0 >> r1 nên : rm˜r 0 Tổng trở không tải 0 Z = m Z Z >> 0 0 Z Zm ˜ Ỉ Điện kháng không tải 01 ___________ m xxx = += thường x 0 >> x1 nên : xm˜x 0 Hệ số công suất không tải 0 cos? =

pdf186 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1814 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Mạch từ trong các TB KTĐ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
eåm σ: öùng suaát choáng daäp naùt cuûa vaät lieäu tieáp ñieåm Tieáp ñieåm moät choã tieáp xuùc, chuû yeáu ñöôïc söû duïng khi doøng ñieän nhoû Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 4 7BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Tính ñieän trôû tieáp xuùc ñieåm Neáu giaû thieát kích thöôùc cuûa choã tieáp xuùc nhoû hôn raát nhieàu so vôùi kích thöôùc cuûa tieáp ñieåm ( d>6,5a), ñieän trôû tieáp xuùc ñöôïc xaùc ñònh bôûi bieåu thöùc (vôùi ñoä chính xaùc 5%) : /= ρtxR 2a ρ: ñieän trôû suaát cuûa vaät lieäu tieáp ñieåm a: baùn kính beà maët tieáp xuùc thöïc teá, phuï thuoäc vaøo löïc eùp tieáp ñieåm vaø vaät lieäu tieáp ñieåm d 8BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Tính ñieän trôû tieáp xuùc ñieåm /π = σ2 tda F /= ρtxR 2a 2 tx td R F ρ πσ= = Ñieän trôû tieáp xuùc sinh ra do söï thaét laïi cuûa ñöôøng söùc doøng ñieän, tyû leä vôùi ñieän trôû suaát, caên baäc hai cuûa öùng suaát choáng daäp naùt cuûa vaät lieäu vaø tyû leä nghòch vôùi caên baäc hai cuûa löïc eùp tieáp ñieåm Neáu söï bieán daïng vaät lieäu tieáp ñieåm khi chuùng va ñaäp vaø eùp chaët vaøo vôùi nhau laø bieán daïng deûo, thì: 1/ 32tx td R F ρ πσ= = Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 5 9BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Tính ñieän trôû tieáp xuùc ñieåm –10-4Nhoâm –10-4Theùp –10-4Thau –10-4Chì 0,00610-4Baïc 0,014 – 0,017510-4Ñoàng Heä soá K ñoái vôùi tieáp ñieåm doøng ñieän nhoû, N1/2W Heä soá K ñoái vôùi tieáp ñieåm doøng ñieän lôùn, N1/2W Vaät lieäu tieáp ñieåm Caùc giaù trò cuûa heä soá K ñoái vôùi tieáp ñieåm coù 1 ñieåm tieáp xuùc 10BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Tính ñieän trôû tieáp xuùc Tieáp ñieåm moät ñieåm tieáp xuùc, chuû yeáu ñöôïc söû duïng khi doøng ñieän nhoû. Ñoái vôùi tröôøng hôïp doøng ñieän lôùn, ngöôøi ta thöôøng söû duïng tieáp ñieåm maët coù nhieàu ñieåm tieáp xuùc. Khi doøng ñieän ñi qua moät vaøi ñieåm tieáp xuùc song song vôùi nhau nhö vaäy, ñieän trôû tieáp xuùc cuûa chuùng nhoû hôn nhieàu so vôùi tröôøng hôïp tieáp ñieåm moät ñieåm tieáp xuùc, ôû ñieàu kieän coù cuøng löïc eùp tieáp ñieåm. Soá löôïng caùc ñieåm tieáp xuùc taêng leân khi löïc eùp tieáp ñieåm taêng, quy luaät phuï thuoäc naøy raát phöùc taïp, ñieän trôû tieáp xuùc ñöôïc bieåu dieãn baèng phöông trình: /= mtxR K F Chæ soá muõ m thay ñoåi trong phaïm vi töø 0,1 ñeán 1 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 6 11BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Yeâu caàu cuûa ñieän trôû tieáp xuùc Ñieän trôû tieáp xuùc nhoû sao cho nhieät ñoä, ñieän aùp taïi ñieåm tieáp xuùc nhoû hôn nhieät ñoä, ñieän aùp meàm hoùa cuûa vaät lieäu tieáp ñieåm ______________________ (θmh) cuûa vaät lieäu tieáp ñieåm: nhieät ñoä taïi ñoù beà maët cuûa vaät lieäu tieáp ñieåm bò bieán daïng khoâng phuïc hoài ______________________ (Umh) cuûa vaät lieäu tieáp ñieåm: ñieän aùp rôi taïi choå tieáp xuùc öùng vôùi nhieät ñoä taïi ñieåm tieáp xuùc baèng vôùi nhieät ñoä meàm hoùa 12BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Yeâu caàu cuûa ñieän trôû tieáp xuùc 54700--Than chì (grafit) 0,717730,25540Platin 0,132320,07100Chì 1,033700,41000Wolfram 0,15321--Cadmidium 0,359600,09150Baïc 0,4310830,12190Ñoàng 0,6514550,22520Nickel 0,615300,21500Saét 0,36580,1150Nhoâm Unc (v)θnc(°C)Umh (V)θmh(°C)Vaät lieäu Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 7 13BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Vaät lieäu tieáp xuùc ñieän 1- Ñoä daãn ñieän vaø daãn nhieät cao. 2- Beàn vöõng ñoái vôùi söï aên moøn trong khoâng khí vaø trong caùc moâi tröôøng khí khaùc. 3- Beàn vöõng ñoái vôùi söï oxy hoùa beà maët vaät lieäu tieáp ñieåm. 4- Coù ñoä cöùng vöøa phaûi ñeå giaûm giaù trò löïc eùp tieáp ñieåm. 5- Coù ñoä cöùng vöøa phaûi ñeå giaûm ñoä maøi moøn cô khí do phaûi ñoùng ngaét thöôøng xuyeân. 6- Coù ñoä beàn choáng hoà quang cao (nhieät ñoä noùng chaûy cao) 7- Coù giaù trò doøng ñieän vaø ñieän aùp duy trì hoà quang cao. 8- Deã gia coâng, giaù thaønh haï. Caùc yeâu caàu ñoái vôùi vaät lieäu tieáp ñieåm: 14BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Vaät lieäu tieáp xuùc ñieän - Öu ñieåm: . ñoä daãn ñieän vaø daãn nhieät cao . töông ñoái cöùng, cho pheùp taùc ñoäng ñoùng ngaét thöôøng xuyeân . Io, Uo duy trì hoà quang töông ñoái lôùn . coâng ngheä ñôn giaûn, giaù thaønh haï ________________ - Nhöôïc ñieåm: . nhieät ñoä noùng chaûy thaáp, . deã hình thaønh lôùp phuû oxy hoùa beàn vöõng, coù ñieän trôû suaát lôùn Æ caàn phaûi taïo ra löïc eùp tieáp ñieåm töông ñoái lôùn. Khaéc phuïc: phuû moät lôùp baïc, thieác baèng phöông phaùp ñieän phaân, coù beà daøy khoaûng 20 – 30μm. . ñoä beàn hoà quang keùmÆ khoâng neân söû duïng trong caùc thieát bò ñoùng ngaét caùc doøng ñieän lôùn vaø coù taàn soá ñoùng ngaét lôùn. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 8 15BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Vaät lieäu tieáp xuùc ñieän - Öu ñieåm: . ñoä daãn ñieän vaø daãn nhieät töông ñoái lôùn . troïng löôïng rieâng nheï vaøo khoaûng 30% so vôùi ñoàng _____________ -Nhöôïc ñieåm: . deã hình thaønh lôùp oxy hoùa beàn vöõng vaø coù ñieän trôû suaát lôùn. . ñoä beàn hoà quang keùm (nhieät ñoä noùng chaûy nhoû hôn so vôùi cuûa ñoàng vaø baïc nhieàu) . ñoä beàn cô raát thaáp. . thöôøng xaûy ra hieäu öùng aên moøn ñieän hoùa maïnh khi tieáp xuùc vôùi ñoàng, vì vaäy khi tieáp xuùc vôùi ñoàng, nhoâm thöôøng söû duïng moái noái ñoàng-nhoâm hoaëc caû hai vaät lieäu naøy ñeàu ñöôïc phuû moät lôùp thieác. Nhoâm vaø caùc hôïp kim cuûa noù (Duranium, ...) ñöôïc öùng duïng chuû yeáu laøm caùc thanh daãn vaø caùc chi tieát keát caáu trong thieát bò. 16BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Vaät lieäu tieáp xuùc ñieän -Öu ñieåm: Wolfram coù ñoä beàn hoà quang cao, ñoä beàn choáng aên moøn cao. Ñoä cöùng cao cuûa Wolfram cho pheùp öùng duïng noù vaøo trong caùc thieát bò coù taàn soá ñoùng caét cao __________ -Nhöôïc ñieåm: . Ñieän trôû suaát lôùn, ñoä daãn ñieän thaáp . Hình thaønh lôùp oxy hoùa vaø sulfit hoùa beà maët beàn vöõng . Do coù ñoä beàn cô lôùn vaø lôùp oxy hoùa neân caùc tieáp ñieåm laøm töø Wolfram caàn phaûi coù löïc eùp tieáp ñieåm lôùn Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 9 17BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Vaät lieäu tieáp xuùc ñieän Caùc vaät lieäu, coù tính chaát mong muoán troäi ñöôïc keát hôïp vôùi nhau qua phöông _________________________________ Caùc tính chaát vaät lyù cuûa vaät lieäu thaønh phaàn beân trong vaät lieäu kim loaïi goám ñöôïc baûo toaøn. __________________ boät kim loaïiÆ keát dínhÆ eùp, thieâu keát ôû aùp suaát cao vaø nhieät ñoä cao Ví duï: tính chòu ñöïng hoà quang trong vaät lieäu kim loaïi goám laø do caùc thaønh phaàn wolfram hoaëc molibden, giaù trò ñieän trôû tieáp xuùc nhoû do thaønh phaàn baïc hoaëc ñoàng. Nhaän xeùt: khoâng moät vaät lieäu naøo trong soá ñoù ñaùp öùng ñöôïc ñaày ñuû caùc yeâu caàu ñoái vôùi vaät lieäu tieáp ñieåm. 18BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Vaät lieäu tieáp xuùc ñieän Tính chaát vaø thaønh phaàn cuûa moät vaøi kim loaïi goám thöôøng gaëp cuûa Nga 170 – 2000,0713800Ñoàng, wolfram, nickelKMK – B 21 120 – 1500,0612100Ñoàng, wolfram, nickelKMK – B 20 170 – 2100,04515000Baïc, wolfram, nickelKMK – A 61 120 – 1600,04113500Baïc, wolfram, nickelKMK – A 60 60 – 800,0329500Baïc, nickelKMK – A 31 45 – 600,0259500Baïc, oxyde ñoàngKMK – A 20 45 – 750,0309700Baïc, oxyde cadmiumKMK – 10 A Ñoä cöùng Brinel N/m2 Ñieän trôû suaát mΩ . m Troïng löôïng rieâng Kg/m3Caùc thaønh phaàn chính Maõ hieäu vaät lieäu Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 10 19BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Keát caáu tieáp xuùc ñieän coá ñònh Tieáp xuùc coá ñònh: noái cöùng - noái caùc thanh daãn, noái cable - caùc ñaàu noái cung caáp ñieän cho caùc thieát bò ñieän hoaëc phuï taûi ñieän, Æ thöôøng noái baèng buø-loâng Caùc thanh daãn baèng ñoàng tröôùc heát phaûi ñöôïc xöû lyù laøm saïch beà maët hoaëc phaûi xi maï baïc hoaëc thieác Ñoái vôùi vaät lieäu meàm nhö nhoâm, moái noái baèng buø-loâng thöôøng laø khoâng tin caäyÆ duøng phöông phaùp haøn 20BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Keát caáu tieáp xuùc ñieän coá ñònh 2500Nhoâm 600 – 1200Ñoàng thau 500 – 1000Ñoàng ñoû AÙp löïc, 101 PaVaät lieäu tieáp xuùc ñieän Soá lieäu veà aùp löïc caàn thieát ñoái vôùi caùc moái noái buø-loâng 1 pascal (Pa) = 1 N/m2 = 1 J/m3 = 1 kg·m–1·s–2 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 11 21BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Keát caáu tieáp xuùc ñoùng ngaét Löïc eùp tieáp ñieåm ñöôïc thöïc hieän nhôø loø xo m 22BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Keát caáu tieáp xuùc ñoùng ngaét _____________ cuûa tieáp ñieåm laø khoaûng caùch giöõa hai tieáp ñieåm ôû traïng thaùi ngaét Ñoä môû caøng lôùn thì hoà quang caøng deã bò daäp taét _____________ cuûa tieáp ñieåm laø ñoaïn chuyeån dôøi theâm cuûa cô caáu truyeàn ñoäng tôùi vò trí oån ñònh sau khi tieáp ñieåm ñoäng ñaõ tieáp xuùc vôùi tieáp ñieåm tænh. Æ tieáp ñieåm töï oån ñònh: tieáp ñieåm coù khaû naêng töï oån ñònh beà maët tieáp xuùc ñeå coù theå coù soá löôïng ñieåm tieáp xuùc lôùn nhaát m Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 12 23BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Keát caáu tieáp xuùc ñoùng ngaét m Lôùp oxy hoùa beà maët vaät lieäu tieáp ñieåm khoâng ñöôïc laøm saïch do khoâng theå taïo ra taùc ñoäng tröôït giöõa caùc tieáp ñieåm sau khi chuùng chaïm nhau. Khoâng neân söû duïng ñoàng laømvaät lieäu tieáp ñieåm 24BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Keát caáu tieáp xuùc ñoùng ngaét Heä thoáng tieáp ñieåm ngoùn, ñöôïc söû duïng trong caùc contactor coù tieáp ñieåm baèng ñoàng: tay ñoøn 4 ñöôïc noái vôùi naép cuûa nam chaâm ñieän. Vò trí I: tieáp ñieåm ôû vò trí ngaét Vò trí II: tieáp ñieåm vöøa chaïm nhau Vò trí III: tieáp ñieåm ñoäng 2 tieáp tuïc chuyeån ñoäng theâm nöõa, ñieåm tieáp xuùc di chuyeån theâm ñeán vò trí oån ñònh. Söï chuyeån ñoäng keát thuùc sau khi tieáp ñieåm 2 ñaõ tröôït leân treân tieáp ñieåm 1, nhôø ñoù lôùp oxy hoùa beà maët treân caùc tieáp ñieåm bò phaù huûy. Coù theå phaân bieät hai phaàn treân tieáp ñieåm: moät phaàn luoân xaûy ra söï chaùy hoà quang treân noù, phaàn khaùc doøng ñieän seõ chaûy qua moät caùch laâu daøi Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 13 25BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Keát caáu tieáp xuùc ñoùng ngaét Tieáp ñieåm hoà quang hay söøng daäp hoà quang: Khi doøng ñieän ñònh möùc qua tieáp ñieåm chính 1 – 1’ vaø hai tieáp ñieåm hoà quang 2 – 2’. Caùc tieáp ñieåm chính ñöôïc phuû moät lôùp baïc moûng baèng phöông phaùp ñieän phaân (khoaûng 20 μm) Caùc tieáp ñieåm hoà quang ñöôïc cheá taïo töø ñoàng ñöôïc phuû moät lôùp vaät lieäu coù tính chòu hoà quang toát wolfram hoaëc kim loaïi goám. 26BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Tieáp xuùc tröôït Tieáp xuùc tröôït: beà maët tieáp xuùc cuûa vaät daãn ñieän naøy di chuyeån treân beà maët tieáp xuùc cuûa vaät daãn kia Ví duï: choåi than tröôït treân vaønh goùp trong maùy ñieän, variac,… Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 14 27BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Cheá ñoä laøm vieäc cuûa caùc tieáp xuùc ñieän Ñoùng maïch ñieän Khi 2 tieáp ñieåm chaïm nhauÆ söï va ñaäpÆ söï rung tieáp ñieåm khi ñoùngÆ hoà quang phaùt sinh nhieàu laànÆ aên moøn tieáp ñieåm Hai thoâng soá ñaùnh giaù söï rung tieáp ñieåm khi ñoùng: - Xm:bieân ñoä rung tieáp ñieåm ôû laàn baät ra thöù nhaát - tm: thôøi gian rung tieáp ñieåm töông öùng 28BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Cheá ñoä laøm vieäc cuûa caùc tieáp xuùc ñieän Ñoùng maïch ñieän Bieän phaùp giaûm rung tieáp ñieåm khi ñoùng - Neùn tröôùc loø xo tieáp ñieåm khi caùc tieáp ñieåm coøn ñang ôû traïng thaùi môû. Taïi thôøi ñieåm tieáp ñieåm tieáp xuùc vôùi nhau löïc eùp tieáp ñieåm taêng leân khoâng phaûi töø giaù trò zeùro maø töø _____________________. Khi löïc eùp ban ñaàu taêng leân, söï rung tieáp ñieåm giaûm ñi ñaùng keå. Tuy vaäy khi löïc eùp ban ñaàu taêng leân moät caùch ñaùng keå, seõ laøm cho söï rung tieáp ñieåm taêng leân. - Taêng ñoä cöùng cuûa loø xo tieáp ñieåmÆ ñoä rung tieáp ñieåm giaûm Bieän phaùp naøy keùm hieäu quaû hôn so vôùi bieän phaùp laøm thay ñoåi ñoä neùn ban ñaàu cuûa loø xo tieáp ñieåm. - Giaûm ñoäng naêng cuûa heä thoáng truyeàn ñoäng Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 15 29BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Cheá ñoä laøm vieäc cuûa caùc tieáp xuùc ñieän Ñoùng maïch ñieän Bieän phaùp giaûm rung tieáp ñieåm khi ñoùng - Giaûm ñoäng naêng cuûa heä thoáng truyeàn ñoäng Ñoäng naêng cuûa heä thoáng tyû leä vôùi dieän tích giôùi haïn S giöõa ñaëc tính löïc huùt ñieän töø cuûa nam chaâm ñieän trong heä thoáng truyeàn ñoäng vaø ñaëc tính phaûn löïc Dieän tích S caøng nhoû ñoäng naêng cuûa heä thoáng caøng giaûm, daãn ñeán heä thoáng ít bò rung hôn : ñaëc tính löïc huùt ñieän töø : ñaëc tính phaûn löïc 30BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Cheá ñoä laøm vieäc cuûa caùc tieáp xuùc ñieän Doøng ñieän qua tieáp ñieåm ôû traïng thaùi ñoùng Doøng ñieän ñònh möùc daøi haïn qua tieáp ñieåm ôû traïng thaùi ñoùng Ñieàu kieän tính löïc eùp tieáp ñieåm: .tx dm tx txcfU I R U= ≤ = ≤ <tx txcf mem hoaU U U Khi bieát vaät lieäu TÑ Æ U meàm hoaùÆ UtxcfÆ Rtx=Utxcf/Iñm Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 16 31BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Cheá ñoä laøm vieäc cuûa caùc tieáp xuùc ñieän Doøng ñieän qua tieáp ñieåm ôû traïng thaùi ñoùng Tính löïc eùp tieáp ñieåm töø coâng thöùc: /= mtxR K F Hoaëc söû duïng coâng thöùc 5.12, 5.13 saùch KTÑ I Doøng ñieän ñònh möùc daøi haïn qua tieáp ñieåm ôû traïng thaùi ñoùng 32BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Cheá ñoä laøm vieäc cuûa caùc tieáp xuùc ñieän Doøng ñieän qua tieáp ñieåm ôû traïng thaùi ñoùng Kieåm tra cheá ñoä laøm vieäc söï coá khi tieáp ñieåm ôû traïng thaùi ñoùng Caùc tính toaùn thöïc teá thöôøng phaûi duøng tôùi caùc soá lieäu thí nghieäm, coù lieân quan tröïc tieáp tôùi doøng ñieän haøn dính vaø löïc eùp tieáp ñieåmÆ coù theå söû duïng coâng thöùc thöïc nghieäm cuûa Butkewich ñeå tính toaùn ñoä beàn ñieän ñoäng cuûa tieáp ñieåm: ≤I K F I , A - doøng ñieän beàn ñieän ñoäng (thöôøng laáy giaù trò bieân ñoä doøng ñieän xung kích) F - löïc eùp tieáp ñieåm. Giaù trò cuûa heä soá K ñöôïc cho trong baûng Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 17 33BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Cheá ñoä laøm vieäc cuûa caùc tieáp xuùc ñieän Doøng ñieän qua tieáp ñieåm ôû traïng thaùi ñoùng Kieåm tra cheá ñoä laøm vieäc söï coá khi tieáp ñieåm ôû traïng thaùi ñoùng ≤I K F 1900Ñoàng – ÑoàngTieáp ñieåm hoa hueä (treân moät phaàn töû) 1740Ñoàng – ThauTieáp ñieåm hoa hueä (treân moät phaàn töû) 1820Ñoàng – ThauTieáp ñieåm ngoùn - Töï oån ñònh 1600ThauTieáp ñieåm ngoùn - Khoâng töï oån ñònh 1520Thau – TheùpTieáp ñieåm ngoùn - Khoâng töï oån ñònh 1200Thau – ÑoàngTieáp ñieåm ngoùn - Khoâng töï oån ñònh 1300Ñoàng – ÑoàngTieáp ñieåm ngoùn - Khoâng töï oån ñònh 950 – 1270Ñoàng – ThauTieáp xuùc ñieåm K,A/N1/2Vaät lieäuDaïng tieáp ñieåm 34BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Cheá ñoä laøm vieäc cuûa caùc tieáp xuùc ñieän Quaù trình ngaét maïch ñieän Khi tieáp ñieåm taùch rôøi nhauÆ hoà quang xuaát hieänÆ gaây ra _________ ________________ Ngoaøi ra coøn xaûy ra: - ___________________ do hieän töôïng oxy hoùa, taïo ra lôùp oxy hoùa beà maët vaät lieäu. - ____________________ do vaät chaát ñöôïc vaän chuyeån töø ñieän cöïc naøy sang ñieän cöïc khaùc, thöôøng xaûy ra maïnh ôû doøng ñieän moät chieàu. Söï aên moøn laøm cho khoái löôïng vaø theå tích tieáp ñieåm bò giaûm ñi. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 18 35BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Cheá ñoä laøm vieäc cuûa caùc tieáp xuùc ñieän Quaù trình ngaét maïch ñieän Khi doøng ñieän I>5A ñoä aên moøn cuûa tieáp ñieåm coù theå ñöôïc tính theo coâng thöùc: -9 2 i 0Q = 10 K N I Q - ñoä moøn tieáp ñieåm N - soá laàn ñoùng ngaét Io- doøng ñieän ngaét, A Ki- heä soá thöïc nghieäm 36BMTBD-LT KCÑ-nxcuong-V1-9-11-05 Cheá ñoä laøm vieäc cuûa caùc tieáp xuùc ñieän Quaù trình ngaét maïch ñieän Caùc bieän phaùp choáng laïi söï aên moøn tieáp ñieåm 1- Giaûm thôøi gian chaùy hoà quang baèng caùch laép ñaët buoàng daäp hoà quang 2- Giaûm rung khi ñoùng 3- Söû duïng caùc tieáp ñieåm coù tính choáng hoà quang cao Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 1 1BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 2BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Giôùi thieäu chung veà maùy bieán aùp Maùy bieán aùp laø thieát bò ñieän töø tónh laøm vieäc theo nguyeân lyù ____ __________________, duøng ñeå bieán ñoåi moät heä thoáng doøng ñieän xoay chieàu ôû ñieän aùp naøy thaønh moät heä thoáng doøng ñieän xoay chieàu ôû ñieän aùp khaùc vôùi taàn soá khoâng thay ñoåi. ÆMaùy bieán aùp chæ laøm nhieäm vuï truyeàn taûi hoaëc phaân phoái naêng löôïng chöù khoâng bieán ñoåi naêng löôïng. Maùy bieán aùp goàm hai hay nhieàu cuoän daây lieân heä vôùi nhau bôûi töø thoâng moùc voøng: - Cuoän daây noái vaøo nguoàn ñieän goïi laø _________________ - Cuoän daây caûm öùng töø thoâng moùc voøng cuûa daây quaán sô caáp goïi laø _______________________ Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 2 3BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Giôùi thieäu chung veà maùy bieán aùp Caùc ñaïi löôïng vaø thoâng soá lieân quan ñeán phía sô caáp hay daây quaán sô caáp ghi chæ soá 1 : soá voøng daây sô caáp w1, ñieän aùp sô caáp U1, doøng ñieän sô caáp I1, coâng suaát sô caáp P1. Caùc ñaïi löôïng vaø thoâng soá lieân quan ñeán phía thöù caáp hay daây quaán thöù caáp ghi chæ soá 2 : soá voøng daây thöù caáp w2, ñieän aùp thöù caáp U2, doøng ñieän thöù caáp I2, coâng suaát thöù caáp P2 Maùy bieán aùp ____________ khi U2>U1 Maùy bieán aùp ____________ khi U2<U1 Kyù hieäu maùy bieán aùp trong caùc sô ñoà ñieän: 4BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Caùc ñaïi löôïng ñònh möùc Ñieän aùp sô caáp ñònh möùc U1ñm [V] laø ñieän aùp hoaït ñoäng ñònh möùc cuûa daây quaán sô caáp maùy bieán aùp Ñieän aùp thöù caáp ñònh möùc U2ñm [V] laø ñieän aùp cuûa daây quaán thöù caáp khi maùy bieán aùp ___________ vaø ñieän aùp ñaët vaøo sô caáp laø ñònh möùc Ñoái vôùi maùy bieán aùp ba pha, ñieän aùp ñònh möùc laø ____________ Doøng ñieän sô caáp ñònh möùc I1ñm [A] vaø doøng ñieän thöù caáp ñònh möùc I2ñm [A] laø doøng ñieän trong caùc daây quaán sô caáp vaø thöù caáp cuûa maùy bieán aùp öùng vôùi _________________________ vaø __________________ ______________ Ñoái vôùi maùy bieán ba pha, doøng ñieän ñònh möùc laø _____________ Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 3 5BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Caùc ñaïi löôïng ñònh möùc Coâng suaát dònh möùc cuûa maùy bieán aùp Sñm [VA] laø coâng suaát toaøn phaàn (bieåu kieán) ñöa ra ôû daây quaán __________ maùy bieán aùp Maùy bieán aùp moät pha: 2 2__dm dm dmS U I= 2 2dm dm dmS U I= Maùy bieán aùp ba pha: Taàn soá ñònh möùc f [Hz] thöôøng laø 50 hay 60Hz Caùc ñaïi löôïng khaùc nhö soá pha, sô ñoà noái daây, ñieän aùp ngaén maïch, cheá ñoä laøm vieäc, … 6BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Caáu taïo cuûa maùy bieán aùp Caùc boä phaän chính: - loõi theùp - daây quaán - voû maùy bieán aùp. Loõi theùp Æ daãn töø thoâng chính trong maùy, khung ñeå ñaët daây quaán, ñöôïc laøm töø nhöõng laù theùp kyõ thuaät ñieän (daøy 0,35mm hoaëc 0,5mm, hai maët coù sôn caùch ñieän). Loõi theùp goàm coù truï ñeå ñaët daây quaán vaø goâng duøng ñeå kheùp kín maïch töø giöõa caùc truï Daây quaán maùy bieán aùp baèng ñoàng hoaëc nhoâm ñöôïc boïc caùch ñieän Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 4 7BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Caáu taïo cuûa maùy bieán aùp Maùy bieán aùp kieåu boïc, daây quaán ñoàng taâm Daây quaán xen keõ Voû maùy bieán aùp baèng theùp bao boïc vaø baûo veä daây quaán vaø loõi theùp 8BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maùy bieán aùp φ i1 u1 w1 w2 i2 u2 Zt Sô ñoà nguyeân lyù cuûa maùy bieán aùp w1 vaø w2 : soá voøng daây cuûa daây quaán sô caáp vaø thöù caáp Zt : toång trôû taûi u1 ñaët vaøo daây quaán sô caáp Æ doøng ñieän sô caáp i1Æ söùc töø ñoäïng i1w1 Æ töø thoâng chính Φ moùc voøng qua caû hai daây quaán sô caáp vaø thöù caáp °Khi maùy bieán aùp khoâng taûi: φ do doøng ñieän _____________ chaïy trong daây quaán sô caáp sinh ra ° Khi maùy bieán aùp coù taûi, doøng ñieän trong daây quaán thöù caáp laø i2φ do söùc töø ñoäng ________________ sinh ra Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 5 9BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maùy bieán aùp 1 1 1 1 1 2 2 4.44 2 2 w w fE fw fwωφ π φ π φ φ= = = = φ i 1u 1 w 1 w 2 i2 u 2 Z t φ Æ söùc ñieän ñoäng caûm öùng dt dwe 11 φ−= dt dwe 22 φ−= 2 wjE 11 φω−= 22 2 j wE ω φ= − tyû soá bieán aùp 1 2 Ek E = = (caùc ñaïi löôïng ñieän ñöôïc quy öôùc laáy caùc giaù trò hieäu duïng caùc giaù trò töø tröôøng quy öôùc laáy caùc giaù trò bieân ñoä) 2 24.44E fw φ= 10BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maùy bieán aùp 1 1 2 2E U E U φ i 1u 1 w 1 w 2 i2 u 2 Z t tyû soá bieán aùp 1 1 2 2 E wk E w = = Neáu boû qua ñieän trôû daây quaán vaø töø thoâng taûn ra ngoaøi khoâng khí: 1 1 2 2 w Ek w E = = Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 6 11BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Cheá ñoä khoâng taûi cuûa maùy bieán aùp U1 U2 I0 w1 w2 i2 = 0 E2E1 φ E1 E2 = U2 U1 = -E1 Phöông trình ñieän aùp Neáu boû qua ñieän trôû vaø töø thoâng taûn daây quaán sô caáp, phöông trình caân baèng ñieän aùp daây quaán sô caáp vaø thöù caáp: 1 1 1 2 wU E jω φ= − = 22 2 2 wU E jω φ= = − (choïn chieàu ñieän aùp vaø ñieän ñoängvaø doøng ñieän nhö treân sô ñoà) 12BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Cheá ñoä khoâng taûi cuûa maùy bieán aùp Doøng ñieän khoâng taûi do toån hao trong loõi theùp, doøng ñieän khoâng taûi Io sôùm pha hôn so vôùi töø thoâng φ goùc α goïi laø ___________________ φ E1 U1 I0 I0x I0rα Doøng ñieän khoâng taûi Io goàm: IoxÆ taïo neân töø thoâng vaø cuøng chieàu vôùi töø thoâng Ior Æ buøø toån hao trong loõi theùp vaø vuoâng goùc vôùi töø thoâng Thöôøng Ior < 10%Iox neân ta coù theå xem Iox≅Io 0 1( 0 . 5 % 1 0 % ) d mI I= ÷ Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 7 13BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Cheá ñoä khoâng taûi cuûa maùy bieán aùp 2 1o Fe oP P r I= + Coâng suaát toån hao khoâng taûi Coâng suaát toån hao khoâng taûi Po cuûa MBA laø coâng suaát nguoàn ñieän cung caáp cho MBA hoaït ñoäng ôû cheá ñoä _______________ :suaát toån hao trong theùp ôû taàn soá 50Hz vaø töø caûm 1T [w/kg] B: töø caûm trong loõi theùp [T] mFe: khoái löôïng theùp [kg] 1,3 2 1,0 50 50 Fe Fe fP p B m⎛ ⎞= ⎜ ⎟⎝ ⎠ 1,0 50 p 14BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Cheá ñoä taûi cuûa maùy bieán aùp φ I1 u1 w1 w2 I2 Zt φσ1 φσ2 Söùc töø ñoäng _________________Æ töø thoâng trong loõi theùp - Moät phaàn lôùn töø thoâng kheùp kín trong loõi theùp moùc voøng qua caû hai daây quaán sô caáp vaø thöù caáp, goïi laø ___________________ töø thoâng chính φÆ söùc ñieän ñoäng caûm öùng _______ trong daây quaán sô caáp vaø thöù caáp 1 1 1 d de w dt dt ψ φ= − = − 22 2d de wdt dt ψ φ= − = − Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 8 15BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Cheá ñoä taûi cuûa maùy bieán aùp 1 1 1wσ σψ φ= ⋅ φ I1 u1 w1 w2 I2 Zt φσ1 φσ2 - Moät phaàn nhoû töø thoâng do söùc töø ñoäng daây quaán sô caáp hoaëc thöù caáp sinh ra chæ moùc voøng qua chính cuoän daây ñoù vaø kheùp kín qua caùc vaät lieäu phi töø tính - goïi laø _______________ ________ Töø thoâng taûi φσ1 vaøø φσ2 chæ moùc voøng rieâng leû qua daây quaán sô caáp vaø thöù caáp neân coù töø thoâng taûn moùc voøng sô caáp vaø thöù caáp töông öùng nhö sau: 2 2 2wσ σψ φ= ⋅ 16BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Cheá ñoä taûi cuûa maùy bieán aùp 2 2 2 L i σ σ ψ= φ I1 u1 w1 w2 I2 Zt φσ1 φσ2 ψσ1 do doøng ñieän sô caáp i1 gaây raψσ2 do doøng ñieän thöù caáp i2 gaây ra Æ ñieän caûm taûn cuûa daây quaán sô caáp vaø thöù caáp: 1 1 1 L i σ σ ψ= Vì töø thoâng taûn kheùp maïch qua caùc vaät lieäu phi töø tính coù ñoä daãn töø keùm Æ töø thoâng taûn raát nhoû so vôùi töø thoâng chính Æø ñieän caûm taûn Lσ1 vaø Lσ2 _________________ vaøo doøng ñieän sô caáp i1 vaø i2 1 1 1 1 d die L dt dt σ σ σ ψ= − = − 2 22 2d die Ldt dtσσ σ ψ= − = − Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 9 17BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Cheá ñoä taûi cuûa maùy bieán aùp 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 diu e L ri dt diu e L r i dt σ σ ⎧ = − + +⎪⎪⎨⎪ = − −⎪⎩ φ i1 u1 eσ2 i2 u2 Zte2 e1 eσ1 phöông trình caân baèng ñieän aùp trong daây quaán sô caáp vaø thöù caáp 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 u e e r i u e e r i σ σ = − − +⎧⎨ = + −⎩ 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ( ) ( ) U E r jx I E Z I U E r jx I E Z I ⎧ = − + + = − +⎪⎨ = − + = −⎪⎩      x1 = ω Lσ1: ñieän khaùng taûn daây quaán sô caáp x2 = ω Lσ2: ñieän khaùng taûn daây quaán thöù caáp Z1 = r1 + jx1: toång trôû daây quaán sô caáp. Z2 = r2 + jx2: toång trôû daây quaán thöù caáp. 18BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Cheá ñoä taûi cuûa maùy bieán aùp 1 1 1 1 1 __ __( ) _U E r jx I= − + +  __________________→ φ i1 u1 eσ1 i2 u2 Zte1 e2 eσ2 phöông trình caân baèng söùc töø ñoäng ________φ =→ Ôû cheá ñoä khoâng taûi, töø thoâng chính φ do ________________ sinh ra Ôû cheá ñoä taûi, töø thoâng chính φ do söùc töø ñoäng _______________ sinh ra Do φ _____________ neân ta coù phöông trình caân baèng söùc töø ñoäng: ______________________ Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 10 19BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Cheá ñoä taûi cuûa maùy bieán aùp 1 1 1 2 2oI w I w I w= +  ( )'21 0 2 0 2 1 wI I I I I w ⎛ ⎞−= + = + −⎜ ⎟⎝ ⎠   ' 2 2 2 2 1 1wI I I w k = =  Khi MBA coù taûi thì doøng ñieän i1 goàm 2 thaønh phaàn: _____Æ töø thoâng trong maïch töø _____ Æ bieán ñoåi thaønh doøng ñieän i2 cung caáp cho taûi 20BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Cheá ñoä taûi cuûa maùy bieán aùp ( ) ( ) ( ) 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ' 1 0 2 U E r jx I U E r jx I I I I ⎧ = − + +⎪⎪ = − +⎨⎪ = + −⎪⎩     Heä phöông trình moâ taû maùy bieán aùp Giaûn ñoà vectô cuûa maùy bieán aùp θ2 α : goùc toån hao töø treã θ2: goùc giöõa I2 vaø E2 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 11 21BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Sô ñoà thay theá cuûa maùy bieán aùp Æ Sô ñoà thay theá cuûa MBA goàm caùc _____________________ ñaëc tröng cho maïch ñieän vaø maïch töø cuûa MBA ( ) ( ) ( ) 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ' 1 0 2 U E r jx I U E r jx I I I I ⎧ = − + +⎪⎪ = − +⎨⎪ = + −⎪⎩     Heä phöông trình hay moâ hình toaùn hoïc moâ taû maùy bieán aùp Do söùc ñieän ñoäng daây quaán sô caáp vaø thöù caáp khaùc nhau, ñeå noái maïch sô caáp vaø thöù caáp vôùi nhau thaønh moät maïch chung thì hai daây quaán phaûi coù ______söùc ñieän ñoäng, nghóa laø coù_______ soá voøng daây. Æ Quy ñoåi daây quaán thöù caáp vaø caùc ñaïi löôïng thöù caáp veà sô caáp hoaëc ngöôïc laïi thoâng qua moät _______________________ 22BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Sô ñoà thay theá cuûa maùy bieán aùp Ñieàu kieän quy ñoåi: caùc quaù trình vaät lyù vaø naêng löôïng trong maùy bieán aùp khoâng bò thay ñoåi °khaûo saùt tröôøng hôïp quy ñoåi caùc ñaïi löôïng maùy bieán aùp thöù caáp veà sô caáp Khi quy ñoåi ___________- Æ _____________ 22 2 1 1 kEEw w E == Æ E’2 = kE2 Töông töï: U’2 = __U2 k laø tyû soá maùy bieán aùp ñoàng thôøi cuõng laø heä soá quy ñoåi caùc ñaïi löôïng maùy bieán aùp töø thöù caáp veà sô caáp Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 12 23BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Sô ñoà thay theá cuûa maùy bieán aùp ___________________ ' 2__________ ______x→ = ' 2 _____Z = Doøng ñieän thöù caáp quy ñoåi? Ñieàu kieän quy ñoåi: ________________ maùy bieán aùp khoâng thay ñoåi khi quy ñoåi _____________________ Ñieän trôû vaø ñieän khaùng thöù caáp quy ñoåi? Ñieàu kieän quy ñoåi : Coâng suaát _______________ daây quaán thöù caáp vaø ____ ___________________________________ daây quaán thöù caáp khoâng ñoåi ' 2______________ _____r→ = ' _____tZ = toång trôû daây quaán thöù caáp quy ñoåi toång trôû taûi quy ñoåi 24BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Sô ñoà thay theá cuûa maùy bieán aùp ( ) ( ) ( ) 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ' 1 0 2 U E r jx I U E r jx I I I I ⎧ = − + +⎪⎪ = − +⎨⎪ = + −⎪⎩     ( ) ( ) ( ) 1 1 1 1 1 ' ' ' ' ' 2 2 2 2 2 ' 1 0 2 U E r jx I U E r jx I I I I ⎧ = − + +⎪⎪ = − +⎨⎪ = + −⎪⎩     Æ heä phöông trình moâ taû MBA tröôùc khi quy ñoåi heä phöông trình moâ taû MBA sau khi quy ñoåi Ñaây cuõng chính laø caùc phöông trình Kirchhoff 1 vaø 2 moâ taû maïch ñieän: r1 r’2 x’2I’2I’1x1 rm xm I0 -E1 -E’2 Z’tU1 U’2 sô ñoà thay theá cuûa maùy bieán aùp Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 13 25BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Sô ñoà thay theá cuûa maùy bieán aùp 1 ( )m o m m oE Z I r jx I− = = +  r1 r’2 x’2I’2I’1x1 rm xm I0 -E1 -E’2 Z’tU1 U’2 (-E1) laø ñieän aùp rôi treân nhaùnh töø hoùa coù toång trôû Zm ñaëc tröng cho töø thoâng chính vaø toån hao saét töø m m mZ r jx= + 2 0 Fe m I p r = toång trôû töø hoùa ñaëc tröng cho maïch töø ñieän trôû töø hoùa ñaëc tröng cho toån hao saét töø xm :laø ñieän khaùng töø hoùa ñaëc tröng cho töø thoâng chính φ 26BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Sô ñoà thay theá cuûa maùy bieán aùp r1 r’2 x’2I’2I’1x1 rm xm I0 -E1 -E’2 Z’tU1 U’2 Xm r1 r’2 x’2-İ’2İ’1x1 I0 -Ė 1 Z’tU1 U ’ 2 Ior Iox RmÙ Thoâng thöôøng toång trôû töø hoùa ______, doøng ñieän I0 _____, ta coù theå ____ nhaùnh töø hoùa vaø coù sô ñoà thay theá gaàn ñuùng rn xn İ1=-İ’2 Z’tU1 U ’ 2 rn = r1 + r’2 laø ñieän trôû ngaén maïch cuûa maùy bieán aùp xn = x1 + x’2 laø ñieän khaùng ngaén maïch cuûa maùy bieán aùp Nhaùnh töø hoùa goàm 2 phaàn töû noái tieáp rm vaøø xm coù theå bieán ñoåi töông ñöông thaønh nhaùnh töø hoùa goàm 2 phaàn töû song song Rm vaø Xm Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 14 27BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Xaùc ñònh caùc thoâng soá cuûa maùy bieán aùp Caùc ñieän trôû vaø ñieän khaùng trong sô ñoà thay theá cuûa maùy bieán aùp coù theå ñöôïc xaùc ñònh baèng thí nghieäm hoaëc tính toaùn töø caùc thoâng soá hình hoïc vaø caùc ñaëc tröng cuûa maïch töø, daây quaán maùy bieán aùp Thí nghieäm khoâng taûi Sô ñoà thí nghieäm khoâng taûi A W V VU1 I0 P0=U1ñm U20 Caùc soá lieäu thí nghieäm: I0, P0 , U1, U20 Caùc keát quaû tính toaùn: Tyû soá bieán aùp k 20 1 2 1 2 1 U U E E w wk ≈== 28BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Xaùc ñònh caùc thoâng soá cuûa maùy bieán aùp Sô ñoà thay theá MBA ôû cheá ñoä khoâng taûi ? Ñieän trôû khoâng taûi: 0 1 mr r r= + = thöôøng r0 >> r1 neân : rm ≈ r0 Toång trôû khoâng taûi 0Z = mZZ >>0 0ZZm ≈Æ Ñieän khaùng khoâng taûi 0 1 ___________mx x x= + = thöôøng x0 >> x1 neân : xm ≈ x0 Heä soá coâng suaát khoâng taûi 0cosϕ = Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 15 29BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Xaùc ñònh caùc thoâng soá cuûa maùy bieán aùp Thí nghieäm ngaén maïch Sô ñoà thí nghieäm ngaén maïch Duøng boä ñieàu chænh ñieän aùp taêng daàn ñieän aùp ñaët vaøo daây quaán sô caáp tôùi giaù trò Un sao cho doøng ñieän trong caùc daây quaán _________ ___________________ Un : ñöôïc goïi laø ñieän aùp ___________ Un = ( 3% + 10% )U1ñm A W V AU1=Un In Pn =I1ñm I2ñm 30BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Xaùc ñònh caùc thoâng soá cuûa maùy bieán aùp Thí nghieäm ngaén maïch A W V AU1=Un In Pn=I1ñm I2ñm Sô ñoà thay theá cuûa MBA ôû cheá ñoä ngaén maïch ? Do Un nhoû Æ töø thoâng φ _______ Æ doøng ñieän töø hoùa Io ___ ____ __Æ coù theå ________________________ trong sô ñoà thay theá Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 16 31BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Xaùc ñònh caùc thoâng soá cuûa maùy bieán aùp Thí nghieäm ngaén maïch Toång trôû ngaén maïch 1 1 n n n dm dm U UZ I I = = Ñieän trôû ngaén maïch dm1 2 n n I Pr = Ñieän khaùng ngaén maïch 2n 2 nn rZx −= Ñeå tính caùc ñieän trôû vaø ñieän khaùng trong sô ñoà thay theá maùy bieán aùp ngöôøi ta thöôøng söû duïng theâm quan heä gaàn ñuùng trong thöïc teá nhö sau : 2 r rr n'21 ≈≈ 2 x xx n'21 ≈≈ rn xn İ1=-İ’2 U1 U’2 32BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Xaùc ñònh caùc thoâng soá cuûa maùy bieán aùp Thí nghieäm ngaén maïch Tam giaùc ñieän aùp ngaén maïch Un Unx ϕn Unr Unr = rnI1ñm : laø thaønh phaàn taùc duïng cuûa ñieän aùp ngaén maïch Unx = xnI1ñm : laø thaønh phaàn phaûn khaùng cuûa ñieän aùp Ñieän aùp ngaén maïch thöôøng ñöôïc tính baèng phaàn traêm so vôùi ñieän aùp ñònh möùc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 % 100 100 % 100 100 % 100 100 n n dm n dm dm nr n dm nr dm dm nx n dm nx dm dm U Z IU U U U r IU U U U x IU U U = = = = = = rn xn İ1=-İ’2 U1 U’2 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 17 33BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Xaùc ñònh caùc thoâng soá cuûa maùy bieán aùp 1 1 1 % 100 100 % nr n dm nr dm dm nx U r IU U U U = = = = rn xn İ1=-İ’2 U1 U’2 34BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Caùc ñaëc ñieåm vaän haønh cuûa maùy bieán aùp Giaûn ñoà naêng löôïng cuûa maùy bieán aùp khi vaän haønh ôû cheá ñoä taûi S1 = P1 + jQ1 S1 = P1 + jQ1 pCu1 + jq1 Coâng suaát maùy bieán aùp nhaän ñöôïc töø nguoàn ñieän P1 = U1I1cosϕ1 coâng suaát taùc duïng Q1 = U1I1sinϕ1 coâng suaát phaûn khaùng Ôû phía sô caáp, moät phaàn coâng suaát taùc duïng vaø phaûn khaùng bò tieâu hao hoaëc ñöôïc söû duïng treân daây quaán sô caáp pcu1=______ : CS toån hao treân ñieän trôû daây quaán sô caáp q1 = ______ : CS phaûn khaùng taïo töø tröôøng taûn daây quaán sô caáp pCu 1 + jq1 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 18 35BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Caùc ñaëc ñieåm vaän haønh cuûa maùy bieán aùp Giaûn ñoà naêng löôïng cuûa maùy bieán aùp khi vaän haønh ôû cheá ñoä taûi S1 = P1 + jQ1 pCu 1 + jq1 pFe+ jq1 pFe+ jqm Ôû phía sô caáp, moät phaàn khaùc cuûa coâng suaát taùc duïng vaø phaûn khaùng bò tieâu hao vaø ñöôïc söû duïng ______________ pFe = _____ : coâng suaát toån hao trong loõi theùp qm = _____ : coâng suaát phaûn khaùng taïo töø tröôøng chính trong loõi theùp 36BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Caùc ñaëc ñieåm vaän haønh cuûa maùy bieán aùp 1 1 2 2 2 ______sin __dt Cu mQ Q q q E I θ= − − = Giaûn ñoà naêng löôïng cuûa maùy bieán aùp khi vaän haønh ôû cheá ñoä taûi S1 = P1 + jQ1 Sñt = Pñt + jQñt pCu 1 + jq1 pFe+ jq1 Sñt = Pñt + jQñt Phaàn coøn laïi chính laø coâng suaát ________ taùc duïng vaø phaûn khaùng truyeàn töø sô caáp qua thöù caáp MBA 1 1 2 2 2 ___cos ______dt Cu FeP P p p E I θ= − − = r1 r’2 x’2I’2I’1x1 rm xm I0 -E1 -E’2 Z’tU1 U’2 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 19 37BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Caùc ñaëc ñieåm vaän haønh cuûa maùy bieán aùp 2 2θ ϕ 1 1 2 2 2 2 2 2cos cosdt Cu FeP P p p E I E Iθ ϕ= − − = Giaûn ñoà naêng löôïng cuûa maùy bieán aùp khi vaän haønh ôû cheá ñoä taûi r1 r’2 x’2I’2I’1x1 rm xm I0 -E1 -E’2 Z’tU1 U’2 ' ' 2 2 2 2 2( , ) ( , )I E I Eθ = − = −  1 1 2 2 2 2 2 2sin sindt Cu mQ Q q q E I E Iθ ϕ= − − = ' ' 2 2 2 2 2( , ) ( , )I U I U he so cong suat taiϕ = = =  38BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Caùc ñaëc ñieåm vaän haønh cuûa maùy bieán aùp Giaûn ñoà naêng löôïng cuûa maùy bieán aùp khi vaän haønh ôû cheá ñoä taûi S1 = P1 + jQ1 Sñt = Pñt + jQñt pCu 2 + jq2pCu 1 + jq1 pFe+ jq1 pCu2 + jq2 ÔÛ phía thöù caáp, moät phaàn coâng suaát ñieän töø bò tieâu hao treân daây quaán thöù caáp pcu2 = r2I22 : CS toån hao treân ñieän trôû daây quaán thöù caáp q2 = x2I22 : CS phaûn khaùng taïo töø tröôøng taûn daây quaán thöù caáp Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 20 39BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Caùc ñaëc ñieåm vaän haønh cuûa maùy bieán aùp Giaûn ñoà naêng löôïng cuûa maùy bieán aùp khi vaän haønh ôû cheá ñoä taûi S1 = P1 + jQ1 Sñt = Pñt + jQñt S2 = P2 + jQ2 pCu 2 + jq2pCu 1 + jq1 pFe+ jq1 S2 = P2 + jQ2Coâng suaát taùc duïng vaø phaûn khaùng ôû ñaàu ra maùy bieán aùp P2 = Pdt – pcu2 = _________ Q2 = Qdt – q2 = __________ coâng suaát taùc duïng cung caáp cho taûi coâng suaát phaûn khaùng cung caáp cho taûi 40BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Caùc ñaëc ñieåm vaän haønh cuûa maùy bieán aùp Heä soá taûi cuûa maùy bieán aùp 2 2dm I I β = ≈ Heä soá β duøng ñeå ñaùng giaù möùc ñoä taûi Khi β = 1: taûi ñònh möùc β< 1: non taûi β >1: quaù taûi Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 21 41BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Caùc ñaëc ñieåm vaän haønh cuûa maùy bieán aùp Hieäu suaát maùy bieán aùp Ñònh nghóa hieäu suaát maùy bieán aùp 1 2 P P=η 100 P P% 1 2=ηhoaëc Tính hieäu suaát cuûa maùy bieán aùp hoïat ñoäng ôû heä soá taûi β vaø heä soá coâng suaát taûi cosϕ2 CuFe2 2 1 2 PPP P P P ++==η 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ___c _____os cos c _os _dm dm dm dm IP U I U I U I I = ϕ ϕ ϕ = 2 2 1 1 2 2 ___________________________cuP r I r I= + = oFe P consP t= 42BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Caùc ñaëc ñieåm vaän haønh cuûa maùy bieán aùp o n P P β = CuFe2 2 1 2 PPP P P P ++==η 2 2 2 cos cos dm dm o n S S P P β ϕη = β ϕ + +β Neáu cos ϕ2=const thì hieäu suaát seõ cöïc ñaïi khi: 0ηβ ∂ =∂ 2 n oP Pβ =Æ Æ Hieäu suaát maùy bieán aùp Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 22 43BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Caùc ñaëc ñieåm vaän haønh cuûa maùy bieán aùp Söï thay ñoåi ñieän aùp cuûa maùy bieán aùp Neáu xem daây quaán sô caáp maùy bieán aùp noái vaøo nguoàn ñieän coù coâng suaát voâ cuøng lôùn thì : U1 =U1ñm = const Khi maùy bieán aùp hoaït ñoäng ôû cheá ñoä khoâng taûi thì ñieän aùp daây quaán thöù caáp: U2 = U2o = U2ñm Khi MBA hoaït ñoäng ôû cheá ñoä taûi thì U2 < U2ñm vaø phuï thuoäc vaøo taûi do ñieän aùp rôi treân daây quaán sô caáp vaø thöù caáp. Δ = −2dm 2U U U % −Δ = 2dm 22 2dm U UU 100 U Ñoä bieán thieân ñieän aùp thöù caáp ΔU2: 44BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Caùc ñaëc ñieåm vaän haønh cuûa maùy bieán aùp ' cos( ) cos cos sin sin− = ϕ − ϕ = ϕ ϕ + ϕ ϕ1dm 2 n 2 n 1 n 2 n 1 n 2U U AC AB Z I Z I Söï thay ñoåi ñieän aùp cuûa maùy bieán aùp U1ñm = OB ≈ OC Æ ' % − − −Δ = = =2dm 2 2dm 2 1dm 22 2dm 2dm 1dm U U kU kU U UU 100 100 100 U kU U 0 A C B ϕ2 ϕn ZnI1 xnI1 -U’2-I’2 = I1 rnI1 U1dm Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 23 45BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Caùc ñaëc ñieåm vaän haønh cuûa maùy bieán aùp ' ( cos sin )− β ϕ + ϕ1dm 2 nr 2 nx 2U U U U cosϕ = = β = βn 1 n n 1 n 1dm nrZ I r I r I U sinϕ = = β = βn 1 n n 1 n 1dm nxZ I x I x I U Söï thay ñoåi ñieän aùp cuûa maùy bieán aùp ' cos cos sin sin− ϕ ϕ + ϕ ϕ1dm 2 n 1 n 2 n 1 n 2U U Z I Z I ( cos sin ) % β ϕ + ϕΔ nr 2 nx 22 1dm U U U 100 U % ( %cos %sin )Δ β ϕ + ϕ2 nr 2 nx 2U U U 0 A C B ϕ2 ϕn ZnI1 xnI1 -U’2-I’2 = I1 rnI1 U1dm 46BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Caùc ñaëc ñieåm vaän haønh cuûa maùy bieán aùp Söï thay ñoåi ñieän aùp cuûa maùy bieán aùp 0 A C B ϕ2 ϕn ZnI1 xnI1 -U’2-I’2 = I1 rnI1 U1ñm % ( %cos %sin )Δ β ϕ + ϕ2 nr 2 nx 2U U U %( )Δ= − Δ = − 22 2dm 2 2dm UU U U U 1 100 sin ϕ2 >0: khi doøng ñieän ___________________ sin ϕ2 <0: khi doøng ñieän ___________________ Æ ΔU2% phuï thuoäc vaøo heä soá taûi vaø tính chaát cuûa taûi Ñaëc tính ngoaøi cuûa maùy bieán aùp U2 U20 R L C β Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 1 1BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 2BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Maïch töø cuûa maùy bieán aùp ba pha Maïch töø cuûa MBA 3 pha Ñoái vôùi maùy bieán aùp ba pha, coù hai loaïi heä thoáng maïch töø: Ví duï: toå maùy bieán aùp ba pha do ba maùy bieán aùp moät pha gheùp laïi Heä thoáng maïch töø ________: töø thoâng cuûa töøng pha ñoäc laäp ñoái vôùi nhau Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 2 3BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Maïch töø cuûa maùy bieán aùp ba pha Maïch töø cuûa MBA 3 pha Heä thoáng maïch töø _________ Giaû söû heä thoáng ba pha ñoái xöùng + + =A B CU U U 0  0A B CΦ +Φ +Φ = Æ coù theå caét boû truï gheùp chung maø khoâng aûnh höôûng ñeán tình traïng laøm vieäc cuûa maùy bieán aùp: maùy bieán aùp ba pha coù heä thoáng maïch töø chung. Æ töø thoâng toång ôû truï gheùp chung UA . UB . UC . 4BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Maïch töø cuûa maùy bieán aùp ba pha Maïch töø cuûa MBA 3 pha Heä thoáng maïch töø chung Thöôøng boá trí ba truï coøn laïi naèm trong cuøng maët phaúng Keát caáu loõi saét khoâng ñoái xöùng: truï giöõa maïch töø ngaén hôn Æ doøng ñieän töø hoùa cuûa ba pha _______________________ ( , , )oa oc obI I 1 2 1 5 I≈ = ÷ Io << Iñm Æ söï khoâng ñoái xöùng naøy aûnh höôûng khoâng ñaùng keå ñeán söï laøm vieäc bình thöôøng cuûa maùy bieán aùp. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 3 5BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Maïch töø cuûa maùy bieán aùp ba pha Nhöõng hieän töôïng xuaát hieän khi töø hoùa loõi theùp φ E1 U1 I0 I0x I0rαThöôøng Ior < 10%Iox neân ta coù theå xem Iox≅IoÆ Io laø doøng töø hoùa loõi theùp Æ quan heä Φ(Io) cuõng chính laø quan heä ____________ Φ(ωt) laø haøm sin, nhöng do tính chaát baûo hoøa cuûa maïch töø, io coù daïng nhoïn ñaàu vaø truøng pha vôùi Φ 6BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Maïch töø cuûa maùy bieán aùp ba pha Nhöõng hieän töôïng xuaát hieän khi töø hoùa loõi theùp io(ωt) truøng pha vôùi Φ(ωt) laø haøm tuaàn hoaøn khoâng sin coù daïng nhoïn ñaàu neân ñöôïc phaân tích chuoåi Fourrier thaønh soùng haøi cô baûn baäc 1 vaø caùc soùng haøi baäc leõ: baäc 3, 5, 7, 9,… Thaønh phaàn soùng haøi baäc 1 vaø 3 coù giaù trò ñaùng keå Doøng ñieän baäc ba trong caùc pha sin= ω03A 03mi I 3 t sin sin03B 03m 03m 2i I 3 t I 3 t 3 π⎛ ⎞= ω − = ω⎜ ⎟⎝ ⎠ sin sinπ⎛ ⎞= ω − = ω⎜ ⎟⎝ ⎠03C 03m 03m 4i I 3 t i 3 t 3 sin→ = = = ω03A 03B 03C 03mi i i i 3 t Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 4 7BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Maïch töø cuûa maùy bieán aùp ba pha Nhöõng hieän töôïng xuaát hieän khi töø hoùa loõi theùp Tröôøng hôïp maùy bieán aùp noái Y/Y khoâng coù daây trung tính Æ töø thoâng Φ = Φ1+ Φ3 coù daïng vaït ñaàu Φ3Æ e3 Φ1Æ e1 Æ e = e1+ e3 coù daïng nhoïn ñaàu Vì daây quaán sô caáp noái Y neân thaønh phaàn doøng ñieän baäc 3 khoâng toàn taïi Æ Doøng ñieän töø hoùa coù daïng hình sin nghóa laø xuaát hieän thaønh phaàn –io3 xeáp choàng leân doøng io nhoïn ñaàu coù thaønh phaàn io3 Æ Doøng ñieän -io3 sinh ra töø thoâng Φ3 xeáp choàng leân töø thoâng Φ1 coù daïng sin 8BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Maïch töø cuûa maùy bieán aùp ba pha Nhöõng hieän töôïng xuaát hieän khi töø hoùa loõi theùp Tröôøng hôïp maùy bieán aùp noái Y/Y khoâng coù daây trung tính Ñoái vôùi toå maùy bieán aùp ba pha rieâng bieät, Φ3 kheùp kín qua maïch töø rieâng leõ töøng pha nhö Φ1 Æ e3 khaù lôùn (coù theå ñaït tôùi 20%) Æ bieân ñoä cuûa söùc ñieän ñoäng pha taêng leân roõ reät Æ coù theå gaây nguy hieåm nhö choïc thuûng caùch ñieän cuûa daây quaán Æ khoâng duøng kieåu ñaáu daây Y/Y cho toå maùy bieán aùp ba pha Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 5 9BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Maïch töø cuûa maùy bieán aùp ba pha Nhöõng hieän töôïng xuaát hieän khi töø hoùa loõi theùp Tröôøng hôïp maùy bieán aùp noái Y/Y khoâng coù daây trung tính Ñoái vôùi maùy bieán aùp ba pha 3 truï, töø thoâng Φ3 baèng nhau vaø cuøng chieàu trong 3 truï theùp taïi moïi thôøi ñieåm, neân khoâng theå kheùp maïch töø truï naøy qua truï khaùc ñöôïc, maø chæ coù theå kheùp maïch qua khoâng khí hoaëc daàu laøm maùt, coù töø trôû lôùn. ÆΦ 3 khoâng lôùn laém Æ Φ sin, e sin Tuy nhieân, töø thoâng baäc 3 seõ gaây neân nhöõng toån hao phuï laøm hieäu suaát cuûa maùy bieán aùp giaûm. 10BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Maïch töø cuûa maùy bieán aùp ba pha Nhöõng hieän töôïng xuaát hieän khi töø hoùa loõi theùp Tröôøng hôïp maùy bieán aùp noái Δ/Y hay Δ/Δ Daây quaán sô caáp noái ΔÆ io3 kheùp kín trong tam giaùc ñoù Æ io coù daïng nhoïn ñaàuÆ Φ, e daïng hình sin Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 6 11BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Maïch töø cuûa maùy bieán aùp ba pha Nhöõng hieän töôïng xuaát hieän khi töø hoùa loõi theùp Tröôøng hôïp maùy bieán aùp noái Y/ Δ Φ3Δ Φ3Y e23 i23 Daây quaán sô caáp noái Y Æ Φ coù daïng vaït ñaàu Æ Φ3Y Æ e23 trong daây quaán thöù caáp Æ Φ3 = Φ3Y + Φ3Δ ≈0 Æ e3 nhoû Æ e daïng hình sin Æ i23 trong daây quaán thöù caáp Æ Φ3Δ 12BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Toå noái daây cuûa maùy bieán aùp Caùch kyù hieäu ñaàu daây Ñoái vôùi MBA moät pha, daây quaán coù theå tuøy yù choïn ñaàu ñaàu hay ñaàu cuoái vì ñoä leäch pha giöõa daây quaán sô caáp vaø thöù caáp chæ coù hai giaù trò _______________ Ñoái vôùi MBA ba pha, daây quaán phaûi kyù hieäu ñaàu ñaàu vaø ñaàu cuoái moät caùch roõ raøng vaø thoáng nhaát A C B A C B Neáu moät pha daây quaán kyù hieäu ngöôïc thì ñieän aùp daây laáy ra seõ ______________ Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 7 13BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Toå noái daây cuûa maùy bieán aùp Caùch kyù hieäu ñaàu daây 00Ñaàu trung tính x, y, z X, Y, Z Ñaàu cuoái a, b, c A, B, C Ñaàu ñaàu Daây quaán thöù caáp Daây quaán sô caáp 14BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Toå noái daây cuûa maùy bieán aùp Caùc kieåu ñaáu daây Daây quaán cuûa maùy bieán aùp ba pha coù theå ñaáu hình sao (kyù hieäu Y) hay ñaáu hình tam giaùc (kyù hieäu Δ). Neáu ñaáu sao coù daây trung tính: kyù hieäu Yo. Ñaáu sao thì ba ñaàu X, Y, Z noái laïi vaøo nhau, caùc ñaàu A, B, C ñeå töï do Ñaáu tam giaùc thì ñaàu cuoái cuûa pha naøy noái vôùi ñaàu ñaàu cuûa pha kia. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 8 15BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Toå noái daây cuûa maùy bieán aùp Toå noái daây cuûa maùy bieán aùp Trong maùy bieán aùp moät pha, goùc leäch pha giöõa söùc ñieän ñoäng cuûa daây quaán sô caáp vaø daây quaán thöù caáp laø _____________. Trong maùy bieán aùp ba pha, goùc leäch pha naøy seõ laø _________________________. Toå noái daây cuûa maùy bieán aùp ñöôïc hình thaønh do söï phoái hôïp kieåu ñaáu daây sô caáp vaø thöù caáp. Noù bieåu thò goùc leäch pha giöõa caùc söùc ñieän ñoäng daây quaán sô caáp vaø daây quaán thöù caáp. Goùc leäch pha naøy phuï thuoäc caùc yeáu toá sau: 1. Chieàu quaán cuûa cuoän daây; 2. Kyù hieäu ñaàu daây; 3. Caùch noái daây quaán. 16BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Toå noái daây cuûa maùy bieán aùp Toå noái daây cuûa maùy bieán aùp Qui öôùc: - ___________ töôïng tröng cho ____________________________________ _______________, ñöôïc ñaët ôû vò trí chæ soá 12 treân ñoàng hoà. - ___________ bieåu thò cho söùc ñieän ñoäng daây cuûa daây quaán ____________. Æ Giôø chæ thò treân ñoàng hoà seõ laø soá kyù hieäu qui ñònh cuûa toå noái daây Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 9 17BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Toå noái daây cuûa maùy bieán aùp Toå noái daây cuûa maùy bieán aùp 18BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Phaân tích maùy bieán aùp ba pha Khi maùy bieán aùp 3 pha laøm vieäc vôùi _________________________ thì coù theå aùp duïng caùc coâng thöùc duøng trong maùy bieán aùp 1 pha ñeå khaûo saùt treân 1 pha cuûa maùy bieán aùp 3 pha Löu yù khi chuyeån baøi toaùn MBA 3 pha Æ baøi toaùn MBA 1 pha thì: - Ñieän aùp MBA 1 pha laø ____________________________ - Doøng ñieän MBA 1 pha laø ________________________________ Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 10 19BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Phaân tích maùy bieán aùp ba pha Uñm Iñm N Uñm Iñm Cho MBA 3 pha: Sñm, Uñm, Pn, Po, Io, Un If Uf =If Uf 20BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Phaân tích maùy bieán aùp ba pha η = 2%UΔ ≅ Hieäu suaát maùy bieán aùp Söï thay ñoåi ñieän aùp cuûa maùy bieán aùp 2 1 1 1 1 1 1 1 3 % 100 100 3 % 100 nf f nf f nr f f f nf f nx f r I r I U U U I x I U U = = = = = Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 11 21BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Maùy bieán aùp laøm vieäc song song Trong heä thoáng cung caáp ñieän, ñeå baûo ñaûm caùc yeâu caàu veà kinh teá – kyõ thuaät, giaûm toån hao khi vaän haønh vaø taêng ñoä tin caäy cung caáp ñieän lieân tuïc, nhieàu maùy bieán aùp coù theå ñöôïc gheùp laøm vieäc song song. Ñieàu kieän ñeå cho caùc maùy bieán aùp laøm vieäc song song: -doøng ñieän taûi ñöôïc phaân boå theo tyû leä coâng suaát maùy, nghóa laø caùc maùy bieán aùp ñeàu coù cuøng heä soá taûi - khoâng coù doøng ñieän caân baèng chaïy trong caùc daây quaán thöù caáp U1 U2 EI EII I II Ic6 22BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Maùy bieán aùp laøm vieäc song song Nghóa laø caàn thoûa nhöõng ñieàu kieän cuï theå sau ñaây: 1) Caùc ñieän aùp ñònh möùc sô caáp vaø thöù caáp _____________ töông öùng. 2) Caùc ñieän aùp thöù caáp cuøng pha hoaëc ________________________________. 3) Ñieän aùp ngaén maïch phaàn traêm cuûa caùc maùy bieán aùp _______________. Ñieàu kieän 1 vaø 2 ñaûm baûo khoâng coù doøng ñieän caûm baèng chaïy quaån trong caùc daây quaán thöù caáp: EI = EII Ñieàu kieän 3 baûo ñaûm taûi phaân boá treân caùc maùy tyû leä vôùi coâng suaát ñònh möùc cuûa chuùng Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - Page 12 23BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Maùy bieán aùp laøm vieäc song song Giaûi baøi toaùn maïch sô ñoà thay theá hai maùy bieán aùp laøm vieäc song song ZnI ZnII I’2I I’2II I’2 U’2 Z’2U1 ZnI, ZnII laø toång trôû ngaén maïch cuûa maùy bieán aùp I vaø II 24BMTBD-KTÑ1-nxcuong-V1-5-05 Maùy bieán aùp laøm vieäc song song Töø ñieàu kieän taûi phaân boá treân caùc maùy tyû leä vôùi coâng suaát ñònh möùc cuûa chuùng % % β = =β nI I nI II I I nI nI U U U U Æ Heä soá taûi cuûa maùy bieán aùp laøm vieäc song song tyû leä nghòch vôùi ñieän aùp ngaén maïch cuûa chuùng, maùy bieán aùp naøo coù ñieän aùp ngaén maïch nhoû hôn seõ mang taûi naëng hôn. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfMạch từ trong các TB KTĐ.pdf
Tài liệu liên quan